+ All Categories
Home > Documents > t ö~~?iE :J!iV~~:Ti r' L':! >(:, , .· . ~~~ @ = a

t ö~~?iE :J!iV~~:Ti r' L':! >(:, , .· . ~~~ @ = a

Date post: 22-Nov-2021
Category:
Upload: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
6
tö~~?iE :J !iV~~:Ti , . /) ~u : j~, OH~() r"' L':! >(:, lY ( 7 ~-- I @= a,,,._,, ~;•,,« ---- -- --- --- -- __ \; Atril:.q 3 6 -kil,lq 2'1 O§UZ. 8...!jUl .. cJc. l,in _ ..J-.fl-_ u._i f T ~'11 6a&i 0§..,1 ~ 0 { 1) Oynao~ .2. ) s..,,..sq Drha, Ga~i '3) e.clu·n~ -:r. <' Of~ ·~ J (c,QW) . :) . mun 1Ürt pctJ;,-1,I"" ("'r""' 5 'fi "" Sir 6 ( UUV nL el-.) 1302 Bur$~'n•'\ -) i 32. b - /iosova 13 S..9 N;;bolu ~ofori 13 .9 b · OS~a s~Y-'-f' -) 1 4 8 trnhi -) f 45 3 15 38 'fethi 1:::d1-
Transcript

tö~~?iE:J!iV~~:Ti ~l!~0!.i:9Jı&23 , .· . ~ /) l'icı:,• ~u : j~, luı,,,•li OH~() ı. üeı ~ifanın hül.J:ırııdı,-ı r"' L':! >(:, lY ( r~~".-ıı~~-;:,~;,-~-3 7 ~-- I ~~~ @ = a,,,._,, ~;•,,«

--------- --- - - __ :_,,ı \; Atril:.q 3 6 t,;ıılı~ah -kil,lq

2'1 O§UZ. 8...!jUl .. cJc. l,in _..J-.fl-_ u._i ~ ~ f T

0tınantı f>o,tdicıoi" ~'11

~ ı;-...ı.u;rul 6a&i 0§..,1~ 0 (:ı~ı; {

1) Sôr- ~kı ➔ Oynao~

.2.) s..,,..sq ➔ Drha, Ga~i

'3) e.clu·n~ ➔ -:r. mı..ıra+

<'Of~ rc:-·~--f-r.ı~ll1'.c.::;;.'tXJ~:- ·~J (c,QW) .

'°"""f.ı.r. :)

. ~ ~ Eıı mun 1Ürt pctJ;,-1,I"" • •

("'r""' Jıi-.ıi 5'fi"" Sir .ı-am ı, 6 _yıl

( UUV nL ~ el-.)

~~ıuJıi.sar ~~• ➔ 1302

Bur$~'n•'\ fQ•Uıi -) i 32. b

- :ı: • /iosova .$.>v-ş.ı ➔ 13 S..9

N;;bolu ~ofori ➔ 13 .9 b

:ız: · ~ OS~a s~Y-'-f' -) 1 ~ 4 8

İ.si.nlxıl'cı,, trnhi -) f 453

Pı-evea İ)e,.;2 ~e,.İ ➔ 15 38

mı.sır'•') 'fethi ➔ 1:::d1-

T

Cıınanlı l>tvlti.i tfurulU,f•1, {f§Jt ~ô512da.3• .:nvaşı' ndo,, Sonrq Anadolu , ~ ol hqkimtj~irıe...

__girml.ş. vQ. A11qclolu'dq sjo.s·, birlil f>k. olmuffur. lsunıf"I

Soouc.uncb Anodolu'dQ "İ!_jnc.i Be_jliller ~i'' jOfOM\'f"fır.

0S(l)QrıOjUlbrı o 6:Jlil.lerden bir -fQ')"-Sidir. :#=- So~obüsd urc?JI 1-. 5mıf' ıı.

-# _:1av4or1ımaz.

• Osmanl ı De.vldi'ni hw-."ldf" 0_gu..ı.ldrın

fıQ__j• ~urc,ı mıınsur-tur.

• fıa~• bo:f, . flQlcu...9ir+ Sc:..va~ı'ııcbı SonrQ

.Anctdolu ' jQ ,9t2.lmiflir.

• &+u~r-uf Gcn.i lickrh3ind~i ~o~• ~u

Anlara. ~nlarıncbb ~arQmdQf ~ jClrlQ. f-ti ril mi f + i ,-. .

• ~• ~u, c.bhq -Son~ ~ ve. j);yro,i<}t. ylefJYli~~ir. ~

• 1243 ~dq3 Saw+ı 'ndq A,Qdokı Sı.?14utlu

!)e.vle.-fi . mdjOllc:ır'a ~ikoce.. k,Qdolu mo~ol

haLmje.4-ine.. j ·•rdi.

• Er4u5ul 6cui ::F'ne. o~lu ~n &.j

~~· ~I rıur) bc:ış lnQ ~mif w. ÜSn-Dılı

~lijini h.Jrnıı...t-fur.

~ 6, _ ; ın hvle

(} t> Dsmc:ınlı &31i3i, Dsmcın Be~ c&ıımiııd~

12..9.9 jlındeı ~ü'-f'+e. tQ§ırnsı2lıjırıı i/Qn

e..dcıre\ cbvle+ holiııe. 3Ci?.Jdi.

.,. Co.9rari t.ooununu,ı ~~ elver-itli olmxsı

., 8iıans1 ın §ıGSÜl. durunıdq oln,oısı

,f' Anadolu'ch s~i birhjirı olmcurıo~ı

~ ~li ckvle-+ adc?mldrıııın olması

~ ])i9er ~lill~le. !ji ilifliler bn-~ı

~ ~t9örük, ve. o~l~+li olmqsı

,r Avrvpa' da 3üGlü bir d~vle:tirı ol~ı

• D~ulları • Caodaro§uflorı

• ~eıre.sio~ulbrı • men+~~ullQrl

• ~Qnıa2ql'I~ l k.rı • ~Qr~012oo~uflqr1

• Germij~lları • bollc.dir~u/lgrf

0 or fM.J ~dar b,loi bıraı "°rm~ ••• ....., .J

olQbil,·r arl.ld.,s.lc!f'" ... Bır~ı. ' ~ujup dinlerılııQ .sıu. jet"lİ

bibiler vere.cejim ..

-7°1;1ob_µ~·~t !!f -'

~!!f~~~~in!·~~4~0 I' ~n Be~ t, Or~ .Bej

t :ı: . mur~+ t, 'lıldırım Sapıt • c_.eıe.fj Jn?.hmtl

t :n:. murat

< Fe+~iloo j(!f'lere. ıüı-hnenlerin ~~f~iril~si (isbo polHi~ı) -1" Ahi ~la+ını" de.sfe9it1iıı alınıYASI

t' F&li h SuHc0 fl'ehme.t

./ Ga2a ve ci h::rf fO!Hil~sı

· CJmanlı l)ıvleli l',uruluf • 2.

~ so:Jobu.s.du,~-31

# jo.vuılorl;maı.

ı. Ds.man &_j , 12.9.9 jılıııcb ~ım.sıılljı

ilan eden?~ Osmanlı De.vlefi1

ni kurmufiut:

C-. &lecil.' i clQro!:. b:ıfknt :,,>mı~ır.

f~hi~ -Sav~~,-;f1~i)7 tt - . - - - . - ~

► ÜsfTiclolı ile. Si~ Qf"aSlt'ldQ _jGlJ>''Q'l ~~ -~r·hr.

► So~• Osrnc:v-ılı De.vle+i 6-ıarımı~tıı-.

Lt Osman ~, ill ôsma,lı paraSını İ)Qsfırmıf-fır. {etonomil)

~ ·. Bu dururıı ebnomil hcı31m.sıı.lıj1() j1»+er Fir.

705-~a ı,i1 ~i!Ji l ::::§ Si» _ J!i I<!

~ ~ &_j, Ahi ~lıi -Şe_jh Edebali 'nin des~ni

~lmı~ o~rı• u:urıcv,d<:ıı onı.n kıı.ı 8Alcı (mc.lNJl'l) H::,nl.X)

i )il. e.vlenrnlf'r.

~ 0SrrQ'1 ~1 irı für-be~ .91'.NlümöJ.de. Bur.sa' dq

ıcphne. .sam{inde. "~~ü f'ıü~" -+e :,ı- alır.

Unutn1C1 ; 3ü~set. +e. .:1er -/-ulanlar, ~31 ekti/er bdcr emnjt-1-k. ~ildir:

Hallı oldu3urı rnücad'2.le.den ~orl:.mo, [ ~

Bilesin 6 o-lın i~isi ne. doru, ~i,f din jı:Sirıe_ de./i d~r/er... -~ .. ~ ~ ~~h Ede.ba/i'rıin O.s~n Bej'e. nos;Jn-finden ..

.. Orhan Bej, 6,ur~:,• te.-fhede.,e."­

bQ;-lıo+ .J°'fm't~ır.

Cri~.j~1~; _;j;:;~i:9Tj -. - ...-:.-. -►== . -ci1Er- • • :et;.r: . ~~

► Bil.Qn.s i112. ~pıları bu .sov~ı Osmwıl, bıcvınııf+ır.

► İz.nil qlıomıf-+ır.

.. Orhan 8':/, l'pre.s·,ojulları ~h~i 1ni Qldı .

-®: Osmanlı, ill. u2 donanmajl ( deni2. LMıeflen) Scthip oldu.

l.t 4impe; ·~ıe.s·ı Qlındı . (ill ku. Rumelij 3eeıildi.)

ı .. " " .., ~a,il ve. müselle!" ad'jlo il!.. düıenli ordu kuldu .

.. J> ~ .an ı~/~f• lurulclu ( Yône+irn)

&., iı.nil' te. il!- medrese. aGı ldı. ( E.gifirrı)

ı. ill ~uş ~ bas-fırıldı. ( ~mil)

... Ycu.ir, kadı ve. su~ı o-tafYlQ~I ~+ı .

Orhan~ , ,•• nt ic!d.ır c;alı.şma )

_jQf'ffl•Ş me3er ...

O 2c?r"ncn dct-ııldi

tef L lcı+ lqrıd ı ren

Orh.?rı &j'dir dİjebi/iriı. beııce!

-/" Orhan Be_j, İ211il' +e.. il!.. Osm~I, medf'eSeSini

ac,ıp medresenin ~ı{)q

"b d · '' 1 ı, afmü ems oara"'l

})avud-i lfpjseri '.f rrmif <.

01m.anlı f>e.vl&ti "urulUf • J

~ .So~obü.sdurajı

# ~oıvuı.k.orlrna-ı..

. 111u~a ı-anem, d

131,2- 138 .9

.. Ed.ı rna.'._ji fe.+he.Hi ve_

~kam _Jf+ı .

[~~;~~j' So.v~I {1~-4B

1. }ınıf

► Dsmoıolı ile.. J.l.qGlılar qrasırıdq ~ılm ilJ:. ~vaf+ır. ► O.s~nl, b.u::cnm'fır:

r---- . -- . ------;-,

i--~~·-"050'v'a S:>.ıı~ hlaj) , _______________ __)

► HaGlıbr ile. ffll.Q"\ bu .SO.vofı ÜSmQl\(ı .tcııcıırımıf-lir:

► Os~rılı , bu sa.va?~ ilk- .!:ez.. 4.._op' lull~mır,ır.

► :r. ffiurQ-1- , sa.vot SoorQSt .SQV~ Qlq"ını je.ıerlef"\

bır Sırr a.sher -kr'Qtıllclcn f..~!:lf+r ediloııf-+ir.

@ : 0Q~ ~ır-Q.Sın~ ~ehi¼ olen ill OsmQ'llı p:ııdi-fohıdır.

it 'i~ i_GCU"i 0<:93' 'rıı ku-muf-1-or.

C.T~ i1ni ~jU~f+ır.

-.~ ~ irll]e. Si.s-\-emi' ni~ -+emelini ol~+tx4+ur:

ı.c~tmj;?nc§Ullorı'"cbrı '1~2. jOl~IQ ~LNQ~1jı, Hoıı\ıi~~ullı:ırı 1 MQ"I p:1rq tQf1,11131 lspar+o v'2.

c.~vre.si Q/ındı. (Turl sr~.si bırflji ~lqn)Q c,c.lış,nas,)

.!tınifiıri o~ • Yeni cesur anl~m,noı .jelır.

• l>ev4i rme. sı~~emi ile. ke.nıı oc.cı5 ı nq

..9fl.Jtn cpc:.u lJqr d«-ı ~ le.ri ôıe./tı U eri

Q!ır ~nlqr Y<ııııeıe.ri O~f OCl ~lınırd ı .

• Y<!ll iGUile.r, ordıxıı.Yl i'ı. bcıbE§idır .

• ÜG + bir ulJte. deı,:/.J, ~ Q(ır~d.ı-

• Ycuıi'1cu-ıhı.r, ~kq bır j~!(ı i~ilc.nt.nı<ı.2 vct..

C?v le.rıtımuler-di .

( ~ ~iJı~-k~J •. ~ • Ds=nl,'do +"!'"•~ dovloı• c,;!-li ,

~; be.! eT cıprcııl::..larl/l bir- L.smı Q.Sl:.Qr VL mımıx-~q

fımQr .s ı.s-lemi -lınıar olcırQl VQrilırdi.

1 -tafl~ 4 4 Tı.,.... ...._~~ · • h. 1,'("'.:r -, vı.rmal.9ib~f· !'!l.~I'." .SQ ı\)f •

Nlljse. ben ıf iapra!:.larırı eliliy bieci lm~irıi ~9lordı .

vuru/mcııdcr) ,, o böbeııiıl vcu-jl.SII\ İ -fcıt>lqrc!, UGa_jlM -- . -

" höljerıirı juver1li1i/\ı ~~IQrdı .

,,ck..,/din c:.eı-ı~ pc1rq Gıt.J'YQcbı dQvle+e.

a.slcr ~i~+irirdi.

5'0$_yobüs /3il~i •

- ·- C" 'YenlGQri/e.r /\JuUl Ev~?

., .S~ Savaşı ~,,_l,.J~l~r

alı l~ı eş -v0.. rpc.uJ:.JwıııdQ

~lmcı.sırı cl~e. ...

Dsmoııılı ToJ:.adı NeJır?

~41,riler c/-o.şmorılq ~r,1ıl°1'41J:.krı

2cımcn .SO.vP~ ~reııleri o~ı ~'

taL:!irde. ~ma,q Osmcnlı ıobıdı

vvrurlcv-cl ı . ~ -+aJ:oıdıf) 0:1lıh ol,ı,ıc:,ı.sı İ41'1

:!ıcıa+l er-cıı mer f\'\er dôııtırlar-J(.

• □~mani , ' d" HrıMir-"1 Qile./e.rdc.n

6'.:ıctül ~ldar Qlınır vcı. ıurl ­

mu.Slrırn:.'1 aile.l~ ~•~ VGri ~rdL

• Bu Goc.ul:.IQr Tür~ '::,i ôjrenir

ve. İ.slQm~e.-H ~ms~.

• ~ha .scınro c.oc,uk.lar Acemi~knl::ı!r

OCOjı ' nc:ıı .9ider, ~i +ı,,.. qlırdı.

• Zel.i ofq,ı/qr Ende.run rnel,~b; 'AL

1ider '<C2. devlet achmı olıJ( du .

• Askeri &czllilJeri Q§lr ~/\lqr

YerıiC(Uİ Oca§ıtnq j iderdi .

• Osrmnlı bcıvlıı-ti, AvrlfD'dq -fethe-Hi§İ julere. Anac.blu'dcn Tcırbne.nleri Tireret.

j<2rlef-firdi. (islan e+-+ı.)

İslc~n pch-til.?!>ı ile ;

., FeHJ<Zd,leo ~erltır TürJd~tirilip , müsl~bpırılclı .

., Fe+~dileo _f"len:!e.. b:ıılıc.ı e..ı3emenlil ~1-:ndı . (rt ~ : -,t"~ w-o,i/,,- +..runa a,ıl.L ""verji alındı . N;;,;~z. ~°.:ı,l\f11.ı\1.. )

M:t .;;g Q& ' ' !

c,manlı l)avlat.ı -4 d ' ~ . k 7 7

-~uı-uL,- ~ J :# 5C.Sjobü5durdjı

~ _javu~orlnıq2.

ı ıı-ım ~ a '.:::::/

- 02.

7. 5ınıf

.. İ.sfanbul'u ku~ettmıt; fq~+ başarılı o/amanıı f-tır.

r~ı~,q:~lf!{1Jiff&cJ .. HQeılı IQrQ !arşı ,::ppıle(l bu .501.va~ taı.Qııılmı~fır.

►Ab~i #ıQlife.si Yıldırım &rjeıı+'a

"~l+~ô.:.:, ildrm..::i . :({,ı.iı:n il. Ul'lVO''ll')I vermitir.

~ 'lı/Jırım B::ıjuı-f döneminde. ~rıodolu Tud:. s::rsi birliji

bu~l. öl~üde.. .s~IO(lrıı,t+ır.

fi.~~ı;;2~--Sa~~;,- -(1qei ı-~-- ı l_ -~ "'"' ,. -~ ... ___ --·-· ... , _ -_ ::.. 1 a~~n/ı Devleti M ıimur Devleti

► "lı/Jırım &je.21-f ile ıi'rnı..r ara.sırıdq j,>ılc:n bu

.5oıvaftq ~'?'ur ~qli p ~elmirHr.

~ Yı klırım &joıı+ ~ir dUımUıtır. ( 8 ~)

flır. Osıronl, Dcıvle.-f.i dcı~,1~ te.h/ibz.si je4irmi,.fir.

► Anadolu'dq 5i~i birlil~ boıuldu.

ıı.. Türtlerln AvrUfO 1ch ilerlf>::Jifoi durdu .

.. Osmon/,'dq -11 _jıl süren ~ıi~\J~f~; ~fhdl-

..... ~ : 'Bv donemde. Anodolu'dcı Tur!. S!fi hir~i

/',,, b:>2Ulrnor4ur. I

I X Y, /dırım B:tje.21+ 1 ıo Timur-'a esir olrna.sırıckırı

.SOnrq 1i 031 u ( Siil'2yno(I, mefmd·, mu.sa , İ SQ) Qro.Sıfldq Cııhın +Qh+ loıv~nını"l .jq_;,andı51

ve.. _i,ne.-Hın ~u~ı.nın olch:;~ doı,emdir .

JC 11 _jll su--müf1ur. -

.. :r. me.hme+ ( qe.l~), b::ırdefle.r i ile. ..9irdı-9 i

+ah-+ muc.Qdelesi"deıı baş<ır::,lq c:.ı L:..+ı ve..

.. Fetre+ Devri '"e. ~oıı ve.rdi.

~ Fe+re-+ İ)Q.vri '"~ 5o-l verme.si ve. de:.,/eti Jeni de()

-fopc,ırlq,-nQSI ne.dEhjle.. de.vlcı.+in ili')ı:.i .6.ın.x.usu SCXjılır,

.. Verıedılle.rle. .jOIP'ICYI ill. deni ı. .SOVQŞ,ı b3bed, lm'ıf"Hr:

I. ~e.2..1.f a Yılclırım • IQ.1::..cıbı ~~f laırdQ

c,o~ hı.ı.lı hoırelet e.imesi ve. b.ıtıve.•HQnnİ

..>ınoıdolu ve. R.ume.li Q~ıııdcı ~•ldırıın

hı2.~ICl ..9e4irebildi3İ iec',,, verilmiıHr.

Anbra'd.ıl:i Eseııbcjcı ~YQl; ffle7\ıntl'l Qdl

AnLıırq Sa~ı'ndcı Tımı..ır 1UI\ ordusuodeı

_jer oıbn ,ti\leri jönewı İscıo ~o \den

9elmif+ir.

-=ft. 5o~obü.sdu raj ı

-# _:jO.vuı.~o r k.mo7-.

.. Hac,lılcırlq 10 _j•I jQ.4l!rli iqlcu.ak. ola')

~ i~ne- ~ ~i:_. ~n+l~ması1 nı irrı2Qfamıf+ır .

? . 5' ı n ı f

.. An+lot4ınodqr1 Sonrq +ahtı 12.. _j0-$ındQli o~lu lllehmet1e_

(Fa-lih SuH-an mehme.+) hırqb~'l'ffır. TQhtı oju.ı fl1ehme+'e...

6 ,r-0ld1H~ So11rq 10 j•l Surec~ ~IQf-mcı b ~ Sonrq

b:>ıulmuf+u,.

.. HaGlı -tehdidi üı.eri'le. ::n: . murq-t tel:.rar -+ohfo Gıl::.ı-nq

jerel:..slnlrni d~mu.ş vt2.. ~c.lılc:ırb Vornq Sava~ı 1 nı J'i'mıffır.

- aı =ır . . • • r Yar~~ . Savaşı ( t4lflf) ' \ ı - -sa -

5□}~Dbü~ ~i!,i ' ---ti" =n: . m.ıra+, isfqobul'u bJ~mış ; -fqW ~fQrılı OIQ(T'Q(Y\l f-f ı r:

-::: 2 · .- -- • · m , . ' · 5_.M? ___ ,_,. ;.,.·~·-1

1 JI . _ /ı.osova $av~+ , ' t nr n rr · rot ·d

1448

.. 1-lac,lılor ile J;>IIQ'l .SOYO~I OStnQnlı [);?vfefı tcııQnıwııJfır.

►- ~cu.aıı,b,, 6.ı .2qferden Sonroı """TEırl::.ler tesirı olqrq\_

~a j<2rlef+;·

®: "1[ . '1osovq SavOjil SoilC"O~ Av~lıları () Türkleri &:,l~br~ qtrı,q ümidi lqlı1'oımlf+ır:

14s1 ~•lıocq :rr . muroı-+', .--, ölümı.J()Ut1 ardındO() :rr .meh~ (F2Hh

1-9 j°'fındq +eb-ar +ah+a ~ık.mıf+ır.


Recommended