+ All Categories
Home > Documents > Tone (8) Plagal 4 - 19 Sept - 17 AP - After Exaltation

Tone (8) Plagal 4 - 19 Sept - 17 AP - After Exaltation

Date post: 10-Apr-2018
Category:
Upload: marguerite-paizis
View: 238 times
Download: 1 times
Share this document with a friend

of 20

Transcript
 • 8/8/2019 Tone (8) Plagal 4 - 19 Sept - 17 AP - After Exaltation

  1/20

  Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All AfricaArchdiocese of Good Hope

  Sunday Matins 19 September2010

  9th Sunday After Pentecost - 9th of St Matthew(Walking onWater)

  The Dormition of St Anna, Righteous Mother of our Lady

  Theotokos

  Also the Feast of St Olympias the Deaconess; St Eupraxia, VirginMartyr & St Julia the Righteous of Tavenna; St Makarios theVenerable Abbot of Zheltovod & Unzha; the 165 Holy Fathers of the5th Ecumenical Council

  Tone (8) Plagal 4Resurrection Gospel 9 John 20 : 19 - 31

  Eothinon 9Katavasias Of The Ever Blessed Theotokos

  Our Eternal Gratitiude To God For The Original Text & Translation By

  Father Seraphim Dedes -The Holy Monastery Of St GregoryPalamas - Archdiocese Of America

  http://sgpm.goarch.org/ematins

  http://sgpm.goarch.org/ematinshttp://sgpm.goarch.org/ematins
 • 8/8/2019 Tone (8) Plagal 4 - 19 Sept - 17 AP - After Exaltation

  2/20

  (To Be Used In Conjunction With The Matins Service Book)

  N o t F o r M a t e r i a l P r o f i t

  TONE (8) PLAGAL 4 9t Sunday Of Triodion 9th Of St Matthew Dormition Of St Anna 25JULY 2010

 • 8/8/2019 Tone (8) Plagal 4 - 19 Sept - 17 AP - After Exaltation

  3/20

  TONE (8) PLAGAL 4 9t Sunday Of Triodion 9th Of St Matthew Dormition Of St Anna 25JULY 2010

 • 8/8/2019 Tone (8) Plagal 4 - 19 Sept - 17 AP - After Exaltation

  4/20

  Psalm 117 /118 - Tone (8) Plagal 4PRAISE TO GOD FOR HIS EVERLASTING MERCY

  Theos Kyrios ke epefanen imin.Evlogimenos O ergomenos enOnomati Kyriou!

  STIHOS 1: E xomologisthe to Kyrio, oti

  agathos, oti is ton eona to eleosaftou!*

  Theos Kyrios ke epefanen imin.Evlogimenos O ergomenos enOnomati Kyriou!

  STIHOS 2:Panta ta ethni ekiklosan me, keto Onomati Kyriou iminamin aftous.

  Theos Kyrios ke epefanen imin.Evlogimenos O ergomenos en

  Onomati Kyriou!STIHOS 3: Para Kyriou egeneto afti, ke

  esti thavmasti en ofthalmis imon.

  Theos Kyrios ke epefanen imin.Evlogimenos O ergomenos enOnomati Kyriou!

  The Lord is God, and hasappeared to us. Blessed is HeWho comes in the Name of theLord!

  VERSE 1: Give thanks to the Lord, for Heis Good; His Mercy enduresforever!

  The Lord is God, and hasappeared to us. Blessed is HeWho comes in the Name of theLord!

  VERSE 2:All the nations surrounded me,but in the Name of the Lord drovethem back.

  The Lord is God, and hasappeared to us. Blessed is HeWho comes in the Name of theLord!

  VERSE 3:This is the Lords doing, and it ismarvellous in our eyes.

  The Lord is God, and hasappeared to us. Blessed is HeWho comes in the Name of theLord!

  Apolytikion of the Resurrection Tone (8) Plagal 4

  E x ipsous katilthes O evsplaghnos,tafin katedexo triimeron, ina imaselevtherosis ton pathon. I zoi ke iAnastasis imon, Kyrie, Doxa Si!

  Doxa Patri, ke Io, ke AgioPnevmati

  E x ipsous ketilthes o evsplaghnos,

  tafin katedexo triimeron, ina imaselevtherosis ton pathon. I soi ke iAnastasis imon, Kyrie, Doxa Si!

  Ke nin ke Ai ke is tous eonas toneonon.

  Amin

  Thou descended from on High, OTender-hearted One; Thou enduredthe three-days burial, so that Thoumight free us from our passions, Oour Life and Resurrection: Glory toThee!

  Glory to the Father, and to theSon, and to the Holy Spirit

  Thou descended from on High, O

  Tender-hearted One; Thou enduredthe three-days burial, so that Thoumight free us from our passions, Oour Life and Resurrection: Glory toThee!

  Now and ever, and to the ages ofages.

  Amen

  TONE (8) PLAGAL 4 9t Sunday Of Triodion 9th Of St Matthew Dormition Of St Anna 25JULY 2010

 • 8/8/2019 Tone (8) Plagal 4 - 19 Sept - 17 AP - After Exaltation

  5/20

  Apolytikion of St Anna Tone (8) Plagal 4

  Zoin tin kiisasan, ekioforisas, AgninTheomitora, Theofron Anna. Dio pros lixin Ouranion, enthaevfrenomenon, katikia en doxi,herousa nin metestis, tis timosi se potho, ptesmaton etoumeni,

  ilasmon aimakariste.

  THE SMALL LITANY

  Thou carried in Thy Womb Her whowas pregnant with Life the Motherof God, O Godly-minded Anna, andthus, rejoicing, Thou were todaytranslated into Heaven, where theyLive who now rejoice! And Thou

  entreats Forgiveness of offences forthe Faithful who honour Thee withlonging, O Ever Blessed One.

  First Resurrection Kathisma Tone 4

  Anestis ek nekron, i Zoi ton apanton,ke Angelos Fotos, tes Ginexin evoa:Pavsasthe ton dakrion, tis Apostolisevangelisasthe:Kraxateanimnouse: Oti Anesti Hristos O

  Kyrios, O evdokisas sose os Theos,to genos ton anthropon.

  Doxa Patri, ke Io, ke AgioPnevmati

  Anastas ek tou tafou os alithos, tesosies prosetaxas Ginexi, kirixe tinegersin Apostolis os gegrapte: kedromeos O Petros, epesti to

  mnimati, ke to Fos en to tafo, oronkateplitteto: Othen ke katide, taothonia mona, horis tou ThiouSomatos, en afto katakimena: kepistevsas evoise: Doxa Si Hriste OTheos oti sosozis apantas Sotirimon: tou Patros gar iparhisapavgasma.

  Ke nin ke Ai ke is tous eonas toneonon.

  Amin

  Thou Rose from the dead, the Life ofall, and an Angel of Light cried outto the Women: Cease your tears!Announce the Good Tidings to theApostles! Cry aloud in Hymns that

  Christ the Lord has Risen, Who asGod was well-pleased to Save thehuman race.

  Glory to the Father, and to theSon, and to the Holy Spirit

  When Thou had Truly Risen from the Tomb, Thou ordered the HolyWomen to proclaim theResurrection to the Apostles, as itis written; and Peter, coming at fullspeed, stood by the Tomb and

  seeing the Light in the Tomb, wasstruck with amazement. And so heboth saw the grave clotheslying there alone, without theDivine Body, and he believed andcried out: Glory to Thee, O ChristGod, because Thou Savest us all,our Saviour: for Thou art theRadiance of the Father!

  Now and ever, and to the ages ofages.

  Amen

  TONE (8) PLAGAL 4 9t Sunday Of Triodion 9th Of St Matthew Dormition Of St Anna 25JULY 2010

 • 8/8/2019 Tone (8) Plagal 4 - 19 Sept - 17 AP - After Exaltation

  6/20

  For St Anna Tone 3

  I evkleestatos ke axiepenos, Anna ievtheos, ke pansevasmios, githenarthisa ek Zois, proskerou dieonizi,is zoin athanaton, met Angelonhorevousa, sin ti thigatri aftis, keahranto Mitri tou Theou,

  presvevousa apavstos sothine, tousPisti taftin makarizontas.

  The Most Illustrious, Praiseworthy,God-Inspired and Ever VenerableAnna is lifted up, from the temporallife on earth and taken to LifeImmortal, living in Eternity, joiningchorus with Hosts on High,

  interceding ceaselessly with herdaughter, the Immaculate Theotokos, for the Salvation ofthose who Faithfully pronounce herBlessed.

  Second Kathisma of the Resurrection Tone (8) Plagal 4

  Anthropi to mnima Sou, Sotiresfragisanto, Angelos ton lithon, ektis thiras apekilise: Ginekesetheasanto, egigermenon eknekron, ke afte evingelisanto tisMathites Sou en Sion: Oti enestis i Zoi ton apanton, ke dielithi tadesma tou thanatou: Kyrie, DoxaSi!

  Doxa Patri, ke Io, ke AgioPnevmati

  Ta mira tis tafis, e Ginekes komisase,fonis Angelikis, ek tou tafou ikouon:

  Pavsasthe ton dakrion, ke anti lipisHaran komisasthe: kraxateanimnouse, oti anesti Hristos OKyrios, O evdokisas sose os Theos,to genos ton anthropon

  Ke nin ke Ai ke is tous eonas toneonon.

  Amin

  Mortals sealed Thy Tomb, O Saviour;an Angel rolled the stone from thedoor; Women saw Thee Risen fromthe dead, and it was they whogave the Good Tidings to ThyDisicples in Zion: The Life of allhas Risen and the bonds of earthare loosed: Lord, Glory to Thee!

  Glory to the Father, and to theSon, and to the Holy Spirit

  The Women who brought spices forthe Burial heard from the Tomb anAngels voice: Cease your tears!And bring Joy instead of sorrow!Cry aloud in Hymns that Christ the

  Lord has Risen, Who, as God, waswell-pleased to Save the humanrace.

  Now and ever, and to the ages ofages.

  Amen

  For St Anna Tone 1Tas nomou entolas, thearestos

  tirousa, miteras Israil, iperirasapasas, tin monin aiparthenon,Theotokon kiisasa, agiolekte, Anna Promitor Kyriou.Metastasa, Dikeon iperkise.

  Evlogitar ia, Tr isagion Hymn,Theotokion and Small Litany

  Thou kept the Laws Commands in aGod-pleasing manner, and so Thou rose above all of Israelsmothers, for carrying in Thywomb the Ever Virgin Theotokos.Elect in Holiness, the LordsAncestress, Anna, beingconveyed from earth to theDivine Bridal Chamber, Thouclearly surpass the Just.

  TONE (8) PLAGAL 4 9t Sunday Of Triodion 9th Of St Matthew Dormition Of St Anna 25JULY 2010

 • 8/8/2019 Tone (8) Plagal 4 - 19 Sept - 17 AP - After Exaltation

  7/20

  Iperkoi

  E Mirofori tou Zoodotou, epistase tonmnimati, ton Despotin ezitoun, ennekris ton athanaton: ke Harasevangelia, ek tou Angeloudexamene, tis Apostolis eminion:Oti Anesti O Kyrios parehon to

  kosmo to Mega Eleos.

  The Myrrh-bearing Women standing atthe Tomb of the Giver of Life, wereseeking the Immortal Masteramong the dead: and when theyreceived the Good Tidings of Joyfrom the Angel, they revealed to

  the Apostles that Christ had Risen,granting the world His Great Mercy.

  Anabathmi Tone (8) Plagal 4

  ANTIFONON A Ek neotitos mou oehthros me pirazi, tes idones flegime. Ego de pepithos en si, Kyrie,tropoume touton.

  Imisountes Sion, genithitosan di, prin

  ekspasthine os hortos. Sigkopi garHristos avhenas afton tomi

  vasanon.

  Doxa Patri ke Io ke AgioPnemati. Ke nin ke ai ke istous eonas ton eonon.

  AminAgio Pnevmati to zin ta panta, fos

  ek Fotos Theos Mega. Sin Patri

  imnoumen afto ke to Logo.

  ANTIPHONON B Ikardiamou to fovosou skepestho, tapinofrovousa, miipsothisa apopesi ek soupaniktirmnon.

  Epito Kyrion O eshikos elpida, ou disitote ote Piri ta panta krini ke kolasi.

  Doxa Patri ke Io ke AgioPnevmati. Ke nin ke ai ke is

  tous eonas ton eonon.

  AminAgio Pnevmati pas tis thios vlepi ke

  prolegi, teratourgi ipsista, en trisinena Theou melpon. I gar ketrilampi, monarhi to Thion.

  ANTIPHON 1 From my youth, theenemy has beguiled me withtemptations of pleasure. But I,trusting in the Lord, have put himto shame.

  Letthose who hate Zion truly becomeas grass, before it is uprooted, forthe Lord shall behead them in

  torment.

  Glory to the Father, and to theSon, and to the Holy Spirit, nowand ever and to the Ages of

  Ages.

  AmenLifeis in the Holy Spirit for all. He is

  Light of Light, a Great God. Let us

  praise Him with the Father and the

  Logos.

  ANTIPHON 2 Let my heart,encompassed by Thy fear, behumbled, O Most Compassionate,

  lest it rise and fall from Thee.

  Hewho trusts in the Lord shall not beafraid when Fire shall Judge, and

  Punish all.

  Glory to the Father, and to theSon, and to the Holy Spirit.Now and ever, and to the Ages

  of Ages.

  AmenEvery godly person sees, foretells,

  and works supreme wonders by theHoly Spirit. He sings to One God in Three Persons. Though manifestedas Three, the Godhead reigns as

  One.

  ANTIPHON 3 Ihave called to Thee, OTONE (8) PLAGAL 4 9t Sunday Of Triodion 9th Of St Matthew Dormition Of St Anna 25

  JULY 2010

 • 8/8/2019 Tone (8) Plagal 4 - 19 Sept - 17 AP - After Exaltation

  8/20

  ANTIFONON Ekekraxa si, Kyrie, proshes klinon mi to ous souvoonti, ke katharon prin aris meapo ton enthevde.

  E pi tin mitera aftou gin dinon pasavthis analisi, tou lavin vasanous i

  gera to veriomenon.

  Doxa Patri ke Io ke AgioPnevmati. Ke nin ke ai ke istous eonas ton eonon.

  AminAgio Pnevmati Theologia Monas

  Trisagia. O Patir gar anarhos, exou efi O Ios ahronos, ke to Pnevmasimmorfon, sinthronon, ek Patros

  sineklampsan.

  ANTIFONON Idou di ti kalon i titerpnon, all i to katikin adelfousama? En touto gar Kyrios

  epingilato zoin eonian.

  Tou endimatos aftou O ta krina touagrou kosmon kelevi, mi dinfrontizin.

  Doxa Patri ke Io ke AgioPnevmati. Ke nin ke ai ke is

  tous eonas ton eonon.

  AminAgio Pnevmati enoidi etia, panta

  ehete irinovravevtos. Thos toutogar esti, Patri te ke Io Omoousion

  Kyrios

  Lord, incline Thine Ear to my voiceand cleanse me before Thou take

  me from all that is here.

  Everyone shall again return to MotherEarth and at once be dissolved, toreceive Prize or Punishment in

  accordance with their life.

  Glory to the Father, and to theSon, and to the Holy Spirit.Now and ever, and to the Agesof Ages

  AmenOne speaks of the Godhead by the

  Holy Spirit, the One, the Thrice-Holy. For the Father is withoutbeginning, from Whom sprang theSon timelessly, and the Spirit

  shares the same Form, Throne andSplendour from the Father.

  ANTIPHON 4 Behold how good andbeautiful it is for brethren to dwelltogether. For in this, the Lordpromised Eternal Life.

  TheOne Who adorns the lilies of thefield commands that no one be

  concerned about their clothing.

  Glory to the Father, and to theSon, and to the Holy Spirit.Now and ever, and to the Ages

  of Ages.

  AmenContained within the Holy Spirit is

  the Cause of all, in Perfect Peace.For He is God of one Essence withthe Father and the Son.

  Prokeimenon

  Vasilevsi Kyrios is ton eona, OTheos Sou, Sion, is genean kegenean.(2)

  STIHOS Eni, i psihi mou, ton KyrionVasilevsi Kyrios is ton eona, O

  Theos Sou, Sion, is genean kegenean.

  SMALL LITANY & PRAISES TO GOD

  The Lord shall reign forever:Thy God, O Zion, fromgeneration to generation. (2)

  VERSEPraise the Lord, O my soulThe Lord shall reign forever:

  Thy God, O Zion, fromgeneration to generation.

  TONE (8) PLAGAL 4 9t Sunday Of Triodion 9th Of St Matthew Dormition Of St Anna 25JULY 2010

 • 8/8/2019 Tone (8) Plagal 4 - 19 Sept - 17 AP - After Exaltation

  9/20

  Gospel 9: John 20 : 19 31O U R R I S E N L O R D B E S T O W S H I S A U T H O R I T Y T O F O R G I V E S I N S U P O N

  H I S A P O S T L E S

  TONE (8) PLAGAL 4 9t Sunday Of Triodion 9th Of St Matthew Dormition Of St Anna 25JULY 2010

 • 8/8/2019 Tone (8) Plagal 4 - 19 Sept - 17 AP - After Exaltation

  10/20

  Ousis oun opsias ti imera ekini ti miaton Savvaton, ke ton thironkeklismenon opou isan i mathitesinigmeni di ton fovon ton Ioudeon,ilthen O Iisous ke esti is to meson,ke legi aftis: Irini imin.

  Ke touto ipon edixen aftis tas Hiras ketin Plevran Aftou.

  Eharisan oun i Mathite idontes tonKyrion.

  Ipen oun aftis O Iisous palin: Iriniimin. Kathos apestalke me oPatir, kago pempo imas.

  Ke touto ipon enefisise ke legi aftis:Lavete Pnevma Agion. Antinon afite tas amartias,afiende aftis an tinonkratite kekratinde.

  Thomas de is ek ton Dodeka, Olegomenos Didymos, ouk in metafton ote ilthen o Iisous.

  Elegon oun afto i ali Mathite

  eorakamen ton Kyrion.O de ipen aftis: ean mi ido en tes

  hersin aftou ton tipon ton ilon, kevalo ton daktilon mou is ton tiponton ilon, ke valo tin hira mou is tinplevran aftou ou mi pistefso.

  Ke meth imeras okto palin isan eso iMathite aftou ke Thomas metafton.

  Erhete O Iisous ton thiron keklismenon, ke esti is to meson keipen, Irini imin.

  Ita legi to Thomas: fere ton daktilonsou othe ke ithe tas hiras mou, kefere tin hira sou ke vale is tinplevran mou, ke mi ginou apistos,alla Pistos.

  Then, the same day at evening, beingthe first day of the week, when thedoors were shut where theDisciples were assembled, for fearof the Jews, Jesus came and stoodin the midst, and said to them:Peace be with you.

  When He had said this, He showedthem His Hands and His Side.

  Then the Disciples were glad that theysaw the Lord.

  So Jesus said to them again: Peaceunto you! As the Father hassent Me, I also send you.

  And when He had said this, Hebreathed upon them, and said tothem: Receive the Holy Spirit.If you forgive the sins of any,they are forgiven them; if youretain the sins of any, they areretained.

  Now Thomas, called the Twin1, oneof the Twelve, was not with themwhen Jesus came.

  The other Disciples therefore said tohim: We have seen the Lord!

  So he said to them: Unless I see inHis Hands the print of the nails, andput my finger into the print of thenails, and put my hand into HisSide, I will not believe.

  And after eight days His Discipleswere again inside, and Thomas withthem.

  Jesus came, the doors being shut, andstood in the midst, and said:Peace unto you!

  Then He said to Thomas: Reachyour finger here, and look atMy Hands; and reach your handhere, and put it into My Side,and do not be unblieving, butbelieving.

  And Thomas answered and said untoHim: My Lord and my God!

  Jesus said to him: Thomas, becauseyou have seen Me, you have

  1 S T T H O M A S HAD BEEN NICK-NAMED THE TWIN BECAUSE HE WAS ALWAYS IN TWO MINDS ABOUT THINGS HEDEBATED AND ANALYSED EVERYTHIGNG. HENCE ALSO THE NICK-NAME DOUBTING THOMAS.

  TONE (8) PLAGAL 4 9t Sunday Of Triodion 9th Of St Matthew Dormition Of St Anna 25JULY 2010

  10

 • 8/8/2019 Tone (8) Plagal 4 - 19 Sept - 17 AP - After Exaltation

  11/20

  Ke apekrithi Thomas ke ipen afto: OKyrios mou ke O Theos mou!

  Legi afto O Iisous: Oti eorakas Me, pepistevkas. Makarii i miidondes ke pistevsandes.

  Polla men oun ke alla simia epiisen OIisous enopion ton Mathiton Aftou,a ouk esti gegramena en to vivliotouto.

  Tafta de gegrapte ina pistefsite otiIisous estin O Hristos O Ios touTheou ke ina pistevondes zoinegite en to Onomati Aftou.

  believed. Blessed are thosewho have not seen and yethave believed.

  And truly Jesus did many other Signsin the presence of His Disciples,which are not written in this book.

  But these are written that you maybelieve that Jesus is the Christ, theSon of God, and that, believing,you may have Life in His Name.

  Resurrect ion Prayer; Psa lm 50/51, Salvation Prayers & SmallLitany

  Kontakion of the Resurrection Tone (8) Plagal 4

  E xanastas tou mnimatos, toustethneotas igiras, ke ton Adamanestisas: ke i Eva horevi en ti si Anastasi, ke kosmou ta peratapanigirizousi, ti ek nekronEgersi Sou Polielee.

  On Rising from the grave Thouroused the dead and raised upAdam. Eve dances at ThyResurrection, and the ends of theworld keep festival at Thy risingfrom the dead, O Most Merciful.

  Ikos of the Resurrection Tone (8) Plagal 4

  Ta tou Adou skilevsas vasilia, kenekrous anastisas makrothime,ginexi Miroforis sinintisas, anti lipisHaran komisamenos: ke ApostolisSou eminisas ta tis nikis simvola,Sotir mou zoodota, ke tin ktisinefotisas Filanthrope: dia touto kekosmos sigheri, ti ek nekronEgersi Sou Polielee.

  When Thou had ransacked thePalaces of Hades and raised thedead, O Longsuffering, Thou metthe Myrrh-bearing Women, bringingthem Joy instead of sorrow; and to Thine Apostles Thou revealed theSymbols of Thy Victory, my Saviour:Giver of Life: and Thou EnlightenedCreation, Lover of Mankind! Therefore, too, the world rejoicesat Thy Rising from the dead, O

  Most Merciful!

  Synaxarion of 25 July

  Ti KE tou aftou minos, Mnimi tisKimiseos tis Agias Annis, Mitrostis Iperagias Theotokou.

  Ti afti imera, Mnimi ton Agion 165

  Pateron, ton en ti pemptiIkoumeniki Sinodo sinelthonton keta Origenous dogmatakathelonton.

  On the 25th day of this month, weCommemorate the Dormition ofSt Anna, Mother of the Most HolyTheotokos.

  On this day we Commemorate the165Holy Fathers who gathered at

  the 5

  th

  Ecumenical Council inConstantinople in 553 and refutedthe erroneous doctrines ofOrigen.

  TONE (8) PLAGAL 4 9t Sunday Of Triodion 9th Of St Matthew Dormition Of St Anna 25JULY 2010

  11

 • 8/8/2019 Tone (8) Plagal 4 - 19 Sept - 17 AP - After Exaltation

  12/20

  Tes afton Agies Presvies, O Theos,eleison imas.

  Amin

  By their Holy Intercessions, O God,have mercy on us.

  AmenKatavasia of the Ever Blessed Theotokos Tone 4

  ODI 1

  Anixo to stoma mou ke plirothisete

  Pnevmatos ke logon erevxome tiVasilidi mitri. Ke ofthisome fedros panigirizon ke aso gnothomenos

  taftis ta thavmata.

  ODI 3

  Tous sous imnologous, Theotoke,izosa ke afthonos pigi, thiasonsigkrotisantas pnevmatikon,stereoson. Ke en ti thia doxi SouStefanon Doxis axioson.

  ODI 4

  Tin anexihniaston thian voulin tis ektis Parthenou sarkoseos sou toipsistou O profitis Abbakoumkatanoon ekravgaxe. Doxa tiDinami Sou, Kyrie

  ODI 5

  Exesti ta simpanta epi ti thia doxiSou. Si gar, apirogame Parthene,eshes en mitra ton epi pantonTheon ke tetokas ahronon Iion, pasi

  tis imnousi se sotirian vravevousa.

  ODI 6

  Tin thian taftin ke pantimon telounteseortin i theofrones tis Theomitoros,

  defte tas hiras krotisomen, tonex aftis tehthenta Theon

  doxazontes.

  ODI 7

  Ouk elatrevsan ti ktisi i theoforonespara ton Ktisanta. Alla piros apilinandrios patisantes, herontesepsallon. Iprimnite, o ton pateronKyrios ke Theos, Evlogitos I.

  ODE 1

  I shall open my mouth and the Spirit

  will inspire it, and I shall utter thewords of my song to the Queen andMother: I shall be seen radiantlykeeping Feast and joyfullypraising her Miracles

  ODE 3

  O Mother of God, Thou living andplentiful Fount, give strength tothose united in Spiritual Fellowship,who sing Hymns of Praise to Thee: and in Thy Divine Gloryvouchsafe unto them Crowns ofGlory.

  ODE 4

  Perceiving the unsearchable Purposeof God concerning ThineIncarnation from a Virgin, O MostHigh, the Prophet Habakkuk cried:Glory to Thy Power, O Lord!

  ODE 5

  The whole world was amazed at ThyDivine Glory: for Thou, O Virgin,Who hast not known wedlock, hastbeen Translated from earth to theEternal Masions to the Life withoutend, bestowing Salvation upon all

  who sing Thy praises.ODE 6

  As we celebrate this sacred andsolemn Feast of the Theotokos, letus come, clapping our hands, Opeople of the Lord, and give gloryto God Who was Born of her.

  ODE 7

  The Holy Children bravely trampledupon the threatening fire,preferring not to worship createdthings rather than the Creator, andthey sang in Joy: Blessed art Thouand praised above all: O Lord Godof our Fathers!

  ODE 8

  We Praise, we Bless and weWorship the Lord!The Offspring of the Theotokos saved

  the Holy Children in the furnace.

  TONE (8) PLAGAL 4 9t Sunday Of Triodion 9th Of St Matthew Dormition Of St Anna 25JULY 2010

  12

 • 8/8/2019 Tone (8) Plagal 4 - 19 Sept - 17 AP - After Exaltation

  13/20

  ODI 8

  Enoumen, Evlogoumen keProskinoumen ton Kyrios.

  Pedas evagis en ti kamino O tokos tisTheotokou diesosato, tote mentipoumenos, nin deenergoumenos tin ikoumenin

  apasan agiri psallousan. TonKyrion imnite ta erga keiperipsoute is pantas tous eonas.

  Magni f icat

  He Who was then prefigured hassince been born on earth, and Hegathers together all Creation tosing: O ye Works of the Lord: Blessye the Lord and exalt Him above allforever!

  Katavasia of the 9th Ode

  Apas gigenis skiratato to pnevmatilampadouhoumenos. Pnigirizeto deailon noon fisis, gererousa TA IERATHAVMASIA tis Theomitoros ke

  voato. Heris, pammakaristeTheotoke Agni, Aiparthene.

  Small Litany & Praises to God

  Let every mortaL born on earth,carrying his torch, in spirit leap forJoy; and let the Order of the AngelicPowers celebrate and honour THE

  HOLY FEAST of the Theotokos,and let them cry: Hail, All BlessedTheotokos, Pure and Ever Virgin!

  Ninth Exaposteilarion Tone 2

  Sigkeklismenon, Despota, ton thironos isilthes, tous Apostolous eplisas,Pnevmatos Panagiou, irinikosemfisisas, is desmin te ke liin, tasamartias irikas. Ke okto mthimeras tin sin plefran, to Thoma

  ipedixas ke tas hiras, meth ouvoomen. Kyrios, ke Theos si iparhis

  When Thou entered while the doorswere closed, O Lord, then Thoufilled Thine Apostles with a HolySpirit, breathing into them Peace,and saying unto them: Loosen andbind sins. And after eight days

  Thou showed Thomas Thy Handsand Thy Side. With him,therefore, do we cry unto Thee:Thou art the Lord and God!

  Exaposteilarion of St Anna Tone 2

  Hreostikos imnisomen, tinTheokliton Annan. Tin theotokonafti gar, tin Parthenon Marian,kiisasa par Elpida, Aghistefs katasarka, Hristou tou Litrotou imon,

  anedihthi tou taftin, Theoprepos,proslavontos simeron en ipsistis,iper imon presvevousa, ke irinistou kosmou.

  Of Righteous Anna, Called by God,let us duly sing praises. For sheConceived beyond all hope, andbore the Virgin Mary, the MostHoly Theotokos; and in so doing,

  she shone forth as Kin

  2

  to Christour Redeemer; and He has today,as God, taken her to join Him onHigh in Heaven where sheIntercedes on our behalf and forthe sake of world-wide Peace.

  2 KIN MEANS FAMILY ST ANNA IS THE GRAND-MOTHER OF CHRIST IN THAT SHE IS THE MOTHER OF THE EVER BLESSEDTHEOTOKOS FROM WHOM GOD INCARNATE TOOK HIS FLESH AND BONE HIS HUMAN NATURE.

  TONE (8) PLAGAL 4 9t Sunday Of Triodion 9th Of St Matthew Dormition Of St Anna 25JULY 2010

  13

 • 8/8/2019 Tone (8) Plagal 4 - 19 Sept - 17 AP - After Exaltation

  14/20

  Lauds: The Praises to God - Psalm 148PRAISES TO THE LORD FROM ALL CREATION

  Pasa pnoi enesato ton Kyrion.Enite ton Kyrion ek tonOuranon. Enite afton en tisipsistis. Si prepi imnos to Theo.

  Enite afton, pantes i Angelliaftou. Enite afton, pase eDinamis aftou. Si prepi imnosto Theo.

  Let everything that has breath praise the Lord. Praise theLord from the Heavens; praiseHim in the Highest. To Thee

  praise is due, O God.

  Praise Him, all His Angels; praiseHim, all His Powers. To Thee

  praise is due, O God.

  Psalm 150 - Tone (8) Plagal 4LET ALL THINGS PRAISE THE LORD!

  Tou piise en aftis frimaengrapton. Doxa afti este

  pasi tis Osiis Aftou.

  K yrie, i ke kritirio parestis, ipoPilatou krnomenos, all oukapelifthis tou thronou, to Patrisigkathezomenos: ke anastas eknekron, ton kosmon ileftherosas,ek tis doulias tou allotriou, osiktirmon ke Filanthropos.

  Enite ton Theon en tis Agiis Afton. Enite Afton enstereomati tis Dinameos

  Aftou.

  K yrie, i ke os nekron en mnimio,Ioudei Se katethento, all osVasilea ipnounta, stratiote Seefilatton, ke os Zois thisavron,sfragidi esfragisanto: Alla Anestiske pareshes, aftharsian tes psihesimon.

  Enite Afton epi tes Dinasties Afton. Enite Afton kata toplithos tis Megalosinis Aftou.

  Kyrie, oplon kata tou diavolou, tonStavron Sou imin dedokas: frittigar ke tremi, mi feron kathoranaftou tin dinamin: oti nekrousanista, ke thanaton katirgise: diatouto proskinoumen, tin Tafin Sou

  ke tin Egersin.

  Enite Afton en iho salpingos.

  To execute upon them the Judgement that is decreed;such Glory will be for all HisHoly Ones.

  Lord, although Thou stood at theJudgement Seat being judged byPilate, yet Seated with theFather, Thou were not absentfrom Thy Throne; and Risen fromthe dead, Thou freed the worldfrom the slavery of the stranger,as Thou art full of pity and Lovestmankind.

  Praise God in His Saints; praiseHim in the firmament of His

  Power.

  Lord, although Jews had laid Thee asa Corpse in a Tomb, yet soldierswere guarding Thee as a sleepingKing, and they sealed Thee witha seal as Treasure-house of Life,but Thou Arose and grantedIncorruption to our souls.

  Praise Him for His Mighty Acts;praise Him according to thegreatness of His Majesty.

  Lord, Thou hast given us Thy Crossas a Weapon against the devil;for he quails and trembles,unable to contemplate ThyPower; for Thou Raised the deadand made Death of no effect:therefore, we worship Thy Burialand Thy Rising.

  Praise Him with the sound of the

  trumpet; praise Him with luteand harp.

  Thine Angel, O Lord, proclaiming Thy

  TONE (8) PLAGAL 4 9t Sunday Of Triodion 9th Of St Matthew Dormition Of St Anna 25JULY 2010

  14

 • 8/8/2019 Tone (8) Plagal 4 - 19 Sept - 17 AP - After Exaltation

  15/20

  Enite Afton en psaltirio kekithara.

  O Angelos Sou Kyrie, O tin Anastasin kirixas, tous menfilakas efovise, ta de Gineaefonise, legon: Ti zitite ton zonta

  meta ton nekron? Anesti Theoson, ke ti ikoumeni Zoin edorisato..

  Resurrection, filled the guardswith fear, but he cried to theWomen and said: Who do youseek the Living with the dead?Being God, He has Risen andgiven Life to the whole world!

  Stichera for the Dormition of St Anna

  Enite afton en timpano ke horo.Enite afton en hordes keorgano.

  Mnimin telountes esian, Seanimnoumen Hriste, tonParadoxos Annan, ek Zois tis proskerou, pros alikton doxan,

  metastisanta nin, os miteraiparhousan, tis Se tekousisasporos iperfios, Theotokou keParthenou Mitros.

  Enite Afton en kimvalis evihis.Enite Afton en kimvalisalalagmou. Pasa pnoi inesatoton Kyrion.

  Mnimin telountes esian, Seanimnoumen Hriste, tonParadoxos Annan, ek Zois tis proskerou, pros alikton doxan,metastisanta nin, os miteraiparhousan, tis Se tekousisasporos iperfios, Theotokou keParthenou Mitros.

  Agalliasthe, Dikei, en Kyrio; tisevthesi prepi ainesis.

  Mnimin Agian telountes, tonPropatoron Hristou, Ioakim keAnnis, ton septon ke amempton,doxazomen apafstos, ton Litrotin,ke iktirmona Kyrion, ton

  metastisanta toutous pros tinZooin, tin Agiro ke anolethron.

  Praise Him with timbrel anddance, praise Him withstrings and flute!

  Keeping this happy observance, wesing Thy Praises, O Christ; forfrom this life that passes, ThouWondrously Translated to

  unending Glory Anna, who bore Thine own Mother, the VirginMaiden and Theotokos, whoseedlessly conceived andineffably gave Birth to Thee.

  Praise Him with tuneful cymbals, praise Him withcymbals of jubilation! Letevery breath praise the Lord!

  Keeping this happy observance, wesing Thy Praises, O Christ; forfrom this life that passes, ThouWondrously Translated tounending Glory Anna, who bore Thine own Mother, the VirginMaiden and Theotokos, whoseedlessly conceived andineffably gave Birth to Thee.

  Rejoice greatly in the Lord, ORighteous Ones; praise isfitting for the upright.

  As we observe this Memorial ofChrists Ancestors, of Joachim andAnna, who were Saintly andblameless, we glorify our tenderlyMerciful Lord and Redeemerunceasingly; for He hastranslated them into LifeIndestructible and ageless.

  Blessed are all who fear theLord!

  To Immaterial Choirs, to where teh Just reside, wherein Angelic

  TONE (8) PLAGAL 4 9t Sunday Of Triodion 9th Of St Matthew Dormition Of St Anna 25JULY 2010

  15

 • 8/8/2019 Tone (8) Plagal 4 - 19 Sept - 17 AP - After Exaltation

  16/20

  Makarii pantes i fovoumeni tonKyrion.

  Pros tas ailous horias, ke ton Dikeonskinas, entha Angelon taxis,entha dimos Agion, hara

  eortazonton agete nin, tonDikeon ta pnevmata, Ioakim ketis Annis; ous evsevos,evfimountes makarisomen.

  Doxa Patri, ke Io, ke AgioPnevmati

  Orders and the Saints allassemble, are taken the spirits of Joachim and of Anna theRighteous Pair, where there is Joyof those keeping a Sacred Feast.Let us sing their praise and callthem Blessed.

  Glory to the Father, and tothe Son, and to the Holy

  Spirit

  Ninth Eothina Plagal 1

  Os ep eshaton ton hronon, ousisopsias Sabbaton, efistase tis filis,Hriste, ke thavmati thavma Beveisti keklismeni isodo ton thiron, tinek nekron Sou Anastasin. Alleplisas haras tous Mathitas, kePnevmatos Agiou metedokas aftis,ke exousian enimas afeseosamartion. Ke ton Thoman oukatelipes to tis apistiaskatavaptizesthe klidoni. Dioparashou ke imin, gnosin alithi, keafesin ptesmaton, evsplaghneKyrie.

  Ke nin ke Ai ke is tous eonas toneonon.

  Amin.

  In the fullness of time, O Christ, Thouappeared among Thy Beloved Oneson the eve of the Sabbath, andconfirmed a Wonder through aWonder to them: Thy Resurrectionfrom the dead by Thine Entrancewhile the doors were shut. And Thou filled the Disciples with Joy,granting them the Holy Spirit, andbestowed upon them the Power toforgive sins. And as for Thomas,Thou did not allow him to drown inthe depths of faithlessness.Wherefore, grant us the Knowledgeof the Truth, and forgiveness ofsins, O Compassionate Lord.

  Now and ever, and to the ages ofages.

  Amen

  Theotokion The Congregat ion Must Stand

  I perevlogimeni iparhis, TheotokeParthene, dia gar tou ek sousarkothentos O Adis ihmalotiste,O Adam anakeklite, i kataranenekrote, i Eva ileftherote, Othanatos tethanatote ke imisezoopiithimen. Dio animnountes

  Most Blessed art Thou, O VirginTheotokos: for through Him Whobecame Incarnate of Thee, Hell isled captive, Adam is recalled fromthe dead, the curse is made void,Eve is set free, Death is slain, andwe have been endowed with Life.

  TONE (8) PLAGAL 4 9t Sunday Of Triodion 9th Of St Matthew Dormition Of St Anna 25JULY 2010

  16

 • 8/8/2019 Tone (8) Plagal 4 - 19 Sept - 17 AP - After Exaltation

  17/20

  Voomen. Evlogitos Hristos O

  Theos imon, O outos evdokisas, Doxa Si!

  Wherefore we cry aloud, extollingin song: Blessed art Thou, OChrist our God, in Whose Sight it

  is thus well-pleasing. Glory toThee!

  TONE (8) PLAGAL 4 9t Sunday Of Triodion 9th Of St Matthew Dormition Of St Anna 25JULY 2010

  17

 • 8/8/2019 Tone (8) Plagal 4 - 19 Sept - 17 AP - After Exaltation

  18/20

  The Great DoxologyV T H E B E L L S A R E R U N G A N D A L L T H E L I G H T S A R E S W I T C H E D O N

  Doxa Si to dixanti to Fos.

  Doxa en Ipsistis Theo ke epi gis Irini,en anthropis Evdokia.

  Imnoumen Se, Evlogoumen Se,Proskinoumense, DoxologoumenSe, Efharistoumen Si, dia tinMegalin Sou Doxan.

  Kyrie Vasilef, Epouranie Thee, PaterPantokrator; Kyrie Ie Monogenes,Isou Hriste, ke Agion Pnevma.

  Kyrie O Theos, O Amnos tou Theou, OIos tou Patros, O eron tin amartiantou Kosmou, eleison imas, O erontas amartias tou kosmou.

  Prosdexe tin deisin imon, Okathimenos en dexia tou Patros, keeleison imas.

  Oti Si i Monos Agios, Si i MonosKyrios, Iisous Hristos, is DoxanTheou Patros

  Amin.Kath ekastin imeran Evlogiso Se, ke

  enesio to Onoma Sou is ton eonake is ton Eona tou Eonos.

  Kataxioson, Kyrie, en ti emera taftianamartitous filahthine imas.

  Evlogitos I, Kyrie, O Theos ton Pateronimon, ke Eneton ke Dedoxasmenon

  to Onoma Sou is tous Eonas.

  AminGenito, Kyrie, to eleos Sou ef imas,

  kathaper ilipisamen epi Se.

  Evlogitos i, Kyrie, didaxon me taDikeomata Sou. [3]

  K yrie, katafigi, egenithis imin engenea ke genea. Ego ipa: Kyrie,eleison me, iase tin psihin mou oti

  imarton Si.

  Glory to Thee Who has shown usthe Light!

  Glory to God in the Highest, and onearth Peace, Goodwill among men.

  We Praise Thee, we Bless Thee, weWorship Thee, we Glorify Thee, wegive Thee Thanks for Thy GreatGlory.

  Lord, King, God of Heaven, FatherAlmighty: Lord, Only Begotten Son,Jesus Christ and Holy Spirit.

  Lord God, Lamb of God, Son of theFather, Who takes away the sin ofthe world, have mercy upon us; O

  Thou Who takes away the sins ofthe world.

  Receive our Prayer, Thou Who sits atthe right Hand of the Father, andhave mercy on us.

  For Thou alone art Holy, Thou aloneart Lord, Jesus Christ, to the Gloryof God the Father.

  AmenEvery day I will Bless Thee, and

  praise Thy Name forever and to theAges of Ages.

  Grant, O Lord, this day to keep uswithout sin.

  Blessed art Thou, O Lord, the God ofour Fathers, and praised andglorified is Thy Name unto theAges.

  Amen

  May Thy Mercy O Lord, be upon us, aswe have put our hope in Thee.

  Blessed art Thou, O Lord, teachme Thy Statutes [3]

  Lord, Thou hast been our Refuge fromgeneration to generation. I said:Lord, have mercy on me, heal mysoul, for I have sinned againstThee.

  TONE (8) PLAGAL 4 9t Sunday Of Triodion 9th Of St Matthew Dormition Of St Anna 25JULY 2010

  18

 • 8/8/2019 Tone (8) Plagal 4 - 19 Sept - 17 AP - After Exaltation

  19/20

  Kyrie, Pros Se katefigon; didaxon metou piin to Thelima Sou, oti Si I OTheos mou.

  Oti para Si Pigi Zois; en to Foti Souopsometha Fos.

  Paratinon to Eleos Sou tis ginoskousiSe.

  Agios O Theos, Agios Ishiros, AgiosAthanatos, eleison imas.[3]

  Doxa Patri ke Io ke agioPnevmati. Ke nin ke ai ke is

  tous eonas ton eonon.AminAgios Athanatos, eleison imas.Agios O Theos, Agios Ishiros, Agios

  Athanatos, Eleison imas.

  O Lord, to Thee have I fled; teach meto do Thy Will, for Thou art my God.

  For with Thee is the Fountain of Life;in Thy Light we shall see Light.

  Extend Thy Mercy to those who knowThee.

  Holy God, Holy Mighty, HolyImmortal, have mercy on us. [3]

  Glory to the Father, and to theSon, and to the Holy Spirit, nowand ever, and to the Ages of

  Ages.

  AmenHoly Immortal, have mercy on us.

  Holy God, Holy Mighty, Holy

  Immortal, have mercy on us.

  Resurrection Troparia 3

  Simeron Sotiria to kosmo gegongen. Asomen to Anastanti ek tafou kearhigo tis Zois imon; kathelon garto Thanato ton Thanaton, to Nikos

  edoken imin ke to Mega Eleos.

  Today Salvation has come into theworld. Let us sing praises to HimWho is Risen from the Grave, andWho is the Author of our Life; for,

  having destroyed Death by Death,He has granted us the Victory andGreat Mercy!

  T H E D I V I N E L I T U R G Y O F S T J O H N C H R Y S O S T O M B E G I N S N O W

  3 T H E R E S U R R E C T I O N A P O L Y T I K I O N IS SUNG ON SUNDAYS.ON GREAT FEASTST H E A P O L Y T I K I O N O F T H E F E A S T (FESTAL HYMN) IS SUNG INSTEAD

  TONE (8) PLAGAL 4 9t Sunday Of Triodion 9th Of St Matthew Dormition Of St Anna 25JULY 2010

  19

 • 8/8/2019 Tone (8) Plagal 4 - 19 Sept - 17 AP - After Exaltation

  20/20


Recommended