+ All Categories
Home > Documents > TRACES New Technology Toolkit/Library... · Numărul EORI este în prezent obligatoriu numai pentru...

TRACES New Technology Toolkit/Library... · Numărul EORI este în prezent obligatoriu numai pentru...

Date post: 26-Oct-2019
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
11
Health and Food Safety EU Login Guide TRACES New Technology Intended for TRACES users TRACES EU/EFTA Countries documents operators Commission economic TRAde European Checks EU EXPORT Toolkit notification languages establishments animals video Entry code information health system Border origin common data CVED tools news user non-EU Competent certification country products management Official submission PART Authorities Better single market Customs Member listings requirements Local Union case consumers View intra-EU procedures feedback Decision training use processes environment UM By-products production discover application electronic access non-animal LMS helpdesk ICT veterinary consignment IMPORT Plants national EC food sanitary RASFF users contact business gateway Unit traceability expert Legislation different live DG TRACES TRAde Control and Expert System-New Technologies
Transcript
Page 1: TRACES New Technology Toolkit/Library... · Numărul EORI este în prezent obligatoriu numai pentru importatorii ecologici. Atunci când toate informațiile sunt complete, clicați

Health and Food Safety

EU Login GuideTRACES New Technology

Intended forTRACES users

TRACES

EU/EFTACountriesdocuments

operators

Commission economic

TRAdeEuropean

Chec

ks

EUEXPORT

Toolkit notifi cationlanguages

establishments

animalsvideo

Entrycodeinformation

healthsystem

Border

origin

com

mon

data

CVEDtools

news

user

non-

EUCo

mpe

tent

cert

ifi ca

tion

country

products management

Offi cial

subm

issi

onPA

RTA

utho

ritie

s

Bettersing

le m

arke

t

Customs

Memberlistings

requ

irem

ents

Local

Union

case

consumers

Vie

w

intra-EU

procedures

feedback

Dec

isio

n

trai

ning

use

proc

esse

s

envi

ronm

ent

UM

By-products

prod

ucti

on

discover

application

elec

tron

ic

access

non-

anim

al

LMS

helpdeskICT veterinary

cons

ignm

ent

IMPORT

Plants

national

EC

food sani

tary

RASFF

users contact

business

gateway

Unit

traceabilityexpert

Legislation

diff

eren

t

live

DG

TRACESTRAde Control and Expert System-New Technologies

Page 2: TRACES New Technology Toolkit/Library... · Numărul EORI este în prezent obligatoriu numai pentru importatorii ecologici. Atunci când toate informațiile sunt complete, clicați

TRAde Control and Expert System-New Technologies(TRACES)

2 / 11

Table of contents

I. ÎnprimulrândestenecesarsăvăînregistrațiînpaginaEULogin ..................................... 3

II. Etapaadoua,înregistrați-văînTRACESNT ............................................................... 5II.1. SelectațiroluldumneavoastrăînTRACES......................................................................................6

II.1.1. Dupăceclicațipeoperator .........................................................................................7II.1.2. Dupăceclicațipeautoritate ........................................................................................8II.1.3. Dupăceclicațipeorganismuldecontrolecologic ..............................................................8

II.2. Trimitețicerereadeautorizare ...................................................................................................9II.3. Deconectare ....................................................................................................................... 10

Page 3: TRACES New Technology Toolkit/Library... · Numărul EORI este în prezent obligatoriu numai pentru importatorii ecologici. Atunci când toate informațiile sunt complete, clicați

TRAde Control and Expert System-New Technologies(TRACES)

3 / 11

I. ÎnprimulrândestenecesarsăvăînregistrațiînpaginaEULoginAceastaesteoetapădesecuritateobligatorie.[Vărugămsăavețiînvedere:încazulîncareavețidejaacceslaECAS,nuestenecesarsărepetațiprocedura,putețitrecedirectlaetapaa2-a)]

Clicațilink-ulrelevant:Production: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login Acceptance: https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/tracesnt/loginTraining: https://webgate.training.ec.europa.eu/tracesnt

AccesațipaginadeîntâmpinareaTRACESNT:

Vărugămsăclicațilink-ul„Înregistrati-văînsistemulTRACES”.

Page 4: TRACES New Technology Toolkit/Library... · Numărul EORI este în prezent obligatoriu numai pentru importatorii ecologici. Atunci când toate informațiile sunt complete, clicați

TRAde Control and Expert System-New Technologies(TRACES)

4 / 11

AcumavețiacceslapaginadeînregistrareEULogin.

Încolțuldindreaptasusputețisăalegețilimbapreferată:

Completațitoatecâmpurileformularului.Vărugămsăreținețifaptulcădatelepecarelealegețiînecranuldemaisusvorficelecarefigureazăîncertificatulpecareîlvețisemna.ÎntrucâtcertificatuldinTRACESNTarevaloarejuridică,esteimportantsădeschidețicontulEULoginînnumeleuneiPERSOANEREALE,NUuncontgeneric,cumarfiuncontpentrupostuldeinspecțielafrontieră,pentrunumeleoperatoruluisaupentruorganismuldecontroldecareaparțineți.Pentruadresadee-mail:vărecomandămvigurossăalegețiadresadumneavoastrăindividualădeemailprofesionalăcaretrebuiesăfieutilizatăpentruavăconectalaTNT.

Page 5: TRACES New Technology Toolkit/Library... · Numărul EORI este în prezent obligatoriu numai pentru importatorii ecologici. Atunci când toate informațiile sunt complete, clicați

TRAde Control and Expert System-New Technologies(TRACES)

5 / 11

Dupăcompletareatuturorcâmpurile,clicațibutonul„Crearecont”.Dupăceațitrimiscererea,văvafitrimisautomatune-mailconținândunlinkpentruavăstabiliparola.Avețiladispoziție90deminutepentruaclicalink-ul(acestavaexpiradupă90minute).Dacănuprimițiaceste-mailautomat,putețiobțineajutoraccesândaceastăpagină:https://webgate.ec.europa.eu/cas/contact.html

II. Etapaadoua,înregistrați-văînTRACESNTVărugămsăavețiînvedere:estenecesarsăurmațietapaa2-apeTRACESNTpentrufiecaremediupecaredorițisăîlutilizați(Production,Acceptance,Training).Atuncicândsolicitațiunrolpentruunuldintremedii,nuserealizeazăuntransferautomatalroluluipentrucelelaltemedii.

RevenițilapaginadeîntâmpinareaTRACESNT(asevedealink-uriledemaisus).Apoiclicațibutonulverde„AutentificarelasistemulTRACES”,vețifiredirecționatcătreaccesulEULogin.

Pentruavăconecta,utilizațiadresadee-mailpecareațiselectat-oatuncicândațicreatcontulEULogin:

AcumsuntețiredirecționatlapaginadeîntâmpinareaTRACESNT.Vețigăsilink-uricătreEULogin,unde,dacăestenecesar,putețischimbadateledeaccespentruEULoginsauputețisăvăschimbațiparola.

Page 6: TRACES New Technology Toolkit/Library... · Numărul EORI este în prezent obligatoriu numai pentru importatorii ecologici. Atunci când toate informațiile sunt complete, clicați

TRAde Control and Expert System-New Technologies(TRACES)

6 / 11

II.1. SelectațiroluldumneavoastrăînTRACES

Dar,maiimportant,estenecesarsăselectațiroluldumneavoastrăînTRACES.Vărugămsăavețiînvederecăfiecarepersoanăpoateaveadoarunsingurtipderol.Putețifioperator(importator,expeditor,destinatardirect,responsabildeîncărcătură,...),organismdecontrolecologic(sauautoritatedecontrol)sauautoritate(postdeinspecțielafrontieră,autoritatecompetentăcentrală).Încadrulroluluidumneavoastră,putețiluamaimulteposturi.Deexemplu,putețilucrapentrudoisaumaimulțioperatori,pentrudouăsaumaimulteposturideinspecțielafrontieră.

Page 7: TRACES New Technology Toolkit/Library... · Numărul EORI este în prezent obligatoriu numai pentru importatorii ecologici. Atunci când toate informațiile sunt complete, clicați

TRAde Control and Expert System-New Technologies(TRACES)

7 / 11

II.1.1. Dupăceclicațipeoperator

Putețiefectuaocăutaredupățară,secțiune,tipdeactivitate,numeleoperatoruluietc.Bifațicăsuțacarecorespundeoperatoruluiși,ulterior,„Solicitareautorizație”pentruatransmitecererea.

Atuncicândsuntețisigurcănuputețigăsioperatorulpentrucarelucrați,avețiposibilitateadea-lcrea,clicândbutonul„Creareoperatornou”.

Completațitoatecâmpuriledeinformațiicareauunasteriscroșu(*)(înlocdenumăruldetelefon,puteți,deasemenea,săalegeținumăruldefax,adresadee-mailsausite-uldeinternet).Informațiileneîncercuitenusuntobligatorii,darputețisăleoferițidacăleaveți.NumărulEORIesteînprezentobligatoriunumaipentruimportatoriiecologici.Atuncicândtoateinformațiilesuntcomplete,clicațibutonul„Creareoperatornou”dinparteadesusaformularuluideînscriere:

Cerereadecreareaunuinouoperatorșicerereadumneavoastrădeavăalăturaacestuioperatorsuntînregistrateînsistemînmodautomat.

Page 8: TRACES New Technology Toolkit/Library... · Numărul EORI este în prezent obligatoriu numai pentru importatorii ecologici. Atunci când toate informațiile sunt complete, clicați

TRAde Control and Expert System-New Technologies(TRACES)

8 / 11

II.1.2. Dupăceclicațipeautoritate

Putețiefectuaocăutaredupățară,rolsaunumeleautorității.Bifațicasetacorespunzătoareautoritățiidumneavoastrășiclicațibutonul„Solicitareautorizație”pentruatransmitecererea.

PIF:Postdeinspecțielafrontieră.[pentruCOI:IarolulAutoritățiideAtestareaCertificăriiEcologice(EndorsingAuthorityforOrganicCertification–EAOC)]ACC:Autoritateacompetentăcentrală[pentruCOI:Producțiașietichetareaecologică(OrganicProductionandLabelling–OPL)]

II.1.3. Dupăceclicațipeorganismuldecontrolecologic

Putețiefectuaocăutaredupățarășidenumireaorganismuluidumneavoastrădecontrol.În cazul în care sunteți responsabil de certificare pentru o singură țară, puteți selecta țara respectivă prin bifarea căsuțeicorespunzătoare (1). În cazul în care certificați pentru toate țările pentru care certificăorganismuldumneavoastrăde control,bifațicăsuțacorespunzătoaredinparteadesusa listei (2)–asevedeacapturadeecrandemai jos.Dupăselectarearoluluidumneavoastră,clicațibutonuldecereredinparteadesusapaginii(3).

Page 9: TRACES New Technology Toolkit/Library... · Numărul EORI este în prezent obligatoriu numai pentru importatorii ecologici. Atunci când toate informațiile sunt complete, clicați

TRAde Control and Expert System-New Technologies(TRACES)

9/11

II.2. Trimitețicerereadeautorizare

Atuncicândclicațibutonuldecererepentruoricerol,apareofereastră:

Putețifurnizainformațiisuplimentare,adresadee-mailșinumăruldetelefon.Vărugămsăclicațibutonul„Trimiteresolicitaredeautorizare”.Cerereadumneavoastrăvafivizibilăînprofiluldumneavoastră:

Dacăestenecesar,putețisolicitaunulsaumaimulterolurinoi.În cazul în care sunteți un operator sau un organism/o autoritate de control, autoritatea dumneavoastră națională sau unadministratordincadrulorganizațieidumneavoastrăvagestiona(accepta/respinge)cerereadumneavoastră.Încazulîncaresuntețioautoritatenațională,Comisiasauunadministratordincadrulorganizațieidumneavoastrăvagestiona(accepta/respinge)cerereadumneavoastră.

Page 10: TRACES New Technology Toolkit/Library... · Numărul EORI este în prezent obligatoriu numai pentru importatorii ecologici. Atunci când toate informațiile sunt complete, clicați

TRAde Control and Expert System-New Technologies(TRACES)

10/11

II.3. Deconectare

Înpaginaprofiluluidumneavoastrăputeți,deasemenea,săstabilițipreferințeledumneavoastră înceeacepriveștefusulorar,notificările,etc.Ulterior,văputețideconectaclicândbutonul„Deconectare”dinparteadreaptăsusapaginiibrowser-uluidumneavoastră.

Încazulîncareavețioriceîntrebări,vărugămsătrimitețiune-maillaserviciulnostrudeasistență:[email protected]

Page 11: TRACES New Technology Toolkit/Library... · Numărul EORI este în prezent obligatoriu numai pentru importatorii ecologici. Atunci când toate informațiile sunt complete, clicați

TRAde Control and Expert System(TRACES)

T RAde Control and Expert System - New Technologies

(TRACES )

TRACES is a multilingual online management tool which notifies, certifies and monitors trade in animals, products of animal origin, feed and food of non-animal origin, plants, seeds, propagating material, goods of organic origin and woods. TRACES is an e-government system, following the requirements of the EU Digital Agenda towards dematerialisation of health documents.

Dr Didier CARTONHead of the TRACES Sector

EuropeanCommissionDirectorate-GeneralHealthandFoodSafetyTRACES SectorB23207/014B-1049BrusselsTel.:+3222976350

Mail: [email protected]: https://webgate.ec.europa.eu/sanco/tracesWebsite: https://webgate.ec.europa.eu/tracesntPresentation: http://prezi.com/user/TRACES/

TRACESToolkit: https://circabc.europa.eu/w/browse/ac0bd3d2-66ae-4234-b09c-a3fa9854acfdTRACESonlinehelp:https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/help/general/content/a_home/home.htmFLEGTdocumentation:https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/user-guide/flegt/index.html

ThisinformationsheetisintendedforTRACESusers.Youcanfindthisdocumentanddownloadithere.

Updated: 26 September 2017 1:47 PM


Recommended