Home >Documents >trEclllt - cdn4.libris.ro Isaia - Gregg Braden... · BRADEN, GREGG Efectul Isaia : decodificarea...

trEclllt - cdn4.libris.ro Isaia - Gregg Braden... · BRADEN, GREGG Efectul Isaia : decodificarea...

Date post:17-Feb-2019
Category:
View:280 times
Download:8 times
Share this document with a friend
Transcript:

Copyright @ 2000 by Gregg Braden

The Isaiah Effect: Decoding the Lost Science ofPrayer and Prophecy

This translation is published by arrangement with Harmony Books,an imprint of the Crown Publishing Group,a division of Penguin Random House LLC.

Copyright @ 2015 EDITURAFORYOU

' Redactor: Ana-Maria DatcuTehnoredactor: Prosperity Exprim (Felicia Drlguqin)Design coperta: Adriana Gu!6

Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a RominieiBRADEN, GREGGEfectul Isaia : decodificarea qtiinfei pierdute a rugtrciunii gi aprofe{iei I Gregg Braden. - Ed. a 2-a, rev. Bucuregti: For You, 20 I 6rsBN 978-606-639-tr8-4

224.1.07

Toate drepturile asupra versiunii in limba romdnf, aparfin Edi-turii For You. Reproducerea integral[ sau parfiali, sub orice form6, atextului din aceastl carte este posibill numai cu acordul prealabil alEditurii ForYou.

Tel.ifax. 02 | I 665.62"23 ;mobile phone: 07 24.212.69 5 ; 07 24.212.69 | ;e-mail : fory[email protected] : www.editura-foryou.roFacebook: wwwfacebook.com/Editura-For-YouInstagram : https://instagram.com/edituraforyou/Twitter: https://twitter.com/EdituraForYou

Printed in Romania ISBN 978-606-639-118-4

Gregg Braden

trEclllt lsAlAeco dftcar ea gt iinf e i Pierdutea rutgilch,trtii ; i a Ptoleliei

tdilia a ll-a, relliluitfl

Iradtlcere din li]nba Englela

de Monica \li$an

mfiunA ton YotlBucure$ti, 2016

CUPRINS

Efectul Isaia ...............5inceputuri ...................6Introducere ............... 111. Tr[im zilele descrise de profefii ............... l82. Cuvinte pierdute ale unui popor uitat........... .................413. Profefiile ...............63

5. Efectul Isaia.......... ................1256. int0lnire cu abatele ...............1347. timbajul lui Dumne2eu............ ..........,,..1558. $tiinta omului .....1879. Vindecarea inimilor, vindecarea naf iunilor .............. 227

Mullumiri.. .....:........263Cdryi de Gregg Braden apdrutela Editura For You ...................269

EFECTUL ISAIA

f izica cuantic[ sugereazi existenJa mai multor vari'l- ante posibile de viitor pentru fiecare moment al viefii

noastre. Fiecare viitor se afld intr-o stare de adormire p6ndcdnd este trezit de alegerile fhcute de noi in prezent.

Un pergament vechi de 2 000 de ani, con(indnd un textscris de profetul Isaia, descrie cu precizie aceastd eventuali-tate, intr-un limbaj pe care abia acum incepem s[-l infelegem.Pe l6ng[ faptul cd ne implrtdgegte viziunile sale asupra we-murilor pe care tocmai le tr6im, Isaia ne dezviluie 9i gtiintaalegerii viitorului pe care vrem sd-l experimentdm. De fiecaredatl c6nd facem acest lucru, experiment[m Efectul Isaia.

Tradiliile strdvechi ne reamintesc cd am venit in aceastIlume pentru un scop aflat deasupra oricdror altor scopuri.Suntem aici pentru a descoperi o iubire care este chiar maimare decdt cea a ingerilor.

Cartea de fa{6 e dedicat6 afl[rii acestei iubiri, ca qi re-degteptirii in noi a amintirii pe care o purtim induntrul nostrudespre puterea pe care o avem de a aduce Cerul pe Pim6nt.

eS=-=r-Ae

iNcrpuruRr

scultam cu aten[ie ceea ce spunea vocea de la ra-dio, ca s6 fiu sigur cd auzisem bine. Indicatoarele de

bord ale camionetei inchiriate cu doar cdteva zile inainte imid5deau o stare de neliniqte.

Am umblat pe pip6ite lavolum pentru a acoperi zgomo-tul f[cut de vdntul ce lovea transversal magina gi care anun{ao furtun6 de iarnd, ale clrei semne fuseserl vizibile inc[ de laapusul soarelui. inaintea mea, pe fosea, se intrezireau fulgererdzlele, care veneau dinspre nori foarte cobord{i. in timp ce-mipotriveam oglinda retrovizoare, urmEream linia asfaltului cedispdrea in spate, inghilitd de o vdltoare neagr6. Nu se mai ve-deau nici m6car farurile altor magini. Eram singur, absolut sin-gu, pe acea $osea de provincie din nordul statului Colorado.M-arn intrebat pentru o clip[ cdti alli oameni, aflafi in caselesau in maqinile lor, auzeau ceea ce auzeam eu de Ia bdrbatulcare vorbea la radio.

Moderatorul emisiunii respective intervieva un invitatrug0nduJ s6-gi expun d pdrerea cu privire la incheierea mile]niului II gi la nagterea secolului XXI. Invitatului - un respectatautor gi profesor - i se cerea si spund ce simte el cI se vainttmpla cu omenirea in urm[torii doi sau trei ani. Radioulpdrdia ugor, in timp ce cuvintele blrbatului descriau un viitorcare pe moment pdrea agitat. Cu un aer increzdtor qi autoritar,6

EFECTI}LISAIA

el gi-a expus viziunea potrivit cdreia sfhrqitul de secol aveas[ inregistreze o inevitabild prdbuqire a tehnologiilor la nivelmondial, in special a acelora bazate pe computer. Felul in careelprezentaacest scenariu sumbru l[sa sI se intrevadd un viitorin care resursele debazdale vielii se vor diminua considerabil,putdnd chiar si disparl weme de luni gi chiar ani. S-a mai re-ferit la surse limitate de electricitate, apd, gaze nattxale, hran6,ca qi la intreruperea comunicatiilor, prime setnne ale colapsu-lui administraliilor locale gi nalionale. Invitatul a continuat cuspeculafii referitoare la un moment din viitorul apropiat cindlegile vor fi suspendate gi cdnd, pentru a se menfine ordinea,va fi impusl legea mar{ial[. Dup[ ce a mentionat toate acestegrozdvii, a adus vorba despre amenin{area cresc6ndd a epide-

miilor gi a unui potenfial nou r6zboi mondial, in care se vorfolosi arme de distrugere in masd - toate reducind populalialumii cu aproximativ dou[ treimi, circo 4 miliarde de oameni,in numai trei ani.

Cu siguranlI cE mai auzisem astfel de pro gnoze cutremu-r[toare. incep0nd cu viziunile profetilor biblici Ei p0n[ la pro-fetiile lui Nostradamus gi Edgar Cayce, din secolele al XVI-leaqi, respectiv, XX, care se refer6 la ridicarea nivelului apelorin oceane gi mdri, la cutremure catastrofale etc., toate repre-zintdotem[ comtrn[ de dezbatere in ultima jumdtate a secolu-lui XX. Dar ceva era diferit in noaptea aceea. Poate din cauzafaptului cE m[ simleam singur pe $oseaua pustie. Sau poatepentru ci gtiam cd mulli al{i oameni ascultb acelagi mesaj, adusln casa, biroul sau magina lor de vocea autoritar[ a unui vorbi-tor invizibil. M-am simtit inundat de o gami intreagd de tr[iri,ce cuprindeau sentimente puternice de deznddejde, lacrimi detriste{e profundi gi chiar izbucniri puternice de mdnie 9i furie.

,,Nu!" m-am pomenit trip6nd. ,,Nu, lucrurile nu fuebuie sd se

intflmple dup[ cum le-ai descris tu! Viitorul nostru nu s-a petre-

cut incd. El incl se formeaz[ gi noi incd alegem dezrod[m6ntul."7

GREGGBRADEN

intrucdt coboram panta unui deal, emisia s-a intrerupt.Ultimele cuvinte auzite erau cele prin care vorbitorul ii in-demna pe oameni s[ ,,se retragd in munfi.. gi si fie pregififipentru marea schimbare. Pentru cei a c6ror viaf5 se desfEgoardin slrdcie, marginalizare qi, deci, cdroranu le prea pasi de eve-nimentele ce se preconizeazdin viitor, invitatul nu a avut dec6tun singur comentariu de fbcut: ,,Dumnezeu sI-i aib[ inpazdt,,

Degi vocile de la radio s-au stins, impactul cuvintelorrostite a rimas in aer.

MI refer acum la aceastl intdmplare pentru c6 perspec-tiva ce s-a prefigurat prin intermediul acelor unde in noapteacu pricina inseamn[ exact asta: doar o perspectivd, nu o cer-tifudine, o realitate iminentI. De;i descriau scene tragice, pro-fetii din vechime se refereau totodatr gi Ia un alt fel de viitorin previziunile lor, un viitor al pdcii gi cooper[rii, al unei vin-declri globale a omenirii. in manuscrise rare vechi de peste2 000 de ani, ei au consemnat secretele unei gtiin{e pierdutecare ne permite si traversdm cu bine catastrofele prev[zute deprofelii, sub conducerea graliei divine. La o prim6 vedere, qti-in{a codificat[ in cadrul acestor documente rare aduce a ficti-une, seam[n[ cu scenariul unui fihn Etiinfifico-fantastic. Dar,privite prin intermediul cunogtinlelor actuale din domeniul fi-zicii, principiile continute de aceste texte antice imbrac[ intr-olumini noud rolul nostru privind deznodImdntul momentuluiistoric pe care-l triim gi oferd noi posibilit{i de luat in calcul.Fragmentele pdstrate din aceste texte degradate descriu o gti-in{[ pierdut[ care are puterea de a pune cap[t oricdruirdzboi,oricbrei boli gi oriclrei suferinJe, de a da nagtere unei epoci depace qi de cooperare fir[ precedent intre guverne gi nafitrni,dezamorsdnd anumite deregldri climatice, de a conferi o s[n6-tate de durat[ corpurilor noastre gi de a preveni sau transformaevenimentele catastrofale prevestite de profeliile strivechi.8

EFECTUL ISAIA

Descoperiri de ultimi o16 din fizica cuanticdsprijin[ acesteprincipii, oferindu-le obazd logicd qi dand credibilitate roluluijucat de rug[ciunea colectiv6 qi de profeJiile stdvechi. Aceast[in{elepciune dit[toare de putere mi-a fost sugerat[ pentru primaoard de nigte traduceri din aramaic[ ale unor texte scrise cu maibine de 500 de ani inainte de Hristos. Aceleagi texte mdrhxi-sesc faptul c[ inregisilarile scrise ale tradifiilor secrete au fosttransportate din patria autorilor acestora, Orientul Mrjloqiu, inmuntii Asiei. Acest lucru s-a pefecut in secolul I i.Hr. gi a avutin vedere protejarea documentelor. in primdvara lui 1998 amavut acazia de a organiza un grup de doudzeci qi doi de oamenigi de a porni impreuni cu acegtia intr-un pelerinaj in muntiidin Tibetul Central, scopul fiind acela de a obline dovezi caresd confirme traditiile la care se face referire in textele vechi de2 000 de ani. impreun[ cu cercetdrile pe scard largd intreprinsein oraqe occidentale, cdlEtoria noastrd intdreqte credibilitateaacestor documente strdvechi, ce ne reamintesc despre putereanoastr[ de a pune capit suferinlei la care sunt supupi nenum[-raJi oameni, de a evita un al treilea rdzhoi mondial qi de a hr6nicorespunzdtor orice copil, femeie sau birbat ce tr[iesc astdziqi, de asememea, qi generafiile viitoare. Numai dupd ce am ur-cat la m0ndstiri, dupd ce am localizatbibliotecile gi dupfl ce amasistat personal la desfEgurarea unor practici antice in acestetimpuri moderne, pot s[ vd imp6rtd$esc cu deplinl impdcaresubtilit{ile unor asemenea tradi{ii.

Dat fiind cd gtiinJa modernd continui si valideze existenlaunei relatii intre lumea din afara noastr6 qi lumea dinliuntrulnostru, devine din ce in ce mai probabil ci un pod uitat leag6lumea rug6ciunilor noastre cu cea a experientei noastre. Poatec6 aceasti legdturd reprezint[ cel mai bun lucru pe careJ potoferi gtiin{a, religia gi misticismul, conduc6ndu-ne c[tre noi ni-veluri, ce nu pdreau posibile inainte. Frumuselea unei tehnolo-gii interioare constd in aceea cd ea se bazeazdpe calitili umane

of 5/5
Copyright @ 2000 by Gregg Braden The Isaiah Effect: Decoding the Lost Science ofPrayer and Prophecy This translation is published by arrangement with Harmony Books, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC. Copyright @ 2015 EDITURAFORYOU ' Redactor: Ana-Maria Datcu Tehnoredactor: Prosperity Exprim (Felicia Drlguqin) Design coperta: Adriana Gu!6 Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a Rominiei BRADEN, GREGG Efectul Isaia : decodificarea qtiinfei pierdute a rugtrciunii gi a profe{iei I Gregg Braden. - Ed. a 2-a, rev. Bucuregti: For You, 20 I 6 rsBN 978-606-639-tr8-4 224.1.07 Toate drepturile asupra versiunii in limba romdnf, aparfin Edi- turii For You. Reproducerea integral[ sau parfiali, sub orice form6, a textului din aceastl carte este posibill numai cu acordul prealabil al Editurii ForYou. Tel.ifax. 02 | I 665.62"23 ; mobile phone: 07 24.212.69 5 ; 07 24.212.69 | ; e-mail : [email protected] website : www.editura-foryou.ro Facebook: wwwfacebook.com/Editura-For-You Instagram : https://instagram.com/edituraforyou/ Twitter: https://twitter.com/EdituraForYou Printed in Romania ISBN 978-606-639-118-4 Gregg Braden trEclllt lsAlA eco dftcar ea gt iinf e i Pierdute a rutgilch,trtii ; i a Ptoleliei tdilia a ll-a, relliluitfl Iradtlcere din li]nba Englela de Monica \li$an mfiunA ton Yotl Bucure$ti, 2016
Embed Size (px)
Recommended