+ All Categories
Home > Documents > Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî...

Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî...

Date post: 04-Oct-2020
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
66
Transcript
Page 1: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß
Page 2: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

.

Page 3: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

. • . 4 • . 6 • . 7 • . 9 • 11 • 15 • 21

. • 24 • 25 • 25 • 28 • 29

• 30 • 31

Page 4: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

• 34 • GPF Web Service 37 • ATM 37

• 39 • 41 • 44

• 46 • 47 • 47 • 48

. • 50 • . 51

54

3

Page 5: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

4

. ( .)

. . . . . 2539

• •

. : .

. . . . : .

.

Page 6: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

. .

4 ( . .2540) 5 ( . . 2543)

25 8

12 3 .

. 7 . . . . 2

5

** www.gpf.or.th

5

. .

Page 7: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

6

..

. (1) .

27 2540 .

(2) . 2% .

(3) 3%

(4) . 3%

(5) 20%

Page 8: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

7

. .

3

(6) 12% 15% 3%

. . 2540

.

.

27 2540 .

. . 2

1 : . 2540 1,069,013

2 : 27 2540 .

Page 9: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

8

. 12

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) . . .

2549 . . . . 2

1 . .

2 . .

Page 10: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

9

. .

. .

(1) . 500,000

(2) . (3) 2 1

2 .

( ) 4

Page 11: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

27 2540 27 2540 . . 1. x 2. . 1. 3 + . 2. ( ) + . ( )* 3. 3 + . 1. 60 x 50 70 60 2. . 1. 3 + . 2. ( ) + . ( )* 3. 3 + . 4. 2 + . 5. 27 2540

.

10

Page 12: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

. . . . 44

.

.

1. 60 2. 3. 4.

11

. .

Page 13: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

5. 50

6. 7. 8. 9. 10. 3 . . . . . . . . 11. ( ) . . . 2495

12

Page 14: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

( . ) 10 + + 10 + + 25 25 ( ) + + + + + + 1 + + 1 + + 10 10 ( ) + + + + + + 1 + + ( ) 1 + + ( x )

13

. .

Page 15: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

( . )

+ + - + + + + ( ) + + ( ) + + . . . .

: 27 2540

( ) .

14

Page 16: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

(1) • . • . . (2) • . • . 60

.

. 2

1) .

( .) .

15

. .

Page 17: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

2)

2.1)

2

(1)

(2)

2.2) 1629

(1) (2) 6 •

• • 1

2 •

1 3 • 1 4

• 1 5

16

Page 18: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

. .

: 90 .

17

. .

Page 19: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

. (1) . 008/1/2555 (2) (3) ( ) (4) ( )

. . . . . (1) . 008/1/2555 (2) (3) (4) . ( )

18

Page 20: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

(5) . .4 ( ) (6) / . . 7 ( ) (7) ( )

. (1) (2) . 008/1/2555 “ ”

. ( ) .

1. 2. ( ) .

19

. .

Page 21: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

. (1) . 008/2/2551 (2) (3) ( ) (4) ( )

. (1) . 008/2/2551 (2) (3) ( ) (4) ( . .14) (5) ( ) (6) ( )

20

Page 22: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

. SMS (

.) /

: . . . .

. 008/2/2551

. 1) . ( / / ) 6

2) . ( / ) 4

21

. .

Page 23: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

3) . (1) “ ” “ ” (2) (3) .

: . 10

.

.

. (1) . www.gpf.or.th (2) . 1179 0 (3) 02 636 1000 241-246 .

22

Page 24: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

(1) . 1179 6 (2) E – mail : [email protected] (3) . www.gpf.or.th GPF Web Service

23

. .

Page 25: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

. . . . . 60%

40%

. “ (Preservation of Capital)”

“ ”

. (Return Objective)

10

.

.

24

Page 26: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

.

.

1. (Fixed Income)

25

. .

Page 27: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

2. (Equity)

-

3. (Real Estate)

4. (Private Equity)

5. (Infrastructure)

26

Page 28: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

6. (Commodities)

(Strategic Asset Allocation : SAA) 2554-2556 ( : )

(Thai Fixed Income) 62.0 (Global Fixed Income) 10.0 (Thai Equity) 8.0 (Global Equity) 8.0

(Thai Real Estate) 5.5 (Global Real Estate) 2.0 (Thai Private Equity) 1.5 (Global PE) 1.0

(Commodities) 1.0 (Infrastructure) 1.0

27

. .

Page 29: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

. .

.

: 31 2554

28

Page 30: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

. 1. ( .) . 78 . . . . 2. ( . . .) .

.

.

29

. .

Page 31: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

. (Daily Unitization)

2545

1 2545

10 /

.

=

:

(Daily Unitization)

30

Page 32: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

=

-

. . .

• = x

31

.

(Daily Unitization)

Page 33: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

(Mark to Market)

.

2555 1

10,000 1 11,000

Mark to Market 11,000

9,000 Mark to Market 9,000

Mark to Market . .

. ( 44)

32

Page 34: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

1.

2.

. 2540 – 2554

“ ” . www.gpf.or.th

33

.

(Daily Unitization)

Page 35: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

.

(50 )

. 3

1 (1) - (2) ( ) ( )

34

Page 36: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

1

2 1) - 2) 500,000

35

.

Page 37: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

2

3 ( )

3

36

Page 38: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

GPF Web Service . www.gpf.or.th GPF Web Service

(User ID) (Password) ( . 1179 6 ) /

ATM . ATM

( ) ATM ( ) 5

1. “ ” “ ” 2. “ ” “ ” 3. “ ” “ .” 4. “ ” “ ” 5. “ 13 ” 13 “ ” 6. ............................................................... ................................................................... + + + ................................. ...............................................

37

.

Page 39: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

(GPF IVR Service) 1179 8 (User ID)

(Password) GPF Web Service 3

. 1179

. 1179 6 08.30-17.30 .

3838

Page 40: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

. 12%

15% 3% 2%

.(1) . (2) 500,000 (RMF) (3) .

• 1-12% ( ) • . • 1 “ ” •

3939

Page 41: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

40

Page 42: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

.

. My Choice…My Chance .

4

: 2 1) 2)

“”

“”

“”

“ ”

41

.

Page 43: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

2554 60.5% 32%

4.5% 3.0%

75% 17%

5% 1.5% 0.5% 1%

100% 100%

1. . . 2. 2 ( ) 3. 1

42

Page 44: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

. () .

.

. .

43

.

Page 45: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

. .

4

(1) . (2) . (3) . (4)

. 1) 2) 3)

1) 1-4 35,000

44

Page 46: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

2) 3,000 1 3 6 1 3) . 4) 1 . .002/2551 5) . 6) . 7) .

45

.

Page 47: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

. 3 “ ” .

1) • • . • .

2) • - . 3 • • – . . • . - . 8

3) • . • • .

46

Page 48: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

4) / • • . • . • . • . •

5) • 1 • .- - . • .

• . • . • . •

• • .

www.gpf.or.th . 1179 6

47

.

Page 49: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

. .

.

. . .

1.

48

Page 50: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

2. GPF WEB SERVICE www.gpf.or.th

49

.

Page 51: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

. . .

1. . 990 4 4 10500

2. 1) . 1179 ( . 806179) 08.30-17.30 . • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 . • 7 • 8 .

2) E-mail : [email protected]

3) Chat . www.gpf.or.th . Chat . 08.30-17.30 .

.

50

Page 52: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

4) Co-browse .

5) Leave Voice 1179

. .

1) • . • • • • “ .” “ ” • “ .” “ ” 5 • “GPF View” “ ” • “ ” “ ” •

51

. .

Page 53: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

2) • 07.00-07.30 . 19.00-19.30 . 20.00-20.30 . ( .) FM 92.5 MHz AM 891 KHz • . 10.10 - 11.00 . ( .) FM 92.5 MHz AM 891 KHz

3) . 3 5 7 9 11 ThaiPBS

4) • E-Mail [email protected] • SMS [email protected] • Facebook : http://www.facebook.com/gpf1179 • Twitter : @gpf1179

52

Page 54: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

5) . .- . 77 . Download www.gpf.or.th

53

. .

Page 55: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

1 : :

. . . .

2 : . : .

x = 50

60 x = . 50

* 70% 60

54

Page 56: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

. . 1. 3 2. 3 3. 2 4. ( . 2540) 4

3 : . : . . . . 44 “

” .

4 : . 3% .

: 1. 3% 2. 2% 3. .

55

.

Page 57: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

5 :

: 2 1. 4,000 1 2. 1 .

6 :

: 1. 27 2540 2. 27 2540 3. 26 2540 • •

56

Page 58: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

57

.

• 4. • 38 •

7 :

: . . . . . . . . .

Page 59: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

58

8 : . : .

. . . . .

. . . . ( .) .

Page 60: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

59

.

9 : .

: . . . 7%

.

Page 61: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

60

10 : . .

: . .

11 : . :

.

Page 62: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

61

.

12 : .

: (NAV) (Mark to Market) .

.

13 : . :

. . (Credit Risk) (Market Risk) (Liquidity Risk) (Concentration Risk)

Page 63: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

62

14 : . 12%

: 3% .

15 : . .

: . 1 . (Member Investment Choice) 4

.

Page 64: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

63

.

16 : . .

: 2 1 : . “ ” . . 4 1. . 2. . 3. . 4.

. . . 1

. .

2 :

Page 65: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß
Page 66: Untitled-2 []¸ªัญจร.pdf · 2012. 10. 17. · (2) Ü îßé ß÷ Ù Ü îì õ Ùø åî ÿ `Ü × a Ö Üì î ð hîðø Ý ì Ö é î é÷Ý ` ÷ ó ö a Ö `ÿö ß

Recommended