+ All Categories
Home > Documents > Utility Binder

Utility Binder

Date post: 30-May-2018
Category:
Author: david-ivery
View: 219 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 14

Transcript
 • 8/14/2019 Utility Binder

  1/14

  UseYourPowerToChoose

  A

  A

  P

  P

  S

  S

  C

  C

  G

  G

  u

  u

  i

  i

  d

  d

  e

  e

 • 8/14/2019 Utility Binder

  2/141-888-Ask-PSC1orwww.AskPSC.com

  1

  1

  MMeessssaaggeeffrroommtthheeCChhaaiirrmmaann

  DDeeaarreenneerrggyyccoonnssuummeerrss......

  electricity

  natural gas TTaabblleeooffCCoonntteennttssRReeaaddoonnttoo lleeaarrnnaabboouutt::EEnneerrggyy CCoommppeettiittiioonn 22

  HHooww tthheessyy sstteemm ww oorrkk ss 33

  UU nnddeerrssttaanndd iinnggyy oouurrbbiillll 44

  RReelliiaabbiilliittyy 55

  CC oonnssuummeerrpprroo tteeccttiioonnss 66

  AAnniinnffoo rrmmeedd cchhoo iiccee 77

  HHooww ttoo ccoomm ppaarree 88

  GG rreeeennPPooww eerr 99

  EEnnvv iirroonnmmeennttaall DD iisscclloo ssuurree 1100

  RReenneeww aabb lleePPoo rrttffoo lliioo SSttaannddaarrdd 1100

  CC oonnssuummeerrAAssssiissttaannccee 1111

  IInnNN eeww YYoo rrkk ssccoommpp eett ii tt iivveeeenneerr ggyymmaarr kk eett ,, yy oouu

  ccaanncchhoooosseeyy oouurrssuupppplliieerrooffeelleeccttrr iicciittyy aanndd nnaattuurraall

  ggaass iinnsstteeaadd oo ffbbuuyy iinnggeenneerrggyy ssuuppppllyy ffrroomm yy oouurr

  uuttiilliittyy..YYoouuccaannssww iittcchhttoo aannEEnneerrggyy SSeerrvviiccee

  CCoommppaannyy ((EESSCCOO))oo rrccoo nnttiinnuueeggeettttiinnggyy oouurr

  eenneerrggyy ssuuppppllyy ffrroomm yy oouurruu ttiilliittyy..TThhiissiimmppoo rrttaanntt

  cchhaannggeesshhoouulldd bbrriinnggeeffffiicciieenncciieessaanndd iinnnnoo vvaattiioo nnss

  tthhaattww iillllggiivveeyy oouubbeetttteerrvvaalluueeffoo rryy oouurreenneerrggyy

  ddoo llllaarr..CCuussttoommeerreedduuccaattiioonniissaanniinntteeggrraall ppaarrtt

  oo fftthheettrraannssiittiioonnttoo aaccoommppeettiittiivveeeennvviirroonnmmeenntt..

  AAnndd,,ww eeaarreepplleeaasseedd ttoo pprroovviiddeeyy oouuww iitthhtthhiiss

  iinnffoo rrmm aattiioonnaallgguuiiddeettoo ccoommppeettiittiioonn..

  W

  W

  i

  i

  l

  l

  l

  l

  i

  i

  a

  a

  m

  m

  M

  M

  .

  .

  F

  F

  l

  l

  y

  y

  n

  n

  n

  n

  C

  C

  h

  h

  a

  a

  i

  i

  r

  r

  m

  m

  a

  a

  n

  n

  ,

  ,

  P

  P

  u

  u

  b

  b

  l

  l

  i

  i

  c

  c

  S

  S

  e

  e

  r

  r

  v

  v

  i

  i

  c

  c

  e

  e

  C

  C

  o

  o

  m

  m

  m

  m

  i

  i

  s

  s

  s

  s

  i

  i

  o

  o

  n

  n

 • 8/14/2019 Utility Binder

  3/141-888-Ask-PSC1orwww.AskPSC.com

  NNeeww YYoorrkkSSttaatteessee

  llee

  cc

  ttrriicc aanndd

  nn

  aa

  ttuu

  rraa

  llggaass uuttiilliittiieessoonnccee

  ooppeerraatteeddaassrreegguullaatteeddmmoonnooppoolliieess,,ssuuppppllyy iinnggaannddddeelliivveerr--iinnggssuucchheenneerrggyy ttoo yy oouu..WWeellll,,tthhiinnggsshhaavveecchhaannggeedd..

  EEnneerrggyyCCoommppeettiittiioonn

  WWhhaattiittmmeeaannssttooyyoouu

  TThheeccoommbbiinneeddsseerrvviicceesstthhaattww eerree

  ooffffeerreeddbbyy yy oouurruuttiilliittyy ccoommppaannyy

  hhaavveebbeeeennsspplliittiinnttoo ttww oo ppaarrttss

  ssuuppppllyy aanndd dd eell iivveerryy,,wwii tt hh

  tthhee ss uuppppll yy ppoorr ttiioonn ooppeenn

  ttoo ccoommppeett ii ttiioonn..

  YYoouu nnoo lloo nnggeerrhhaavveettoo bbuuyy

  yy oouurreelleeccttrriicciittyy oo rrggaassoonnllyy

  ffrroommyy oouurrllooccaalluuttii lliittyy..II nnsstteeaadd,,

  yy oouuccaannsshhoopp aammoo nnggEE nneerrggyy

  SS eerrvviiccee CCoommppaanniieess

  ((EE SS CCOOss)) tthhaattaarreeccoommppeettiinnggffoorryy oouurrbbuussiinneessss..TThhiisscchhaannggeeiinntthheeeenneerrggyy mmaarrkkeett

  hhaassbbrroouugghhttaabboouu ttnneeww pprroodduuccttssaanndd sseerrvviicceess,,aanndd sshhoouulldd ggiivveeyy oouu bb eetttteerrvvaalluuee

  ffoorryy oouurreenneerrggyy ddoollllaarr..EEaacchhuuttiilliittyy sseerrvviicceetteerrrriittoorryy hhaassaattlleeaasstttthhrreeeeEESSCCOOsssseerrvviinngg

  eelleeccttrriiccccuussttoommeerrssaannddtthhrreeeeEESSCCOOsssseerrvviinnggggaass..MMoosstttteerrrriittoo rriieesshhaavveemmaannyy mmoorree..

  UU ttiilliittiieessaarreess ttii ll ll rreessppoonnss iibbllee ffoorrddeell iivveerriinnggeelleeccttrriicciittyyaannddggaass ttooyy oouurrhhoommee

  oo rrbbuussiinneessssuussiinnggtthheeiirreexxiissttiinnggww iirreessaanndd ppiippeessaanndd rreessppoo nnddiinnggttoo eelleeccttrriiccoo rrggaass

  eemmeerrggeenncciieess.. TThheessaaffeettyy aanndd rreelliiaabbiilliittyy yy oouuvveeccoommeettoo ddeeppeenndd oonnww oonnttcchhaannggee..

 • 8/14/2019 Utility Binder

  4/14

  3

  3

  1-888-Ask-PSC1orwww.AskPSC.com

  electricity natural gas

  Y

  Y

  o

  o

  u

  u

  r

  r

  U

  U

  T

  T

  I

  I

  L

  L

  I

  I

  T

  T

  Y

  Y

  c

  c

  o

  o

  m

  m

  p

  p

  a

  a

  n

  n

  y

  y i

  s

  s

  r

  r

  e

  e

  s

  s

  p

  p

  o

  o

  n

  n

  s

  si

  b

  bl

  e

  ef

  o

  o

  r

  rth

  he

  ed

  de

  eliv

  ve

  er

  ry

  yo

  ofe

  ele

  ec

  ctr

  ric

  city

  ya

  an

  nd

  dg

  ga

  as

  ss

  sa

  afe

  ely

  ya

  an

  nd

  drreeli aabbl yytooyy oouurrh

  ho

  om

  me

  eo

  or

  rb

  bu

  us

  si-nneess ss, uu ssi nngge

  ex

  xis

  stin

  ng

  gw

  wir

  re

  es

  saannddppi pp eess.

  E

  Ele

  ec

  ct

  tr

  ric

  cg

  ge

  en

  ne

  er

  ra

  at

  tin

  ng

  g

  c

  co

  om

  mp

  pa

  an

  nie

  es

  sa

  an

  nd

  dg

  ga

  as

  s

  p

  pr

  ro

  od

  du

  uc

  ce

  er

  rs

  sccoommppeettee

  a

  ag

  ga

  ain

  ns

  st

  too nneeaannootthheerr

  ttooss eelleel eeccttrri cci ttyy

  aannddggaassi nnNNeewwYYoorrkk.

  E

  E

  N

  N

  E

  E

  R

  R

  G

  G

  Y

  Y

  S

  S

  E

  E

  R

  R

  V

  V

  I

  I

  C

  C

  E

  E

  C

  C

  O

  O

  M

  M

  P

  P

  A

  A

  N

  N

  I

  I

  E

  E

  S

  S

  (

  (

  E

  E

  S

  S

  C

  C

  O

  O

  s

  s

  )

  )

  c

  c

  o

  o

  m

  m

  p

  p

  e

  e

  t

  t

  e

  e

  t

  t

  o

  o

  s

  s

  e

  e

  l

  l

  l

  l

  y

  y

  o

  o

  u

  u

  e

  e

  l

  l

  e

  e

  c

  c

  t

  t

  r

  r

  i

  i

  c

  c

  i

  i

  t

  t

  y

  y

  ,

  ,

  g

  g

  a

  a

  s

  s

  ,

  ,

  o

  o

  r

  r

  b

  b

  o

  o

  t

  t

  h

  h

  ,

  ,

  a

  a

  s

  s

  w

  w

  e

  e

  l

  l

  l

  l

  a

  a

  s

  s

  o

  o

  t

  t

  h

  h

  e

  e

  r

  r

  r

  r

  e

  e

  l

  l

  a

  a

  t

  t

  e

  e

  d

  d

  s

  s

  e

  e

  r

  r

  v

  v

  i

  i

  c

  c

  e

  e

  s

  s

  s

  s

  u

  u

  c

  c

  h

  h

  a

  a

  s

  s

  e

  e

  n

  n

  e

  e

  r

  r

  g

  g

  y

  y

  e

  e

  f

  f

  f

  f

  i

  i

  c

  c

  i

  i

  e

  e

  n

  n

  c

  c

  y

  y

  p

  p

  r

  r

  o

  o

  g

  g

  r

  r

  a

  a

  m

  m

  s

  s

  ,

  ,

  a

  a

  p

  p

  p

  p

  l

  l

  i

  i

  a

  a

  n

  n

  c

  c

  e

  e

  m

  m

  a

  a

  i

  i

  n

  n

  t

  t

  e

  e

  n

  n

  a

  a

  n

  n

  c

  c

  e

  e

  a

  an

  nd

  d

  r

  re

  ep

  pa

  ai

  ir

  r,

  ,

  a

  an

  nd

  d

  p

  pr

  ro

  ov

  vi

  id

  di

  in

  ng

  g

  G

  Gr

  re

  ee

  en

  n

  P

  Po

  ow

  we

  er

  r.

  .

  T

  Th

  he

  ey

  ya

  als

  so

  ofix

  xp

  po

  ow

  we

  er

  rlin

  ne

  es

  sa

  an

  nd

  dg

  ga

  as

  sp

  pip

  pe

  es

  sifth

  he

  er

  re

  eis

  sa

  an

  no

  ou

  uta

  ag

  ge

  eo

  or

  ra

  as

  sto

  or

  rm

  m,r

  re

  eg

  ga

  ar

  rd

  d-le

  es

  ss

  so

  ofy

  yo

  ou

  ur

  re

  en

  ne

  er

  rg

  gy

  ys

  su

  up

  pp

  plie

  er

  r.

  C

  C

  U

  U

  S

  S

  T

  T

  O

  O

  M

  M

  E

  E

  R

  R

  S

  S

  H

  H

  A

  A

  V

  V

  E

  E

  A

  A

  C

  C

  H

  H

  O

  O

  I

  I

  C

  C

  E

  E

  .

  .

  Y

  Y

  o

  o

  u

  u

  c

  c

  a

  a

  n

  n

  b

  b

  u

  u

  y

  y

  y

  y

  o

  o

  u

  u

  r

  r

  e

  e

  l

  l

  e

  e

  c

  c

  t

  t

  r

  r

  i

  i

  c

  c

  i

  i

  t

  t

  y

  y

  o

  o

  r

  r

  g

  g

  a

  a

  s

  s

  s

  s

  u

  u

  p

  p

  p

  p

  l

  l

  y

  y

  f

  f

  r

  r

  o

  o

  m

  m

  c

  c

  o

  o

  m

  m

  p

  p

  e

  e

  t

  t

  i

  i

  n

  n

  g

  g

  E

  E

  S

  S

  C

  C

  O

  O

  s

  s

  ,

  ,

  o

  o

  r

  r

  c

  co

  on

  nt

  ti

  in

  nu

  ue

  e

  t

  to

  o

  b

  bu

  uy

  y

  f

  fr

  ro

  om

  m

  y

  yo

  ou

  ur

  r

  U

  UT

  TI

  IL

  LI

  IT

  TY

  Y.

  .

  E

  E

  S

  S

  C

  C

  O

  O

  s

  s

  a

  a

  r

  r

  r

  r

  a

  a

  n

  n

  g

  g

  e

  e

  w

  wi

  it

  th

  h

  y

  yo

  ou

  ur

  r

  u

  ut

  ti

  il

  li

  it

  ty

  y

  f

  fo

  or

  r

  d

  de

  el

  li

  iv

  ve

  er

  ry

  y

  o

  of

  f

  e

  el

  le

  ec

  ct

  tr

  ri

  ic

  ci

  it

  ty

  ya

  an

  nd

  d

  g

  ga

  as

  s

  t

  to

  o

  y

  yo

  ou

  ur

  r

  h

  ho

  om

  me

  eo

  or

  r

  b

  bu

  us

  si

  in

  ne

  es

  ss

  s

  t

  th

  hr

  ro

  ou

  ug

  gh

  htthheeuuttii ll ii ttyy ss eexx ii ss ttiinnggwwii rreess aannddpp ii ppeess ..

  HH

  o

  ow

  wIIt

  tWW

  o

  or

  rk

  ks

  s

 • 8/14/2019 Utility Binder

  5/141-888-Ask-PSC1orwww.AskPSC.com

  B

  B

  a

  a

  s

  s

  i

  i

  c

  c

  S

  S

  e

  e

  r

  r

  v

  v

  i

  i

  c

  c

  e

  e

  (

  (

  o

  o

  r

  r

  C

  C

  u

  u

  s

  s

  t

  t

  o

  o

  m

  m

  e

  e

  r

  r

  C

  C

  h

  h

  a

  a

  r

  r

  g

  g

  e

  e

  )

  )

  :

  :TThh ii ss cchh aarrgg ee ccoovv eerrss bb aass ii cc ccuuss --t

  to

  om

  me

  er

  r-

  -r

  re

  el

  la

  at

  te

  ed

  d

  c

  co

  os

  st

  ts

  s

  f

  fo

  or

  r

  m

  me

  et

  te

  er

  r

  r

  re

  ea

  ad

  d-

  -

  i

  i

  n

  n

  g

  g

  ,

  ,

  b

  b

  i

  i

  l

  l

  l

  l

  i

  i

  n

  n

  g

  g

  ,

  ,

  e

  e

  q

  q

  u

  u

  i

  i

  p

  p

  m

  m

  e

  e

  n

  n

  t

  t

  a

  a

  n

  n

  d

  d

  m

  m

  a

  a

  i

  i

  n

  n

  t

  t

  e

  e

  -

  -

  n

  n

  a

  a

  n

  n

  c

  c

  e

  e

  .

  .

  R

  R

  e

  e

  g

  g

  a

  a

  r

  r

  d

  d

  l

  l

  e

  e

  s

  s

  s

  s

  o

  o

  f

  f

  h

  h

  o

  o

  w

  w

  m

  m

  u

  u

  c

  c

  h

  h

  e

  e

  n

  n

  e

  e

  r

  r

  g

  g

  y

  y

  i

  i

  s

  s

  u

  u

  s

  s

  e

  e

  d

  d

  d

  d

  u

  u

  r

  r

  i

  i

  n

  n

  g

  g

  t

  t

  h

  h

  e

  e

  b

  b

  i

  i

  l

  l

  l

  l

  i

  i

  n

  n

  g

  g

  p

  p

  e

  e

  r

  r

  i

  i

  o

  o

  d

  d

  ,

  ,

  t

  t

  h

  h

  i

  i

  s

  s

  c

  c

  h

  h

  a

  a

  r

  r

  g

  g

  e

  e

  r

  r

  e

  e

  m

  m

  a

  a

  i

  i

  n

  n

  s

  s

  t

  t

  h

  h

  e

  e

  s

  s

  a

  a

  m

  m

  e

  e

  .

  .

  D

  D

  e

  e

  l

  l

  i

  i

  v

  v

  e

  e

  r

  r

  y

  y

  C

  C

  h

  h

  a

  a

  r

  r

  g

  g

  e

  e

  :

  :

  T

  Th

  hi

  is

  s

  i

  is

  s

  t

  th

  he

  e

  c

  ch

  ha

  ar

  rg

  ge

  e

  f

  fo

  or

  r

  b

  br

  ri

  in

  ng

  gi

  in

  ng

  g

  e

  el

  le

  ec

  c-

  -ttrrii ccii ttyy ffrroommyy oouu rrcchhooss eennss uupp pp ll ii eerrttooyyoouurrhhoommeeoorrooffffiiccee..**

  T

  Ta

  ax

  xe

  es

  s:

  :TThh

  i

  is

  spp

  o

  or

  rt

  ti

  io

  on

  noo

  f

  fyy

  o

  ou

  ur

  rbb

  i

  il

  ll

  lee

  n

  nc

  co

  om

  mp

  pa

  as

  s--

  s

  s

  e

  e

  s

  s

  b

  b

  o

  o

  t

  t

  h

  h

  t

  t

  h

  h

  e

  e

  s

  s

  t

  t

  a

  a

  t

  t

  e

  e

  G

  G

  r

  r

  o

  o

  s

  s

  s

  s

  I

  I

  n

  n

  c

  c

  o

  o

  m

  m

  e

  e

  T

  T

  a

  a

  x

  x

  a

  a

  n

  n

  d

  d

  a

  a

  G

  G

  r

  r

  o

  o

  s

  s

  s

  s

  E

  E

  a

  a

  r

  r

  n

  n

  i

  i

  n

  n

  g

  g

  s

  s

  T

  T

  a

  a

  x

  x

  .

  .

  M

  M

  a

  a

  n

  n

  y

  y

  m

  m

  u

  u

  n

  n

  i

  i

  c

  c

  i

  i

  p

  p

  a

  a

  l

  l

  i

  i

  t

  t

  i

  i

  e

  e

  s

  s

  c

  c

  h

  h

  a

  a

  r

  r

  g

  g

  e

  e

  o

  o

  t

  t

  h

  h

  e

  e

  r

  r

  t

  t

  a

  a

  x

  x

  e

  e

  s

  s

  .

  .

  T

  T

  h

  h

  e

  e

  a

  a

  p

  p

  p

  p

  r

  r

  o

  o

  p

  p

  r

  r

  i

  i

  a

  a

  t

  t

  e

  e

  a

  a

  m

  m

  o

  o

  u

  u

  n

  n

  t

  t

  s

  s

  f

  f

  o

  o

  r

  r

  t

  t

  h

  h

  e

  e

  s

  s

  e

  e

  t

  t

  a

  a

  x

  x

  e

  e

  s

  s

  a

  a

  r

  r

  e

  e

  a

  a

  p

  p

  p

  p

  l

  l

  i

  i

  e

  e

  d

  d

  t

  t

  o

  o

  a

  a

  l

  l

  l

  l

  r

  r

  a

  a

  t

  t

  e

  e

  s

  s

  a

  a

  n

  n

  d

  d

  c

  c

  h

  h

  a

  a

  r

  r

  g

  g

  e

  e

  s

  s

  a

  a

  n

  n

  d

  d

  v

  v

  a

  a

  r

  r

  y

  y

  b

  b

  y

  y

  l

  l

  o

  o

  c

  c

  a

  a

  l

  l

  i

  i

  t

  t

  y

  y

  .

  .

  E

  E

  l

  l

  e

  e

  c

  c

  t

  t

  r

  r

  i

  i

  c

  c

  S

  S

  u

  u

  p

  p

  p

  p

  l

  l

  y

  y

  :

  :TThhiiss iiss tthheecchhaarrggeeffoorrtthheeeelleeccttrriicciittyyuuss eedddduurriinnggtthheebbiill lliinnggppeerriioodd..TThhii ssii ss tthh eeaammoouunnttffoo rrwwhh ii cchhyy oouu ccaannss hhoopp aannddmmaayy vv aarryy ddeeppeenndd ii nnggoonnwwhhii cchhss uupppp ll ii eerryy oouucchhooooss ee..

  *

  *

  S

  S

  y

  y

  s

  s

  t

  t

  e

  e

  m

  m

  B

  B

  e

  e

  n

  n

  e

  e

  f

  f

  i

  i

  t

  t

  s

  s

  C

  C

  h

  h

  a

  a

  r

  r

  g

  g

  e

  e

  (

  (

  S

  S

  B

  B

  C

  C

  )

  )

  :

  :

  Y

  Y

  o

  o

  u

  u

  r

  r

  b

  b

  i

  i

  l

  l

  l

  l

  i

  i

  n

  n

  c

  c

  l

  l

  u

  u

  d

  d

  e

  e

  s

  s

  t

  t

  h

  h

  e

  e

  S

  S

  B

  B

  C

  C

  w

  w

  h

  h

  i

  i

  c

  c

  h

  h

  i

  i

  s

  s

  a

  a

  p

  p

  p

  p

  r

  r

  o

  o

  x

  x

  i

  i

  m

  m

  a

  a

  t

  t

  e

  e

  l

  l

  y

  y

  7

  7

  0

  0

  c

  c

  e

  e

  n

  n

  t

  t

  s

  s

  i

  i

  n

  n

  t

  t

  h

  h

  i

  i

  s

  s

  e

  e

  x

  x

  a

  a

  m

  m

  p

  p

  l

  l

  e

  e

  .

  .

  T

  T

  h

  h

  i

  i

  s

  s

  a

  a

  m

  m

  o

  o

  u

  u

  n

  n

  t

  t

  r

  r

  e

  e

  f

  f

  l

  l

  e

  e

  c

  c

  t

  t

  s

  s

  c

  c

  o

  o

  s

  s

  t

  t

  s

  s

  a

  a

  s

  s

  s

  s

  o

  o

  c

  c

  i

  i

  a

  a

  t

  t

  e

  e

  d

  d

  w

  w

  i

  i

  t

  t

  h

  h

  p

  p

  u

  u

  b

  b

  l

  l

  i

  i

  c

  c

  p

  p

  o

  o

  l

  l

  i

  i

  c

  c

  y

  y

  p

  p

  r

  r

  o

  o

  g

  g

  r

  r

  a

  a

  m

  m

  s

  s

  ,

  ,

  i

  i

  n

  n

  c

  c

  l

  l

  u

  u

  d

  d

  i

  i

  n

  n

  g

  g

  r

  r

  e

  e

  s

  s

  e

  e

  a

  a

  r

  r

  c

  c

  h

  h

  a

  a

  n

  n

  d

  d

  d

  d

  e

  e

  v

  v

  e

  e

  l

  l

  o

  o

  p

  p

  m

  m

  e

  e

  n

  n

  t

  t

  ,

  ,

  l

  l

  o

  o

  w

  w

  i

  i

  n

  n

  c

  c

  o

  o

  m

  m

  e

  e

  a

  a

  n

  n

  d

  d

  e

  en

  ne

  er

  rg

  gy

  y

  e

  ef

  ff

  fi

  ic

  ci

  ie

  en

  nc

  cy

  y

  p

  pr

  ro

  og

  gr

  ra

  am

  ms

  s.

  .

  T

  Th

  hi

  is

  scchhaa rrggeeddooee ss nnoottaappppllyyttooggaa ss bbiillllss ..

  T

  Te

  er

  rm

  ms

  s

  T

  T

  h

  h

  i

  i

  s

  s

  i

  i

  s

  s

  t

  t

  h

  h

  e

  e

  p

  p

  o

  o

  r

  r

  t

  t

  i

  i

  o

  o

  n

  n

  f

  f

  o

  o

  r

  r

  w

  w

  h

  h

  i

  i

  c

  c

  h

  h

  y

  y

  o

  o

  u

  u

  c

  c

  a

  a

  n

  n

  s

  s

  h

  h

  o

  o

  p

  p

  .

  .

  TToo hheellppyy oouubbeeaammoorreeiinnffoo rrmmeeddccoonnssuummeerr,,uuttiilliittyybbiillllss lliissttssppeecciiffiiccsseerrvviicceessaannddcchhaarrggeess..

  SS

  AA

  MM

  PP

  LL

  EE

  EE

  NN

  EE

  RR

  GG

  YY

  BB

  II

  LL

  LL

  TThhiissiissaassiimmpplliiffiieeddeexxaammpplleeooffaabbiillllffoorreelleeccttrriicciittyy..

  ((NNaattuurraallggaassbbiillllssiinnddiiccaatteeuussaaggeeiinnuunniittss

  o

  o

  f

  f

  T

  T

  h

  h

  e

  e

  r

  r

  m

  m

  s

  s

  r

  r

  a

  a

  t

  t

  h

  h

  e

  e

  r

  r

  t

  t

  h

  h

  a

  a

  n

  n

  k

  k

  W

  W

  h

  h

  s

  s

  .

  .

  )

  )

  Y

  Y

  o

  o

  u

  u

  r

  r

  a

  a

  c

  c

  t

  t

  u

  u

  a

  a

  l

  l

  u

  u

  s

  s

  a

  a

  g

  g

  e

  e

  a

  a

  n

  n

  d

  d

  c

  c

  h

  h

  a

  a

  r

  r

  g

  g

  e

  e

  s

  s

  w

  w

  i

  i

  l

  l

  l

  l

  v

  v

  a

  a

  r

  r

  y

  y

  .

  .

  T

  T

  h

  h

  i

  i

  s

  s

  e

  e

  x

  x

  a

  a

  m

  m

  p

  p

  l

  l

  e

  e

  i

  i

  s

  s

  b

  b

  a

  a

  s

  s

  e

  e

  d

  d

  o

  o

  n

  n

  a

  a

  m

  m

  o

  o

  n

  n

  t

  t

  h

  h

  l

  l

  y

  y

  u

  u

  s

  s

  a

  a

  g

  g

  e

  e

  o

  o

  f

  f

  5

  5

  0

  0

  0

  0

  k

  k

  W

  W

  h

  h

  o

  o

  f

  f

  e

  e

  l

  l

  e

  e

  c

  c

  t

  t

  r

  r

  i

  i

  c

  c

  i

  i

  t

  t

  y

  y

  B

  B

  a

  a

  s

  s

  i

  i

  c

  c

  S

  S

  e

  e

  r

  r

  v

  v

  i

  i

  c

  c

  e

  e

  C

  C

  h

  h

  a

  a

  r

  r

  g

  g

  e

  e

  $

  $

  9

  9

  .

  .

  0

  0

  0

  0

  DD eell iivveerryy CC hhaarrggee550000kk WWhh@@66..00cceenn ttss $$3300..0000

  TTaaxxeess((ee..gg..44%% )) $$11..5566

  T

  T

  o

  o

  t

  t

  a

  a

  l

  l

  E

  E

  l

  l

  e

  e

  c

  c

  t

  t

  r

  r

  i

  i

  c

  c

  D

  D

  e

  e

  l

  l

  i

  i

  v

  v

  e

  e

  r

  r

  y

  y

  C

  C

  h

  h

  a

  a

  r

  r

  g

  g

  e

  e

  $

  $

  4

  4

  0

  0

  .

  .

  5

  5

  6

  6

  E

  E

  l

  l

  e

  e

  c

  c

  t

  t

  r

  r

  i

  i

  c

  c

  S

  S

  u

  u

  p

  p

  p

  p

  l

  l

  y

  y

  5

  5

  0

  0

  0

  0

  k

  k

  W

  W

  h

  h

  @

  @

  8

  8

  .

  .

  0

  0

  c

  c

  e

  e

  n

  n

  t

  t

  s

  s

  $

  $

  4

  4

  0

  0

  .

  .

  0

  0

  0

  0

  T

  T

  a

  a

  x

  x

  e

  e

  s

  s

  (

  (

  e

  e

  .

  .

  g

  g

  .

  .

  3

  3

  %

  %

  )

  )

  $

  $

  1

  1

  .

  .

  2

  2

  0

  0

  T

  To

  ot

  ta

  al

  l

  E

  El

  le

  ec

  ct

  tr

  ri

  ic

  c

  S

  Su

  up

  pp

  pl

  ly

  yC

  Ch

  ha

  ar

  rg

  ge

  e$

  $4

  41

  1.

  .2

  20

  0

  TToo ttaall EElleeccttrriiccCC hhaarrggee $$8811..7766

  UUnnddeerrssttaannddiinnggYYoouurrBBiillll

  AAnneexxaammpplleeooffaanniitteemmiizzeeddbbiillll

  k

  k

  W

  W

  h

  h

  (

  (

  K

  K

  I

  I

  L

  L

  O

  O

  W

  W

  A

  A

  T

  T

  T

  T

  -

  -

  H

  H

  O

  O

  U

  U

  R

  R

  )

  )

  :

  :

  T

  T

  h

  h

  e

  e

  s

  s

  t

  t

  a

  a

  n

  n

  d

  d

  a

  a

  r

  r

  d

  d

  u

  u

  n

  n

  i

  i

  t

  t

  o

  o

  f

  f

  e

  e

  l

  l

  e

  e

  c

  c

  t

  t

  r

  r

  i

  i

  c

  c

  i

  i

  t

  t

  y

  y

  u

  u

  s

  s

  e

  e

  m

  m

  e

  e

  a

  a

  s

  s

  u

  u

  r

  r

  e

  e

  d

  d

  b

  b

  y

  y

  y

  y

  o

  o

  u

  u

  r

  r

  m

  m

  e

  e

  t

  t

  e

  e

  r

  r

  .

  .

  k

  k

  W

  W

  h

  h

  i

  i

  s

  s

  a

  a

  n

  n

  a

  a

  b

  b

  b

  b

  r

  r

  e

  e

  v

  v

  i

  i

  a

  a

  t

  t

  i

  i

  o

  o

  n

  n

  f

  f

  o

  o

  r

  r

  k

  k

  i

  i

  l

  l

  o

  o

  w

  w

  a

  a

  t

  t

  t

  t

  -

  -

  h

  h

  o

  o

  u

  u

  r

  r

  .

  .

  A

  A

  1

  1

  0

  0

  0

  0

  -

  -

  w

  w

  a

  a

  t

  t

  t

  t

  l

  l

  i

  i

  g

  g

  h

  h

  t

  t

  b

  b

  u

  u

  l

  l

  b

  b

  u

  u

  s

  s

  e

  e

  d

  d

  f

  f

  o

  o

  r

  r

  1

  1

  0

  0

  h

  h

  o

  o

  u

  u

  r

  r

  s

  s

  c

  c

  o

  o

  n

  n

  s

  s

  u

  u

  m

  m

  e

  e

  s

  s

  o

  o

  n

  n

  e

  e

  k

  k

  W

  W

  h

  h

  .

  .

  Y

  Y

  o

  o

  u

  u

  r

  r

  e

  e

  l

  l

  e

  e

  c

  c

  t

  t

  r

  r

  i

  i

  c

  c

  i

  i

  t

  t

  y

  y

  u

  u

  s

  s

  e

  e

  d

  d

  e

  e

  t

  t

  e

  e

  r

  r

  m

  m

  i

  i

  n

  n

  e

  e

  s

  s

  t

  t

  h

  h

  e

  e

  t

  t

  o

  o

  t

  t

  a

  a

  l

  l

  n

  n

  u

  u

  m

  m

  b

  b

  e

  e

  r

  r

  o

  o

  f

  f

  k

  k

  i

  i

  l

  l

  o

  o

  w

  w

  a

  a

  t

  t

  t

  t

  -

  -

  h

  h

  o

  o

  u

  u

  r

  r

  s

  s

  o

  o

  n

  n

  y

  y

  o

  o

  u

  u

  r

  r

  b

  b

  i

  i

  l

  l

  l

  l

  .

  .

  T

  T

  H

  H

  E

  E

  R

  R

  M

  M

  :

  :

  A

  A

  u

  u

  n

  n

  i

  i

  t

  t

  o

  o

  f

  f

  h

  h

  e

  e

  a

  a

  t

  t

  c

  c

  o

  o

  n

  n

  t

  t

  e

  e

  n

  n

  t

  t

  e

  e

  q

  q

  u

  u

  a

  a

  l

  l

  t

  t

  o

  o

  1

  1

  0

  0

  0

  0

  ,

  ,

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  B

  B

  r

  r

  i

  i

  t

  t

  i

  i

  s

  s

  h

  h

  T

  T

  h

  h

  e

  e

  r

  r

  m

  m

  a

  a

  l

  l

  u

  u

  n

  n

  i

  i

  t

  t

  s

  s

  (

  (

  B

  B

  T

  T

  U

  U

  )

  )

  .

  .

  A

  A

  B

  B

  T

  T

  U

  U

  r

  r

  e

  e

  p

  p

  r

  r

  e

  e

  s

  s

  e

  e

  n

  n

  t

  t

  s

  s

  t

  t

  h

  h

  e

  e

  a

  a

  m

  m

  o

  o

  u

  u

  n

  n

  t

  t

  o

  o

  f

  f

  h

  h

  e

  e

  a

  a

  t

  t

  r

  r

  e

  e

  q

  q

  u

  u

  i

  i

  r

  r

  e

  e

  d

  d

  t

  t

  o

  o

  r

  r

  a

  a

  i

  i

  s

  s

  e

  e

  t

  t

  h

  h

  e

  e

  t

  t

  e

  e

  m

  m

  p

  p

  e

  e

  r

  r

  a

  a

  t

  t

  u

  u

  r

  r

  e

  e

  o

  o

  f

  f

  o

  o

  n

  n

  e

  e

  p

  p

  o

  o

  u

  u

  n

  n

  d

  d

  o

  o

  f

  f

  w

  w

  a

  a

  t

  t

  e

  e

  r

  r

  b

  b

  y

  y

  o

  o

  n

  n

  e

  e

  d

  d

  e

  e

  g

  g

  r

  r

  e

  e

  e

  e

  F

  F

  a

  a

  h

  h

  r

  r

  e

  e

  n

  n

  h

  h

  e

  e

  i

  i

  t

  t

  .

  .

  T

  T

  h

  h

  e

  e

  n

  n

  u

  u

  m

  m

  b

  b

  e

  e

  r

  r

  o

  o

  f

  f

  t

  t

  h

  h

  e

  e

  r

  r

  m

  m

  s

  s

  i

  i

  s

  s

  u

  u

  s

  s

  e

  e

  d

  d

  t

  t

  o

  o

  d

  d

  e

  e

  t

  t

  e

  e

  r

  r

  m

  m

  i

  i

  n

  n

  e

  e

  t

  t

  h

  h

  e

  e

  g

  ga

  as

  s

  c

  ch

  ha

  ar

  rg

  ge

  es

  s

  o

  on

  n

  y

  yo

  ou

  ur

  r

  b

  bi

  il

  ll

  l.

  .

  W

  W

  h

  h

  e

  e

  t

  t

  h

  h

  e

  e

  r

  r

  y

  y

  o

  o

  u

  u

  c

  c

  h

  h

  o

  o

  o

  o

  s

  s

  e

  e

  t

  t

  o

  o

  b

  b

  u

  u

  y

  y

  e

  e

  n

  n

  e

  e

  r

  r

  g

  g

  y

  y

  f

  f

  r

  r

  o

  o

  m

  m

  a

  a

  n

  n

  E

  E

  S

  S

  C

  C

  O

  O

  o

  o

  r

  r

  y

  y

  o

  o

  u

  u

  r

  r

  e

  ex

  xi

  is

  st

  ti

  in

  ng

  g

  u

  ut

  ti

  il

  li

  it

  ty

  y,

  ,

  s

  su

  up

  pp

  pl

  ly

  y

  a

  an

  nd

  d

  dd eelliivv eerr yy cchh aa rr gg eesstt hh aa tt uu sseedd tt oo bb ee

  lluu mm pp eedd tt oo gg eett hh eerr ww iillllbb eeiitt eemm --

  iizz eedd ..YYoo uu mm aa yy sstt iillllpp aayy yy oo uu rr uu tt iill--

  iitt yy ffoo rr dd eell iivv eerr yy,,bb uu tt yy oo uu rr eenn eerr gg yy

  ssuu pp pp llyy cchh aarr gg eessww iillllbb eeaa sseepp aa rr aa tt ee

  lliinn eeiitt eemm oo nn yy oo uu rr bb iillll..

  IIffyy oo uu cchh oo oo sseeaa nn EESSCCOO,,yy oo uu

  mm aayy rr eecceeiivv eett ww oo bb iillllssoo nn eebb iillll

  ffrr oo mm tt hh eeEESSCCOOffoo rr tt hh eeeenn eerr gg yy

  p

  p

  o

  o

  r

  r

  t

  t

  i

  i

  o

  o

  n

  n

  ,

  ,

  a

  a

  n

  n

  d

  d

  o

  o

  n

  n

  e

  e

  f

  f

  r

  r

  o

  o

  m

  m

  t

  t

  h

  h

  e

  e

  u

  u

  t

  t

  i

  i

  l

  l

  i

  i

  t

  t

  y

  y

  f

  f

  o

  o

  r

  r

  t

  t

  h

  h

  e

  e

  d

  d

  e

  e

  l

  l

  i

  i

  v

  v

  e

  e

  r

  r

  y

  y

  p

  p

  o

  o

  r

  r

  t

  t

  i

  i

  o

  o

  n

  n

  .

  .

  T

  T

  h

  h

  e

  e

  r

  r

  e

  e

  a

  a

  r

  r

  e

  e

  l

  l

  i

  i

  k

  k

  e

  e

  l

  l

  y

  y

  t

  t

  o

  o

  b

  b

  e

  e

  o

  o

  t

  t

  h

  h

  e

  e

  r

  r

  b

  b

  i

  i

  l

  l

  l

  l

  i

  i

  n

  n

  g

  g

  o

  o

  p

  p

  t

  t

  i

  i

  o

  o

  n

  n

  s

  s

  a

  a

  v

  v

  a

  a

  i

  i

  l

  l

  a

  a

  b

  b

  l

  l

  e

  e

  .

  .

  Y

  Y

  o

  o

  u

  u

  m

  m

  i

  i

  g

  g

  h

  h

  t

  t

  g

  g

  e

  e

  t

  t

  o

  o

  n

  n

  e

  e

  b

  b

  i

  i

  l

  l

  l

  l

  f

  f

  r

  r

  o

  o

  m

  m

  t

  t

  h

  h

  e

  e

  u

  u

  t

  t

  i

  i

  l

  l

  i

  i

  -

  -

  tt yy tt hh aa tt ww iilllliinn cc lluu dd eett hh eeEESSCCOOss

  cchh aa rr gg eess ffoo rr ssuu pp pp llyy,,oo rr oo nn eebb ii ll ll

  ffrr oo mm tt hh eeEESSCCOOtt hh aa tt ww iilllliinn cc lluu dd ee

  tt hh eeuu tt ii llii tt yy sscc hh aa rr gg eessffoo rr dd eelliivv eerr yy..

  AAsskk yy oo uu rr EESSCCOO aa bb oo uu tt

  yy oo uu rr bb iill ll ii nn gg oo pp tt ii oo nn sspp rr ii oo rr tt oo

  eenn rr oo llllmm eenn tt ..

 • 8/14/2019 Utility Binder

  6/14

  5

  5

  1-888-Ask-PSC1orwww.AskPSC.com

  RReelliiaabbiilliittyy

  RReemmaaiinnsstthheessaammee

  SSww iittcchhiinnggttoo aannEESSCCOOww iillll nnoott cchhaannggeetthheerreelliiaabbiilliittyyooffyy oouurreenneerrggyy ssuuppppllyy..

  EEll eecc tt rr ii cc ii tt yy aa nn dd gg aa ss ww ii ll ll cc oo nn tt ii nn uu eett oo bb eedd eelliivv eerr eedd tt hh rr oo uu gg hh uu tt iilliitt yy --oo ww nn eedd ww ii rr eess aa nn dd pp iipp eess ,,aa nn dd tt hh eePPuu bb ll ii cc SSeerr vv ii cc ee CC oo mm mm ii ss ss ii oo nn ww ii ll ll c

  co

  on

  nt

  ti

  in

  nu

  ue

  e

  t

  to

  o

  o

  ov

  ve

  er

  rs

  se

  ee

  e

  t

  th

  he

  e

  s

  sa

  af

  fe

  et

  ty

  y

  a

  an

  nd

  drr eell ii aa bb ii ll ii tt yy oo fftt hh ee dd eelliivv eerr yy ssyy sstt eemm ..

  G YYoouurruuttiilliittyy iissrreeqquuiirreedd ttoo ccoonnttiinnuueessuuppppllyy iinnggyy oouurreelleeccttrriiccii ttyy aanndd ggaassww iitthhoouu tt aannyy ii nn tteerrrruupp ttii oo nn ssii ffyy oo uu rrEE SSCCOO ccaannnnoo tt pp rroo vv ii dd eesseerrvv ii cceeffoo rr aannyy rreeaassoo nn ..

  G YYoouurreelleeccttrriicciittyy aannddggaasssseerrvviicceeccaannbbeesshhuuttooffffoonnllyy bbyy aarreepprreesseennttaattiivveeooffyy oouurruuttiilliittyy..HHooww eevveerr,,aannEESSCCOOmmaayy rreeqquueesstttthhaatttthheeuuttiilliittyy ssuussppeennddddeelliivveerryy sseerrvviicceedduueettoouunnppaaiiddbbiillllss..

  G FFoo rraannyy eelleeccttrriiccoo rrggaasseemm eerrggeennccyy,,ccoonnttiinnuueettoo ccaallllyy oouurruu ttii ll iittyy eevveennii ffaannEE SSCC OO ssuupppp ll ii eessyy oo uu rreell eeccttrrii ccii ttyy oo rrggaass..

  G NN oo mm aatttteerrww hhoo ssuuppppll ii eessyy oo uu rre

  el

  le

  ec

  ct

  tr

  ri

  ic

  ci

  it

  ty

  y

  o

  or

  r

  g

  ga

  as

  s,

  ,

  y

  yo

  ou

  u

  r

  re

  em

  ma

  ai

  in

  n

  aaccuussttoo mm eerroo fftthheeuu ttii ll ii ttyy ffoo rryy oo uu rrdd eell ii vveerryy sseerrvv ii cceess..

  Y

  Y

  o

  o

  u

  u

  r

  r

  l

  l

  o

  o

  c

  c

  a

  a

  l

  l

  u

  u

  t

  t

  i

  i

  l

  l

  i

  i

  t

  t

  y

  y

  w

  w

  i

  i

  l

  l

  l

  l

  c

  c

  o

  o

  n

  n

  t

  t

  i

  i

  n

  n

  u

  u

  e

  e

  t

  t

  o

  o

  d

  d

  e

  e

  l

  l

  i

  i

  v

  v

  e

  e

  r

  r

  a

  an

  nd

  d

  m

  ma

  ai

  in

  nt

  ta

  ai

  in

  n

  t

  th

  he

  e

  eell eeccttrrii ccaanndd gg aass dd ii ss ttrrii bb uu ttii oonn ss yy ss tteemm..

 • 8/14/2019 Utility Binder

  7/141-888-Ask-PSC1orwww.AskPSC.com

  TThheePPoowweerrTTooPPrrootteeccttYYoouurrsseellff

  CCoonnssuummeerrpprrootteeccttiioonnssuunnddeerrHHEEFFPPAA

  TThheerreeaarreenneeww rruulleessuunnddeerrtthheeHHoommeeEE nneerrggyyFF aaiirr

  PPrraaccttiicceessAACCTT((HHEE FFPPAA)) tthhaattggiivveerreessiiddeennttiiaallccuussttoommeerrssaa

  dd

  dd

  iittiioo

  nn

  aa

  llpprrootteeccttiioonn iinntthheeccoommppeettiittiivveeeenneerrggyy mmaarrkkeett..

  YYoouurrccoonnssuummeerrpprrootteeccttiioonnssaarreegguuaarraanntteeeedd ww hheetthheerryy oouuppuurrcchhaasseeeelleeccttrriicciittyy aanndd//oorrnnaattuurraallggaassffrroomm aannE

  En

  ne

  er

  rg

  gy

  y

  S

  Se

  er

  rv

  vi

  ic

  ce

  e

  C

  Co

  om

  mp

  pa

  an

  ny

  y

  (

  (E

  ES

  SC

  CO

  O)

  )

  o

  or

  r

  y

  yo

  ou

  ur

  r

  u

  ut

  ti

  il

  li

  it

  ty

  y.

  .SSoommeeoofftthheesseepprrootteeccttiioonnssaarree::

  G

  Y

  Y

  o

  o

  u

  u

  h

  h

  a

  a

  v

  v

  e

  e

  t

  t

  h

  h

  e

  e

  r

  r

  i

  i

  g

  g

  h

  h

  t

  t

  t

  t

  o

  o

  h

  h

  a

  a

  v

  v

  e

  e

  b

  b

  u

  u

  d

  d

  g

  g

  e

  e

  t

  t

  b

  b

  i

  i

  l

  l

  l

  l

  i

  i

  n

  n

  g

  g

  (

  (

  l

  l

  e

  e

  v

  v

  e

  e

  l

  l

  i

  i

  z

  z

  e

  e

  d

  d

  m

  m

  o

  o

  n

  n

  t

  t

  h

  h

  l

  l

  y

  y

  p

  p

  a

  a

  y

  y

  m

  m

  e

  e

  n

  n

  t

  t

  s

  s

  )

  )

  a

  a

  n

  n

  d

  d

  d

  d

  e

  e

  f

  f

  e

  e

  r

  r

  r

  r

  e

  e

  d

  d

  p

  p

  a

  a

  y

  y

  m

  m

  e

  e

  n

  n

  t

  t

  a

  a

  g

  g

  r

  r

  e

  e

  e

  e

  m

  m

  e

  e

  n

  n

  t

  t

  s

  s

  a

  a

  l

  l

  l

  l

  o

  o

  w

  w

  i

  i

  n

  n

  g

  g

  y

  y

  o

  o

  u

  u

  t

  t

  o

  o

  p

  p

  a

  a

  y

  y

  o

  ov

  ve

  er

  rd

  du

  ue

  e

  b

  bi

  il

  ll

  ls

  s

  i

  in

  n

  r

  re

  ea

  as

  so

  on

  na

  ab

  bl

  le

  e

  i

  in

  ns

  st

  ta

  al

  ll

  lm

  me

  en

  nt

  ts

  s

  f

  fo

  or

  r

  b

  bo

  ot

  th

  h

  eelleeccttrriiccaanndd nnaattuurraall ggaassddeellii vveerryy aanndd ssuuppppllyy sseerrvviicceeww hheennyy oouuppuurrcchhaasseeeelleeccttrriicciittyy oorrnnaattuurraallggaassffrroomm aannEESSCCOO..

  G SSeeccuurriittyy ddeeppoossiittssaarreepprroo hhiibbiitteedd eexxcceeppttffoorr

  s

  s

  h

  h

  o

  o

  r

  r

  t

  t

  -

  -

  t

  t

  e

  e

  r

  r

  m

  m

  c

  c

  u

  u

  s

  s

  t

  t

  o

  o

  m

  m

  e

  e

  r

  r

  s

  s

  a

  a

  n

  n

  d

  d

  c

  c

  u

  u

  s

  s

  t

  t

  o

  o

  m

  m

  e

  e

  r

  r

  s

  s

  w

  w

  h

  h

  o

  o

  a

  a

  r

  r

  e

  e

  d

  d

  e

  e

  l

  l

  i

  i

  n

  n

  q

  q

  u

  u

  e

  e

  n

  n

  t

  t

  i

  i

  n

  n

  p

  p

  a

  a

  y

  y

  m

  m

  e

  e

  n

  n

  t

  t

  s

  s

  .

  .

  G

  U

  U

  n

  n

  d

  d

  e

  e

  r

  r

  m

  m

  o

  o

  s

  s

  t

  t

  c

  c

  i

  i

  r

  r

  c

  c

  u

  u

  m

  m

  s

  s

  t

  t

  a

  a

  n

  n

  c

  c

  e

  e

  s

  s

  ,

  ,

  p

  p

  a

  a

  y

  y

  m

  m

  e

  e

  n

  n

  t

  t

  s

  s

  m

  m

  a

  a

  d

  d

  e

  e

  o

  o

  n

  n

  a

  a

  c

  c

  o

  o

  n

  n

  s

  s

  o

  o

  l

  l

  i

  i

  d

  d

  a

  a

  t

  t

  e

  e

  d

  d

  b

  b

  i

  i

  l

  l

  l

  l

  w

  w

  i

  i

  l

  l

  l

  l

  b

  b

  e

  e

  p

  p

  r

  r

  o

  o

  -

  -

  r

  r

  a

  a

  t

  t

  e

  e

  d

  d

  ,

  ,

  i

  i

  .

  .

  e

  e

  .

  .

  ,

  ,

  s

  s

  p

  p

  l

  l

  i

  i

  t

  t

  b

  b

  e

  e

  t

  t

  w

  w

  e

  e

  e

  e

  n

  n

  t

  t

  h

  h

  e

  e

  E

  E

  S

  S

  C

  C

  O

  O

  a

  a

  n

  n

  d

  d

  u

  u

  t

  t

  i

  i

  l

  l

  i

  i

  t

  t

  y

  y

  b

  b

  a

  a

  s

  s

  e

  e

  d

  d

  o

  o

  n

  n

  a

  a

  r

  r

  a

  a

  t

  t

  i

  i

  o

  o

  o

  o

  f

  f

  a

  a

  m

  m

  o

  o

  u

  u

  n

  n

  t

  t

  s

  s

  o

  o

  w

  w

  i

  i

  n

  n

  g

  g

  t

  t

  o

  o

  e

  e

  a

  a

  c

  c

  h

  h

  .

  .

  G

  F

  F

  o

  o

  r

  r

  c

  c

  u

  u

  s

  s

  t

  t

  o

  o

  m

  m

  e

  e

  r

  r

  s

  s

  t

  t

  h

  h

  a

  a

  t

  t

  r

  r

  e

  e

  c

  c

  e

  e

  i

  i

  v

  v

  e

  e

  a

  a

  c

  c

  o

  o

  n

  n

  s

  s

  o

  o

  l

  l

  i

  i

  d

  d

  a

  a

  t

  t

  e

  e

  d

  d

  b

  b

  i

  i

  l

  l

  l

  l

  (

  (w

  wh

  hi

  ic

  ch

  h

  c

  co

  on

  nt

  ta

  ai

  in

  ns

  s

  c

  ch

  ha

  ar

  rg

  ge

  es

  s

  f

  fr

  ro

  om

  m

  b

  bo

  ot

  th

  h

  t

  th

  he

  e

  E

  ES

  SC

  CO

  O

  aanndd uuttiilliittyy )),,EESSCC OOssmmaayy rreeqquueesstttthhaatttthheeuuttiilliittyy ssuussppeenndd ddeellii vveerryy sseerrvviicceedduueettoo uunnppaaii dd bbiillllss..

  G LL

  a

  at

  te

  e

  p

  pa

  ay

  ym

  me

  en

  nt

  t

  c

  ch

  ha

  ar

  rg

  ge

  es

  s

  o

  on

  n

  u

  un

  np

  pa

  ai

  id

  d

  b

  ba

  al

  la

  an

  nc

  ce

  es

  s

  a

  a

  r

  r

  e

  e

  l

  l

  i

  i

  m

  m

  i

  i

  t

  t

  e

  e

  d

  d

  t

  t

  o

  o

  n

  n

  o

  o

  m

  m

  o

  o

  r

  r

  e

  e

  t

  t

  h

  h

  a

  a

  n

  n

  1

  1

  .

  .

  5

  5

  %

  %

  m

  m

  o

  o

  n

  n

  t

  t

  h

  h

  l

  l

  y

  y

  (

  (

  1

  1

  8

  8

  %

  %

  a

  a

  n

  n

  n

  n

  u

  u

  a

  a

  l

  l

  l

  l

  y

  y

  )

  )

  .

  .

  G

  Y

  Y

  o

  o

  u

  u

  m

  m

  u

  u

  s

  s

  t

  t

  r

  r

  e

  e

  c

  c

  e

  e

  i

  i

  v

  v

  e

  e

  a

  a

  s

  s

  u

  u

  m

  m

  m

  m

  a

  a

  r

  r

  y

  y

  o

  o

  f

  f

  y

  y

  o

  o

  u

  u

  r

  r

  r

  r

  i

  i

  g

  g

  h

  h

  t

  t

  s

  s

  a

  a

  n

  n

  d

  d

  o

  o

  b

  b

  l

  l

  i

  i

  g

  g

  a

  a

  t

  t

  i

  i

  o

  o

  n

  n

  s

  s

  a

  a

  t

  t

  t

  t

  h

  h

  e

  e

  t

  t

  i

  i

  m

  m

  e

  e

  s

  s

  e

  e

  r

  r

  v

  v

  i

  i

  c

  c

  e

  e

  i

  i

  s

  s

  i

  i

  n

  n

  i

  i

  t

  t

  i

  i

  a

  a

  t

  t

  e

  e

  d

  d

  a

  a

  n

  n

  d

  d

  a

  a

  t

  t

  l

  l

  e

  e

  a

  a

  s

  s

  t

  t

  a

  a

  n

  n

  n

  n

  u

  u

  a

  a

  l

  l

  l

  l

  y

  y

  t

  t

  h

  h

  e

  e

  r

  r

  e

  e

  a

  a

  f

  f

  t

  t

  e

  e

  r

  r

  .

  .

  W

  W

  a

  a

  n

  n

  t

  t

  t

  t

  o

  o

  l

  l

  e

  e

  a

  a

  r

  r

  n

  n

  m

  m

  o

  o

  r

  r

  e

  e

  ?

  ?

  F

  F

  o

  o

  r

  r

  m

  m

  o

  o

  r

  r

  e

  e

  i

  i

  n

  n

  f

  f

  o

  o

  r

  r

  m

  m

  a

  a

  t

  t

  i

  i

  o

  o

  n

  n

  o

  o

  n

  n

  H

  H

  E

  E

  F

  F

  P

  P

  A

  A

  c

  c

  h

  h

  a

  a

  n

  n

  g

  g

  e

  e

  s

  s

  ,

  ,

  i

  i

  n

  n

  c

  c

  l

  l

  u

  u

  d

  d

  i

  i

  n

  n

  g

  g

  t

  t

  h

  h

  e

  e

  C

  C

  o

  o

  m

  m

  m

  m

  i

  i

  s

  s

  s

  s

  i

  i

  o

  o

  n

  n

  s

  s

  w

  w

  r

  r

  i

  i

  t

  t

  t

  t

  e

  e

  n

  n

  d

  d

  e

  e

  c

  c

  i

  i

  s

  s

  i

  i

  o

  o

  n

  n

  ,

  ,

  v

  v

  i

  i

  s

  s

  i

  i

  t

  t

  w

  ww

  ww

  w.

  .d

  dp

  ps

  s.

  .s

  st

  ta

  at

  te

  e.

  .n

  ny

  y.

  .u

  us

  s

  a

  an

  nd

  d

  a

  ac

  cc

  ce

  es

  ss

  s

  t

  th

  he

  e

  C

  Co

  om

  mm

  mi

  is

  ss

  si

  io

  on

  n

  DDooccuummeennttsseeccttiioonn..TThheennsseeaarrcchhffoorrccaassee0033--MM--00111177..

  G

  T

  T

  h

  h

  e

  e

  r

  r

  e

  e

  a

  a

  r

  r

  e

  e

  m

  m

  o

  o

  r

  r

  e

  e

  o

  o

  p

  p

  t

  t

  i

  i

  o

  o

  n

  n

  s

  s

  t

  t

  o

  o

  c

  c

  h

  h

  o

  o

  o

  o

  s

  s

  e

  e

  f

  f

  r

  r

  o

  o

  m

  m

  f

  f

  o

  o

  r

  r

  y

  y

  o

  o

  u

  u

  r

  r

  e

  e

  l

  l

  e

  e

  c

  c

  t

  t

  r

  r

  i

  i

  c

  c

  a

  a

  n

  n

  d

  d

  n

  n

  a

  a

  t

  t

  u

  u

  r

  r

  a

  a

  l

  l

  g

  g

  a

  a

  s

  s

  s

  s

  u

  u

  p

  p

  p

  p

  l

  l

  y

  y

  ,

  ,

  s

  s

  u

  u

  c

  c

  h

  h

  a

  a

  s

  s

  :

  :

  f

  f

  i

  i

  x

  x

  e

  e

  d

  d

  p

  p

  r

  r

  i

  i

  c

  c

  e

  e

  ,

  ,

  v

  v

  a

  a

  r

  r

  i

  i

  a

  a

  b

  b

  l

  l

  e

  e

  p

  p

  r

  r

  i

  i

  c

  c

  e

  e

  ,

  ,

  G

  G

  r

  r

  e

  e

  e

  e

  n

  n

  P

  P

  o

  o

  w

  w

  e

  e

  r

  r

  ,

  ,

  a

  a

  n

  n

  d

  d

  v

  v

  a

  a

  l

  l

  u

  u

  e

  e

  -

  -

  a

  a

  d

  d

  d

  d

  e

  e

  d

  d

  s

  s

  e

  e

  r

  r

  v

  v

  i

  i

  c

  c

  e

  e

  s

  s

  .

  .

  G

  A

  A

  s

  s

  a

  a

  l

  l

  w

  w

  a

  a

  y

  y

  s

  s

  ,

  ,

  n

  n

  o

  o

  m

  m

  a

  a

  t

  t

  t

  t

  e

  e

  r

  r

  w

  w

  h

  h

  i

  i

  c

  c

  h

  h

  s

  s

  u

  u

  p

  p

  p

  p

  l

  l

  i

  i

  e

  e

  r

  r

  y

  y

  o

  o

  u

  u

  c

  c

  h

  h

  o

  o

  o

  o

  s

  s

  e

  e

  ,

  ,

  y

  y

  o

  o

  u

  u

  r

  r

  u

  u

  t

  t

  i

  i

  l

  l

  i

  i

  t

  t

  y

  y

  w

  w

  i

  i

  l

  l

  l

  l

  d

  d

  e

  e

  l

  l

  i

  i

  v

  v

  e

  e

  r

  r

  y

  y

  o

  o

  u

  u

  r

  r

  e

  e

  l

  l

  e

  e

  c

  c

  t

  t

  r

  r

  i

  i

  c

  c

  i

  i

  t

  t

  y

  y

  o

  o

  r

  r

  n

  n

  a

  a

  t

  t

  u

  u

  r

  r

  a

  a

  l

  l

  g

  g

  a

  a

  s

  s

  s

  s

  a

  a

  f

  f

  e

  e

  l

  l

  y

  y

  a

  a

  n

  n

  d

  d

  r

  r

  e

  e

  l

  l

  i

  i

  a

  a

  b

  b

  l

  l

  y

  y

  .

  .

  G TThheePPuubblliiccSSeerrvviicceeCCoommmmiissssiioonnww iilllliinnvveessttiiggaatteeaanndd rreessooll vveeccoomm ppllaaiinnttssaabboouuttEESSCC OOsseerrvviicceeaassww eellllaassuuttiilliittyy sseerrvviiccee..CCaallll tthheePPSSCC HHeellpplliinneeaatt11-- 880000-- 334422-- 33337777..

  G

  T

  T

  h

  h

  e

  e

  N

  N

  e

  e

  w

  w

  Y

  Y

  o

  o

  r

  r

  k

  k

  P

  P

  u

  u

  b

  b

  l

  l

  i

  i

  c

  c

  S

  S

  e

  e

  r

  r

  v

  v

  i

  i

  c

  c

  e

  e

  C

  C

  o

  o

  m

  m

  m

  m

  i

  i

  s

  s

  s

  s

  i

  i

  o

  o

  n

  n

  i

  i

  s

  s

  m

  m

  a

  a

  k

  k

  i

  i

  n

  n

  g

  g

  i

  i

  t

  t

  e

  e

  a

  a

  s

  s

  i

  i

  e

  e

  r

  r

  f

  f

  o

  o

  r

  r

  c

  c

  o

  o

  n

  n

  s

  s

  u

  u

  m

  m

  e

  e

  r

  r

  s

  s

  t

  t

  o

  o

  s

  s

  h

  h

  o

  o

  p

  p

  f

  f

  o

  o

  r

  r

  e

  e

  l

  l

  e

  e

  c

  c

  t

  t

  r

  r

  i

  i

  c

  c

  a

  a

  n

  n

  d

  d

  n

  n

  a

  a

  t

  t

  u

  u

  r

  r

  a

  a

  l

  l

  g

  g

  a

  a

  s

  s

  s

  s

  u

  u

  p

  p

  p

  p

  l

  l

  y

  y

  b

  b

  y

  y

  p

  p

  r

  r

  o

  o

  v

  v

  i

  i

  d

  d

  i

  i

  n

  n

  g

  g

  a

  a

  P

  P

  o

  o

  w

  w

  e

  e

  r

  r

  t

  t

  o

  o

  C

  C

  h

  h

  o

  o

  o

  o

  s

  s

  e

  e

  E

  E

  S

  S

  C

  C

  O

  O

  p

  p

  r

  r

  i

  i

  c

  c

  e

  e

  c

  c

  o

  o

  m

  m

  p

  p

  a

  a

  r

  r

  i

  i

  s

  s

  o

  o

  n

  n

  i

  i

  n

  n

  f

  f

  o

  o

  r

  r

  -

  -

  m

  m

  a

  a

  t

  t

  i

  i

  o

  o

  n

  n

  c

  c

  h

  h

  a

  a

  r

  r

  t

  t

  .

  .

  Y

  Y

  o

  o

  u

  u

  c

  c

  a

  a

  n

  n

  r

  r

  e

  e

  q

  q

  u

  u

  e

  e

  s

  s

  t

  t

  a

  a

  c

  c

  o

  o

  p

  p

  y

  y

  b

  b

  y

  y

  c

  c

  a

  a

  l

  l

  l

  l

  i

  i

  n

  n

  g

  g

  1

  1

  -

  -

  8

  8

  8

  8

  8

  8

  -

  -

  A

  A

  s

  s

  k

  k

  -

  -

  P

  P

  S

  S

  C

  C

  1

  1

  o

  o

  r

  r

  v

  v

  i

  i

  s

  s

  i

  i

  t

  t

  i

  i

  n

  n

  g

  g

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  .

  .

  A

  A

  s

  s

  k

  k

  P

  P

  S

  S

  C

  C

  .

  .

  c

  c

  o

  o

  m

  m

  B

  B

  e

  e

  a

  a

  s

  s

  s

  s

  u

  u

  r

  r

  e

  e

  d

  d

  t

  t

  h

  h

  a

  a

  t

  t

  y

  y

  o

  o

  u

  u

  r

  r

  u

  u

  t

  t

  i

  i

  l

  l

  i

  i

  t

  t

  y

  y

  w

  w

  i

  i

  l

  l

  l

  l

  c

  c

  o

  o

  n

  n

  t

  t

  i

  i

  n

  n

  u

  u

  e

  e

  t

  t

  o

  o

  d

  d

  e

  e

  l

  l

  i

  i

  v

  v

  e

  e

  r

  r

  y

  yo

  ou

  ur

  r

  s

  su

  up

  pp

  pl

  ly

  y

  s

  sa

  af

  fe

  el

  ly

  y

  a

  an

  nd

  d

  r

  re

  el

  li

  ia

  ab

  bl

  ly

  y

  t

  to

  o

  h

  ho

  om

  me

  es

  s

  a

  an

  nd

  d

  b

  bu

  us

  si

  i-

  -

  nneesssseessaannddwwiillllccoonnttiinnuueettoorreessppoonnddttooeemmeerrggeenncciieess..

 • 8/14/2019 Utility Binder

  8/14

  7

  7

  1-888-Ask-PSC1orwww.AskPSC.com

  MMaakkiinnggaann

  I

  I

  n

  n

  f

  f

  o

  o

  r

  r

  m

  m

  e

  e

  d

  d

  C

  C

  h

  h

  o

  o

  i

  i

  c

  c

  e

  e

  TThheesseeddiiaaggrraammsssshhooww tthheettww oommaaiinnppaarrttssooff

  yyoouurreelleeccttrriiccaannddggaassbbiillllssssuuppppllyy aanndd ddeelliivveerryy..YYoouuccaannsshhooppffoorrtthheessuuppppllyy ppoorrttiioonn..

  EE

  ll

  ee

  cc

  tt

  rr

  ii

  cc

  CC

  oo

  ss

  tt

  (

  (t

  th

  he

  es

  se

  ep

  po

  or

  rt

  tio

  on

  ns

  sm

  ma

  ay

  yv

  va

  ar

  ry

  yd

  de

  ep

  pe

  en

  nd

  din

  ng

  go

  on

  ntthheess eeaass oonn,,tthheeaammoouunnttyyoouuu

  us

  se

  e,

  ,a

  an

  nd

  dy

  yo

  ou

  ur

  ru

  ut

  tilit

  ty

  y)

  ).

  E

  E

  l

  l

  e

  e

  c

  c

  t

  t

  r

  r

  i

  i

  c

  c

  i

  i

  t

  t

  y

  y

  s

  s

  u

  u

  p

  p

  p

  p

  l

  l

  y

  y

  w

  w

  h

  h

  i

  i

  c

  c

  h

  h

  r

  r

  e

  e

  p

  p

  r

  r

  e

  e

  s

  s

  e

  e

  n

  n

  t

  t

  s

  s

  a

  a

  b

  b

  o

  o

  u

  u

  t

  t

  5

  5

  0

  0

  %

  %

  o

  o

  f

  f

  a

  a

  n

  n

  e

  e

  l

  l

  e

  e

  c

  c

  t

  t

  r

  r

  i

  i

  c

  c

  b

  b

  i

  i

  l

  l

  l

  l

  i

  i

  s

  s

  o

  op

  pe

  en

  n

  t

  to

  o

  c

  co

  om

  mp

  pe

  et

  ti

  it

  ti

  io

  on

  n.

  .

  I

  If

  f,

  ,

  f

  fo

  or

  r

  e

  ex

  xa

  am

  mp

  pl

  le

  e,

  ,

  yy oouurrmmoonntthh ll yy eelleeccttrrii ccbbii ll ll ii ss $$110000,,yy oouu

  aarree pp aayy ii nngg aabb oouutt $$5500 ffoorr eell eeccttrrii ccii ttyy

  ss uupppp llyy.. TThhii ss ii ss tthhee ccoommppeettii ttiivvee ppoorr--

  ttii oo nn ,, aa nn dd yy oo uu cc aa nn ss hh oo pp aamm oo nn gg

  EE SSCCOOss ,, aass wweell ll aass yy oouurr ll ooccaall uuttii ll ii ttyy,,

  ffoorr tthhee bb eess tt pprrii ccee.. IInn tthh iiss eexxaammppll ee,,

  y

  y

  o

  o

  u

  u

  a

  a

  r

  r

  e

  e

  p

  p

  a

  a

  y

  y

  i

  i

  n

  n

  g

  g

  a

  a

  b

  b

  o

  o

  u

  u

  t

  t

  $

  $

  5

  5

  0

  0

  f

  f

  o

  o

  r

  r

  e

  e

  l

  l

  e

  e

  c

  c

  t

  t

  r

  r

  i

  i

  c

  c

  d

  d

  e

  e

  l

  l

  i

  i

  v

  v

  e

  e

  r

  r

  y

  y

  .

  .

  GG

  aa

  ss

  CC

  oo

  ss

  tt

  ((tthheess eepp oorrtti oonnssmmaayyvvaarryydd eepp eennddi nnggo

  on

  nt

  th

  he

  es

  se

  ea

  as

  so

  on

  n,

  ,t

  th

  he

  ea

  am

  mo

  ou

  un

  nt

  ty

  yo

  ou

  uu

  us

  se

  e,

  ,a

  an

  nd

  dy

  yo

  ou

  ur

  ru

  ut

  tilit

  ty

  y)

  ).

  G

  G

  a

  a

  s

  s

  s

  s

  u

  u

  p

  p

  p

  p

  l

  l

  y

  y

  w

  w

  h

  h

  i

  i

  c

  c

  h

  h

  r

  r

  e

  e

  p

  p

  r

  r

  e

  e

  s

  s

  e

  e

  n

  n

  t

  t

  s

  s

  a

  a

  b

  b

  o

  o

  u

  u

  t

  t

  7

  7

  5

  5

  %

  %

  o

  o

  f

  f

  a

  a

  g

  g

  a

  a

  s

  s

  b

  b

  i

  i

  l

  l

  l

  l

  i

  i

  s

  s

  o

  o

  p

  p

  e

  e

  n

  n

  t

  t

  o

  o

  c

  co

  om

  mp

  pe

  et

  ti

  it

  ti

  io

  on

  n.

  .

  I

  If

  f,

  ,

  f

  fo

  or

  r

  e

  ex

  xa

  am

  mp

  pl

  le

  e,

  ,

  y

  yo

  ou

  ur

  r

  mmoonntthhll yy ggaass bb ii ll ll ii ss $$110000,, yyoouu aarree

  ppaayyiinnggaabb oouutt$$7755ffoorrggaass ss uupp pp ll yy..TThh ii ss

  ii ss tthhee ccoommppeettii ttii vvee ppoorrttiioonn,, aanndd yy oouu

  ccaannss hhoopp aammoonngg EE SSCCOOss ,, aass wweell ll aass

  yyoouurrll ooccaall uuttii ll ii ttyy,,ffoorrtthheebbeess ttpprrii ccee..IInn

  tthhii ss eexxaammpp ll ee,, yy oouu aarree pp aayy ii nngg aabboouutt

  $

  $

  2

  2

  5

  5

  f

  f

  o

  o

  r

  r

  g

  g

  a

  a

  s

  s

  d

  d

  e

  e

  l

  l

  i

  i

  v

  v

  e

  e

  r

  r

  y

  y

  .

  .

  GGaa ssSS uuppppllyy

  (

  (O

  Op

  pe

  en

  nt

  to

  oc

  co

  om

  mp

  pe

  et

  tit

  tio

  on

  n)

  )

  GGaa ssDDeell iivveerryy

  (

  (R

  Re

  eg

  gu

  ula

  at

  te

  ed

  du

  ut

  tilit

  ty

  yss eerrvvi ccee))

  EE llee ccttrriicciittyyDDeell iivveerryy

  ((RReegguul aatteeddu

  ut

  tilit

  ty

  ys

  se

  er

  rv

  vic

  ce

  e)

  )

  EEllee ccttrriicciittyySS uuppppllyy

  ((OOppeennttooccoommppeettittioonn))

  AAnnIInnffoorrmmeeddCChhooiiccee

  MMaakkiinnggoonnee

  a

  a

  k

  k

  i

  i

  n

  n

  g

  g

  a

  a

  n

  n

  i

  i

  n

  n

  f

  f

  o

  o

  r

  r

  m

  m

  e

  e

  d

  d

  M

  c

  c

  h

  h

  o

  o

  i

  i

  c

  c

  e

  e

  i

  i

  n

  n

  t

  t

  h

  h

  e

  e

  n

  n

  e

  e

  w

  w

  e

  e

  n

  n

  e

  e

  r

  r

  g

  g

  y

  y

  m

  m

  a

  a

  r

  r

  k

  k

  e

  e

  t

  t

  r

  r

  e

  e

  q

  q

  u

  u

  i

  i

  r

  r

  e

  e

  s

  s

  y

  y

  o

  o

  u

  u

  t

  t

  o

  o

  d

  d

  o

  o

  s

  s

  o

  o

  m

  m

  e

  e

  c

  c

  o

  o

  m

  m

  p

  p

  a

  a

  r

  r

  -

  -

  i

  i

  s

  s

  o

  o

  n

  n

  s

  s

  h

  h

  o

  o

  p

  p

  p

  p

  i

  i

  n

  n

  g

  g

  .

  .

  I

  I

  n

  n

  o

  o

  r

  r

  d

  d

  e

  e

  r

  r

  tt oo mm aakk ee tt hhaatt ccoommppaarr ii--

  ssoonn ,, yyoouu nneeeedd tt oo kk nnooww

  tt hh eessee tt hh rr eeee tt hh ii nn ggss ::

  GYY

  oo

  uu

  rr

  EE

  llee

  cc

  tt

  rr

  iicc

  AAnn dd GGaass UUssaaggee

  Y

  Y

  o

  o

  u

  u

  c

  c

  a

  a

  n

  n

  g

  g

  e

  e

  t

  t

  t

  t

  h

  h

  i

  i

  s

  s

  i

  i

  n

  n

  f

  f

  o

  o

  r

  r

  m

  m

  a

  a

  t

  t

  i

  i

  o

  o

  n

  n

  f

  f

  r

  r

  o

  o

  m

  m

  y

  y

  o

  o

  u

  u

  r

  r

  b

  b

  i

  i

  l

  l

  l

  l

  o

  o

  r

  r

  y

  y

  o

  o

  u

  u

  r

  r

  u

  u

  t

  t

  i

  i

  l

  l

  i

  i

  t

  t

  y

  y

  .

  .

  G WWhhaatt YYoouurrUU

  tt

  iilliitt

  yy

  CC

  hh

  aa

  rr

  gg

  ee

  ss

  YYoouu rr uu tt ii ll ii tt yy ccaannpp

  rr

  oo

  vv

  ii

  dd

  ee

  ii nn ffoo rr mm aa tt ii oonn

  t

  to

  o

  y

  yo

  ou

  u

  a

  ab

  bo

  ou

  ut

  t

  y

  yo

  ou

  ur

  r

  e

  e

  l

  l

  e

  e

  c

  c

  t

  t

  r

  r

  i

  i

  c

  c

  i

  i

  t

  t

  y

  y

  o

  o

  r

  r

  g

  g

  a

  a

  s

  s

  u

  u

  s

  s

  a

  a

  g

  g

  e

  e

  a

  a

  n

  n

  d

  d

  w

  w

  h

  h

  a

  a

  t

  t

  i

  i

  t

  t

  c

  c

  h

  h

  a

  a

  r

  r

  g

  g

  e

  e

  s

  s

  y

  y

  o

  o

  u

  u

  f

  f

  o

  o

  r

  r

  s

  s

  u

  u

  p

  p

  p

  p

  l

  l

  y

  y

  a

  a

  n

  n

  d

  d

  d

  d

  e

  e

  l

  l

  i

  i

  v

  v

  e

  e

  r

  r

  y

  y

  .

  .

  GWW

  hhaatt EE SSCC OOssCC hhaarrggee$$ CCoomm pp aa rr ee tt hh ee pp

  rr

  ii

  cc

  ee

  oo ff tt hh ee eell eecc tt rr ii cc

  oo rr ggaa ss ss uu pp pp ll yy pp oo rr tt ii oonn ss

  o

  of

  f

  y

  yo

  ou

  ur

  r

  b

  bi

  il

  ll

  l

  t

  to

  o

  o

  of

  ff

  fe

  er

  rs

  s

  f

  f

  r

  r

  o

  o

  m

  m

  c

  c

  o

  o

  m

  m

  p

  p

  e

  e

  t

  t

  i

  i

  n

  n

  g

  g

  E

  E

  S

  S

  C

  C

  O

  O

  s

  s

  .

  .

 • 8/14/2019 Utility Binder

  9/14

  NEW YORKSTATE ENERGY RESEARCHAND DEVELOPMENT AUTHORITY - DEMAND RESPONSE PROGRAM PRIMER PAGE 1

  Get in the Game with Three Electric

  Load-Management ProgramsYOURUTILITYORENERGY SERVICE PROVIDERCAN HELP YOU WIN BIG 2004 SEASON

  During summer

  2003, more than

  $7.2 million was

  paid to over 140

  commercial,

  industrial and

  multi-family

  residentialcustomers for

  reducing their

  peak electricity

  consumption by

  700 MW.

  It Pays to Play...

  New York State has three load-management programs that provideopportunities for every electric customer.

  Each utility or energy service provider in

  the State can help you get paid for

  curtailing your electric load during electric

  grid high-demand periods. These

  programs offer differing terms and

  payments, and are open to all types of

  customers. To see which one, or

  combination of these programs can benefit

  you, contact your electric supplier,

  program provider, or the organizations on

  page 3.

  EmergencyDemand Response

  Program(EDRP) is a short-notice

  program relying on the ability of many

  to voluntarily reduce their demand for

  a short period of time, in exchange for

  payment.

  Day-Ahead Demand Response

  Program (DADRP) is a customer-

  initiated economic bidding program,

  where participants offer their load

  reduction into the wholesale market a

  day in advance.

  Installed Capacity Special Case

  Resources (ICAP SCR) is a reserve

  capacity program that contracts

  resources to meet NYISO supply

  requirements over a specified contract

  period.

  These load management programs pay

  participants, while providing all New York

  State electric customers with crucial grid

  stability during times of high electricity

  demand and helping to prevent extreme

  market prices.

  SUMMER2003 EXPERIENCE

  A variety of customers, large and small,

  from many sectors, took part in these

  valuable programs last summer. Although

  most pledged 1,000 kW or less, several

  reduced their electricity consumption by

  over 40,000 kW on just 2-hours notice.

  Steel foundries, cement factories, andpaper mills found these programs worth-

  while. But even more diverse sectors, like

  cheese producers, wineries, scrap yards,

  and apartment buildings reduced their

  electricity consumption during certain

  periods, and were paid for doing so.

  More than $7.2 million was paid to over

  1400 commercial, industrial, and multi-

  family residential customers for reducing

  their peak electricity consumption by 700

  MW.These commitments helped to avoid

  jeopardizing the States electric grid

  stability. Participants understood just how

  important their participation was: The

  program helps to keep prices reasonable

  during high electric demand, said one

  satisfied participant. Another noted: We

  are aware of the critical situation that

  could develop...without programs such as

  these. They saw the inherent value in

  developing good energy managementhabits.

  NEW FOR2004

  For 2004, you too can get in the game.

  Join the customer load management team

  that plays a role in achieving New York

  States energy goals.

  Three Electric Load-

  Management Programs

  George E. Pataki, Governor

 • 8/14/2019 Utility Binder

  10/14

  NEW YORKSTATE ENERGY RESEARCHAND DEVELOPMENT AUTHORITY - DEMAND RESPONSE PROGRAM PRIMERPAGE 2

  EMERGENCY DEMAND RESPONSE PROGRAMEmergency Demand Response Program

  (EDRP) pays retail electricity customers to

  reduce load during specific times when

  electric service in New York State could be

  jeopardized. During these declared

  events, participants are expected, thoughnot obligated, to either reduce electricity

  consumption and/or transfer load to an on-

  site generator for a minimum of four

  hours. During these emergency program

  events, performance is based on how much

  metered load is reduced.

  NOTIFICATION: Usually, a program pro-

  vider will give notice the day prior to an

  expected emergency program event.

  When the program is activated, partici-

  pants receive a confirmation noticeindicating that participation is needed;

  providers will generally be able to provide

  this notice two hours prior to when an

  event starts.

  PERFORMANCE: Metered load, during the

  event hours, is compared with a customer

  baseline (CBL, a statistical estimate of

  how much electricity would have been

  used during the same time period.) The

  difference between metered load and CBL

  is the basis for payment. Since this pro-

  gram is strictly voluntary, there is no

  obligation to reduce load when an emer-

  gency event is declared; similarly, there is

  no penalty for non-performance.

  PAYMENT: Performance during emergency

  program events is measured on an hourly

  basis and payment is computed on the

  higher of either $500/MWH, or the

  wholesale electricity price in the

  customers area, during the time of the

  event. Exact payment arrangements differ

  by program provider.

  NEWFOR2004

  EDRP has been extended throughOctober 31, 2005.

  EDRP event notification has beenseparated from ICAP-SCR events. Ifyou sign up for EDRP, you cannotparticipate as an ICAP Special CaseResource. EDRP participants arenotified after ICAP-SCR resources

  have been called, if additional loadreduction is necessary.

  SUMMER2003 EXPERIENCE

  More than $7.2 million was paid toemergency and special-case resourceprogram participants for two summerevents, on August 15 and August 16,2003.

  Enrollment in EDRP totaled over1300 participants and 67% of 2002

  participants re-enrolled for summer2003.

  CUSTOMERQUESTIONS FORPROVIDERS

  Is there a minimum loadreduction requirement?

  What CBL options are offered?

  How and when will a customerbe notified of an opportunity tocurtail?

  If use is curtailed, when does

  payment occur? What services are available to

  encourage participation?

  Is NYSERDA financialassistance available to help inpurchasing load curtailmentequipment?

  What are the requirements foron-site generators?

  NOTICE

  This informational brochurewas prepared by NeenanAssociates for NYSERDA asan introduction to NYISOsDemand Response Programs.

  Neither NYSERDA, itsmembers, nor any personacting on their behalf: (a)makes any warranty, expressor implied, with respect to theuse of any information,

  apparatus, method or processcontained, described, orreferred to herein or that suchuse may not infringe privatelyowned rights; or (b) assumesany liabilities with respect tothe use of, or for damagesresulting from the use of, anyinformation, apparatus,method or process contained,described or referred to herein.

  The details in this NYSERDApublication are accurate as ofthe time of printing, but aresubject to change. For final

  program rules and procedures,contact the Market RelationsDepartment of NYISO: (518)356-6060 or check the NYISOwebsite: www.nyiso.com/services/documents/manuals.

  As with any market, a certainlevel of risk is associated witha transaction. To effectivelyassess risk of a transaction or

  bid, a participant shoulddevelop a familiarity andknowledge of the market andits principles. Analysissupporting the calculation of

  potential benefits referencedherein is available atwww.bneenan.com.

  Summer 2003 Payments for1MW EDRP Load Reduction

  Values shown are estimates of program payments

  J

  F

  I

  G

  C

  E

  K

  D

  H

  B

  A

  5/kWh

  $11,000

  Avg. Payment

  Total Payment

  5/kWh

  $11,000

  5/kWh

  $11,000

  5/kWh

  $11,000

  5/kWh

  $11,000

  5/kWh

  $11,000

  5/kWh

  $11,000

  5/kWh

  $11,000

  5/kWh

  $11,000

  5/kWh

  $11,000

  5/kWh

  $11,000Values shown are estimates of program payments

  J

  F

  I

  G

  C

  E

  K

  D

  H

  B

  A

  5/kWh

  $11,000

  Avg. Payment

  Total Payment

  5/kWh

  $11,000

  5/kWh

  $11,000

  5/kWh

  $11,000

  5/kWh

  $11,000

  5/kWh

  $11,000

  5/kWh

  $11,000

  5/kWh

  $11,000

  5/kWh

  $11,000

  5/kWh

  $11,000

  5/kWh

  $11,000

 • 8/14/2019 Utility Binder

  11/14

  NEW YORKSTATE ENERGY RESEARCHAND DEVELOPMENT AUTHORITY - DEMAND RESPONSE PROGRAM PRIMER PAGE 3

  DAY-AHEAD DEMAND RESPONSE PROGRAM

  This year, we

  plan to get

  involved in

  DADRP. The

  investment in time

  and effort we made

  to participate in

  last summersEDRP events

  taught us what we

  need to do to

  reduce load.

  Day-Ahead Demand Response Program

  (DADRP), offers retail electricitycustomers a chance to bid load reductioncapability in New York States wholesaleelectricity market. To participate,

  companies bid their load reductioncapability, on a day-ahead basis, intothe wholesale electricity market, wherethese load reduction bids compete withgenerators offers to meet the Stateselectricity demands. If the load reductionbid is a less expensive alternative than agenerators offer, it is accepted and thebidder is scheduled to reduce load duringthe hours specified the following day.

  The bid amount, term, frequency ofsubmitted bids and use of generation

  may be subject to some restrictions, basedon each program providers rules andregulations.

  NOTIFICATION: When a curtailment bid isaccepted, the program provider notifiesthe customer of the scheduled loadcurtailment.

  PERFORMANCE: Participant metered loadduring the event hours is compared with acustomer baseline (CBL, a statisticalestimate of the amount of electricity thatwould have been used during the same

  time period.) The difference between thetwo is determined to be the level of loadcurtailment and is the basis of payment.Since a load reduction bid was accepted inthe day-ahead wholesale electricitymarket, participants are obligatedto meetthe posted load-reduction schedule. Anyshortfall will be charged the higher ofeither the day-ahead, or spot-market price.

  PAYMENT: Customer performance duringscheduled load reductions is calculated onan hourly basis, at the wholesale price for

  electricity in the day-ahead market, duringthose hours scheduled. Participants mayspecify a minimum payment, called thecurtailment initiation cost, as a conditionfor being scheduled for one or more hoursin a specified block of consecutive hours.Generally, in such cases, the full block isscheduled and the participant receives thehigher of the curtailment initiation cost orthe hourly locational-based marginalprices times the scheduled load.

  NEWFOR2004

  DADRP service is available fromprogram providers other than yourelectricity commodity provider.

  SUMMER2003 EXPERIENCE

  More than $100,000 in paymentswas distributed among the 27day-ahead program participants.

  1,752 MWH of load reduction bidswere accepted over a wide range of

  hours and days.

  CUSTOMERQUESTIONS FORPROVIDERS

  What kind of bidding options areoffered?

  What are the frequency andduration requirements for bids?

  How long are the bids good for?

  If a participant fails to curtail,what is the penalty and when arethey notified of the amount?

  For more information:New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA)

  toll-free at (866) NYSERDA or (866) 697-3732 or visit NYSERDAs website

  at www.nyserda.org or e-mail [email protected]

  New York State Public Service Commission toll-free at (877) 661-9223 or on

  the web: www.AskPSC.com or www.dps.state.ny.us/eschoice.htm

  New York State Department of Environmental Conservation (DEC) at

  (518) 402-9167 or visit the Regional Environmental Permitting page on the

  web at www.dec.state.ny.us/website/dcs/regions/state.htm

  New York Independent System Operator at (518) 356-6060 or via e-mail:

  [email protected]

  Summer 2003 Potential Payments for 1MWDADRP Load Reduction Bid at $100/MWh

  Values shown are estimates of program payments

  J

  F

  I

  G

  C

  E

  K

  D

  H

  B

  A

  11/kWh

  $1,843

  Avg. Payment

  Total Payment

  11/kWh

  $2,597

  10/kWh

  $2,292

  11/kWh

  $2,979

  11/kWh

  $2,210

  10/kWh

  $3,128

  10/kWh

  $5,292

  10/kWh

  $5,860

  9/kWh

  $5,926

  10/kWh

  $15,559

  10/kWh

  $16,760Values shown are estimates of program payments

  J

  F

  I

  G

  C

  E

  K

  D

  H

  B

  A

  11/kWh

  $1,843

  Avg. Payment

  Total Payment

  11/kWh

  $2,597

  10/kWh

  $2,292

  11/kWh

  $2,979

  11/kWh

  $2,210

  10/kWh

  $3,128

  10/kWh

  $5,292

  10/kWh

  $5,860

  9/kWh

  $5,926

  10/kWh

  $15,559

  10/kWh

  $16,760

 • 8/14/2019 Utility Binder

  12/14

  NEW YORKSTATE ENERGY RESEARCHAND DEVELOPMENT AUTHORITY - DEMAND RESPONSE PROGRAM PRIMERPAGE 4

  INSTALLED CAPACITY-SPECIAL CASE RESOURCES

  Installed Capacity-Special Case

  Resources program pays retail electricitycustomers to provide their load reductioncapability for a specified contractperiod.Program participants receive payments for

  an agreement to curtail usage during timeswhen the electric grid could bejeopardized. Based upon system conditionforecasts, participants are notified tocurtail this subscribed capacity, eitherthrough the use of on-site generation and/or reducing electricity consumption to afirm power level. Any under-performanceresults in an assessment of a penalty.To register for the program, participantscommit to a load reduction of a minumumof 100 kW with 100 kW increments,

  subject to a one-hour verification eitherthrough an actual event or test to be


Recommended