+ All Categories
Home > Documents > V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

Date post: 24-Jan-2022
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
125
Veils vsörk er ciownloacist t^a Zlsögtsforskemss 6ibliotsl< 5l^675^O^5X^^IV!^5 6I6^IO7^X LlWgigfol'gksmsZ 3>dlioisk cl>'>v63 sf fo^riings^ H> 3H 8ks 3>L6gi8fo>'8k6>'6. Osl Ss- 61 3psc>3l-d>dl>oisk mscl VWI-Ks,-, clsi' 6^ sri cls! sf v o ^ fss»s3 k^iwi'si'v, dlsricit sncisi omfsusucls 3>SSgi3-, lokLl- 0g PSI'30^3llli3lc»'i6. L>ssgi8foi'3l<6M63 3>d>iot6><: tiitp://bi>Jliot6><.cj>3-cl3NM3>'><.cIK ^Osemrigsli O3H8KS 3Issgt8foi'3><6s'6: www.3>ÄSgtogcj3t3.ci>< Sk ü/D//oks/tsl /nc/s/io/c/s/^ I/SS^S/^ bsc/s msc/ 09 uc/sn op/isi/swk. /Vs/^ c/sk c/^s-s^ s/9 om M/c/^s vLS/^sf, 09/rsi/s/^stts/? s/^ uc//sbsk, /csn c/u knk c/oivn/oscks 09 sni/snc/s PO^-///sn. c/sk §/9 om t/LS^/cs^, som s/^ omksttsk sk o/okrsi/s^sk, s/ts/ c/u o/omss^som 9s, sk k/Vs/i /tun k// wnk 9s/^son//9 bM9.
Transcript
Page 1: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

V e i l s v s ö r k e r c io w n lo a c is t t ^ a

Z l s ö g t s f o r s k e m s s 6 ib l io t s l<

5 l^ 6 7 5 ^ O ^ 5 X ^ ^ I V ! ^ 5 6 I6 ^ IO 7 ^ X

LlWgigfol'gksmsZ 3>dlioisk cl>'>v63 sf fo ^ riin g s ^ H>3H8ks3>L6gi8fo>'8k6>'6. Osl Ss- 61 3psc>3l-d>dl>oisk mscl VWI-Ks,-, clsi' 6 sri cls! sf v o ^ fss»s3 k^iwi'si'v, dlsricit sncisi omfsusucls 3>SSgi3-, lokLl- 0g PSI'30^3llli3lc»'i6.

L>ssgi8foi'3l<6M63 3>d>iot6><:tiitp://bi>Jliot6><.cj>3-cl3NM3>'><.cIK

^Osemrigsli O3H8KS 3Issgt8foi'3><6s'6: www.3>ÄSgtogcj3t3.ci><

Sk ü/D//oks/tsl /nc/s/io/c/s/ I/SS S/ bsc/s msc/ 09 uc/sn op/isi/swk. /Vs/ c/sk c/ s-s s/9 om M/c/ s vLS/^sf, 09/rsi/s/ stts/? s/ uc//sbsk, /csn c/u knk c/oivn/oscks 09 sni/snc/s PO^-///sn.

c/sk §/9 om t/LS /cs , som s/ omksttsk sk o/okrsi/s sk, s/ts/ c/u o/omss^som 9s, sk k/Vs/i /tun k// wnk 9s/^son//9 bM 9.

Page 2: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...
Page 3: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

IM M sM kMt i l

de ossenlligc Examinai

R o e s k i l d e N a t h e d r a ls k o k e

i J u n i og J u l i 1 8 6 1 .

1. A . G . H u n d v u p , Loererstanden ved Slagelfe loerde Skole.

2. Skoleefterretninger for 1860— 61.

RoeSkilde

H. A. M ü lle rs Bogtrykkeri.

Page 4: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

LimMliiwm

ved

lagelse lierdt Skale.

Samlet

af

K . G Hundrup

Roeskilde I8 « L .

Trvkt hos H. A. M ü l le r

Page 5: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

f o r o r d .

Eflcrsolgende Efterretninger om Lcrrerstande» ved den ltrrde Skole i Slagelse have i meer end 10 Aar ligget samlede i min Pult stilligemed Efterretninger om Dimittcnder fra Slagelse Skole, 1086 i Tallet) og have ventet paa Lejlighed til at blive udgivne sSml. Qverlcrrer Wiehes Zndbvdelsesskrist fra Slagelse lcerde Skole 1852 S . 4). Jmidlertid ere Aarene forlobne medens jeg har strcrbt at samle lignende Efterretninger om Landers ovrige lcerde Skoler, hvorom jeg maa henvise t i l Forordene t il de ak mig i forrige Skoleprogram meddeelre Efterretninger om Lcrrer- standen ved Helstngors lcerde Skole.

Den her meddeelte Fortegnelse over Slagelse lcerde Skoles Rectvrer er vel, hvad den crldre Tid angaaer, fornemlig oft af de samme Kilder, fom Overlcrrer Wiehe har afbenyttet i nys- ncevnle Program, nemlig de i Slagelse Skoles Archiv forhaan- denvcrrende celdre Fortegnelser, der tildeels stemme med den i „Dänische Bibliothek" 3 Ä . S . 15 — 16 opbevarede 8erie8 koeiorum (ind til Rector Hirnklov, N r. 26), men deels har jeg dog seet mig istand til andenstedsfra at berigtige og sup- plere samme, deels vil det let sees, at mine Bestrcrbelser mere end Hr. Qverlcrrer Wiehes ere g'aaede ud paa at meddele de muligst nojagtige Meddelelser om Vedkommendes akademiske Exa­mina og Embedsbane. I den forste Henfeende er jeg ved det kjobenbavnske Universitets Eonsistorium bleven paa bedste Maade nnderstottet, idet jeg (for 12 Aar siden) har havt Universitetets samtlige Matrikler tillaans i mit H jem , hvor jeg har taget en fuldstcrndig efter Skolerne ordnet A fffrift af dem; en Qmstcrn- dighed, uden hvilken der vilde have vcrret mig umuligt at samle saamange akademiske Efterretninger.

Naar der imldlcrtid desuagtet v il savnes Esterretning om ad- stillige Mcends Demisstonsaar og om de Skoler, de have fre- qventeret, da hidrorer dette ikke fra Mangel paa Jver for at esterspore det; men kun fra at mine Bestrcrbelser have vcrret frugteslose.

Page 6: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

De trykte Kilder, jeg har benyttet, ville allevegne findes an­forte; blandt Visse indtage naturligviis Gjesskngs Jubelcerere, Brodrene Barfods personalhistoriste Skrifter og mine kjcrreVen- ner Cpt. Lengnicks mange og fortjenstfulde geneologiste Arbei- der og Cancelliraad Erslews Forfatter Lexikon, vigtige Pladser. Dog er det ikke blot af detle Erslews ved sin störe Righoldighed og magelose Noiagtighrd og Paalidelighed vigttge Vcerk, at jeg har plukket Frugter, som Han har samlet, men Han bar selv med sin scrdvanlige Redebonhed gaaet mig tilhaande saavel i sin Tid vev Udarbeidelsen, som nu ved Revisionen for Trykningen, hvor- ved jeg har faaet mangen en Oplysning. som jeg ellers havde maanet savne. Herfor aflcrgger jeg Ham her offentligen min hjerte- lige Tak.

A f utrykte Kilder har jeg fornemlig afbenyttet de i Slagelse SkolesArchiv opbevaredeManuscripter og Slagelse Kirkeboger,hvor- t il jeg under mine Ophold i min Fodeby Slagelse ved d'Hrr. v r. Rudelbachs, afdode Pastor Benzons og Pastor Branners Vel- villie har havt fr i Adgang, samt Enkekassens rige Materialier og mine egne private Samlinger.

Endnu maa jeg med Tak ncrvne en gammel Skolekammerat Hr. Klokker C- Ehr. Carlsen i Slagelse. som med stör Bered- villighed og Jver har flaffct mig adsiillige Oplysninger fra Slagelse Kirke og Kirkeboger, som jeg endnu i den U te Time befandtes at savne.

Jdet jeg endelig offentlig aflcrgger Hr. Prof. v r. Thortsen min Tak for de vcerdifulde Tillceg og Berigtigelser t i l mine Ef- terretninger om Lcererstanden ved Helsingors lcrrde Skole, som Han har havt den Godhed at tilstille mig, er det mit Haab og mit Dnske, at ret Mange ville glcrde mig ved at tilstille mig Berigtigelser og Tillceg t il dette lille Arbeide over Slagelse Skole.

Roeskilde, d. 18. Juni 1861.F. O. Vlllldrllp.

Page 7: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

8lagetse tcerde 8kote.1. Rectorer. .

L. Anders FosS siges omtrent 1570 at have forestaaet Skolen paa A n tv o rs k o v , hvilken rimeligviis enten har voerel den samme som Slagelse celdste Latinsiole, eller ogsaa Moder t i l samme. Han blev senere Sgpst. i Stege; 1588 Biskop i Bergen. ^

Sml. Hatting, Borgens Prcrstehist. Pag. 71.L . Mads E r ik s e n var Rector for Slagelse lcerde Skole,

blev senere Amtsforvalter (prrefeelng reäitnum pudlioorum) paa Antvorflov og dode i denne S tillin g 1596.

s . Mads E fk ild s e n (>fntdin3 Lsedüöi) var Rector herved Skolen for 1580. At antage Ham for identisk med den Foregaaende, fordi de begge have Fornavnet Mads, syneS der ikke at vcere Grund til.

4 . Peter Michelsen F in d spetrus Wedselis k'in<Iiu8) var Rector her fra 1580— 84. A t Han var Rector her 1580sees af Hans Paastrift dateret ^ 1580 paa 2 Afskrifter af Christian d. 3dies Gavebrev af 1551 om Heininge SognS Kongetiende, der tillagdes Slagelse Skoles Rector; hvilke A f- strifter endnu opbevares i Skolens Archiv.

A . Mag Frantz J o n « s e n (k'r8llei36U8 lonse) er fsdt 1558 i Opslo, hvor Hans Fader Mag. Jonas Andersen, var Lector Ilwoioxike, tidligere 1546— 58 Rector ved Kbhvs Skole (S m l Alb. Thura Ni8». Iln. 0 «n. Pag. 29). Deponerede 1578 fra sin Fsdebyes lcerde Skole. 1584 Rector i Slagelse; 1585 Magister ved Kbhvs. Universitet; 1594 Rector ved KbhvnS Skole; 1606 Sgpst. i Storehedinge, hvor Han -j- ^ 1634, eflerat have tjent i offentlige Embeder i 50 Aar. Han stal i Manuscript have efterladk en Säm ling af danfle Ordsprog, der maaflee er den, som Peter Syv extraherede. Fra Hans Tid er Frederik IIS FundatS af fü 1585 for Slagelse Skole

Page 8: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

2 Slagelse lcrrde Skole.

og Hospital, som i O rig inal paa Pergament findes i Slagelse Hospitals Archiv, og i 2de Afstrifter i Skolens Archiv, og som er trykt Iste Gang i 2 Programmer af Rector Otto Rhud (fra c. 1770) derefter med nogle ubetydelige Udeladelser i Rector I . Ovistgaards Program fra 1831 S . 47— 6 t , og og hvoraf der endelig 3die Gang i Rector Elberlings Tid er foranstaltet soeregent fulbstLNdtgt Aftryk , hvoraf et Exemplar blev overleveret Hs. M a j. Kong Christian den Ottende, et an- det findes i Skolens Archiv.

n Kirsten Jensdatter ch Langfredag 1632. Hans og Hans Hustrues Liigsteen findes i Kirken i Storehedinge.

Sml. Danff Magazin 18 H S. 190. Dänische Bibl. 3, 15. GjeSsingS IilbcÜ, II. 2. 100—1.

H . Mads Madsen D t r e t b t n d v r p h (i>lrtil»in8 >1n»kise kneetienctorpdins) findes ikke hos Thura, eller i Rectorrcekken i Dan. B ib l. Fra Aaret 1596 haves det forste private Legat t i l Skolen af Jep Nielsen i Rosted, der ?_« s. U. stjentede 100 Joachimsdalere t i l Padmel t i l sättige Skoleborn i S la ­gelse. A f dette Legat (aftrykt i Hofmans Fundatser 8 B .S . 146— 7) sees at Peter Arvidssn dengang var Sgp. ved S t. Michaels Kirke i Slagelse og Mads Goldschmidt og Chri­st opher Lauritzen varc Borgemestre i Slagelse. Fra denne Rectors T id haves ogsaa nogle Love (underflrevne ^ 1598) for Disciplene i Slagelse Skole, der findes aflrykte hos Ovist- gaard (1, 73— 80). Fra samme Aar (1598) haves ogsaa en latinst Ecd, faftrykt hos Ovistgaard a. S t. S . 80— 81) som Hsrerne understreve, ind til den 1738 blev afflasset af Bistop Hersleb, og som nedenfor ved Horerne v il blive ncermere omtalt.

7 . Hans s L n r fe n (inksnnes l.nnrenrii) blev senere Sgp. i Snostrup i Sjoelland.

Sml. Dän. Bibl. 3, 15.8 . Mag. Niels Jensen K o r s o e r l>'io. Isni Cnieiso-

i-anus) var 1600 Hörer i Roeskilde Skole, blev derpaa Rec­tor ved Slagelse Skole, siven Capellan (8> inmisles) ved S t. Michaels Kirke i Slagelse, 162t Slotsprcest (coneionnior nrcis) paa Antvorstov; ^ s. A. Magister ved Kjobenhavns Univerfitet; 1625 Sgp. ved S t. Michaels Kirke i Slagelse; 16?9 tillige Provst i Slagelse Herred ch 1640. En anden N ifls Jensen Korsoer deponerede 1613 fra Korsoer Skole.

Sml. It«-3«n. t>L8 I)»II. . . . EtatSraäd Bloch, Roesk. Domstole 2,'34. Hofmans Fundat. 8, 152 lhvor Hans Navn den forste Gang red en Tchkfeil er forandret til Hv alseee.)

Page 9: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

I. Nectorer. 8

N Jorgen S c h r o e d e r , der ncevnes som den fol­gende Rector, var en Hvlstener (H okst,^), der efterat have nedlagt Rectoratet levede i Armod i Slagelse. Under Hans Nectorat fljcenkede Christian den 4de ved aabent Brev af K 1616 en forhenvsrende Kirkeladr paa S t. Michaels Kirkegaard t i l Skolehuus, da det forrige Skolehuus, der stodte op t i l samrne Kirkegaard, og svm havde Aarstallet 1554 indhugget vver Dsren, ansaaes for ubequemt, dog vedblev det som Skoleresidents at benyttes som Bolig for Rector og de to Horere, ind til det 1738 formedelst Brostfceldizhed blev dort­folgt ifölge Kirkeovrighedens Resolution af A s. A ,, ved hv il- ken Kirkerne tillige vaalagdes at svare Rector en aarlig HuuS- leie af 30 Rd. Det nye Skolehuus vedblev at vcere i Brug t i l 1809. Sam l. Engelslofts Annaler sor 1810, 1 B . S . 35, hvor Christian » 's Gavebrev er aftrykt. ^uistgaard 2 , 9— 10. Hundrnps Skolekalender 1843. S . 101— 2. Ved Gave- Lrcv af 1615 fljcenkede Christopher G ra a , Borger i Slagelse, 100 Rd., hver Daler t i l 37 ß Lyb fl, hvoraf Renten flulde anvendes t i l at kjobe Vadmel ellcr Lcerred t i l sättige B srn i Slagelse Skole. A f Legatet, der findes i Hofmans Fund. 8 , 150 fees, at Peder Mogensen da var Sgp. ved S t. M i­chaels K. og Niels Jensen Medijener.

IE> Mag. Ole F o ch s ellerPhoksen ogsaa kaldetSta- phroschi l01sn8 plioose). I en gammel Slcegkebog, der fin­des paa Universitetsbibliotheket blandt de Blochfle M anuflrip - ter f^ddim m . Nr. 244), har jeg fundet, at Han var en Son af Phvkas S o p h r o f s c h i * ) , der i J u l i 1592 döde i Slagelse og ligger begravet i Choret i S t. Michaels Kirke, hvor Hans Gravsteen har folgende Jnscription sder ogsaa fin ­des i klann. l)an. 1, 141): l^lmeag 8opbrof

Nobili in KIo8covia fitinilia nalus. enm magno duce sno eontrn ?olnno8. 1.ivonos et 8veeos clivergis in kellis strenne miNlas8et, in Osilia i»5ula a pr<e8idio kegio erip<U8 inguo aulsm ?oienli88>mi kegis fredeiici 8eeundi mi88uz, euin sin- gu!ari3 aniini candor et virtutig sinor in eo sppareret, ex oaptivo klinkten kegiud kaetud e> Kosten eiiam i ter klini-

') SaaledeS ftavrs Navnrt baade i det anforte Mffpt. og i Llarmor» V»n. a St., me« Staphroschi maa dog deSuagtet upaatvivlelige« vcere det rette Navn. da Han alle andre Steder kaldeS saaledeS« ligessm^ogsaa Hans Gon i Universitetsmatriklen er iudfsrl under dette Navn.

Page 10: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

L Slagelse lcrrd« Gkole.

8trv3 Lereaisk». ke^rs i lulgrirmi IX Iiobilus gii!i,n>^„6 8vqnen8 kinuo IVIDI^XXXXII, n>en36 Ivlin in ilineis n>oil»)<rp- pres8N5, snims Deo retlsjila, eoipvie voio trsie 8epnlln lsoitin,re8urrvctinnem tzx8p6< rr«<. Ole Fochs tog ^ l <Zl 7 som Rec­tor ved Slagelse Skole Magiftergraden i Kjobenhavn, og var endnu i A pril 1619 Rectvr samme Sled, da Han t l Univer- sitetet dimitterede Lauritz Petersen T h u r a , der nedenfvr findes fom den forste blandt Hsrerne ved denne Skole. Men kort derpaa blev Han Sgp. i Nestved, senere cannnieu? ocipilnli i Lund og Bistop paa Gutland, hvilket Cmbede Han bekloedte 1634. ^ 1644. 1641 blev en l^tweri? 0!ai 8 iiipI>ro3cliiimmatrikuleret ved Kjsbenhavns Universitct, aabenbart en Son af Bistoppen. Hans eneste Datier M aria Staphroschi siges at have vceret g ift med Christian Bollesen Lurdorph, Forstan- dcr paa Herlufsholm spnofeeln? 8el>«'a; Uertnvirin-o) 1653. -s c. 4669. Melchior pag. 114— 117. Cn Datterdatter af Ham siges sTreschou's Jubell. S . 313) at have vceret g ift med Frands Andersen Magleby, Sgp. i Toxsvcerd vg Provst i Hammer Herred -j- ^2 1696.

I I . Jens Lauritzen E b e l to f t , -j- i dette Embede. Han ncevnxs ikke af Thura i vnlvro 8ebnlsrnin npeilse.

I S . Mag. Niels S tra n g e fe n fra Kjbh. sNe. 8<r»o- xon>8 eller Strrinxius, ogsaa kaldet biie 8 lr<ingi»8 8lrsna68o- uins UsfniensiZ) blev 1613 immatrikuleret ved KjsbenhavnsUniverfitet formodentlig dimitteret fra Kjsbenhavns Skole. ^ 1616 bsceslsureug i Kbhn; ^0 1619 Magister s. S t . ; s. A . Rector i Slagelse, 1621 Sgp. ved S t. Peders Kirke i Slagelse og Provst i Slagelse Herred.

Samt. GjeSsings Ziibt-li, 3, 337 (hvor det forresien «rigtlgt hed- der, at Han dimittercde Lluf.ltnndsen 1618 iftedet for 1620).

1 3 . Mag. Niels Poulsen S c h a n d o rp h , sXie psu- 1inn8) f. ^ 1596 i Standerbvrg, hvor Hans Fader Poul An­dersen Colding var Slotsprcrst og Provst i Hjelmslev Herred, samt Canonicus ved Aarhuus Domcapitel, Hans Moder Karen Nielsdatter -f 1618, D . af Niels Petersen, Borgemester i Aarhuus. Cfterat have mod taget sin forste Underviisning hjemme, kom Han i sit l3de Aar i Herlufsholms Skole, hvor- fra Han efter 7 Aars Forlob deponerede (imm. ^ 1616) ved Kbhn's Univerfitet; 1618 kricenlnureus; 1619 Hörer iSoro Skole; efter 9 Maaneders Forl-b 1620 Rector i S la - gelfe; allerede efter H Aars Forlob ncdlagde Han dette Cm­bede og niste 1621 udenlandS t i l 1624, da Han efter Hjem-

Page 11: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

I. Rrctorer. 5

komsten blev Rector paa Herlufsholm; ^ 1625 Magister i Kbhvn, i J u li s. A. Rector i V iborg; 1626 Sgp. ved B u- dolphi Kirke i Aalborg (ord. 1634 vet» vor Frue Kirkei Kbhvn og Stiftsprovst i Sjcelland; 1639 Professor i Theo­logie ved Kbhvns Universitet, / x 1640 vr. Ibeol. i Kbhvn, (blandt l)r. Itieol. N r 33) s ^ 1645 (begrabet i Choret i Frue Kirke. Ssrgeprogram udstedt af Claus Plum. Han testamenterede 1500 Rd. t i l de Fattige.

v) 1627 i Viborg Hedevig P a l u d a n f. 1604 -j sK 1671, D . af Mag. V illum Paludan f 1634, Canoni- cus vg Sgp. ved Viborg Domkirke og Provst over Nvrlyng Herred og Dorothea Tygesdatter. <» 2 , Or. tbeol. Andreas Ringkjobing (blandt 0 r. ili. No. 39).

Sml. Winding .cLä. liLkn. x. 41—5. GjessingsJubrü. 14294—5. Nye Tidender 1737 Nr. 31. Adresse-Cont. Cfterret. 1764 Nr. '84. Krog om Viborg 159—60. Worms og Nyerups Litt. Ler., Melchior om Herlufsholm S. 363—64.

14. Mag. Erik Nielsen (krieuz ?iio. ^Ibur?), S . af Niels Jensen. Sgp. i Flade og Draaby, Aalborg S t. De- ponerede 16 '2 , formodentlig fra Aalborg Skole, ^ s. A . «)»eertIriur6U8 ; tog 1621 Magiftergraden i Kbhvn, og kaldes da Vinllalittug. S . A. Rector i Slagelse; 1624 Sgp. i Hammer, Sulsted, Aistrup og Horsens, feuere tillige Provst i Kjcer Herred, Aalborg S t. s 1658. Under Hans Rectorat fljcenkede O lu f Christensen Tybou, Borger i Slagelse, ved Gavebrev af Michelsdag 1623 200 Slettedalere Courant, hvis Rente flulde anvendes t i l at kjobe Vadmel vg grovt Lcerred t il fattige Born i Slagelse Skole. A f dette Gavebrev, som er trykt i Hofmans Fundat. 8 , 147— 8 fees, at Peder M o- gensen da var Sgp. ved S t. Michaels Kirke og Provst i Slagelse Herred. Hans Olufsen Sceby var Medtjener s. S t. og Niels Jensen Tybou og Mogens Kjeldtzen Borgemestre i Slagelse.

Sml. Dän. Bibl. 3, 15. Taubers biogr. Efterr. 1, 100.1 5 . Magister Andreas Petersen Hegelund f. i Ribe

1599 var en Son af Bistop Peter Jensen Hegelnnd, f.Z 1542 i Ribe s. S t. ^ 1614, der sindes blandt. R e c- t o re r i R ib e . Deponerede 1617 fra Ribe Skole (immatt. Z ) ; log 2-» 1620 Baccalaurei-Graden i Kjobenhavn; 1624 Rector i Slagelse; 1625 Rector i Kjobenhavn; ^ s, A . Magister s. S t. 1638 Sgp. i Stege, -f z 1655 af Pest. Ved Gavebrev af 1664 fljenkede Brodrene Jorgen, Peder og Jep Jacobsen, (hvoraf de to forste, der vaxe Prcester^ den

Page 12: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

Elagrlse lcerdr Lkolr.

forste i Äaby fikke Gubhl i Fhen., ven 2den i S tillinge, fue- des blandt Dimittenoer herfta Skolen Aar 16! 3 og 1617, den tredie Borger i Slagelse) ION Slettedalere, hvoraf Ren­ten flulde anvendes t i l at kjobe Badmel og grovt Lcerred t il sättige Born i Slagelse Skole, hvorved de udforte en Be- stutning af deres asböde Fader Jacod Jorgensen, Bvrgeme- ster r Stagelfe.

Sml. kess». Illsciip. k>»fn. p. 254. Nolkeri Oimbr. klkter. s , ?39. Dän. Bibl. 3, 15—6«. lerpskt'r Kip. Cimbr. p. 017. Palndans Bkstr^ over Moen. S. 479—80. Tbvrup, Esterr. om Ribe 1824 S. 4 t.

IO . Mag. Anders Jacobsen Langebek. Olvesader l i l den bersmte Historiker Etatsraad Jacob Langebek, saaledes som den nedenfor op-teqnede lille Stamtavle over denne Slcegt ud- viser, er fodt i Langebek Proestegaard i Kallehave Sogn i Sjcelland, hvor Hans Fadev Magister Jacob Andersen da var Sgp. Deponerede 16 ! 5 sra Moeskilde Skole (immatr.^ 1616 I)r,ee^l^u, 6u8 i Kbh.; reiste udenlands og blev l Jena Magister; 1622 efter Hjemkomsten Conrector i Kbhvn; 1625 Rector i Slagelse; 1630 Sgp. i Kallehave -f 1645. Under Hans Rectorat stiftedes 2 Legaler t i l Slagelse Skole hver pacr 100 Slettedalere, det ene af 1626 af Christopher Kaare (Kaarl?), det andet af Hans Cilerts, men de originale Gave- breve haves ikke. Sam l. Hosmans Fund. 8 , 152. LJuistgaard 2 H. S . 13.

n Elisabeth Parslich.Sml. SnhmS samlede Skr. 6, 13. GjeSsing IH , L73. Tab. 1.

MorinS og NyernpS ?itt, l'rr. Bloch, R. D. 3, 18.

Familien Langebek.Mag. Jacob Andersen var c. 1590 Sgp i Kallehave i

Sjcelland. Hans S on :^ 1. Anders Jacobsen Langebek, 1625 Rector i Slagelse,

1630 Sgp. i Kallehave 1 1645. r» Elisabeth Parslich.

d 1. M ag. Jacob Langebek, f. 1638, dep. Z 1654 fra Nhborg Skole; ^ 1663 Sgp. i Kundbh og Krog- strup i S jcelland; 1688 Sgp. t i l Frue Kirke i Aalborg og Stiftsprovst; § 1692 Magister i Kbhvn -s § 1705. c« Sophie W i n t h e r .

v 1. Frederik Langebek, f. 1673 i Kundbh, dep. 1696 fra Aalborg Skole. Sgp i Skjoldborg og Kallerup i Aal? borg S t. -f 1727. »

Page 13: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

I. Rectorer. 7

n ElseSchyt te . f. 1684 s 1726, D . as Provst Diderich Schytte, Sgp. i Tvdse s 1718 og Sophie Nestved). Hun ^ 2, Ole Gundersen Kamp , Sgp. i Skjoldborg s 1750.

tl 1. J a c o b L a n g ebek f. ^ 1710; deponerede ^ 1728. fra Nykjobing paa Mors. ^ 1732 <mnl1. ikeol. Dar i mange Aar i Etatsraad Grams HuuZ. Stiftede 1744 S e l- stabet til den nordifle Histories og Sprogs Forbedring. ^ 1748 Geheime-2lrchivarius, Z s. A. Medlem af Videnfla- bernes Selstab; ^ 176Z Justitsraad; reiste s. A . uden- lands t i l Sverrig og omkring hele Dstersoen; ^ 1770 Etatsraad. s ^ 1773.

1) Helene Marie P a u l i f. ^ 1731 s ^ 1766.2) 1773 Marie G lu d s. W u l f , Enke efter KlvkkerNiels G l u d .

e 1. FrederikLangebek t il Ostrupgaard, f. 1759, depo- nerede sK 1776 privat fra Kjobenhavn (udm.), Cancellie- secretair s 1807. .n 22 1784 Lene Klarup G r a m f. THye, f. 1757 s ^ 1811, Enke efter Cancelliraad og Byfoged Frederik Gram t i l Ostrupgaard, f. 1727 <» ^ 1 7 7 7 s 1764, og D- af Lauritz Munch Thye, Sgp. i Vestrup og Flyng, f. 1710 s 1787 og Hustrue Karen Delling. Sam t. Lengnick. »Mathias Thye«. Hun n 3, § 1810 August JenseniuS Brasch, f. 1787 -j- ^ 1812, Forpagter paa Heinstrup.

f. 1 . Jacob Langebek f. 1783 s 1786. t. 2. M aria Helene Langebek f. 1787 s 1796. f. 3. Jacob Langebek. f. 1788 deponerede 1808

privat fra Kbhvn.; I 1810 Csnll. pkilol. Isu ll.; ^ s. A. ('»ml. pbilo8. 1,. >11. Strandrider, s 1842. To Gange g i f t . ; havde Born,

f. 4. Lauritz Frederik Langebek. f. ? 1790. s 1809. f. 5. Louise Henriette Langebek, f. ^ 1791, s f. 6 . Christian Langebek, f. 1792, s 1812. f. 7. Helene Jacobine Langebek, f. r» 1794 i g i ^

«2 Niels Christensen Mollebygger 's . . . (d ). f. 8 . Lene Frederikke Langebek, f. Z 1795.

n 1823 Niels C h r i s t e n s e n , .s 1849 M öller i Ballerup (b).

e .2 . Helene Jacobine L angebek f. ^ 1766 s 1794.^ 1785 Jacob Carl v. K a a l u n d , Oberst s 44

1834 (Born).<1. 2 . en Soster.

Page 14: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

s Slagelse lcrrde Skole.

M Claus Hartvig J a c o b s e n , Fuldmcegtig ved Grev Ahl.Laurvigs Jernoplag i Kbhvn.

e. 1. Jacob Langebek Jacobsen, f. ^ 1753 i Kbhvn. e. 2. Frederik Christian Jacobsen f. ^ 1755. e. 2. Andreas Jacobsen .Langebek, f. i Kundby, dep. ^

1691 fra Aalborg Stole blev svagelig og dsde i AalborgHospital. Hofmans Fund. 4 , 170. Tauber 1, S2 .

^ . 2. Christopher Jacobsen Langebek, f. 1606 dep. 1628;V 1632 Rector i Stubbekjsbing, s. A. Capellan i Maribo.Maastee blev Han ^ 1637 Sgp. i Jungshoved i Sjcell.S t. I . Barfod F. G. 2, 91.

IV . Jacob Petersen S p ie l le r n p blev Rector ved denne Skole ^ 1630. Jeg har forgjceves sogt efter Ham r Rniversitets Matrikulen. M u lig t er det en as felgende:

s) Jacob Petersen fra Stavanger, dep. 1623 fra Bergen;

K) Jacob Petersen Kolding, dep. 1623 fra Roeskilde.e) Jacob Petersen fra Helsingor, dep. 1620 fra Helsingor.6) Jacob Petersen fra Svendborg, dep. 1616 fra Odense,

eller e) Jacob Petersen Ju liu s , dep. 1621 fra Kbhvn. Forblev ved denne Skole t i l 1632, da Han blev Rector paa Herlufsholm; ^ 1633 Magister i Kbhvn., 1635 Provst og Sgpr. i Hyllested og V inslov i Sjcell. 1650. Ved Gavebrev af A 1636 stjcenkede Han 200 Slettedalere t i l S la - gelse Skole. Hofmans Fund. 8 , 151. Hans Son Hans Jacobsen Spjellerup, dep. 1667 fra Slagelse Skole (ncevnes hos W orm ), to andre Sonner af Ham, Peter Jacobsen Spjellerup og Ole Jacobsen Spjellerup, findes blandt Rec- torer i Skjelflor.

Sml. Alb. Thura bist. lit. p. 49, Melchior om Herl. Pag. 163. Quistgaard 2, 13 t

1 8 . Troels Pedersen H v id f te e « , sl'riiZiIIuZ Petri K1sri3§rius) fra Hvidsteen i Gassum Sogn ved Mariager, ger, deponerede 1623 fra Roeskilde Kathedralstole (inm.

blev E 4632 Rector i Slagelse. f i dette Embede 1635.

Sml. Bloch, k. 0 . 3, 22.I V . Mag. Knud H a n se n (esnuios 1obgom8 Otto-

menms), fobt 1608 i Odense, var en Son af M ag. Hans Hnudsen Veile, B ifivp i Fyen, f. 1567 i Beile, -j- i Frane- cker^Z 1629 fSam l. Ksnigsfeldt 120— 22) og Hustme Dorthe

Page 15: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

I. Nrctorrr. S

Andersdatter. Hans Deposits i Kjobenhavn har jeg ikke kunnet finde i Matriklen. Han studerede en T id i Franecker, da Fade­ren lod Ham opdragei den reformerede Religion, blev 1631 Con- rector ved Kbhvns Skole; tog ^ s. A. Magistergraden ved Kbhvns Universitet; I 1635 tiltraadte Han Rectoratet i S la - gelse; 1640 Slotsprcest paa Antvorskov, hvor Han -j- 1647.

Sml. Nye Tidender 1732 Nr. 12. Pontoppidan, ^.nn. ecel. svLN. 3.129. Gjkssnig I I , 2, 156. Bloch F. G. 1, 87—88. WormS og Nyerups Litt- Ler.

L 4 I Mag. Hans Michelsen A kavn (lob. iVfiebgelis s^orvinus), f. paa Herregaarden Feveile i Aarhuus S t . , de- ponerede 1631 i Kjobenhavn simm. Z, Skalen er ei angivet); tog 1634 drieeuliturei Graden i Kbhvn; s. A. Hörer paa Herlufsholm; ^ 1640 Rector i Slagelse; 1641 M ag i­ster i Kbhvn.; ^ 1652 Sgp. i Orslev og Bjerre i V . Flakkebjerg Herred i S)<ell., hvor Han 1663. Han var en af sin T ids bersmteste Skolemcend og tillige Digtek. Han er Forfatter af k^lklnoloAm Osnies og Hkplnolwi-tlnm <Iuni- cim samt af en Betcenkning om de lcerde Skoler sebolis ennsiiluenliis sclmonilio), hvoraf en Overscettelse er indfsrt i Nyerups Skolehistorie pag. 114— 25. Bircherod kalder Ham sDagbog pag. 189) „een af sin ugemene Strenghed scer navn- kundig Skolekarl, som ellers haver in seien« i» musies af pub­lica vel meuteret."

n Z 1650 i Slagelse Karen A n d e r s e n , D . af An­ders Bjornsen i Lundforlund. Hun 02 2 , Hans Successor i Drslev, Mag. Niels O livarius. Deres Son Hans Han­sen Ravn deponerede 1681 fra Slagelse Skole.

Sml. Zwerg Sjcrll. iCler. S 205 og 540. Gjesstug H , 2, 156—57. III, 303. Nyerups lat. Skoles Hist., S. 114 WormS (1, 238 og III, 919) og Nyerups Litt. Ler. N. M. Pelersens Litteratnrhi st III, 541.

L I . Mag. Jens Jensen B irc h e ro d d. W . af denlcerde Familie Bircherod, f. 1623 i Birkerod, hvor Hans Fader Jens Hermansen var S g p .; Hans Moder var Maren Jacobsdatter; efterat have nydt Underviisning i sin Faders Huus t i l sit 12te Aar blev Han 1635 sat som Discipel i Her- lufsholms Skole, hvorfra Han deponerede Z 1640 i Kbhvn. skaldes i Matriklen lob. .Inbnnni? Hiieberolt); 1641 biieonlrurr.; 1642 Collega ved Herlufsholms Skole; 1645 Hörer ved K jo- benhavns Skole; 1646— 49 reiste Han udenlands; 1651M ag. i Kbhvn.; ^ 165L tiltraadte Han Rectorat t i Slagelse, men nedlagde det iK 1654 for atter at reise udenlands so»n

Page 16: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

10 Slagtlst lvrdt Skolt.

Hvvmester for Gunde Rosenkrantz's Born. Kom hjem 1657. ^ 1658 Professor pliilosnpinre ved Kbhvns Universttet; 1661 Professor Krieere lineiiro; ^ 1668 Professor «Iwnloxiko;

1675 0 r. illenl. s«!e nvliiin «lei nr»t«rsli): ^ ^ 1686 sbegr. i T rin ita tis Kirke). Prograin ved Hans Begravelse ud- stedt ^ s. A. af 1)r. V . Worm. Han er Forf. af flere theo» logiske, philologiske og philosophiste Skrifter.

n 1, ^ 1661 i Frederiksborg Else Nielsdatter M u n k , f. i Helsingor Z 1641 1- ^ 1678. (D . af Fistemester Niels Olsen Munk -j- >652, og Hustrue Margrethe Paulin ) P ro­gram oder hende af I)r W . Worm findes paa Univ. B ib l.

c» 2, ^ 1681 i Vcerlsse Kirke Cathrine Valentine K o l e r , D . af Mag. Valentin Christensen Koler -j- 1649, Provst og Sgp. i Kallundborg og Enke efter vr. it»eo>. Em il Pontvppidan, B iflop i Trondhjem, s. bl. l)r. ik^nl. Nr. 49.

Sml. Winding pag 428—29. Pontoppidan .4. L 0 VI 631—33. I'kiu-Ll». List. litt. 143—44. Worms cg Nyernps Litt. Ler.

L L . Mag. Lorentz E d in g e r er f. 1651 i Kbhvn, hvor Hans Fader Niels Edinger var Borger og Viinhandler, Hans Moder Ellen Balthasars Datier, -s sidst i Ju n i 1690. Deponerede efter privat Dimission 1647 (immatr. reiste derefter 4 Aar udenlands og studerede paa forstjellige Univcr- siteter i Holland, Tydflland, Schweitz og Frankrig; blev efter Hjemkomsten Rector i Slagelse, hvilket Embede Han tiltraadte 2Z 1654; tog 2_s 1655 Magistergraden i Kjobenhavn, men da Skvlen under den svenske Krig gik sin Undergang imode si Aarene 1 6 5 8 —59 dimitteredes Ingen derfra), frasagde Han sig den Z 1660 sit Embede, som Han allerede HZ 1659 havde forladt. Opholdt sig derefter i Kbhvn. bestseftiget med litte- raire Arbeider, indtilhan 1657 blev prolv88or eibiees og eloqnvn- liik ved Odense Gymnasium; 1672 Prof. Ii„§ure Zi-teere s. Gt. -j- Palmesondag Z 1691. Han er Forfatter af flere theolv- gisie Skrifter.

<» H ^stz^jter L a n d e r , f. i Odense2 1653 -j- 1697, D . af Stiftstriver i Fyen Hans Brodersen, begr. og Hustrue Mette Villumsdatter -f- 1667.Hun fodte Ham 7 Born, der sindes opregnede i Blochs F. G . 1 , 535, og c/r 2 , l694 Professor Elias Eschildsen N au r .

Sml. BlochS F. G. 1, 532—36. Worms og NyerupS Litt. Lericon.

L S . M ag. Peter Jacobsen H o lm , f- i Nykjsbing paa M ors 2 1625, var en Sou af Sgp. s. Sted, Jacob J a ­cobsen Holm, f. i Biborg 1587, 1° som J u b e l l « r e r 1663

Page 17: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

I. Rrctorrr.

og Hans 2den Hustrue. Han kom som Discipel k V i b o r g (ikke i Aalborg) Kathcdralstole, hvorfra Han 1645 fendtes t i l Kbhvns Universttet (imm. efterat have fuldendt sine aca- demiste Studier, blev Han 1648 8upremu8 colles» ved Soro Skole; 1658 tog Han Magiftergraden i Kjvbenhavn af Berthel Bartholin. Dagen efter blev Han Provst paa Com- munitetet, og Professor pne8603 exirriortliniirius(altsaa udcn G age); i 1660 blev Han Rector i Slagelse, hvilket Embede Han tiltraadte s. A . altsaa ester Kbhvns Beleiring, ved hvilken Han blandt Studenterne sial have op- fort sig med Kjoekhed. I M a i 1663 udncevnte Frcderik IN Hain t i l Rector sebnlM og Canonicus i Christiania, i hvilket Embede Han forblev, inv til Christian V 1686 beflikkede Ham t il Lector IbesIoLire f. S t., hvor Han 1688 tilüge blev Assessor Con8i'8«oi-H. Han 1 som Jubellcerer 1698. Han har blot udgivet en eneste philosophist Disputats 1647.

co Marthe Cl icesen. Deres eneste Datier M a rie HolmEtatsraad Neve.Sml. GjeZslnqS Iirbell. III, 256—58 og Stamtavlen, Tauber 1,

56. Worms (3. 354) og NyerupS Litt. Ler.2 4 . Magister Peter Nielsen F o ss , f. 1631 i Lund

i Skaane, var en Son af Christian lV's Livmedicus Or. inorl. ( i Leyden) ei p!>ilv8. (blandt Magistre N r. 169) N iels Foss, f. ^ 1588 i Viborg, -s 1 1645 og Hustru Karen Mathiasdattcr Jacobceus -j- 1645. Kvm 1645 i Soro Skole, hvor Han Z 1650 deponerede t i l Soro Acadcmi; blev 1652 Hörer i Soro; 2,4 1055 Magister i K bhvn .; tiltraadte der- efter en Udenlandsreise t i l Tydstland og Belgien, hvorfra Han vendte hjem i Decbr. 1658; blev derefter Huuslcerer hos Ove Gjedde; 1663 tiltraadte Han Rectoratet i Slagelse;

1676 efterfulgte Han sin celdre Broder Mag. Jacob Foss (f. 1630 f 1676) som Rector ved Kfsbenhavns Skole. Han var tillige Professor mu8iee8 og Assessor 6'on8i8lni-H. -f 1698 sbegr. i Frue K.) Han har paabegyndt den celdste Regnstabsbog, der findes i Skolens Archiv, og som har vceret en vigtig Kilde for de her meddeelte Efterretninger om Leerere ved denne Skole, da den deels indeholder en med Hans Haand streven Fvrtegnelse over de celdre Rectorer, deels en Forteg- nelse over Skolens Horere under Ham og de folgende 4 Rec- torer, hvilke Fortegnelser her ere afbenyttede.

«2 1. Kirsten F r o m 1 1676, D . af Professorved KjsbenhavnS Universttet Jorgen From, f. ^ 1605 paa

Page 18: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

12 Slagelse Icrrde Stele.

Hofgaard ved Haderslev, f ^ 1651 (y^- sindeS hosWorm og Nyernp) og Huftru Else Scavenius, D . af Biflop l)r. Lauritz Scavenius. Hun blev Moder t i l Etatsraad Niels Foss t i l Juellund.

2 , ^ 1679 Anna Gregersdatter (ei B .) . Hun var tid- ligere 02 1 , 1652 V illum Danielsen, Handelsmand i Kbhvn., f. 1622 -j- 2^ 1766 og 2 ) Peder Nielsen, Borger og Handelsmand i Kbhvn.

Sml. kroxrklmwL funvbrs af Hans Mandat. der havde vcrret Hans Discipel. Zwerg, Sjell. Cler. 647—48. GjeSsing, Jub. 1, 282. Lengnick „Mag. Chr. Foss's Descendenter".

L A . Mag. Peder B e n z o n deponerede 1669 fra S la - gelse Stole (imm. ^ ) . Maa ikke forvexles med Peter N iel­sen Benzon, der deponerede ß 1664 fra Herlufsholms Stole og blev ^ 1666 lisecnlniireuz og 1667— 68 var Alumnus paa Borchs Collegium, der findes paa den benzonske Stamtavle og blev Cancelliraad og Assessor i Kammercollegiet. Blev Hörer ved Frue Stole i Kbhvn, fra hvis 6 te Lectie Han blev for. flyttet t i l Nectoratet i Slagelse, som Han tiltraadte 1676.

1677 erhvervede Han sig Magistergraden i Kbhvn. f 2 1684 i Slagelse. Om Dimittenderne fra 1680 fra Slagelse Stole (6 i La lle t) findes det bemcerket, at de ved Uddelingen af de atademifle Hcedersbeviisninger indtoge den ncermeste Plads efter Kjobenhavnerne; hvilken Hceder allerede flere Gange er bleven Slaglosianerne t il Deel, og som synes at vidne om, at Stolen var i en blomstrcnde Tilstand.

n ^4 1679 i Slagelse Sophie B r u u n , f. v. Stocken, f. '2° 1656 f K 1729 (begr. i S . Michaels Kirke), D . af Folchmar (Volmar) v. Stocken, Amtsforvalter over Halsted Kloster og Ravnsborg og Cabinetssecretair i det danske Can- cellie -j- 1660 og 2den Huftru Cathrine Bachmann, og Enke efter Peter B ruun , Amtsforvalter paa Antvorskov, n 1676 -j- 1677 Hun M 3, Z 1688 i Slagelse Apothe­ker Johan Jacob M y lius , f. 2 1656 -j- 2 1691 og 00 4 ^ 1691 Hans Casper Nickels, Apotheker i Slagelse, f. i Tsnder 1666 -j- ^ 1748. I tredie Wgteflab blev hun M o­der t il Justitstaad Mag. Peter Benzen M y liu s , der depone­rede fra Slagelse Stole 1706 og er Bedstefader t il Johan Casper M y lius t i l Stamhuset Ronninge, Ronningcsogaard.

Sml. Lengnick „Fam. Brunn, MylinS og v. Stocken (11) pag. 20.

L S . Mag. Henrik Lauritzen H ir n V lo v , f. 1649 i

Page 19: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

I. Rectorer. 13

Magleby i Bester Flakkebjerg Herrcv, hvor Hans Fader Lauritz Hirnklov levede. Deponerede 1669 fra Slagelse Skole tilligemed sin BroderEiler Hirnklov, der findes nedenfor blandt Horerne under N r. 21. Reiste 1683 ndenlands, kom nceste Aar hjem og til« traadte 1684 Rectoralet i Slagelse; 1686 erhvervede Han sig Magistergraden i Kbhvn; og forlod ?_« 1691 Skolen, da Han ^ s. A. var consirmeret som Sgp. i Magleby, senere tillige Provst i Flakkebjerg Herred. -j- 1723.

M Agnes Margrethe S t e m a n n , f. ^ 1673 -f 2 « 1742. (Moder t i l 2 Dottre), D . af Generalsuperintendent Vr. illeol- Just Nalentin Stemann (blandt 1),-. rlieol. N r. 59).

Samt. Giessiug II. 2. 113—2(1. 8y». 1742.« V . M ag. Johan Ernst V a n d a l, fodt 1666 i Kbhvn,

er en Son af Sjellands Bistop vr. itieol. Hans Vandal (bl. 0r. lbeol. Nr. 44) og Anna Catharine Winstrup -j- 1678. Ved den störe Doctorpromotion 1675 blev Han indbuden t i l at fremscette et Problem for de vordende Doctorer, hvis Jnd- hold var: nu prnp!>6i<o, <>uke v<t(ieinit«i 8lii,t, ipsi intollexe- rinl? og flilte sig meget fcerdigt derved i en tilfoiet la- tinst Tale (S m l. mine l)r. itieol. S . 7). Han deponerede1684 fra Kbhvns Skole (imm. ^ ) ; reiste fenere udenlands og blev efter Hjemkomsten Rector i Slagelse, hvilket Embede Han tiltraadte ^ 1691. ^ >696 tog Han Magistergraden iKbhvn; 2-2 1697 blev Han Sogneprcest ved S t. Peders Kirke i Nestved; § 1703 erholdt Han kgl. Tilladelse t i l at bytte Kald med Mag. Claus M ule, Sgp. i Nyborg; blev senere tillige Provst i Vinding Herred -f i Nyborg 1714.

00 Frederikke Amalie Rasch, f. W ich m a n n , f. iN yk js - bing 1668 1° 17.. Enke efter Hans Formand i Nestved Mag. Hans Rasch s. 1666 </r 1688 f 2» 1697, D . af Tvlder Casper Wichmann -j- 1696 og Maren Pedersdatter.

Samt. Giesst,ig II, 1, 216. I Barfod, F. G. 1, 45. Worms og Nver:PS Litt. ?er

L 8. Mag. Christen Clem entin , f. 2» 1672 i Sceby, hvor Hans Fader Mag. Clemens Clementin, -j- ^ 1660, var Sgp. og Provst i Leire Herrcd; Hans Moder Johanne B a r­scher, f. § 1642 -j- 1723, en Dattcr af Bistoppen i ViborgI)r. Ibeol. Hans Diderichsen Barscher eller Bartster (b l. vr. ibeol. Nr. 42 ), der 1628 dep fra denne Skole, cegtede 2, 2 1582 Mag. Christen Schade, der omtales nedenfor blandt Horerne herved Skolen (N r. 27). Christen Clementin blev 1689 dimitteret t i l Universttetet fra Roeskilde Skole, (imm.

Page 20: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

14 Ctagkisk laerde Skole.

^0), blev i Slutningen af 1691 Rector i Neftved, og erholdt ^ 1691 Magistergraden i Kbhvn af Easper Bartholin. 1697 blev Han Rector i Slagelse, og tiltraadte bette Emdede 2x0 s. A ., og blev ^7 1700 kgl. constrmeret i samme. -j- 22 1707 ugift. Han bl. begr. i S t. Michaels Kirke, hvor der hcenger en Tavle oder Ham med en latinsk Jndstrift. Bed Gavebrev af 2_r 1707 stsenkede Han 800 Slettedalere t i l Slagelse Skole, hvoraf Renten stulde tilfalde ti Disciple i oberste Classe. Ved Kbhvns Jldebrand 1728 tabtes 210 S ld . 2 Mk. af denne Capital og den blev derefter omsat t il 600 Rd. S m l. Hofmanns Fund. 8 , 141 og Duistgaards fort. Efterr. p. 13— 14. Hans Broder Mag Hans Bartstser, opkaldt efter sin Moerfader, var Provst og Sgp. ved S t. M i­chaels Kirke i Slagelse, hvor Han dode som Jubellcerer 1774. Tvende af Hans Halvbrodre Clemens Schade -j- 2,8 1705 som Rector i Kjobenhavn, og Hans Schade, 1° 1729 som Sgp. i Svendborg, findes nedenfor blandt Horerne ved denne Skole (N r. 48 og 49).

Sml Gjessmg Zubell. II, 1, 188. Lengnick, Fam. Willdittg.2 V . Mag. Niels B o rc h l>>e. Uoriieliius vel kur-

clmi-ckus), dep. 1690 fra Soro Skole simm. 2 ) ; 2 7 ißgz ( null, lbeol. I>. i l l , aflagde ^2 1721 homiletist Prove og lod sig da inscrib're blandt de theologifle Candivater; 1693— 97 Alumnus paa Borchs Collegium; 1697 Rector i Ringsted; ^ 1700 Magister i Kbhvn; 1707 Rector i Slagelse. under en langvarig Sygdom havde Han 1714— 18 Mag. Clemens Schade, der findes nedenfor blandt Horerne under N r. 48, t i l Dicarius eller Dicerector. -s- i bette Embede 1737. Un­der Hans Rectorat stjenkede V illum Jensen H a m s i n g (der findes blandt Dimittender fra denne Skole i Aaret 1706) Degn i Kregome og Vinderod i S je ll. ved Gavebrev af 2 1726 et Legat paa 50 Slettedalere t i l Skolens Disciple.

n 1 Anniche -j- b. 1732.2, 1734 Anna Andersdatter T a m d r u p , der blev M o­

der t i l Jacob Johan Borch, dobt i Slagelse 2 8 1737. Hun2 , i Slagelse ^ 1738 Ernst Statins Kroper (see bl.

Dimittender fra Kbhvns Skole 1723), der dode 1745 som Sgp. i Klinte og Grindlose i Fyen, hvorpaa hun n 3 1746 Successor i Klinte Soren B ro g e , f. 1717 i Aar- huus (dep. 1736 privat). Hun var en Datter af Andreas Tamdrup i Slagelse.

Sml. Gjessing m, 247.

Page 21: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

I. Rectorer. 15

S O . Mag. Holger Nyholm, f. ^ 1703 i Ravnstrup ved Ringst d, hvor Hans Fader Jochum Nielsen, der 1- 1729 som Forpagter af Bavelse Gaard, dengang levede; Hans M o­der Dorothea Augustine Charlotte, der cndnu levede 1738, var en Steddattcr af Pastor Hans Mesler i Esbonderup. Han blev ^ 1721 dimitteret t il Universitetct fra Frederiksborg loerde Skole, og underkastede sig ^ 1727 theologist Attestats (In»<I); 1735 erholdt Han tilligemed 20 andre M'agister-graden veb .(kbhvns Univcrsitet af Chr. Thestrup. I samme M'aaned tiltraadtc Han Rcctoratet vcd dcnne Skole, og dode i dette Embede ugift o 1749. Han havde et svageligt Hel- bred ncesten under sit hcle Rectorat, da Han var plaget as Blodspytning, saa at Han cud ikke engaug aflagde Skolens aarlige Regnflaber for de sidste 10 Aar, og da Skolen tillige havde stelle Leerere (see nedenfor blandt Horere Nr. 72) ge- raadedc Skolen uaturligviis under Ham i Forfald. E t Gra- tulationsbrev fra Ham til Bistop P Herslcb t il Nytaar 1743 assattet med al den Admyghcd og krybcnde Sm iger, som den T ids hoie Embcdsmand vare vante t il af dercs Undergivne, og som derfor i vor T id ikke kan audct end klinge pudseerligt, sindes aftrykt i Prvgrammet fra Slagelse Slole for 1847 S . 56— 57. Jeg troer ikke, at man deraf er berettiget t i l atdrage nogen ufordeelagtig S lutn ing om Hans Charakter; naar man derimod af en Skrivelse fra Bistop Hersleb af 1739 feer, at Han ljccrligen advarcr Ham i Anledning af onde Rygter, der vare komne Ham for Dre om, at Nyholm i sit Embede var t y r a n n i s t , i i l s i u d c t , pa r t i s t og f o r - s o m m e l i g , tor man vel neppe sige Ham frie for disse Feil, om de end noget kunne undstyldcs med Hans Sygelighed. D a Skolens Regnstaber efter Hans Dod bleve udarbeidede, revi- berede og deciderede for de sidste 10 Aar befandtes Hans Bo at vcere Skolen 184 Rdl. 4 M'k. 5 ß styldig; heraf dannedes en fast Capital (den saakaldte Jncrement Capital. Samt. LZuistgaard 1832 S . 21— 22.) 1738 bortsolgtes, som oven- for anfort, den gamle saakaldte Skvleresidents. 1739 foretog Christian den 6te den störe Skolereduction, hvorved alene her i Sjelland 10 latinfle Skoler bleve nedlagte, medens de vig- tigste af disscs Jndtcegter bleve de Bestaaende tillagte; saale- des fik Slagelse de vigtigste Jndtcegter af de i Aorsoer og Kallundborg nedlagte Skoler, ligesom der ogsaa i Anledning af Skolens derfor forventede storre Freqvents atter blev op- rettet et Conrectorat ved samme.

Page 22: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

16 Elagklsr ltrrdr Gkole.

Sml. Lengnick „Fam. Nyholm",L I . Mag. Otto Rhud, f. 1712 i Abhvn, var

en S sn af Prokurator Lauritz Rhud, som var den forste, der havde kgl. Privilegium paa at holde Assistentshuus i Kbhvn. og Hustrue Gertrud Christine W e s l i n g . 1727 blev Han af Magister, senere Professor Nicolai Sporon privat dimit- teret t i l Universitetet (imm. l / ' ) ; 1728 vrin<1. pliilos.; s. A. dnecal.; blev 1729 Hörer (indsat ß s. A .) ved Kjsge Skole, hvor Niels Sporon da var bleven Rector; Z 1731 blev Han publice examineret for Magistergraden af ProfessoreS pbilog. og ^ s. A. bestikkcdes Han t i l Rector i Nestved; 2 1735 paafulgte Hans off. Renunciation som Magister i Kbhvn; da Skolen i Nestved 1739 blev reduceret, blev Han ^ s. A . sfra ^ 1730 at regne), Conrector ved Slagelse lcerde Skole; og ^ 1719 Rector s. Sted. I dette Embede havde Han jcevnligen Stridigheder med Skolens Cphorer, hvorom de celdre Skoleprotokoller bcere Vidnesbyrd. Slagelse Skole hcevede sig ganste vist under Rhuds Rectorat, da Han var en kundflabsrig M and, der meget elflede sine Disciple, men med Alderen svcekkedes Hans Jver og Hans Ajcerlighed og Godhed gik oder t i l Eftergivenhed og Svaghed, der hoi- ligen misbrugtes af Disciplene. Han var efter Prof. Jens Möllers Dom i Hans nedenfor anforte Nekrolog over Professor Peder Woldike, en brav Latiner, og en god M and, men af en svag Charakteer og derfor uden Myndighed og Agtelse, saa at al Disciplin og Skoletugt under (Slutningen af) Hans Rectorat forfaldt t il en ucesten utrolig G rad." Hau holdt 3 Jubeltaler i Nestved 1736 for Reformationen, og i Slagelse 1719 sor den oldenborgste Kongestamme og 1760 for Souve- rainitetens Jndforelse, hvilke i Mstpt findes i det kgl. B ib l. Ved kgl. Rescript af Z 1767 forordnes, at i de Skoler, hvor der er Rector og Conrector, stal oer fire Gange om Aaret holdes Orationer af Disciplene, to Gange paa Latin og 2 Gange paa Danst, over Emner tagne af Foedrelandets Historie eller andre beqvemme og nyttige T ing. T i l en flig ^c«um Or-i<or>iim stal indbydes ved et trykt latinst P r ogra m, hvori grundigen afhandles en eller anden nyttig Materie, henho- rende t il forstjellige Dele as Fcedrenelandets Historie, fornem- lig som angaaer, den B y eller Provinds, hvor Skolen findes. Jfolge delte Rescript udgav Rhud fra 1768 t i l 1776 aarlig to Programmer, hvoraf de to forste ( i Folio) handle äe kerio Iuol, de sidste (alle i O vart) mestendeels cke Under

Page 23: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

1 Rectorer. 17

Rector Rhud blev Slagelse Skoles Bibliothek grundlagt, da der ved kgl. Rescript af ^ 1774 blev befalet, at »Slagelse Skole, der har Evne t i l at anvende noget paa en Bogsam- ling, aarligen af Skolens M idler maa ljobe Boger for om- trent 50 R d ." Ved Testament af ^ 1766 skjenkede Jacob Holm Dandal, der stndes blandt Dimittender fra denne Skole i Aaret 1726, D egniSchibby Sogn, en Capital af 40V R d., hvoraf Renterne stulde uddeles t i l en eller to D isciple; hüll­ten Capital dog ved Skolens Nedloeggelse stulde overgaae t i l S t. Michaels Kirke. Rhud har som Rector ved Nestved Skole dimitteret 6 og i Slagelse 127 Disciple t i l Universitetet. Den 1776 erholdt Rector Rhud paa Ansogning, krsoii, iiNlmi eorporisgue viribus lousro Isbore et im ine rili; molvstiis, guus onalru ipsum invicli mnveruni, som Han striver i den ovenomtalte series keelorum, sin Afsted med 400 R d lr.'s Pen­sion, men vedblev dog at styre Skolen t il ^ 1777. Han dsde i Slagelse ^ blev begravet 4786.

« Christiane Marie M v h r v . W a l d t , f 5804, D . af Ritmester, Baron Johan Hugo M ohr v. W aldt, f begr. ^ 1772, og Hustru Anna Jsabella v. Harold fra Hamborg, f. 1698 -j- bcgr. Z 1782. A f Hans Born blev en Son Lau­ritz dobt i Slagelse ^ 1749, Gjertrud Kirstine dobt ^ 1751 og Johan Hugo dobt ^ 1753, see blandt Dimittender fra Slagelse 1774.

Sml Worms (3, 981) og Nyerups Litt. Ler.SS. Prof. Mag. Peter W oldike*) f. ^ 1741 1

Kjobenhavn, var en Son af Professor og 1)r. ibeol. Markus Woldike (blandt vr. ibeol. Nr. 61) og Hustru Jngeborg Wolfs. Efrerat Han tidligere havde nydt Uuderviisning af Mag. Esbern Haste f ^ 1785 som Sgp. i Faxoe, og derefter af Mag. Markus S tuhr Mathiesen R af fnsoe -j- som Sgp. i NvrdbypaaSamsoe, begr i Nordby ^4 i ? 7 l , 49 Aar g l., ogen- delig af Soren Peter Kleist, -j- som Magister og Rector i Lrond- hjem, der sindes bl. Horerne ved Metropolitanstolen N r. 101), blev Han af denne 1756 dimitteret t il Universitetet i Kbhvn; 1757 tog Han 2den Eramen med Roes, og blev bucculsur., Han begyndte derpaa at studere Theologie, og blev 1758

') Maa itke forderte» med Peter Woldike f. 1738, Studenr den 39. Ju li 1757 med Testimonium af Rector i Frederiksborg; den 20. Juni 1758 eanä. x>kilo8.; 27 MartS 1765 c»nä. Iksol. Post« forvalter ved .stbhvn« danffr Postcontoir. Sml. GjeSsing 1, SS6.

2

Page 24: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

18 Slagklsk l»rdr Skvlr.

Alumnus paa Borchs Collegium, hvorpaa Han ombyttede bette Studium med Philologien og blev 1763 3die Lectie Hörer ved Metropolitanstolen; 1765 erhvldt Han Magistergraden i Kbhvn, vg bleo s. A. 4de Lectie Hörer, og 1772 6te Lectie Hörer s. S t . ; uden foregaaende Ansogning blev Han

endelig 1777 af Köngen bestikket t il Rector ved Slagelse lcerde Skole, efter Hans Velynder Bistop Harboes Foranstalt- ning, t i l hvem Han var bleven soerdeles anbefalet af Profes­sor Clemens Schade, Rector ved Metropolitanflolen. I S la ­gelse virkede Han med Dygtighed, Jver og Nidkjcerhed, om ogsaa med den Strenghed, som tidligere Tiders Slaphed havde gjort nodvendig, ind til Alderdom og forstjeltige Legems Svage- ligheder fcengstede Ham t il Sygeleiet. Hans Fortjenester bleve ogsaa paastsonnede. Bistopperne Harboe og Balle tilkjende- gave Ham i flere Skrivelser deres opmnntrenoe Bisald. Con- sistoriet bevidnede Ham ligeledes stristligen dets Tilfredshev med de fra Hans Skole diinitterede Candivatec, bet kgl. danske Cancellie gjorde 1781 det samme, 1783 hcedrede Hs. M a j. Köngen Ham med T ite l og Rang som Professor, og i et kgl. Rescript af r> 1788, hvorved der tilstodes Ham et Gage- tilloeg paa 200 Rd., yttres der, «at Han har bragt Stolen i den Anseelse, hvorudi den aldrig for har vceret." I Anled- ning af dette Gagetillceg maa det iovrigt bemcerkes, at Rec- toratets Jndtoegter for dette Tillceg efter Fradrag af Skat- terne var beregnet at udgjore 308 Rd. og fri Bolig. Som et Beviis paa den Anerkjendelse, Han nod, fortjener det ogsaa at anfores, at Han var en af de Rectorer, t il hvilke den i 1785 nedsatte Commission for det lcerde Skolevcesens Forbedring henvendte sig for at crfare deres Betcenkning om Forbednnger i det lcerde Skolevcesen. Dc svrige Rectorer, t i l hvilke Com­missionen henvendte sig, vare J e n s W o r m i Aarhuus, Hans ChristianS ax t o r p h i Roeskilde, SkuliThordarsonT h o r l a c i u S i Kbhvn og Johan Henrik T a u b e r i Odense. Cn Concept af Wsldikes Betcenkning, der stal vcere modtaget med megen Paastsonnelse, sindes i Slagelse Skoles Archiv. Nyerup reg­ner derfor ogsaa Woldike blandt sin Tids forste Rectorer Hans faderligc Sind for sine Disciple, Hans Jver og Omhu for Slagelse Skole, Hans fine og dannede Sm ag, Hans humane Forhold t i l Hans Medlcerere roses i Hans Nekrolog as Prof. Jens Möller, der havde vceret baade Hans Discipel og Med- leerer, vg Sandheden heraf ertjendes let af den belydelige Correspondnnce fra Hans T id , der sindes opbcvaret i Skolens

Page 25: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

1. Rectorer. 16

Archiv. Ogsaa hanS Underviisning i de ganile Sprog roses som grundig, omfattende og i det Hele meget dannende, hvori- inod Han efter den Tibs Skik i de ovrige Fag fordrede en ordret Opramsning af Lcerebvgens Ord. Som Forfatter har Han kun lederet nogle faa Skvleprogrammer, der indeholde en <!lsv>8 t i l Epictet. I sine sidste Aar var Han saa svagelig, at Han ikke künde bestride stt Embede, hvorfor Csnd. »kevl. Christian Ludvig S t r o m ifslge Eancelliresolution antogeS t il som Vicr,riu8 keetnriZ at lcese Hans Fag i Mesterlectien imod en maanedlig Godtgjsrelsc af 16 Rd. og cn Gratisica- lion af 50 Rd. ved Fratrcedelsen, hdilket feuere forandredes t i l 28 Nd. maanedlig. Han besorgede Embedet fra 17 M a i t i l 80 Octbr. 1801. Ester Hans Bortgang antogeS W oldi- kes Eftermand t i l Vicarius. A f et Brev fra Bistop Balle t i l Woldike af E8 1805 sees det, at Universitetsdirectionen havde antydet som onfleligt, at Woldike, der formedclst vedva- rende Sygelighed ikke künde opfylde sine Embedspligter, entle- digedes; dog vedblev Han at blive i Embedet t i l sin Dsd. 1° ugift E? I b i i . Han efterlod et fortrin lig t Bibliothek iscer henhorende til Hans Nndlingsfag: den gamle Philologie og Historie. Det blev for storste Delen indlemmet i Slagelse Skoles Bibliothek. Ved kgl. Rescr. af Eß 1803 fritogeS Slagelse lardc Skole for den hidtil brugelige Sangopvartnmg i Kirken, og det Tab, Skolcns tvende Horere derved lebe, stulde erstatte- af Skolens og Hospitalets Kasse. Efter Skolerefor- men blev den gamle Skolebygning paa S t. Michaels Kirke- gaard erklceret for ubrugelig og 1809 kjebtes for Hospitalets og Skolens foelleds Regning den feuere Skolebygning paa Byens Bredgade, som dcrefter indrettedes t i l Loesevcerelser og Nectorbolig, hvorved den forrige Skolebygning faldt tilbage til Kirken, der 1811 folgte den t i l Bycn for at anvendes t il et m ilitan t Sygehnus. T i l Minde om Rector Woldike fin- deS i S t. Michaels Kirke paa venstre Haand i Choret en smuk indmuret Marmortavle med dcnne Jndstrift:

I ^ r o l s r s i i i ' ng K e e t n r ved 8 !^ g e i s e I rer de 8 ko le .

v«dt t5. Vlsi l74>iI>«a 23 Xov. 1611.

2*

Page 26: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

20 Ttagrlss lserdc Skole.

11« m,llen o^ klog« luortle

sriliee»rli)«ttc1llj»e Visciplv, böilslcsltenils Vcnner

llelle Ninlls.

Sml. GjeSsingS Jubelt 1, 536. H, 1, 342. Nekrolog af Jens Möller i Engelstofts Anualer 18ll. 2del B. S 267^-83. ' NyerupZ Litt. Ler.

8 8 . Thomas Christian Ernst V ith r r fe n f. ^ 1774 i Kbhvn (dsbt i Slotskirken s. A . ) , var en Son af Dronning Juliane Maries Solvpop David Vithusen, dobt

1724 i Holmens Kirke f ^ 1796 paa Fredens­borg shvis Fader' V itus Amdisen var Pcelebukkemester ved Holmen) og 2ven Hustrue Dorothea Margrethe Sm idt, dsbt i Faaborg 1751 , c<- i Fredensborg I 1771 , s ^ 1828 , D . af Controllern- Casper Ernst Smidt. Han blev indsat som Discipel i Frederiksborg lcerde Skole, hvorfra hau 1792 Hmitteredes t i l Universitetet. Ved Examen .4riium er. holdt Han Charakteren IrniN.; H 1793 underkastede Han sig den philosophiste Examen med Udmcerkelse; blev 1794 A lum ­nus paa Vatkendorfs Collegium: derefter Alumnus i det pcedagogiste Seminarium, vandt 1809 Universitetets Guldme- daille for Besvarelsen af det philosophiste Priissporgsmaal. S m l. Badens Univerfitcts Journ. 8 A. S . 8— 9). Bestik- kedes ^ 18(>2 t i l ViesriuZ keclvris ved Slagelse Skole med en aarlig Lon af 300 Rdl (dog kaldtes Han ogsaa Adjunct eller Rectors Adjunct); 1^03 erholdt Han 200 R dlr.'s L illceg ; efter Woldikes Dsd vg Slagelse Skoles paafslgende Reform bestikkedes Han ^ 1813 t il Rector for denne Skole, og -s i dette Embede ^ 1822. Han var en samvittigheds- fuld Cmbedsmand med grundige Kundstaber, men Hans Lcerer- gaver vare ikke störe. Skolen var, forinden Han tiltraadte Rectoratet, sin Oplosning ncer af Mangel paa Disciple. Se« nere tiltog disses Antal og Skolen udvidedes 1814 ved Op- rettelsen af en Forberedelsesclasse, der stod under Rectors Be- styrelse. 1817 indfortes Sangunderviisning i Skolen. Som ForfaUer har Han kun leveret en lille Lcerebog i Geographien og adstillige Skvleprogrammer, fordetmeste indeholdende mindre heldige Overscettelser af latinste og grceste Digtere.

n i Fredensborg 1803 Debora Henriette No s i n g , f. Z 1782iKbhvn f ^ itz^o hos sin Ssn Stadöloege David Vithusen i Aa lbvrg, D . af Jnstructeur og kgl. Skuespiller Michael Ro-

Page 27: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

I. Retorrr. r i

fing, R. a f D . , f. iN s ra a s» / 1756 f 1818 i Kbhvn og Hu- stru kgl. Sluespillerinde Johanne Cathrine O l s e n , f. Z 1756 i Kbhvn ^ 1778 f ^ 1853 paa Frrdensborg, derfsdte Ham folgende B orn :

1. Thomas Vithusen, f. i Slagelse ^ 1804 (deponerede fraSlagelse Skole 1822); ound. )«u. 1828, Bogholderander Kbhvns Fattigdirection. 1852.

2. Michael Vithusen, f. i Slagelse ^ 1806, Skibscapitain og Berger i de nordamerikanske Fristater.

3. David Viihusen, f. i Slagelse ^ 1808 ldep. 1825 fra Slagelse Skole); sml. Selmers Lcegcstand, 2 Udg. p. 58.

4. Henriette Vithusen, f. i Slagelse 1810 -j- s. S t.5. Carl Vithusen f. ^ 1813 i Slagelse, Skibscapitain og

Borger i Nordarmerika.6. Ovhelimus Vithusen, f. i Slagelse ß 1818, Forvalter.

Sml. Fr. ThaarupS fcrdrenel. Nekrolog Pag. 1t>2. NyerupS ogErslews Forf. Ler.

ST. Professor 0 r. S im on Sorensen M e is lin g , f. fester Dsbeseddelen) 1787 i Kbhvn, hvor Hans da afdode Fader af samme Navn, fodt 17551- (1787, en Son af S o ­ren Christensen, Sognefoged og Hestehandler i M eisling, Jer- lev Sogn ved Veile, f. 1718 f 1765, w 1744 Dorthc Madsdatter Simonsen, f. 1715 i Jerlev -j- 1764) dar V ild t- handler, tidligere Pvstkudst. Hans Moder Else Christine O cken- h o l d t f c. 1793, var en D . af Skibsbygger Andreas Olsen Ockenholdt, -j- c. 1808, og n 2, Jess Petersen, Brcendeviins- brcender, -j- 1^38 i Kjobenhavn. Han blev indsat som D i-scipel i den kjobenhavnste Borgerdydfiole, fra hvilken Han 1803 dimitteredes t il Universitetet, og udmcerkedes saa- vel ved krxninen -niinii!, som det folgende Aar ved den phi- losophiste Examen, blev derefter Alumnus i det pcedagogisie Sem inarium ; vandt 1807 Universitetets Guldmedaille for Besvarelsen af det philosophiske Priissporgsmaal (S m l. En- geltsofts Annaler 1807. 1, 88— 89) ; ^ 1807 cond. tbeol. I»nd improt». sp. 5cr. 1808 bestikkedes Han t il Adjunct ved den lcerde Skole i Helsingor; disputerede ^ 1809 for Dok­torgraden i Philosophien vedKbhvnsUniversitet(l)r. plulos. uiyve mr>p:i8ter sn ium ); 2s 1812 Adjunct ved Kbhvns Skole; ^ 1819 Prädikat af Overlcerer; 1822 Rector i Slagelse, hvor Han neppe forblev i 4 Aar , da Han allerede ß 1826 forflyttedes i samme S tillin g t i l Helsingor; ^ 1828 Pro­fessor (Rang 6 Cl. N r. 13); a fg ik ^ ° i8 3 9 ved Skolens Re- duction paa Vartpenge, og privatiserede siden i Kbhvn.; besagte

Page 28: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

22 Slagelse lsrde Lkcle.

i Sommeren 1843 Hamborg og Berlin. Han overtvg S la - gelfe Skole i en temmelig maadelig Forsatning, da Discipli- nen var slap og Fliden hos Diseiplene ringe; men Han sor- stvd at reformere den, hvorfor Hans Diseiple fra den T id , t i l hvilke jeg gjor mig en Wrc af at kunne henregne mig, maae vcere Ham beständigen taknemlige, om harr end vcd sin Strenghed ikke künde gjsre sig elstet af dein, der vare celdre i Aar end i Kundstaber. Bed sin Undervnsning, der var livfu ld og aandrig, forstod Han at vcekke Sands og. Interesse hos Disciplene, og om Han end som Philolog hone t i l den celdre Skolc, hvor det grammatikalfle Grundlag tun var svagt, saa havde dog ogsaa dennc Skole sine Fortrin navnligen ved mere at tiltale og vcrkke den cesthetifle Sands. Hans mange smagfulde, om end ikke fcilsrie, Overscettelser as celdre og nyere Liders classifle Digtere sindes opregnede i Erslews Forfatter Lernkon, og ville sikkerlig i en lang Aa> roekke hcevde deres Plads iblandt de bedste danske Overscettel- ser. Han har ogsaa lederet flere sinukke originale Digte og vilde vist, hvis adstiktige »dre Omstcendigheber ikke havde vce- ret, have erhvervet sig ikke alcne storre litterair Wre, men ogsaa et langt lykkeligere Liv. -f i Kbhvn I 1856.

cL 2» 1812 Inger Ea thnneH ja rup , f. 2» 1793 i Kbhvn -s ^7 1854 s S t , D af Brcendeviinsbrcender Peder Hjarup i Kbhvn. (-j- 1819 i fit 62 Aar) og Hustru BendteLarsdatter. Hun blev Moder t i l folgende B orn :

1. Else M arieBentineM eisling, f . ^ 18 l3 iK bhvn . f5 B .)f 1r?39 i Helsingor Earl Eduard Theodor S c h o u w ,

f. ^ 18t 4, forhen Controlleur ved Öresunds Told- kammer.

2. Peter Ludvig Meiöling f. ^2 1817 i Kbhvn, blev 1836 privat dimitteret t il Universitetet -s ^ 1853 i Kbhvn. n I 1^50 M aria M i k k e l s e n , f. paa Augustenborg

1820. lA f 2 Dottre lever den ene).3. Jess Jacob Henrik Meisling, f. y 1821, Guldsmed.4. Earl Christian Peter M eisling, f. i Slagelse ^ 1823

-I s. S . ^2 182').5. Hansine Bolette Marie M eisling, f. i Slagelse ^

1823 (4 Sonner).ß 1849 Earl Frederik B ernsteen, Blikkenflager-

mester f. A 1819 -f 18)8.6. Peter Christen Hjarup Meisling, f. i Slagelse A 1825,

Gärtner,

Page 29: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

t. Rectorer., 23

^ 1852 i Kbhvn Mathilde Broemer , f. 1830(1 S . 3 D .)

Sml. H. C. Andersen: „M it LivS Eventur" S- 59—79. F l. Post. 1856 Nr. 82. Fcrdrelandet s. A .N r 85, 87, Kbhvnspsst. s. A. Nr. 92. Dagbladet s. A. Nr. 97. ErSlewS Forf. Lrr. II, 249—52.

8 S Jeppe Christensen O v is tg a a rd , f. ^ 1761 i Bester Lyby i Salling i Viborg S t . , var en Son af Chri­sten Nielsen Odistgaard -f 1783. Var t il sit 10de Aar hjem- me hos Moderen sysselsat med landlige Befljceftigelser, saavidt Hans Krcefter tillode det. Kom derpaa ud iblandt Fremmede vg blev, neppe 14 Aar gammel, Leerer for de yngre B s rn i den Skole, i hvilke Han nod Underviisning. Han strcebte derncest, da Hans Lyst t il at siaffe sig Kundflaber stedse voxede, efter at uvdanne sig til at blive Landsbyflolelcerer, hvilket i Aaret 1602 lykkedes Ham, da Han af Biflop l)r. itwol. P . I . Te- tens beskikkedes t i l Degn i Skive og Leerer for Landsognet. Her erholdt Han videnskabelig Underviisning af den dervce- rende Sgp. Jens Hoher Leih, der besorgede Ham privat in- scriberet ved Kbhvns Universitet 1803. 1606 kom Hantil Kbhvn, hvor Han sik Underviisning af flere Leerere, og 1807 underkastede Han sig efter fvregaaende Tilladelse paa Grund af, at Han var privat inscriberet paa en T id , da en saadan Jnscription medfsrte Adgang hertil, en Preeliminair Examen, der gjaldt for de to forste Examiner ssclmigsus enm Iniillk eximis). Han maatte derpaa, medens Han forberedede sig t il theologifl Examen, selv underholde sig ved private J n - svrmationer vg underkastede sig 1810 theologifl Attestats lluiicl. et guiclein exrexie). 1811 beflikkedes Han t i l Ad- sunct ved Aarhuus Kathedralflvle; ^ 1819 udnoevntes Han t i l Overleerer ved Slagelse Skole, ved hvilkcn Han under Da- kantsen efter Rector Vithusens Dod i ^ Aar fungerede som Rector, og H 1826 beflikkedes t il Rector. I denne S t il- ling forblev Han i 12 Aar, ind til Han 1838 beflikkedes t i l Sogneprcest i Aagerup og Kirkerup i S je lland; ^8 1840 ud- neevnedes Han t i l Cvnsistorialraad; 1842 blev Han Amts- raadsmedlem; 28 1845 R . af D- -j- 1850. SomOverlcerer og Rector ved Slagelse lcerde Skole underviste Han i Latin, Grcefl, Hebraifl og Religion. J dette sidste Fag var Hans Underviisning fortrceffelig, Han forstod at fcengfle D i- sciplenes Tanker, at vcekke deres Interesse, og ikke blot at danne, men ogsaa at opbygge dem; derimod havde Han na- turligviis ikke havt Leilighed t i l at erhverve sig en saadan philologifl Dannelse, som Underviisning i de gamle Sprog

Page 30: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

24 Elagelsr laerde Sk«le.

i Skolens sverste Classe krcever, og stjondt.hanS hpperlige Hukommelse' bodede noget herpaa, og Han naturligviis ltictici, Zoeealko, saa var Hans Underviisning idetmindste endnu i Hans Rectorats forste Aar , >a jeg forlod Skolen, kun mid- delmaadig; Han künde ingenlunde, som Han ogsaa erklcerede at Han vidste, i denne Henseende erstatte sin Forgjcenger. Der er neppe nogen T v iv l om, at Han, der var en fortrinlig geist- lig Ta ler, var langt bcdre siikket til at vcere Prcest, og dog var det ikke uden stör LEngstelse, at Han endelig bestuttede sig t i l at trade oder i den geistlige Stand. Uden just at vcere streng som Lcerer, var Han dog ofte af en saa melancholst Sindsstemning, at Disciplenes Hjerter ikke ret künde oplades for Ham, endstjondt Han t i l andre T ider, i Scerdeleshed i Hans tidligere Aar, nok künde spoge med dem, og ofte var v illig t il paa deres Sporgsmaal at forklare og oplhse mange- haande T in g , der just ikke ligefrem vedkom Skolen og denS Lcerefag. Han var en meget praktisk M a n d , der forstod at arbeide som Snedker, Dreier og Smed. Hans praktiske Sands kom ogsaa Slagelse Skole tilgode. Under Rector-Vakantsen 1822 indgav Han ^ ct Forslag t i l en Forbedring og Udvidelse af Skolens Legeplads, der blev approberet og endnu samme Sommer udfort; ogsaa styldes Ham den Forbedring af Sko­lens ClaSsevcerelser, der udfortes ifolge kgl. Resolution af H 1627, og Opforelsen af et Gymnastikhuus ifolge kgl. Reso­lution af § 1832. Som Forfatter har Han foruden en Ne­krolog oder sin Velgjorer Jens Hoher Leth og en Tale ved en Bibelforenings Generalforsamling kun efterladt nogle Pro- grammer, hvoraf 2de, der her ofte ere afbenhttede, om Slagelse Bh og Skole.

27 1815, i Hammelev ved Grenaa, Karen Nielsdat- ter H v i l s t e d , dobt 3 S . i Fasten 177? i Hvilsted Sogn,D . af Niels Knudsen.

Sml. Autobiographie i Hans Program fra Slagelse f. 1626 (6« d»si et sun^Lmenko äoxwLtum Obiistlsnornm in scbolis trs^enilorrnii) G 37—39 Erslews Aorf. Ler. I I . 593—4. H. L. Andersen „M it LwS Eventyr." S. 63—64. P o r t r a i t lithogr. asFortling Kbhvn 1859.

SS. Carl Vilhelm Elberling', f. paa Christianshavn ^ 1800, Llev 2 2 1838 Rector ved denne Skole, men for- flyttedes ^ 1851 i samme Cgenstab t i l Roeskilde. See blandt Rectorer i Roeskilde. Under ^3 1846 tillod Univcr- sitetsdirectionen to af Skolens Adjuncter (O livarius og Msn. ster) at oprette en Forberedelsesclasse, hvor de Born under 10 Aar , som senere agtede at indtrcede i Slagelse lcerde

Page 31: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

I. Arctvrer. 25

Skole, künde erholde en forberedende Dannelse. Denne be- stod ligesaa lcenge som Skolen, senest under Adjunct S ilfver- bergs Bestyrelsc. 1841 tilstod Universitetsdireclionen 50 Rd. t i l at grundlcegge et Moerstabsbibliothek for Skolens Di» fciple, der senere bestod ved Deellagern es Kontingent (1 Rd. aarligs.

Efterat en Reform af det lcerde Skolevcesen lcenge havde vccret anseet som orestaaende, begyndte Universitetsdirectionen i 1836 Fvrarbeiderne t il samme. Den Belostninz, som de udvidede Skoler vilde udkrceve, gjorde det fornodent at ned- lccgge flere as de davcerende Skoler, og som saadan paapege- des paa Sjelland Slagelse og Dordingborg Skoler. Ved kgl. Rescr. af 1844 tillodes en ncermere Undersogelse af, hvorvidt en saadan Nedlceggelse künde finde Sied, dog gjor- des det t i l udtrylkelig Betinelse, at man ikke maatte give vedkommende Byer gründet Anledning t i l Klage oder steet Forurettelse. Direktionen indledede derefter sin^Forhandlin- ger med Communalbestyrelsen i Slagelse og foreslog en om- trent l i elig Deling af Skolens M idler mellem Byen og det lcerde Skolevcesen (saa at hiin fik 5300 Rd. og dette om- trent 5565 Rd. aarligen). Men dette Tilbud blev ikke mod- taget; da nu tillige denne Deling ikke vilde medfore nogen egentlig Fordeel for Skolevcesenet i en Rcekke af Aar , saa- lcenge som der skulde udredes Vartpenge t il de afgaaede Lee­rere, og da ogsaa den Betragtning gjorde sig gMdende, at Slagelse Skole efter Vordkngborg Skoles Nedlceggelse vilde vcere den eneste offentlige lcerde Skole i hele Sydsjelland (da Opdragelsesanstalterne i Soro og Herlufsholm dog vare af en anden Bestaffenhed), bestemtes det ved kgl. Resolution af 1646, at denne Skole skulde bestaae. Der blev der­efter indgivet Tegninger og Overstag oder Localets notwendige Udvidelse. Men herved blev det. Cultusministeriet var af den Mening, at Skolefonden havde Ret t i l at oppebcere Sko­lens hele Jndtcegt fra Hospitalet og ved kgl. Resol. af ß1850 fceldeoes Skolens Dodsdom, der suldbyrdedes ved Lov af ^ 1852. Skolen nedlagdes ved Udgangen af Skoleaaret1851 - 5 2 .

Efter Rector Clberlings Forflyttelse bestyredes Skolen af denS Overlcerer Frederik Vilhelm Wiehe, fsee nedenfor bl. Overlcerere Nr. 12).

Page 32: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

26 Elagclsc l»rde S^olr.

R k . G o n re e to re r og O ve rlo e re re .

L. Christian Andersen H o rS g a a rd , vistnok den ( tu i- 8iikmu8 ^nttierk, der 1660 blev inscriberet ved Kjsben- havns Universitet, da Han to Aar i Forveien havde faaet akavemist Borgerret i Soro. Jeg har iovrigt vgsaa fundet en l lnistikinus .4nllrea: ^orriAins, der 1661 deponerede fra Kjobenhavns Skole vg ( 1>risiit»nn8 Andrere 8ec>venins, der deponerede ^ 1660 fra Aalborg Skole, og 6 tu-i8iisnus Andrere .VIorsinKius, der depollerede ^ ißgo fra Kjobenhavns Skole. Vor Hsjsgaard blev Alumnus paa Valkendorfs Collegium, og log ^ 1663 (efter Programmet) eller ^3 (efter M atrillen) Baccalaureigraden i Kbhvn, 1669 Conrector ved denne Skole; erholdt Z s. A. Magistergraden ved Kbhvns Universitet af Or. Jens Bircherod, blev 1674 Rector i Fredericia, hvor Han f i Januar 1686.

Sml. Worms og NyerupS Litt. Ler. Rosendahls IndbydelseSstrift. Nykjobing 184t S. S.

Senere havd? Skolen ingen Conrector for 1749. S m l. Hofmans Fund. 8 , 156

L. Otto Rhud var Conrector fra 1740— 49, see blandt Rectorer N r. 31.

8 . Mag. Niels B o rc h , dobt 1720 i Sonder- borch i Ribe S t., shvor Hans Fader, der var Bonde, f 1742. Han var af Or. Ole Borchs Slcegt; blev 1736 sat i Slagelse lcerde Skole, hvorfra Han 1742 dimitteredes t i l Universitetet, f? 1746 underkastede Han sig theologist Attestats (Ii. ill) , og blev s. A . Hörer i nederstc Classe i Slagelse Skole; 1747 blev Han Hörer i 4de Classe, 1740 Conrector ved denne Skole; s. A. erhvervede Han sig Magistergraden i Kbhvn, flmull inljinrnus), hvortil Han udncevnedes 1751 ; efter 44 Aars Tjeneste som Conrector entledigedes Han ^2 1793 med Bibehold af sin fulde Gage, -j- i Slagelse Z (efter Kirkebo­gen ^1 1807.

v) 1767 Sidsel Maria W in t h e r , f. H o r b e r g , d. i Vordingborg fA 1727 -f i Slagelse H 1806. D . af J o ­hannes Horberg, og Cnke efter Rasmus W inther, der sindes nedenfor blandt Horerne. Ved Niels Borch blev hun Moder t i l en Datier Christine Marie, d. i Slagelse ^ 1 7 6 9 , -f ugift i Kjobenhavn, der i mange Aar holdt et Pigeinstitut i Slagelse.

Sml. EiigklStostS Annatrr >807. 1, 135. „Dagrn" t807 Nr 30.Politivriinni Nr 164

Page 33: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

II. Conrectorer og Overlcrrcre. 27

4 Mag. Johan G o t ts c h a t t* ) , dobt M id faste S sn- dag 1742 i Himmelsv, hvor Hans Fader Lauritz Gottschalk, (der dep. ^ 1729 fra Roeskilde Skole) var Degn ( f b. 1' 1750, 45 Aar g l.) ; Hans Moder Karen Hansdatter To- strup (f. 1709 -s b. 1750) var en Softer t il M ag. An­tonius Tostrup, Conrector i Roeskilbe. Dep. 1761 fra Roes­kilbe Kathedralflole, tog 1762 2den Exam .; H, s. A . l»r>ees- I-uneus, blev 1766 Hörer i nederste (d. e. 3die) Lectie i Slagelse S ko le **); 1774 Hörer i 4de Lectie, efterat Han 1770 havde erhvervet sig Magistergraden ved Kbhvns Univer- sitet, hvortil Han creeredes 1773. ^ l 793 Conrector veddenne Skole, dog med Bibeholdelse af sin egen Gage t i l Borchs Dod, som Han ikke oplevede, da Han dobe K l8 0 2 (b .

s. A .) Han vedblev derfor at vcere Chordegn ved S t. M i­chaels Kirke t i l sin D o d , da den oberste Hörers Lon for-

') Hau maa hverken forverleS med sin Broder Hans G 0 t t sch a lck, f. 29. Jau. 1734, Student fra 9'oeskiide 1751, cLixI. ibeol. 28. Jan. >700 lsu,l.; Mag. 1761. -k d. 19. Juni 1804 som Rector i Aalborg, (Sml NyernpS Lit. Ler ) eller med HansJorgeu Got tschalk , f. d. 23. guni 1741 l Viskiude, Student 1759 sraOdense: d 19. Jan. 1763 tdeol. 1769 Magister; 1770 Prorector i Odenl« 1 1816 som Sgp. ved Hospitalet i Odense. Sml. GrSlews Forf. Ler.1. 502 og Snpvl. I 579.

* * ) Saa ringe eud en Hörers Vilkaar deugang vare, saa mangledr der dog ikke Ansogninger om en saadan Plads. Af en Optegnelse fra Rector Rhnd fees det uemlig, at denne -porerplads 1766 sog- teS af folgende 12 Caudidater.1 Niels Gram, Hovmestel hoS Khr. Lovenorn,2. Hans Osten f c l r t (dep. 1759 fra Slagelse),3. eu Dimittend fra Kjoge (Navnet er afrevet),4. Daniel Bpberg (dep. fra Slagelse 1751), -5. Soren L i n t rnp, rekommenderet af Hr. Wederkinch, hvor Han

conditionerrr „byder mig 100 Daler for at blive det",6. . . . Teilgaard, en gift Skoleholder,7 . Lauge Ci l e rsen (dep. 1754 fra Slagelse).8. ThomasH u n leg a ard d 25. August 1764 tbool. izuä.

(fee bl. Dimitt. fra Roeskilde 1758) „stärkt anbefalet, byd^ at »ille vcrre god ved Enken",

9. Christian Ln n t, dep. d. 30. Ju li 1757 fra Slagelse,10-Johan Gottschalk (prcrgtige Attester),11. Christian Pmgel (dep. 1762 privat med Test, af Rector i

Slagelse).12. Ole H o f f d i n g .1789 anfloges 3die Lectie Hörers Jndtagter til neppe 150 Rd.

Page 34: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

28 Elagklst lirvd« Efol»nemmelig bestod i Jndtcegterne af dettc Embede. Han var vistnok ug ift; af sine Disciple Var Han ikke scerdeles afholdt, hvortil o.asaa Iron ien henpeger i folgende Avertissement, der findes i Berlingsie T id. 1797 Nr. 100, og som giver en fin­geret Efterretning om Hans Dod. „A t det har behaget der alting bestyrende Forsyn den 8 . Decbr. at bortkalde min Herr Livet clftede Mand Johan Gotischalch, Conrector ved S la - gelse latinsie Ekole, ^fter 25 Aars Lcere-Embede og inderlig elftet af sine Disciple, stulde jeg ikke undlade herved atbekjendt- gjore fravcerende Slcegt og Venner, frabedende mig al Con- dolence. Slagelse d. 13 Decbr. 1797. Cille sal. Gvttschalchs." Han rostes iovrigt meget af Prof. Woldike for Orden og Nsiagtighcd i at passe sine Forretninger, for Alvor i at paasee, at Disciplene bestilte noget og for Hans gode Methode i Underviisningen. Ester Hans Dod stod Conrectoratet ledigt, de fleste af Conrectors Forretninger besorgedes i nogle Aar af davcerende Adjunct Jens Möller, (der findes nedenfor Nr. 8). Forst ved Skolens Reform 1813 beflikkedes der en Overlcerer.

5 . Poul Arnesen, f. ^ 1776 i Brejdabvlstad Prceste- gaard i Sneefjeldsnces Syssel i Is lands Vesteramt, var en Eon afProvst Arne Sivertsen f?rini 8iLur<i»r8nn), fodt paaJsland 1731, dep. ;§ 1752, i / 1754 canll. ibeol. n. c. f 1805 som Prcest i Holt i Rangarvalla Syssel, og Hustrue Christine Jacobsdatter. Han blev som Discipel sat i Helsingors lcerde Ekole, fra hvilken Han dep. i Efteraaret 1799. og blev ud. mcerket saavel ved exinnon rnlium som I og jK 1800ved den phi- lologifte og philosophifle Examen. Dar r 2^ Aar Alumnus af den philologifte Classe i det pcedagogisie Seminarium, hvor Han ved sin Afgang underkastede sig de forftjellige be- falede Prover, blev 1803 Adjunct og 1806 Overlcerer i det latinsie Cprog ved Christiania Kathedralflole, entlediget ^ 1812 cfter Ansogning i Naade; ^ 1813 Overlcerer vcd Slagelse lcerde Ekole; Rector ved den lcerde Ekolei Fredericia; ved kgl. Resol. af 1817 blev Han ved Sko- lens Reduction fra j 1818 sat paa Partpenge. Senere pri- vatiserede Han i Kbhvn, hvor Han var Leerer ved Gorgerdyd- siolen og iovrigt fornemmelig besijceftiget med Udgivelsen af sit grcesie og latinsie Lexikon, -s ^ 1851.

n 1, ^ 1805 Bodil Cathrine T h o r u p , f. 1768, -j- Z 1806 i Christiania, D . af Prcesten Niels Holmboe Thorup i Guldager, f. <> 1733 i S . Vissing -j- 1803 og Hu­strue Vibeke Margrethe T h u n e , dsbt i Hjortlund H ^ 5 7 ,

Page 35: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

u. Eornectvrrr. 29

i Ribe ^ 1830 (og altsaa en Softer af Professor P. N. Thorup, Rector i Ribej.

2 ) 1806 Dorthea Elisabeth deWauvert W ex els, f. 1 /1783 j Kbhvn -j- ^ 1848 (begr. i Esbsnderup), D . af Kammerraad og Administrator Hans Wexels i Christiania og Hustrue Hedevig Elisabeth W ith. I 2vet Wgteftab blev Han Fader t il fol­gende B orn :

1) Hans Wexels Arnesen, f. og 1 1808.2) Hans Leganger Wexels Arnesen, f. ^ 1809; Student

1827 fra Borgerdydffolen i Kbhvn, blev udmcerket ved Examen A rtium , ligesom ogsaa nceste Aar ved den phi- losophifte Examen; studerede en Tidlang limo!., senere)urg. ^ 1834 6k>»6. ^uri3. (I. I .); 1836 Fuldmcegtig ved denvestindifle Regjering, ^ 1838 Kammerassessor; K 1842 Overretsprocurator i Vestindien; ^ 1850 Plantage J n - specteur paa S t. Croix; 1852 Medlem af Colonialraadet. c . Wilhelmine H a s t r u p . -

3) Hedevig Elisabeth A r n e s e n , f. 1811.4) Sigurd Christian Arnesen, f. og i 18N (T v illing ).5) Benedicte Martinette Arnesen, f. i Slagelse ^ 4813.6j Peter Krog Meyer A r n e s e n , f. ^ 1815 i Slagelse,

Student 1834, 1840 o«,nN. )>irl5-.; 1847 Amtsfuld-moegtig i Fredensborg; ^ 1848 cst. Birkedommer og Skri- ver ved Kronborg B irk ; Auditeur og Regnftabs-forer ved 5te Tragonregiment; s. A. ved 6 te; >851Herredsfoged ved de augustenborgfte Godser paa A ls.

7) Pilhelm Frederik A rnesen , f. 1820 i Kbhvn; blev1838 af sin celdre Broder Peter privat dimitteret t il Univer- sitetet; ved examen »rlium erholdt Han Charakteren litucl;1839 enncl. plu'Io;. n. e. -s umiddelbart derefter.

8 ) Dorothea Pauline Arnesen f. 1821.9) Marie Sophie Benedicte Hedevig Arnesen, f. ^ 1824.

10) Borge Torlacius Arnesen, f. ^ 1828 -j- 1830.6 . Jeppe Christensen Q v is tg a a rd , Overlcerer fra ß

1819 til H 1826, see ovenfor blandt Rectorer N r. 35.V. Hans Morten F le m m e r, f. 1797 i Vesteregede

i S je lland , hvor Hans Fader Carl Gustav Flemmer (see nedenstaaende lille Stamtavle over Familien Flemmer) da Var Sogneproest. Ester hjemme at have nydt Underviisning af sin Fader, blev Han ^ 1809 sat som Discipel i Horsens lcerde Skole, hvorfra Han 1815 af Professor O lu f W orm di. mitteredes til llniversitetet; ved exronen »riinm erholdt Han

Page 36: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

30 Stagelse lcerde Skole.

Hovedcharakteren ug*). Det neeste Aar blev Han ligeledeS udmcerket ved 2den Examen,'^uagtet Han allerede fra Skalen havde, iseer paavirket af sin udmeerkede Rector, bestemt sig for Skolefaget, besiuttede Han dog, da der endnu ikke var anord­net nogen Skoleembedsexamen, ferst at tage theologisk Atte­stats. Denne underkastede Han sig, nagtet en langvarig Oien- svaghed i mere end 1 Aar aldeles forhindrede Ham i at lcese; EK 1819 med Charakteren Inuck ei guiclem eZreAie. Derefter studerede Han Philologie, men standsedes atter 1622 ved en hektisk Feber, dog underkastede Han sig ^ 1823 den philolo- gisie Cmbedsexamen (Inucl.), hvis praktiste Prove Han ^ s. A. aflagde med samme Udfalb. Ester privat at have dimitteret 25 Disciple t il Universitetet, samt tillige fra Begyndelsen af 1821 at have vceret Leerer ved Borgerdybflolen paa Christians- havn, og under Or. N. B . Krarups Fravcerelse paa en Uden- landsreise, i 3 Aar derfra at have dimittere^ 17 Disciple t il Universitetet, blev Han ^ 1826 udncevnt t i l Overlccrer ved denne Skole, hvor Han forblev i 4 fnlde Aar, indtil Han ^ 1830 befordredes t il Rector ved den lcerde Skole i NanderS; herfra forflyttedes Han ^ 1836 i samme S tillin g t il Frede- riksborg lcerde Skole. 1836 disputerede Han efter fore- gaaende Jndbydelse for DoctorgradeniPhilosophien ved Kbhvns Universitet; s. A. udncevnedes Han (samme Dag som Hans Fader) t i l R . af D -; 1845 Professor (Rang i 5teCl. N r. 8 ) 1851 Etatsraad. Hans Underviisningsfag iSlagelse Skole vare Latin og Greesk, i dette sidste Fag havde jeg den Gleede at have Ham til Leerer i mit sidste Skoleaar, og fra Hans og l)r. Meislings Underviisning opstod min Kjcer- lighed for Philologie. Hans grundige Underviisning og den ufvrtrodne F lid , Han anvendte paa sine Disciples Fremgang, v il beständig med Taknemmclighed mindes af diöse.

^ 1823 Inger Margrethe Lun 7 f. 1797 i Kbhvn., D . af Jsrgen Christensen Lund, f. ^ 1765 f 1830, Bogholder og Pakhuusforvalter for Handelshuset Rabeholm og senere for Meyer og T rie r, samt Bogholder og Kasserer for Understottelses-Selstabet, og Hustru Luise Augnsta M a r­grethe Metsch f. ^ 1766 f K 1842.

Sml. Antobiographie i Programms for Randers lcerde Skole for 1834 og i UniversttetSprogrammet til Festen d 31.KOctdr. 183ü. Hnn-

*) 2 Aarene 1812 — 17 qaveS der danffe ^ovedcharakterer ved Univer sitetet.

Page 37: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

II. tsonrectorrr og Overlcreerr. 81

grup - biogr. Cftrrr. cm philol. Candidaler 1. 82—84. Cr-Ilrws Forf. Lkr. 1, 440 — 1. og S»ppl. 1, 485- 6.

Oversigtover

Familien Flemmer.. . . F l e m m e r , Peruquemagermester i Odense.

1. Peter Flemmer, f. c. 1735, dep. 1753 sra Odense Gymnasium, (inscr. 6ncenltiii,6N8.

.4 2. Daniel F l e m m e r , Peruquemagermester i Odense.n 1772 i Odense, J fr . Ane Kirstine Olsen,

ä 3. Johannes F l emmer, Borger og Peruquemagermester i Odense, f. c. 1740 sstd. j- 1818.

^ 1 7 7 2 A n n a L i n d h o l m , f. c. 1750, hvis Fader, der dar Bager, eiede en stör Gaard i Odense, j- c. 1704 (8 B . 0 1— 8). .

0 1. Hans Christian F l e m m e r , f. ^ 1772 i Odense, 1700 Student sra Odense Gymnasium; , 1791 crmd. 1-1». Inrxl.: ^ 1704 e»n<l. llieul. lisud ; ^ 1708 Sgp.efter sin pngre Broder i V . oq O . Egede i S je l l . ; ^ 1799 Sgp. i Kongsted s. S t. ^ 1815 l i * ; 1825 Sgp. i S tillinge s. S . ; -j ig 47. S m l. Barfod, D. G . 1, 215 (N r. 275) og 2, 88.

n 1798 paa Christianshavn Christine R a beh o lm , f. 1779 -j- j Kbhvn. , ^ 1852, D- af Mogens Nabeholm, ChinacapitainfiTranquebar, og Sophie Charlotte Nielsen, f. 1756 -j-c. 1846 sLcngnick »N. Nielsen«) (4 B e 1— 4).

0 1. Sophie Charlotte F l e m m e r , f. ^ 1799 (ei B ). v) 27 itzZZ Christopher Peter A n d e r s e n , finde?

nedenfvr blandt Adjuncterne N r. 94). o .2 . Carl Adrian F l e m m e r , f. 1802, Landmand i

S tillinge.^ 1843 Hanne K o j e n , s. 1825, D . af en

slesvigfl Meierisorpagter, (2 B ). d 1. Louise F l e m m e r ,<1 2. ^eler Christian F l e m m e r ,

e. 3. Vilhelmine Frederikke Flemmer. f. 1810.Kjobmand Joseph Christoph (alm. kaldet

Christophersen) i Korsoer, f. 1810 ^S . af Kjobmand Christoph sstd.) (2 B 4. 1— 2).

«I 1. Vilhelmine Christoph, f. Z 1844.

Page 38: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

32 Slagkl,t l«ide Skol«.

ä 2. Christian Albert Christoph, f. 1846. e 4. Christian August F l e m m e r , f. Z 1813- i Kongsted,

dep. 1831 PNvat sb i » ) : 1837 or.n6. ebir. s!I); 1838charakteriseret Bataillonschirurg; s. A. praktiserende Lcege i Korsoer, hvorfra Han i Efteraaret 1852 reiste t il Cap­landet, og nedsatte fig som praktiserende Lcege og tillige Apotheker i Creolerrvlonien Godthaab.

n ^ ;840 Betty Camilla Augusta A r b o e , f.1 8 . . (en D . af Thoger Arboe og en Pleiedatter as Pa­stor Kjeldberg i Havrebjerg) s8 B . 6. 1— 8).

6 1. Christian Ludvig F l e m m e r , f. s,- 1841.6 2. Camilla Henriette Flemmer, f. ^o 1842.<1 3. Thoger Arboe August Flemmer, f. sZ 1843.6 4. Louise Charlotte Flemmer, f. ^ 1845.6 5. Cathinca Christine Flemmer, f. ^ 1846.6 6. Hans Christian Flemmer, f. - ° 1647.6 7. Sylvester Flemmer, f. 1850.6 8. M arius Flemmer, f. paa Caplandet i April 1853.

k 8. Carl Gustav F l e m m e r , f. ^ 1774, dep. 1760 fra Odense Gymnasium; 1791 o»n6. pbil«8. I:ru<1.; 1794esnll. ibeoi. Iiiu6.; ^ 1796 Sgp. i N . og O . Egede i S j. , ^3 1798 Sgp. i Ulsoe og Braaby s.S t . ; i"807 Sgp. i Besser og Onsberg, samt cst. Provst oder Samsoe og Thunoe; ^ 1812 Amtsprovst s. S t. og Seminarieforstander; ^ 1816 Sgp. i Alsted og Fjenneslev i S j e l l . ; 1836 R . af D . f 1845.S m l. Erslews Forf. Lex.; Barfods Danm. Geist!. 1, Sp. 187.

M i Helsinge ^ 1797 Sara Martine H a m m e r , f. sstds. 2 1770 -j- i Besser -o 1815, D . af Morten Hammer, f. i Nykjobing p. F. ^0 1739 -j- s » 1809, Sgp. i Helsinge og Valdby ved Hillerod og forste Hustru Sara f. Hammer, dobt i Aarhuus ^ 1739 »2 i Helsinge 1765, -j-b. ^ 1771. (6 B . 6 1 - 6 ).

0. 1. Hans Morten Flemmer, f. 1797, Ctatsraad ogl)r. Rector i Frederiksborg, R.ssee ovenfor).

-n ^ 1823 Inger Margrethe L u n d , f. ^ 1797 lsee ovenfor) s3 B . 6 1- 3.)

ä 1. Eduard F l e m m e r , f. ^ 1824 i Kbhvn., Adjunct i Roeskilde (see bl. philol. Cand. 1860 Nr. 12).

n 1854 i Roeskilde Ane Marie Bolette Sophie Hertz, f ^ 1834 i Roeskilde, D . - f Consistorialraad

Page 39: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

II. C^xrkttvrtr

Hans Peter Boye Hertz, Sgp. tit vor Frue og S t. J s r- gcnsbjerg Sogn ved Roeskilde. (S m l. min Stamtavle vver 4 Noesk. Fam. pag. 3 )

v 1. Inger Margrethe Bvleite Sophie F l e m m e r , s.1856, i Roeskilde (d. 1' s. A.

o 2. Inger Margrethe Bolette Sophie Flemmer, f. ^ 1857 i Roeskilde (dsbt s. D .)

3. Hans Michael Carl Gustav Flemmer, f. ^ 1858 i Nvesk. fdsbt s. D ).

« 4. Eduard Flemmer, f. 1860 i Roeskilde.6 2. Louise Martine Flemmer, f. x 1826, -j- 3 Uger

gammel.6 3. Louise Martine Flemmer, s. 2» 1827 i Slagelse

<2 B j1847 i Frederiksborg Christian Theodor

B s r r e , s. 1819, Adjunct i Frederiksborg. 1. Hans Christian Henrik Bsrre, s. 1851 .

s 2 . Margrethe Louise Christine B s r r e , f. ^ 1852.<1 4. Carl Christian Em il Flemmer, s. ^ 1829 i S la ­

gelse, Student 1849 i Frederiksborg (1 ); 1851 osnll. pl,ilo8. <3); fungerede 1853 som Choleralage, deels i Kbhvn, deels i Sundbyvefter; 1854 Underskibslcege paa Fregatten Thetis; 1857 Lcegeexamcn fb. b ) ; s. A . reiste Han med kgl. Underststtelsc udenlands t il Tydstland, Frankrig og Ita lie n ; 1858 Candidat paa Frederiks Hospital: s. A. praktiserende Lage i Holstebroe.

^ ^ 1859 i Frederiksborg Emma Nathalia Camilla B o r re, f. 1834, D af Prolurator og Postmester Christian Bsrre, f. 1781 -f rF 1857 og Marie Dorothea Margrethe Anton, f. Z 1799 ^ ^ 1819.

e 1. Frits Ludvig Mouritz Flemmer f. ^ 1860.>' 2. Caroline Auqusta Flemmer, f. 2« 1799 -r- ^ 1860

i Roeskilde.e 3. Sara Christiane Flemmer, f. A 1801 H 1857.c 4. Eduard Flemmer, f. 1/ 1802, dimitteret 1820 t il

Universitetet af sin Brodcr sl-iurl.); f 1822 af Brystsyge.

0 5. Emilie Flemmer, s. 1803 H § 1830 af Bryst­syge.

0 6. Christian Flemmer, s. '.7" 1811 f ng. L 1829 af Brvstsyge. ' '

T3

Page 40: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

64 Elagelsr Icrrdr Ekotc.v 3. Frederikke Amalie Flemmer^ f. 1775 -s 1853 i

Odense (12 B .) . 'Friseur M ö l l e r , f. 17 . . -j- c. 1840.

6 4. Anna Flemmer, f. 17 . . -s 1818 i Assens.H u n d e r u p , Eier af forfljellige Land-

eiendomme, senere Kjsbmand i Assens, hvor ban l- 1818.

K 5. Augustine Flemmer, -s ugift.8 6. Grubbe Claudiane Flemmer, f 1818 i Ringsted.

i Kong sied Jeus N a s müssen, Veterinair. Eiede en Udflytter Gaard paa Holmstrup Mark ved Slagelse, -j- 1830 i Ringsted.

o 1. Frederik Christian Rasmussen, o. ^ 1808, Sko- magermester i Ringsted, flyttede 1847 t i l Roeskilde.

-L ^ 1632 i Niugsted Christiane Pete rseu , f. ^7 1808 i Kirkerup.

<1 1. Jens Peter R a s m u ss en , f. ^ i y Z 4 j Ringsted, Kjsbmand i Roeskilde.

1859 Maren M a t h i e s e n , f. ^ 1837 iMarbjerg.

ri 2. Elise Mariane Rasmussen, f. i Ringsted 1838. kl 3. Vilhelmine Claudine Rasmussen, s. 1842 i

Ringsted.kt 4. Nicoline Louise Rasmussen, f. i Roeskilde

1849.e 2. Carl R a s m u s s e n , f. 1810, Uhrmager i Rud-

kjobing.e 3. Johanne Caroline Rasmussen, s. 1812.

M i Kbhvn Skrcedermester G u n d e r s e n i Skeen.1! 7. Rebekka Flemmer ugift.K 8. Elise Fleuuner, Gjordemoder i Fyen.

Bsdker Adrian N ie l sen , seuere Forpagter.6 1. Caroline Nielsen, e 2. August Nielsen, Gjeestgioer i Fyen.

8. Mag. Carl Vilhelm Elberling, Oderlcerer 1830 t i l ^ 1838, see bl. Rectorer ovenfor N r. 36.

V. Hans Kofod W hitte, f. Z 1810 i Korsoer, hvor Hans Fader Peder Bernholt Whitte, f. 1765 -j- ^ 1833, var Toldkasserer, Hans Moder Marthe Margrethe Marie Ko- sod, s. ß 1775 i Ron.ne, co ^ 1850 -j- Z 1859, var en Dattcr af Mads Kofod, der sindes blandt Rectorer i Rönne. Efterat have nydt privat Underviisning forst as sin Fader, sicen

Page 41: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

II. Eonrectorer.

af Provst Peter Mathias Thestrup, kom Han i Huset hoS sin Morbroder, Overlcerer Hans Anker Kofod i Kjobenhavn, og blev i Octbr. 1824 som Discipel optagen i Metropolitansto­len, hvorfra Han 1828 dimitteredes t i l Universitetet slsu6.); >829 blev Han udmcerket ved 2den Examen; i M arts ^831 blev Han Alumnus paa Borchs Collegium; fra 1832— 37 var Han Leerer i Borgerdydstolen paa Christianshavn; ^ 1835 underkastede Han sig philologist Cmbedsexamen, hvis praktiste Prove Han aflagde ^ 1836, begge med Charakteren !ai,6.; i J u l i 1837 constitueredes Han som Leerer og H s. A. bestikkedes Han t i l Adjunct ved Metropolitanstolen, hvor Han underviste i Historie og Geographie; ^2 1838 disputerede Han for Magistergraden ved Kbhvns Universitet; ^ s. A . befordredes Han t il Overlcerer ved Slagelse leerde Stole, hvor Han underviste i Danfl, Latin, Grcest, Hebraist og Franst, og forblev her, t il Han ^ 1841 bestikkedes t il Rector for den leerde Skole i Rönne fra ^ s. A. at regne; § 1852 Rector for den hoiere Realstole i Rönne; i denne Skole underviste Han i La tin , Grcest og S ang ; ^ 1857 forflyttedes Han i samme S tillin g t il Randers, hvor Han underviser i Latin Hebraist og Danst. ß 1858 Professor (V. 8 ). .

co itzZtz j Kjobenhavn Eleonore Henriette Cathrine Scheel , f. ^ 1814, D . af Lehnsgreve Christian Scheel t il Stamhuset gl. Estrup, f. H1791, -j- ^»1844 og I ste Hustrue, Johanne MarieSophie Lund(Lengnicks „S tee l" S . 18). Hun har fsdt Ham folgende 8 B orn :

1) Svphus Peter August Scheel W hitte, f. ^ ig 3 9 j Slagelse, der 1858 blev Student i Randers (1 ).

2) Johannes Anker Christian Scheel W h i t t e , f. 1840 i Sligelse, blev >860 Student i Randers s2).

3) Agnes Marthe Marie Caroline W h i t t e , f. ^0 1843 i Slagelse.

4) Anna Eleonore Christiane W h i t t e , f. ^ 1845 1 fK s. A.

5) Carl Christian Jorgen Scheel W h i t t e , f. ^ 1846.6) Axel Henrik Siegfried Scheel W h i t t e , f. A 1848 -j-

11 s« A.7) Anna Sophie W h i t t e , f. »Z 1850.8) Axel Wilhelm Magnus W h i t t e , f. I 1853.

Sml. Autobiographie og Skrifter i Progr. fra Slagelse l«rde Skole for 1839 og fra Rönne for 1844. Hundrups philol. Eandidater 1, Ar. 148 S. 92 2 H. S. 25. ErSlews Forf. Ler. 3, 527—8.

3*

Page 42: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

36 Elagelse loerdr Skolet

IQ . Janus Bagge F riis Bjerregaard, f. 1807 i K bhvn, blev 1844 besiikket t i l Overlcerer ved denne Skole, hvorhen Han imidlertid aldrig kom, da Han allerede ^ 1845 efter Ansogning i Naade entledigedes fra dette Em- bede, for at Han künde overlage Bestyrelsen as vet lcerde I n ­stitut i Fredericia. See Hundrups philoleg. Cand. 1, S . 91— 92.

LL. Soren Bloch Thrige , s. 1820 i Roeskilde, blev ^ 1845 constitueret til ind til videre ac overlage en Over- lcerers Funktioner ved Slagelse lcerde Skole; ^ 1846 ud- ncevnedes Han t il Overlcerer ved denne Skole, men allerede 20 s. A . forsiyttedes Han i samme Egenfkab t i l Roeskilde Skole. See bl. Overlcerere i Roeskilde, (bl. philolog. Cand. 1, 106— 7. 2, 26) og min Stamtavle over Soren BlochsDescendenter.

LL. Freden! Vilhelm Wiehe, f. i Kbhvn 1817, er en Son as Kammerraad Carl Wilhelm Wiehe, forhen Con- toirchef under Generaltoldkammeret, f. ^ 1788 og Antoinette Louise Rösing, f. paa Fredensborg 1798 co 1612, D . as Instrukteur og k . Michael Rösing og Hustrue Johanne Cathrine Olsen. I Aaret 1828 blev Han optagen som D i- scipel i Borgerdydflolen i Kbhvn, hvorfra Han 1835 dimitte- redes t i l Universitetet. Ved Examen nilium erholdt Han Cha­rakteren Inuci, det nceste Aar blev Han udmcerket ved 2den Gramen; i Novbr. 1840 blev Han Alumnus paa Borchs Collegium, hvorfra Han udgik 1843; var i flere Aar Lcerer i Latin i den kjobenhavnste Borgerdydstole; underkastede fig 10. og 11. M a i 1843 philol. Embedßeramen llarxl. 32), hvis praktiffe Prsve Han aflagde ^ 1844 med samme Udfald, con- ftitueredes ^ 1843 som Larer ved Kaihedralstolen i Odense, ved .hvilken Han ß 1844 besiilkedes l i l Adjunct; ^ 1846 be- fordredes Han <il Overlcerer ved Slagelse lcerde Skole, hvis Bestyrelse ester Rector Elberlings Forflyttelse til Roeskilde blev Ham overdragen ved Ministerialskrivelse as ß 1851. Ved Slagelse Skolcs Nedlccggelse afgik Han paa Vartpenge, men befordredes allerede ^ 1852 t il Overlcerer ved Aarhuus Ka- thedralstole; Hans Helbredstilstand var imidlertid dengang me- get betcenkelig, og i Forsommeren 1853 foretog harr sor at gjenvinde sin Sundhcd en Badereise t il Ems, hvortil der es­ter Ministeriets Foresti kling under ^0 A. as Hs. M aj. Köngen allernaadigst blev tilstaaet Ham en Uuderstottelse as 300 R d l . ; 1856 dispulercde Han sor Doktorgraden i

Page 43: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

II. bonr«itoie>. III. Hvrrrr S7

Philosophien ved Kbhvns Univerfitet säe vesliAi'is et reliqmis sz'non^micse artis Orsoeorum).

24 Ig 44 Johanne M arie D r e v s e n , f. i Kbhvn K 1823, D . af Fabrikeier Christian Drevsen, Medeier af Strand­mollen og Silkeborg Papirfabrik, f. 1799 §g HustrueErnestine Jacobsen, f. ^ 1804 <» 1822. Hun harfodt Ham folgende B orn :

1 ) Johannes Wiehe, f. 1345 i Odense, Discipel i Aarhuus Cathedralstole.

2 ) Fritz Wiehe, f. ^ 1847, Realdiscipel i Aarhuus Skole.3) Marie Louise Wiehe, f. ^ 1848 i Slagelse.4) Christian Wiehe, f. 1/ 1850 i Slagelse, Discipel i Aar­

huus Skole.Sml. Hundrups biogr. Efterr. om Philol. Cand. 1, 108—9. S,

2V. Lengiiick's Genealogie over Fam. Drevsen.

I I I . Horere, Adjuncter og constituerede Leerere

Horerne ved de lcerde Skoler vare i celdre Tiber saa stel aflagte (S m l. Ouistgaards forts. Cfterr. cm Slagelse lcerde Skole S . 50 flg., hvor Hsrernes Indtcegter findes specisice- rede efter Hofmans Fund. 8 B . S . 156 flg.) og tildeelsder- for saa ringe agtede og anseie, at det ikke er at undre over, at T iden, der har tilintetgjvrt saa mange stolte Minder fra celdre L ider, ofle har udstettet deres Navn og Minde. Det er derfvr kun omtrent om de 2 sidste Aarhundreders Leerere, jeg her seer mig istand t i l at meddele selv en meget larvelig Un- derretning, cg dette endda lun paa Grund af den heldige Omstcendighed, at der i Slagelse Skoles Archiv i den celdste cpbevarede Regnstabsbog findes deel s en Fortegnelse over 44 Horere, scm have vccret ansatte ved denne Skole fra >663

til 1705 (see cvenfor under 24de Rector) dee l s en Afstrift as en Eed, scm ved denne Skole en Tidlang blev foreiagt Ho­rerne til Undcrstrist, men 1738 af Biflop Hersteb blev af- siasfet som nhjemlet (Sm l. Ouistgaards Efterr. om Slagelse Bv og Skole S . 80— 81, hvor Eden findes aftrykt), cg som findes undcrstreven af 20 Horere, der vare ansatte fra 1700 til 1729, der dog Mc ere alle de i dette Lidsrum ansatte,

d c e l s endclig en Fortegnelse over de Horere, der bleve an­satte i Aarene 1740 til 1772. Den herfra tagne Fortegnelse over Horerne bar jeg supvleret deels af trvlte Kilder (der

Page 44: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

SS Glagelse 1>rrde Stolr.

allevegne ville findeS anfsrte), deels af Stagelse Kirkeboger og Slagelse Skolearchivs aarlige Brevstaber, deels af Kbhvns Universitets celdre M atrik ler, hvori der ved Fortegnelse over dem, der have taget Magister eller Baccalaureigraden, stedse derks S tillin g sindes vedtegnet, der vare Prcester eller Hsrere. Skalen havde t oeldre Tider 5 (blasser, (S m l. Duistgaards forts. E ft. S . 80 flg., Hofmans Fundat. 8 , 156 : «Hospi­talets celdre Fundationer tilstaaer 4 Hsrere Kost") men efterat dette Antal tidligere var indflrcenket t il 4, blev i 1756 (ifolge Forordn. af s. A .) Iste og Lden Lectie sammenlagte, saa at Stolen i den sidste Halvdeel af forrige Aarhundrede, og ind til denS Reform 1813 tun havde 3 Classer og tvende Hs­rere; med sverste Hsrerembede var Degneembedet ved S t. M i­chaels-Kirke forbundet, og med nederste Hsrerembede Degne­embedet ved S t. Peders-Kirke. Dog vare Horerne som Degnc ikke Prcesterne underordnede, saa at disse, hvis de meente cu have noget at klage over dem, desangaaende maatte henvende sig t i l Rector. Deres Forretninger som Degne bestode i, ved enhver offentlig Gndstjeneste at styre Menighedens Sang, og üdfore den svrige Kirtesang, iligemaade Sangen ved Brudevielser, Barselkoners Kirkegang, Barnedaab, Skrifte- maal og Liigbegjcengelse. Alene i denne sidste künde Discip- lene sorpligtes t i l at deeltage. Ved kgl. Rescript af fß 180?. blev det bestemt, at

1) Chordegneembederne ved S t. Michaels og S l. Pedeis Kirke, med alle didhorende Forretninger og Jndkomster, overdrages fra Latinfiolens Hsrere t il Borgerflolens La- rere, hvilket seNere ved kgl. Resolution af 1805 blev almindeligt bestemt over hele Landet;

L) Latinskolens Disciple ophsre at. deeltage i oe kirkelige Forretninger;

3) Jndtcegterne af Liig tilfalde Vorgerstolen, imod at Conrector og Disciplene erholde 10 Rdb i Godtgj relse af Hospitalet;sverste Hörer beholder sine svrige Jndtcegker og erholder 200 Ndl. i Erstatning for Degnetjenesten ved S t. M i­chaelskirke ;

5) nederste ligeledes, og erholder 100 Rdl. i Erstatning for Degnetjenesten ved S t. Pederskirke.L Lauritz Petersen T h rr ra seller som van felv flrev.

Page 45: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

lu r « * ) var f. H 1598 i Skjelstsr, hvor Hans Fader Peter Lauritzen H o l s t var Chirurg; Moderen Heed Apollonia Hansdatter. HK 1613 blev Han optagen som Discipel i S la - gelsc Skole, hvorfra Han i A pril 1619 blev dimitteret t i l Universitetet; ^ s. A. blev Han Hörer i denne Skoles ne- derste Lectie; s. A. rykkede Han op t i l 2den, Z 1620 t i l 3die og Z s. A. t i l 4de Lectie, ig 2 0 tog Han Bacca- laureigraden i Kbhvn; i Octbr. s. A . opgav Han sin S tilling vcd Skolen, og reiste udenlands t i l 1623 med en ung Adels- mand, Christoph er Herlufsson fra Fuglebjerggaard. I Nov. 1623 blev Han Rector i Nestved; (bl. Rectorer i Nestved Nr.6 ) ; ^ itz25 creeredes Han af Di. Wolfgang Rhumann t i l Magister pliiln?. ved Kbhvns Universitet; i Decbr. 1626 blev Han Cvnrector ved Metropolitanskvlen (b l. Conrectorer Nr. 5 ); i M arts 1628 Rector paa Herlufsholm; 13. Sondag efter T rin ita tis 1630 Sgp. i Nykjobing paa Falster (ordin. ß i Odense af Biskop Hans Michelsen) og kort derefter Provst i Sonder Herred, i hvilket Cmbeve Han -s ^ 1655. Han rostes for stör Dygtighed i de ssterlandste Sprog.

co ^ 1631 Catbrine Maschinedel , D . af 1)r. Balthasar Maschwedel, f. 1561 -j- ^ 1621, Hofprcedikant i Nykjobing hos Enkedronning Sophie. Hun fodte Ham 4 Sonner og 5 Dsitre, af hvilke Datieren Margrethe ^ 1654 Mag. Lau­ritz Mortensen Vedsted, og ved Ham blev Stammemoder t i l Slcegten T h u r a . S m l. Zverg S je ll. Cler. S . 607.

Sml. Dansk Magazin 3. 215—20. GjessingS Jubels. 1, 457—59 og Stamtavlen 467. Melchior ^m Herlnfsholm S. 164—65. Jmm. Barfod, Falst. G. 1, 7—9. Worms og Nyerups Litt. Ler.

T . Daniel S a m u e ls e n (Uorievius) blev 1619 dim it­teret t i l Universiletet fra Herlufsholms Skole, og var Hörer her, da Han ^7 1622 tog Baccalaureigraden i Kbhvn.; blev senere Sgp. i Bavelse og Skje lby, og tog som saadan ^ 1635 Magistergraden i Kbhvn.

8 Vilhad C hriskensen (Höfrintzvnsis) blev 1621 di­mitteret t i l Universitetet fra Kbhvns Skole (imm. og var Hörer ved denne Skole, da Han 1624 i Kbhvn tog Bacca- laurei-Graden.

4i. Jesper Hansen Le rche , f. 1603 i Lundforlund, hvor Faderen Hans Petersen Lerche var Sgp., Moderen var

III. Hoierr, Adjunlter og coustiinerrde Lcrrere. Zg

* ) Dette Navn antog Han forst i sit senere Liv ; endnu, da Han blev Magister, findes Han b ot brncevnt Lauritz Petersen.

Page 46: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

Llagelsr lande Gkvle.Anna Rasmusdakter. Deponerede 1026 fra Slagelse Skole, blev^senere Huuslcerer hos Lehnsherre Wenzel Siulgjer (?) paa Antvorstov, derpaa 2den og senere 3die Lectiehorer her. 1643 blev Han kaldek over t i l Bergen af Sgp. Mag. Hans Samuelsen og Borgemester Ove Jensen, med hvilke Han havde tjent i Brsd paa Antvorstov. S . A. Medtjener paa Wor, 1647 HospitalSprcest i Bergen H 1654.

Sml. Alb. Hatting. Berqenstc Prceftchist. S. 177. s . Mads Jensen P r o r n , deponerede 1638 fra S la ­

gelse Skole, og blev s. A Hörer her t i l 1643, da Han blev Sgp. i Sorbymagle vg Kirkerup i S je ll. 1 1688 som J u b e l ­leerer. Han havde 5 Ssnner, af hvilke en stndes neben- for blandt Horere Nr. 18 ; to Sonner bleve Prcester, og en Pedel ved Kbhvns Universitet. '

Sml. Treschons Jubell. S. 320.6. B jörn Andersen, S . af Anders Bjornsen i Lund-

forlund, dep. 1641 fra Slagelse Skole, ^ 1642 Kneeolnu- isus; blev 2den Leetiehsrer og giftede sig i denne S tilling i Slagelse 1646 med Margrethe Clausdatter, st. Jens Schjot- ies Efterleverste (S t. Michaels Kirksbog).

V. Svend Sorensen Leth, S . af Soren Nielsen Lekh, Sgp. i Veierslev og Villersoe -f 1655, og Hustrue Karen Svendsdatter Hansen. Han var fsdt 1621, dimittereoes

1643 til Universitetet fra Aarhuus Kathedralstole, og log 21 1650 som Hörer ved denne Skole Baccalaurei-Graden i Kbhvn, blev 165! Sgp. i Lpngby og Alboge, Aarh. S tif t , senere tillige Provst i Sonderherred, 7 ^ 1685.

n Mette Thomasbatter, Enke ester Formanden Niels Rasmussen Npkirt, der -f ^ 165!.

Sml. Gjessings Inbell III, 377 Tab 2.8 . Ole Jensen J u u l (O'nu-i .1-,«! .lnü-.iH, maastee den

Ole Jensen, der 1654 blev dimitteret her fra Stolen t i l Uni- versitetet. Han var Hörer her fra 1663, tog 1666 Baeca- lanrei-Graoen og ascenderede til Hörer i Ide Classe. For- lov denne Skole fs 1672, da Han var bleven Rector og res. Capellan i Thisted, senere Sgp. i Skinnernp, Aalborg S tift.

4P. Samuel Eriksen M n r s l s v var 1663 Hörer i 3die deckte i Slagelse Skole ( t il 1670).

S4». Christian Petersen P i le g a a r d , blev 1661 dimitteret til Universitetet fra Frederilsborg lcrrde Skole, var

4S

Page 47: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

m. Herrlk, Adjuiicl« og constiturrrbe Lserert. 41

1663 Hörer i Iste Lectie i Slagelse, men fvrlod samme Aar Skalen.

I I . Hans Hansen A lle s e n , en Eon af Mag. Hans Allesen, der dode 1678 som Sgp. ved S t. Michaels Kirke i Slagelse. Deponerede ^ 1660 t il Kjobenhavn fra Her- lufsholms Skale, men var allerede i Navbr. 1659 optagen dlandt Ki»l1iv8i i Sore, ß 1663 blev Han Hsrer i 2den Leclie, blev derefter Sgp.

Lwl. Gjessings Jubell. 3, 30 l Tab. 2.IT . Hans Jsrgensen V Z ede l sloli. Oeor^ü V6lleiu8)

blev 1663 dimitteret her fra Skalen t i l Universitetet, og kal- dedes § s. A. til Hörer i nederste Classe; forlod alter Sko- lens Tjeneste ^ 1670.

1 8 . Paul B illu m s e n sk'gutub Vilbelini) blev A 1655 dimitteret til Universitetet fra Odense Gymnasium, og blev 1664 Hörer i Iste Lectie i Slagelse Skale, hvor Han efter Allesens Bartgang rykkede ap t i l 2den Lectie. "

1 4 . Niels Dyberg Prcestse sl ie. ^nrlrerv llrbiinnnliinus ?rs;8loviu5 vel k*rL8iiu8) dimitteredes 1667 her fra Skalen t il Universitetet (imm. ^g blev I s. A. Hörer i nedersteClasse heri Skalen, hvor Han forblev t i l August 1669; tag ^ 1677 Baccalaurei-Graden i Kbhvn, ag var da Hörer i 3die Lectie i Frue Skale (see blandt Hsrere i Metropolitan- flolen Nr. 49).

IÄ . Torkel A nde rsen s1'orelu'lln8 -InäreD) , dep. 1667 fra Kbhvns Stole, og blev i Forriges Sted A 1669 Harer i Slagelse Stales nederste Classe; gir alter bart ^6 1670. '

1 6 . Andreas Wurde deponerede fra denne Skale 1666 (imm. ^ ° ) , blev ved Samuel Eriksen Marslsvs Bortgang ^2 1670 Hörer i 3die Lectie i d.nne Skale, og efter Ole Juu ls Bortgang i 4de Lectie. -j- i dette Cmbede 1675.

IV . Thomas Nielsen DVarde, farmadentlig Forriges Brader, deponerede tilligemcd Ham 1666 her fra Skolen; blev ^ 1672 Hörer i 2den og s. A . i 3die Lectie, tag 1676 Baccalaureigraden og befordredes af Rector Benzon ^ropwr mleKi!kiN6>n viire »e morimi t i l Hörer i 4de Lectie.

18. Claus Magnussen blev ^ 1670 antaget som Hsrer i nederste Lectie i denne Skale, b ortgik atter 4 1673.

IV . Knud Kuudsen M an d , deponerede 1653 fra Raeatilde Kathedralfkale og blev K 1672 c o n s t i t u e r e t sam

Page 48: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

42 Slagelse lcrrde Gkole.

Hörer i Slagelse Skoles nederste Lectie; tog 1676 Bacca- laureigraden i Kbhvn, og var da Hörer i 3die Lectie. For- fremmedes af Rector Benzon prop/er innoeeniism rmimi ge exploigigm perspecigm^iie erndiiionem til Hörer i 4de Lec­tie. Maaskee var det Hans S sn Knud Mand, der 1705 tog Magistergraden ved Kjobenhavns Univerfitet, og da var Sgp. i Borge. '

TO. Jacob Mathiesen Prom , S . as Mads Prom (see ovenfor Nr. 4 ) , blev 1670 inscriberet ved Kjoben­havns Univerfitet efterat have deponeret i Soro ß s. A . ; blev

1672 ansat som Hörer i Slagelse Skoles nederste Lectie, men forlod alter Skolen 1674.

T I. Jb Petersen (II)ieu3 ?e<ri), blev A 1673 ansat som Hörer i nederste blasse, og forlod 1674 alter Skolen.

TT. Ernst Nielsen sLriiesius ^lioolgi Hotbeeensis), deponerede o 1674 fra Roesk. Kathedralstole, og blev A s. A. ansat som Hörer i Slagelse Skoles nederste Lectie; gik alter bort 1675. '

T 8. Eiler Lauritzen Hirnklov, Broder t il 26de Rec­tor, fodt i Magleby, deponerede 1669 her fra Skolen, og blev 2_o ig -75 ansat her som Hörer i 4de Lectie, blev efter Rector Peder Foss's Forflyttelse t i l Kbhvn 1676 af denne kal- det t il 5te Lectiehorer i Metropolitanstolen, og tog som saa- dan Baccalaureigraden den ^ 1677; blev senere Rector ved Ehristiania Kathedralstole, og tog § 1692 Magistergraden i Kjobenhavn.

T4. Poul Jensen Grum (?gnlus lolmnniz 6rum) de­ponerede ^0 i 6ß9 fra Diborg Skole, (en anden pgulug Isni t-rum inscriberedes ß 1672 ved Kbhvns Univerfitet, (A 1671 i K ie l); og ansattes ^0 1675 som Hörer i denne Skoles Iste Lectie, men gik atter bort s.

LS. Johannes Jensen Grum, rimeligviis en Broder t i l Forrige, blev ß 1675 ansat som Hörer i nederste Lectie, og efter et halvt Aars Forlob i anden. (En lob. .lsni de­ponerede 1671 fra Stavanger Skole, en anden 1673 fra Borgens Skole).

TO. Hans Hansen (lob. lokgnnis v. Hgii8iu8), depo: nerede ^0 1670 fra Roeskilde Skole, og tog ^ 1672 Bacca- laurei-Graden flob. 1vbgn»i8 VV«tn<lgIi»8) ; blev s ; 1676 Col- lega i 3die Lectie, derefter Rector i Nykjobing paa Sjelland, i hvilket Cinbede Han s.

T V . Cdristen Schade, f. 1650 i Roeskilde, hvor

Page 49: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

l ll. Horen, Adjmlkter og conktituerede Leerere. 43

Hans Fader Mag. Hans Kallundborg var Skolens Rector og Canonicus. Deponerede 1669 fra Roeskilde Skole og var Hsrer i Slagelse omtr. 1677 t i l 1680* ) ; derpaa Sgp. i Scebh og Hallenslev i Love Herred; 1682Magister i Kbhvn. f 1685.

co 2 16^2 Johanne C l e m e n t i n , f. Barscher , f. paa Herlufsholm ß 1642 f 1723, D . af Viborg Bistop Hans Dideriksen Barscher, f. 1611 -j- 1661 , og Enke efter Mag. Clemens Clementin, f /s» 1680, Sgp. i Sceby, med hvem hun blev Moder t i l Christen Clementin, som omtaleS ovenfor -landt Rectorerne (N r. 29), i det andet Wgtestab fodte hun 2 Sonncr, Clemens og Hans Schade, der begge findes nedenfor blandt Hsrerne.

Sml. Gjessing, I I , 1, 174. 187L8. Bendt Jsrgensen Tranberg blev 1676 af

Rector Benzon ansat som Hörer i Iste Lectie, rykkede snart op t i l 2den og 3die, og efterat Han 1680 i Kbhvn havde taget Baccalaurei-Graden, under Rector Hirnklov t i l 4de Lectie.

TV. Mathias Vruun (ki-nnovius) blev i 'April 1677 af Rector Benzon ansat som Cantor og Hsrer i Iste Lectie, blev kort efter Degn.

3 0 . Peter Rasmussen Nasch, deponerede ^ 1676 fra Kbhvns Skole, og blev efter den Forrige ansat som Can­tor og Hsrer i Iste Lectie.

3L. Sim on Lauritzen Nyborg deponerede 1678 fra denne Skole, og efterfulgte den Forrige.

3 S Johannes Henriksen. Ligesom det öftere har vceret vansteligt at finde Horernes Navn i Universitetsmatriklen, saaledes gzsr Mcengden af de af dette Navn forhaandenvce- rende det umuligt at bestemme, hvorfra denne Mand er di- mitteret. En Johan Henriksen deponerede 1675 fra Ber­gen, en Jvh. Henrichsen >Ve3lpbnIu3 s. A. fra Aarhuus, en Joh. Henrichsen Oin<-in(Iin3 s. A. fra Christiania; og endelig en Joh. Henriksen Ehm 1674 fra KjsbenhavnsSkole. — Han blev Hsrer her ved Skolen efter den Forrige.

3 3 . Hans Petersen G rift (Grifte) deponerede 1679 fra denne Skole, ved hvilken Han var Hsrer, da Han 1680 i Kbhvn tog Baccalaurei-Graden.

34. Ole Mathiesen ansattes af Benzon som Hsrer

* ) Ester Gjess ng (Jubelt. L, 1, 187) var Han rigtiguok orer fra . 1670 — 80, men da Han hverken findeS i Fortegneisen over de un­

der Mag. P, FosS an satte vsrere eller iblandt dem, der vare ansatte ved Skolen 1676, da Peter Benzon tiltraadte Rectoratct. maa Han veere bteven ansat efter denne Lid ved Skolen.

Page 50: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

44 Slagels» lcrrdr Skole.

i Iste Lectie. og Cantor, derefter i 2den Lectie. Det er mu­tigen den Ole Mathiesen Mcj>Iise»8) E n g e l s t r u p , som 1678 deponerede fra Roeskilde Skole; tog ^ 1681 Baccalaurei- Graden i Kbhvn, og 1704 s. S t. Magistergraden, og var da Sgp. i Aal Prcestegaard i Aggershuus S tift i Norge, (hvor Hans Cftermand, Magister Jacob S t a f f l e t , blev kaldet ß 1716).

3 5 Peter N ord , upaatvivlelig den peinis 4.gureniH Karns, der ^ 1674 immatrikuleredes fra Ringsted Skole og 1676 blev tiÄee«t1rmreu8; ansattes af Benzon som Hörer i Iste Lectie.

3 6 . Christopher Lauritzen M ü l le r , deponerede 1679 fra denne Skole og blev af Rector Hirnklov ansat som Hsrer i 3die Lectie, tog som saadan 1685 Baccalaureigraden i Kbhvn og ascenderede t il Hörer i 4de Lectie.

3 7 . Niels H a n se n 1nbanni8 lobunnilü?) ansat« les af Rector Hirnklov (Rector 1684— 91) som Hsrer i 2den og kort derpaa i 3die Lectie, og rykkede under R ctvr Wandal (R . 1691— 97) op t il 4de Lectie Hörer. Afgik ^ 1701 atter fra Stolen. Det er rimeligviis den wie. 1olmnni8l)u!k)'on8i8, som 1682 deponerede fra Roeskilde Skole. (En Niels Hansen Pram findes blandt Dimittender fra S la - gelse Skole 1678, en Niels Hansen Vadum dep. 1683 fra Christiania og en Niels Hansen Rosenthorn sammesteds fra 1661.)

3 8 . Lauritz H o f fd in g , blev af Rector Hirnklov (Rector 1684— 91) ansat som Hörer i denne Skoles Iste Lectie.

3 3 . Ole Hansen C o ld in g , deponerede 1686 fra denne Skole, ansattes af Rector Hirnklov som Hörer i Iste Lectie, hvorfra Han ascenderede og var, da Han ^ 1694 i Kjobenhavn tog Baccalaureigraden, Hörer i denne Skoles 3die Lectie. Han forlod atter Skolen ^ 1700. Han var 1708 Forlover i Slagelse.

n 1^00 i Slagelse Madame Maren Nielsdatter S t u b , sal. Bonde Nielsens Enke, og muligviis en Eoster t i l 48de Hsrer.

4 3 . Andreas Christensen S c h iv e (Vüm, §en8is), dep.1683 fra -Viborg Kathedralstole, og blev af Rector H irn-

klov ansat som Hsrer i 2den Lectie.4L. Jorgen Diderik Sidov blev af Rector Hirnklov

ansat som Hsrer i lste Lectie og Cantor. *4L. Diderik Clausen Faester deponerede !686 fra

Page 51: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

III. Horrrr, Adjnnktrr coiiäitllkicdc 5a',crc. 45

Lrondhjems Kathedralstole, og blev ansat af Rector Wandal (R . 1691— 97) som Hörer i Iste Lectie, men gik efter et Aars Forlvb bort som Capellan (svmmiZie?) t i l Sora. Se- nere ^ 1702 Sgp. i Synderup og Nordrup i Sjcelland, og 1712 Mag. p1>iltt8ns)Iu<o i Kbhvn.

co Anna Elisabeth S p e n d , f. 16. . -j- K 1743. (^ct.svno4i 1743).

4 L . Ole Due, dimitteredes ^ iß gg Universitetet fra Kbhvs Skole, og blev af Rector Wandal ansat som Hö­rer i Iste Lectie, men blev efter et halvt Aars Forlsb Degn i J rlla n d .

4 4 . Christian Falk, depvnerede ^ 1672 fra KbhvnsSkole, blev af Nector Vandal ansat som Hörer her ved Skolen. .

4 5 . Ole Petersen S m ith , dep. 1692 fra denne Skole, tog ^ 1696 Baccalaureigraven og var Hörer her fra 1696 t il 1 7 0 Tog imidlertid ^ 1704 theologist Attestats (ind- streven ^ 1708 Ii. i!>.), og designeredes derester ^ 1704 t i l res. Capellan ved S t. Michaels Sogn i Slagelse.

444. Peter F r s lu a d , f. i Lund ^ 1671, var uden T v iv l en S sn af Michael Froelund, Forvalter over Var- pinge og Lunds Domkirkes Goos, siden Byfoged i Nexoe og Aakjcr paa Bornholm; depvnerede ^ 4993 f^a Kbhvns Skole; 1/ 1698 cruicl. lbeol (indstreven ^ 4797 Ir. ÜI.); 1700 Hörer i Slagelse Skvles 3die Lectie t il ^2 1701, da Han blev Hörer i 4de Lectie; 1706 blev Han Hörer i Metro­politanstolen og prceditede s. A. for D im is (b. M. j ; 1710 tog Han Magistergraden i Kbhvn og var da Hörer i Metro- politanstolens ote Lectie (bl. Hsrerne i Kbhvn Nr. 70).

4V . Soren V . S c h m i d t , depvnerede maastee 1699 fra Aalborg Cathedralstole og blev 1700 af Rector C l e m e n t i n (Rector 1697— 1707) ansat som Hörer i Iste Lectie, hvorfra Han 170 l ascenderede t il 3die Lectie.

4 8 . Peter Nielsen S t u b , muligviis en Broder t il Olc Coldings (Nr. 39) Hustru, depvnerede 1684 fra denne Skole, og tog ^ 1688 i Kjvbenhavn Baccalaurei-Graden; blev ^ 1700Cantor og Hörer ved denne Skole. f ^ 1701 (eller 1706?) '

4 V . Jacob Tamdrrrp f. f 1681 i Stagelse, hvor Hans Fader Bertel Tamdrup var Farver, Hans Moder var Kirsten Andersdatter. Han deponerede fra sin Fodebyes Skole

Page 52: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

46 Glagelse l«erde Skole.

1699, tog ^ 1700 Baccalaurei-Graden, blev § 1701 Höker i denne Skoles Iste Lectie, og resignerede 1703; tog ^ 1711 theologist 'Attestats s». o.)

5 0 . Jens Mathiesen Strsger, deponerede ^ 1696 fra Herlufsholms Skole, og blev i J u li 1703 ansat som Hörer i 3die Lectie, men gik alter bort fra denne Skole 1705.

51. Tsnnes Lorentzen, (.4n<oniu^ l^n ienliuz) depo­nerede H 1703 fra Kbhvns Skole, og blev i Dec. s. A. an­sat her som Hörer i Iste Lectie og Cantor.

5 L Clemens Schade, f. Iß 1683 i Sceby, S . af den Christen Schade, der findes ovenfor bl. Hörerne som Nr.25. Gik forst i Kallundborg lcerde Skole, men blev 1697 optagen i Slagelse Skole, hvorfra Han 1702 dimitteredes t il Universitetet; 1705 blev Han Hörer her i 3die Lectie (indsat

; § s A. tog Han theologist Attestats sinscriberet 1708 k. i» .); 1707 avancerede Han t il 4de Lectie; 1709 nedlagde Han dette Embede, formedetst svageligt Helbred; men blev senere under Rector Borchs Sygdom ansat som Hans Vica- rius fra 1714—18; tog imidlertid 1716 Magistergraden i Kbhvn., blev derefter 6te Lectiehorer i Metropolitanflolen; 1720 Conrector og ^ 1731 R e c t o r s. S t. ^4 1747 Pro­fessor ^tiilosnptiis; -s ^ 1765 som J u b e l l c e r e r .

c» ^ 1738 Susanne B o e r t m a n n , f. 1715 -j- begr. ^ 1759 (ei B ) .

Sml GjeSsings Jubelt. II, 1, 174—80. Lengnick „Fam. Win- di ng."

5S. Hans Schade, f. 1685 i Sceby, Broder t i l Forrige, dep. fra denne Skole 1703. 1704 liueeslsureuz;tog samme Dag som Broderen (ß 1705) theologist Attestats, indstrev^n 1706 s«. e.j, blev dcrpaa Hörer her ved S to ­len; sen re 1713 Sgp. i Sverdborg i Sjcelland f 1729.

b ^ 1713 i Slagelse Mademoiselle Maren Niels-datter.

Sml. Gjessings Jllbettcerer II, 1, 188. Lengnick,,Fam. Winding".54. Jens Larsen Lydichsen, f. 1685 i Aarhuus,

hvor Hans Fader Mag. Lyder Larsen, f 1720 som Sgp. ved S t. Mortens Kirke i Nanders, der omtales hvs Worm og Nyerup, da var res. Cap. ved vor Frue Kirke. Da Faderen fra 1699 t il 1711 var Sgp: i Korsser, kom Sonnen i Slagelse Skole, hvorfra Han dimitt. 1703 t il Universitetet (imm.^ 1704 tog Han Vaccalaureigraden i Kbhvn, blev derefter

Page 53: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

II l. Horne, Aviuiictrr og constitnercdc Lcncrr. 47

ansat som Hörer ved denne Skole, som Han atter forlvd for at fortscette sine academisie Studier; 21 1709 crmä. >beol. Isu6i . ; ^ 1,711 Pr^st i Borup vg Halb i Aarhuus S t if t (vrdineret 2 ) , blev derefter tillige Provst i Stovring Her­red, og tog ß 1712 Magistergraden i Kbhvn -s 1722.

c« Mette Jorgensdalter S e i d e l i n , ch 1736 (ei B .),D . af Mag. Hans Jorgen Seidelin, Sgp. i Ousted og Taa- ning -j- 1753 og Anna Ssrensd. Faber. Hun sijenkedc 400 Rd. t il en dansi Skole i Randers.

Sml. Ponlsen, Catalog p. 58. Gfesfing II, 2, 310.SS. P . M . Nasch, maaskee den M artinus

Johannis Rasch, der ^0 1706 dep. fra Hlsingors Skole. Var en Tid Collega og Cantor ved denne Skole.

SS. Lauritz Jensen Saaby, f. 1687 i Saaby, di- mitteredes 1710 t il Uuiversitetet fra Roeskilde Kathedralsiole, blev derefter Hörer her i Iste Lectie, og tog som saadan ^ 1717 theologisi Attestats siu" l j .

SV. Jorgen Bandal, f. ^ ^692 i Korsoer, maaskee en Son af Sgp. s. S t. Provst Predbjsrn Vandal, f. i Vibvrg 20 1635 s 1699. Deponerede 1709 fra Slagelse Skole; tog ^ 1710 Baccalaureigraden i Kbhvn; sZ 1711 blev Han Hörer i Iste Leetie i denne Skole, vg tog i denne S tillin g 1712 theologisk Attestats s>u»lt.)

S8. Jver Boeslrind, f. 1682 i Boeslund, depone­rede 1702 fra Slagelse Skole, tog 2_s 1705 theologisi Atte­stats, indtegnet ^ 1713 ft>. >>> ), og var da Hörer i denne Skole, hvor Han rykkcde op t i l 4de Lectie, blev 27 1726- Sgp. i Lundforlund og Gjerlov og Provst i Slagelse Her­red 1 1758.

Sml. Wcrmt Litt. Ler. 3, 900.SS. Elias Bagger, deponerede 1707 fra Odense og

blev senerc Hörer i Slagelse Skoles Iste Lectie.6 S Axel B a c h , f. sH 1690 i Skamby i Fyen, de-

ponerede 2_s 1713 privat i Kbhvn; 20 1717 ^»ct. ikeol. I>.i l l . , og blev Hörer i Iste Lectie og Cantor.

S I . Lauritz Clementsen S c h y tte fl,s»reniiu8 Olsmen- t>8 loxoiiub). f> ? ? 1695 paa Anlvorsiov, deponerede 1717 fra Kjsbenhavns Skole; tog 1722 Baccalaureigraden i K jo- benhavn og var da Collega vg Cantor ved denne Skole. ^4 1725 crincl. il!., og blev 1729 Sgp. i Verningei Fyen. -s ^ 1756.

SL. Andreas Chrisiensen F ro s t, f. 2 1701 i Boes-

Page 54: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

48 Elagcls, 1<rrdk Lkolc.

lunde, deponerede 1720 fra Korsoer og blev Hörer her i Iste Lectie, senere Hörer i Viborg Skole, og tog som saadan 2^ 1734 theologist Attestats (n. e.)

. 6 S Peter Helt R a c h ls v , er efter den saakaldte D i- stinctionsprotokol f. ^ 1699 j Ringsted, men derimod efter Hans Autobiographie i Sjellands S tifts Ordinationsprotokol f. § 1701 i Kjcerup ved Ringsted og var en S sn af Jens Rachlov og Rebekka Helt; deponerede ^ 1720 fra Helsin- gors lcerde Skole og tog ^ 1724 theologiflAttcstals (I,. i l ! ) ; opholdt fig derpaa et Par Aar hjemmc; blev 1726 Collcga og Cantor ved denne Skole ; Z 1729 pers. Capellan hos Foch Albertsen W ith , Sgp. ved S t. Peders Kirke og Hospitalet i Slagelse og Slotsprcest paa Antvorstov; senere Z 1732 resid. Capellan i Korsoer og Taarnbvrg f ^ 1748.

Kirstine T a m b d r u p . (Cn Son af Ham findes bl. Dimittenderne fra Slagelse Skole i Aaret 1761 sNr. 747)).

6 4 . Jonas Mortcnskn M i l l e r , f. (dobt 1) 1799 i Roeskilde. S . af M arlinus M ö lle r, Slaesmusikant, og Margrethe Jonsdatter Gad, rimeligviis en Soster til Magu ster Soren Jonassen, der (see bl. Sgp. i Roeskilde) stob Fad- der t i l Ham; deponerede 1717 fra Roeskilde Skole, tog ^ 1719 theologist Attestats ( uu>j.); blev Huuslcerer i 6 Aar hos Mag. Arnold Kruse, Sgp. i Hagested (der findes bl. Horerne i Roeskilde N. 147); ^ 1726 blev Han Hörer i Slagelse Skoles 3bie Lectie, men forblev her kun i 1 A a r , da Han blev Huuslcerer hos Conferentsraad Lars Benzon t il Sceby- gaard^ der K 1736 kaldede Ham t il Sgp. i Scebv og Hal- lenslsv i S j? (kgl. cfr. r / s. A .). Entlediget 1783.

Cml. Bloch R. D. 4, 24. Autobiographie i Sjcellands Ordiua- tionöprotokol f- 1736.

6 5 . Soren D rs te d , f. 1704 i Haraldsted i S j. , var en Ssn af Provst Mag. Soren Drsted (der deponerede 1686 fra Rorskilde), Sgp. sstd. Deponerede 1725 fra Slagelse Skole, og blev H 1727 Hörer her i Iste Lectie; 1728 overste Hö­rer og Cantor i Kolding Skole, ved hvilken Hans Broker Jacob Drsted (der findes blandt Dimittenderne fra denne Skole i Aaret 1717) da var Rector. ^ 1730 ouiul. lbeol. tuucl f ^ 1732 ugift.

Amt. t'enguick „Fam. Orsted". Fuhn. om Kolding p. 123.6 6 . Jacob R o f te d , f. 1703 i Rosted ved Slagelse,

hvor Hans Fader Jacob Nielsen levede i Bondeftand. Hans Moder Mette Pertelsdatter var f. 1672 -s 1748. Hnn blev

Page 55: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

III. Horere, Adjumter og constituorede Lsrere. 49

som Discipel sat i Slagelse Skole, hvorfra Han dcp. 1726; blev 1727 Hörer i denne Skoles Iste Lectie, og tog ^ s. A. Baccalaureigraden; 1731 avancerede Han t i l 4de Lectie; 1741 cantt. ttieol. tt. il! og blev A 1748 Sgp. i Holand, Hemnces og Sitsschougen, Aggershuus S t., og var 1760—67 tillige Provst i Nedre Romeriges Provstie; -s 1772.

^ Gjertrud Petronelle H o f g a a r d , sEnke efter Hans Jacob Sm idt, Sgp. i Dinge 1- 1747) f A 1774. Deres Son Jacob Rosted findes i Hundrups philol. Candidater, 2 H. S . 8— 9.

H V Frederik Samuelsen Jahn, f. i Slagelse ^ 1703, S. af Samuel Jahn, forhen Musikanter, senere Raad- mand sammested, og Hustrue Maren Bundesdatter n ^ 1703 i Slagelse, deponerede 1722 sra denne Skole; 2 7 1724 eoiicl. rtieoi. Isu ll.; var 1727— 34 Cantor og Hsrer her ved Skolen; 1734Capellan p. p. iKjolstrup og Agedru^ i Fyen; jZ 1738 Sgp. i Jordlose og Haastrup s .S t. og H 17^1 Sgp. i Kjolstrupog Agedrup (hvor Han i 1752 havde Thomas Bresdorff t il personel Capellan) -j- ^ 1785 i Rynkeby og ^ s. A. begr. i Kjolstrup.

-» 1) r i 1735 i Kjolstrup Margrethe Vilhelmine Sam - sing, dsbt ^ 1715 i Kjolstrup 7 sstd. 1766, D . af Prcesten Anders Samsing (begr. ^ 175 j Kjolstrup) og Hans Hustru, (begr. sstd. 1725).

2) 1767 Sophie Amalie Assens, f. i Nykjsbing paaF. I 1738 -j- b. Z 1779, D . af Kjobmand Anders Assens, f. A 1702 f 1758 og Iste Hustru Marie Jorgensdatter, f. 1699 1' begr. ^ 1741. Sm l. Jmm. Barfod, F. G . 1 ,1 9 2 .

3) 1779 i Kjolstrup J fr . Ellen Kirstine Hansen.6 8 ; Jacob Petersen A b i l - , f. 1703 i Jydstrup,

hvor Hans Fader Mag. Peder A b ild , sder dep. 1695 fra Soro) var Sgp. Hans Moder Barbara Borch, var en S o­fter af Rector Niels Borch, Deponerede 1722 fra Slagelse Skole, V 1723 Kr»eerllaul-6U8 : ^ 1726 <?and. tkeol. I«uc1.; ^0 1728 Hörer i 4de Lectie her i Skolen; ^ 1729 xfr. som adjungeret og succederende S g p ., hos Faderen i Jydstrup og Hvalsoelille.

6 A . Jacob Henrik G y rs t in g , f. 1703 i Gyrftingc i S je ll., dep. ^ 1724 fra Ringsted Skole; ^ 1728 orirul. lbeol. n. 0.; ^ 1729 Cantor og Collega i 3die Lectie.

>76. Bunde Jahn, dobt i Slagelse 1710, B ro-4

Page 56: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

50 Slagelse lcrrde Sk^le.

der t i l nysnccvnte Frederik Jahn fNr. 67). Han deponerede 1729 fra Slagelse Skole; tog ^ 1731 theologisi Attestats fb. i>>.) , 1735 Baccalaureigraden, og dar da Hörer ved denne Skole. 1711 Sgp. i O ls, Horby og Dostrup i V i- borg St. -j- 1783. '

^ i Kjolstrup i Fyen ß 1742 Sidsel sCicel) Cathrine Sams ing, dobt i Kjolstrnp Z 1718, D . af Prcesten Anders Samsing.

VL » s , . Holmste- var efter Slagelse Kirkebog 1738 3die Lectie Hörer.

V S . Hans Nathanael K irch s te e n , f. ^ 1715 i Kbhvn, S . af Hans Jorgen Kirksteen, der var „Iv-roAl-ÄpKug re- rrius". Deponerede ^0 17Z5 fra Metropolitanskolen; tog ^ 1736 Baccalaureigraden; ^ 1738 e«ncl. tt-eol. lom l.; blev 1739 Hörer i Slagelse Skoles 4de Lectie; forlod 1746 atter Skolen, da Han ^ d. A. blev Capellan i Soro,

1747 Sgpr. i Pedersborg og Kindertofte i Sjelland.V3. Jacob Hnagen f1neobiu8 UnZenius) f. 1716

paa Christianshavn, var en Son af Hans Haagen, Borger, og Susanne Haagen. Deponerede 1732 privat fra Kjo- benhavn; 1734 concl. pliilo?., blev derefter Hörer ved denne Skole, som Han atter forlod for at tage theologifk Attestats. Denne underkastede Han sig 1743 (n. e. j , blev derefter ^ 1747 Capellan i Hoiby i Odsherred, K 1748 Sgp. t il S t. Mortens Kirke i Nestved. -s Z 1782.

Christine Magdalene O l i v a r i u s , d. ^ 1 7 29 -s Z 1807, D . af Mag. Holger O livarius, f. 1670 -j- 1753, Sgp. i Orslev og Bjerre, og 2den Hustru Kirstine Malene S m ith , Bistopsbatter, -f 1776. cfr. P . W . Beckers om S t. Mortens Kirke i Nestved.

V4. Segud Gronbech, f. 1716 i Kbhvn, hvor Hans Fader Hans Gronbech var islandst Kjobmand; Hans Moder var Anna Marie Langvagen. Han dep. ^ 1735 efter privat D im isfion ; 1739 Ircioonl^mou^, blev derefter Hörer i Iste Lectie i Slagelse Skole, men forlod den for at tage Embeds- examen; ^ 1743 onncl. tlieol. n. 6 : blev 28 1744 Missio­nair i Grönland; derpaa Cabinetsprcest hös en Grevinde Dannestjold i S jelland, og j'Z 1749 Sgp. i Tiirstrup og Fuglslev i Aarhuus S t. -f b. Z 1761.

M ^ 1744 Anna Hoff (Jensdatter).Sml. Sjell. Ord. Protokol 1741.VS. Dämel Wohnsen, dobt L 1717 i Slagelse,

Page 57: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

Hl. Horere, Adjunctrr og constituerede Lsrere. 51

S . af Raadmand og Koemner (Oevonomus Slrr.Llosieagis) Rasmus Wohnsen, og Hustrue Jngeborg Kirstine Danebod Byberg, blev i 9 Aar opdraget hvs sin Morfader Mag. Daniel Byberg, Sgp. i S tillinge ; deponerede 1735 fra denne Skole; 1736 c»n6. pdü.; 1739 esnä. Ideal. laud.;blev derpaa Hsrer ved denne Skole, forst i Iste, derpaa i 2den og endelig i 4de Lectie; personel Capellan i Korsor og Taarnborg 1717, resid. Capellan sstd. 1748, succede- rende Sgp. sstds. ? 1751, Sgp. sstds. 1752. -s i Korssr 1754, 36z A. gl.)

02Deres Son Apotheker Rasmus Wohnsen (d. i Korsoer ^ 1749 -s 1781) var Fader t i l Peter Daniel Wohnsen, der sindes blandt Overlcerere i Randers. (S m l. Erslews Forf. Lex. 3, 597.)

Johannes Leegaard, f. 1712, deponerede A 1732 efter privat Dimission, var Hörer forst i Iste, senere i 3die Lectie, blev derefter Degn i Terslose, hvor Han -s- 17 . . Bisiop Hersleb omtaler Ham lidet hcederligt i et Brev af § 1749 t i l Rector Mag. Otto Rhud, idet Han stger, at Han i lang T id har vceket t il Forargelse formedelst sin Udurlighed, uordentlige Vandel og Fylden; hvorfor Han vilde have Ham fjernet fra Embedet.

VV. Niels Borch var Hörer fra 1746 t i l 1749, da Han blev Conrector ved denne Skole sNr. 3).

V8. Rasmus W inther, f. 1723 i Munkebjergby i S je lland , hvor Hans Fader var Degn (fra 1714). Dep. 1742 fra Slagelse Skole; A 1747 eiind. <I,eoI. 6. ill; blev i samme Maaned Hörer i denne Skoles Iste Lectie, og avan- eerede 1749 t i l 4de Lectie; -s i dette Cmbede i M a i 1760.

n paa Ulfsmose i Kindertofte Sogn 1759 Sidsel M aria Horberg, dobt i Vordingborg jA 1727 -j- i Slagelse H 1806 (D . af Johannes Horberg og Hustru, fodt Rosen- gaard). Hun « 2) Conrector Borch (see bl. Conrectorer Nr. 3). Ved Winther blev hun Moder t i l folgende B orn :

1) Hans Christian W inther, f. i Slagelse fdobt ;?) 1759, dep. 1778 fra Slagelse Skole (b l. Dimittenderne N r. 817).

Sml. Erslews F. 8. 3, 575.2) Carl Frederik Winther, d. i Slagelse 1761.3) Berthel Winther , 'dobt i Slagelse ^7 I7 g 2 -j- s. S t.

begr. ,«2 1765.

Page 58: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

52

4) Jacob Winther, dobt i Slagslse 1763.Johannes Winther, dobt i Slagelse 1764.

6) Rasmus Winther, dobt i Slagelse " 1765, deponerede her fra Skalen 1782 sNr. 832).Sml. I . Barfod, F. G. 1 LS.V V . Poul Boesen F rick , f. 4726 i Nyborg, hvor

Hans Fader Hans Frick, f. , 1693 i Bergen -f 1746, V 1716 csiiä. lbeol. Ii. ill., var Sgp. og Provst i Vindinge Herred, Hans Moder Petronelle Hemilke H jo r t, f. 1701 -j 1777. Han deponerede 1748 fra den lcerde Skole i Nykjo- bing p. F . ; blev 1749 Hörer i 3die Lectie i Slagelse Skole, og i M a i 1765 i 4de Lectie, efterat Han ^ 1751 i Kbhvn havde taget Baccalaureigraden, og fA 1752 theologist Atte­stats (n. e.j. Han dode i dette Embeve, begr. 1774.

n 17^7 Erica Christiane O f f e n b e r g , D . af Mag. Offenberg. Hun fodte Ham folgende B orn :

1) Rudolph Offenberg Frick, dobt i Slagelse A 1768.2) Hetronelle Sophie Frick, hobt i Slagelse ^4 1771 -j-

^0 1848.n - 4 1798 Jacob Sartorph, f. i Roeskilde Z 1771,

Professor og Rector i Odense. 7 i Odense ^ 1850. Sml. Hmii»'»ps Stamtavle over Familien Sartorph. S- 4.

3) Else Margrethe Frick, b. i Slagelse ^ 1773 -f sstds.V s. A.

Sml. Gjessings Inbell. H. 2, 230.8 O . Frederik Lütkens Thanch , f. ^ ^ 2 9 i Her-

lufmagle, hvor Hans Fader Provst Jens Jorgenseu Thanch, f. Z 1689 i Kbhvn f ^ 1758, da var Sgp. feuere i Nonne paa Bornhvlm, Hans Moder Charlotte Sophie Lütkens var f. .1702 f 17 . . Blev efter tidligere at have nydt pri­vat Underviisning 1742 indsat i Roeskilde Skoles overste Lectie, og deponerede 1746 fra deune Skole, blev i Octbr. 1749 Hörer i Iste Lectie i Slagelse Skole smed Hvilken2den var sammensmeltet) og 1751 IiLecuIaureu8; Z 1753 enaä. Oieol. n. e .; M 1757 res. Capellan og ^ 1769 Sgp. i Skjelstor, entlediget 1815 i Naade og med Pension, og erholdt Z s. A. Rang med Amtsprovster. Dode somJube l - lcerer ^ 1813. Var i sin Tid Eier af Aggerso og Omo 1 i Skjelstor ^ itz2o,, 90 A. gl.

n Bobild sBolette) Sophie N o l v (f. i L>kjelstor 3 Paaste- dag1743-j-ibid. 1813), Datier af Kjobmand Peter Nold (1 i Skjelstjsr ^ 1757, 661 A .) og Maren Haagerrs

Slagelje l rde Skole.

Page 59: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

Hl. Horere, Adjuncter og constituerede Leerere. 53

i Skjelstsr 1738, f sstds § 1748, 34 A .j, jfr . GjeD-sings Jubell. >1. 1. S . 184.

Smt. Erslews Forf. Ler. 3, 326—7, hvor Hans eneste lillq Skrift : „O m mnlige Forbedringer i Bondestandens Kaar", Kbhvn 1,787, findes ausort

81. Christian Lund, f. A 1734 i Vexellse Skole- huus veb Fredensborg; Faderen blev senere Degn i Kirke­helsinge. Optoges i Nov. 1750 i Slagelse Skoles 3die Lectie, deponerede 1757 fra denne Skole; HA 1761 enucl. ilikml. I>. i».; blev i August 1765 Hörer i deNnc Skoles nederste Lectie, men forlod allerede ß 1766 alter Skolen, da Han blev Capellan ved S t. Peders Kirke, Hospitalet og Ant- vorstov S lot i Slagelse.

Sml. Sjell. Ord. Prot. (d. 22. April 1766).8L. Johannes Gottschalk var Hörer i denne Skvle

1766— 1793, see bl. Conrectorer Nr. 4.8 S . Jacob Krag H u f f - i r r g , f. 1746 i Hyllinge, hvor

Hans Fader Daniel Hsffding fe-mcl. ibeot. isuä? ^ 1719) var Sgp. Hans Moder var Drude Krag. ^ 1759 opto- ges Han som Discipel i Slagelse Skoles 4de Lectie, og de­ponerede 1767 fra denne Skole; ^ 1774 blev Han af B i ­stop Harboe ansat som Hsrer i denne Skoles nederste Lectie, ved Mag. Gotlschalks Oprykning, ved hvis Forfremmelse t il Coaqertor Han avancerede med et Tillceg af 30 Rdl. til 4de Lecties Hörer; ssrst efter dennes Dod erholdt Han veb Can- cellieresolution af 1803 sverste Hörers Jndtcegter med Godtgjsrelse for det tabte Chordegne-Embede. Entlediget 1805. Forlod senere Slagelse. Hanbestyldes for at have havt en ualmindelig Lyst t il at uddele »Ncevlinger" (Haandtager). S m l. Jllustreret Tidende 1860 N r. 35 S . 288 Iste Sp.

84. Jens Peter Snitker, d. ^ 1770 i Egtved i Veile Aml, hvor Hans Fader Peter Snitker var Degn. Han blev Discipel i Kolding Skole, hvorfra Han 1787 dimitteredes til Universitetet slniut.), tog det nieste Aar 2den Eramen, og blev 8 1793 af Bistop Balle ansat som Hörer ved Slagelse

Skoles 3die Lectie, med en Gage af 120 Rdl. * ) , der fra H 1796 forhsiedes t il 200 Rd., (hvortil c. 1800 kom sda Hans

') Han var derfor ygsaa den eneste Ansoger om bette Embede; thi Candidaterne Eschi ldsen og Step Hansen, der ogsaa havde meldt sig, onstede kun Embedet, hvis der knnde giveS Haab om Forbedring i Sonnen — Noget hvortil Bifloppen ikke fordristede sig, da können ganffe nylig var bestemt af Köngen.

Page 60: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

54 Slagelsc lcerde Skole.

Huus ved Jldebranden afbrcendte) 25 Rd. i Huusleie- hjelp, og 4 1803 t i l 300 R d . ; 1804 udgjorde Hans Jnd- tcegter 431 Rd. Bed Skolereformen erholdt Han Prcedikat af Adjunct og forblev i denne S tillin g , ind til Han 1838 efter 45 Aars Tjeneste entledigedes i Naade og med Pension. Han underviste i en lang Aarrcekke i Latin, Danfl og Skriv- ning i de to nederste Classer; -j- i Slagelse ^4 4947.

<» A 1801 i Slagelsc Sophie Kirftine B r u n n , f. * Slagelse jZ 1779 -j- sstd 1854, D . af Guldsmed Frand s B ruun, f. 1741 ^ 1799 og Hustrue Dorothea Lambeck,n Z 1779 -j- c. 1811. Hun blev Moder t i l folgende B o rn :

1) Petroline Francisca Snitker, f. dobt 1802 j Slagelse.

c« ß 1827 Johannes Gunlsg Gunlogsen Briem, der findes bl. Deponenter fra denne Skole i Aaret 1820. (S m l. Erslews F. L. 1 207. og Suppl. 1, 242).

2) Dorothea Metzie Snitker, f. i Slagelse 1804.n ^ 1836 Wilhelm Theodor L i n d e g a a r d , f. ^

1796 i Kbhvn, Sgp. i S laglille og Bjernede, -j- ^ 1859 ssee bl. Dep. fra Metropolitan Skolen 1815).

3) Anna Sophie S n i t k e r , f. ^ 1806 i Slagelse.co ß 1827 i Slagelse, Christian Severin Petersen ,

Provst og Sgp. i Naflov ssee bl. Adjuncter i Vording­borg).

4) Georg Frederik Snitker, f. i Slagelse 1810, Han- delsbetjent, druknede ved en Overreise t i l Norge, da S ki­bet blev paaseilet og sank, 1830.

5) Jensine Kirstine S n i t k e r , f. i Slagelse ^ 1812 -j- sstd. 1850.

ß 1836 Hans Haagen Jacob Bach m a n n f. ^ 1808 paa Frihedslund sS. af Proprietair Andreas Bachmann t il Frihedslund) Kjobmand i Slagelse.85. Thomas Christian Ernst Vithrisen ansattes

1802 som Adjunct, 1813 Rector, see ovenfor bl. Rectorer Nr. 33.

86. Jens M sller, f. ^ 1779 i Karrebek i Sjelland, hvor Hans FaderJochum Christian Möller, f. ^ 1738, depone- rede 1755 fra Aarhuus Skole, 1789, var Sgp.; Hans Moder var Christine Birgitte Beste -j- 1784. A 1790 blev Han af sin Stedmoder Karen f. Bagger sat iASlagelseiSkole, hvor Han oploges i nederste Classe; 1797 deponerede Han

Page 61: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

IH. Horere, Adjnnkter og cvnstitnerede Lcerere. 5 1

fra denne Skole; udmcerket saavel ved begge de forste Examina som 1800 ved theologist Attestats; 1802 vandt Han Uni- versitetets Guldmedaille for Besvarelsen af det cesthetifle P riis - sporgsmaal; s. A. blev Han ved kgl. Resolution af ?S beflikket t i l A d j u n c t * ) ved denne Skole med en Gage af 300 Ro. og fra ; 1803 med 100 R dl.'s Tillceg. Han til- traadte i Begyndelsen af Sept., og bestyrede efter Magister Gottschalcks kort efter paafolgende Dod tillige Eonrectors For- retninger; vandt 1806 Nidenstabernes Selflabs Guldmedaille for Besvarelsen af den historifle Opgave, blev ^ 1808 extra- vrdinair og ^ 1813 ordinair Professor i Theologie ved Kjo- benhavns Universitet; disputerede ^ 1813 for den theologiste Doctorgrad sbl. vooioieg Itieol. N r. 120) A 1814 Medlem af det kgl danske Bidenstabernes Selstab; 1819 Assessor i Consistoriet, ^ 1828 R * ; 1833 Rang med Bi'lopper;1 s. A.

oo 1) 1803 i Slagelse Abel Sophie L u n d , d.^ 1783 i Slagelse -j- ^ 1^23 i Kbhvn, D . af Kjobmand Jonas Sorensen Lund sstd., f. 1750 f ^ 1809 og Hustrue Henriette Amelong, f. 1748 n i Slagelse 1782, f sstd. Z 1801. (2 S . 3 D ) .

2) 1825 Christine Sophie K e l l e r m a n n , f. Z 1803 i Kbhvn, D . af Justitsraad, Amtsskriver og Toldforvalter Peter Johan Vilhelm Kellermann i Neumünster og Hustrue Marie Magdalene Broager s2 S . 2 D .)

SmI. ErSlews F. L. L, 389-98.8 V . Johan Henrik V o s s , f. i Kbhvn 1779, var

en Ssn af Kammerraad Johan Frederik Christian Voss, f.1740 -j- ^ 1832, Committeret i Rentekammeret, og Gjer-

trud Marie C l a i r e t , kalbet M o h r , dobt i Kbhvn 25 1756 f 28 1835; blev i Foraaret 1796 privat dimitteret t i l Uni- verfitetet s!nu<I); af Eiter Schavland Bye 1811 som Sgp. i Stokkemarke): tog s. A- philologist og ß 1797 philo- sophifl Examen, begge med Inud. 1800 ennd. ilieol. Isud. essr. og var derpaa i 6 Aar Huuslcerer hos Amtmand Sehe- sted i Viborg, underkastede sig imidlertid 2 2 1804 homiletist og 2 s. U. cathechetist Prsve, begge med lsu d ., og reiste

* ) SaaledeS kaldeS Han i Udnaevnelsen, nagtet Navnet F o r er forst i den kgl. Resolution af 25. Mai 1804 destemteS at stalle ombyt- tes med Navnet Adjunct; ved denne Res. bestemtes ogsaa Ad- juncterne§ Gage til 300 Rd.

Page 62: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

56 Slagelse lcerde Skole.

et Par Gange udenlands med sin Fader; 1808 befiikkedes Han t i l Adjunct ved Slagelse Skole, men blev allerede jfs 1810 Sgp. i Asnces (ordineret 9de Jannar 1811) -j- s» 1841.

<» 1812 Johanne Frederikke L i n n e m a n n f. i Veile 1789, f i Holbek 1855. D . af Kjsbmand Johan Henrik Linnemann og Ernestine Dichmann (5 D . og 1 S .)

Sml. I . Barfsd, Danm. Geist!. I , S. 144 (Nr. 28) og Leng- mcks Stamtavle „David Mohr".

88 . Jacob Jacobsen Dampe, f. 1790 i Kbhvn, hvor Hans Fader Jacob Frandsen Dampe var Skrcedermester. Moderen Anna Gjertrud Ehristensdatter Lund, f. 1755 n Z 1789 -f 1821, blev ^ 1799 optagen i Frue Skole i Kbhvn, sra hvilken Han deponerede 1804 ved Universitetet (Iguct): tog

og ^ 1805 den philosophiffe Examen flsucl.), vandt 1808 Universitetets Priismedaille sor Besvarelsen as det .cesthetisie Spsrgsmaal, og tog ^ 1809 thevlogifl Attestats flnucl.) ; blev i April 1810 udncevnt t il Adjunct ved Middelflolen i E vr- dingborg, hvilken Post Han bog ikte tiltraadte (see Suhrs histor. Efterr. om Vordingborg latinste Skole i Hans Smaa- flrifter 2, 132). Constitueredes f 1811 som Leerer ved S la ­gelse lcerde Skole; disputerede Z 1812 i Kbhvn sor den phi- losophifle Doktorgrad, og blev ^ s. A. beskikket t il Adjunct ved denne Skole, men entledigeves atter ester Anssgning i Naade ^ 1816; blev derpaa Jnstitutbestyrer i Kbhvn, op- traadte derefter i 1818 og 19 som en meget yndet Prcedikant, men paa Grund af Hans Talers Frihed og tumultuariske Op« trin blev det Ham forst forbudt at proedike; hvilket Forbud derefter ved en Trykkefrihedsproces, da Han vilee udgive en Prcediken, blev stadfcestet ved Dom; 1820 begyndte hau der- for at arbeide paa en fri Forfatnings Jndfsrelse, men blev ved en Commissivnsdom af ^ 1821 dsmt tildode som styl- dig i at have tilskyndet eller raadet t i l Forandring i den ved Fcedrelandets Grundlov bestemte Regjeringsform; dog blev Straffen ved kgl. Resolution af ^ s. A. simod Hans Onskej f o r m i l d e t t i l livsvarigt Fcengsel paa Christiansse under streng Bevogtning. Han holdtes derefter i det haardeste Fcengsel med den strcengeste Afspcerring aldeles eensomt i 20^ Aar, og stilede i den Tid to Gange forgjceves en Begjering t i l Kön­gen om at maatte lide sin Dom istedenfor Fcengsel, blev 1841 lssladt af Fcengslet, dog saaledes, at Han flulde opholdc sig paa Bornholm, hvor Rönne anvistes Ham som Opholdssted.

Page 63: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

Ved den i 1848 for de politiste Domfceldte udstedte Amnestie blev Han ferst fuldkommen fri, og reiste t i l Kjobenhavn, hvor Han derefter har bestjeeftiget sig med litteraire Säger.

n ^ 1811 Dorothea Kirstine B o he, f. 1790. LEldste Datier af Justitsraad Hans Bohe og B irgitte Kathrine Boye. Separeret 1819 -s i Kbhvn. ^ 1823. <3 Bern, af hvilke Datieren Bolette Dampe n Andreas Valentin .Ad r i a n , f. 1801 f ^ 1859, Urtekrcemmer i Kbhvn.)

Sml. Biographie i I . A. Hansens Historie og Digtning 164S Nr 19—25. Dausk Conversationsler. 3. 687—93. Dagen 1820 Nr. 90. 182t Nr. 67. 1841 Nr. 287. Fcedrelandet 1841 Nr. 641 672.724—5 728. Fr. Barfod, Fortcellinger af Foedrelandets Historie S.660. H. P. Gjesstng, Frederik V i s Regjerings Historie 2. S. 210—18. Erslews Forf. Ler. 1, 325—6. Supplement 1, 355—56.

S S . Carl Frederik M o lh e c h , f. i Sore ^ 1785, hvor Hans Fader Johan Christian Molbech, f. i Christiania 1744, var Professor i Philosophie og Mathematik ved Aka- demiet, -j- sstds Z 1824, Hans Moder var Lovise P h il. Fre- derikke T ü b e l , f. i Blankenburg i Hertugdemmet Bruns- vig 1761, , -s A 1829 i Frederiksborg. Han blev ^ 1796 Discipel i Slagelse Skole, hvorfra Han i Foraaret 1803 di- mitteredes t il Universttetet, og blev udmcerket saavel ved exa­men nrlinm som ^ s. A . og A 1804 ved den philosophiste Examen og 1810 ved theologifl Attestats; blev 1615 Adjunct 1 Slagelse; ^ 1819 Overlcerer ved den lcede Skole i Naflov; ^ l8 2 2 L e c to r i greestSprog og Literatur ved Sore Akademie, men § 1828 paa Grund af Sindssvaghed entledi­get med Vartpenge. Levede senere i Frederiksborg.

c« Catharine Marie Schertner, f. 1782 i Haders­lev, -s 1860 i Frederiksborg, D . af Bogbinder Hjero- nhmus Schertner og Hustrue Dorothea Christine Tüchsen.

Sml. Erslews Forf. Ler. 2, 175.SS. August Krei-al, f. paa S t. Thomas 1790,

er en Srsn af Augustus Kreidal, f. i Kbhvn ^ 1758, Student fra Christiania 1776, 1780 onnlt. «Iieol. n. e. Prcest paa S r.Thomas-f1790og 2den Hustrue Helene Dorothea v. Aphelen. 1 " 1824, blev 1802 Discipel i Odense Kathedralstole, hvorfra Han >811 afgik til Universitetet, hvor Han iscer studerede M a ­thematik og Philosophie; A 1812 aflagde Han den philvlo- giste fl,, ill.) vg ^0 s« A. den philosophiste Prove (luud.); 1814 vandt Han Universitetets Guldmedaille for Besvarelsen af det mathematifle Priisspsrgsmaal; s. A. afslog Han et Tilbud om et philosophist Lectorat i Christiania; constitueredes

1816 som Leerer ved Slagelse Skole, ved hvilken Han ^ 1817 udneevnedes t i l Adjunct, men blev allerede ^ s. A .

III. Horere, Adjuncter og constiturrede Lcrrere. 57

Page 64: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

58 Slagelse lande Skole.

forflyttet som Adjunct til Odense Kathcdralflole. I drnne S tillin g -j- Han u g i f t 1829. Hans Underviisningsfag vare fornemlig Mathematik og Hebraist. Han havde udmcerkede Kundflaber, men Hans Godmodighed var saa jior, at Han vanstelig künde opretholde den nodvendige Orden og Opmcerk- somhed i Classen.

Sml. .N. M Petersens Skizze af Hans Levnet i Fortalen til Ud- gaveu af Kreidals Omrids af Panaualysis. Selmers Akad. Tid. 1, 286. II. 130—34. Dagen 1829 Nr. 107, 110. Lifts Materialier Sp. 989. Dansk Conversations Ler. 5, 1783. 87. ErslewS Forf. Ler. 2, 63 og Suppt. II, 103.

V l Christen T h a a r u p blev i Sept. 1816 constitue- ret som Lcerer ved denne Skole og 1818 Adjunct sstd., men entledigcdes ester Anssgning atter ^ 1819. See bl. Adjuncter i Helsingsr N r. 46. Jeg maa her blot tilfoie, at Han i Helsingor var en meget mild og facil Lcerer.

V T . Joachim Godste C lo d , f. i Aggernces 1788 (dobt ^ s. A. i Krogsbolle Kirke) S . af Hans Adolph Clod, Sgp. i Krogsbolle, f. . . deponerede 1779 fra Frede« ricia, I 1785 cnncl. tlienl. n. e., der sindes paa Stamtavlen ober Familien Schroede r i Gjessings Jubell. II, 1, 234. Hans Moder var Dorothea Sophie Vilhelmine Nutzhorn. Han blev Discipel i Odense Skole, fra hvilken Han depone­rede 1809. Z philosophifl og ^ 1810 philologifi Examen med Hovedcharakteren Isuö. Constitueredes 1817 som Lce­rer ved Slagelse Skole, som Han dog allerede ester 1^ Aars Forlob forlod, da Hans Constitution 1819 atter hcevedes, men s. A. constitueredes Han atter som Lcerer ved den lcerde Skole i Nastov (ester Adjunct Krag), ved hvilken Han ^ 1820 beflikkedes t i l Adjunct. Ved denne Skoles Reduk­tion i 1849 afgik Han med Vartpenge.

n 1823 Mariane G r ö n l a n d , dobt ^ 1792 i O s- tofte paa Laaland 1845, D . af Hans Grönland, f. 1745 paa Hindsholm, deponerede 1768 fra Odense Skole; 2Z 1776 c. ,b. n. o., var forst Dcgn i Haarslov i Fyen, 1783 res. Cap. i Ostofte, 1792 Sgp. i V . Ulslev. -j- i 8 l 3 . Moderen Heed Sophie Amalie Areboe. .

V S . Jens H o s t, f. 1794 i Scheby i Fyen, Ssn af Peter Host, f. ^ 1747 i Scheby (der sindes blandt D im it- tender fra Odense 1765) Sgp. sstd. og Berthe Christiane Dyreborg. Optoges s 1806 i Odense Kathedralflole, hvorfra Han deponerede 1815; 1816 osncl. pbiIo8. Isu ll.; 1819constitueredes Han som Lcerer ved Slagelse Skole, hvilken

Page 65: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

111. Hsrere, Adjuncter og constiturrede Leerere. 59

Han atter forlod ß 1820, da Han blev constitueret Leerer ved Nakflov Skole, ved hvilken Han ^ 1821 blev beflikket t i l Adjunct. Men druknede ved at bade sig 1822. Han var en ivrig Leerer, men Hans heftige Temperament gjorde Ham det undertiden vanfleligt, at bevare den for Underviisningens Frugt fornodne Rolighed og Vcerdighed

S 4 Christopher Petersen Andersen, f. 1785 i Kbhvn, hvor Hans Fader, Niss Andersen, var kgl. Kasserer under Rentekammeret. Hans Moder var Anna Jngeborg O re . Efterat have freqventeret forst Borgerdydstolen i Kbhvn sra 1797 og derncest Helsingors leerde Skole, blev Han i 1805 privat dimitteret t il Universitetet (>»uä) af B u ll. Ab- solverede 1806 den philosophiske Examen (n. c.) og con- stitueredes sß 1811 som Leerer ved den leerde Skole i Hel- singsr, ved hvilken Han 1814 befiikkedes t i l Adjunct, og hvor- fra Han 1819 forflyttedes i samme Egenstab til Slagelse Skole, fra hvilken Han 1846 paa Ansogning eNtledigedes i Naade og med Pension, med Prcedikat at Overleerer, ß 1853 paa forste Blegdam ved Kjobenhavn. Hans Under- viisningsfag vare Historie og Geographie og Tydfl (igjennem hele Skolen); desuden informerede Han ogsaa i Groest si la- veste Classe); uagtet Han anvendte megen F lid , navnligen paa Historie, var Han dog ingen heldig Leerer heri, da Han, hvad den af Ham udgivne Lcerebog ogsaa noksom beviser, for­drede en altior stör Detail og ikke forstod at bibringe sine Disciple den fornsdne Oversigt oder det hele Stof. Hans meget hidsige S ind berovede Ham ikke sjeldent Herredommet oder sig selv, og Han blev da — hvad Han ellers ikke var — en Tyran mod vedkommende Discipel.

</: 1, Cathrine Wol fs , f. sß 1778 i Holbek, separeret paa Grund af Sindssygdom, ifolge Resolution af ^ 1835, f ^ 1841, D . af Kjobmand Jsac Wolfs og Hustrue B ir- gitte Dorothea Reenberg. Hun fodte Ham Sonnen Niss Pe­ter Joachim Wilhelm Andersen, der sindes blandt Dimitten- derne fra denne Skole for Aaret 1828.

2) 24 18ZZ Sophie Charlotte F l e m m er , f. fß 1799, D . af Sgp. Hans Christen Flemmer, der sindes ovenfor Side 31.

Snil. Erslews Forf. Ler. 1, 15 Snppl. 1, 18. Autobiographie i Programms fra Slagelse for 1839 S- 56—57. Hundnws Skoleka- lender 1845, S- 65.

SS. Jacob Andreas Andresen, f. ß 1798 paa R y-

Page 66: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

60 Slagelse lcerde Skole.

gaard ved Gjentofte, S . as Forvalter Andresen sstd. Var fra M a i 1809, til M arts 1811 Discipel i Metropolitanstvlens Iste og 2den blasse, blev derefter sat i Frederiksborg Skole, fra hvilken Han 1^14 dimitteredcs M Universitetet, og blev udmcerket saavel ved «xitlnen uriium, som det nceste Aar ved 2den Examen. 1817 vandt Han Universitetets Guldmedaille for det udsatte historifle Priissporgsmaal, s. A. constitueredes Han som Leerer ved Aalborg Kathedralstole, hvilken Constitu­tion dog atter heevedes 1818. Derefter var Han Leerer ved Garnisonens Fattigstole i Kbhvn., og blev Z 1820 constitue- ret Leerer ved Slagelse Skole, ved hvilken Han ^ 1826 er- holdt fast Anseettelse som Adjunct. -j- -§° 1832. Han havde af Naturen udmcerkede Evner, men forfaldt og svcekkede og odelagde disse, tilligemed et af Naturen vel udrustet og steerkt Legeme. Han var Leerer i Mathematik i hele Skolen og til- deels i Franst og havde seerdeles gvde Lceregaver.

M 2« 1822 i Slagelse, Knuddine Andrea Benedicte Kikkebusch, f. 1798 s Slagelse, D . af Gjestgiver Bendix Kikkebusch i Slagelse, 1- 1798 og 2den Hu-strue Dorothea Cathrine Petersen fra Kbhvn, c« 1797. (Hans forste Hustrue Karen Thvmsen n 1788).

S 6 Jens H v i id , f. 1808 i Slagelse, hvor Hans Fader, Jens Sorensen Hviid, dengang var Karethmager, senere Möller i Agerup Molle, Hans Moder Jngeborg Michelsen «z i Slagelse 1805, var en D . af Hestemoller Peder M i­chelsen sstd., jß 1819 blev Han optagen i sin Fodeby's lcerde Skole, hvorfra Han 2 ' 1826 ved Rector Meislings Forflyt- telse til Helsingor gik over i denne Skole, fra hvilken Han i September s. A. dimitteredcs t i l Universitetet. T i l exumen iiriinm erholdt Han, ligesom det nceste Aar ved 2den Examen Charakteren IrmcI.; Han studerede derefter i flere Aar Theolo­gie, men constitueredes i 1832 ved 'Adjunct Andresens Ded som Leerer ved Slagelse Skole, hvor Han overtog den mathe- matiste Underviisning. Hviid manglede hverken Evner eller Kundstaber, men vel ligesom sin Fvrmand Selvbeherflelse; Hans Constitution heevedes atter ^ 1834, for at Han künde absolvere sin Embedsexamen, hvilket Han dog aldrig naaede. -j- 1837 ugift.

Sml. Erslews Forf. Ler. 1, 721 og Suppt. 1, 877.V V . Philip Andreas T o rs t, f. i Kbhvn z 1799, er

en Ssn af Forstadvokat og Landveesenscommissair Jens Torst, f. 1763 f 1800 og Hustru Anna Dorothea

Page 67: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

III. Horerr, Ndjinn'tn og coustitnerkdc Lcrrere. 61

Kjcerulf, f. 1779 i Kbhvn, D . af Cancelliesecretair og Auctionsdirecteur Christian Kjcerulf og n 2 , 1804 Niels Studsgaard Fuglsang, Sgp. i Slagelse, f. 1759 -f E5 1832. 1812 blev Han Discipel paa Herlufsholm, hvorfraHan 1817 dimitteredes t i l Universitetet. Ved exsmen srliuin erholdt Han Hovedcharacteren M g , det folgende Aar tvg Han den philosophifle Examen; derefter begyndte Han at forberede sig t i l theologifl Cmbedsexamen, men efter ^ Aars Forlob maatte Han afbryde sine Studier formedelst en'svcer Sygdom, der varede vmtrent ^ Aar. Efter feuere at hav gjenvundet fit Helbred, blev hau 1823 af den kgl. Direction for Universitetet og de lcerde Skoler antaget som Timelcerer ved Slagelse lcerde Skole og ved Skrivelse af ^ 1834 constituc- ret til som fast Lcerer at overtage en Adjuncts fulve Partes. Han havde iscer lagt sig efter de nyere Sprog, og Hans Un- derviisningsfag vare fornemlig Danst, Tydst, Franst og K a lli­graphie. Denne Constitution hcevedes imidlertid alter efter Anssgning § 1843 , da Han blev ansat som Skriver i Uni- versitetsdirectionens Secretariat.

n 1 , -iF 1835 i Slagelse O lavia Cathrine Lovise B a a d h , f. ^ 1803 -f 1840, D . af Procurator Gott­hard Albert Baadh, f. 1772 f 1840 og Hustru Anne Marie Chemnitz f. Vollmeister, f. . .

2) ^ 1845 i Kbhvn, Johanne Valeria Ccecilie F lindt, f. f 1813, D . af Carl F lind t, Lcerer ved Helliggeistes K ir­kes Skole og Ccecilie Schmidt.

Sml. Autobiographie i PrograMmet fra Slagelse Skole 1839 S. 58—59. Lerignicks „Fam. Salling" S. 6.

V 8 . Hans Frederik Fedder K ie le r , f. 1808 i Aarhuus, hvor Hans Fader Overkrigskommissair Jens Benzon Kieler, dobt 1775 -f i Odense >840, da var Soe og og Landkrigscommissair, tidligere Monsterstriver i Stavanger, Hans Moder Lene Marie Just var dobt i Storehedinge jß 1771 -j- 1817 j Ptborg. Efter Krigen kom Hans For-celdre til Kbhvn, hvor Han i sit 14de Aar blev sat i v. We­stens In s titu t, som Han dog efter 4 Aars Forlob alter for- lod, og blev 182? af I . B . Friis Bjerregaard (der ncevnes ovenfor blandt Overlccrere ved denne Skole) privat dimitteret til Universitetet; vcd exuine» uriium erholdt Han ligesom nceste Aar ved den philosophiste ELümen Charakteren In,ul., studerede derefter Theologie og underkastede sig 1833 theologist A t­testats f l i . i l l ) ; ^ 1834 ansattes Han som Timelcerer ved

Page 68: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

6 2 Slagelse l»rde Skole.

Slagelse Skole, i hvilken S tilling Han 1836 aflagde katechetifl og ^ s. A . homiletifl Prove, begge med lsucl; 27 1838 be- stikkedes Han tilA d junct; Hans Underviisningsfag vare Mathe­matik og Religion; 24 1844 befordredes Han t i l ord. Katechet og forste Leerer ved Borgerskolen i Skanderborg: ^ 1862 Sgp. i Trige og Dlsted, Aarh. S t ; 1857 tillige cst. Provst iFramlev, Sabro og V. Lüsberg Herreder, ^0 1852 Provst spd.

co 1838 Charlotte B irgitte Lund, f. ; z 1815 (dobt i Bcerlsse), D . af Forstraad H. Lund, og Hustru Caroline Dorthe Sennbach paa Christiansoe.

SV. Carl August O livarius, f. ^7 1613 i Rsnne, hvor Hans Fader Henrik Clias O livarius, (en Ssn as Hol- ger O liva rin s*), f. 1734 -j 1783, Kjobmand i Kallundborg, der findes paa Stamtavlen i Gjesfings Jübellcerere III , 304), f. i Kallundborg z 1771, Student 1791 fra Herlussholm, 1802 ena6. ebir. -j- 1816, var Regimentschirurg vedBornholms M ilits , Hans Moder Adelheid Margrethe Römer, f E 1786 var en D . af Krd. og Toldstriver Ludvig Fer­dinand Römer, f. ? 1751 -s ^ 1843, see Lengnicks Stam- tavle over Fam. Römer, og forste Hustru Anna Cathrine Lycke o) 1783. Ved sin Faders Dsd kom Han i sin M or- faders Huus, og da denne 1823 slhttede til Slagelse, blev Han Discipel i Slagelse Skole, hvorfra Han 1831 dimitteredes t il Universitetet. Ved exnmsn niiium erholdt Han ligesom det nceste Aar ved den philosophiske og ^ 1836 ved den theo- logiske Examen Charakteren laud. 24 1838 blev Han ved Adjunct Snitkers Entledigelse ansat som Timelcerer ved denne Skole, og s? 1839 bestikket t il Adjunct sstd. Hans Under­viisningsfag vare fornemmelig Latin i de laveste Classer og Religion i hele Skolen. 24 1848 beskikkedes Han t i l ord. Catechet og Iste Leerer ved Borgerstolen i Roskilde. 1854 Sgp. i Bregninge og Thorseng.

n 2 1850 i Kbhvn Anna Margrethe Römer, f.1824 i Nendsborg, D . af Hans Morbroder Overauditeür Ludvig Ferdinand Römer, f. sß 1793 -f 2 1830 og Hu- strue Therese Adele M ourier, f. 1799. Sm l. Lengnicks Stamtavle over Fam. Mourier.

Sml. Autobiographie i Progr. fra Slagelse Skole f. 1839 S. 59. Hundrups Skolekalender 1855 S. 43—41.

* ) Hvis Fader Henrik Olivarius, f. d. 24. Octbr 1697 paa Msen, d. 3. 1721 oL-<1. tbsol. Mag. 1726, Sgp. i Batternp ogTudse f 1737 var en Ssn af Mag. og Sgp. Hans Olivarins, der 1688 deponerede fra Llagehe Skole.

Page 69: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

III. Horere, Adjuncker og constituerede kcrrere. 63

UOO Carl Christian Monster, f. Z 1812 i Odum ved Randers er en Ssn af Erhard Monster, f. 1774 -j- s 1819, Cpt. og Compagniechef ved Iste jydste In f . Re­giment og Hustru Pauline Petronelle Storm, f. 1782 i Skanderborg shvor hendes Fader dar Toldforvalter) ^ 1810 i Vcerum f ^ >832 i Kolding). Han blev 1822 ind- sat som Discipel i Kolding lcerde Skole, fra hvilken Han 1831 dimitteredes t il Universitetet. Ved exnmen aniu>u er- holdt Han ligesom det nceste Aar ved den philosophiske og ^1842 ved den theologiske Examen Charakteren 1«. itl.1843 constitueredes Han som Leerer ved Slagelse Skole, vedhvilken Han 1817 bestikkedes t i l Adjunct. Hans Under- viisningsfag vare iscer Danst, Tydsk og Franst. Siden ^ 1843 var Han tillige Gyinnastiklcerer. Entledigedes 1852 ved Skolens Nedlceggelse med Vartpenge, og oprettede s. A. med offentlig Understottelse en Pigestole i Flensborg, hvis Bestyrelse Han senere er fratraadt. .

184Z Julie Hansine Borgen, f. ^ 1812 f 1861 i Kdhvn, yngste D . af Christen Erhard Borgen, f. 1771 i Veierslov -s i g i 5 M ajor og Hospitalsforstander i Kolding og Hustru Anna Margrethr B irgitte H a a r , f. B o r g e n , f. 1770 i Torring -s ^ 1851 i Darum Prcestegaard.

Sml. Hundrups Skolekalcnder 1845 S. 57 og sammes Stamtavler over Familien Borgen (2deu Udgave S. 15) og Fam. Monster, hvor Hans '!-orn sindes.

LO L . Johan Christian Henrik Fischer, f. ^ 1814 i Slagelse, hvor Hans Fader Johan Peter Fischer (S . af Hans Christian Fischer sstv. og 2den Hustru Sidsel Marie Chri- stensdatter Wibe f. 1749 co 20 1770 j Slagelse -s- som Enke 2,7 18,8) f. (dobt 173g i Slagelse -j 1340 var Kjobmand og Brcendevilnsbrcender, Hans Moder var Frederikke Henriette K lem me, f. ^0 1785 e« 23 I 8 l 4 i S la ­gelse 1 ^ 1843. Blev 1828 optagen som Discipel i nederste Classe i sin Fodebyes lcerde Skole. fra hvilken han i Sept. 1835 dimitteredes t il Universitetet. Ved exnmsn urtiuin erholdt Han, ligesom det nceste Aar ved den philosophiske Exa­men Charakteren Inuü. ^ 1842 underkastede Han sig theo­logist Cmbedsexamen med Charakteren 5. i>I.; <r 1844 con­stitueredes Han som Leerer ved Slagelse Skole, ved hvilken Han ^5 1847 hiev bestikket t il Adjunct. Hans Underviis- ningsfag have sornemmelig vceret Mathematik og Hebraist.

1852 blev Han ved Skolens Nedlceggelse entlediget i Raade

Page 70: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

64 Slagelse loerde Skole.

med Bartpenge. ß s. A. valgtes Han t il Folkethingsmand for Sors Amts 3die Valgkreds sSlagelse), gjenvalgtes

og ^ 1853 og modle som saadan paa den 4de, 5te, 6te or- dentlige Rigsdag indtilOplosningen ^ 1 8 5 4 . sl852 Secretair); blev ^ 1853 af Folkethinget valgt t il Statsrevisor; ^ 1 8 5 5 valgt vedKaaring t il Folkethingsmand for Hjorrings Amts 2. Valgkr. (Sceby); g j e n v a l g t 1858 og '^ 1861, og modle som saadan4855 paa den overordentlige Rigsdag, samt paa 7. t il 12. ordentlige Rigsdag; ^ 1858 valgt af Folkethinget tilS tatsrevisor, gjen- valgt 1860 og ^ !86 l .

Sml. -yimdrnps Skolekfllender 1845 S. 58. Fr. Barfod Danst Ugedagskalender 1, 270. Crölews Fors. Ler. t Sappl 1, 479.

L O T . Carl Christian Wilhelm Silfverberg cr fodt l813 i Kbhvn, hvor Hans Fader Jacob M artin Silfverberg, f. i Ddstad, varGuldsmed, s Kbhvn. M 1857. Hans Moder varJuliane Carl- sen. I 1831 blev Han dimitteret t i l Universitetet fra den kjoben- havnste Borgerdydstole. Ved exnmen nriium erholdt Han, ligesom det nceste Aar ved den philosophiste og 1842 ved den theologifle Eramen Charakteren aml. ^ 1846 consti- ineredes Han som Leerer ved denne S tole, veo hvilken Han

1849 erholdt fast Anscettelse som Avsunct. Han overtog her i Skolen Underviisningen i Historie og Geographie og senere ogsaa i Grcefi. Veo Skolens senere Nedlceggelse for- slpttedes Han I 8 5 2 i samme Egenstab til den lcerde Skole i Randers, hvor Hans Underviisningsfag ere Historie, Geo­graphie og Latin.

LOS. Frederik Ju lius Christian Mnnch, f. 1821, er en Son af Peder Munch, f. 1782, Student 1801 fra Aarhuus Skole, Sgp. t Beder og M a ilin g , Aarh. S t. -s ^ 1834, Hustru Aurelie Broberg, f. 1790, blev 1832 optagen optagen som Discipel i 2den Classe i Aar­huus Cathedralstole, fra hvilken Han 1838 dimitteredes t il Universitetet. Han erholdt Udmcerkelse ved nxrimen nnium ligesom det nceste Aar ved den philosophifle Eramen; 1845underkastede Han sig theologist Attestats med Charakteren lrnu l.;

1848 blev Han constitueret som Leerer ved Slagelse Skole, ved hvilken Han s. A blev ansat som Adjunct, og hvorHan underviste i Latin og Religion. Ved Skolens Nedlceg­gelse forflyttedes Han ^ 1852 i samme Egenflab t i l Aarhuus Cathedralstole, hvor Han har undervist i Historie, Geographie, Latin og Danst.

n 1849 Cathrine M aria Petrea H s eg -G u l b - berg, f. ^ 1818, D . af Oberst Ju lius Hsegh Guldberg i

Page 71: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

HI. Horen, Adjiliicter og constitnerede Leerere. 65

Aarhuus, f. § 1779 og Hustru Margrethe Pallene H a h n , f. 1782 f i 1835 (D . af Stiftsphyfikus Justitsraad Christopher D itlev Hahn).

LO-L. Christian Ehrenfried L u n d , f. ^ 1825 i Brande Prcestegaard i Ribe S t i f t , er en Son af Niels Boy Lund, f. i Randers 1788 f 1845, Sgp. i Oster Tsrslev (der deponerede 1805 fra Randers Skole) og Hustru Johanne Sophie Carstensen, f. i Thisted ^ 1792.. Han blev i Oct. 1839 indsat som Discipel i 2den Classe i Randers lande Skole, fra hvilken Han 1845 dimitteredes t il Universitetet. Ved exsinen rirlium erholdt Han, ligesom det nceste Aar ved den philosophiste Examen, og K 1851 ved theologist Attestats Charakteren Im ill.; 2,8 1^851 blev Hanconftitneret som Leerer ved Slagelse Skole, hvor Han overtog Underviisningen i Religion i alle Classer og i Danst og Tydst i de nederste Classer. Ved Skolens Nedlceggelse blev Han ander ^ iggZ bestikket til 2ldjunct ved Kachedralstolen i Nykjobing paa Falster, hvor Han underviser i Religion og Danst.

n 2_s 1855 i Vollerslov ved Kjoge, Christiane Eleonore Petrine Schwabe, f. 1830, D . af M eller Hans Peter- Carl Georg Schwabe, f. ^ 1800 og Eleonore Marie Grundt- vig, f. ß 1799, 1- r / 1846.

Sml. Jmm. Barfod Falst. Geistl. 2, 322.

I V . Timelaerere. '

1 (105). Stadsmusikant Jensenantoges ^§1799 (ifolge Cancellieresolution af ^ s. A .) t il at undervise Disciplenc nogle Timer vm Ugen i Sang og veere tilstede i Kirken forelebig paa et Par Aar, mvd en aarlig Godtgjerelse af 50 Rd. Derved foranledigedes imidlertid en Tvist med Conrec- tor Gottschalk, der som Cantor stulde lede Sangen i Kirken og ikke vilde vige fvr Jensen, der midlertidigen maatte give Afkald paa at lede Disciplenes Sang i Kirken.

L (106). Hans Bastholm, f. i Kbhvn 2,. 1774 (S . af kgl. Confessionarius Christian Bastholm), residerende Capellan ved S t. Michaels Kirke i Slagelse, antoges ved kgl. Resolution af H 1800 t i l at give Dis.ciplene Underviisning i de levende Spreg og Naturvidenstaben, mod en aarlig Godt- gjorelse af 200 Rd. (ind til Reformen indfortes) , men denne

Page 72: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

66 Slagelse lcrrde Sksle.

Godtgjsrelse bortfaldt efter Hans T ilbud , da Han i g o l bestikkedes t i l Sgp. ved S t. Peders Kirke -j- ^ 1856. Om Bastholm see isvrig t Erslews Forf. Lex. 1, 80— 81 og Suppl. 1, 8 3 - 8 4 .

S f107). Skoleloerer T o r litz , antoges efter Stads- mnsikant Jensens Dod ifolge Stiftsovrighedens Skrivelse af ^ 1801 fom Syngeloerer ved Skolen under samme V il- kaar.

4 , (108). Johan Frederik Ernst S chw a rtz , f. 1787, Musiklcerer antoges Z 1817 t i l at besorge Sangunderviisnin- gen ved Skolen, hvilken Virksomhed Han fortsatte t i l Skolens Nedlceggelse 1852. Han blev c. 1822 Stadsmusikus i S la ­gelse, senere tillige Bedemand og -j- ^ 1850.

«2 Sara Villemann, fodt N e s fe r . Deres Son Johan Christopher Schwartz deponerede 1830 fra Slagelse Skole.

5 (109). Peter Uldahl Andreas R i i s , f. V 1788paa Kiilsgaard ved Horsens, er en Son af Procurator og Univer- sitetsforvalte Niels R iis og Anna Gjesagger, deponerede 1810 fra Horsens lcerde Skole, H 1811 eaml. pliil. Isucl., A . eond. pbilos. laud.; ^ 1814 crind. ibeol. Ignd.; 1816aflagde Han catechetifl fl», i l l . j , og homiletist Prove fluud.); blev 1814 Lcerer ved Landcadetacademiet, 1818 res. Ca- pellan ved S t. Michaels Kirke i Slagelse og Sgp. i Hei- ninge, var Timeleerer her ved Skolen fra Decemeer 1822 t il

1836; blev Sgp. i Oure og Veistrup i Fyen. I S la ­gelse Skole underviste Han fornemmelig i Religion ogDanst. I Oure havde Han paa Grund af langvarig Sindssygdom fra 1847— 56 sin S?n Rasmus Ludvig R iis (der deponerede fra Slagelse Skole 1838) t i l personel Capellan. Entlediget 1858 efter Ansogning i Naade og med Pension.

Mette Catharine H j e rn o .Sml. Erslews F. Ler;, 2, 675.

6 (110). Philip Andreas T o rs t , var Timelcerer i denne Skole fra 2_s 1823 t il 1834, see ovenfor blandt Adjuncter N r. 97.

V f l l l ) . Hans Frederik Fedder K ie le r var Timeloe- rer fra ^ 1834 t i l 1838, see ovenfor blandt Adjuncter N r. 98.

8 (112). Carl August O l iv a r i r r s var Timelcerer fra1838 t i l 1839, see ovenfor blandt Adjuncter Nr. 99.

Page 73: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

67

M M e r i Slagelse.

Jeg tilfoier endnu her nogle forelsbige Prcestercekker oder Geistligheden i Slagelse, der for S t. Michaels Sogns Vedkom- mende ere tagne efter en Prcestercekke, der findes paa en i selve denne Kirke opheengt Trcetavle. T i l Prcestercekken i S t. Peders Sogn har jeg benyttet en Fortegnelse, der er samlet af Pastor Andreas Teilmann, og som findes i dette Sogns Ministerial- boger.

1. S t. Michaels Sogn.a. Sogn ep rce s te r .

I . Anders Jacobsen, levede 1541 (muligviis Fader t i l Jacob Andersen, Sgp. i Kallehave c. 1590, og da Far- fader t i l 16de Rector i Slagelse).

L. Jorgen Nielsen, levede 1562. -3 . Michel Adamsen Olsing, var Sogneprcest her t il

1575.4 . Povel Andersen, levede 1591 (en aldeles samti-

dig Povel Andersen M e d e l b y omtales hos Worm og Nyerup).

S Peter Arvidsen <1596).Sml. Hofmans Fund. 8, 147.O. Peter Mogensen 1615, var 1623 tillige Provst

i Slagelse Herred s 1627.Sml. Hofmans Fund. 8, 150.

Mag. Niels Jensen Korsoer 1624. 1629 tilligeProvst 1 1640 (bl. Rectorer Nr. 8.)

Sml. Hofmans Fund. 8, 149.8. Peter Villadsen, var Sgp. 1636; siden tillige

Provst, 1661 Bifivp i Viborg. f 2 1673.Sml. Königsfeldt S. 160—61.V. Mag. Hans Allesen Buukeslod, f. 2,8 1606.

iF 1661 Sgp. her; 1668 tillige Provst i Slagelse Herred t il 1669. s 1678.

w 1634 Barbara de Fine f. 1615 -j- 1678.Sml. Gjessing III., 33, 304—5. Note.I O . Niels Lauritzen Langaae, ^ 1669 Sgp..I I . Mag. Jesper Jorgen Hammermüller, f. ^

1613 (1638 Conrector i Roeskilde) 1654 Sgp. ved S t. Pe­ders Kirke og 1678 ved S t. Michaels K. -s -,2, 1682.

Sml. Worms og Nyerups Litt. Ler.

Page 74: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

68 Prcrster i Slagelse.

I S . Mag. Peter M s l le r , f. 1642 i Königsberg. 1682 ( ^ 1684) Sgp. her. -j- 1697.

Sml. Worms og Nyernps Litt. Ler.LS . Mag. Johan (Hans) Clemensen B a rts k e r

(Barscher) ^ 1696 Sgp. ved S t. Peders Kirke og Hospi­talet i Slagelse, s. A. Magister; ^ 1697 Sgp. her; 1729 til- lige Provst. (cfrm. s f 1729) -j- 1743.

Anna Cosse l , f. Eisenberg.Sml. Gjesfing II, 1, 187 Treschcm Zub. 283 —84.1 4 . Christian Jen se« (ß 1731 eund. r l ien!), V 1744

Sgp. her Var tillige Provst f 1746. 'LS . Frantz Thestrup S ta m p e , f. ^ 1715 i Ham­

mer, (^g' 1738 crmd. ibeol.) 1746 Sgp. her f o 1762.<xr Dorothea M aria O livarius f. 1723 -j- 2_« I 7gtz.

Sml Worms Lit. Ler (3, 733. Lengnicks „Stampe" S. 6. Tau­ber biograph. Not. 126.

L 6 . Niels B im n T s d s le u f, f. 1721 i Tsrslev, Aarh. S t. dep. 1738 fra Aalborg, 1741 eund.»beol., 1756 Sgp. i Bakkendrup i S j e l l . ; is 1762 Sgp. her; 1769 i Manager -j- 1779. '

v) 1, Else S t a u n i n g .Sml. Tauber 1, 139 Worms (3. 802—3) og NyerupS Litt. Ler'L 7 . Diderik T o p , f. 1733 , dep. 1742 fra Na-

flov, 1749 eund. ilieol. ^ 1769 Sgp. her, -j- 2 ' 1796.

2L 1761 Ane Cathrine Eleonore Dorothea Henr ich- sen, f. ^ 1744.

Sml. Gjesiing II, 1, 322, Barfod F. G. 1, 213.L 8 . vr. Fr P lu m , f. ^ 1760 i Korsser dep. 1776

fra Odense 1788 euad. t l .eol.; 179g Sgp. her, t i l1803 (senere Biflop i Fyen f 1834 i Odense.

c» 1792 Marie Sophie H v i i d f. M unk, f. 1765 -j- ^ 1829.

Sml. Erslews F. L 2, 572—5.L N . Niels Studsgaard F u g ls a n g , f. s? 1 ^ 0 i

Holeby, dep. 1778 fra Aalborg Skole, 2 1792 eaad. tbeol.1804 Sgp. her -s 2Z 1832.

cc 1804 Ane Dorothea Torst f. K jerulf, f. ^ 1779.Sml. Crslews F. L. 1, 473—74 og Suppt. 1, 527.T N . Gerhard Giese S a l ic a th s. l 788paaSkov-

lyst, dep. 1805 fra Frederiksborg Skole, ^ 1811 eund. tbeol. 2 1833 Sgp. her og 1836 tillige i Heininge. 2,3 1941 t i l ­lige Provst. — 1848 Sgp. i S tillinge -j- s. A.

Flora Emilie T o pp , f.Sml. Erslews F. Ler. 3, 4.

Page 75: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

1. S t. Michaels Sogn. 69

L I . Andreas Gottlob Ra-elbach, f- ^ 1792 i Kbhvn; dep .1810 fra Metropolitanffolen, 1820 oanll. tbeol.I. exr. 1848 Sgp. her.

c<, -r,." 1820 Elisabeth Marie B s n s s e , f. ß 1804 iF re- deriksberg.

Sml. ErSlews K. L. 2, 709 — 18.

6. R e s i d e re n d e C a p e l l a n e r .I (22). Mag. Niels Jeusen Korsoer var her 1615;

Hofmans Fund. 8 , 150. 1625 Sgp. sstd. see ovenfor N r. 3.L (23). Hans Olufsen S oeby (1623); (tidligere Hörer

ved Metrvpolitanflvlen).5 (24). Olus Lauritzen, dep. 1655 fra Slagelse,

derester Rector r Faaborg Skole; ^ 1667 res. Cap.4 (25). Ole Petersen S m ith (see blandt Horere ved

denne Skole Nr. 45) ^ 17o4 succeverende Capellan.L (26). Christophe:- Criksen Lynov (vep. 1688 fra

Rocskilde, ^ 1691 enn<1 lbsol.) derester Rector i Nykjobing i S j . ; 1713 res. Cap. her. -j- 1724.

6 (27). Hans Rasmnssen Kjep, f. ^ 1684 i Bergen, dep. ^ 1706 fra Stubbekjsbing, ^ 1710 cnu<I. tlieol. n. e. (1714 Cap. i Slagelse); Z 1721 res. Cap. her -j- ^ 1746.

V (28). Hans TercheLsen, f. 1698 paa Hagested, ^ 1724 cnnd. rl.eol.; 2L 1746 res. Cap. her. (Gjessing III, 215).

co Anne Elisabeth M o n r a d , f. 1702.8 (29). Godste F ro r« , f. 16v6 i S tillinge, dep. 1708

fra Slagelse Skole, ^ 1713 ennä. tlisol. u. e .; derpaa Degn i Sorterup og Ottestrup; 1732 Medtjener og Cap. p. p. ved St. Peders Kirke i Slagelse; 1754 res. Cap. her. 1- V 1760. S m l. Crlandsen N. G . 158. S j. Ord. P ro t.

' n '--,2 1757 A „na Marie Ostergaard, f. 1719 -j- Z 1792 (2 B .j.

O (30). Jens Jensen B all (maaflee den Jens V ah l , der dev. >747 fra Frederiksborg, 1755 enn6. ibeol. laue!.),

1760 res. Cap. ved denne Kirke.n Booil B r e d a h l.I O (31). Frederik Christian Plato«, f. 1749 paa

Moen, dep. 1764 privat, 1767 esucl. lbeol. n. e.,1774 Cap. hos Faderen i Damsholte; ^0 1774 ^

Cap her; senere Sgp. i S . Cgitsborg. -j- 1815.n Cathrine Stoud.

Sml. Gjessing (111,) 344 Tab 3 (in'rft Fois. Ler. S. 499) Da­gen L. 14. Dec. 1833.

Page 76: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

70 Prester i Slagelse.

I I <32). Eiter Hammond 1688 res. Cap. her (see b l. Hundrups phil. Cand. Nr. 28.

IS <33). Henrik Eiler, 1797 res. Cap. her, see bl. phil. Cand Nr. 13.

IS <34). Hans Bastholm, ^ 1799 res. Cap. See bl. Timelcerere Nr. 2.

1 4 <35). Rasmus K je ru ls , f. 1774 i Hornstet, dep. 1792 fra Randers; r_7 1799 Owol. I»ud.; 2,2 ^ 0 1 res. Cap. her. 1817 Prcest ved Frederiks Hospital og Fod- selsstiftelse i Kbhvn. -s ^ ,820.

c« 1802 Hanne Jacobine Severine Stcehr .1 5 <36). Peter Uldall Andreas R iis , 1818 res.

Cap. her, t i l 1836, see bl. Timelcerere ved Skolen Nr. 5.

e. O r d in e r e d e Catecheter .

I <37). Peter Frederik Meisen, f. 2/ 1802 i Kbhvn,S . af Skolelcerer Nielsen, dep. 1820 fra Odense L>kole I-md. 1821 esnd. pkil., 2_ii82Z errnd. tbeol. Isud.; 1830 Ca- techet i Slagelse <ord. 2 1837 Sgp. i Jellinge ogHover; A1841 tillige Forstander for Jellinge Seminarium.

«r j-ß 1837 i Slagelse Lucie Nicoline Fuglsang, f. ^2 1807 i Slagelse.

L <38). Thoralb Leuning, f. ^ 1805 i Kbhvn, dep. 1824 fra Metropolitanstolen, 1825 cand. pkil. K. i l l . ;

1831 esod. Oieol. b. M .; 1837 Catechet i Slagelse;1850 Sgp. i Skjorpinge og Faardrup i S je ll. Ugift.

S (39). Carl Peter August Kofod, f. ^ 1814, dep. pr. 1831 (b. ,11.); 1833 ennd. pli. k. i » . ; f s 1840 eand. ibeol. b. i l l . ; 1 1841 hom. P r. Irmd. 1851 Catechet i Sla-- gelse, 1856 Sgp. i Weerst og Bekke, Ribe S t.

n 184. Signe Vilhelmine Hildebrandt, f. 1819.4 <40). Jonas Christian Richter, f. ?o 1818 i

Vindekilde ved Adlersborg, dep. 1838 fra Slagelse Stole <Is,id.), 1840 esnd. ptnl. Isud.; ^ 1844 esnd. tbeol. Isud.; A 1852 ord. Catechet i Lemvig; 2« 1857 ord. Cathechet i Slagelse.

w 1852 Nielsine F a a b o r g . f. K 1824, D . as Provst Dankvart Faaborg, Sgp. i Dalum og Sanderum i Fyen og Hustrue Louise Dorothea Sivertsen.

Page 77: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

1. St. Michaels S. 2. St. Peders S . 71

tl. H je lpeprces te r og pe rson e l le C a p e l la n e r .

L (4l ) . Frederik Ludvig Theodor G o t t l ie b . f. ^ 1801 i Finderup, dep. 1821 fra Roskilde Skole (Isu<1), ^ 1829 esncl. llieol. b. iü . ; 1830 pers. Cap. i Sceby ogHallenslev; 1831 pers. Cap. i Nykjobing og R orv ig ; 1832 Hjcelpeprcest ved S t. Michaels Sogn i Slagelse; 1833 i Stroby og Varpelov; ^ 1835 Capellan i Store Hedinge og Hsirup, ^ 1837 Sgp. i Sonder Omme og Honen i Ribe S t . ; ^ 1840 i Hvidding i s. S t . ; ^ 1853 i O Linnet.

n ^ 1832 Gregorie Henriette Marie E r i k s o n , f. 1807 i Gjerslev.

L s42). Peter Holger Gjessing, f. ß 1821, dep. 1841 fra Nykjobing Skole (k. ill.), 1842 eao6. pbilos. laud.; Z 1848 erm4. tkeol. laucl. (fuldendte Examen 1849) hom. P r. laukl. cath. Pr. lauä., 1851 pers. Cap. hos Faderen i Ballernp, senere i Lyderslov og Froeslev i S j . , 1860 ved S t. Michaels Kirke i Slagelse.

Anna Johanne Magdalene E r n s t , f. ß 1825, D . af Pastor Jorgen Ernst i N. Jernlose, og Elise Steen- strup.

L S t Peders Sogn

s. Sogneprcester .

1 (43). Mathias Mathiesen Sgp 1437.L (44). Love Ipsen Sgp. 1459.L (45). Peder Jensen, ncevnes 1490.4 (46). Anders Hintze, forste Prcest efter Reformationen,

levede her 1542.5 (47). Jens Lerche 1574.6(48). Jens Jpsen W eile, ncevnes 1592.V (49). Poffvel Theophilsen.8 (50). Mag. Niels Strangeson, see blandt Rertorer

Nr. 12.6 (51). Mag. Anders Jensen Aalborg, Sgp. fra 1627.

See bl. Rectorer i Helsingor Nr. 16.

Page 78: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

72 Prcrster i Slagelse.

1 0 (52) Mag. Jesper Hammermüller, 1654 Sgp. her. See blandt Conrectorer i Roeskilde og ovenfor Nr. 41.

1 1 (53). Jens PedersenM unk, var 1677Sgp. her og ß 1684 tillige ved 5^)ospitalet. f b. ß 1698.

c« 1682 Mechtel H a m m e r m ü l l e r , dsbt 1657 -j- I 1699, D . af Formanden.

I S (51). Mag. Mathias C osse l f. 1663, dep. '7» 1681 fra Slagelse Skole. 2 1693 Sgp. ved St. Peders K. (indsat 2F s .A) ; 4 s, A. tillige ved Slagelse Hospital; 1694 Mag. i Kbhvn. -j- b ^ 1696.

c» Anna (Margrethe?) E i send erg. Hun n 2, M ag. Hans Barscher .

Saml. Lengnick „Niels Halb".IS (55). Mag. Johan Clemensen Barscher,

1676 Sgp. ved S t. Peders Kirke og v.d Hospitalet, see bl. Sgp. ved S t. Michaels Kirke Nr. 13.

14 (56). Mag. Peder Paulin , f. ^ 1662 i A a l­borg, dep. 1682 fra Kbhvns Skole, 1694 Rector i R ing­sted, ^ 1696 Magister; ^ 1697 Sgp. ved S t. Peders K. og Hospitalet; A 1703 Provst og adj. Sgp. i Ringsted, 1707 virk. Sgp. sstd.; H 1717 Sgp. i Roskilde og Provst i Somme H . f 1729.

c« 1, 1>98 Karen Blichfeld.2, 1717 Tabithe F le i scher , -j- ; 1742 (-leis 8.vnod).

Samt. Hofmanns Fundat. 7, 228. Reiersen St. Bendts K. S. 83. Palndan. I>irx. IV cle tsmplo I^ucii Noesk

1 5 (57). Foch Albertsen V ith , f. 1677 i Svccr-borg i S je ll. dep. privat ^0 1692, 1615 enntl. lbeul.;1698 Magister; 1707 Sgp. ved S t. Peders K. og Hos- spitalet i Slagelse (ord. s. A . ) ; 1727 tillige Slotsprcest paa Antvorflov; 1728 tillige Provst. 1 1729.

c« ß 1716 Anne Cathrine Benedicte Randuls, f. 16s9 (1 S. 4 D .) Cn Datier n Eftermandeil.

- Sml. Ny I. Tid. 1732 Nr. 13. Gjessing I , 370 I I , 1, 134. Lengnick, Person. Bidrag Pag. 49.

1 6 (58). Christian Drsted, f. K 1695 (dsbt Z) i Wrocs- kjobing, deponerede 1714 fra Slagelse Skole, A 1718 cnml. ibeol. Inutl.; ^4 17ZO Sgp. ved S t. Peders Kirke og Hospi­talet samt Slotsprcest t i l Antvorstov. -s 1761.

n Barbara Albertine V i t h , f. ^ 1717 i Slagelse.Sml. Lengnick „Familien Drsted".lü' (59). Rasmus Berthelsen Bruun f. 1724 i Kjoge,

dep. 1714 fra Kjoge Skole, I749ean<1. «bool. n.e.; paa

Page 79: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

2. S t. Peders Sogn. 73

8de Aar Missionair i G rönland, 1.761 Sgp. ved S t. Peders K. og Hospitalet og Slotsprcest paa Antvorsiov. -j- ^ 1771.

M Magdalena Cathrine V i n d e k i l d e , f. 1720.Sml. Gjesstng III, 368 Tab. Worms (3, 117) og Nyerups

Litt. Ler.L 8 (60). Carl Wilhelm Lund, f. 1740 i Nafiov,

dep. 1760 sra Nasiov Skole, ß 1765 o-md. <keol. n. o.; Ca- techet ved Holmens Kirke i Kbhvn; ß 1771 Sgp. ved S t. Peders Kirke og Hosp. -s ^ 1801.

co Z l Kbhvn, Jngeborg Cathrine Godsche.L V (61). Hans Baftholm , f. 1774 i Kbhvn,

2 1801 Sgp. her. -s ^ 1856. See bl. Timelcerere ved Skolen Nr. 2.

T O (62). Christian Henrik Bjerring V e n z o n , f. 1799, dep. 1818fraNykjsbingSk (ti.itl.); 1819 esoU. pliilv8. b.UI., ^ 1828 e:mi, itienl. I,. UI. ^ 1830 hom og cat. A r. (l. l.) ; Z 1830 pers. Cap. hos Formanden, (yrd. ß); ^ ^1 8 4 1 Sgp. ved S t. Peders Kirke og Hospitalet -s >-» 1853.

n Annette Severin Marcelline B a n g , f. ^ 1803.Sml. Lengnick „Christian Bcnzon" 2den Udg. p. 3.T L (63). Georg Christian Mechlenburg B r a n n e r , f. ^6

1811 i Kbhvn, dep. 1828 sra v. Bestens Institu t. 1834 l-snU. llieol. I»uU.; s. A. Adjunct paa Herlufsholm, fß 1837 ord. Catechet i Naskov, ^ 1846 Sgp. i Neesby og Tyvelse iS je l l . ; s 1854 Sgp. ved S t. Peders Kirke og Hospitalet i Slagelse.

n 1. Mariane Petrine F e i l b e r g , f. 1807 paa Lindholmgaard. -j- 1857 i Slagelse.

2) jZ 1860 Louise Hertel, f. ^ 1836.

b. P e rs o n e l l e C a p e l l a n e r .

L (64). Peter Helt Rachlov (Raklef), A 1729 pers. Cap. veb S t. Peders K. (hos Nr. 51). See ovenfor bl. Horerne Nr. 63.

T (65). Godske From, ^ 1732 pers. Cap. hos Nr.52. See ovenfor Nr. 25.

S (66). Just Michael Aagaard, f. 1729 i Kbhvn, deponerede 1747 sra Kbhvns Skole (eller mutigen privat), ^2 1750 cnnU. Ibeol. b. UI.; /0 1852 pers. Capellan her (hos N r. 52)

4 (67). Severin Christcnsen, f. 1718 i Holbek

Page 80: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

74 Pracher i Slagelse.

1743 ermll. «tieol. n. e.; 1755pers. Cap. her ; 2 r 1764Sgp. i Reerslov og Rudsvedby. ,

n 2,7 1756 Frederikke Lund.Sml. I . C. Bloch F. Ä . 2, 135.5 (68). Christian Lund, H 1766 pers. Capellan her.

See blandt Horerne i Slagelse Nr. 81.6 (69). Johan T itc h e n , dsbt 1760 i Kbhvn

dep. 1780 fra Roesk. Skole, _7 1784 cgn6. tkieol. n. e.; ^ 1785 pers. Cap. ved S t. Peders Kirke og Hospitalet hos Nr. 5 . 1789 Sgp. i Hornslet, Aarh. S t. -j- ^ 1792.

n Benedicte Caroline Mathilde Smith. Hun f ester andet og 3die Wgteflab 1834. (Enkek. 2337).

V (70). Rasmus K jerulf, 2 1800 pers. Cap. hos Nr. 60 See ovcnfor N r. 35.

8 (71). Johan Peter Bstrup, f. i Kbhvn ^ 1800, deponerede 1817 privat; ^4 1822 esn^. tbeol. lnuä.; 2» 1821 hom. P r. (udm.); 1822 Huuslcerer. 2_s 1824 forste Leerer ved Borgerskolen i Slagelse, 1825 Capellan p. p. ved S t. Peders Kirke og Hospitalet. K 1830 Sgp. i Gjer- lov og Bakkcndrup i S j. -s 1833.

r« 1826 Cathrine Christine H o l m , f. ^ 1799 i Kbhvn. f 2.4 1847 i Balling Prcestegaard i Sjelland.

Sml. Erslews F. L. 3, 702.V (72). Christian Henrik Vjerring Benzon, ß 1830

pers. Cap. ved denne Kirke. See ovenfor Nr. 62.

ZsphabetisK Navneregifler.( I dette Register ere Re.torer betegnede med R., Overlcrrere med O.,

Praester med Pr. og Adjuucter blot med deres No.)

Aagaard, Just Michael. Pr. 66. Aalboig, Anders Ienscn. Pr. 51. Abild, Jacob Petersen. 68. Allesen, Haus. 11.Andersen, Björn. 6.

— Christoph Pet. 94.— Povel. Pr. 4.— Torkild. 15.

Andresen, Jacob. 95.Arnesen, Poul. O. 5.Arvidsen, Peter. Pr. 5.

Backendorph, Mads Madsen. R. 6 Bagger, Elias A. 59.Bartfler, Joh.Elemensen. Pr 13.55. Bastholm, Hans, 106, P..34, P. 61.

Page 81: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

Navneregister. 75

Benzen, Cl,r. H. B. Pr. 62, 72.— 4 Peter R. 25. ^

Bircherod, Jens. R. 21. Bjerregaard, I . B. F. O. 10- BoeSlund, Jvar 58.Borch, Niels R. 29.

— Niets. O. 3. 77.Brauner. Georg Chr. Pr. 63. Brunn, Mathias 29.

— Rasmus Berthels. Pr. 59. Buch, Arel. 60.Bunkcstod, Hans Allesen. Pr. 9. Byberg, Niels, see Prcests.Christensen, Vilh. 3.

— Severin. Pr. 67. Clementin, Christen R. 29.Clod, Joachim Godske. 92. Coldiug, Ole Hansen. 3S.Cossel, Mathias. PrJ54.Dampe, Jacob Jacobsen. 88.Dne, Ole. 43.Ebeltoft, Jens Lauritzen. R. 11. Cdi'iger, Lorentz R. 22- Eiters Henrik. Pr. 33.Clberling, CariWilh. O.8. R.36. Eriksen, Madö. R. 2.Eflildsen, Mads. R. 3.Fallt, Chr. 44.Fester, Diderik. 42.Find, Peter Michelsen. R. 4. Fischer, Joh. Chr. Henrik. 101. Flemmer, bans Morten. O. 7. Fachs, Ole. R. 10.Fass, Anders. N. 1.— Peter Nielsen. N. 24.

Frick, Paul Börsen. 79.From, Godske. Pr. 29, 65.Frost. Andreas. 62.Frolnnd, Peter. 46.Fuglsang, Niels Studsgaard, Pr. 19. Giessing, Peter Holger. Pr. 42. Gottlieb. Fred. Ludv. Th. Pr 41. Gottschalk, Hans O. 4. 82. Grifte, Hans Petersen. 33.Grnni, bans Jensen. 25.

— Ponl Jensen 24.Gronbech, Segnd. 74.Gyrsting, Jacob Henrik. 69. Haageu, Jacob 73. Hammermüller, Jesper Jorgen. Pr

11. Pr. 52.

Hammond, Eiler. Pr. 32.Hansen, Hans. 26.

— Knud. R. 19.— Niels. 37.

Hegelnnd, Andreas Peters. R. 15. Henriksen, Hans. 32.Hirnklov, Eiler Lauritz. 23.

— Henrik. R . 26.Hintze, Anders. Pr. 46.Holm, Peter Jacobsen. R. 23. Holmsted, 71.^?viid, Jens 96.Hvidsteen, Troets Petersen R. 18. Hoffding, Lauritz. 38.

— Jacob Krag. 83.Hoft, Jens. 93.Hoysgaard, Christen Anders. 0 . 1. Jpson, Lars, Pr. 44.Jacobsen, Anders. Pr. 1.Jahn, Freden! Samuelsen. 67.

— Bonde 70.Jensen, 105.

— Chr. Pr. 14.— Peter. Pr. 45.

Joncrsen. Frantz. N. 5.Juul, Ole Jensen. 8.Kieler, Hans Fred. Fedder. 98. Kirchsteen, Hans Nathanael. 72. Kjep, Hans Rasmussen. Pr. 27. Kjerulf, Rasmns. Pr. 35. Pr. 70. Koefod, Carl Pet. August. Pr. 39. Korsoer,N.J. N. 8. Pr. 7. Pr 22. Kreydall, August 90Langebeck, Andreas Jacobs. R. 16. Langaae, Niels Lauritz. Pr. 10. Larsen, Hans. R. 7.

— Jens. 54, see Lydichsen. Lauritzen, O lnf. Pr. 24. Leegaard, Johan. 76.Lerme, Jesper Hansen. 4.

— Jens. Pr. 47.Leth, Svend Sorensen. 7. Leuning, Thorald. Pr. 38. Lorentze», Tonnes. 51.Lnnd, Carl Vilhelm. Pr. 60.

— Chr. YI. Pr. 68.— Chr. Ehrenfried. 104.

Lydichsen, Jeus Larsen. 54.Lynov, Christofs. Eriksen. Pr. 26.Magnussen, Clans. 18.

Page 82: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

76 Navneregister.

Mand, Kund Knudsm. 19. Marslev, Samuel Criksm. 9. Mathiesen, Olc. 31.

— Mathias. 13. Mcisling, Simon. 34 Mogmscn, Peter. Pr. 6.Mvlbech, Carl Fred. 89.Munch, Fred. Jul. Chr. 103. Munck, Jens Pedcrsen. Pr. 53. Müller, Christopher Lauritz. 36. Möller, Jens. 86.

— Jonas Mortensen, 64.— Peter. Pr 12.

Monster, Carl Chr. 100.Stielsen, Erif. 22.

— Ernst. N. 14.— Jorgen. Pr. 2.— Peter Fred. Pr. 37.

Nord, Peter. 35.Nyborg, Simon. 31.Nybolm, Holger R. 30.Olivarins. Carl August. 99 112. Olsing, Michel Adamsen. Pr. 3. Paulin, Peter. Pr. 56.Petersen, Jb. 2 l.Pilegaard, Chr. Petersen. 10. Plnm, Fred. Pr. 18 Platon, Fred. Chr. Pr 31.Prom, Jacob Madsen. 20.

— MadS Imsen. 5 Prceftoe, N els Anders. Byberg. 14. Onistgaard, Jeppe Christensen.

R. 35. O- 6.Rachlov, Peter Helt. 63. Pr. 64. Nasch, Peter Rasninssm, 30.

— Peter M. 55.Ravn, Hans Mikketsen. N. 20. Rhud, Otto. R. 31. O. 2. Richter, Jonas Chr. Pr. 40.Nils, Peter Uld Andr. 109. Pr. 36. Roestcd, Jacob. 66.Rudelbach, And. Gottl. Pr. 2 l.Saabye, Lanritz Imsen. 56. Salicath, Gerhard Gicse. Pr. 20. Samnelsm, Daniel. 2.Schandorff, Niels Povelsm. 13. Schade, Christen. 27.

— Clemens. 52.— Hans. 53.

Schive, And. Chr. 40.Schmidt, Soren V. 47.Schroeder, Jorgen R. 9. Schwartz, Joh Fred. Ernst. 108. Schyttc, Lanr. Clemensm. 6l. Sidov, Jorgen Did. 41. Silverberg. Carl Chr. Vilh. 102. Smith, Ole Peders.n. 45. Pr. 25. Suitker, Jeus Peter. 84. Spiellerup, Jacob Petersen. R. 17. Stampe, Frantz Thestrnp. Pr. 15. Strangeseu, Niels, R. 12. Pr. 50. Stroeger, Jens Mathiesen. 50. Stub, Peter Nielsen, 48.Sa'by, Hans Olnfsm. Pr. 23.Tamdrnp, Jacob. 49.Terchelsen, Hans. Pr. 28. Thaarnp, Christen. 91.Thanck, Fred. Lütkens. 180 Theophilsen, Povel. Pr. 49. Thrige, Soren Bloch. O, 11. Thurah, Lanr. Petersen. 1.Titchen, Johan. Pr. 69.Top, Diderik. Pr. 17.Torlitz 107.Torst, Philip Andr. 97 (110). Tranberg, Bendt Jorgenseu 28. Todsleuf, Niels Björn Pr. 16.Noss, Joh. Henrik. 87.W a ll, Jens Imsen. Pr. 30. Wandal, Joh. Ernst. R. 27.

— Jorgen. 57.Warde, Andreas. 16.

— Thomas Nielsen. 7.Wedel, Hans Jorgens. 12.Weile, Jens Jpsen. Pr. 48. Whitte, Hans Kofod. O, 9.Wiche, Fred V. O. 12.Willadsm, Peter. Pr. 8. Willnmsen, Ponl. 13 Winther, Rasnins. 78.With, Foch Albertsen. Pr. 57. Withnsen, Th Chr. F. R.33. 85. Wohnsm, Daniel. 75.Woldike, Peter. N. 32.Vrsted, Chr Pr. 58.

— Soren. 65.Ästrnp, Johan Peter. Pr. 71.

Page 83: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

KMtmetmugkr

kur

1 8 ««— « i.

Page 84: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...
Page 85: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

<Avad Skvlens L a r e r p e r s o n a l e angaaer, er der i det for- lobne Skoleaar ikke foregaaet anden Forandring end at den cvnstituerede Larer, Landmaaler Chr. W. Hansen, under 26de Jan. d. A allernaadigst er bestikket <il Adjunct ved Skalen. — I dette Skoleaar har f j e r d e C l a s s e vcrret deelt i wende side» ordnede Afdelinger. -

Underviisningen er nu saaledes fordeelt imellem Skvlens Leerere:

1. R e c t o r : Latin med Undtagelse af Stilen (7 Timer) og Grast (6 T .) i VII Cl. og Grast i VI Cl. (5 T .); til- sammen 18 Timer.

2. Overlarer F. E. H u n d r u p : Latinst S t i i l t VH Cl. (4 Timer), Latin i IV Cl. ^ og k (18 T. ) ; tilsammen 22 Timer.

3. Overlarer P. D . B r o a g e r : Naturlare i VH Cl. (6 T .), Mathematik i VII, VI og II I Cl. (16 T .); tilsammen 22 Timer.

4. Adjunct P. C. D o h n , Hebraist t VN Cl. (4 T.), Religion i VII Cl. (2 T ), Tydst i IV Cl. ä og k og III Cl. (8 T.), Franst i VI, V, IV ä og k, I I I og II Cl. (18 T .); tilsainmen 32 Timer.

Z. Adjunct E. F l e m m e r : Latin i VI, V og III Cl. (26 T.), Grast i V Cl. (5 T.). Skrivning i II Cl. (3 T.)'> tilsammen 34 Timer. — Hr. Flemmer tungerer tillige som Inspektor

1*

Page 86: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

4

6. Adjunct M . F. H a n s e n : Historie i alle Classer (21 T .) og Geographie i V Cl. (2 T .); tilsammen 23 Timer.

7. Adjunct P . A. H o l m : Danfi i IV Cl. .4 og v, III ogII Cl. ( I I T.). Tydfi i V Cl. (3 T.), Religion i VI, V, IV 4 og k, III, II og I Cl. (15 T .) ; tilsammen 29 Timer.

8. Adjunkt Chr. Th omsen : Geographie i VI, IV 4 og 8 og II I Cl. (8 T .), Naturhistorie i de 6 nederfte Classer (14 T .), Tydfi i II El. (5 T.), Skrivning i IV 4 og V ogIII Cl. (4 T ) ; tilsammen 31 Timer.

9. Adjunct T h . F r i t s c he : Danfl i VII, VI, V og I Cl. (13 T.). Grcesk i IV 4 og k (10 T.), Tydfi i VI og I Cl. (9 T .); tilsammen 32 Timer.

10 Adjunct Chr . W. Hansen : Mathematik t V ogIV Cl. 4 og k (12 T .), Regning t de 3 nederste Classer (11' T ) , Geographie i II og I Cl. (5 T . ) ; tilsammen 28 Timer

11. Cantor S . H a r t m a n n : Sang (4 Timer).12. Malermcster L. C. T. M ö l l e r : Tegning i de 3

nederste Classer (6 T .) og Skrivning i I Cl. (4 T ) ; t i l ­sammen 10 Timer.

13. Toldassistent O. P e te r s e n : Gymnastik og Svom- ning (6 Timer), under Inspektion af Adj. M. Hansen .

Antallet af Skolens Disciple udgjorde ester sidste Program 119, af hvilke 7 ere afgaaede t i l Universitetet ester at have fuldendt Afgangseramen med det Udfald, som den paa ncrste Eide aftrykte Liste udviser. Folgende 21 Disciple ere efter- haanden udmeldte. A l f r e d W i l h e l m Petersen, udm. den 28de Mais A., S i g u r d H j o r t h M ü l l e r , udm. 25. 3uni, J o h a n V a l d e m a r A l e x i s S v a n e n s k j o l d , udm d. 27de Juni, C h r i s t i a n K o r n e r u p L tn d h a r d , udm.d. 15deZuli, Leo C a m i l l o H o l m N ie l s e n , udm.d.lsteAugust, H a r a l d

Page 87: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

8koleils Dimittender i Laret 1860

A f g a n g s e x a m e r i s Lste A f d . i « 8 5 8 . A f g a n g s e x a m e n s Sden A f d e l i n g i « 8 « « .

D i m i t t e n d e r n e s

S t a v n e . Tyds

t.

Fran

st.

Geo

grap

hie.

Nat

urhi

stor

ie.

rr--r:K La

tin(s

triftl

ig).

Latin

(mun

dtlig

).

Grce

st.

Rel

igio

n.

Hist

orie

.

Arith

met

ik.

Geo

met

rie.

Natu

rlcer

e.

Hovedcharakteer.T-'5

1. Z. P. C. Fraas. . . . U8- US- US- ux. ms. WA. ue- UA- US­ u§ UA. uA- ms-Forste Charakteer med Udmcrrkelse

2. A . Th. H. Heiberg . . WA. u§. ms- WA. b- e- WA. uk- US- WA. WA. NA. ms-(101 Points).

Forste Charakteer

3. H. Chr. Rordam . . . 8- ws- k- wA. m§. e- WA. WA. ms. §- tK- §-(91 Points).

Anden Charakteer s-

4. W. A . Nielsen............ S- wS- ms- NA. tS- e- WA. WA. ms. tß- «S- k- S-(73 Points).

Anden Charakteer

5. Cl. Petersen............... S- ms- us- wA. ms- t§- 6- §. ms- WA. WA. WA. ms-(66 Points).

Forste Charakteer

6. H. R . L. Ostesmann . W A . m s - W A. m s tS- W A . m s - W A . m 6 I . iS - S-

(80 Points). Anden Charakteer

7. C . N. S . Löwe . . . S- US- M S - W A . tS - §. te - wäl. b- t§ - e - W A . 6-

(61 Points). Anden Charakteer

(50 Points).

Page 88: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

6

H o t h e r H o l s t e i n og V i g g o H o l s t e i n , udm. d 18de August, E r i k Becker og J o h a n E r n s t H a r t m a n n B ronn i che^ udm. d. 22de August, C h r i s t i a n L u d v i g Geo rg Bech, udm. d. 26de S eptbr, H e n r i k F r e d e r i k B r e y e n og S v e n d E r i k M ü l l e r , udm. d. 30te Septbr., S o r e n F r i i s , udm. d. 17de Novbr., E m i l C h r i s t i a n P e r m i n , udm. d. 7de December, H a n s C o n r a d s e n udm. d. 26de Januar d. A., T h eod o r J o h n s t o n e P e te r s e n , udm. d, 13de Febr., H a n s F r e d e r i k V a l d e m a r M ö l l e r , udm. d. 25de Februar, T h e o d o r B a a g s e , udm. d. 2den M arts, I v a r W i l h e l m C o n r a d B a n g , udm. d. U te Marts, C a r l P e t e r Q v i s t g a a r d , udm. d. 23de Martsog Geo rg C h r i s t i a n A l f r e d B e y e r , udm. d. 30te Marts. — Der- kmod optoges fra det nye Skoleaars Begyndelse 19 Disciple, i Januar d. A. 2 og i April 2. Skolen havde sit storste D i- sctpelautal i Oktober Qvartal f. A. (119) og har nu ( i M ai Maaned) 114 Disciple, der paa folgende Maade ere fordeelte i Classerne.

Syvende Classe

Den cr ldre A f d e l i n g .

1. J e n s P e te r V a l d e m a r P e t e r s e n , Son af Sko» magermester I . Petersen i Roeskilde.

2. E d v a r d F e r d i n a n d C h r i s t e n sen, Son af Post- erpediteur C. Christensen ved Tostrup Jernbanestation.

3. Lorentz R a s m u s Lorentzen, Son af forhenvcerende

Vognmand N. Lorentzen i Roeskilde.4. F r e d e r i k P r e m V s t r u p , Son af Pastor I . Ostrnp,

Sogneprast t i l Kirkehyllinge og Lyndby.5. H a n s C h r i s t i a n B o n d r u p H a m m e r , Son af

Farver H. P. Hammer i Roeskilde.

Page 89: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

k. D e n yng re A fd e l i ng .

6. C a r l A n d r e a s Gemzoe, Son af Pastor I . M . Gem­zoe, Sogneprcrst t il Thorslunde og Jishoi.

7. A d o l p h F r e d e r i k C h r i s t i a n Losch au, Son af afdode Kammeragd C. Loschau, Godsforvalter ved Ba- roniet Adelersborg.

8. W i l h e l m C h r i s t i a n B ud d e , Son af Provst C. Budde, Sogneprcrst t i l Sengelose.

9. Jacob F r e d e r i k S c h l o t seid, Son af Pastor P. M Schlotfeld, Sogneprcrst t il Torver.

10. F r e d e r i k W i l h e l m H e l l e m a n n , Son af Pastor C. N. Hellemann, Sogneprcrst til Rye og Sonnen,p.

11. W i l h e l m E m i l S c h e p e l e r n , Son af-Justitsraad F. A. A. Schepelern, Toldforvalter i Nykjobing i Sjcrl- land.

12. N i c o l a i W i l l i a m K j e r k g a a r d , Son af Hospitalc^ lcrge N. W. Kierkgaard i Holbek.

13. Just H e n r i k W i l h e l m P o u l s e n , Son af Propst W. B. Pculscn, Cogneprast til Cibv og Dalbv.

14. J e a n H e n r y W i l l i a m A u g u s t la C ou r , Son af Provst C. G. la Cour, Sogneprcrst til Helstnge og Valby.

15. Ado lph Frede r i k Ho l t en von Castenschiold, Sen af Propnetair A. F. Holten v. Castenfchiold til Borreby.

Sjette Classe.16. Anders Jen sen , Sen af Sognefoged og Gaardmand

I . Andersen i Svebolle.17. C h r i s t i a n Wedel , Son af Pastor N . C. Wedel,

Sogneprcrst til Himmelov og Roeskilde adelige Jomsru- kloster.

18. A l f r e d H e l I rma nn, Broder til N r. 10.

Page 90: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

819. E rns t H e n r i F reder i k Ch r i s t i a n S oph us Wegener,

Son af Forstrnester I . F. C. Wegener, Skovrider paa ManShoi.

2V. Caspa r T h o m a s B a r t h o l i n , Son af Cand. Philos. C. Bartholin, forhen Bestyrer af Borgerdydsffolen i Ajobenhavn.

21. Georg Edvard Nybo rg Lassen, Son af afdode Ad- junct N. C. N Lassen i Rveskilde.

22. W i l l a r s Knudsen Lunn, Son af Krigsassessor C. st. Lunn, Forpagter af Knabstrupgaard.

23. Freder ik Ca r l E m i l Schack Brockdor f f , Son af afdode Aammerherre A. F. S. von Brokdorff, Major i den kongelige Livgarde t i l Heft.

Femte Clasfe24. Ch r i s t i a n Oc ta v ius Gemzse, Brodel til Nr. 6.25. Oscar Hermann Stakemann, Son af Justitsraad

I . A Stakemann, Pokitiemester i Frederiksted paa S t. Croir. (Ustuderende)

26. W i l h e l m Peter Ch r i s t i an B r u n n Neergaard, Son af Kammerherre, Capitain I . P. C. Bruun de Neergaard, R. af D ., Eier af Svenstrup.

27. Ado lp h W i l h e l m JenS Ludv ig M ö l l e r , Son af Malermester L. C. T. Möller i Roeskilde.

28. T h e o d o r A l e x a n d e r Sch io tz, Son af Hospitalslcrge C. K. Schiotz i Roeskilde.

29. Freder i k Ado lph Nielsen, Son af Stiftsprovst, Prof. F. Nielsen, R af D., Sogneprcest t i l Torkilstrup og Lillebrcende paa Falster.

30. Hermann Johannes Rohmann, Son af afdode Provst I . L. Rohmann, Sogneprcest til Ronninge i Fyen.

Page 91: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

9

31. Gus tav Feddersen, Son as Justitsraad P. Feddersen, R. af D>, Borgermester og Byfoged i Roeskilde.

32. E rn s t W i l h e lm Ds t rup , Son af 4kjobmand W. Ostrup i Roeskilde.

33. V a l d e m a r E m i l W u l f f , Son af afdode Caud. Theol. og Forpagter E. G. W ulff.

34. F r e d e r i k Jacob C h r i s t i a n B a l l e , Son af Pastor I . P. O. Balle, Sogneprcrst ril Aversie.

3d. E m i l Theodor Schmidt , Son af afdode Coffardiecapi- tain H- Schmidt paa ChristianShavn.

36. Andreas C h r i s t i a n Dons , Son af Tiendecommissair H. C. Dons, Forpagter af Holbeks Ladegaard.

Fjerde Classe37. Ha ldo r P e t e r B jarnesen, Son af Skolelcrrer I . 2.

Bjarnesen i Qvislemark.38. C a r l W i l h e l m Ost rup, Broder t i l N r. 32.39. Ado lph Skr i ke F r aas , Son af Tiendecommissair

H. I . A. U. Fraas, Fcrfter af Philipsdal.40. Freder i k E l i a s L indhard, Son af afdode Pastor M .

Lindhard, Sogneprcrst til Alstrup, Tulstrup og Hvilstrup.41. J u l i u s Theodor M ö l l e r , Son af Jnstrumentmager

C. C. Möller i Roeskilde.42. Frode G je r s i ng , Son af Stiftslcrge i Vatlo S t if t

O. M . Gjerfkng.43. Peter W i l h e l m Schousboc, Son af Coffardiecapitain

P. W . Cchousboe i Storeheddinge. (Ustudercnde).44. Jacob Holm, Son af Proprietair E. Holm paa

Lerchenfeldt.45. J u l i u s M ü l l e r , Son af afdode Bomuldstoisfabrikant

A. Müller i Roeskilde.

Page 92: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

10

46» C a r l Theodor Rog ind, Son af Pastor P. C. Rogind, Sogneprcest til Rorby.

47. N i e l s Ch r i s t i a n von Hal le , Son af Proprietair I . L- von Halle paa Nygaard ved Roeskilde. (Ustu- derende )

46. A l f r ed Va ldemar Lund, Son af Provst H. A. Lund, Sogneprcest til Tjeereby.

Fjerde Classe 849. Richard Edvard Stakemann, Broder til N r. 25.

<Ustuderende).ÄO. Ca r l G o t t f r ed Anders Chr istensen, Broder t il

Nr. 2.51. S te ph an Peter Nh land, Son af forhenvcrrende Kjob-

mand i Korsor Th. Nyland. (Ustuderende).52. C h r i s t i a n K j e r u l f To rs t , Son af Tiendecommissair

F. C. Torst, Godsforvalter paa Baroniet Lovenborg.53. JoHan Pe te r B e rn th Wedel , Broder t i l N r. 17.54. Ch r i s t i a n Ho lge r Rordam, Son af Pastor H. N . K

Rordam, Sogneprcest t il Ondlose vg Sondersted i Holbeks Amt.

55. Pe te r Ado lph Hebert , Son af Möller B. E. Hebert paa Selso.

56. W i l h e l m V a l d e m a r Schonnemann, Son af M ö l­ler Th. Schonnemann t il Blakke Molle.

57. August Ludv ig Johan van A l l e r , Son as forhen- vcerende Lysestober i Helstngor I . van Aller. (Ustu-

derende).58. Knud M u n k N y l a n d , Broder til Nr. 51. (Ustude­

rende).59. E d v a r d H a m m e r Gedde, Son af Cand. Jur. og Pro­

prietair F. Gedde til Biborggaarden.

Page 93: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

u

60. Car l Heinr i ch W i l h e l m T h e i l l , Son FuldmcrgtigS . I . C. F. Theill i Svendborg. (Ustuderende).

61. N i e l s Chr ist ian O la u s Jensen, Son af Pastor I . C. Jensen, Sogneprcrst til Ousted, Allerslev eg Ledre- borg.

62. Georg Buntzen S t r o m , Son af Districtslcrge O . Strom i Vordingborg.

63. Johan Andreas L a u r e n t i u s B r u n n Neergaard Broder til N r. 26. fUstuderende).

6-4. Peter F rede r i k C a ro lus D om in i c as Nehammer , Son af Farver F. H. Nehammer i Holbek.

Tredie Clasfe.65. F red erik Becker, Son afProvst, Dr. Phil. P. W. Becker,

R. af D ., Sogneprcrst til Soderup og Eskildstrup.66. Ch r i s t i a n Emmanue l O l a f M ö l l e r , Broder til N r. 27.67. Frede r i k I s r a e l S u e l l , Son af Forpagter A. Suell

paa Gislingegaard.68. Johan Gustav Chr i s topher Thorsager K ie l dah l ,

Son af Kammerraad, Districtslcrge I . Kieldahl paa Jce- gerspriis.

60. Edvard Ch r i s t i a n Sc h io l e r t , Son af Möller H. C. Schiolerl i Herlufmagle Molle.

70. Chr i s t i an Ludv ig Hen r i k T i l l i s ch , Son af Pastor P. C. Tillisch, Sogneprcrst t i l Lille Nestved.

71. N i c o l a i Chr i s t i an H e r h o l d t S y l o w , Son af Justits- raad C E. S y l o w , forhen Borgemester vg Byfoged i Korsor.

72. Axel Car l C h r i s t i an Bache. Son as Forpagter C. C. Bache paa Fuirendal.

73. Johan Baagoe, Son af afdode Proprietair C. P. W. Baagoe, Eier af Vregningegaard.

Page 94: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

12

74. W i l h e l m Theodor Venvt ren, Son af Kromand 3. C. Bendiren i Lindenborg Kro. (Ustuderende).

75. Freder i k Baagoe, Broder til Nr. 73.76. O t t o Per ersen, Son af Pastor 3. G. Peterse», Sogne-

prcrst til Ours.77. Freder ik Qv i s tga a rd , Son af afdode Borgermester og

Byfoged I . M . Qvistgaard i Kallundborg. (Ustuderende).78. Peder Bronniche, Son af Forpagter O. Bronniche

paa Bidstrupgaard.79. I o h a n Rudo lph Bache, Broder t i l N r. 72. (Uftu-

derende).80. Ho lger E m i l W i l h e l m Poulsen, Broder t i l N r. 13.81. F rands August Conradfen, Son af Skovrider C. F.

Conradsen paa Gjorslov.82. Peter Feddersen, Broder t i l N r. 31.83. 3ens C h r i s t i an Freder i k V a l de m ar P i n d , Son af

afdode Proprietair Pind paa Lovenholm ved Randers.84. Zohan Lorentz E l be r l i n g , Son af RegjeringSsecretair

F. E. Elberling, Herredsfoged i Ramso-Thune Herred.

Anden Classe.85. He rm an n E m il Michelsen, Son af afdode Eand.

Theol. og Chordegn G. C. Michelsen i Prcesto.86. W i l l i a m Freder ik Got t l ieb , Son af Apotheker V . E.

Gottlieb t Roeskilde.87. Hen r i k Jacob Chr i s t i an A m a l i u s O t t o Henn ings ,

Son af Forstraad F. C. A. Hennings, nu bosat i Roes­kilde.

88. V i c t o r Ch r i s t i a n Schiotz, Broder t il Nr. 28.89. Hen r i k M u h l e Hof f , Son af Skolelarer G. T. Hoff

i Sorbymagle.

Page 95: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

>390. I acob W i lhe lm Schmi th, Son as Uhrmager C. S . W.

Schmith i Roeskilde.91. He r ma nn V a l e n t i n e r , Son af Forpagter C. ll. Va-

lentiner paa Gjorslov.92. N i c o l a i H e n r i k R o t b , Son af Fuldmagtig C. F.

Roth i Roeskilde.93. F r a n c o i s Augus t C h r i s t e n s e n , Broder til N r. 2

og Nr. 50.9-1. H a r a l d Hermann Q v i s tg a a r d , Son af Pastor C.

S . Qvistgaard, Svgneprcrst til Gimlinge.95. F r e d e r i k F e r d i n a n d B a n g , Son af Tobaksspinder

F. F. B . Bang i Roeskilde.96. C a r l Ge o rg S e b a s t i a n M a t t h i s o n ^ - H a n s e n ,

Son af Organist H. Matthison-Hansen, R. af D., ved Roeskilde Domkirke.

97. C h r i s t i a n J o h a n n e s O m o e , Son af Kjobmand A. C. Omoe i Roeskilde.

Forste Classe.98. A n d e r s Borch Reck, Son af Districtslcrge C. F.

D . Reck i Storeheddinge.99. M i c h a e l von H a l l e , Broder t i l N r. -L7.

100. L u d v i g C h r i s t e n C h r i s t e nse n , Broder t i l N r. 2, 50 og 93.

101. Jacob P e t e r N i c o l a i H o l m , Son af Proprietair P. Holm paa Ellingegaard.

102. H a r a l d G u t z o n M y n s t e r , Son af Forpagter P.G. Mynster paa Oremandsgaard.

103. N i e l s D h r l u n d C h r i s t o p h e r O s t e r m a n n P e ­ter sen, Son af Kjobmand C. G. F . Peterfen i Ny- kjobing i Sjcrlland.

Page 96: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

14

104. R a s m u s F red e r i kse n, Son af Slagtermester F. F. Frederiksen i Roeskilde.

105. V i g g o H e n r i k H o l m , Broder til Nr. 10!.106. A l e x a n d e r Lo u i s K l a u m a n n E r i c h son, Son as

afdode Cand. Medic. W. S . M. Erichson, practise- rende Lcege i Roeskilde.

107. N i e l s P e t e r H an se n , Son af Restaurateur H. P. Hansen i Roeskilde.

108. C a r l E l b e r l i n g , Broder til Nr. 84.109. H e n r i k A u g u s t Cur tz, Son af Justitsraad 3. H.

Curtz, Postmester i Roeskilde.>10. H e l g e H o l s t e i n , Son af afdode Pastor H. V. von

Holstein i Roeskilde.111. Jens S o p h u s P e t e r s e n , Broder til Nr. 103.112. C a r l L u d v i g Joach im H a n s e n , Broder t il 9lr.

107.113. T h e o d o r O l e Bache, Broder til Nr. 72 og Nr. 79.114. A d o l p h A n d r e a s B a n g , Broder t i l N r. 95.

Forste Deel af Afgangserämen «fholdtes her ifjor med 13 af Skolens Disciple, C. A. Gemzoe, A. F. C. Lo- schau, W. C. Budde, I . F. Sch lo t f e l d . W. E. Scheve- lern , F. W. He l l e m an n , N. W. Kjerkgaard, I . H. W. Poul sen, I . H. W . A. la Cour , H. F. Breyen, L. C.H. Nie lsen, G. E. N. Lassen og A. F. H. von Casten- schiold, som den 26de Juni udarbeidede den Tydste S t i i l og den 10de, 12te, 14de og 16de Juli eramineredes i Franst, Geographie, Naturhistorie og Tydst. Ester Uvfaldet af denne Eramen og den ved Skolen afholdte offentlige Aarsprove bleve 10 af de navnte Disciple vpflyttede i 7de Classe. Tilligemed de ncrvnte afSkolens Disciple underkastedc Sophus Freder ik

Page 97: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

Andreas A lfre d Bech sig soin Privatist forste Deel af A f­gangseramen. — Anden Deel af Afgangseramen afholdtes med 7 Disciple: I . P. C. F ra a s , A. Th. H. H e ibe rg , H E. R o rd am , W . A. N ie lse n , C l. P e le rsen , H. R. L O s te r­mann og (5. N. S. Lowe, som den 23de, 25de og 26de Juni udarbeidede en Oveiscrttelse fra Latin t i l Dansk, en geoinetrisk Opgave, en Udarbeidelse i Modersmaalet, en arithmetifl Op- gave og en Latinsk S tiil, og den 9de til den 20de Ju li er- amineredes i Latin, Grcrst, Geometrie, Naturlcere, Arithmetik, Religion, Hebraist og Historie. Da Underviisningsinspecteuren ikke künde komme til at overvcrre Afgangseramen i denne Skole, blev Eramen, hvis Udfald ovenfor er meddeelt, afholdt alene af Skolens Leerere. .

Hvad de Pensa angaaer, som i dette Skoleaar ere gjen- nemgaaede i de sorstjellige blasser, meddeles Folgende, der er uddraget af vedkommende Leereres Jndberetninger.

Danfk.

Syvende blasse (Adj . Fr i t sche) : Litteratnrer'.s H i­storie fra Ewald er gjennemgaaet, hvorved Thortsens Litteratur» Historie er blever» benyttet og udvalgte Stykker af de betydeligste Forfattere ere forelcrste. I det forste Halvaar anvendtes een Time ugentlig paa at gjore Disciplene bekjendt med Svenst, hvorved Hammerichs Svenfie Lcrsebog benyttedes. 28 S tile, hvoraf nogle ere flrevne paa Skolen.

S je t t e blasse (Sam me): As Holberg er lcest: en Deel af Forsatterens Levnet fTrende Epistler osv.), Peder Paars ^de Bog, Geert Westphaler og Jakob Von Thyboe, Niels Klim bap. 1 — 8. As Ewald: Lykkens Tempel og

Page 98: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

16

Fisterne. As Wessel: Kjarlighed uden Stromper og nogle komifle Fortallinger og Smaaling. 'Af Baggesen: Nogle ko­mifle Fortallinger og Riimbreve og forste Sang af det epifle D ig t Thora. A f Oehlenschläger: Starkoddcr, Helge, Mrsa, Hroars Saga m. m. Det Vigtigste af Forsatternes Levnetslob er meddeelt. 31 Stile.

Femte Classe (S am ,ne): Det Vigtigste af den nor- difle Mythologie er meddeelt. Oehlenschlagers Nordens Guder og nogle Digte af den crldre Edda efter Finn Magnusens Oversattelse ere lceste og forklarede. Tre Digte ere lcerte udenad. 34 S tile ere flrevne, i Begyndelsen deels fortallende og be- flrivende, deels Oversattelser fra Latin, senere Udarbeidelser af lette frie Opgaver med Anvendelse af de Schemata, som findes i Borgens Beiledning 36te og 35te Lection.

Fjerde Classe ^ og k (Adj. Ho lm) : Holst's prosaifle Lcesebog t il OplceSning og Analyse. Desuden lcest Noget af Holberg, Jngemann og Oehlenschlcrger. Holst's poetiske Lase­bog, Wolles Grammatik. Een S t i i l om Ugen, meeft hjemme, stundom paa Skolen.

T red ie Classe (Samme) : Holst's prosaifle Lasebog t i l Oplasning og Analyse, Sammes poetiske Lasebog, Wolles Grammatik: Formlare og Skilletegnslare. Een S t i i l om Ugen. F. Boisens Danfle Lasebog er jevnlig brugt.

Anden Classe (Samme) : Borgens og Rungs Danske Lasebog t i l Oplasning og Analyse. Efter samme Lasebog ere endeel Vers laste. To S tile om Ugen paa Skolen. WolleS Grammatik (3die Opl.) ftrfra til S. 64 (Formlare, Retflriv- ningslare og Skilletegnslare). Boisens Danfle Lasebog er

jevnlig brugt.Forste Classe (Adj . Fr i tsche) : A f Wolles Gramma­

tik er last Formlaren og Laren om den enkelte Satning. Borgens og Rungs Danfle Lasebog (2det Cursus) er benyttet

Page 99: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

17

til Oplasning, Analhsering og Fortcelling, og nogle Digte ere karte udenad ester samme Bog. To S tile om Ugen efter Die- tat og af og t il Gjengivelse af en let lille Fortalling.

Latin.

Shvende C lasse (Rec tor ) l-ivii Hi8t. lib. II et I I I ; l'iokroms Vi8put8tl. 1'u8vul. lib. II el I I I ; VirKilii ^eoei6. lib. I I; Horatli klpisiolse eu in^rle poeiiea. T il cursorijk Las- ning er benyttet Flemmers Udvalg af Solvalderens Forfattere. — Latinsk S tiil under Overlarer H u n d r u v i to sammen- hangende Timer med hele Classen og een sarsiilt med hver af Afdelingerne. Stilene (indtil l Ode Mai 60 i Taklet^ ere fkrevne deels paa Skolen og deels i Hjemmet efter Henrichsens Ma- terialier

S j e r t e b l asse (Aoj . F l emmer ) . sieeronis Oratt. pro l.iKsrio, pro veiotsro, pro IoK6 iVIunilin, 6ieeroni8 6a<o I^Irrior; V irxilii Konoid. lib. III. Endvidere ester Flemmers Udvalg af Solvalderens Forfattere cnrsorisk S . 106— 135, 146— 50. Latinsk S t i i l een Gang om Ugrn (indtil 15de M ai 5 mundtlige og 30 ffriftlige Stile, som i Regien ere udar- beidede paa Skolen og tun enkelte Gange fuldendte hjemme). Madvigs Satinffe Sproglare §§ 325— 411, dog med Forbi- gaaelse af de fleste Anmarkninger.

Femte b lasse (Samme) : ^ieeronig Ors>. pro 8. Hosoio ^meriuo; Ovidii i>1e<amorpb. efter Blochs Udgave Styk- kerne: Verdensaldrene, veuoslion, Io, pbrreton og 6»IIisto ( i A lt 912 Vers). Endvidere efter Flemmers Udvalg af Solv­alderens Forfattere cursirist S . 1— 32. Stilene ere i Reglenudarbeidede paa Skolen under Larerens Tilsyn og Veiledning, enkelte Gange fuldendte hjemme; indtil 15de M ai i A lt -8

2

Page 100: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

18

Etile og Versioner. Madvigs Latinfle Sproglere §§ 219— 300, dog med Forbigaaelse af endeel Anmerkninger.

F j e rde Classe ^ og k (Overloerer H u n d r u v ) : Cus- 8sns Comm. lle bsllo OnIIieo lib. I st !k. Tre ugentlige Timer cre anvendte t i l S t i i l efter Trojels Materialier (2den Udg.), Stilene ere fornemmelig strevne paa Skolen under Lererens Tilsyn og Veiledning. Ester Madvigs Latinste Sproglere ere de flieste Regler af Syntarens forste Afsnit (Casusleren) og adstillige af andet Afsnit indtil Cap. 3 og §§ 389— 400 gjennem- gaaede.

T r e d i e Classe (Adj. F l e m m e r ) : Bergs og Möllers Latinste Lesebog S 1— 33, af Madvigs Formlere er det V ig- tigste gjeunemgaaet, de uregelmessige Berber, saavidt de fore- komme i Lesebogen; striftligr Dvelser efter samme Lesebog ere ansttllede i 3 ugentlige Timer paa Skolen og under Lcrrerens Veiledning; indtil 15de M a i i A lt 43 Stile.

GreefV

S y v e n d e Classe (Rector ) : ttsrotloti ITisl. lib. V II; af Lukianos efter O. Fibigers Udvalg S 130 — 194; I4omsri Ocl^8s. lib. Hl sl lV. I een ugentlig Time er Tregders Greste Litteraturhistorie gjennemgaaet. — Desuden have de eldre D i- sciple udensor Skoletiden lcest kluripitli'8 ^leestis.

S j e t t e Classe (Samme) : Xsnopbont. ^usb. lib. IV 6t V 68p. 1— 4; Iloinsri O-Iz's?. IH>. VIII. Tregders Form­

iere er gjennemgaaet.Femte Classe (Adj. F l e m m e r ) : Af Bergs Greste

Lesebog 2del Cursus er lest 4de og 5te Afsnit; Xsnopbont. .4nsb lib. II. Bergs Schema til den Greste Formiere (2den Udg. med Tilleg) er gjennemgaaet, og navnlig de uregelmeS-

sig? Berber sterkt indovede.

Page 101: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

19

F j e r d e C l a sse ^ og k fAdj. Fr i tsche) . Bergs L«se- bog Ifte Cursus; Bergs Schema t il den Grceske Formloere f2den Udg.) S. 1 74.

H e b ra is k s'Adj. Dohn. )

S y v e n d e Classe 6en68is og Lindbergs Hebraifle Grammatik. - 8. Oenesis e«p. 1 - 1 1 , samme Grammatik undtagen §§ 37 41.

Religion

S y v e n d e C la sse (Adj. Dohn) . Lisco'Z Uvvikling af den apostoliske Troesbekjendelse, klvsnKelium .Vir»,ei og klvun- Ii'uin 1o3nn,8 cap. 1 2 - 22. A f Kirkehistorien er meddeelt Ud- sigt over de vigtigste Begivenheder fra Kirkens Stiftelse t il Carl den Stores Tid og fra Reformationen til Nutiden. - k. Samme Lcrrebog § 1— 200, den tredie Troesartikel, Lvan^elmm I^srei ; de vigtigste Begivenheder af Kirkehistoricn fra Reformationen t i l Nutiden.

S j e t t e C lasse jAdj. Holm) . Lisco's Forklaring t il den apostoliske Troesbekjendelse § 136— 226; Herslebs stsrre Bibelhistorie last og repeteret heelt. P. A. Holms Psalmer og Sange: Bibetlcesning.

Femte C lasse fSa m me). Lisco's Forklaring § 18— 97; Herslebs storre Bibelhistorie: det gamle Testamente; Holms Psalmer ; Bibellcesnn g.

F j e r d e C lasse ^ og k fSamine) Lisco's Forklaring § 19 — 97: Herslebs storre Bibelhistorie fra femte Periode t i l det Nye Testamente; Holms Psalmer; Bibellcesning.

T r e d i e C lasse sSamme). Balslevs Forklaring ril Luthers Katechismus fra forste Artikel ud. Herslebs storre

Page 102: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

20

Bibelhistorie forfra til feinte Periode: Holms Psalmer; Bibel- laSning.

A n d e n C l a s s c (S am m e). Balslevs Forklaring: de t i B u d ; sammes Bibelhistorie last heelt; Holms Psalmer ; Bibel- lcrsning.

F o rs te C la ss e jSamme) . Luthers lille Katechis­mus: de ti Bud, de tre Troens Artikler, Fadervor, og nogle „Sentenser af Guds Ord," Balslevs Bibelhistorie til Luther; HolmS Psalmer; Bibellasning.

Historie jAdj. M . Hansen. )

S y v e n d e C l a s s e ^ . Hele Verdenshistorien efter Thrige, Bohr og Allen. — k. Danmark efter Allen, Middelalderen og den nyere Historie efter Bohr.

S j e t t e Classe. Den nyere Historie efter Bohr.Femte Classe. Middelalderen efter Bohr.F j e r d e Classe ^ og k. Den gamle Historie efter

KosodS Udtog.T r e d i e Classe. Nordens Historie efter Kofods Udtog.A n d e n Classe. Middelalderen og den nyere Historie

indtil 1789 efter Kofods fragmentarifie Larebog.F o r s t e Classe. Den gamle Historie efter KofodS

fragmentariske Lcerebog.

Geographie

S j e t t e Classe (Adj. Thomsen). Repeteret hele Ge­

ographien efter Velschow.Femte C lasse (Adj. M. Hansen) . Asten, Afrika.

Amerika og Australien efter Velschows Larebog.

Page 103: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

21

F je rde ClaSse ^ og k (Adj. Thomsen) . Europa fra Nederlandene efter Velschow.

T r e d i e Classe (S am m e). Jndledningen t i l Europa, den Danske Stat, Norge, Sverrig, Rusland, Preussen og Tydskland efter Velschow.

A n d e n C l as se (A d j. Chr . Hansen) . Slutningen af Europa fra Ita lien, Asien, Afrika, Amerika og Australien efter Jngerslevs mindre Lcrrebog og desuden repeteret hele Bogen.

Fors te ClaSse jSamm e) . C amme Lcrrebog indtil Italien.

Mathematik .

S y v e n d e C l a s s e (Overlcrrer B r vager ) ^ Den sphcrlifie Trigonometrie lcest og repeteret efter Ramus, samt repeteret hele Geometrien og Trigonometrien efter Ramus, hele Arithmetiken efter Broagers Lcrrebog. — k. Last og repeteret Slutningen af Broagers Arithmetik fra Roduddragning af; Ramus's Stereometrie og plane Trigonometrie. — To ugent- lige Opgaver.

S j e t t e C lasse ( S a m me). Lcest og repeteret S lu t­ningen af Broagers Arithmetik fra Roduddragning, Slutningen af Ramus's plane Geometrie fra de ligedannede Figurer. To ugentlige Opgaver.

Femte Classe (Adj. Chr. Hansen). Andet Afsnit af RamuS'd Geometrie t i l § 3; Broagers Arithmetik fra Primtal og sammensatte Tal t il Cubikrods-Uddragning.

F jerde Classe ^ og K jSamme). Forste Afsnit af Ramus's Geometrie, Broagers Arithmetik fra Ligninger t il P rim ­tal og sammensatte Tal.

T r ed i e ClaSse jOverl. B r vager). Lcest og repeteret

Page 104: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

22

Begyndelsen af Broagers Arithmetik indttl Forhold og Propor- tioner. Een ugentlig Opgave. — Praktisk Regning med Adj. Chr. H a n s e n : Sammensat og emvendt Reguladetri.

Anden Classe (Adj. Chr. Hansen). Praktisk Regning: de 4 Regningsarter med Brok, Reguladetri med Vrok.

Fors te Classe (Sam me). Praktisk Regning: de 4 Re- ningsarter med bencrvnte Tal, og Begyndelsen af Regning med Brok.

Naturhiftorie (Adj Thomsen).

S j e t t e C lasse: Repeteret Zoologien og Botaniken. I denne og de ovrige Classer ere Lütkens, Petits og Vaupells Loereboger benyttede, naturligviis med Forbigaaelse af megen Detail.

Fe in te C l a s s e : Leddyr og Bloddyr; almindelig Bo­tanik.

F j e r d e C lasse ^ og K Fiske; i Botanik Formlcrren og en Deel af Systemlcrren.

T r e d i e Classe: Fugte, Krybdyr og Padder.Anden Classe: Pattedyr.Fors te Classe: Pattedyr og Fugle.

dkaturlaere (Overl. B roager ) .

Syvende Classe: Den mechaniske Deel af Physiken efter Holten: Astronomien efter Steen og Mundt. Desuden har -V repeteret den chemiske Physik efter Müllers Loerebog.

Tydft

Syvende Classe (Adj . Fr i tsche): 3 een Time ugent-

Page 105: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

23lig udenfor den sadvanlige Skoletid: Noget as Schillers Ge­schichte des dreizigjälrigen Kriegs, Hoffmanns das Fräulein von Scudrri, Auerbachs Hopfen und Gerste og Erdmuthe, Göthes Jphigenia auf Tauris m. m.

S j e t t e Classe sSamme): Af Hjorts prosaiste Lasebog er last S . 415 - 459; af den poetiffe Lasebog VIII og X lll; Göthes Götz von Berlichingen. — 40 Stile ere ftrevne deels hjemme deels paa Skolen, tildeels efter Lorenzens og Fibigers Stileovelser, hvilke ogsaa ere blevne benyttede til mundtlig Oversrttelse sra Dansk paa Tydsk.

Femte C l a s s e sAdj .Holm): Hjorts Lasebog s3die Udg.) S. 291 — 329 og 341— 361. Sammes Grammatik (6te Udg.) S . 110— 166, Formlaren repcteret. Ester Lorenzens Stileovel- ser en S t i i l om Ugen.

F je rde Classe ^ og v sAdj. Dohn) : Hjorts tydfle Lasebog (4de Udg.) S . 127— 159 og 1 9 5 - 220. Sammes storre Sproglare S. 1 — 82. Een S t i i l om Ugen (paa 8 til 10 Linier af de forste Stykker i Lorenzens Materialier) som i Reglen ere strevne hjemme ester at rare gjennemgaaede paa Skolen. '

T r e d i e C lasse (Sam me): Hjorts Lasebog S . 21 - 40 og 87— 104 , sammes Grammatik S . 17 om Boiningen til S . 63 om de sammensatte Gjerningsord og S . 74— 78. Af Holbechs og Petersens Materialier (Kjobenhavn 1859) er gjennemgaaet og oversat, afverlende skristlig og mundtlig, det Halve af Stykkerne 1 til 20; de til dißse Stykker opgivne Gloser ere alle larte udenad.

A nden Classe sAdj. Thomsen). Rungs Lasebog for de lavere Classer S . 103 — 173; as den poetiste Deel 14 Digte. Hjorts lille Grammatik.

F o r s t e Classe (Adj. F r i tsche). Rungs Lasebog S . 34— 39, 62 103. Det Laste er som ostest gjengivet i

Page 106: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

24

mundtlig Oversattelse fra Danst paa Thdfl. Ester Hjorts litte Grammatik er last og indovet: Artiklerne, Hjalpeverberne og begge Conjugationer, Pronominer og Prapositioner.

F ra n sk (Adj. Dohn) .

S j e t t e Classe. bistsine I^kreturos vsriees S . 1 — 27, 1 6 2 -1 8 7 . 211— 268 og 2 8 7 -3 3 0 . Cursorist er last >Ier> s^äition Riedel l.ev^) S . 50— 118 og 123— 196. Abra- hams'c Franste Sprvglare: Formlare og de vigtigste Stykker as Syntaren, navnlig saadanne, som angaae Saregenheder ved det franste Sprog.

F e i n te C lasse : Samme Lafebog S . 79— 104, 133— 159 og 162— 186. Cursorist er last i een Time om Ugen fra Novbr. t i l April med de Disciple af Classen, som ikke vare fravarende ved Confirmationsforberedelse, Prosper Merinrees (^oloinbs eksp. 1— 8. Samme Sprvglare: Formlaren undta- gen Orddannelsen. A f Lassens Opgaver 2det Afsnit er munvt- lig oversat hverandet Stykke fra Stykket 97 til 101 og 107 — 127 samt Stykkerne 126 —136. alle inclusive.

F jerde Classe ^ og 3. Samme Lasebog S . 15— 50 og 58— 79. Samme Sprvglare: Boiningslaren undtagen§§ 63, 72, 81— 87; ligeledes er der forbigaaet detMeste med mindre Tryk, og af de uregelmassige Derber ere tun de almindeligt forekommende medtagne. A f Lassens Opgaver 2det Afsnit er mundtlig oversat hverandet Stykke af Stykkerne ! 8 - 2 0 , 2 3 - 31, 34 -36, samt Stykkerne 48 og 51.

Tred ie Classe: Lassens Franste Lasebog (2den Udg.) S. 183— 229 Samme Sprvglare §§ 49— 61, 6 4 - 80 vg 68—123, ligeledes med Fvrbigaaelse af det med mindre Typer Trykte. Samme Opgaver Stykke 1— 12.

Anden Classe. Samme Lasebog S . 1— 41. JngerS»

Page 107: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

25levs Franst Grammatik (1860) §§ 42— 50, 68— 73 og 84 — 98. Lassens Opgaver Iste Afsnit S t. 1 — 38.

Udto i af Skolens Negnfkab for TidSrummet fra

Iste April 1860 til 31. M arts 1861.

Rdl. Sk.Samtlige Jndtcegter have belobet sig t il . . 40317 35U d g i f t e r n e ........................................................ 39348 6

B e h o l d n i n g 969 29

J n d tc eg te rn e have vceret folgende: .Rdl. Sk.

1. Renter as Skolens Kapitalformue (16675Rdl.) og af en Bankaktie paa 92 ,Rdl.6 iz Sk........................................................... 671 70

2. H u u s a fg i f te r ....................................... ..... 34 80

3. Jordebogs- jvg Tiende Jndtcegter samtJ o r d s ty lV ............................................. ..... 16674 86^

4. Jndtcegter af Kirker og Prcrstekald . . . 781 555. Skolecontingenter (Skvlepenge, Lyse- og

Brcrndepenge, Jndstrivningspenge, Testimv- !n ie r ) .............................................................. 3613 64

6. Jndtcegter af Duebrcdre-Kloster . . . . 148827. Fra U n ivers ite te t........................................ 84 -6. Forffjellige Jndtcegter.................................. 28 879. Beholdning fra forrige Aars Regnfiab . 3307 1910. Jndbetalt af Skolens Lcerere t il Livsforskk-

kringsanstalten............................................. 238 9

Tilsammen II 40317 35

Page 108: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

2 .3.4.5.6.

8 .

9.

10.

11.12.13.14.15.16.17.

18.

U d g i f t e r n e have vceret folgende:

Gager til Skolens faste Leerere med Tillcrg ester Scrdberegning . . . . .Jnspectors G e i g e ...................................Pedellens L e n ............................................Lcrrernes Llndeel i Skolepcngene . . .For Timebetallng og Ertratimer . . .Penstvner...................................................Tilskud til Vibliotheket og videnfkabeligeApparater ...................................................T il Bygnmgernes Vedligeholdelse . .T il Znventariets Vedligeholdelse og For- egelse, indbefatret Udgifterne til Svemme-broen ........................................................Vrcrndselssornedenheder og Belysningsud-g ' f t e r .......................................................Skalier og^Afgifter . . . . . .Regnffabsfererens L e n ............................Skoleopvartning og Reengjering . . .Porto, Protokoller og Skrivematerialier. Programmer og Skole oitideligheder. .Andre U d g i f t e r ......................................Afgivct Overffud t^l den almindelige Skole-fond . . ............................................Udbetalt de nndcr lOde Jndtcrgtspost an­forte S u m m e r .......................................

Tilsammen

Rdl. Sk.

11294 16. 100

146 -453 79

1376 43

333 37

300 -

579 13

216 1

509 72907 54600107 3761 89

112 5811 74

22000 -

238 9

39348 6

Page 109: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

27

S t i p e n d ie f o n d e n s Kapitalfvrmue belober stg til >5,302 Rdl. 36 ß, hvoraf Renten for Finantsaaret udgjor 612Rdl. 12 ß. Desuden havde Stipendiefonden den 31. Marls d. A. indestaaende i Roeskilde Pyes Sparekasse en Capital, som med Renter og Rentesrenter, belob skg til 1>52 Rdl. 61 ß. Be ne fici er ne for Skoleaaret 1 8 ^ ere ved Ministeriets Re- solutioner af 2den og 17de Novbr f. A. og 18de Marts o. A. fordeelte saaledes:

1. Hoieste S t i p e n d iu m , 50 Rdl. I . P. V . Peter- sen, L. R. Lorentzen, N. W . Kierkgaard og G. b. N. Lassen.

2. Mel l emste S t i p e n d i u m 35 Rdl.: C. A. Gemzoe, W . C. Budde, A. F. C. Loschau, W. E. Schepeleru, I . H. W . Poulsen, A. W. I L Möller, H. I . Rohmann.

3. Laveste S t i p e n d i u m , 20 Rd. A. Hellemann,E. Th. Schmidt, F. I . C. Balle, V. E. W ulff, 3- Th. M öl­ler, G. C. A. Beyer.

4. F r i U n d e rv i i s n i n g foruden Stipendiarerne: C. Th. Bartholin, G. Feddersen, A. L. 3. van M e r , A. S . Fraas, C. K. Torsi, C. H. Rordam, S . P. Nyland, Th. Baagoe, F. E. Lindhard, G. V. Strom, I . M üller, C. H. W . Theill, A. C. C Bache, C. E. O. Mol lcr , N . C. H. S y low , 3. Baagoe, E. F. Christenftn, W. K. Lunn, E. H. F. C. S . Wegener og N. H. Roth.

As den Reeskilde Kathedralffole tilkommende Andeel, 00 Rd., af den ved Lov as 14de April 1852 angaaende Slagelse lcrrde Skoles Nedlcrggelse m. v. § ^ under Minifteriet for Kirke- og Undewiisningsvcrsenet henlagte scerlige Stipendie- fond, har Minifteriet tilstaaet F. W. Hellemann og A. 3ensen hver 35 Rd- samt H. P. Bjarnesen 20 Rd.

A f de wende Portioner af det Moltkeske Legat for Em- bedsmcrnds Born, som gaae i Roeskilde Katbedralskole, nydes det ene ligesom i forrige Aar as C. P. Qvistgaard Det an-

Page 110: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

rsdet, som ved H. C. Rordams Dimission er bleven ledig, har Hs. Ercetl. Grev A. W. Moltke under lste Marts d. A. til- lagt F. E. Lindhard.

Skolenß V?ibliothek har i dette Skoleaar modtaget fol­gende Ttlvcrrt:Afbildninger t il Planterigets Naturhistorie. H. l — 6. Odense

1660. Fol.S . Ank j cer , Geografiff-Statistifk Haandbog. ll, 13 — 18.

Kbhvn. 1860—61.^nnnler for ?lorstisk Ol6k^n<iißl»s<j 1858. Lblivn. 1861. Anthologi af nyere norfke Digtere. Christiania 1860. Hntiqusrislc 1'iä88kn'ft 1853— 57. 2. oZ 3. H. Ljöbenlrsvn

1859.^ I i8toplik»ni8 Oinoeäiiie. käistit 5<1ein6ok6. I— II.

I.ip8iri6 1860.^ r r i s n ' 8 änsbnsis, erklärt von 6. Lintenib. 2te ^uü. I.

kerttn 1860l.e 6ne s t ' ^ u m s l e , lustiüestion 6e I» lsmille st'Oriönns.

?ari8 s?isuml>»urx) 1661.I. H. ksnA , kleciklslelger krn äen kü>vV8ke iVIgnu8kriptssm-

linZ i 8orö ^K»äeini8 kibliotdek. liblivn. 1860.H. B a r t h s Reise i Nord- og Mellern- Afrika. H. 20 — 30.

Kbh-n 1861.-4. K k e r Z g r e e n , loIke-Ssuxe o§ I^leloclier. 11, 4— 10»

III, 1— 2. Kbkvn. 1860— 61. 4.I . H. F B e r l i e n , Das Herzogthum Schleswig von seiner

ältesten Zeit bis 1459. Hamburg 1853. (Foroeret af Forfatteren).

I. K e r l in , klsmenlar-l^ärekok i oorKsnisk Xemi. ^nstrn lIppInZen. l.unst 1860.

Page 111: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

29

S t. St. B l ich er, Gamle og nye Noveller. 3de Udg. I. Kbhvn. 1661.

>V. k l o e k , pröve »k en ksereiroK i Wddelaldervns H i­storie. kaderslev 1860.

P. B o b e n t a g , Die Wellstellung Europas. Eine geographische Skizze. Ratzeburg 1860. 4.

U. k o r d i e r et L. 6 Ka r ton , Histoire de pranee. II. 7 - 1 3 . Paris 1860.

1,. 8. k o r r i a x , Kietionnaire vanois-prancais. (^openkaZue 1856.

C. H. Brasch, VemmetofteS Historie. II. Kbhvn. 1860.I . A. B rasen , Den lcrrde Skoles Vcrdagogte under Pens

nuvcerende Tilstand. Kbhvn. 1861. ^H. 6 . K ron a , blassen und Ordnunxen des 3 kier-keioks.

II, 7 - 1 3 ; III, 1— 3. I^eipriA 1860— 61.VI. 6 8 ton 18 praeter iikrum de re rusties quse extant.

H. lordan reeensuit et proleKomena subiunxit. I^ipsise1860.

Koo§ O k r i s t i s n den p e i n te s ^ 68tLlN6a t 6r , SOIN 1'iIIssK til ItonKeioveo. kdKivne ved I. I. Worsaae. Itbkvn. 1860.

Dansk Maanedsffrift 1860 II, 1— 6; 1861 I , 1— 6.Kbhvn.

Danske Magazin. Tredie Rcrkke. VI. 4 ; Fjerde Rcekke I, 1. Kbhvn 1860 — 61. 4.

ksnske Vlindesinserlrer ud§ivne sk en koreninZ. I. Kkkvn. 1660. Pol.

VI. K i t t mann, Die VVokItl>3ter der allen und neuen (plens- burxer Eelekrten- und keal-) 8ekule. plensborZ 1860.

k — e, M it personlige Mettemvoerende — og lidt til. Kbhvn.1861.

Page 112: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

30

8. K§ils80n, Mexico» posrtieum nntigunv linZnns 86pt6ntrionn- lis. V. Hulmne 1860.

I . G. Ek., Dansk-Swenff Ordbok. Lund 1861.I . S Ersch u. I . G. G r u b er , Allgemeine Cncyklopädie.

I, 70— 7! . Leipzig 1860— 61. 4.E. E r s l e v , Zordkloden og Mennesket. H. 37—50. Kbhvn.

1860- 61.Th. H. E r s l e w , Supplement til Almindeliqt Forftitter Lexi­

kon. H. 7. Kbhvn. 1859. 'k'. k ' u k r i o i u g , vunsk ko^forleAneke foi ^srene 1841— 58.

tt. 1— 7. kbl,vn. 1860— 61.K. F e i l b e r g , Fortegnelse over Kristiansands Kathedralffoles

Bogsamling. Kristiansnnd 1859.k 'enAer , Om Landen; Vmxt. OiLvlliken. Kblivn.

1860.0 . F i b i g e r , Materialier til tydste Srile. Kbhvn. 1860.C Fogh , Et Jndlcrg i Skolesagen Kbhvn. 1860.C. F o g h , Poedagogiske og kritiske Bemoerkninger. Kbhvn.

1861.6. k'o re k 6 s m m e r , Om 8övnncl6<8 ljedtniulllols ox lleiss

k'orclelinZ i Hsvet. irblivn. 1859. 4.k^orelsoZninKer Övelser voll Kjödonlinvns Oniversilel i I'nr-

rmr8- oZ LOersrusIinIvunrel 1860. ILblivn.6 k ' re i l sen , 8pgn3li-I>!or8k ox >or8k-8pnn?k OrllkoK. I —II.

Korden 1859.( I . R. Fü e ß l i n ) Allgemeines Künstler-Lerieon mir drei Sup­

plementen. Zürich 1763— 77. 2 Voll. 4.1. 6. 1'ti. 6 rü88e, Orlii'8 Tk><imi8 ocler Vsrr^ielrm'sZ «ler I,rr-

I6im8el>6u kenennunAsn ller 1)elirmnttz8ten stüclte eto. Vr68ll6n 1861.

>. um! VV. O r im m , 0 eut8c ll6s >Vörler1»ue!i. II, 6— 7 ; Il!>

2 — 5. l^eipriA 1858—61.

Page 113: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

S. G r u n d t v i g , Gamle danske Minder i Fvlkemunde. III. Kbhvn. 1861.

O n i L o l , .^stzinniitzg jlour 86?vir u I'tiisloiie de Niou lemps III 1. nris et I^eijiri^ 1860

I . L. He ib e r g , Prvsaiske Skrifter I , I I I , >V. Kbhvn 1661. I . Hel f f r i ch , Kurtzer und warhafftiger Bericht von der Reyß

aus Venedig nach Hierusalem u. s. v. Leipzig 1589. 4.L. N. H e lw e g , Den danske Kirkes Historie til Reformationen.

III. Kbhvn. 1860.R. 3. F. H e n r i c h f e n , Opgaver til latinste Stile. IV.

Kbhvn. 1860.R. 3 F. H en r i c h s e n , 3>rdernes Forhold til Alerander den

Store. Odense 1860. »L l ir . H e i MSNN86N, I)>8pulatio <Ie evtliee kvunAeliorum

8yrineo u Ouretono <)'pi3 lle8eiipto. Hulmse 1850. 4.H e 8) e ili i I^exieon. lieeen3uit .V. 8el»initll. III, 1— 4. lenrre

1860— 61.Ui'8toii3k H(l88lin0. I'iedie kkvkks I, 2. Ldllvn. 1859.W. H o f f m a n n , Wörterbuch der Deutschen Sprache. H.

60— 63. Leipzig 1860— 61.Dansk H o f - og S t a t s c a l e n d e r for Aaret 1861. Kbhvn. L. H o l b e r g , 3odiske Historie. I— II. Kbhvn. 1742. '4 .L. H o l b e r g s Heltindehistorier. Udgivne af G. Rode. H.

1— 4. Kbhvn. 1861.L. Holm, »6 TNDsIie 11nll6i'8U3<<6i's pnliti3li<; 8<iIIin§ uoclen

de koinei8l<^ ILeissre iluliil Lktruetrllu. Kbtrvn. 1860.H. H o lm b o e , Bergens Kathedralstoles Historie fra 1826 t il

1858. Bergen 1850. 4H^i nni l lo oer iei . lleesnsiiil, rlpjiulÄlum erilieum eolistzit

ildnoiulioiiein e»i>n 8uuin IN!U 86lee<um vurioruin 8ukiunxit ^ 6aum6i8l6i'. I^psi'ss 1860.

A. von H u m b o l d t s Reise in die Aeqvinoctialgegenden des

Page 114: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

Z?

neuen Continents. In deutscher Bearbeitung von H. Hauff. I —IV. S tuttgart 1859 — 60.

F. E. H u n d r u p , BiographisteEfterretninger om de Eandidater, som ved Kjobenhavns Universttet have underkastet sig den philologist-historifle Embedseramen. Kbhvn. 1860.

C. F. 3 n g e r s t e n . Franst Grammatik t il Skolebrug. Kbhvn. 1860.

Chr . J ü r g e n sen, Nogle Vemcerkninger i Anledning af Madvigs S krift om de lande Skolers Underviisningsplan. Kbhvn. 1860.

H. K ie p e r t , Vieuer Uand-^tlas IX— X. kerlia 1860.Fr. K lee, De europceiste Staters Historie siden 1815. H .

6 - 1 4 . Kbhvn. »860— 61.d K n i Z I i t , Ik e populsi kislo,)' os Kn?Isnd VI. London

1860.6. kr. Kolb, Usndbuek 4er verZIeiekenden 8tsli8tik des

VölüerLUStauds-und 8tsi>leoknnd6. 2te /Vutl ^eipLi^l860. Kort OdsiKt over det pInloloAisk-ln'slorislie 8smfunds Virü-

somked i ^arvt 1859— 60. Kbüvn 1861.I E. K r a f t , Norst Forfatter-Lericon. 1814— 1856. H. 5.

Ehristiania 1860.VI. K rs m e r , VVoordenkoek der Vtederlsndseke en HooZ-

duit8eke I'ssl. Vierde Oruk. —- K i u s d veutscli-klol- Isndisebes VVörterbuel». 4te /^»tl. k.ejpri§ 1787. 2 Voll. 4.

C. I . T. K ra rup-Hansen , Et Blik paa Striden om Kon- gerigets lcrrde Skolevcrsen. Haderslev 1860.

C. P . I . K rebs , Endnu et lille Bidrag t il Forhandlingerne om Skolesagen. Kbhvn. 1860.

Kr. l ^ snK e , Om Opksevelsen st de lserde 8kolers ^fgsnKs- exsmen. Kbkvn. 1861

A. Larsen , Veiledning t il en correct engeist Udtale. Khhvn. 1860.

Page 115: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

33

L. C. Larsen, Forklarende Bemoerkninger t il Johannes Evan­gelium. Stavanger 1859.

H. H. L e f o l i i , Et Ord under Forhandlingerne om de loerdeSkolers nuvoerende Underviisntng og Underviisningsplan. Kbhvn. 1860.

I. 6ev io , H I Polemiken om riet S^oon^me i vsnsk. Kdkvn.1860.

A. C. P. Linde, Meddelelser angaaende Kjobenhavns Univer- versitet o. s. v. Heft. 4. Kbhvn. 1860.

I'. 6 i v i sb urbe eoaäitk» likri, erklärt von >V. >Vei8seolroro.V— VII. Oerlm 1856— 60. .

I'iti 1.1 v ii Historisrum komsnsrum likri gui supersunt. kx rseensione Io. ^ie. NsäviFü kläiclerunt Io. IVie. ^la^vixms et Io. 6. HsginAms. I, 1. Havnise 1861.

l iue iav , ^u8AeväIilte LedriOeu, erklärt von 1. 8ommerdro6. I. kerlis 1860.

I '. l aueret i i 6 s r i cke rerum nsturs likri 8ex. 6 . 1-sekman- nn8 reeen8uit et emenäsvit. kckitio III. Kerolini 1860.

6. L. 1-uaä, ?ioFle kemserkninZer om keliKionsuaderviisnin- Zen i 6e Iseräe Lkoler. ^k^ö b inx 1860.

Io . ^ ie . !V1 s l l v i F i i k^menästiones l-ivisose. Usvnise 1860. I . N. M a d v i g , I Anledning af de Angreb, der nylig ere

gforte paa de loerde Skolers Underviisningsplan. Kbhvn. 1860.

H. M a r g g r a f f . Hausschatz der deutschen Humoristik. 1— 11.Leipzig 1858 — 59.

W. Menzel , Die letzten 120 Jahre der Weltgeschichte. Lief. 3 —36. Stuttgart 1860.

L. Meyer , Fremmedordbog. Heft. 2— 4. Kbhvn. 1860.I . P. M y n s t e r , Breve. Kbhvn. 1860.6. k. 6. B ö l le r , kxempler til LruZ ve4 UoäerviisninFen i

.^ritkmetik. I. UaderLlev 1861.3

Page 116: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

34

Nordist Konversations-Lexikon. H. 37— 49. Kbhvn. 1660— 61. kiordisk Oniversitels-lidskriO. VI, 1, 2, 4. kbbvo., I^und osi

vpgals 1860— 61.Over8ixt over det kxl. dsnske VidenZkabernes 8elsksb8 kor-

IisndliaZer i ^Varet 1859 kir 3— 7, 1860^r. 1. Xbbvn. Je an P a u l s Werke. Heft. 1— 27. Berlin 1860.

k e l e r m s n n , IVlittlieilunAen. 1860 VII—X II; 1861 I— V. krAsnrunMkiekt. I— IV. 6otka. 4.

C. Pe te r sen , Den stdste Franklin - Expedition. H. 3— 10. Kbhvn. 1860.

P. P e t e r s e n , Om Prugen af de personltge Modi i Tydst. Kbhvn. 1860.

A. von P l a t e n , Gesammelte Werke. I — V. Stuttgart und Tübingen 1853— 54.

kopulsria Osrmins Orseoise reeentiorig, edidit ksgzorv. k,ip8i'se 1860.

k . , Om det loerde Skolevcrsen. N r. 1, 2, 3. Kbhvn. 1860 — 61. P . Rhode, Samlinger t i l Lollands og Falsters Historie. H.

4— 6. Kbhvn. 1860.vv. von ko8eo , Om Akkommet sk Sxpbililiskk VA OM 6eoe-

sen sk den medlodte 8^pbil>8. kbkvn. 1859.M . R ö s i n g , Nogle Bemcerkninger i Anledning af Adressen

om der lcerde Skolevcrsen. Kbhvn. 1861.Rot tock , Von den Kettenbrüchen. Rendsburg 1860. 4.d. 1 . k u n e d e r § 8 8smlsde 8krif/er. IV. Örsbro 1858.l . k . k u n e b e r Z , ksnrik 8lsl3 8sZner. II. Ile lsinxlois

lkbkva.) 1860.0. kr. K o rd s w , kjöbenkavos kirker oZ KIo3ter6 > Vliddel--

sl deren. II. klilivn. 1860.Sämling af Love og Anordninger m. m. af mere alminde

lig Interesse. I. Kbhvn. 1861.

Page 117: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

35

Samlinger r il Fyens Historie og Topographie. H . 3. Odense1860.

H 8 el> s<i6, IIIu.8trirter U3nd-^tl38. III. I^eipriZ 1860. bol. Supplemente zu S c h i l l e r s Werken. Herausgegeben von K.

Hoffmeister. I— IV. Stuttgart u. Augsburg 1858.1. b r . 8 iok, ?io§Ie kidruZ lil 6 kri8tl3N «len -Vnden8 Ui8lorie

voller I^oodü^Kti'ZIiedeo. Kbkvu. 1860. 4.0. 8iekert, Oie 8kl3veoIiri6Ae 3vk 8icilieo. ^Itoao 1860. 4. 6 . 6 uil. 8 mi l k , De Ioe>8 guibu8d3m Arommotieoe IloKuo-

rum kultiearum el 8l3voni'e3rum. Part. III. üuvnioe 1859. 8t3lis li8li labelvserk. kirekke. XIX. kdlivo. 1859. 4.V. 8 t 6 6 oberA, Den 8^pkiliti8ke U^ernedelkendel8e. kdlivo.

1860. .U. 8 l e p k 3 o i I'tie83uru8 6r3663e linKuue. I, 8 (M . 59).

k3ri8Ü8. bol.N . F. V. S to ch s le th , Dagbog oder mine Misstonsretser.

Christiania 1860.8 t r u v e , LemerkuoZea 211 k^roos 61iilde U3rold. 63ntoI. II.

Kiel 1660. 4.1. H s g o ^ kekriede lerusulem. Over83t 3k V. 1. 8. Ki8ted.

bort8sottel86. Hor86N8 1860.b 8. 1 e A n e r 8 83ml3de 8krikter. I— III. 8tocIikoIm 1860. Te ren t ses Lystspil. Oversatte af H. K. Whitte. )III. Eunu­

chen eller Gildingen.) Randers 1860.3. M. T h ie l e , Danste Folkesagn. III. Kbhvn. 1860.

H i ie r r ^ , Ke6it8 de l'tiisloire komoine uu V me 8ieele deroi'er8 temp8 de I'empire d'Oeeideut. ?3N8 1860.

1'k i e r 8, ü i8toire du 6on8ul3t et de I'bmpire. I^ivr. 53 — 97. (III— VI, I.) Kruxelle8 1 8 5 3 -6 1 .

<^Iir. H l o r n o m , ^kirildaio§er lil 8ru§ ved llndervH8uinK6n i 2ooIv^ie. IV. kbkvn. 1861. bol.

3'

Page 118: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

36

1i«j«8krifl kor ^slurvidenskaben. ^nden kreltke. II, 3 - 6 ;III, 1— 2. Lkkvn. 1 8 6 0 -6 1 .

Häskritt kor pliilo loÄ o§ ^redsZoM. II. 1—4. kdbvn.1860- 61.

I . P. T rap , Kongeriget Danmark. 12te H. — Grundtegninger H. 12— 20. Kbhvn. 1860

T r e d e , Geschichte der Plöner Gelehrtenschule. l - l l . Er­neu eter Abdruck. Plön 1660. 4.

I ' r i e r , OnderaöZelaer snzsaende den t^pboide f'eders OdbredninZ Oprindelae i lijöbenliavn i Garens 1842 — 58. kblivn. 1660.

F. Tschudi , Dyrelivet i Alperne. H. 8— 12. Kbhvn. 1860. Z. C. T ü r e n , Sol- eller Planetsyftemet. Kbhvn. 1861.k. O s i n A e r , Die dänibelien .Kanals» und Okroniken 468

Vütt6lslter8, disloriseb untersuelU. Hannover 1861.O . A l g r e e n - U s s i n g , Bestemmelserne i Stempelloven af19.

Februar 1861 ordnede efterBogstavfolgen. Kbhvn. 1861. 4. Chr . V a u p e l l , Planterigets Naturhistorie. Anden Udgave.

Kbhvn. 1860.V . V o g t , En stsrre Bibelhistorie. Det gamle Testamente.

Christiania 1859.V . Voss , Nogle Bemcrrkninger ved Curtius's grceske Skole^

grammatik. Drammen 1859.W . Wachsmu th . Geschichte der deutschen Nationalität. 11,1.

Braunschweig 1860.l . VVardurA, Om keIiAioo8-0 adervii8ninZ aom et 8kole-

ks§. Lbtivn. 1860.

U. VVe>88, Kostumkunde. X— XI. LtuttZart 1860.H. W e r g e l a n d , Udvalgte Skrifter. Udgivne af H. Lassen.

Christiania 1859.Chr . W i n t H e r s Samlede Digtninger. VII— IX. Kbhvn.

1860.

Page 119: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

37

1. 1. VVorssse, Om vamnurks tiäliAsle kedyAZelse. kblivn. 1861.

A. Oehlenschlceger, Poetiste Skrifter. H. 4 8 —62. Kbhvn.

1 8 6 8 -6 1 .P r o g r a m m e r fra lcrrde og Real-Skoler t felgende Byer:

'Aalborg, Aarhuus, Frederiksborg, Glückstadl, Helstnger, Herlufsholm, Kjebenhavn (Borgerdydftolen, det von We- stenske Institut), Koldtng (Programmer fra 1858, 59, 6V), Meldorf, Ribe, Renne, Slagelse, Slesvig, Piborg, inde- holdende Skoleefterretninger for 1859— 60; samt fra Skolerne i Lillehammer, Reykiavik, Skien og Tromse med Skoleefterretninger for 1858— 59.

De vigtigste Gjenstande, med hvilke den n a t u r h i s t o r i s k e S ä m l i n g i de stdste Aar er foroget, ere felgende:1) En Delphinluffe f0e1pln'nu8 leuropleuros).2) En Hcerfugl (Opups epops.)3) En Papegeie f?slseoroi8 lonZiesullg).4) En Klyde (keeurviro8trs svocetts).5) En Stokand f^na8 do8ekr«8).6 ) En Terne (Lteruu mserourn).

7) Skelet af en Varsler (Vsrsmm e le Z E ).8) Skelet af en Rokke skHn ruäuls).9) Et Strudscrg.10) Et crldre Herbarium.

Page 120: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

SS

De offenlüge Examinai

R u e s l ü l d k R a l l j e d r u t Z k ü l efor Aaret 1861

f o r e l a g e s i f o l gende O r v e n .

Afgangsexarnen. s. Den s k r i f t l i g e Deel .

T i r s d a g e n den 25de Juni.

9 - - I . VII Cl. Overscrttelse fra Latin t il Dansk.4 - -8 . V ll Cl. Gxometrist Opgave.

O n s d a g e n den 26de Juni.9 - -1 . VII Cl. Udarbeidelse i Modersmaalet.4 - -8 . VII Cl. Latinst S t i l l.

T o r s d a g e n den 27de Juni.9 - I . VII Cl. Arithmetifl Opgave.

4 - -8 . VI C l.: Tydfl S t ii l.b . ^Den m u n d t l ige !Deel .O n s d a g e n den 26de Juni.

9 - -1 . VI Cl.: Naturhistorie.F redagen den 28de Juni.

9 - 1. VII Cl. Latin.9 - -1 . VI C l.: Franst.4 - -8 . VII Cl. Mathematik.

L o v e rd a g e n den 29de Juni.

9 - -1 . VII Cl. Grcefl.9 - 1. VI Cl.: Tydfl.4 - -8 . VII Cl. Naturl«re.

Page 121: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

39

M a n d a g e n den Iste Juli.9— 1. V» Cl. Historie.9— 1. VI C l.: Geographie.4-7-7. VII ^ : Religion.7— 8. VII Cl. Hebraist.

s Skoleüs Hovedexamen.s. D en s k r i f t l i g e Deel .

T i r s d a g e n den 25de Juni.9— 1. V» Cl. k : Oversattelse sra Latin t il Danst. 9 — 1. V og IV Cl. ä og k : Latinfi S tiil.9— 1. III, II og I Cl.: Danst S tii l.4— 8. VII Cl. K: Geometrifl Opgave. .4__8. V og IV Cl. ä og k : Danst S t ii l.

O n s d a g e n den 26de Juni.9 — 1. VII Cl. k : Udarbeidelse i Modersmaalet.9 — 1. V C l.: Tydst S tiil.4 - 8 . VII Cl. k : Sannst S t ii l.

T o r s d a g e n den 27de Juni 9— 1. VII Cl. k : Arithmctist Opgave.9— 1. V C l. : Laiinst Version.9 - 1 . IV Cl. ä og K: Tydst S tii l.4 —7. Ill, II og I C l.: Regning.

M a n d a g e n den 8de Ju li.9— 1. VI C l.: Latinst Version.

T i r s d a g e n den Ode Juli.0^-1 . VI Cl.: Danst S tiil.

O n s d a g e n den lOde Ju li.9— 1. VI C l.: Latinst S tii l.

T o r s d a g e n den U te Juli.9 — 1. VI Cl.: Mathematist Opgave.

Page 122: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

40

b. D en m u n d t l i g e Deel . M a n d a g e n den 8de Ju li.

a. 9 - 1 . VII Cl. k : Latin.b. 9 — 11. II C l.: Religion.9. 3—6. I I I Cl. : Danst.k 3 - 6 . I C l.: Naturhistorie. ,

T i r s d a g e n den 9de Juli.9. 9— 1. V. C l.: Latin.b. 9— 12. II C l.: Danfl.3. 3 - 6 . III C l.: Naturhistorie.b 3 - 6 . I C l.: Historie.

O n s d a g e n den lOde Juli.3. 9— 12. VII Cl. k : Religion.

12— 12z. VII Cl. 6 : Hebraist.b. 9— 11. IV Cl. Latin.

11— 1. IV Cl. k : Latin.

3. 3— 6. V C l.: Geographie.

b. 3 - 6 . III Cl. Tydst.

T o r s d a g e n den l l te Juli.

3. 9 - 1 . V Cl.: Historie.K. 9— 11. IV Cl. k : Geographie.

1 1 - 1 . IV Cl. Geographie.3. 3— 6. III C l.: Religion.b. 3— 6. I C l.: Tydst.

F r edagen den 12te Juli.

9. 9— 1. VII Cl. k : Historie.b. 9 - 1 1 . IV Cl. ä : Tydst.

11— 1. IV Cl. k : Tydst.e. 9— 11. IV Cl. 8 : Danst.

11— 1. IV Cl. Danst.9. 3— 6. V Cl.: Danst.

Page 123: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

41

b. 3— 6. III Ck.: Mathematik.

e. 3 - 6 . II C l.: Geographie.Lov e r dagen den 13de Juki.3. 9 — 12. VI El. Latin.

b. 9— 11. IV Cl. Naturhistorie.

11— 1. IV Cl. 8: Naturhistorie.

e. 9— 1. III C l.: Historie.3. 3— 6. V Cl.: Tydst.b. 3— 6. II C l.: Franst.

M a n d a g e n den 151>e Ju li.3. 9— 1. VII Cl. 8 : Mathematik.b. 9— 12. VI C l.: Grast.e. 9— 11. IV Cl. 8 : Religion. -

11— 1. IV Cl. ä : Religion.3. 3— 6. V C l.: Grast.k. 3— 6. I Cl.: Geographie.e. 6— 7. VII Cl. 8 og VI Cl.: Gymnastik.

T i r s d a g e n den 16de Juli.

a. 9— 12. I» C l.: Latin.b. 9— 11. IV El. ä : Franst.

1 1 - 1 . IV Cl. 8 : Franst.e. 9 - 1 2 . II C l. : Tydst.3. 3— 6. V C l. : Naturhistorie.»). 3 - 6 . I l l C l.: Franst.

O n s d a g e n den 17de Juli.3. 9— 1. VII Cl. 8: Gmst.b. 9— 12. VI C l.: Mathematik.e. 9— 12. II C l.. Historie.3. 3 - 6 . V C l.: Franst.d. 3 - 4 z . IV Cl. 8 : Grcefi.

4 ; - 6 . IV Cl. ä : Grast.e. 6^-7 . V Cl. kV Cl. ^ og 8: Gymnastik.

Page 124: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

42

T o r s d a g e n den 18de Ju li, s. 9 — 1. V C l. : Mathematik. "b. 9 — 11. IV Cl. Historie.

11— 1. IV Cl. k : Historie, e. 9— 12. I Cl.: Religion, s. 3— 6. III C l.: Geographie, b. 3 - 6 . I Cl.: Danfi. e. 6— 7. III, II og I C l.: Gymnastik.

F r e d a g e n den 19de Juli.3. 9 — 1. VII Cl. k : Naturlcrre.b. 9— 12. VI C l.: Historie.3. 3— 6. IV Cl. k : Mathematik..

L o v e r d a g e n den 20de Ju li.3. 9— 11. VI C l.: Religion.

11— 1. V C l. : Religion, d. 9— 1. II C l. : Naturhistorie.3. 3— 6. IV Cl. Mathematik.

L o v e r d a g e n den 20de Ju li K l. 6— 8 Esterm. og M a ri­tz a gen den 22de Ju li Kl. 8— 11 Form, afholdes Censuren. Den stdste Dags Middag K l. 12 bekjendtgjores Eramens Udfald, hvorpaa Sommerferien tager sin Begyndelse.

F r e d a g e n den 23de August Form. K l. 8 bestemmes t i l Prove for de Disciple, som ere indmeldte t i l Optagelse i Skolen. Samme Dags Esterm. Kl. 2 begynder Underviisningen t det nye Skolelaar.

Disciplenes Fcrdre og Foresatte samt andre Skolens og Videnikabernes Velyndere indbhdes herved t i l at beoere disse Provers mundtlige Deel med deres Noervcerelse.

Ro e s k i l d e, den 27de Juni 1861.

L. W. Merlmsi.

Page 125: V e ils v s ö rk e r c io w n lo a c is t t^a Z ls ö g ts ...

Recommended