+ All Categories
Home > Education > Xth ss cce training nagu shahabad

Xth ss cce training nagu shahabad

Date post: 06-Aug-2015
Category:
Upload: naganna-shahabad
View: 141 times
Download: 22 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
Popular Tags:
of 36 /36
ºÀvÀÛ£Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£À ¤gÀAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÀPÀ ªÀiË®åªÀ iÁ¥À£À 1 Xth Social Science - CCE – Continuous and Comprehensive Evaluation Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI
Transcript
Page 1: Xth ss cce training nagu shahabad

ºÀvÀÛ£Éà vÀgÀUÀw ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£À ¤gÀAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÀPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À

1

Xth Social Science

- CCE – Continuous and Comprehensive Evaluation

Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

Page 2: Xth ss cce training nagu shahabad

¥Àæ¸ÀÄÛw

2

²æà £ÁUÀtÚ UÀÄ.±ÁºÁ¨ÁzÀ JA.J. ©.Er.

¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£À ²PÀëPÀgÀÄ, ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É ªÀÄzÀÝgÀQ vÁ. ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ f.AiÀiÁzÀVj

zÀÆ: 9448605323 E.CAZÉ: [email protected]

Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

Page 3: Xth ss cce training nagu shahabad

¤gÀAvÀgÀ ºÁUÀÆ ªÁå¥ÀPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À »£É߯É

3

DwäÃAiÀÄgÉÃ, vÀªÀÄUÉ w½zÀAvÉ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÀAvÀzÀ vÀgÀUÀwUÀ½AzÀ 9£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ 2012-13gÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸Á°¤AzÀ ¤gÀAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÀPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÀ£ÀÄß (Continuous and Comprehensive Evaluation – CCE)

gÁeÁåzÀåAvÀ J¯Áè ÀPÁðj, C£ÀÄzÁ¤vÀ ºÁUÀÆ C£ÀÄzÁ£À gÀ»vÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è Dgï.n.E ÉPÀë£ï 29 (JZï) C£ÀéAiÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ vÀgÀ ÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼À°è ¹ ¹ E, FUÁUÀ¯Éà C¼ÀªÀr¸À ÁVzÉ. G½zÀ SÁ¸ÀV ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹ ¤gÀAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÀPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîªÀ CªÀ±ÀåPÀvɬÄzÀÄÝ, 1 jAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ gÀZÀ£ÁªÁzÀ vÀvÀézÀ ªÉÄÃ¯É ÀAgÀavÀªÁUÀÄwÛªÉ, F PÀ°PÁ vÀvÀé C£Àé¬Ä¹ PÀ°¸À®Ä C£ÀĪÁUÀĪÀAvÉ

ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ¥ÀzÀÞwAiÀÄÆ §zÀ¯ÁUÀ ÉÃQgÀÄvÀÛzÉ.

Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

Page 4: Xth ss cce training nagu shahabad

4

¤gÀAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÀPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ¤gÀAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÀPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ §UÉÎ ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÁ ZÀlĪÀnPÉ, ¸ÀºÀ¥ÀoÀå ZÀlĪÀnPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀd ªÀvÀð£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤gÀAvÀgÀ ºÁUÀÆ ªÁå¥ÀPÀªÁV UÀªÀĤ¹, ¤¢ðµÀÖ ¥Àr¹zÀ ¥ÀoÀåPÉÌ ¹Ã«ÄvÀªÁUÀzÉà ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ««zsÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À°è CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÁVzÉ.

EzÀjAzÁV ²PÀëPÀgÀ ¸Àé CªÀ ÉÆÃPÀ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄUÀÄ«£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆö¸À®Ä ¸ÁzsÀå..

¤gÀAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÀPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ «zsÀUÀ¼ÀÄ:

1.gÀÆ¥ÀuÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À (Formative Assessment) : ªÀÄUÀÄ«£À ¥ÀoÀå, ¸ÀºÀ¥ÀoÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀd ªÀvÀð£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤gÀAvÀgÀ ºÁUÀÆ ««zsÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À°è CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. »ªÀiÁä»w, ¸Àé CªÀ ÉÆÃPÀ£À, ZÀZÉðUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄUÀÄ«£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢ÞUÉ ¤gÀAvÀgÀªÁV ±Àæ«Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ.

2.¸ÀAPÀ®£ÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À (Summative Assessment) : ²PÀëPÀgÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄvÁÛ MAzÀÄ vÁQðPÀ CAvÀåzÀ°è PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃPÉë, avÀæ, ¥ÀæzÀ±Àð£À, ZÀZÉð, AiÉÆÃd£É EvÁå¢ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ¦¹ PÀ°PÉAiÀÄ ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß zÁR°¸ÀĪÀÅzÀÄ.

Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

Page 5: Xth ss cce training nagu shahabad

5

ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ««zsÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À°è CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. ªÀÄUÀÄ«£À ÀªÀÄUÀæ ªÀåQÛvÀé£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄUÀÄ«£À PÉÆgÀvÉ ºÁUÀÆ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ¸ÀÆPÀÛ »ªÀiÁä»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. PÀ° ÀĪÀªÀgÀÄ, PÀ°AiÀÄĪÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ F ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÁéªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ¸ÁzsÀ£ÀªÁV §¼À¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. ¸ÀAPÀ®£ÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ §AzÁUÀ, ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ °TvÀ ¥ÀjPÉëUÉ M¼À¥Àr¸ÀzÉ ªÀiËTPÀ ZÀZÉð, avÀæ ¥ÀæzÀ±Àð£À, AiÉÆÃd£É ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ vÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÀ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

¹.¹.E. GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ

Page 6: Xth ss cce training nagu shahabad

6

EzÀ£ÀÄß w½¬Äj:

2014-15£Éà ¸Á°£À°è ºÀvÀÛ£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjÃPÁë «zsÁ£À JgÀqÀÆ §zÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. F ¸ÀA§AzsÀ ¥Àæw gÀÆ¥ÀuÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è w½¹gÀĪÀ ºÁUÉ JgÀqÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ PÉÆæÃrüÃPÀgÀt (15+15)ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀ£Á ¥ÀjÃPÉë (20) ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½ w½¹gÀÄvÀÛzÉ.

DzÀgÉ ¤gÀAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÀPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ¨ÉÆÃzsÀ£É

ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ¥Àæw ºÀAvÀzÀ°èAiÀÄÆ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.

Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

Page 7: Xth ss cce training nagu shahabad

7 Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

DAvÀjPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÀÅ £Á®ÄÌ gÀÆ¥ÀuÁvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À 20% CAPÀ CAwªÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀPÉÌ ¥ÀjUÀt¸À ÉÃPÀÄ.(50X4=200)

¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÀÆ¥ÀuÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÀÅ 15+15=30 gÀ JgÀqÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 20 CAPÀUÀ¼À MAzÀÄ ¸ÁzsÀ£Á ¥ÀjÃPÉë M¼ÀUÉÆAqÀwÛgÀÄvÀÛzÉ.

ZÀlĪÀnPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAqÀ½ ¸ÀÆa¹gÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ JgÀqÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ.

ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ°è ²PÀëPÀjUÉ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÁévÀAvÀæöå«zÉ. ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ¸ÀA¥ÀÆtð ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀÄÄAavÀªÁVAiÉÄà ¤ÃqÀ ÉÃPÀÄ.

DAvÀjPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÀÅ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ, £ÁAiÀÄPÀvÀéUÀÄt, sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ, E£ÀÆß C£ÉÃPÀ P˱À®åUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼À ¸ÀÆZÀPÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁqÀ ÉÃPÀÄ.

PÉêÀ® 4 gÀÆ¥ÀuÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ DAvÀjPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀPÉÌ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ CzÀðªÁ¶ðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀƪÀð ¹zÀÞvÁ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅ¢®è DzÀgÉ CAPÀ¥ÀnÖAiÀÄ°è J®èªÀ£ÀÆß £ÀªÀÄÆ¢¸À ÉÃPÀÄ.

DAvÀjPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À PÀÄjvÀÄ………

Page 8: Xth ss cce training nagu shahabad

8

£Á®ÄÌ gÀÆ¥ÀuÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀUÀ¼ÀÄ

There are four formative assessments.

FA – 1

FA – 2

FA – 3

FA – 4

Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

Page 9: Xth ss cce training nagu shahabad

2014-15£Éà ¸Á°£À J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ 20 CAPÀUÀ¼ÀÄ,- DAvÀjPÀ CAPÀUÀ¼À «£Áå¸À ºÁUÀÆ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ¥ÀnÖ. gÀÆ¥ÀuÁvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉ-1

9

PÀæ. ÀA wAUÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ WÀlPÀUÀ¼ÀÄ ÉÆÃzsÀ£ÉÆÃ¥ÀPÀgÀt ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ ªÀiË®å

ªÀiÁ¥À£À CAPÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ

1

dÆ£ï ª

ÀÄvÀÄÛ dÄ

ÉÊ

EwºÁ¸À 1) sÁgÀvÀPÉÌAiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ÀßgÀ DUÀªÀÄ£À

1) ¯ÁªÀt d£À¥ÀzÀ VÃvÉUÀ¼ÀÄ

AiÀiÁªÀÅzÁz

ÀgÀÆJgÀq

ÀÄ ZÀlĪ

ÀnPÉU

À¼ÀÄ ª

ÀÄvÀÄÛ 20

CAP

ÀUÀ½UÉ

MAz

ÀÄ ¸Á

zsÀ£Á

¥ÀjÃPÉë

15+15+

20=5

0

50

2) ªÀ¸ÁºÀvÀÄ D½éPÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ 2) ZÀZÉð

3) ªÀiËTPÀZÀjvÉæ. 3) CAZÉ aÃnUÀ¼ÀÄ ¢£À¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ bÁAiÀiÁ avÀæUÀ¼ÀÄ

4) ©ænµï DqÀ½vÀ §Ä£Á¢ ºÁUÀÄ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 4) £ÀPÁëgÀZÀ£É 5) ««zsÀ ªÀÄtÂÚ£À ªÀiÁzÀjUÀ¼À ÀAUÀæºÀuÉ 6) ¨ÁåAPïSÁvÉvÉgÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ §UÉÎ.

gÁdå±Á¸ÀÛç 1. sÁgÀvÀzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ÀªÀiÁd ±Á¸ÀÛç 1. ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÛgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ¨sÀÆUÉÆüÀ ±Á¸ÀÛç 1. sÁgÀvÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀÈ sÀÆ«Ä 2. sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæPÀÈwPÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ 3. sÁgÀvÀzÀ ªÀiÁ£ÀÆì£ï ªÁAiÀÄÄUÀÄtzÀ IÄvÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ

®PÀëtUÀ¼ÀÄ

4. sÁgÀvÀzÀ ªÀÄtÄÚUÀ¼ÀÄ

5. sÁgÀvÀzÀ CgÀtåUÀ¼ÀÄ CxÀð±Á¸ÀÛç 1. C©üªÀÈ¢Þ ªÀåªÀºÁgÀCzsÀåAiÀÄ£À ¨ÁåAPï ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ

Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

Page 10: Xth ss cce training nagu shahabad

10

PÀæ.¸ÀA wAUÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ WÀlPÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉÆÃ¥ÀPÀgÀt ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ ªÀiË®å

ªÀiÁ¥À£À CAPÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ

2

DUÀ¸

ïÖ ªÀÄvÀÄÛ

É¥ÉÖA§

EwºÁ À

5. ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛzsÁ«ÄðPÀ ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ

1) bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼À ÀAUÀæºÀuÉ

AiÀiÁªÀÅzÁz

ÀgÀÆJgÀq

ÀÄ ZÀlĪ

ÀnPÉU

À¼ÀÄ ª

ÀÄvÀÄÛ 20

CAP

ÀUÀ½UÉ

MAz

ÀÄ ¸Á

zsÀ£Á

¥ÀjÃ

PÉë

15+15+

20=5

0

50

6. sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀÀAvÀæ÷å ÀAUÁæªÀÄ 2) ZÀZÁð ÀàzsÉð 3) PÁ«ÄðPÀgÀ ÀAWÀl£ÉUÀ¼À ÀA ÉÜUÀ½UÉ sÉÃn, ¥ÀnÖ

ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ 4) ««zsÀjÃwAiÀÄ d® ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ ZÀZÉð

5) ««zsÀ «ªÉÄUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w ÀAUÀæºÀuÉ

gÁdå±Á ÀÛç

2. sÁgÀvÀzÀ «zÉñÁAUÀ ¤Ãw

ÀªÀiÁd ±Á ÀÛç

2. zÀÄrªÉÄ ªÀÄvÀÄÛDyðPÀfêÀ£À 3. ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀvÀð£É ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw sÀl£ÉUÀ¼ÀÄ

sÀÆUÉÆüÀ ±Á ÀÛç

6. d® ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ

7. sÁgÀvÀzÀ sÀƧ¼ÀPÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ 8. R¤d ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ

CxÀð±Á ÀÛç

2. CxÀðªÀåªÀ ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ÀgÀPÁgÀ

ªÀåªÀºÁgÀCzsÀåAiÀÄ£À

2. «ªÉÄ

Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

gÀÆ¥ÀuÁvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉ-2

Page 11: Xth ss cce training nagu shahabad

11

PÀæ.¸ÀA wAUÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ WÀlPÀUÀ¼ÀÄ ÉÆÃzsÀ£ÉÆÃ¥ÀPÀgÀt ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ ªÀiË®å

ªÀiÁ¥À£À CAPÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ

3

£ÀªÉA§

gï ª

ÀÄvÀÄÛ r¸ÉA

§gï

EwºÁ¸À

7. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ©ænµï DqÀ½vÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ

1) ¸ÁévÀAvÀæ÷å ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀ §UÉÎ ««zsÀjÃwAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ

AiÀiÁªÀÅzÁz

ÀgÀÆJgÀq

ÀÄ ZÀlĪ

ÀnPÉU

À¼ÀÄ ª

ÀÄvÀÄÛ 20

CAP

ÀUÀ½UÉ

MAz

ÀÄ ¸Á

zsÀ£Á

¥ÀjÃ

PÉë

15+15+

20=5

0

50

8. ¸ÁévÀAvÀæ÷å ºÉÆÃgÁl 2) EvÀgÉ gÁµÀÖçUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ

3ÀÀ) ¹ÛçñÀQÛ ¸ÀAWÀUÀ½UÉ ¨sÉÃn ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

4) AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄPÉÊUÁjPÉUÉ ¨sÉÃn

5) GzÀåªÀÄUÀ¼À ¸ÀAzÀ±Àð£À 6) £ÁlPÀ

gÁdå±Á¸ÀÛç

3. C£Àå gÁµÀÖçUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ

¸ÀªÀiÁd ±Á¸ÀÛç

3. ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀvÀð£É ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw sÀl£ÉUÀ¼ÀÄ (ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ)

¨sÀÆUÉÆüÀ ±Á¸ÀÛç

9. ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁjUÉ 10. ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÉÊUÁjPÉÆÃzÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ 11. ¸ÀA¥ÀPÀð

CxÀð±Á ÀÛç

3. UÁæ«ÄÃtC©üªÀÈ¢Þ

ªÀåªÀºÁgÀCzsÀåAiÀÄ£À

3. G¢ÝªÉÄUÁjPÉ

Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

gÀÆ¥ÀuÁvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉ-3

Page 12: Xth ss cce training nagu shahabad

12

FA wAUÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ WÀlPÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉÆÃ¥ÀPÀgÀt ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ ªÀiË®å ªÀiÁ¥À£À

CAPÀUÀ¼ÀÄ 50

4

d£Àª

Àj ªÀÄvÀÄÛ ¥sɧæªÀj

EwºÁ¸À

9. ¸ÁévÀAvÉÆæÃvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀ

1) ¸ÁA¸ÀÌÈwPÀ ¢£ÉÆÃvÀìªÀ

AiÀiÁªÀÅzÁz

ÀgÀÆJgÀq

ÀÄ ZÀlĪ

ÀnPÉU

À¼ÀÄ ª

ÀÄvÀÄÛ 20

CAP

ÀUÀ½UÉ

MAz

ÀÄ ¸Á

zsÀ£Á

¥ÀjÃ

PÉë

15+15+

20=5

0

50

10. 20£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀgÁdQÃAiÀÄ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 2) CtPÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À sÉ 3À) ªÀiÁgÀPÀUÀ¼À avÀæ ¸ÀAUÀæºÀuÉ

gÁdå±Á¸ÀÛç 4. eÁUÀwPÀ ¸ÀªÀÄ ÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁvÀæ

4) £ÉʸÀVðPÀ «PÁgÉÆÃ¥ÀUÀ¼À §UÉÎ ZÀZÉð

5. eÁUÀwPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ 5) gÀ¸À¥Àæ±Éß

¸ÀªÀiÁd ±Á¸ÀÛç

4. ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀÄ ÉåUÀ¼ÀÄ sÀÆUÉÆüÀ ±Á¸ÀÛç

12. £ÉʸÀVðPÀ «£Á±ÀPÁgÀPÀUÀ¼ÀÄ 13. sÁgÀvÀzÀd£À ÀASÉå

CxÀð±Á ÀÛç

4. ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÀtPÁ ÀÄ ªÀÄvÀÄÛDAiÀĪÀåAiÀÄ

ªÀåªÀºÁgÀ CzsÀåAiÀÄ£À

4. ªÀåªÀºÁgÀzÀeÁUÀwÃPÀgÀt

gÀÆ¥ÀuÁvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉ-4

Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

Page 13: Xth ss cce training nagu shahabad

13

ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀ̼À ÀéAiÀÄA PÀ°PÉUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁVgÀĪÀ MAzÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄ. ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 1) ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä 2) ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀĪÀ ÀAzÀ sÀðzÀ°è 3) ¥ÁoÀzÀ £ÀAvÀgÀ «zÁåyðUÀ½UÉ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀ®Ä ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî ÉÃPÀÄ. ªÀÄPÀ̼À ¸ÁªÀÄxÀåðPÉÌ vÀPÀÌAvÉ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀoÀåPÉÌ ¥ÀÄgÀPÀªÁVgÀ ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyðUÀ½UÉ ºÉÆgÉAiÀiÁUÀ ÁgÀzÀÄ. ZÀlĪÀnPÉUÉ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀĪÁV ®¨sÀåªÁUÀ ÉÃPÀÄ. ºÉZÀÄÑ «zÁåyðUÀ½gÀĪÀ vÀgÀUÀwUÀ¼À°è UÀÄA¥ÀÄ ªÀiÁr ZÀlĪÀnPÉ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥Àæw UÀÄA¦UÀÆ ©ü£Àß ZÀlĪÀnPÉ ¤ÃqÀ ÉÃPÀÄ. ¥Àæw ZÀlĪÀnPÉ ¤qÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ªÀiÁ£ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤zÀðj¹ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁr CAPÀ

¤ÃqÀ ÉÃPÀÄ. ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ «zsÀUÀ¼ÀÄ-

ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ. * £ÀPÉë ©r¹ ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀzÀÄ. ZÁlðUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ. * À«ÄÃPÉë ªÀiÁr ªÀgÀ¢ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ. ÀAzÀ±Àð£À ªÀiÁr ªÀgÀ¢ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ. * CAZÉ aÃn ÀAUÀæºÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. ZÀZÉð * gÀ¸À¥Àæ±Éß ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀÅzÀÄ * §ºÀÄ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÝ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¨ÁåAPï SÁvÉ vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. * EvÁå¢

ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ MA¢µÀÄÖ ªÀiÁ»w…

Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

Page 14: Xth ss cce training nagu shahabad

14

PÀæ.¸ÀA ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ vÀAvÀæ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ

1

ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ * gÀ¸À¥Àæ±Éß ¥ÀoÀ¥ÀĸÀÛPÀ CªÀ ÉÆÃPÀ£À * ªÀÄAqÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁzÀj vÀAiÀiÁjPÉ * «ZÁgÀ ¸ÀAQÃtð ¥ÁvÀæ©ü£ÀAiÀÄ * £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ avÀæUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀ * ¨sÁµÀt

CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À

C¯ÉÆÃPÀ£À ¥ÀnÖ ¸ÁAzÀ©ðPÀ zÁR¯É ªÀåQÛ ªÀÈvÁÛAvÀ zÁR É vÀ¤SÁ ¥ÀnÖ zÀeÁð ªÀiÁ¥À¤ (EªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ)

2 ¨sÉÃn * ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀ PÉëÃvÀæ CzsÁåAiÀÄ£À * ¸À«ÄÃPÉë * ¥ÀæªÁ¸À

¸ÀAzÀ±Àð£À «ÃPÀëuÉ

O¥ÀZÁjPÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ C£Ë¥ÀZÁjPÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ vÀ¥À²Ã®Ä ¥ÀnÖ

3

C®âA vÀAiÀiÁjPÉ * ªÀgÀ¢ vÀAiÀiÁjPÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀ * £ÀPÁ±É §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁzÀj vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ * ZÁlÄð

vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ ¥ÀæzÀ±Àð£À

AiÉÆÃd£Á PÁAiÀÄð

PÉëÃvÀæ CzsÀåAiÀÄ£À vÀ¥À²Ã®Ä ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ

4 §gÀªÀtÂUÉ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ

¥ÀjÃPÀët °TvÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ * ªÀiËTPÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ WÀlPÀ, ªÀiÁ¹PÀ ¥Àæ±ÉߥÀwæPÉ * ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ £ÉÊzsÁ¤PÀ ¥ÀjÃPÉë * C¨sÁå¸À ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ

5 ¸Àé «ªÀıÉð ( ²PÀëPÀ, ¥Á®PÀ & «zÁåyð) ¸ÀéªÀiË®åªÀiÁ¥À£À vÀ¥À²Ã®Ä ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ (°TvÀ, C°TvÀ)

6 GvÀÛj¸ÀÄ«PÉ * ©r¸ÀÄ«PÉ ¸ÀAzÀ±Àð£À * UÀÄgÀÄw¸ÀÄ«PÉ

CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ªÀPÀð§ÄPï

¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀzÀ°è §¼À¸À§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀgÀ¼À vÀAvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ

Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

Page 15: Xth ss cce training nagu shahabad

15

PÀæ,¸ÀA ZÀlĪÀnPÉ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£ÀPÀUÀ¼ÀÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ

1 ZÀZÉð vÀ¥À²Ã®Ä ¥ÀnÖ

1. ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß ªÁzÀªÀ£ÀÄß vÁQðPÀªÁV ªÀÄAqÀ£É ªÀiÁrzÉ. 2. «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ sÀÄvÀé ºÉÆA¢zÉ. 3. ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÁUÀ GZÁÒgÀuÉ,ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÁUÀvÉ EzÉ. 4. «ªÀiÁµÁðvÀäPÀ aAvÀ£É ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. 5. nÃPÉUÀ¼À£ÀÄß zsÀ£ÁvÀäPÀªÁV ¹éÃPÀj¹zÀ£ÀÄ.

MlÄÖ ¤UÀ¢vÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ

2 UÀÄA¥ÀÄ ZÀZÉð vÀ¥À²Ã®Ä ¥ÀnÖ

1. UÀÄA¦£À°è £ÁAiÀÄPÀvÀé UÀÄt ºÉÆA¢gÀĪÀ£ÀÄ. 2. «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ sÀÄvÀé ºÉÆA¢zÉ. 3. ªÁzÀ¸ÀgÀt ªÀÄAqÀ£É ¸Àj EzÉ. 4. ¸ÀºÀªÀwðUÀ¼À£ÀÄß UËgÀ«¹zÀ£ÀÄ. 5. ¸ÀAªÀºÀ£À P˱À®å GvÀÛªÀĪÁVzÉ. 6. DAVPÀ ¨sÁµÉ ¸ÀjAiÀiÁVvÀÄÛ. 7. ¸ÀAzÀ¨sÀðPÉÌ CUÀvÀå CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß JwÛ»rzÀ£ÀÄ. 8. EvÀgÀgÀ ªÁzÀPÉÌ CªÀPÁ±À ªÀiÁrzÀ£ÀÄ.

MlÄÖ ¤UÀ¢vÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ

3 AiÉÆÃd£É vÀ¥À²Ã®Ä ¥ÀnÖ

1. AiÉÆÃd£ÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ eÁÕ£À«zÉ. 2. ¸ËAzÀAiÉÆÃð¥Á À£ÉAiÀÄ PËvÀ®UÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw©A©¹ªÉ. 3. AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£É CxÉÊð¹PÉÆArgÀĪÀ£ÀÄ. 4. «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ zÀvÁÛA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹gÀĪÀ£ÀÄ. 5. AiÉÆÃd£ÉUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ «µÀAiÀĪÀÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹gÀĪÀ£ÀÄ.

MlÄÖ ¤UÀ¢vÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ

ªÀiÁ£ÀPÀUÀ¼À ªÀiÁzÀj

Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

Page 16: Xth ss cce training nagu shahabad

16

ªÀiÁ£ÀPÀUÀ¼À ªÀiÁzÀj

PÀæ,¸ÀA ZÀlĪÀnPÉ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£ÀPÀUÀ¼ÀÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ

4 ¥Àæ§AzsÀ vÀ¥À²Ã®Ä ¥ÀnÖ

1. «zÁåyðUÉ ¥Àæ§AzsÀzÀ ¥ÀjPÀ®à£É CxÀðªÁVzÉ. 2. ¥Àæ§AzsÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹gÀĪÀ£ÀÄ. 3. ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAiÀÄ CA±ÀUÀ½ªÉ. 4. EvÀgÀ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹gÀĪÀ£ÀÄ. 5. £ÉÊd C£ÀÄ sÀªÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹gÀĪÀ£ÀÄ. 6. MmÁÖgÉ «µÀAiÀÄ ªÀÄAqÀ£É ¥Àæ sÁªÀ±Á°AiÀiÁVzÉ.

MlÄÖ ¤UÀ¢vÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ

5 ªÀiÁzÀj vÀAiÀiÁjPÉ zÀeÁð ªÀiÁ¥À£À

ªÀiÁ£ÀPÀUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÉǪÉÄä 1 CA±À

AiÀiÁªÁUÀ®Æ 2 CA±À

AiÀiÁªÁUÀ®Æ E¯Áè 0 CA±À

1. eÉÆvÉUÁgÀgÀ D ÉÆÃZÀ£É ªÉÄZÀÄѪÀ ªÀÄ£ÉÆà sÁªÀ«zÉ.

2. ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß ©A©¸ÀÄvÀÛªÉ. 3. ¥ÀjPÀ®à£ÉUÉ vÀPÀÌAvÉ ªÀiÁzÀj

gÀa¹zÁÝ£É. 4. GvÀÛªÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£À PÁtÄwÛzÉ. 5. vÁ¼ÉäAiÀÄ UÀÄt ºÉÆA¢gÀĪÀ£ÀÄ.

Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

Page 17: Xth ss cce training nagu shahabad

17 Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

Page 18: Xth ss cce training nagu shahabad

SSLC ANNUAL EXAM BLUE PRINt-2015

¤Ã®£ÀPÉë 2015

18 Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

Page 19: Xth ss cce training nagu shahabad

19

«µÀAiÀÄ ¥ÁoÀUÀ¼À ¸ÀASÉå CzsÁåAiÀÄUÀ¼À ²Ã¶ðPÉ CAPÀUÀ¼ÀÄ

Ewº

Á¸À

1 ¨sÁgÀvÀPÉÌ AiÀÄÆgÉÆæAiÀÄ£ÀßgÀ DUÀªÀÄ£À 2

2 ªÀ¸ÁºÀvÀÄ D½éPÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ 2

3 ªÀiËTPÀZÀjvÉæ 1

4 ©ænµï DqÀ½vÀzÀ §Ä£Á¢ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 1

5 ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛzsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ 2

6 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ÀAUÁæªÀÄ 2

7 ¨sÁgÀvÀzÀ°è ©ænµï DqÀ½vÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 1

8 ¸ÁévÀAvÀæ÷å ºÉÆÃgÁl 3

9 ¸ÁévÀAvÀæ÷å¨sÁgÀvÀ 3

10 20£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀgÁdQÃAiÀÄ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 3

DAiÀiÁªÀÄ -1

Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

Page 20: Xth ss cce training nagu shahabad

20

«µÀAiÀÄ ¥ÁoÀUÀ¼À ¸ÀASÉå CzsÁåAiÀÄUÀ¼À ²Ã¶ðPÉ CAPÀUÀ¼ÀÄ gÁ

då±Á¸

ÀÛç

1 sÁgÀvÀzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ 3

2 ¨sÁgÀvÀzÀ «zÉñÁAUÀ ¤Ãw } 4

3 C£Àå gÁµÀÖçUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ

4 eÁUÀwPÀ ¸ÀªÀÄ ÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁvÀæ } 4

5 eÁUÀwPÀ ¸ÀA ÉÜUÀ¼ÀÄ

¸ÀªÀiÁd±Á

¸ÀÛç

1 ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÛgÀ ªÀåªÀ ÉÜ } 4

2 zÀÄrªÉÄ ªÀÄvÀÄÛDyðPÀfêÀ£À

3 ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀvÀð£É ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw¨sÀl£ÉUÀ¼ÀÄ } 4

4 ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀÄ ÉåUÀ¼ÀÄ

Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

Page 21: Xth ss cce training nagu shahabad

21

«µÀAiÀÄ ¥ÁoÀUÀ¼À ¸ÀASÉå CzsÁåAiÀÄUÀ¼À ²Ã¶ðPÉ CAPÀUÀ¼ÀÄ sÀÆUÉÆ

üÀ ±

Á¸ÀÛç

1 sÁgÀvÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀÈ sÀÆ«Ä 1

2 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæPÀÈwPÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ 2

3 ªÀiÁ£ÀÆì£ï ªÁAiÀÄÄUÀÄt, IÄvÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ 2

4 ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄtÄÚUÀ¼ÀÄ 2

5 ¨sÁgÀvÀzÀ CgÀtåUÀ¼ÀÄ 2

6 d® ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ 2

7 ¨sÀÆ §¼ÀPÉ ºÁUÀÆ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ 2

8 R¤d ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQÛ ¸ÀA¥À£ÀÆä® 2

9 ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁjUÉ } 4

10 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÉÊUÁjPÉÆâݪÉÄUÀ¼ÀÄ

11 ¸ÀA¥ÀPÀð 2

12 £ÉʸÀVðPÀ «£Á±ÀPÁgÀPÀUÀ¼ÀÄ 2

13 ¨sÁgÀvÀzÀ d£À ÀASÉå 2

Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

Page 22: Xth ss cce training nagu shahabad

22 Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

«µÀAiÀÄ ¥ÁoÀUÀ¼À ¸ÀASÉå CzsÁåAiÀÄUÀ¼À ²Ã¶ðPÉ CAPÀUÀ¼ÀÄ CxÀð±

Á¸ÀÛç

1 C©üªÀÈ¢Þ 2

2 CxÀðªÀåªÀ ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀ 3

3 UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ

} 3 4 ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DAiÀĪÀåAiÀÄ

ªÀåªÀºÁg

À CzsÀåAi

ÀÄ£À 1 ¨ÁåAPÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ

} 4 2 «ªÉÄ

3 GzÀåªÀÄUÁjPÉ

} 4 4 ªÀåªÀºÁgÀzÀ eÁUÀwÃPÀgÀt

MlÄÖ 80

Page 23: Xth ss cce training nagu shahabad

G¢ÝõÀÖUÀ½UÉ ¤ÃrgÀĪÀ DzÀåvÉ Weightage To Objectives

23

Sl No Objective % Marks

01 ¸ÀägÀuÉ( eÁÕ£À )- Remembering 16% 13

02 w¼ÀĪÀ½PÉ - Understanding 50% 40

03 C£ÀéAiÀÄ - Applying 29%

23

04 P˱À®å - Skill 5% 4

Total 100 80

Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

Page 24: Xth ss cce training nagu shahabad

¥Àæ±ÉßUÀ¼À «zsÀUÀ¼ÀÄ-Types Of Questions

24

¥Àæ±ÉßUÀ¼À «zsÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ ¥Àæw ¥Àæ±Éß CAPÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÀÄ

§ºÀÄ DAiÉÄÌAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 10 1 10 MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ ¥Éæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 14 1 14 2 CAPÀzÀ ¥Éæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 15 2 30 3 CAPÀzÀ ¥Éæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 06 3 18 4 CAPÀzÀ ¥Éæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 01 4 04 £ÀPÉëAiÀÄ ¥Àæ±Éß 01 1+3 04

MlÄÖ 47 80

Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

Page 25: Xth ss cce training nagu shahabad

25

PÀæ.¸ÀA «µÀAiÀÄ §ºÀÄ

DAiÉÄÌAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ

Cw QgÀÄ GvÀÛgÀ

QgÀÄ GvÀÛgÀ

¢ÃWÀð GvÀÛgÀ-1

¢ÃWÀð GvÀÛgÀ-2

¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ

CAPÀUÀ¼À ºÀAaPÉ

1 EwºÁ¸À 2 3 4 1 1 11 20

2 gÁdå±Á¸ÀÛç 2 2 2 1 - 7 11

3 ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç 1 2 1 1 - 5 8

4 ¨sÀÆUÉÆüÀ ±Á¸ÀÛç 2 4 6 1 1 14 25

5 CxÀð±Á¸ÀÛç 1 2 1 1 - 5 8

6 ªÀåªÀºÁgÀ CzsÁåAiÀÄ£À 2 1 1 1 - 5 8

MlÄÖ 10 14 15 6 2 47 80

CAPÀUÀ¼À ºÀAaPÉ ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀzÀ ¨sÁUÀUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ½UÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ

Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

Page 26: Xth ss cce training nagu shahabad

26

«µÀAiÀÄ eÁÕ£À w¼ÀĪÀ½PÉ C£ÀéAiÀÄ P˱À®å MlÄÖ

EwºÁ¸À 2 10 8 - 20 gÁdå±Á¸ÀÛç 2 6 3 - 11 ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç 2 4 2 - 8

sÀÆUÉÆüÀ ±Á¸ÀÛç 3 12 6 4 25

CxÀð±Á¸ÀÛç 2 4 2 - 8

ªÀåªÀºÁgÀ CzsÁåAiÀÄ£À 2 4 2 - 8

MlÄÖ 13 40 23 4 80

Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

Page 27: Xth ss cce training nagu shahabad

PÀptvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ - Difficulty Level

27

Sl No Difficulty Level % Marks

01 ¸ÀgÀ¼À - Easy 30%

24

02 ¸ÀgÁ¸Àj – Average 50% 40

03 P˵˅ РDifficult 20% 16

Total 100 80

Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

Page 28: Xth ss cce training nagu shahabad

28

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ªÀ.¤ Q.G Q.G

¢Ã.

G

¢Ã.

G

ªÀ.¤ Q.G Q.G

¢Ã.

G

¢Ã.

G

ªÀ.¤ Q.G Q.G

¢Ã.

G

¢Ã.

G

ªÀ.¤ Q.G Q.G

¢Ã.

G

¢Ã.

G

1CAPÀ 1CAPÀ 2CAPÀ 3CAPÀ 4CAPÀ 1CAPÀ 1CAPÀ 2CAPÀ 3CAPÀ 4CAPÀ 1CAPÀ 1CAPÀ 2CAPÀ 3CAPÀ 4CAPÀ 1CAPÀ 1CAPÀ 2CAPÀ 3CAPÀ 4CAPÀ

Ewº Á À

1 ¨sÁgÀvÀPÉÌ AiÀÄÆgÉÆæAiÀÄ£ÀßgÀ DUÀªÀÄ£À 1(2) 2 1

2 ªÀ¸ÁºÀvÀÄ D½éPÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ 1(2)* 2 1

3 ªÀiËTPÀZÀjvÉæ 1(1) 1 1

4 ©ænµï DqÀ½vÀzÀ §Ä£Á¢ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 1(1) 1 1

5 ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛzsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ 1(2)* 2 1

6 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ¸ÀAUÁæªÀÄ 1(2) 2

7 sÁgÀvÀzÀ°è ©ænµï DqÀ½vÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 1(1) 1

8 ¸ÁévÀAvÀæ÷å ºÉÆÃgÁl 1(3) 3 1

9 ¸ÁévÀAvÀæ÷å¨sÁgÀvÀ 2(2) 1(1) 2+1=3 2

10 20£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀgÁdQÃAiÀÄ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 1(2)* 1(1) 3 2

g Ádå ± Á ÀÛç

1 sÁgÀvÀzÀ ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ 1(2) 1(1) 3 2

2 ¨sÁgÀvÀzÀ «zÉñÁAUÀ ¤Ãw 1(2) 2 1

3 C£Àå gÁµÀÖçUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ 1(1) 1(1) 1+1=2 1

4 eÁUÀwPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ sÁgÀvÀzÀ ¥ÁvÀæ 1(2) 2 1

5 eÁUÀwPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ 1(1) 1(1) 2 2

¸ Àª Ài Ád± Á ÀÛç

1 ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÛgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ 1(2) 2 1

2 zÀÄrªÉÄ ªÀÄvÀÄÛDyðPÀfêÀ£À 1(1) 1(1) 1+1=2 1

3 ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀvÀð£É ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw¨sÀl£ÉUÀ¼ÀÄ 1(2) 2 1

4 ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ 2(2) 2 2

1

DªÀ¢ü 3 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ ¤Ã®£ÀPÉë 2014-15 UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ 80

P Àæ.¸ ÀA Cz sÁå A i ÀÄU À¼ À º É Àg ÀÄ

e ÁÕ£ À w¼ ÀĪ À½P É C£ ÀéA i ÀÄ P ˱ À®å

MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÀÄ

¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ

Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

SSLC ANNUAL EXAM BLUE PRINT - 2015

Page 29: Xth ss cce training nagu shahabad

29 Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ªÀ.¤ Q.G Q.G

¢Ã.

G

¢Ã.

G

ªÀ.¤ Q.G Q.G

¢Ã.

G

¢Ã.

G

ªÀ.¤ Q.G Q.G

¢Ã.

G

¢Ã.

G

ªÀ.¤ Q.G Q.G

¢Ã.

G

¢Ã.

G

1CAPÀ 1CAPÀ 2CAPÀ 3CAPÀ 4CAPÀ 1CAPÀ 1CAPÀ 2CAPÀ 3CAPÀ 4CAPÀ 1CAPÀ 1CAPÀ 2CAPÀ 3CAPÀ 4CAPÀ 1CAPÀ 1CAPÀ 2CAPÀ 3CAPÀ 4CAPÀ

¨ sÀÆU ÉÆü À ± Á ÀÛç

1 ¨sÁgÀvÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀȨsÀÆ«Ä 1* 1 1*

2 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæPÀÈwPÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ 1(2) 2 1

3 ªÀiÁ£ÀÆì£ï ªÁAiÀÄÄUÀÄt, IÄvÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ 1(1) 1* 2 1

4 ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄtÄÚUÀ¼ÀÄ 1(2) 2 1

5 ¨sÁgÀvÀzÀ CgÀtåUÀ¼ÀÄ 1(2) 2 1

6 d® ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ 1(1) 1* 2 1

7 ¨sÀÆ §¼ÀPÉ ºÁUÀÆ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ 2(2) 2 2

8 R¤d ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQÛ ¸ÀA¥À£ÀÆä® 1(1) 1* 2 1

9 ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁjUÉ 1(2) 2 1

10 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÉÊUÁjPÉÆâݪÉÄUÀ¼ÀÄ 1(1) 1(1) 1+1=2 1

11 ¸ÀA¥ÀPÀð 1(2) 2 1

12 £ÉʸÀVðPÀ «£Á±ÀPÁgÀPÀUÀ¼ÀÄ 1(2) 2 1

13 ¨sÁgÀvÀzÀ d£À¸ÀASÉå 1(2) 2 1

Cx Àð± Á ÀÛç

1 C©üªÀÈ¢Þ 2(2) 2 2

2 CxÀðªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀ 1(2) 2 1

3 UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ 1(2) 2 1

4 ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DAiÀĪÀåAiÀÄ 1(1) 1(1) 2 1

ª Àå ª Àº Ág À Cz sÀå A i ÀÄ£ À

1 ¨ÁåAPÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ 1(1) 1(1) 2 1

2 «ªÉÄ 1(2) 2 1

3 GzÀåªÀÄUÁjPÉ 1(1) 1(1) 2 2

4 ªÀåªÀºÁgÀzÀ eÁUÀwÃPÀgÀt 1(2) 2 1

MlÄÖ 4(4) 3(3) 3(6) 0 0 4(4) 1(1) 8(16) 5(15) 1(4) 1(1) 11(11) 4(8) 1(3) 0 1(4) 0 0 0 0 80 47

         Map (skill based question) * DªÀgÀtzÀ ºÉÆgÀV£À ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ DªÀgÀtzÉƼÀV£À ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛªÉ

MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÀÄ

¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ

DªÀ¢ü 3 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ ¤Ã®£ÀPÉë 2014-15 UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ 80

P Àæ.¸ ÀA Cz sÁå A i ÀÄU À¼ À º É Àg ÀÄ

e ÁÕ£ À w¼ ÀĪ À½P É C£ ÀéA i ÀÄ P ˱ À®å

Page 30: Xth ss cce training nagu shahabad

30

ASSESMENT FORMATS

Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

Page 31: Xth ss cce training nagu shahabad

31 Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS

MADDARAKI

±Á¯ÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ : ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ±Á¯É ªÀÄzÀÝgÀQ vÁ.±ÀºÁ¥ÀÆgÀ f. AiÀiÁzÀVj

«zÁåyðUÀ¼À ªÉÊAiÀÄQÛPÀ CAPÀªÀ» vÀgÀUÀw : 10. 2014-15 «µÀAiÀÄ : ²PÀëPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ : £ÁUÀtÚ ±ÁºÁ¨ÁzÀ

PÀæ. ¸ÀA.

«zÁåyðAiÀÄ ºÉ ÀgÀÄ

gÀÆ.ªÀiË.1 gÀÆ.ªÀiË.2

MlÄÖ gÀÆ. ªÀiË. 20%

C. ªÁ. ¥À

gÀÆ 1+2+ C.ªÁ.¥À

UÉæÃqï

gÀÆ.ªÀiË.3 gÀÆ.ªÀiË.4

MlÄÖ gÀÆ. ªÀiË.

20% UÉæÃqï gÁdåªÀÄlÖ

zÀ ¥ÀÆ.¹.¥À

gÀÆ 3+4+ ¥ÀÆ.¹.¥À

UÉæÃqï

MlÄÖ gÀÆ. ªÀiË. 20% UÉæÃqï

ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉë MlÄÖ

CAPÀUÀ¼ÀÄ

G

R

A

D

E

ZÀ./AiÉÆÃ. °.¥À 1 MlÄÖ

ZÀ./AiÉÆÃ. °.¥À 2 MlÄÖ

ZÀ./AiÉÆÃ. °.¥À 3 MlÄÖ

ZÀ./AiÉÆÃ. °.¥À 4 MlÄÖ

1 2 3 4 5 6 7 8

15 15 20 50 15 15 20 50 100 80 100 15 15 20 50 15 15 20 50 100 80 100 200 80 G 100

FORMATS: SUB.CONSOLIDATION

Page 32: Xth ss cce training nagu shahabad

¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÁzÀ £ÀªÀÄÆ£É

32

¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É, ªÀÄzÀÝgÀQ vÁ. ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ f. AiÀiÁzÀVj

ºÀvÀÛ£Éà vÀgÀUÀw ¤gÀAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÀPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À

gÀÆ¥ÀuÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À 125 CAPÀUÀ½UÉ PÉÆæÃrüÃPÀgÀt vÀgÀUÀw ²PÀëPÀgÀÄ: ²æà £ÁUÀtÚ ±ÁºÁ¨ÁzÀ.

PÀæ. ¸ÀA. «zÁåyðUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ

PÀ£ÀßqÀ EAVèÃµï »A¢ UÀtÂvÀ «eÁÕ£À ¸ÀªÀiÁd MlÄÖ

CAPÀ-25 CAPÀ-20 CAPÀ-20 CAPÀ-20 CAPÀ-20 CAPÀ-20 125

1 ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ 23 18 19 17 18 19 114

2 eÉÆåÃw 22 17 18 18 16 19 110

Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

Page 33: Xth ss cce training nagu shahabad

The new pattern

20% of 625 will be 125 Marks

Subjects External Min. obtained

Internal

Obtained

Total Min.

obtained

I 100 35 -- 25 -- 125 44 --

II 80 28 -- 20 -- 100 35 --

III 80 28 -- 20 -- 100 35 --

Maths 80 28 -- 20 -- 100 35 --

Science 80 28 -- 20 -- 100 35 --

Social

Studies

80 28 -- 20 -- 100 35 --

TOTAL 500 175 125 625 219 -- Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY::

NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI 33

Page 34: Xth ss cce training nagu shahabad

Mode of Assessment Over all 625 100 Marks

125 Marks

Actual Marks Percentage Grade

562-625 90-100 A+

500-561 80-89 A

437-499 70-79 B+

375-436 60-69 B

312-374 50-59 C+

219-311 30-49 C

Actual Marks Percentage Grade

112-125 90-100 A+

100-111 80-89 A

87-99 70-79 B+

75-86 60-69 B

62-74 50-59 C+

38-61 30-49 C

Actual

Marks/Percentage

Grade

90-100 A+

80-89 A

70-79 B+

60-69 B

50-59 C+

30-49 C

Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY::

NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI 34

Page 35: Xth ss cce training nagu shahabad

PÉÆ£ÀAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ

35

¹¹E JAzÉÆqÀ£ÉAiÉÄà CzÀÄ zÁR¯ÉUÀ¼À ºÉÆgÉ JA§ C©ü¥ÁæAiÀÄ §gÀĪÀAvÁVzÉ. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀî®Ä EzÉÆAzÀÄ CªÀ ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÀiÁvÀæ. E°è ºÉZÀÄÑ zÁR¯ÉUÀ¼À CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄUÀÄ«£À PÀÈw ÀA¥ÀÄl, ²PÀëPÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ CAPÀ ªÀ», PÉÆæÃrüÃPÀÈvÀ CAPÀªÀ», ªÀÄUÀÄ«£À ¥ÀæUÀw ¥ÀvÀæ EªÀÅUÀ¼ÀÄ F »A¢£À ªÀµÀðUÀ¼À°ègÀĪÀAvÉAiÉÄà EgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ««zsÀ DAiÀiÁªÀiUÀ¼À°è CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä £ÁªÀÅ K£ÉãÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÉÝêÉÉ JAzÀÄ MªÉÄä AiÉÆÃa¹, ««zÀ ¸ÁzsÀ£À/vÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¹zsÀÞ ªÀiÁrlÄÖPÉÆAqÀgÉ C°èUÉ vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄ D£ÀAzÀzÁAiÀÄPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. E¯ÁSÁ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ vÀgÀUÀwUÉ DºÁ餹, ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ PÉ® ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÈw ÀA¥ÀÄlªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹, CªÀgÀ «±ÉõÀ ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹, vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃgÀÄvÁÛ £ÀAvÀgÀ ¹.¹.E §UÉÎ CªÀgÉÆA¢UÉ ZÀað¹ ¤ªÀÄä zÁR¯ÉUÀ½VAvÀ ªÀÄPÀ̼À ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¸ÁzsÀ£É §ºÀÄ ªÀÄÄRå JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄ ÉÃr.

Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS MADDARAKI

Page 36: Xth ss cce training nagu shahabad

ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ

36

Courtesy:KSEEB,BANGALORE, EDITED BY:: NAGANANA SHAHABAD A.M. GHS

MADDARAKI


Recommended