+ All Categories
Home > Documents > Zile si nopti de vara. 12 povesti de dragoste - Leigh Bardugo ... si nopti de...Arrnirlee, pentru...

Zile si nopti de vara. 12 povesti de dragoste - Leigh Bardugo ... si nopti de...Arrnirlee, pentru...

Date post: 25-Sep-2020
Category:
Upload: others
View: 5 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
9
Editor: Anca EFTIME Redactori: Raluca MIHE$AN, CristinaJINGA, Anca EFTIME thnoredactare compurerizatt; EPICA DTp S UMMER DAYS AND SUMMER MGHTS Copyright @ 2016 by Stephanie perkins Head, Scales, *!€", Thit. Copyright @ 2016 by Leigh Barclugo. _ lhe end of Love.CopwightGJ 2016 by Nina Li'Cour. Last Stand at the Cinegore.Copyright a 20rc by Libba Brav. Sick pleasure. Copyright O iOtO ly F.arrce..i Lia Block. trn ninety rtinutes, turn nortb. Copyright 6 ZOLO by Stephanie perkins. Sauvenirs. Copyright @ 2016 bvTim Federle. Inertia. Copyright @ 2016 by Veronica Roth. Love is the Last Resort. Copyright a ZOrc byJon Skovron. Good Luck and,p-areuell. Copyright @ 2016 byBrandy Colbert. Brand new lttraction. Copyright @ 2016 by Cassandra"Clare, LLC. A Thowand ways this couls a/r go zurong Coprrylght@ 20r6byJenntfe, i.s-i,h In.. 7h e m ap of t i ny pe rfe c t Th I n gs.- C opiight @ 2 0 1 6 iy' L ru Gnr s s r n l r r Interior illustrations byJim Tierney roate drepturile iliJt*ffi Tffi 'o-u"o ISBN: 978-60 6-87 S4_2g_1, Bucuregti,2017 La preEul de vinzare se adatgd. 2o/o, reprezentand valoarea timbrului literar ce sc vircrrrzri Uniunii Scriitorilor din Rominia cont nr. R.O44 RNCB 5101 0000 0171 0001, BCR Unirea, Bucuregti _ _Zrlegiyopgidevari: 12 povestiri de dr^gontc / lit,rrr,,.r, ,r Lia Block"_Libba Bray, Cassandra Clare,...; tio.t. tlirr crrgk.z;r gi note de Irina Stoica. - Bucuregti :Epica,2}77 isBN ISBN 97 8_606_87 5 4_29 _7 Descrierea CIP a I. Block, Francesca Lia II. Bray, Libba IIL Clare, Cassandra IV. Stoica, Irina (trad.) ffi .k g a $M $ q -g c .P 4rn w tv t% 9' ,s l \ B6 IZ pr;vnrtru Dr DKAussrE (g. I s *, z w,s w m o.S ^-"". (rae* d +-c * Edilie coordonati de '.$tffil{lJlE PtRfrllrLl Trad'ucere din,lirnba engle?e gi note,de .. . . :IRINA STOICA . i. .. #n'o'*'n ZlLll,fllgfn Gassandrac\are {eronrcaRoth G DE fnm &andvcolhert S,'i '$w t,t' t, , .,''rEB1eA ,,,. Bueurq$t{"2Sri
Transcript
Page 1: Zile si nopti de vara. 12 povesti de dragoste - Leigh Bardugo ... si nopti de...Arrnirlee, pentru ci, de fiecare dati cdnd treceai pe aco1o, o puteai vt'rlcir stind in spatele tejghelei,

Editor: Anca EFTIMERedactori: Raluca MIHE$AN, CristinaJINGA, Anca EFTIME

thnoredactare compurerizatt; EPICA DTpS UMMER DAYS AND SUMMER MGHTS

Copyright @ 2016 by Stephanie perkins

Head, Scales, *!€", Thit. Copyright @ 2016 by Leigh Barclugo.

_ lhe end of Love.CopwightGJ 2016 by Nina Li'Cour.Last Stand at the Cinegore.Copyright a 20rc by Libba Brav.

Sick pleasure. Copyright O iOtO ly F.arrce..i Lia Block.trn ninety rtinutes, turn nortb. Copyright 6 ZOLO by Stephanie perkins.

Sauvenirs. Copyright @ 2016 bvTim Federle.Inertia. Copyright @ 2016 by Veronica Roth.

Love is the Last Resort. Copyright a ZOrc byJon Skovron.Good Luck and,p-areuell. Copyright @ 2016 byBrandy Colbert.

Brand new lttraction. Copyright @ 2016 by Cassandra"Clare, LLC.A Thowand ways this couls a/r go zurong Coprrylght@ 20r6byJenntfe, i.s-i,h In..

7h e m ap of t i ny pe rfe c t Th I n gs.- C opiight @ 2 0 1 6 iy' L ru Gnr s s r n l r r

Interior illustrations byJim Tierneyroate drepturile

iliJt*ffi Tffi 'o-u"o

ISBN: 978-60 6-87 S4_2g_1,

Bucuregti,2017

La preEul de vinzare se adatgd. 2o/o,reprezentand valoarea timbrului literar ce sc vircrrrzri

Uniunii Scriitorilor din Rominiacont nr. R.O44 RNCB 5101 0000 0171 0001,

BCR Unirea, Bucuregti

_ _Zrlegiyopgidevari: 12 povestiri de dr^gontc / lit,rrr,,.r, ,r

Lia Block"_Libba Bray, Cassandra Clare,...; tio.t. tlirr crrgk.z;rgi note de Irina Stoica. - Bucuregti :Epica,2}77

isBN ISBN 97 8_606_87 5 4_29 _7

Descrierea CIP a

I. Block, Francesca LiaII. Bray, LibbaIIL Clare, CassandraIV. Stoica, Irina (trad.)

ffi

.kg€a$M$q-g

c.P

4rn wtv t%9',s l

\B6

IZ pr;vnrtru Dr DKAussrE

(g.

Is*,z

w,sw

m o.S

^-"".(rae*

d

+-c

* Edilie coordonati de

'.$tffil{lJlE PtRfrllrLl

Trad'ucere din,lirnba engle?e gi note,de.. . . :IRINA STOICA . i. ..

#n'o'*'n ZlLll,fllgfn

Gassandrac\are

{eronrcaRoth

G

DE fnm &andvcolhert

S,'i

'$w

t,t' t,

,

.,''rEB1eA ,,,.

Bueurq$t{"2Sri

Page 2: Zile si nopti de vara. 12 povesti de dragoste - Leigh Bardugo ... si nopti de...Arrnirlee, pentru ci, de fiecare dati cdnd treceai pe aco1o, o puteai vt'rlcir stind in spatele tejghelei,

,irt :: CUPRIFI$

I .._ , , lir.. :jt ,:.. .,, i;, 1:'11t..11-, 1.

cAP, SOLZI, LIMBA", COADA \

Pg,ngtLarqd, cel mai bun prieten

9r rubrrea fllea adevdratd,, :.,.ii :; ',,, . ..,.

'''':t't :'

SFARSITULDRAGOST.EI '..'i,-I.' ': I . ,.

NINALACOUR. . .;.........: j.. ....

UTT]NYIUI, FILM DE tr,ACIFIbGOTKE'.'' ].,.a'If,BBABRAY........ .........72

PI-{CERIBOLN4VE": ',''. ,.,, I '

FRANCESCALIABLOCK ....116

IN NOUAZECI DE MINUTE,IJIAXI-O SPRE NORDSTEPIIA\TEPERKINS . i.::.....1..... .;.."... 135

SWENIRURITIMF"EDERTN

rNrrulu . '

VERONJCARCffH .,......: I : .,

DRAGQSTEAEUTiIIMAOPRIRE , , '

JONSKOYRON........ ....r.:'.MrrrNoRoc$II)Rn[4ELrNl ,

BRANDYCOLBERT...

CEAryIAINOUAATRACTIECASSANDRACI.q,RE

O A4IE DE.LUCRURI:CARE ARFTITEAAMRGE FROSTJENNIFBR E S}{[TF[ ... ;:,:1. . ;,i ],:. J . .1.., . ... .,, . - .. : . . .. ., .,. . 55., :

HAffIA|LI"}ERURII,OR.PERFECTE . ].

LEIGH BARDUGCI, . :,:.'. ;.:..... .

tt.lii!

.{1lll:

i.li.i, .

Ii "

:.' ];. :

.,.iIEVGROSS\/IAI{. r. ::3S

Page 3: Zile si nopti de vara. 12 povesti de dragoste - Leigh Bardugo ... si nopti de...Arrnirlee, pentru ci, de fiecare dati cdnd treceai pe aco1o, o puteai vt'rlcir stind in spatele tejghelei,

$s'Y#^hH*o'

taol

CAP

Circulau multe zvonuri pe seama lui Annalee Saperstein si

mul1i credeau ci gtiu de ce venise in Litde Spindle, dar vanantapreferati a lui Gracie era povestea cu valul de cilduri.

ln 1986,New Yorkul a indurat o vari atit de cumplitI, incitoricine si-a putut permite sI piriseasci oragul n-a stat pe gin-duri. Asfaltul se inmuiase de cilduri, un birbat a fost gisit mortin cadi, cu un ventilator etrectric pe jumitate scufundat in apd,

pe genunchii lui pirogi, iar reJeaua de curent pdlpAia continuuca un felinar antiinsecte bombardat de fluturi de noapte. in .at-tierul Upper West Side, prin locuingele de deasupra patiseriilorsi a rnagairnelor de delicatese, a halelor Woolworth si a piefeiRed Appie, oamenii dormeau neinvelili, se amigeau sugind dinbatiste umplute cu gheali pisatl si deschideau larg ferestrele,rugindu-se penftu o cdt de micd adiere. Iati de ce, cind, intr-onoapte fierbinte de iulie, riul Hudson 9i-a iegit din matci si a

Page 4: Zile si nopti de vara. 12 povesti de dragoste - Leigh Bardugo ... si nopti de...Arrnirlee, pentru ci, de fiecare dati cdnd treceai pe aco1o, o puteai vt'rlcir stind in spatele tejghelei,

8. LEIGH BARDLTGO

pornit-o aiurea, de capul lui, a gisit fereastra lui Ruth Blonskyproptiti si stea deschisi cu o cutie turtitd de pantofi Candie,s.in dupl-amiaza aceea, Ruth iegise cu prietenii ei in parculRiverside, imbricatd

intr-o rochie portocalie de mlrase, f" .irgi"r,

o clmasI de noapte vintage p. .ur. o vopsise fdri prea mar. iu._ces, si mdncase inghelati de Hmiie. De mai multe )lese anunfasecd avea si ploud, dar pdtura neagrd de nori se incipdgdna doa, sepluteasci deasupra orasului, fti sA lase sd cadl nici mlcar unstrop. tanspirdnd prin tofi porii, Ruth se aplecase peste balus_tradi si privise riul negru, ur.-.rr.u norilor care se reflectau pesyprafaga lui, si ar,'sese strania senzalie ca o privea *""i*lru_fundul apei.

Atunci, un strop de inghefatn de hmdie cursese din lingurigaroz,frcdnd-o pe Ruth si ftesari cdnd simli atingerea rece pe ii.h._ieturi, in-acelagi timp ce prietena ei,MawaAJliurg, strig'ase:

- Mergem Ia magazinulJaybee si ne uitim la discuri!Ruth igi linsese stropul de inghegati de pe mdnl si igi luase

gdndul de la rdu.Dar mai tdrziu,in aceeasi noapte, cdnd se trezisecu cearsafu_

rile ude de nidugeali gi {hcute gh.-oto.la capul patului, primullucru la care se gdndise fusese {aru urrrudulce !i fiii.i""re.iJ.r_mise imbrrcatd', iar rochia i se ripise de abdomen. Sub mrtaseafini, trupul ei ardea,purtdnd amintirea vagd. aunor vise bintuitede zeulrdului, o creaturd musculoasi, cu sclipiri verzi gialbastre pepiele. Simlea un sirut proaspdt-pe buze si mintea ii era incegosaii,ca iesitX prea repede Ia suprafaEd de la mare addncime. ii t,rur.mult pdni cdnd simEurile

-i se desteptaseri , pdnd, cdnd putuse sisimti mirosul de beton ud, sI audd-zgomotul fhcut d. st opii d.

ploaie pe asfalt in sfirsit, incepuse s; iloue. Seceta se terminase.Noui luni mai tdrziu, Ruth narc,rse o fetigi, cu ochii *r)i ri

ulg._ t" loc de pir. Cind sopl lui Ruth o d;d,rr" ulurr,,";"ra"i_, ,1,engT,ezd si in polonezr si brestemdndu{ pe portoricanur cu careRuth se dusese la balul de absolvire, Arrrr*1.. 3up.rrt.i' fusese cea

C]AP, SOLZI, LiI{BA, COADA . 9

r'rrrt' ii oferise adipost, ignordnd vorbele vecinilor ingrozigt.Arrrutlce lucra pe atunci la o spilitorie non-stop, la intersecfiar I ir r t rc strlzile West Seventy gi Ninth. Nimeni nu gtia cind dormeaArrnirlee, pentru ci, de fiecare dati cdnd treceai pe aco1o, o puteaivt'rlcir stind in spatele tejghelei, dezlegdndu-si integramele sub

Irrrrrina fluorescentl, in timp ce masinile de spilat mergeau nein-r ctrtt, la orice or[ din zi 9i din noapte.Joey Pastan jurase ci, odati,r';irrtl o bodoginise pe Annalee cI nu voise sd-l primeascd fiindcin rrvca bani, maginile de spilat mdrdiseri Ia eI, asa ci nu mira pe

rrirncni ci Annalee o credea pe Ruth Blonksy. $i nimeni nunrrlriznise si intervind, atunci cind Annalee il intdlnise pe tatll luiItrrth, la coadd. Ia mlcelirie, si il lovise cu plasa de carne peste

picpt, spun6"ndu-i ci nu e de joaci cu spiritele rAului.

Fetila lui Ruth refuza si bea lapte 9i se mulEumea doar cu apisiirat[ si kilograme intregi de creveEi, scoici gi pesti,livrate inldzill rtpartamentul inghesuit al lui Annalee. Dar se pare ci stilul istarlc viafi i-a prlit, pentru cd" fetiga cu ochi verzi s-a transformatirrtr-o tinird incredibil de frumoasi care, intr-o zi, in timp ce

nrcrgea linigtitl pe stradd, a fost abordati. de un agent de la o com-pirnie de fotomodele. Deveni curind un model faimos, adorat de

t<rfi pentru buzele pline gi mersul fluid, si reusi sd ii cumperernamei ei un apartament luxos pe Park Avenue, pe care il decoraricu tablouri infbgisdnd flori de degert gi albii de izvoarc t..ut.. iididuri 9i lui Annalee o sumi frumugici de bani, astfel incdt ea

renunli la slujba de la spilitorie gi se mutd in Litde Spindle, undei9i deschise un mic restaurant, Regina lactatelor, RL cum il pre-scurtau localnicii.

Asta era doar una dintre povegtile despre cum Annalee Saper-

stein ajunsese in Little Spindle. Era preferata lui Gracie, pentru ci ise pirea ci are un oarecare sens. De ce altceva gi-ar cumpi.ra Annalee

toate acele numere italiene gi franfuzegti dinVogue,cdnd nimeni n-ovilzuse niciodatl imbricatl in altceva in afafi de rochii de poliestersi incilgatd cu sandale si sosete?

Page 5: Zile si nopti de vara. 12 povesti de dragoste - Leigh Bardugo ... si nopti de...Arrnirlee, pentru ci, de fiecare dati cdnd treceai pe aco1o, o puteai vt'rlcir stind in spatele tejghelei,

10. LEIGH BARDUGO

Se spunea ci Annalee stia anumite lucruri. Tocmai de aceea,Donna Bakewell venise ra ea, cind terrierul ei fusese lovit de omagini 9i Donna nu mai reu'ea si_gi revini _ nu ," ,rr"i p.rt."opri din plins, nu mai putea sI doarmi, sd isi cumpere o conservide mazdre de la mauzea raceiirart,:;f';fffi T:::X1ly,Tf* i,H: U;prin cine gtie ce miracol, o simpld discugie cu Annalee reusise ceatdqia doctori incercaserdin zadir:Do.r* se linigtise si rr.ni.rl ,,secaseri definitiv. Tot de aceea, atunci cdnd Jason'Mylo nu_siputea scoate din cap cX fosta lui solie ii blestemas" ,ro,r" .;;_neti, fusese vdzut furi;dndu_se in miezde noapte la RL, s_o vadipe Annalee. si tot de aceea, atunci cind vdzuse ceva ce semdna

foarte mult cu un mrGracie Michaux ,. l:::::;:';ijil1ffi: racului Littre spindre,

Gii.l. st5tea pe o stinci din ceea ce ii pldcea sd. considere ciera golful ei, o plajn ascunsi de lume, pe care nirneni nu pirea s_ostie sau s-o bage in seami.. Era un lo. pr.u umbros p.rrrru cei carevoiau sx se bronzeze gi prea neprietenos cu furistii care inyadauzona ca niste ulii, in plin sezon: nu erau nici mese de picnic, nici1:**? nici gezlonguri. Arunca pietricele in apd,incercdnd si_sidrstragd atenqia de Ia coaja de pe genunchi _ nu ,roia ,e gl_o *pe,c1 s1

.arate bine in pantalonii scu4i pe care ii tiiase si *ul _.rltcdnd implinise paisprezece ani _, di, uiti imediat d. pla' cand

auzi un zgomot ciudat si vdzu nu una, nu doui, ci trei cocoage careiegiri la suprafala apei albastre, ca un mic lang de munfi sclipitori,ry"I,r numai o ciipl 9i apoi dispirdnd, urmate de _ miniea luiGracie refuza si creadi, dar in uc.lagi timp stdruia yshsmsnl * 6coaddTovind apa.

^ Gracie se tiri pe plajd, p|tndajunse in pddure si de_abia acolo fuin stare si se ridice in picioare. Inima ii bet.a cu putere, dar isi

linea respira{ia, agteptdnd ca apele si se desparti., ca monstrul si iasipe plajn sau, oricum, sI se inlimpl. .*. Nu se intdmph. "i;Simfea in gurl gust de sdnge, ceci i9i mugcase limba de teami.

cAq sol,zl, LIMBA, COADA . 1.1

Scrrip'i o dati, se sui pe bicicleti gi pedal[ cit putu de repede pe

lrofccile pline de praf pi,nd cind ajunse in orag. Coapsele ii ardeau

r ltr la efort, restul trupului ii ardea de emogie.

Nu am mult de mers, pentru c[ Little Spindle era un orag mic.Avca un singur magazin mai acdtilrli, o singuri benzindrie, under'rir si singurul bancomat, o clinici veterinari, ntgte magazine desrrvcniruri si o clidire mai mare, care acum addpostea biblioteca,tltrpd ce biblioteca din Greater Spindle fusese inundatd., in urmir'rr cdqiva ani. Spre deosebire de Greater Spindie, in Little Spindlenu se construiser5. apartamente gi vile luxoase, doar c6.teva cabane

tlcr inchiriat gi un motel, Spindrift. Desi lacul eru ^prcape

la fel de

n)llre ca acela din Greater Spindle gi plajele erau chiar mai curate,

rrirneni nu venea aici - exista ceva ce alunga orice turist.Lacul ardta bine de la dep[rtare, printre pini, sclipea sub razele

soarelui ca un magazin de bijuterii prefioase. Dar, cu cit te apro-

lriai mai mult, zdmbetul itri pierea de pe buze. Cdnd ajungeai lntlrepnrl lui, deja fi se strica toati buna dispozigie. incercai sd te

convingi c5. poate meriti sd te duci pe plajil, ci poate o si gisegtiniste ieagine. Dar cum dldeai drumul frdnghiei care funcliona pe

post de balustradd gi nu mai era nimic care si te protejeze, i[idideai seama ce mare gregeali ai fhcut. Dacd. aifi cilzut in lac, nute-ar mai fi salvat nimeni, niciodati. Ai fi fost inghigit nu de o apd

linistitl, ci de o guri ameninfltoare, neagrd., infometati. Uniipireau imuni la atmosfera care plutea in Little Spindle, dar cei

rnai mulli nici nu indrdzneau si calce pe aici.

Singurul lucru care pirea sI prospere eru Regina lactatelor, degi

mai era un restaurant asemlnitot foarte aproape si mult mai mare.

Nimeni nu gtia de ce Annalee alesese s5-si deschid[ o afacere inLittle Spindle. Cu excepfia ei.

Gracie nu se duse direct 1a RL, in ziua aceea,marzdbovi pufin.De fapt, se duse direct acasi, isi arunci bicicleta pe peluza din faglt

gi se opri doar cind puse m6.na pe clangi. Lui Eric 9i mamei sale le

plicea si-9i petreacd duminicile in curtea din spate, mollind pe

Page 6: Zile si nopti de vara. 12 povesti de dragoste - Leigh Bardugo ... si nopti de...Arrnirlee, pentru ci, de fiecare dati cdnd treceai pe aco1o, o puteai vt'rlcir stind in spatele tejghelei,

12 .I,EIGH BARDTIGO

sezlonguri de plastic, Eindndu-se de minx ca doui cirtile. Amdndoimunceau din greu la spitalul din ora9, aga ci se bucurau de oriceminut de somn.

Gracie stdtu nemisc ztd ci,,t2va clipe, cu mina pe ciantri. Ce arfi putut s[-i spuni mamei eil Mama e i, r r" pdrrumereu obositisi ingrijorati, chiar si cdnd dormea. pe malul lacului, fusese dinnou copil, dar nu ffebuia sI uite cd, aveapaisprezece ani implinigi.Trebuia sL se comporte ca atare.

Se urcd din nou pe bicicleti si incepu si pedaleze incet, {hrivreo direcqie anllme, gdndindu_se l, ..'r. intimplase. Cu cdt seg'ndea mai mult, cu.at6t era mai confuzdd. pur.X truta ,ig.rr".rg"i 1e

evzpgy prin pori cu fiecare strop de transpiraEie. Ce yizuse cuadevlratl St fi fost un?egte? Mai rnul1i pegtil Dar o forfd inte_:i:?t?

o conduse spre RL, pentru .a ,. tr"li adndu_se ;", a; p.bicicleti in parcarea pe iumitate plini a restauranfului.Annalee Saperstein stdtea la Lare, .u de obicei, ficAnd inte_

grame, cu un paffait de unt de arahide pe jumitate topit inainteaei. Gracie o stia pe Annalee doar din'uu"it si nu vorbea cu eadecdt atunci cd.nd mama ei o trimitea s_o invite la cini.,,E bitrdnisi singuri", spunea mama lui Gracie.,,Nu pare s_o deranjeze asta.,,Mama ei i9i flutura degetul in aer de pa ,re

^, fidirijat o orchestriinvizibili,. ,,Nimdnui nu-i place sI fie singur, Gracie.,, Gracie

incerca si nu-si dea ochii p.it "up.

i.r."r." Jin risputeri.A.:T, se a ezdp. scuunul ,ogu d" lingi Annalee gi intrebe:* $rii ceva despre Idgy pidgyl

,^ ,L!"no si gie, spuse Annalee bosumffarl, {Xri si_gi ia ochii dera tntegrame.

- Scuze, zise Gracie.

. Se g6ndi si-i povesteasci. ce inceput de zi straniu avusese, dar

se hotlri ci era mai bine si abordeze altfel problema.

- Ce mai facil

- inci n-am murit. Dar tu ai muri daci ai folosi un pieptin,din cdnd in cind?

CAP, SOLZI, LIMBA, COADA . ]3

- N-are rost, spuse Gracie, incerclnd sd.-si aranjeze pirul incoadi. Plrul meu nu mi asculti niciodatl. Deci, ce stii despre

monstrul din lac? intrebd, dupi c6:teva secunde.

$tia ci nu era prima care spunea cX vdzuse ceva in apele lacului.Mai mul1i pretinseseri cd. auvdzut un monstru prin anii'60-'70,dar mama lui Gracie zicea cd. era din cauza drogttrilor. Primiriat:hiar incercase sL profite de pe urma povegtilor si denumise mon-strul Idgy Pidgy - ,,Micul monstru din Little Spindle". Chiartlesenaseri un garpe de mare prietenos, cu ochii mari, pe pliculacu BiNp ATr vENrr iN Lrmlr Slrxor,en de la intrarea din orag. Nuprinsese, dar inc[ se mai putea vedea conturul lui pe plicuq[. inurmi. cu cdteva ierni, cineva desenase un falus enorm peste el. incele trei zTle ck't le luase celor de la primirie sd se sesizeze, pirusecn Idgy Pidgy fbcea sex cu ultirnul -E din Lr:rtrE SprNnr,n.

__ Te referi la Loch Nessl? intrebl Annalee, uitdndu-se pe

rleasupra ochelarilor. Ji-ai ars pielea.

Gracie dndu din um.eri. Mereu era arsi de soare, tocmai se

rccupera sau era pe punctul de a se arde din nou.

- N*, mi refer la monstrul din lacul nostru!Nu era caacela din Loch Ness, arita cu totul altfel. De fapt,era

destul de asemdnitor cu monstrul tolomac de pe plicugd.

- intreabi-l pe pugtiul [1a.

- Care pugtii

- Nu gtiu cum il cheami. Pugtiul care vine vara. Vine aici infiecare ir,pela patru,9i i9i cumpiri inghelati cu jeleu de cirege.

- E oribili! se strdmbi Gracie.

- Mulgi i9i pun jeleu de cirege peste inghefatl, spuse Annatree.

- Cum arati?

- E slab, are un ghiozdan mov 9i pXrul alb.

Gracie se afundi in scaun, dezamdgitd.

- Eli?

I Lac din Scolia, faimos pentru povestile legate de Nessie,legendara creaturlrrcvatici despre care se spune ci viefuiegte pe fundul apei.

Page 7: Zile si nopti de vara. 12 povesti de dragoste - Leigh Bardugo ... si nopti de...Arrnirlee, pentru ci, de fiecare dati cdnd treceai pe aco1o, o puteai vt'rlcir stind in spatele tejghelei,

14'I,EIGH BAI]DIIGO

_ Gracie ii stia pe majoritatea pugtilor care veneau vara in Littlespindle' De obicei, nu vorbeau cu iocalnicii. pirinqii lor se invitauunii pe algrila gritare,,mergeau in gdsti pe biciclete prin oras, aca_parau plaja de ldngi 1ac, ocupau toate mesele de la restaurantulRottie's Red Hot si apoi si pe cele de la RL si veneau ra sureniruriletale, inainte de Ziua Munciil, si. mai cumpere cdte o pdlirie sauvreun breloc. Dar Eli era mereu singur. Famiria rui inchiria proba-bil o cisuld in partea de nord a la.,rlui, pentru ci., in fiecarJ an, inmai, il puteai vedea venind spre sud., imbrecat in niste pantaloniscurli, largi, si cu un ghiozdan mov in spate. i9i tdra ,.rrigii Vur*pdnd,labibliotecd si riminea acolo toati zirra, singur. D.rpi care isilua din nou ghiozdanul ;i pornea spre casi, .n .rr, *.1. mare sirno',,r, dar nu inainte de a ftece pela Regina /actatelor sisd comande,se pare, inghegati cu dulceagi de ciresi.

- Ce-are? intrebi Annalee.Era greu de explicat.

- E cel mai riu dintre tofi, spuse Gracie, ddnd din umeri.

- E ca o dulceali de cirese in rdndul oamenilorlGracie rdse, dar imediat se simqi prost, cdnd ovdzupe Annalee

uitindu-se urdt la ea prin ochelarii mari, cu rame de piastic.

-- De parc[ tu ai fi nurnai lapte si miere. Nici qie nu gi_ar stricaniste prieteni.

. Gracie incepu si se joace cu fianjurii blugilor ei proaspit tliali.Avea prietene. Mosey Allen era df. qi I.lu eriit t-rrr, U f.i.Avea cu cine s,i mdndnce Ia prA.nz, avea cu cine seistea in pauze.Dar ele locuiau in Greater Spindle, ca majoritatea colegilor ei.

- Si, oricum, de unde si stie Eli de idgy pidgyl intrJbe Gracie.

- StX toatd, ziua inchis in bibliotecd, nu?Annalee avea dreptate. Gracie incepu sI bati un ritm in colEul

mesei gi si isi mai cojeasci pulin din oja mov de pe degetul *"r..Isi aduse aminte de povestea cu fetiga cu ochi verzi gi .ieur r?rurui.

1 Ziltberil in statele Unite ale Americii, sirbitoritr in prima zi de runi dinseptembrie.

cAR SOLZI, LIMBA, COADA . 1s

- Deci n-ai vdzut niciodati nimic care sd sernene cu Idgyl'}idgyi

- De-abia dacl vid creionul pe care-l qin in mdnl, spuse

Annalee cu amirlciune.

- Dar daci cineva ar vedea un monstru, unul adevirat, nu

rrnul metaforic, asta ar insemna c5... a luat-o razna,nu?Annalee isi aranji ochelarii pe nas cu un deget subqirel. itt rpu-

tcle lor, ochii ei ciprui aveau un luciu umed, blnnd.

- Monstri sunt peste tot, tsigele, spuse Annalee. E bine si lestii numele.

Lui o guri din zeama care fusese cindva inghelati.

- Ti-u venit prietenul.Eli Cuddy stitea la tejghea, cu ghiozdanul in spate, cumpd-

rlind obignuita inghefatd.

Problema cu Eli nu era cI nu ii pllcea si stea afari. Gracie nu

rrvea nimic impotrivi. Problema era cd. nu vorbea niciodati cu

rrimeni. Si arita mereu... umed. Hainele atdrnau pe el ca nisteobiecte lisate la uscat gi mereu aveai impresia ci, daci ai fi pus

rnina pe el,l-ai fi simgit pu\in... ud.

Eli se agezd la o masi de doui persoane, igi trdnti ghiozdanulpe genunchi gi o carte pe ghiozdan, ca sd. poatd. citi mai bine.

Cine rndndncd inghelatd a;a? se intrebi Gracie, in timp ce il;rrivea cum lua inghi$turi mici 9i rare. Apoi isi aduse aminte de

creatura din lac. Sclipiri de soare pe sa?rafale apei, protesta minteaei. Solzi, insista gi inima.

- Ce inseamnd tsigele?

- Clpriql, spuse Annalee. Hai, c[pri1o, du-te, am treabi.De ce nu? Gracie se gterse pe pantaloni 9i o lui agale spre masa

unde stltea Eli. Se simgea maiincrezdtoare decd.t de obicei. Poate

pentru ci nimic din ce putea si-i spuni lui Eli Cuddy nu conta.

Daci se ficea de ris, el n-avea cui sI povesteasci.

- Buni, spuse Gracie.

Page 8: Zile si nopti de vara. 12 povesti de dragoste - Leigh Bardugo ... si nopti de...Arrnirlee, pentru ci, de fiecare dati cdnd treceai pe aco1o, o puteai vt'rlcir stind in spatele tejghelei,

16 . I,trIC}H BARDT]GO

Eli se uitr Ia ea, fdrd. sd. zicd, nimic. Gracie nu stia ce si. faci. cumdinile, aqa ci si le puse pe solduri, apoi igi dd.du seama cd. ardta deparcd se pregltea sI il certe, deci si 1e hs; pe lingd corp.

- TL esti Eli, nu?_ Da.

- Eu sunt Gracie.

- $tiu. Lucrezila Suvenirurile tale.

- A, da.

Gracie lucra acolo in dimineEil e de vard.,pentru ci lui Henny ise fxcuse mili de ea si o rrsa si steargi p.afui, in schimbul cato;vadolari pe ori. Oare Eli fusese i" -"g"jrr?

Beiatul a;tepta. Gracie si-ar fi dorit se fi prinuit mai bine toatrconversafia. Cum era si-i spuni direct ci ea credea in monstri? Arfi fost ca si cum i-ar fi ardtatcuiva coreclia ei dejucirii d" pr,ry l.pe pat. De parci ar fi zis in gura mare Hei, uitayi_vti la nniie! Suntincd un copil mic. inc,i mi-efric,i de cbestiib care li s-arputea iryfk;ura

pe piciolre, tnigdndu-te in adAnc.

- Il gtii pe monstrul din Loch Ness?

- Nu personal, ri.spunse EIi, mirat.

bage in seami.Eli igi inchise cartea cu grijd 9i se uiti Ia Gracie foarteserios.

Avea niEe ochi albastri pdtrunzdtori, care acum o studiau din cappAni in picioare. Avea 9i niste riduri fine pe frunte, .are, aturrJicAnd se incrunta, deveneau pufin mai accentuate. Iar genele ii erauatit de blonde, ci pdreau argintii.

legiil

- Cel intrebd Gracie, surprinsl. Nu, nu te_am spionat. Doargi-am pus o intrebare.

- A, OK, foarte bine, pentru ci. oricum nu sunt sigur ci eimpotriva legii.

- Dar ce-ai imprumutat gi nu vrei si se gtiel Filme porno?

CAR SOLZi, LIN{BI\, COADA' 17

- Oho, n-ai tu idee.Zeci de DVD-uri. Coleqia bibliotecii e

rnic[, dar aleasd pe sprdnceani.

Gracie rdse zgomotos, iar Eli schill un zdmbet.

- OK, perversule. Annalee mi-a spus ci s-ar putea si stii des-

lrrc Idgy Pidgy.

- Annalee?

Gracie fbcu semn cdtre masa de la fereastrl, unde un blrbat inr'r'rmasi hawaiani tocmai se asezase lingI Annalee si ii topteaceva, in timp ce ea rupea un gerveqel.

- Asta e localul ei.

- imi place criptozoologia, spuse Eli.Cdndvdzu c[ Gracie nu in1elege, continui:

- $tiinla carc studiazd mongtri ca Bigfooti, monstrul dinLoch Ness, Ogopogo2.

- $i chiar crezi c6, sunt adeviraqi? intrebd Gracie.

- Nu tofi. N-au cum, statistic vorbind. Dar a9a s-a crezut 9i

.lcspre caracati\auriag[ ci nu exist[, pi.ni cind au inceput sI e9u-

t:zc unele pe plajele din Noua Zeelandd.

- Pe cuvdnt?

Eli dldu din cap, serios.

- E un exponat la Muzeul de Istorie Naturah din Londra,

rrc vreo opt metri si oricum se zice c6 existd unele gi mai mari.

- Nu cred!

- Ba sd. crezi,spuse Eli, dind din nou din cap, hotirit'De data asta Gracie rdse 9i mai tare.

- Stai aici, mi duc si-mi iau o ingheqati. SI nu fugi!

$i nu fugi.

Vara aia s-a dovedit a fi foarte ciudati pentru Gracie' Dimineala

,,Iucra"la magazinul de suveniruri,rearanja mirunliguri in vitrinl

I Creaturi mitologici de dimensiuni mari, din folclorul american.'r Creaturi mitici acvatic[, despre care se spune ci a fost vdzutd in lacul

Okanagan din Canada.

Page 9: Zile si nopti de vara. 12 povesti de dragoste - Leigh Bardugo ... si nopti de...Arrnirlee, pentru ci, de fiecare dati cdnd treceai pe aco1o, o puteai vt'rlcir stind in spatele tejghelei,

18. LEICI{ BARDUGO

si' in rarele momente cand mai intrau niste crienfi, Ie ziceaunde sdpliteascr' $i pentru cd il cunoscuse p. fli, igi petrecea ;J;*-pului cu el, ba la biblioteci, ba.in micul golf'Eli .r"d.;;;;;r."aveau sanse sd.vadd, monstrul din nou.

- De ce s-ar intoarce? intrebd, in timp ce studiau suprafalalinistiti aapei.

- A mai fost aici si inainte. poate ii place umbra.

- Sau poate en doar in trecere.De obicei vorbeau dlspre Idgy pidgy sau cei pugin de acoloporneau toate conversaEiile.* Poate aivdzut

-doar un peste mai mare, spuse Eli, in timp cestiteau la o masi de la Rottie's Red Hot gi ,Xsfoiau o ."r," J.ir.mituri americane.

- Ar fi trebuit sL fie un pegte foarte , foarte mare.

- Crapii pot si depigeasci si douizeci de kilograme.Gracie clitina* din cap.

- Nu. Avea solzii altfel.

. Ca nigte bijurerii. Ca un evantai de scoici sidefii uriase. Caniste nori care se migcau pe suprafaga apei.

. - $tii, fiecare lard. arc.r.rtoril. ei ciudate. O cioari albastrdgigantici a fost descoperitd in Brazllia,recent.

- Asta nu e o ciiard.albastri gig"J.ef Si ,,crearuri ciudate,,suni de parcd ar fi o trupi rock.

- Nu sund a trupl foarte buni.

- Eu m-as duce s-o vid. De ce mindnci agal intreb[ Gracie,dupl cdteva clipe.

- A9a, cum?* Ca gi cum urmeazd" si scrii un eseu despre fiecare inghifl_turI. Mindnci un cheeseburger, nu detonezi o bombi!Dar asa era Eli, fXcea totul incet, calculat. Aga mergea pe bici_clet[, aga scria in caietul hi{b:rr:i.,r rpirX; ii iua o ; r;

^lr^[aceva de mdncare de ra Rottie's Red Hot, iesi aveau mereu acereasifeluri de mdncare, nu mai mult de .i".i h;;;;;;;; .;*, ;;

CAi}, SOLZI, ]-N,IBA, CCADA " 19

( lr':rc:ie se bucura ci prietenele ei de la gcoall isi petreceau verile in( lrt:irter Spindle 9i ci nu era nevoiti si le explice. Dar, intr-un fel,

ri ;i plicea de Eii, ii phcea cd lua lucrurile in serios, ci se implica

rr t()t ce fhcea.

Au intocmit o listf cu toate di1ile in care Idgy Pidgy fusese

v;rz.rrt. Din 1920 qipdnd in prezeot,nu fusese vdzut de mai mult de

,Lrtrirzeci de ori.

- Ar trebui sd aflim cdnd au tost zdrigi gi Ogopogo si Nessie, sd

vt'tlcm dacd nu cumva e un tipar, sugeri Eli. Aga putem s[ ne dImri('rnra cdnd ar fi cel mai bine s[ supraveghem lacul.

- Si supraveghem... parcd. am fi poliqigti. Ar trebui sd incer-

, rrirn perirnetrul.

- De ce?

- Asta fac poliqigtii la televizor. incercuiesc perimetrul. igi

tlcliniteazi. aria de ciutare.

- Nu mi uit Iatelevizor, ai uitat?

Plrinlii lui Eli nu-l lisau si umble cu obiecte care aveau ecrane.

l".rlosea calculatorul de la biblioteci, dar acasi nu avea voie la

lntcrnet, telefon sau televizor. Se pare cI erau gi vegetarieni, de

rrt'cea Eli mdnca numai carne, cind nu era cu ei. Singurele legume

rlitr meniul lui erau cartofii pdjigi, atunci cind putea sd aleagi el

t'c sL mindnce. Gracie se intreba, uneori, dacl nu cumva era sirac.

Avea mereu bani pentru jocuri sau covrigi, dar purta intotdeauna

lccleagi haine gi ii era tot timpul foame. Oamenii instlrili nu igi

l)ctreceau verile in Little Spindle. Pe de aLtd parte, cei frri posibi-

litXgi stdteau acasd,vara. Gracie nu era siguri ci voia si afle. Iiplicea ci nu vorbeau niciodati despre plrinli sau despre gcoali.

Gracie lui caietul lui Eli gi-l intrebi:

- Cum ai de gdnd sd supraveghezi,dac1. nu gtii procedurile

poliligtilor?

- Cei mai buni detectivi sunt in cir{i.

- Ca Sherlock Holmes?


Recommended