+ All Categories
Transcript
 • 1

  פü ´Ö ¾Ö פü ´Ö ¾Ö ¾ÖÂÖÔ ´Ö פü ¯ÖÃÖÓŸÖß �Îú.1

  ¯ÖÃÖÓŸÖß �Îú.

  ¯ÖÃÖÓŸÖß 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  AAT1 ÃÖÖî. ¾ÖÖ¾Ö¬ÖÖ−Öê ÃÖã×−ÖŸÖÖ ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö ÄÖß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¿ÖÆüÖ•Öß−Ö,Ö¸ü ¾Ö•Ö߸üÖ²ÖÖ¤ü −ÖÖÓ¤êü›ü 10 1 1962 7.7.1992 07 07 1992 23 10 24 ´ÖןִÖÓ¤ü ¯ÖÖ»µÖ 70% −ÖÖÓ¤êü›ü −ÖÖÓ¤êü›ü ÃÖê×−ÖÃÖã™ü »ÖÖêÆüÖ †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ´Öã¤ü5Öê›ü −ÖÖÓ¤êü›ü ÃÖê×−ÖÃÖã™üAAT2 ÁÖß´ÖŸÖß ¸êü¾Ö7Ö¾ÖÖ¸ü ×´Ö¸üÖ ÃÖÓ³ÖÖ•Öß Ã˜Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ×•Ö¯ÖÆüÖ.×¾ÖÂ7Öã ¯Ö¸üß, ¬Ö−Ö,Ö¸ü¾ÖÖ›üß −ÖÖÓ¤êü›ü 7 3 1972 07.07.1992 07 07 1992 23 10 24 †Ûã־µÖÓ,Ö ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ×¿Ö 31.03.2030 †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ´Öã¤ü5Öê›ü »ÖÖêÆüÖ −ÖÖÓ¤êü›üAAT3 ÃÖÖ5Ö¸üê †¿ÖÖê�ú ´ÖÆüÖ•Ö−Ö ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö �ú7ÖÖÔ ÆÓü,Ö¸ü,ÖÖ ´Öã5Öê› 6 5 1964 17.07.1992 17 7 1992 23 10 14 ´Öã5Öê›ü 31.05.2022 −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö ×²Ö»ÖÖê»Öß �Óú¬ÖÖ¸ü ´Öã5Öê›üAAT4 ÁÖß ×¾Ö³ÖãŸÖê ´ÖÖ¬Ö¾Ö ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ²Ö¸ü²Ö›üÖ ²Ö¸ü²Ö›üÖ −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö 01 06 1967 13.09.1990 27 12 1993 22 5 4 †Ã£Öß40% ײֻÖÖê»Öß 30.06.2025 ²Ö¸ü²Ö›üÖAAT5 »ÖÖ³Ö¿Öê™ü¾ÖÖ¸ü •Ö,,Ö−ÖÖ£Ö ×¤ü,ÖÖÓ²Ö¸ü ¯Öã ¯ÖÏÖ.׿Ö. �ëú.,ÖÖêôêû,ÖÖÓ¾Ö ,ÖÖêôêû,ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸üß 8 4 1968 26.11.1990 1 7 1994 21 11 30 ™ëü³Öß ´Ö•Ö¸üÖ /×�ú−Ö¾Ö™ü 30.4.2026 ´Öã¤ü5Öê›ü ³ÖÖê�ú¸ü ˆ´Ö¸üßAAT6 ÁÖß´ÖŸÖß �úÖ´Ö•Öôû,Öê פü¯ÖÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ÄÖß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¬Ö−Öê,ÖÖ¾Ö ¾ÖÃÖ¸ü7Öß −ÖÖÓ¤êü›ü 2 10 1969 01.01.1994 01 07 1994 21 11 0 †ÛãÖ. 5ÖÖ¯ÖÏÖ ¯ÖÏÖ×¿Ö 31.10.2027 †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ´Öã¤ü5Öê›ü »ÖÖêÆüÖ −ÖÖÓ¤êü›ü †¯ÖÓ,Ö ÃÖã™üAAT7 ÁÖß´ÖŸÖß ŸÖê»ÖÓ,Ö ¿ÖÖê³ÖÖ ÃÖÓ³ÖÖ•Öß Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¸üÖµÖ5ÖÖê›ü ¯ÖÖê´Ö−ÖÖôûÖ ³ÖÖê�ú¸ü 5 7 1965 19.06.1995 19 6 1995 20 11 12 †ÛÃ£Ö 46% ו֯֯ÖÏÖ×¿Ö ³ÖÖê�ú¸ü 31.7.2023 −ÖÖÓ¤êü›ü ´Öã5Öê›ü �Óú¬ÖÖ¸ü ¸üÖµÖ5ÖÖê›ü †¯ÖÓ,Ö ÃÖã™üAAT8 ÁÖß ¸üÖšüÖê›ü ¾ÖÃÖÓŸÖ ×Æü¸Öü´Ö−Ö ¯ÖãºþÂÖ. ¯ÖÏÖ.×¿Ö »ÖÖêÆüÖ �ú−µÖÖü »ÖÖêÆüÖ »ÖÖêÆüÖ 15 6 1968 19.06.1995 19 6 1995 20 11 12 †ÛÃ£Ö % »ÖêÖÆüÖ 30.06.2026 »ÖÖêÆüÖAAT9 ÁÖß.¸üÖšüÖê›ü ¸ü´Öê¿Ö £ÖÖ¾Ö¸üÖ ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö •ÖÖÓ³ÖôûÖ •ÖÖÓ³ÖôûÖ Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 5 6 1972 19.6.91995 19 6 1995 20 11 12 ´ÖŸÖß´ÖÓ¤ü ¯ÖÖ»µÖ 30.6.2030 ×Æü.−Ö,Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü Æü¤ü,ÖÖ¾Ö ´ÖŸÖß´ÖÓ¤ü ¯ÖÖ»µÖ AAT10 ÁÖß œüÖ»Öê ˆ´ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¤æü ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¾Ö›üÖ“ÖÖ ¤ü¸üÖ ÃÖ¸üÃÖ´Ö (²Öã.) ×Æü.−Ö,Ö¸ü 8 6 1973 19.06.1995 19 6 1995 19 11 12 ¾Ö›üÖ“Öß¾ÖÖ›üß, ×Æü.−Ö,Ö ü̧ 30.06.2031 ³ÖÖê�ú¸ü ×�ú−Ö¾Ö™ü Æü¤ü,ÖÖ¾Ö ¾ÖÖôû��êú¾ÖÖ›üßAAT11 וÖøêü¾ÖÖ¸ü −Ö¸üØÃÖ,Ö ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¸êü7ÖÖ¯Öæ̧ ü ÃÖÖê−ÖÖ¸üß ³ÖÖê�ú¸ü 26 12 1974 19.06.1995 19 6 1995 20 11 12 †Ã£Öß 41% 31.12.2032 ³ÖÖê�ú¸ü †¯ÖÓ,Ö ÃÖã™üAAT12 ¯Ö¾ÖÖ¸ü ¿ÖêÂÖ¸üÖ¾Ö ³Öã•ÖÓ,Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÏÖ.×¿Ö ´Öã•ÖÖ´Ö¯Öêšü•Öã−Öê ¾ÖÃÖ¸ü7Öß −ÖÖÓ¤êü›ü 15 5 1969 30.06.1995 30 06 1995 20 11 1 31.5.2027 »ÖÖêÆüÖ ´Öã¤ü5Öê›ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ¸üÖ•µÖ ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸üAAT13 ¤üêü¾Ö�úÖÓ²Öôêû פü»Öß¯Ö −ÖÖ¸üÖµÖ7Ö ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö “ÖÖÓ›üÖêôûÖ 5Ö.5ÖÓ›ü,ÖÖ¾Ö ´Öã5Öê› 7 1 1969 20.04.1992 1 11 1995 20 6 30 ´ÖןִÖÓ¤ü ¯ÖÖ»µÖ Æü¤ü,ÖÖ¾Ö ×•Ö.†¬µÖNÖ ¯Öã̧ üÖê,ÖÖ´Öß ×¿Ö.ÃÖÓ. 19.07.1905 −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü �Óú¬ÖÖ¸ü “ÖÖÓ›üÖêôûÖAAT14 ÁÖß.�ú¤ü´Ö ´ÖÖ7Öß�ú ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ²Ö¸ü›ü¿Öê¾ÖÖôûÖ �ú¯ò́ Ö ¯ÖôûÃÖÖ Æü¤ü,ÖÖÓ¾Ö 14 5 1969 06.11.1995 6 11 1995 20 6 25 Æü¤ü,ÖÖÓ¾Ö मममम....रारारारा....अ�य�अ�य�अ�य�अ�य� 31.05.2027 †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ³ÖÖê�ú¸ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü Æü¤ü,ÖÖ¾Ö ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖ ÃÖã™üAAT15 ÁÖß ,ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü ¬Ö−ÖÖ•Öß ¬ÖÖë›üß²ÖÖ ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö �ú−µÖÖ −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö 02 04 1970 06.11.1995 06 11 1995 20 6 25 †Ã£Öß40% −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö 31.04.2028 −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾ÖAAT16 ¸üÖ‰úŸÖ ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü ×¾Öšüšü»Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ŸÖôû7Öß ŸÖôû7Öß Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 8 6 1975 06.11.1995 6 11 1995 20 6 25 ´ÖŸÖß´ÖÓ¤ü ¯ÖÖ»µÖ Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 30.06.2033 xÉÉÆnäùb÷ +vÉÉÇ{ÉÚ®ú ʽþ¨ÉɪÉiÉxÉMÉ®ú ½þnùMÉÉÆ´É ´ÖŸÖß´ÖÓ¤ü ¯ÖÖ»µÖ AAT17 ÁÖß´ÖŸÖß ,ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü �úÖÓŸÖÖ²ÖÖ‡Ô ¤üÖ•Ö߸üÖ¾Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¸üÖŸÖÖêôûß ,Ö›ü,ÖÖ −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö 2 6 1976 06.11.1995 6 11 1995 20 5 9 †ÛÃ£Ö 40% ו֯֯ÖÏÖ×¿Ö 06.11.2034 ´Öã5Öê›ü −ÖÖÓ¤êü›ü �Óú¬ÖÖ¸ü ´Öã5Öê›üAAT18 ´ÖãÃÖÖÓ›êü ¿ÖÓ�ú¸ü ,Ö7Ö¯ÖŸÖß ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ´ÖÓ,µÖÖôû ²ÖÎò“Ö´Öã5Öê› ´Öã5Öê› 5 8 1968 04.03.1992 8 11 1995 20 6 23 ´ÖןִÖÓ¤ü ¯ÖÖ»µÖ 31.08.2026 ¤êü,Ö»Öæ̧ ü ײֻÖÖêê»Öß −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö ÃÖÖ¾Ö¸ü,ÖÖÓ¾ÖAAT19 ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖÖôãÓû�êú ÃÖ×¾ÖŸÖÖ ¯ÖÖÓ›æü Ó̧ü,Ö¸üÖ¾Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö �ú.Æü¤ü,ÖÓÖ¾Ö �ú.Æü¤ü,ÖÖ¾Ö Æü¤ü,ÖÖÓ¾Ö 8 9 1973 08.11.1995 8 11 1995 20 6 23 Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 30.9.2031 †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü »ÖÖêÆüÖ −ÖÖÓ¤êü›ü Æü¤ü,ÖÖ¾ÖAAT20 ÁÖß´ÖŸÖß ,ÖÖȩ̂ êü ×−Ö´ÖÔ»ÖÖ ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö �ú Æü¤ü,ÖÓÖ¾Ö �ú.Æü¤ü,ÖÖ¾Ö Æü¤ü,ÖÖÓ¾Ö 30 6 1964 15.11.1995 15 11 1995 20 6 16 †ÛÃ£Ö 50% Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 30.6.2022 −ÖÖÓ¤êü›ü ×�ú−Ö¾Ö™ü −ÖÖÓ¤êü›ü Æü¤ü,ÖÖ¾Ö †¯ÖÓ,Ö ÃÖã™üAAT21 ´ÖãÃÖÖÓ›êü �ú´Ö»Ö ´ÖÖ‘Ö¾Ö¸üÖ¾Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ²ÖÎò“Ö´Öã5Öê›ü ²ÖÎò“Ö´Öã5Öê› ´Öã5Öê› 1 1 1971 15.11.1995 15 11 1995 20 6 16 †ÛÃ£Ö 58% 31.01.2029 �Óú¬ÖÖ¸ü −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö ¤êü,Ö»Öæ̧ ü ÃÖÖ¾Ö¸ü,ÖÖÓ¾ÖAAT22 ÁÖß ¿Öê5Ö ´ÖæŸÖæÔ•Ö −Ö•Ö߸ü†Æü´Ö¤ü ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö 5ÖÖÓ²Öê,ÖÖ¾Ö ÃÖã−Öê,ÖÖ¾Ö »ÖÖêÆüÖ 1 7 1976 23.11.1995 23 11 1995 3 10 30 ´ÖןִÖÓ¤ü ¯ÖÖ»µÖ 31.7.2034 −ÖÖÓ¤êü›üAAT23 ײָָ֤ü †Ö¿ÖÖê�ú ´Ö›üÖêôû¯¯ÖÖ ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¤üÖ´Ö»ÖÖŸÖÖÓ›Ö ¤üÖ¯Ö�úÖ ´Öã5Öê› 9 6 1968 20.1.1988 8 1 1996 20 4 23 ´ÖןִÖÓ¤ü ¯ÖÖ»µÖ 30.06.2026 ¤êü,Ö»Öæ̧ ü �Óú¬ÖÖ¸ü »ÖÖêÆüÖ ¤üÖ´Ö»ÖÖŸÖÖÓ›Ö AAT24 ÃÖÖî.†»ÖÖÃÖ¯Öã¸êü ´ÖÓ•ÖãÂÖÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖ߸üÖ¾Ö ÄÖß ¯ÖÏÖ.×¿Ö �ú−µÖÖ ,Öã̧ ü«üÖ¸üÖ ¾ÖוָüÖ²ÖÖ¤ü −ÖÖÓ¤êü›ü 11 3 1974 07.01.1994 08 01 1996 20 4 23 �ú7ÖÔ- 42% ´Ö−Ö¯ÖÖ ×»Ö¯Öß�ú �Óú¬ÖÖ¸ü �Óú¬ÖÖ¸ü 31.3.2032 †¬ÖÖÔ¯Öã¸ü ´Öã¤ü5Öê›ü »ÖÖêÆüÖ −ÖÖÓ¤êü›üAAT25 ÁÖß •ÖÖ¬Ö¾Ö “ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ÆüÖ›üÖêôûß Æüôû¤üÖ ³ÖÖê�ú¸ü 4 5 1971 8.7.1992 10 1 1996 20 4 21 †Ã£Öß44% ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü 31.5.2029 −ÖÖÓ¤êü›ü ˆ´Ö¸üß ´Öã¤ü5Öê›ü »ÖÖ´Ö�úÖ7Öß †¯ÖÓ,Ö ÃÖã™üAAT26 •ÖÖ¬Ö¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß “ÖÓ¤ü¸ü ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ²ÖÖ¯Ö¿Öê™ü¾ÖÖ›üß ´ÖÖÓ•Ö¸üß ´Öã5Öê› 1 7 1973 01.01.1994 11 1 1996 20 4 20 ¤êü,Ö»Öã̧ ü 30.06.2031 ¤êü,Ö»Öæ̧ ü �Óú¬ÖÖ¸ü −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö ²ÖÖ·ÆÖôûßAAT27 ÁÖß “ÖÖî¾ÆüÖ7Ö �ãÓú¤ü−ÖØÃÖÆü ³Ö,Ö¾ÖÖ−ÖØÃÖÆü ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö »Ö,Öôæû¤ü פü¾Ö¿Öß ²Öã. ³ÖÖê�ú¸ü 20 7 1958 26.06.1986 13 1 1996 20 4 18 ײֻÖÖê»Öß ³ÖÖê�ú¸ü 31.7.2016 ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ˆ´Ö¸üß ×Æǘ ÖÖµÖŸÖ −Ö,Ö¸ü »Ö,Öôæû¤ü ÃÖê.×−Ö.ÃÖã™üAAT28 ÁÖß´ÖŸÖß †ÖîÃÖê�ú¸ü ¿ÖÖê³ÖÖ ¿ÖÓ�ú¸ü¸Ö¾Ö áÖß ¯ÖÏÖ.×¿Ö −ÖÖ,ÖÖ¯Öæ̧ ü ¯ÖÖê´Ö−ÖÖôûÖ ³ÖÖê�ú¸ü 1 6 1964 23.06.1995 14 1 1996 20 4 17 �òú−ÃÖ¸ü 31.5.2022 −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü »ÖÖêÆüÖ −ÖÖÓ¤êü›ü �òú−ÃÖ¸üAAT29 ÆüÖê¼êü ¿ÖÖ»Ö−Ö²ÖÖ‡Ô −ÖÖ,Ö−ÖÖ£Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö �úÖê™ü,µÖÖôû ´Öã5Öê›ü ´Öã5Öê› 1 1 1970 01.01.1994 1 2 1996 20 3 30 ¯Ö׸üŸÖŒŸµÖÖ ¤êü,Ö»Öã̧ ü 31.12.2027 �Óú¬ÖÖ¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´Öã5Öê›üAAT30 ,ÖÓפü,Öã›êü ÃÖãµÖÔ�úÖÓŸÖ ×¾ÖÀ¾Ö−ÖÖ£Ö ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¸Ö´Ö¾ÖÖ›üß ¤üÖ¯Ö�úÖ ´Öã5Öê› 1 3 1969 29.8.1994 2 2 1996 20 3 29 †ÛÃ£Ö 41% 28.02.2027 ¤êü,Ö»Öæ̧ ü −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸üß ¸Ö´Ö¾ÖÖ›üß

  ×¾Ö¾Ö¸ü7Ö ¯ÖŸÖ߯֟−Öß ÃÖê¾ÖêŸÖ

  †ÃÖ»µÖÖÃÖ �úÖµÖÔ̧ üŸÖ

  ךü�úÖ7Ö ¾Ö 5ÖÖŸµÖÖ“ÖÖ ˆ»»Öê5Ö �ú¸üÖ¾ÖÖ

  ÃÖê¾ÖÖ �úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ �úÖ´Ö �êú»Ö껵ÖÖ ¯Öæ¾ÖᓵÖÖ ¿ÖÖôûÖ ¾Ö ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖÓ“Öê

  −ÖÖ¾Ö

  ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÃÖÓ‘Ö™ü−Öê“ÖÖ ¸üÖ•µÖ

  / וֻÆüÖ †¬µÖNÖ,

  ÃÖ¸üד֙ü7ÖßÃÖ, �úÖêÂÖÖ¬µÖNÖ ¾Ö �úÖµÖÔÖ¬µÖNÖ

  ÃÖê¾ÖÖ ×−Ö¾Öé¢Öß ×¤ü−ÖÖÓ�ú

  ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×�úµÖ ²Ö¤ü»ÖßÃÖÖšüß

  ¯ÖÃÖÓŸÖß�Îú´Ö ŸÖß−Ö ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö

  ¸üÖÆüŸÖ

  †ÃÖ»Öê»Öê ךü�úÖ7Ö

  ׿Ö�Ö�Ö ×¾Ö³ÖÖÖ,ü וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤, −ÖÖÓ¤êü›ü ¯ÖÖ−Ö �Îú 1 ŸÖê 8 ¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú ׿ÖNÖ�ú ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ¾ÖÔסÖ�ú ²Ö¤ü»µÖÖ 2016 ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ²Ö¤ü»Öß ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö •ÖêšüŸÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú ׿ÖNÖ�úÖÓ“Öß ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖŸÖᯙ ÃÖê¾ÖÖ •ÖêšüŸÖÖ µÖÖ¤üß (ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ×¤ü.31.05.2016) †NÖê̄ ÖÖÃÖÖšüß

  ¿ÖÖôûÖ ú�ëú¦ü ŸÖÖ»Öã�úÖ •Ö−´Ö פü. ¯ÖÏ£Ö´Ö −Öế Ö7Öã�ú פü−ÖÖÓ�ú

  �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖŸÖß»Ö

  ˆ¯ÖÛã֟Öß ×¤ü−ÖÖÓ�ú

  �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖŸÖᯙ ÃÖê¾ÖÖ �úÖôû

  ÃÖÓ¤ü³ÖÔ 31.05.2016

  �ãú´ÖÖ¸üß. ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ. ¯Ö׸üŸÖŒŸµÖÖ.†¯ÖÓ,Ö. ´ÖŸÖß´ÖÓ¤ü ¯ÖÖ»µÖÖ“Öê

  ¯ÖÖ»Ö�ú,‘Ö™üï±úÖê™üߟ�ú�Ôú¸üÖê,Ö,†¬ÖÖÕ,Ö¾ÖÖµÖæ,

  ›üÖµÖ»ÖêÃÖßÃÖ, †ÃÖ»µÖÖÃÖ Ã¯Ö™ü ˆ»»Öê5Ö �ú¸üÖ¾ÖÖ

  CODE NO

  ׿ÖNÖ�úÖÓ“Öê −ÖÖÓ¾Ö (ÁÖß.ÁÖß´ÖŸÖß †Ö›ü−ÖÖ¾Ö −ÖÖ¾Ö ¾Ö›üß»ÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö)

  Ø»Ö,Ö¯ÖãºþÂÖ/ÛáÖ

  ¯Ö¤ü

 • 2

  פü ´Ö ¾Ö פü ´Ö ¾Ö ¾ÖÂÖÔ ´Ö פü ¯ÖÃÖÓŸÖß �Îú.1

  ¯ÖÃÖÓŸÖß �Îú.

  ¯ÖÃÖÓŸÖß 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  ×¾Ö¾Ö¸ü7Ö ¯ÖŸÖ߯֟−Öß ÃÖê¾ÖêŸÖ

  †ÃÖ»µÖÖÃÖ �úÖµÖÔ̧ üŸÖ

  ךü�úÖ7Ö ¾Ö 5ÖÖŸµÖÖ“ÖÖ ˆ»»Öê5Ö �ú¸üÖ¾ÖÖ

  ÃÖê¾ÖÖ �úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ �úÖ´Ö �êú»Ö껵ÖÖ ¯Öæ¾ÖᓵÖÖ ¿ÖÖôûÖ ¾Ö ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖÓ“Öê

  −ÖÖ¾Ö

  ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÃÖÓ‘Ö™ü−Öê“ÖÖ ¸üÖ•µÖ

  / וֻÆüÖ †¬µÖNÖ,

  ÃÖ¸üד֙ü7ÖßÃÖ, �úÖêÂÖÖ¬µÖNÖ ¾Ö �úÖµÖÔÖ¬µÖNÖ

  ÃÖê¾ÖÖ ×−Ö¾Öé¢Öß ×¤ü−ÖÖÓ�ú

  ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×�úµÖ ²Ö¤ü»ÖßÃÖÖšüß

  ¯ÖÃÖÓŸÖß�Îú´Ö ŸÖß−Ö ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö

  ¸üÖÆüŸÖ

  †ÃÖ»Öê»Öê ךü�úÖ7Ö

  ¿ÖÖôûÖ ú�ëú¦ü ŸÖÖ»Öã�úÖ •Ö−´Ö פü. ¯ÖÏ£Ö´Ö −Öế Ö7Öã�ú פü−ÖÖÓ�ú

  �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖŸÖß»Ö

  ˆ¯ÖÛã֟Öß ×¤ü−ÖÖÓ�ú

  �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖŸÖᯙ ÃÖê¾ÖÖ �úÖôû

  ÃÖÓ¤ü³ÖÔ 31.05.2016

  �ãú´ÖÖ¸üß. ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ. ¯Ö׸üŸÖŒŸµÖÖ.†¯ÖÓ,Ö. ´ÖŸÖß´ÖÓ¤ü ¯ÖÖ»µÖÖ“Öê

  ¯ÖÖ»Ö�ú,‘Ö™üï±úÖê™üߟ�ú�Ôú¸üÖê,Ö,†¬ÖÖÕ,Ö¾ÖÖµÖæ,

  ›üÖµÖ»ÖêÃÖßÃÖ, †ÃÖ»µÖÖÃÖ Ã¯Ö™ü ˆ»»Öê5Ö �ú¸üÖ¾ÖÖ

  CODE NO

  ׿ÖNÖ�úÖÓ“Öê −ÖÖÓ¾Ö (ÁÖß.ÁÖß´ÖŸÖß †Ö›ü−ÖÖ¾Ö −ÖÖ¾Ö ¾Ö›üß»ÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö)

  Ø»Ö,Ö¯ÖãºþÂÖ/ÛáÖ

  ¯Ö¤ü

  AAT31 ¯ÖÖ™üᯙ †´ÖÏŸÖ ×¾Öšüšü»Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.¾Ö›ü,ÖÖ¾Ö ›üÖê¸ü−ÖÖôûß ´Öã5Öê› 15 8 1974 30.08.1994 9 2 1996 20 3 22 ×�ú›ü−Öß †Öò̄ Ö ³ÖÖê�ú¸ü 30.08.2032 ¤êü,Ö»Öæ̧ ü �Óú¬ÖÖ¸ü −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö ¾Ö›ü,ÖÖ¾ÖAAT32 “Ö´Ö�ãú¸êü †¹ý7Ö ,ÖãÓ›êü¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö •ÖÖÓ³Öôûß ÆüÖê−Ö¾Ö›ü•Ö ´Öã5Öê› 25 9 1967 06.11.1995 1 7 1996 19 10 30 ו֯֯ÖÏÖ×¿Ö ×²Ö»ÖÖê»Öß 30.09.2025 �Óú¬ÖÖ¸ü −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö −ÖÖÓ¤êü›ü •ÖÖÓ³ÖôûßAAT33 ÃÖÖî. ×Æü¾Ö¸üÖôêû ÃÖã×−ÖŸÖÖ Æü7Ö´ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ÄÖß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ¿ÖÖ�ú−µÖÖ ,Öãºþ«üÖ¸üÖ ¾ÖוָüÖ²ÖÖ¤ü −ÖÖÓ¤êü›ü 19 7 1972 29.07.1992 12 07 1996 19 10 19 †Ã£Öß-46% 5ÖÖ¯ÖÏÖ ¯ÖÏÖ×¿Ö ´Öã5Öê›ü ´Öã5Öê›ü 31.7.2030 †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ´Öã¤ü5Öê›ü »ÖÖêÆüÖ −ÖÖÓ¤êü›üAAT34 ÁÖß ³ÖÖ¸üŸÖß ¿ÖÆüÖ¤ü¢Ö −ÖÖ¸üÖµÖ7Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ´ÖÖÓ•Ö¸ü´Ö �úÖê»ÖÓ²Öß −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö 1 8 1969 6.8.1996 6 8 1996 19 9 25 31.7.2027 »ÖÖ»Ö¾ÖÓ›üßAAT35 ÁÖß´ÖŸÖß •ÖÖê¿Öß ×»Ö»ÖÖ “ÖÓ¦ü¿Öê5Ö¸ü áÖß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ×•Ö¯ÖÆüÖŸÖÖ´ÖÃÖÖ ŸÖÖ´ÖÃÖÖ �ú Æü¤ü,ÖÖÓ¾Ö 3 4 1969 12.09.1990 9 8 1996 19 9 22 ו֯֯ÖÏÖ×¿Ö �Óú¬ÖÖ¸ü 30.4.2027 †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ´ÖÃÖÖAAT36 ÁÖß ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü ÃÖã̧ êü¿Ö ×�ú¿Ö−Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ×•Ö.¯Ö. ÆüÖ. ×Æü −Ö,Ö¸ü �ú−µÖÖ ×Æü.−Ö,Ö¸ü 14 9 1969 30.12.1993 9 8 1996 17 4 23 ×�ú−Ö¾Ö™ü 30.09.2027 −ÖÖÓ¤êü›ü ´Öã¤ü5Öê›ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü वाघी हवाघी हवाघी हवाघी ह....नगरनगरनगरनगर †×¤ü¾ÖÖ¿Öß ÃÖê¾ÖÖAAT37 ÃÖÖŸÖÖôêû ¾Öî•Ö−ÖÖ£Ö ,Öã¹ý²ÖÃÖ ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¤êü×¾Ö−Ö,Ö¸üŸÖÖÓ›Ö ×Æü¯¯Ö¸ü,ÖÖ ´Öã5Öê› 1 1 1971 08.07.1992 9 8 1996 19 9 22 »ÖÖêÆüÖ 31.12.2029 �Óú¬ÖÖ¸ü »ÖÖêÆüÖ −ÖÖÓ¤êü›ü •ÖÖÓ²Ö (²Öã.)AAT38 �ãúé ŸÖã›ü´Öê ¸Óü•ÖãŸÖÖ‡Ô �úÖ´ÖÖ•Öß Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÖê5Ö7Öá ײֻÖÖê»Öß ×²Ö»ÖÖê»Öß 15 6 1969 13.08.96 13 8 1996 19 9 18 कुमार�कुमार�कुमार�कुमार� ײֻÖÖê»Öß 30.06.2027 ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü −ÖÖÓ¤êü›ü ¤êü,Ö»Öæ̧ ü ײֻÖÖê»ÖßAAT39 ²ÖÖê›ü�êú £ÖÖȩ̂ üÖ•Öß ³Öã•ÖÓ,Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¿Öêôû�êú¾ÖÖ›üß ´Öã5Öê›ü ´Öã5Öê› 5 1 1975 16.08.1996 16 8 1996 19 9 15 †ÛÃ£Ö 60% 31.08.1933 ¤êü,Ö»Öæ̧ ü −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö −ÖÖÓ¤êü›ü •ÖÖÆãü̧ ü ŸÖÖ. ´Öã5Öê›üAAT40 ÁÖß Ø¿Ö¤êü ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ¾µÖÓ� ™ü¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ,ÖãÓ›üÖ ×“Ö5Ö»Öß �Óú¬ÖÖ¸ü 1 10 1973 04.12.1996 4 12 1996 19 5 27 †ÛÃ£Ö 41% 30.9.2031 �Óú¬ÖÖ¸ü �Óú¬ÖÖ¸ü ÆüÖôû¤üÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üAAT41 ÃÖÖî. �úÖÓ²Öôêû †−Öã̧ üÖ¬ÖÖ ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.Ø“Ö“ÖÖê»Öß(¯Ö.�Óú.) ´ÖÓ,Ö»ÖÃÖÖÓ,Ö¾Öß �Óú¬ÖÖ¸ü 22 9 1975 04.12.1996 4 12 1996 19 5 27 �Óú¬ÖÖ¸ü 30.9.2033 »ÖÖêÆüÖ ´Öã5Öê›ü ´Öã¤ü5Öê›ü Ø“Ö“ÖÖê»Öß (¯Ö.�Óú.)AAT42 ÁÖüß´ÖŸÖß �úÖôêû ÃÖã׿ֻÖÖ ÃÖŸµÖ−ÖÖ¸üÖµÖ7Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.³Ö™ü,Ö»»Öß ¤êü,Ö»Öæ̧ ü ¯Öêšü†´Ö¸Ö¯Öæ¸ü ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 27 10 1975 04.12.1996 4 12 1996 19 5 27 ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ´Öã5Öê›ü ײֻÖÖê»Öß −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö ¤êü,Ö»Öæ̧ üAAT43 ÁÖß »Ö,Ö›êü ÃÖÓ•ÖµÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ ¿ÖÖ ´Öã•Öôû,ÖÖ “Öî−Ö¯Öæ¸ü ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 5 7 1973 05.12.1996 5 12 1996 19 5 26 †ÛÃ£Ö 40% ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 31.07.2031 ײֻÖÖê»Öß −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö −ÖÖÓ¤êü›ü ´Öã•Öôû,ÖÖAAT44 ,ÖÖ7Ö»ÖÖ¾ÖÖ›ü ׿־ÖÖ•Öß ´ÖÖ−Öê•Öß ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ×•Ö.¯Ö.ÆüÖ.´ÖÖŸÖãôû ÃÖÖê−ÖÖ¸üß ³ÖÖê�ú¸ü 30 12 1973 05.12.1996 5 12 1996 19 5 26 31.12.2031 ´Öã¤ü5Öê›ü ˆ´Ö¸üß ×Æü.−Ö,Ö¸ü د֯Öôûœü¾ÖAAT45 ÃÖÖî.�úÖ−Öê,ÖÖ¾Ö�ú¸ü פü¯ÖÖ»Öß ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ Ã˜Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö �úÖÃÖÖ¸ü5Öê›üÖ ŸÖ¸üÖê›üÖ²Öã −ÖÖÓ¤êü›ü 5 7 1975 05.12.1996 05 12 1996 19 5 26 †Ûã־µÖÓ,Ö 79 ™üŒ�êú 31.07.33 −ÖÖÓ¤êü›ü −ÖÖÓ¤êü›ü −ÖÖÓ¤êü›ü −ÖÖÓ¤êü›üAAT46 ÁÖüß Æüôû¤êü ŸÖãôû¿Ö߸üÖ´Ö ¿ÖÓ�ú¸ü¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ ¿ÖÖ �úÖê™êü�ú»»Öæ̧ ü †Ö»Öã¸ü ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 4 12 1975 05.12.1996 5 12 1996 19 5 26 ¤êü,Ö»Öæ̧ ü ´Öã5Öê›ü −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö ×²Ö»ÖÖê»Öß ¤êü,Ö»Öæ̧ üAAT47 ÁÖß.,ÖÓ»ÖÖ›êü ¹ý�ú´ÖÖ•Öߤêü¾Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö µÖê¾Ö»Öß µÖê¾Ö»Öß Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 3 5 1975 6.12.1996 6 12 1996 19 5 25 31.5.2033 †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ³ÖÖê�ú¸ü ´ÖÖ»Öê,ÖÖ¾Ö †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü Ø−Ö»Öײ֟ÖAAT48 ÁÖß ,ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü †Ó²Ö¸ü−ÖÖ£Ö −ÖÖ,Ö−ÖÖ£Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö Æü¸ü›ü±ú »µÖÖÆüÖ¸üß Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 15 6 1975 06.12.1996 6 12 1996 19 5 25 ו֯֯ÖÏÖ×¿Ö Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 30.6.2033 †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü �Óú¬ÖÖ¸ü Æü¤ü,ÖÖÓ¾ÖAAT49 ³ÖÖêÃÖ»Öê ´Ö−ÖÖêÆü¸ü ¿ÖÓ�ú¸ü¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ´ÖÖêŸÖ߸üÖ´Ö ŸÖÖÓ›üÖ ´ÖÖ−Öæ¸ü ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 1 1 1969 07.12.1996 7 12 1996 19 5 24 31.01.2027 ´Öã5Öê›ü ײֻÖÖê»Öß −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö ¤êü,Ö»Öæ̧ üAAT50 ÁÖß´ÖŸÖß ×,Ö¸ü²Öß›êü ´ÖÓ,Ö»ÖÖ ×¾ÖÀ¾Ö−ÖÖ£Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö »µÖÖÆü¸üß »µÖÖÆüÖ¸üß Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 25 6 1974 07.12.1996 7 12 1996 19 5 24 ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 30.6.2032 Æü¤ü,ÖÖÓ¾Ö ×¾Ö¬Ö¾ÖÖAAT51 ÁÖß ÃÖã¸êü¾ÖÖ›ü ÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖê¿Ö¼üß ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö �ú−µÖÖ ²Ö¸ü²Ö›üÖ ²Ö¸ü²Ö›üÖ −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö 04 03 1973 09.12.1996 09 12 1996 19 5 22 †Ã£Öß55 %ú −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ»Öã�úÖ †¬µÖNÖ 31.03.2031 −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öã¸ü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ²Ö¸ü²Ö›üÖAAT52 ¯ÖÖ™üᯙ †ºþ7ÖÖ Æü7Ö´ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ ¿ÖÖ ¾Ö—Ö¸ü,ÖÖ ¾Ö®ÖÖôûß ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 31 1 1962 04.03.1992 25 12 1996 19 5 6 Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 31.01.2028 ´Öã5Öê›ü ײֻÖÖê»Öß −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö ¤êü,Ö»Öã̧ üAAT53 ÁÖß´ÖŸÖß.×NÖ¸üÃÖÖ,Ö¸ü ÃÖã¬ÖÖ ¤üNÖ¸ü£Ö¸üÖ¾Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö −Ö.×¾Ö .†²ÖÖ¤üß �ú.Æü¤ü,ÖÖ¾Ö Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 24 12 1973 28.12.1993 26 6 1997 18 11 5 5ÖÖ¯ÖÏÖ¿ÖÖ ³ÖÖê�ú¸ü 31.12.2031 †¬ÖÖÔ¯Öã¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´Öã¤ü5Öê›ü Æü¤ü,ÖÖ¾ÖAAT54 ÁÖß ¾ÆÓü›êü ,ÖÖ×¾Ö¤Óü −ÖÖ,ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö Æü−Öã́ ÖÖ−Ö−Ö,Ö¸ü •ÖÖÓ³ÖôûÖ Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 30 10 1970 23.06.1995 28 6 1997 18 11 3 31.10.2028 ×Æü.−Ö,Ö¸ü ³ÖÖê�ú¸ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸üü ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖ ÃÖã™üAAT55 ÁÖß. �úÖê�ú7Öê ÆüÖ7Ö´ÖÓÓŸÖ ´ÖÂ7ÖÖ•Öß ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ×•Ö.¯Ö.ÆüÖ. ´Ö¸ü5Öê»Ö »ÖÖê7Öß ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 15 6 1967 16.03.1992 21 7 1997 18 10 10 ×�ú−Ö¾Ö™ü 30.06.2025 −ÖÖÓ¤êü›ü ´Öã5Öê›ü ײֻÖÖê»Öß ´Öü¸ü5Öê»ÖAAT56 ÃÖÖî. ,Ö¾Ö»Ö¾ÖÖ›ü ˆ•¾Ö»ÖÖ †Ö´ÖÏŸÖ¸üÖ¾Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.ÆüŸÖ‡Ô¯Öæ¸üÖ �Óú¬ÖÖ¸ü �Óú¬ÖÖ¸ü 14 4 1976 06.11.1995 23 7 1997 18 10 8 �Óú¬ÖÖ¸ü 30.4.2034AAT57 ÁÖß´ÖŸÖß ×´Ö−ÖÖ “Öã›üÖ´Ö−Ö ÁÖß−ÖÖ£Ö ÄÖß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ “ÖÖî±úÖôûÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 09 11 1959 08.07.1992 24 07 1997 18 10 7 A SI −ÖÖ−¤êü›ü �Óú¬ÖÖ¸ü �Óú¬ÖÖ¸ü 30.11.2017 »ÖÖêÆüÖ †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü �Óú¬ÖÖ¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ÃÖê×−ÖÃÖã™üAAT58 ÁÖß ´ÖÖôû¾ÖŸÖ�ú¸ü ´Ö×−ÖÂÖÖ ´Ö−ÖÖêÆü¸ü¸üÖ¾Ö ÛÃ¡Ö ¯ÖÏÖ.×¿Ö ×•Ö.¯Ö. ÆüÖ. ×Æü −Ö,Ö¸ü �ú−µÖÖ ×Æü.−Ö,Ö¸ü 4 10 1971 01.01.1994 24 7 1997 17 6 23 MSEB †¬ÖÖÔ¯Öã¸ü 31.10.2029 −ÖÖÓ¤êü›ü ´Öã¤ü5Öê›ü »ÖÖêÆüÖ −ÖÖÓ¤êü›üAAT59 ÃÖÖî. ¯ÖÖšü�ú ´Ö×−ÖÂÖÖ •Öß¾Ö−Ö¸üÖ¾Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ×•Ö¯ÖÆüÖ�ú¸ü5Öê»Öß ×“Ö�ú−ÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü 7 11 1975 18.11.1995 24 7 1997 18 10 7 5ÖÖ¯ÖÏÖ¯ÖÏÖ×¿Ö »ÖÖêÆüÖ 30.11.2033 ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üAAT60 ÁÖß.,Ö™ü™æü˾ÖÖ¸ü ,ÖÓ,ÖÖ¬Ö¸ü ¤ü´Ö®ÖÖ ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö Ø¯Ö¯Öôû,ÖÖ¾Ö �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üß ×²Ö»ÖÖê»Öß 20 6 1974 28.07.97 28 7 1997 18 10 3 ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Ö�ú −ÖÖÓ¤ü›ü ײֻÖÖê»Öß 30.06.2032 †¬ÖÖÔ¯Öã¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´Öã¤ü5Öê›ü �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üßAAT61 ,Ö7Öê¿Ö ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ,ÖÖœêü ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö −Öê¾Ö¸üß �úÖêôûß Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 13 4 1971 27.12.1993 31 7 1997 18 10 15 ×�ú−Ö¾Ö™ü 30.4.2029 −ÖÖ¤Óüê›ü †¬ÖÖÔ¯Öã¸ü ×Æü.−Ö,Ö¸ü ŸÖÖÓ»Ö,Ö ×�ú−Ö¾Ö™üAAT62 Ø»Ö,Ö¤üôêû −ÖÖ,ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ¯ÖÖê“Ö߸üÖ´Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ ¿ÖÖ ´ÖÓ›ü,Öß −Ö¸Óü,Ö»Ö ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 4 2 1960 14.09.1990 1 8 1997 18 9 30 ³ÖÖê�ú¸ü, 28.02.2018 ´Öã5Öê›ü ײֻÖÖê»Öß −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö ŸÖ´Ö»Öæ¸ü

 • 3

  פü ´Ö ¾Ö פü ´Ö ¾Ö ¾ÖÂÖÔ ´Ö פü ¯ÖÃÖÓŸÖß �Îú.1

  ¯ÖÃÖÓŸÖß �Îú.

  ¯ÖÃÖÓŸÖß 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  ×¾Ö¾Ö¸ü7Ö ¯ÖŸÖ߯֟−Öß ÃÖê¾ÖêŸÖ

  †ÃÖ»µÖÖÃÖ �úÖµÖÔ̧ üŸÖ

  ךü�úÖ7Ö ¾Ö 5ÖÖŸµÖÖ“ÖÖ ˆ»»Öê5Ö �ú¸üÖ¾ÖÖ

  ÃÖê¾ÖÖ �úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ �úÖ´Ö �êú»Ö껵ÖÖ ¯Öæ¾ÖᓵÖÖ ¿ÖÖôûÖ ¾Ö ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖÓ“Öê

  −ÖÖ¾Ö

  ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÃÖÓ‘Ö™ü−Öê“ÖÖ ¸üÖ•µÖ

  / וֻÆüÖ †¬µÖNÖ,

  ÃÖ¸üד֙ü7ÖßÃÖ, �úÖêÂÖÖ¬µÖNÖ ¾Ö �úÖµÖÔÖ¬µÖNÖ

  ÃÖê¾ÖÖ ×−Ö¾Öé¢Öß ×¤ü−ÖÖÓ�ú

  ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×�úµÖ ²Ö¤ü»ÖßÃÖÖšüß

  ¯ÖÃÖÓŸÖß�Îú´Ö ŸÖß−Ö ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö

  ¸üÖÆüŸÖ

  †ÃÖ»Öê»Öê ךü�úÖ7Ö

  ¿ÖÖôûÖ ú�ëú¦ü ŸÖÖ»Öã�úÖ •Ö−´Ö פü. ¯ÖÏ£Ö´Ö −Öế Ö7Öã�ú פü−ÖÖÓ�ú

  �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖŸÖß»Ö

  ˆ¯ÖÛã֟Öß ×¤ü−ÖÖÓ�ú

  �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖŸÖᯙ ÃÖê¾ÖÖ �úÖôû

  ÃÖÓ¤ü³ÖÔ 31.05.2016

  �ãú´ÖÖ¸üß. ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ. ¯Ö׸üŸÖŒŸµÖÖ.†¯ÖÓ,Ö. ´ÖŸÖß´ÖÓ¤ü ¯ÖÖ»µÖÖ“Öê

  ¯ÖÖ»Ö�ú,‘Ö™üï±úÖê™üߟ�ú�Ôú¸üÖê,Ö,†¬ÖÖÕ,Ö¾ÖÖµÖæ,

  ›üÖµÖ»ÖêÃÖßÃÖ, †ÃÖ»µÖÖÃÖ Ã¯Ö™ü ˆ»»Öê5Ö �ú¸üÖ¾ÖÖ

  CODE NO

  ׿ÖNÖ�úÖÓ“Öê −ÖÖÓ¾Ö (ÁÖß.ÁÖß´ÖŸÖß †Ö›ü−ÖÖ¾Ö −ÖÖ¾Ö ¾Ö›üß»ÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö)

  Ø»Ö,Ö¯ÖãºþÂÖ/ÛáÖ

  ¯Ö¤ü

  AAT63 ÁÖß´ÖŸÖß ¿Öê5Ö ,ÖÖî×ÃÖµÖÖ µÖãÃÖ㱠áÖß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ,Ö7Öê¿Ö¾ÖÖ›üß �ú−µÖÖ ×Æü.−Ö,Ö¸ü 25 7 1974 7.6.1995 4 8 1997 17 9 17 ×•Ö ¯Ö ¯ÖÏÖ ¿Öß −ÖÖ,Ö—Ö¸üß ×�ú−Ö¾Ö™ü, וÖ.¯Ö.ÆüÖ. ×Æü.−Ö,Ö¸ü 31.7.032 ×�ú−Ö¾Ö™ü ³ÖÖê�ú¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ×Æü.−Ö,Ö¸ü †×¤ü¾ÖÖ¿Öß ÃÖê¾ÖÖAAT64 ÁÖß.¯ÖšüÖ−Ö ²Ö¿Ö߸ü ¯ÖÖ¿Öæ×´ÖµÖÖÑ ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ²ÖÖêôêû,ÖÖ¾Ö �êúÃÖ¸üÖôûß ×²Ö»ÖÖê»Öß 06 06 1970 5.11.1990 07 8 1997 18 9 24 �ú�Ôú¸üÖê,Ö ×•Ö¯Ö¯ÖÏÖ×¿Ö −ÖÖ,ÖÖ¯Öã̧ ü ³ÖÖê�ú¸ü 31.06.2028 ¤êü,Ö»Öæ̧ ü ´Öã5Öê›ü �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üßAAT65 ÃÖÖî.•ÖÖ¬Ö¾Ö ÃÖã´Ö−Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖ߸üÖ¾Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ÃÖÖŸÖê,ÖÖÓ¾Ö �éúÂ7Öæ̧ ü −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö 31 07 1967 23.11.1990 18 08 1997 18 9 13 �ëú¦¯ÖḮ Öæ5Ö ¤êü,Ö»Öæ̧ ü ÃÖ¸üד֙ü7ÖßÃÖ 31.07.2025 ˆ´Ö¸üß ×²Ö»ÖÖê»Öß ¤êü,Ö»Öæ̧ ü �Óúæ™æü¸üAAT66 ˆ−ÆüÖôêû ¸üÖ•Öë¦ü �ëú¸ü²ÖÖ ¯Öã ¯ÖÏÖ.׿Ö. �êú¬ÖÖ−ÖÖȩ̂ üÖ(²Öã) ¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ (²Öã) ˆ´Ö¸üß 1 9 1967 31.07.1990 20 8 1997 18 9 11 ×•Ö¯Ö ÃÖê¾ÖêŸÖ ×�ú−Ö¾Ö™ü 31.8.2025 †¬ÖÖÔ¯Öã¸ü ´Öã¤ü5Öê›ü −ÖÖÓ¤êü›ü ˆ´Ö¸üßAAT67 ÁÖß´ÖŸÖß ,ÖãÓšêü ³ÖÖ,Ö߸ü£Öß ´ÖÖ×7Ö�ú �ी �ी �ी �ी ¯ÖÏÖ.×¿Ö ×¯Ö¯Öôû,ÖÖ¾Ö �ú−µÖÖü »ÖÖêÆüÖ »ÖÖêÆüÖ 24 3 1965 27.08.1997 27 8 1997 18 9 4 ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ »ÖÖêÆüÖ 31.03.2023 −ÖÖÓ¤êü›ü �Óú¬ÖÖ¸ü †¬ÖÖÔ¯Öã¸ü »ÖÖêÆüÖAAT68 ,ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü ´Ö¬Öã�ú¸ü ×−Ö¾Öé¢Öß ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¿Öêôû�êú¾ÖÖ›üß ´Öã5Öê›ü ´Öã5Öê› 10 7 1972 27.08.1997 27 8 1997 18 9 4 ו֯֯ÖÏÖ×¿Ö ´Öã5Öê›ü 31.07.2030 �Óú¬ÖÖ¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö ´Öã5Öê›üAAT69 ÁÖß �ú¤ü´Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ´ÖÖêÆü−Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¸üÖ¾Ö7Ö,ÖÖ¾Ö ×¤ü¾Ö¿Öß ²Öã. ³ÖÖê�ú¸ü 1 1 1974 27.8.1997 27 8 1997 18 9 4 ³ÖÖê�ú¸ü 31.1.2032 ˆ´Ö¸üß Æü¤ü,ÖÖÓ¾Ö ×Æǘ ÖÖµÖŸÖ −Ö,Ö¸ü ü̧Ö¾Ö7Ö,ÖÖ¾ÖAAT70 ²Ö¢Öß−Ö¾ÖÖ¸ü ¿ÖÖê³ÖÖ ‡Ô̧ üÖ,ÖÖê›ü áÖß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.�ãú¿ÖÖ¾ÖÖ›üß ÆüÖê¼ü»Ö ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 28 11 1974 27.08.1997 27 8 1997 18 9 4 ו֯֯ÖÏÖ×¿Ö 30.11.2032 ´Öã5Öê›ü ײֻÖÖê»Öß −ÖÖÓ¤êü›ü �ú¸ü›ü5Öê›üAAT71 ÁÖß.†Ö¾Ö™êü −ÖÖ¸üÖµÖ7Ö Ø»Ö²ÖÖ•Öß ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö �ú¾ÖÖ−ÖÖ ¯ÖôûÃÖÖ Æü¤ü,ÖÖÓ¾Ö 6 4 1976 27.08.1997 27 8 1997 18 9 4 30.04.2034 †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ³ÖÖê�ú¸ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü Æü¤ü,ÖÖ¾ÖAAT72 ÁÖß ÃÖÖê−Ö¾Öôêû ׿־ָüÖ•Ö ×¤ü,ÖÖÓ²Ö¸ü ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ³ÖÖ¦üÖ ŸÖÖÓ›üÖ ÃÖã−Öê,ÖÖ¾Ö »ÖÖêÆüÖ 1 7 1976 27.8.1997 27 8 1997 18 9 4 31.8.2034 −ÖÖÓ¤êü›ü �Óú¬ÖÖ¸ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü »ÖÖêÆüÖ ,ÖÃÖÖ�êú. »ÖÖêÆüÖ ,Ö™üÃÖ´Ö−¾ÖµÖ�ú ÆüÖêŸÖêAAT73 ´ÖÃ�ú»Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖã»ÖÖê“Ö−ÖÖ ÃÖÖế Ö−ÖÖ£Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ ¿ÖÖ —Ö¸üß ´ÖÖôêû,ÖÖ¾Ö ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 7 1 1966 28/08/1997 28 8 1997 18 9 3 ¤êü,Ö»Öæ̧ üAAT74 ÁÖß “Ö¾ÆüÖ7Ö ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü ÆüÖ¸ü•Öß ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ×¤ü¾Ö¿Öß5Öã פü¾Ö¿Öß ²Öã. ³ÖÖê�ú¸ü 2 1 1967 28.8.1997 28 8 1997 18 9 3 ³ÖÖê�ú¸ü 31.1.2025 ˆ´Ö¸üß −ÖÖÓ¤êü›ü Æü¤ü,ÖÖÓ¾Ö ×¤ü¾Ö¿Öß 5Öã.AAT75 Æü¸üÖôêû ×¾ÖÀ¾Ö−ÖÖ£Ö ÃÖ5ÖÖ¸üÖ´Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö �êú¤üÖ¸ü,Öã›üÖ ¯ÖôûÃÖÖ Æü¤ü,ÖÖÓ¾Ö 21 8 1969 28.08.1997 28 8 1997 18 9 3 31.08.2027 †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ³ÖÖê�ú¸ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü Æü¤ü,ÖÖ¾ÖAAT76 ¯ÖÖ™üᯙ ˜µÖÓ²Ö�ú ¿ÖÓ�ú¸ü¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö �êú.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.ÆüÖê™ü»Ö ÆüÖê¼ü»Ö ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 10 5 1970 28.08.1997 28 8 1997 18 9 3 †ÛÃ£Ö 40% ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 31.05.2028 �êú¤üÖ¸ü�ÓúãšüÖ †¯ÖÓ,Ö ÃÖã™üAAT77 ÁÖß ¤üÖêë,ÖÖ»Öê ×¾Ö−ÖÖµÖ�ú¸êüøüß ÃÖÓ,ÖÖ¸êüøüß ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.Ø»Ö,Ö−Ö�êú¹ý¸ü ÆüÖê¼ü»Ö ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 15 1 1972 28.08.1997 28 8 1997 18 9 3 ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 31.01.2030 ´Öã5Öê›ü ײֻÖÖê»Öß −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö ¤êü,Ö»Öæ̧AAT78 ÁÖß.ü³ÖÖ»Öê ¸üÖÆæü»Ö ÃÖÓ‘Ö¿Öê¼üß ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ×•Ö.¯Ö.ÆüÖ. ´Ö¸ü5Öê»Ö »ÖÖê7Öß ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 15 6 1972 28.08.1997 28 8 1997 18 9 3 30.06.2030 ´Öã5Öê›ü ײֻÖÖê»Öß �Óú¬ÖÖ¸ü �úÖê�ú»Ö,ÖÖ¾Ö AAT79 �Óú,Öôêû ׿ֻÖÖ ×¿Ö¾Ö¯¯ÖÖ Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö �êú¹ý¸ü ÆüÖê−Ö¾Ö›ü•Ö ´Öã5Öê› 21 6 1973 28.08.1997 28 8 1997 18 9 3 30.06.2031 −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö �êú¹ý¸üAAT80 ÁÖß ,ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü ´ÖÖ¬Ö¾Ö ¯ÖãÓ›ü×»Ö�ú¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ,ÖÖê•Ö,ÖÖ¾Ö ,ÖÖê•Öê,ÖÖ¾Ö ´Öã5Öê› 1 7 1973 28.08.2097 28 8 1997 18 9 3 ´Öã5Öê›ü 30.06.2031 ¤êü,Ö»Öæ̧ ü ײֻÖÖê»Öß �Óú¬ÖÖ¸ü ,ÖÖê•Ö,ÖÖ¾ÖAAT81 ÁÖß. ‘ÖÖ™êü »ÖN´Öß²ÖÖ‡Ô ,ÖãÓ›ü¯¯ÖÖ Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ ¯ÖÖôûÖ ¯ÖÖôûÖ ´Öã5Öê› 5 7 1974 28.08.1997 28 8 1997 18 9 3 31.07.2032 �Óú¬ÖÖ¸ü −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö ¤êü,Ö»Öã̧ ü ´Öã5Öê›üAAT82 •ÖÖ¬Ö¾Ö −Ö¸üØÃÖ,Ö ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö †Ö²ÖÖ¤üß−Ö,Ö¸ü ÆüÖê−Ö¾Ö›ü•Ö ´Öã5Öê› 2 9 1974 28.08.1997 28 8 1997 18 9 3 †»¯Ö 40% 30.09.2032 −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü »ÖÖêÆüÖ †Ö²ÖÖ¤üß−Ö,Ö¸üAAT83 ¯ÖÖÓœü¸êü ׳ִָüÖ¾Ö ¯ÖÓœü¸üß−ÖÖ£Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.,Öã¢ÖߟÖÖÓ›üÖ ´ÖÖ−Öæ¸ü ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 10 7 1975 28.08.1997 28 8 1997 18 9 3 31.07.2033 ´Öã5Öê›ü ײֻÖÖê»Öß −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö ´Öü¸ü5Öê»ÖAAT84 ›üÖê�êú ,ÖÖêؾ֤ü ,ÖãÓ›ü¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ŸÖôû7Öß ŸÖôû7Öß Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 25 10 1975 28.08.1997 28 8 1997 18 9 3 Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 31.10.2033 ¦ÉÉäEò®ú ʽþ¨ÉɪÉiÉxÉMÉ®ú xÉÉÆnäùb÷ Æü¤ü,ÖÖ¾Ö AAT85 �ãú. ÃÖ¸ü¯Öê ¸üŸ−Ö´ÖÖ»ÖÖ �úÖ¿Öß−ÖÖ£Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ˆ´Ö¸üß(•Ö) ¯ÖÖ£Ö¸ü›ü Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 10 5 1976 28.08.1997 28 8 1997 18 9 3 �ãú´ÖÖ¸üß Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 31.5.2034 †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ´Öã¤ü5Öê›ü −ÖÖÓ¤êü›ü −ÖÖ¤êü›ü �ãú´ÖÖ¸üßAAT86 ÃÖÖî. ³ÖÖÓ•Öê ÃÖã−ÖÓ¤üÖ »Ö“”û¯¯ÖÖ Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.¿ÖÆüÖ•Öß−Ö,Ö¸ü ¯Öêšü†´Ö¸Ö¯Öæ¸ü ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 23 2 1977 28/08/1997 28 8 1997 18 9 3 ו֯֯ÖÏÖ×¿Ö −ÖÖÓ¤êü›ü »ÖÖêÆüÖ †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ¤êü,Ö»Öæ̧ üAAT87 ¤êü¿Ö´Öã5Ö ÃÖã¤üÖ´Ö ²ÖÖ»ÖÖ•Ö߸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö 5Öî̧ ü,ÖÖ¾Ö ×−Ö´Ö,ÖÖ¾Ö Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 10 6 1977 28.08.1997 28 8 1997 18 9 3 30.6.2035 −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ´Öã¤ü5Öê›ü �úÖÃÖÖ¸ü5Öê›üÖAAT88 ÃÖÖî. דֻÖ�ú¸ü ÃÖãÂÖ´ÖÖ ¤üÖ¤üÖ¸üÖ¾Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯Ö¸ü›ü¾ÖÖ›üß ÃÖã•Ö»Öê,ÖÖÓ¾Ö −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö 18 06 1977 28.08.1997 28 08 1997 18 9 3 5ÖÖ.¯ÖÏÖ×¿Ö 31.06.2035 −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öã¸ü »ÖÖêÆüÖ �ãÓú™æü¸üAAT89 ÁÖß. ´ÖãÃÖÖÓ›êü −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ×•Ö¯ÖÆüÖ ÃÖÖ¾Ö¸ü,ÖÖ¾Ö ¯Öß. ×Æü¯¯Ö¸ü,ÖÖ ´Öã5Öê› 1 7 1969 29.08.1997 29 8 1997 18 9 2 ´Öã5Öê›ü 30.06.2027 ¤êü,Ö»Öæ̧ ü »ÖÖêÆüÖ �Óú¬ÖÖ¸ü ÃÖÖ¾Ö¸ü,ÖÖ¾Ö ¯Öß.AAT90 ÁÖß ŸÖê»ÖÓ,Öê −Ö¸üØÃÖ,Ö ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ¯Öæ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ´ÖÓ,Ö¹ýôû ´ÖÓ,Ö¹ýôû ×Æü.−Ö,Ö¸ü 3 3 1970 29.08.1997 29 8 1997 18 9 2 31.03. 2028 −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öã¸ü »ÖÖêÆüÖ ´Öã.¯ÖÖê.×�ú−Öß ŸÖÖ.ˆ¤ü,Öß ü̧AAT91 ÁÖß ,Ö7Öã¾ÖÖ›ü ¾µÖÓ�ú™êü¿Ö ÃÖÓ³ÖµµÖÖ ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ´ÖÃÖ»Ö,ÖÖ ¤êü¾ÖšüÖ7ÖÖ ³ÖÖê�ú¸ü 10 5 1973 29.08.97 29 8 1997 18 9 2 31.5.2031 Æü¤ü,ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸üß ×Æü. −Ö,Ö¸üAAT92 �ú¤ü´Ö ׿־ÖÖ•Öß ÃÖÓ³ÖÖ¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö µÖêôÓû²Ö ×−Ö¾Ö‘ÖÖ (²ÖÖ) Æü¤ü,ÖÖÓ¾Ö 26 11 1974 29.08.1997 29 8 1997 18 9 2 Æü¤ü,ÖÖÓ¾Ö 30.11.2032 −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ×Æü.−Ö,Ö¸ü µÖêôÓû²ÖAAT93 ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸êü •ÖµÖÁÖß ,ÖÓ,ÖÖ¬Ö¸ü áÖß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ÆÓü,Ö¸ü,ÖÖ ÆÓü,Ö¸ü,ÖÖ ´Öã5Öê› 15 3 1975 29.08.1997 29 8 1997 18 9 2 31.03.2033 −ÖÖÓ¤êü›ü −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö †¬ÖÖÔ¯Öæ¸üAAT94 ÁÖß ¤êü¿Ö´Öã5Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ �êú¿Ö¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ‡Ó¦ü¯ÖÏãÖ−Ö,Ö¸ü ŸÖÖ´ÖÃÖÖ �ú Æü¤ü,ÖÖÓ¾Ö 23 1 1976 29.08.1997 29 8 1997 18 9 2 Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 31.1.2034 ´Öã¤ü5Öê› −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü �úÖ´ÖšüÖ

 • 4

  פü ´Ö ¾Ö פü ´Ö ¾Ö ¾ÖÂÖÔ ´Ö פü ¯ÖÃÖÓŸÖß �Îú.1

  ¯ÖÃÖÓŸÖß �Îú.

  ¯ÖÃÖÓŸÖß 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  ×¾Ö¾Ö¸ü7Ö ¯ÖŸÖ߯֟−Öß ÃÖê¾ÖêŸÖ

  †ÃÖ»µÖÖÃÖ �úÖµÖÔ̧ üŸÖ

  ךü�úÖ7Ö ¾Ö 5ÖÖŸµÖÖ“ÖÖ ˆ»»Öê5Ö �ú¸üÖ¾ÖÖ

  ÃÖê¾ÖÖ �úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ �úÖ´Ö �êú»Ö껵ÖÖ ¯Öæ¾ÖᓵÖÖ ¿ÖÖôûÖ ¾Ö ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖÓ“Öê

  −ÖÖ¾Ö

  ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÃÖÓ‘Ö™ü−Öê“ÖÖ ¸üÖ•µÖ

  / וֻÆüÖ †¬µÖNÖ,

  ÃÖ¸üד֙ü7ÖßÃÖ, �úÖêÂÖÖ¬µÖNÖ ¾Ö �úÖµÖÔÖ¬µÖNÖ

  ÃÖê¾ÖÖ ×−Ö¾Öé¢Öß ×¤ü−ÖÖÓ�ú

  ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×�úµÖ ²Ö¤ü»ÖßÃÖÖšüß

  ¯ÖÃÖÓŸÖß�Îú´Ö ŸÖß−Ö ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö

  ¸üÖÆüŸÖ

  †ÃÖ»Öê»Öê ךü�úÖ7Ö

  ¿ÖÖôûÖ ú�ëú¦ü ŸÖÖ»Öã�úÖ •Ö−´Ö פü. ¯ÖÏ£Ö´Ö −Öế Ö7Öã�ú פü−ÖÖÓ�ú

  �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖŸÖß»Ö

  ˆ¯ÖÛã֟Öß ×¤ü−ÖÖÓ�ú

  �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖŸÖᯙ ÃÖê¾ÖÖ �úÖôû

  ÃÖÓ¤ü³ÖÔ 31.05.2016

  �ãú´ÖÖ¸üß. ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ. ¯Ö׸üŸÖŒŸµÖÖ.†¯ÖÓ,Ö. ´ÖŸÖß´ÖÓ¤ü ¯ÖÖ»µÖÖ“Öê

  ¯ÖÖ»Ö�ú,‘Ö™üï±úÖê™üߟ�ú�Ôú¸üÖê,Ö,†¬ÖÖÕ,Ö¾ÖÖµÖæ,

  ›üÖµÖ»ÖêÃÖßÃÖ, †ÃÖ»µÖÖÃÖ Ã¯Ö™ü ˆ»»Öê5Ö �ú¸üÖ¾ÖÖ

  CODE NO

  ׿ÖNÖ�úÖÓ“Öê −ÖÖÓ¾Ö (ÁÖß.ÁÖß´ÖŸÖß †Ö›ü−ÖÖ¾Ö −ÖÖ¾Ö ¾Ö›üß»ÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö)

  Ø»Ö,Ö¯ÖãºþÂÖ/ÛáÖ

  ¯Ö¤ü

  AAT95 ÁÖß ¯ÖÖÓ“ÖÖôû ÃÖã¸êü¿Ö ÁÖß×−Ö¾ÖÖÃÖ¸Ö¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö 5Öê›ü�ú¸ü¾ÖÖ›üß �ú−µÖÖ ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß »ÖÖêÆüÖ 1 4 1976 29.8.1997 29 8 1997 18 9 2 ו֯ÖϯÖÏÖ¿ÖÖ »ÖÖêÆüÖ 30.4.2034 �Óú¬ÖÖ¸ü ´Öã5Öê›ü −ÖÖÓ¤êü›ü 5Öê›ü�ú¸ü¾ÖÖ›üßAAT96 ÁÖß.´Öšü¯ÖŸÖß −ÖÖ,Öê¿Ö ¸üÖ•Ö¯¯ÖÖ ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ›üÖî¸ü �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üß ×²Ö»ÖÖê»Öß 5 6 1976 29.08.97 29 8 1997 18 9 2 5ÖÖ ÃÖ×¿Ö »Ö‘Öãôû ײֻÖÖê»Öß ×²Ö»ÖÖê»Öß 30.06.2034 ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö ¤êü,Ö»Öæ̧ ü ײֻÖÖê»ÖßAAT97 ¬ÖãŸÖ¸üÖ•Ö ×¿Ö¾Ö¿ÖÓ�ú¸ü ¤ü¢ÖÖ ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö �ú¸ü´ÖÖê›üß Ø“Ö“Ö,Ö¾ÆüÖ7Ö Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 15 8 1976 29.08.1997 29 8 1997 18 9 2 14.08.2034 ´Öã¤ü5Öê›ü ´Öã5Öê›ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü دָ֯üÖôûÖAAT98 ÁÖß´ÖŸÖß Ø“Ö“Öæ»Ö�ú¸ü ´ÖÖ»ÖŸÖß ²ÖÖ»ÖÖ•Ö߸üÖ¾Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö Æüôû¤üÖ Æüôû¤üÖ ³ÖÖê�ú¸ü 21 1 1963 30.8.1997 30 8 1997 18 9 1 31.1.2021 −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öã¸ü ´Öã¤ü5Öê›ü Æüôû¤üÖAAT99 ÁÖß. “Ö»»ÖÖ¾ÖÖ›ü ¯Ö¤ü´ÖÖ�ú¸ü ´ÖÂ7ÖÖ•Öß ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ ŸÖã¯Ö¤üÖôû (²Öã.) ¯ÖÖôûÖ ´Öã5Öê› 1 6 1973 08.11.1995 30 8 1997 18 9 1 ו֯֯ÖÏÖ×¿Ö ×�ú−Ö¾Ö™ü 31.05.2031 ¤êü,Ö»Öã̧ ü −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö �Óú¬ÖÖ¸ü †Ó²Öã»Ö,ÖÖAAT100 ÁÖß ‹›ü�êú ×�ú¸ü7Ö�ãú´ÖÖ¸ü −Ö¸ü²ÖÖ ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÖÓ,Ö¸üß ŸÖÖ´ÖÃÖÖ �ú Æü¤ü,ÖÖÓ¾Ö 10 8 1974 01.09.1997 1 9 1997 18 8 30 Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 31.8.2032 −ÖÖÓ¤êü›ü »ÖÖêÆüÖ †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ŸÖÖ´ÖÃÖÖAAT101 ¾ÖÖ,ÖŸÖ�ú¸ü ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö †Ö›üÖ ³ÖÖ−Öê,ÖÖ¾Ö Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 10 6 1975 1.9.1997 1 9 1997 18 8 30 Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 30.6.2033 ×Æü −Ö,Ö ü̧ †¬ÖÖÔ¯Öã¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ¾ÖÖôû�êú¾ÖÖ›üß AAT102 ÃÖÖî. ´Öãôû5Öê›êü ÃÖã̧ êü5ÖÖ ×¾Ö−ÖÖµÖ�ú¸üÖ¾Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.�úÖ¸êü,ÖÖ¾Ö ¯Öêšü†´Ö¸Ö¯Öæ¸ü ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 23 10 1975 01.09.1997 1 9 1997 18 8 30 LIC ×»Ö¯Öß�ú ´Öã5Öê›ü ײֻÖÖê»Öß −ÖÖÓ¤êü›ü ¤êü,Ö»Öæ̧ üAAT103 ÁÖß´ÖŸÖß †Ö−Ö»Ö¤üÖÃÖ ÃÖ×¾ÖŸÖÖ ¾µÖÓ�ú™ü¸üÖ¾Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.ÃÖã̧ ü•Ö5ÖÖê›ü ²ÖÖôûÖ¯Öæ¸ü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü 15 5 1973 18.12.1996 5 9 1997 18 8 26 ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü 31.5.2031 ¬ÖÖ−ÖÖȩ̂ Ö 5Öæ.AAT104 ÁÖß. ,ÖãÓ›ü»Öê ²ÖÖ»ÖÖ•Öß −ÖÖ,ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ÃÖÖµÖ»Ö¾ÖÖ›üß´ÖÖêŸÖÖÓ›üÖ ×−Ö´Ö,ÖÖ¾Ö Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 1 7 1970 09.09.1997 9 9 1997 18 8 22 30.6.2028 −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ´Öã¤ü5Öê›ü ¬Ö−Öê,ÖÖ¾ÖAAT105 5ÖÖ−Ö ,ÖÖî×ÃÖµÖÖ²Öê,Ö´Ö ¸ü×Æü´Ö5ÖÖ−Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö “ÖÖÓ›üÖêôûÖ 5Ö.5ÖÓ›ü,ÖÖ¾Ö ´Öã5Öê› 15 6 1964 19.09.1997 19 9 1997 18 8 12 5ÖÖ†Ö¿ÖÖ×¿Ö 14.07.2022 �Óú¬ÖÖ¸ü −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö −ÖÖÓ¤êü›ü “ÖÖÓ›üÖêôûÖAAT106 ÃÖÖî.ŸÖ´Ö›ü¾ÖÖ¸ü ÃÖ×¾ÖŸÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ�ãú´ÖÖ¸ü áÖß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ÆüÖê�ú7ÖÖÔ 5Ö.5ÖÓ›ü,ÖÖ¾Ö ´Öã5Öê› 15 5 1974 19.09.1997 19 9 1997 18 8 12 ו֯֯ÖÏÖ×¿Ö −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö 24.07.2034 �Óú¬ÖÖ¸ü ¤êü,Ö»Öæ̧ ü −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö ÆüÖê�ú7ÖÖÔAAT107 ÁÖß´ÖŸÖß ,Öã›êü¾ÖÖ¸ü ÃÖ×¾ÖŸÖÖ ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö −ÖæŸÖ−Ö ³ÖÖê�ú¸ü −ÖæŸÖ−Ö ³ÖÖê�ú¸ü 10 1 1975 19.09.1997 19 9 1997 18 8 12 ו֯֯ÖÏÖ×¿Ö 31.01.2033 −ÖÖÓ¤êü›ü ´Öã¤ü5Öê›ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ³ÖÖê�ú¸üAAT108 ¯ÖãÓ›êü ׿־Ö�úÖÓŸÖÖ »ÖN´Ö77Ö¸üÖ¾Ö �ी �ी �ी �ी ¯ÖÏÖ.×¿Ö ×•Ö.¯Ö.ÆüÖ. »ÖÖêÆüÖ �ú−µÖÖ »ÖÖêÆüÖ »ÖÖêÆüÖ 14 9 1976 19.9.1977 19 9 1997 18 8 12 ´ÖÓןִÖÓ¤ü ¯ÖÖ»µÖ ו֯ÖϯÖÏÖ¿ÖÖ ×�ú¸üÖê›üÖ ŸÖÖ.»ÖÖêÆüÖ 30.9.2034 �Óú¬ÖÖ¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü »ÖÖêÆüÖAAT109 ÁÖß •ÖÖê¿Öß Æü7Ö´ÖÓŸÖÖ“ÖÖ¸üß −ÖéØÃÖÆüÖ“ÖÖ¸üß ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.د֯Öôû,ÖÖ¾Ö •ÖÖ׸ü�úÖê™ü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü 17 6 1963 24.09.1986 20 9 1997 18 8 11 ײֻÖÖê»Öß 30.6.2021 ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üAAT110 ÁÖß ²ÖÖ,Ö›êü ÃÖã¬ÖÖ�ú¸ü ,ÖÓ,ÖÖ¸üÖ´Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.²ÖÖ²Öãôû,ÖÖ¾Ö ×“Ö�ú−ÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü 7 6 1972 20.09.1997 20 9 1997 18 8 11 ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü 30.6.2030 µÖê¾ÖŸÖßAAT111 �úˆ™ü�ú¸ü ³ÖÖÃ�ú¸ü †•Ö−Ö¸Ö¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¸êü7ÖÖ¯Öæ̧ ü ÃÖÖê−ÖÖ¸üß ³ÖÖê�ú¸ü 21 11 1960 30.08.1989 22 9 1997 18 8 9 5ÖÖ´ÖÖ.×¿Ö Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 30.11.2018 »ÖÖêÆüÖ �Óú¬ÖÖ¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ³ÖÖê�ú¸üAAT112 ÃÖÖî.¤êü¿Ö´Öã5Ö −ÖÓ¤üÖ ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö Ã˜Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö �úÖÃÖÖ¸ü5Öê›üÖ ŸÖ¸üÖê›üÖ²Öã −ÖÖÓ¤êü›ü 19 12 1974 22.9.97 22 09 1997 18 8 9 ´ÖןִÖÓ¤ü ¯ÖÖ»µö 31.12.32 −ÖÖÓ¤êü›ü −ÖÖÓ¤êü›ü −ÖÖÓ¤êü›ü −ÖÖÓ¤êü›üAAT113 ²Öêôû�úÖê7Öê ÃÖã̧ êü¿Ö •Ö¸ü²ÖÖ ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¾ÖÖµÖ¯Ö−ÖÖ²Öã µÖê¾Ö»Öß Æü¤ü,ÖÖÓ¾Ö 12 5 1970 24.09.1997 24 9 1997 18 8 7 Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 31.5.2028 ×Æü.−Ö,Ö¸ü ³ÖÖê�ú¸ü Æü¤ü,ÖÖ¾Ö ¾ÖÖµÖ¯Ö−ÖÖ (²Öã.)AAT114 ÁÖß. ¸üÖšüÖê›ü ÃÖã×−Ö»Ö ³ÖÖê•ÖÖ¸üÖ´Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö “ÖÖ³Ö¸üÖ ×−Ö´Ö,ÖÖ¾Ö Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 2 4 1976 01.10.1997 1 10 1997 18 7 30 30.4.2034 −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ´Öã¤ü5Öê›ü ´Ö»»ÖÖ¯Öæ¸üAAT115 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß †Ö¯¯ÖÖ¸üÖ¾Ö †Ö−ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ ¬ÖêÖŸÖ¸üÖ ¾ÖÖôû�úß Æü¤ü,ÖÖÓ¾Ö 10 6 1970 06.07.1994 7 11 1997 18 6 24 ×�ú−Ö¾Ö™ü 30.6.2028 ×Æü.−Ö,Ö¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü Æü¤ü,ÖÖ¾Ö ×�ú−Ö¾Ö™ü 3 ¾ÖÂÖÔ AAT116 ÁÖß ×²Ö““Öê¾ÖÖ¸ü ¤êü¾ÖÖ−ÖÓ¤ü פÓü,ÖÖ²Ö¸ü ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ÆüÖôêû,ÖÖ¾Ö •ÖÖÓ³ÖôûÖ Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 27 6 1973 26.11.1997 26 11 1997 18 6 5 �ú7ÖÔü 43% 30.6.2031 †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ³ÖÖê�ú¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü †¯ÖÓ,Ö ÃÖã™üAAT117 ÁÖß.“Ö¾ÆüÖ7Ö ×¾Ö−ÖÖµÖ�ú ¿ÖêÂÖȩ̂ üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ²Ö¸ü›ü¿Öê¾ÖÖôûÖ �ú¯ò́ Ö ¯ÖôûÃÖÖ Æü¤ü,ÖÖÓ¾Ö 12 6 1975 27.11.1997 27 11 1997 18 6 4 30.06.2033 †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ³ÖÖê�ú¸ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü Æü¤ü,ÖÖ¾ÖAAT118 ौी मुंडकर तानाजी पुंडिलकरावौी मुंडकर तानाजी पुंडिलकरावौी मुंडकर तानाजी पुंडिलकरावौी मुंडकर तानाजी पुंडिलकराव ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö जवळगाव रेजवळगाव रेजवळगाव रेजवळगाव रे....ःटेःटेःटेःटे.... खडक" बाखडक" बाखडक" बाखडक" बा.... हहहह....नगरनगरनगरनगर 5 6 1976 27.11.1997 27 11 1997 16 6 4 जवळगाव ताजवळगाव ताजवळगाव ताजवळगाव ता. . . . हहहह....नगरनगरनगरनगर 49125 नांदेड नांदेड नांदेड नांदेड लोहा लोहा लोहा लोहा अधा'पूर अधा'पूर अधा'पूर अधा'पूर गाडवेवाड� तागाडवेवाड� तागाडवेवाड� तागाडवेवाड� ता .... मुखेडमुखेडमुखेडमुखेडAAT119 5Ö›ü�êú •µÖÖêŸÖß ×¾ÖšËüšü»Ö¸üÖ¾Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö �êú.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.»ÖÖêÆüÖ »ÖÖêÆüÖ Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 21 1 1978 08/03/1998 8 3 1998 18 2 23 5ÖÖ.¯ÖÏÖ Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 31/1/2036 −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü »ÖÖêÆüÖ −ÖÖÓ¤êü›üAAT120 ÁÖß´ÖŸÖß ŸÖôû7Öß�ú¸ü ׿־Ö�úÖ¿Öß ´Ö−ÖÖêÆü¸ü áÖß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÖ−Ö³ÖÖêÃÖß ¯ÖÖ−Ö³ÖÖêÃÖß �Óú¬ÖÖ¸ü 24 5 1970 05.11.90 23 6 1998 17 11 8 ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ »ÖÖêÆüÖ 31.5.2028 »ÖÖêÆüÖ −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öã¸üAAT121 ´ÖãÓ›üêü †Ó�ãú¿Ö ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ´ÖÓ,Ö−ÖÖôûß ²ÖÖ¹ýôû �Óú¬ÖÖ¸ü 12 7 1973 8.6.95 5 7 1998 17 10 26 ³ÖÖê�ú¸ü,�Óú¬ÖÖ¸ü 31.7.2031 ´Öã5Öê›ü −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö −ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÓ,Ö−ÖÖôûßAAT122 ¯ÖÖ™üᯙ ¿ÖÓ�ú¸ü ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ ¿ÖÖ ´Ö¸üŸÖÖêôûß ´ÖÖôêû,ÖÖ¾Ö ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 20 7 1964 08.11.1990 7 7 1998 17 10 24 ˆ´Ö¸üß ¤êü,Ö»Öæ̧ üAAT123 ÁÖß �ú‰úôû�ú¸ü †¿ÖÖê�ú −Ö£Öã̧ üÖ´Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ¸üÖ¾Ö7Ö,ÖÖÓ¾Ö ¾ÖÖôû�úß Æü¤ü,ÖÖÓ¾Ö 3 7 1966 01.08.1992 7 7 1998 17 10 24 ³ÖÖê�ú¸ü 31.7.2024 −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ´Öã¤ü5Öê›ü ¸üÖ¾Ö7Ö,ÖÖÓ¾ÖAAT124 ÁÖß »Ö¾Ö™êü ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ¤ü¿Ö¸ü£Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ ¿ÖÖ »ÖÖê7Öß ŸÖÖÓ›üÖ »ÖÖê7Öß ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 8 6 1968 15.09.1990 7 7 1998 17 10 24 ³ÖÖê�ú¸ü 30.06.2026 −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö ´Öã5Öê›ü ײֻÖÖê»Öß ¾Ö—Ö¸üAAT125 •ÖÖ¬Ö¾Ö ,Öã¹ý−ÖÖ£Ö »ÖÖ»ÖØÃÖ,Ö ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ×¿Ö¹ý¸ü ¤ü ´Öã5Öê›ü ´Öã5Öê› 2 4 1969 31.07.1989 7 7 1998 17 10 24AAT126 ÁÖß ´Ö,Ö¸êü ¸üÖ•Öæ ´ÖÖ¸üÖêŸÖ߸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ ¿ÖÖ ,Ö¾ÖÓ›ü,ÖÖ¾Ö ÆüÖê¼ü»Ö ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 9 3 1971 16.06.1994 7 7 1998 17 10 24 ´ÖŸÖß´ÖÓ¤ü ¯ÖÖ»µÖ ײֻÖÖê»Öß 31.03.2029 ´Öã5Öê›ü ײֻÖÖê»Öß −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö ,Ö¾ÖÓ›ü,ÖÖ¾Ö

 • 5

  פü ´Ö ¾Ö פü ´Ö ¾Ö ¾ÖÂÖÔ ´Ö פü ¯ÖÃÖÓŸÖß �Îú.1

  ¯ÖÃÖÓŸÖß �Îú.

  ¯ÖÃÖÓŸÖß 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  ×¾Ö¾Ö¸ü7Ö ¯ÖŸÖ߯֟−Öß ÃÖê¾ÖêŸÖ

  †ÃÖ»µÖÖÃÖ �úÖµÖÔ̧ üŸÖ

  ךü�úÖ7Ö ¾Ö 5ÖÖŸµÖÖ“ÖÖ ˆ»»Öê5Ö �ú¸üÖ¾ÖÖ

  ÃÖê¾ÖÖ �úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ �úÖ´Ö �êú»Ö껵ÖÖ ¯Öæ¾ÖᓵÖÖ ¿ÖÖôûÖ ¾Ö ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖÓ“Öê

  −ÖÖ¾Ö

  ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÃÖÓ‘Ö™ü−Öê“ÖÖ ¸üÖ•µÖ

  / וֻÆüÖ †¬µÖNÖ,

  ÃÖ¸üד֙ü7ÖßÃÖ, �úÖêÂÖÖ¬µÖNÖ ¾Ö �úÖµÖÔÖ¬µÖNÖ

  ÃÖê¾ÖÖ ×−Ö¾Öé¢Öß ×¤ü−ÖÖÓ�ú

  ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×�úµÖ ²Ö¤ü»ÖßÃÖÖšüß

  ¯ÖÃÖÓŸÖß�Îú´Ö ŸÖß−Ö ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö

  ¸üÖÆüŸÖ

  †ÃÖ»Öê»Öê ךü�úÖ7Ö

  ¿ÖÖôûÖ ú�ëú¦ü ŸÖÖ»Öã�úÖ •Ö−´Ö פü. ¯ÖÏ£Ö´Ö −Öế Ö7Öã�ú פü−ÖÖÓ�ú

  �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖŸÖß»Ö

  ˆ¯ÖÛã֟Öß ×¤ü−ÖÖÓ�ú

  �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖŸÖᯙ ÃÖê¾ÖÖ �úÖôû

  ÃÖÓ¤ü³ÖÔ 31.05.2016

  �ãú´ÖÖ¸üß. ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ. ¯Ö׸üŸÖŒŸµÖÖ.†¯ÖÓ,Ö. ´ÖŸÖß´ÖÓ¤ü ¯ÖÖ»µÖÖ“Öê

  ¯ÖÖ»Ö�ú,‘Ö™üï±úÖê™üߟ�ú�Ôú¸üÖê,Ö,†¬ÖÖÕ,Ö¾ÖÖµÖæ,

  ›üÖµÖ»ÖêÃÖßÃÖ, †ÃÖ»µÖÖÃÖ Ã¯Ö™ü ˆ»»Öê5Ö �ú¸üÖ¾ÖÖ

  CODE NO

  ׿ÖNÖ�úÖÓ“Öê −ÖÖÓ¾Ö (ÁÖß.ÁÖß´ÖŸÖß †Ö›ü−ÖÖ¾Ö −ÖÖ¾Ö ¾Ö›üß»ÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö)

  Ø»Ö,Ö¯ÖãºþÂÖ/ÛáÖ

  ¯Ö¤ü

  AAT127 ÃÖÖî. ²ÖÖê¸ü»Öê¯Ö¾ÖÖ¸ü •ÖµÖÁÖß ²ÖÖ»ÖÖ•Ö߸üÖ¾Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¾Öî•ÖÖ¯Öæ¸ü ×−Ö¾Ö‘ÖÖ ´Öã¤ü5Öê›ü 12 4 1971 14.09.1990 7 7 1998 17 10 24 �Óú¬ÖÖ¸ü 30.4.2029AAT128 ¯Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖÃÖÓŸÖ ÃÖÖê´Ö»ÖÖ ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö •ÖÖÓ³Öôûß ÆüÖê−Ö¾Ö›ü•Ö ´Öã5Öê› 8 5 1971 29.12.1989 7 7 1998 17 10 24 ³ÖÖê�ú¸ü 31.05.2029 �Óú¬ÖÖ¸ü −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö ¤êü,Ö»Öæ̧ ü •ÖÖÓ³ÖôûßAAT129 פü¾Öê�ú¸ü ´ÖÆüÖ−ÖÓ¤üÖ ,ÖÖêؾ֤ü¸üÖ¾Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö �ëú¯ÖÏÖ¿ÖÖ ²ÖÖ·ÆÖôûß ²ÖÖ·ÆÖôûß ´Öã5Öê› 15 6 1972 19.06.1995 7 7 1998 17 10 24 5ÖÖ¯ÖÏÖ×¿Ö ³ÖÖê�ú¸ü 30.06.2030 −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü »ÖÖêÆüÖ ²ÖÖ·ÆÖôûß AAT130 †Ó²Öã¸êü ÃÖÓ•ÖµÖ ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ ¿ÖÖ ´Ö¸ü5Öê»Ö ŸÖÖÓ›üÖ ´ÖÖôêû,ÖÖ¾Ö ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 5 6 1971 03.01.1994 8 7 1998 17 10 23 ´Ö.¸üÖ.¯ÖÏÖ.׿Ö.ÃÖÓ‘Ö ×•Ö»ÆüÖ �úÖµÖÔÖ¬µÖNÖ ´Öü¸ü5Öê»ÖAAT131 ÃÖÖê−ÖÖôêû ×−Ö¾ÖéŸÖß �êú¸ü²ÖÖ ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ,ÖÖ¸ü,ÖÖê™üß Ø“Ö“Ö,Ö¾ÆüÖ7Ö Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 15 7 1967 7.7.1992 9 7 1998 17 10 22 −ÖÖÓ¤êü›ü 31.07.2025 †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü »ÖÖêÆüÖ “ÖæÓ“ÖÖAAT132 ÁÖß ´ÖÆüÖ¤üÖ¾ÖÖ›ü ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¸üÖ•Öê®ÖÖ ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ²ÖÖ²ÖÖ−Ö,Ö ü̧†Ö´ÖšüÖ7ÖÖ ¤êü¾ÖšüÖ7ÖÖ ³ÖÖê�ú¸ü 8 7 1968 01.01.94 9 7 1998 17 10 22 ײֻÖÖê»Öß 31.7.2026 ˆ´Ö¸üß ×Æü. −Ö,Ö¸ü Æü¤ü,ÖÖÓ¾ÖAAT133 †ÖÓ²Öã»Ö,ÖÓ�ú¸ü ²Öôû߸üÖ´Ö ×�ú¿Ö−Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ²ÖÖê¸üß ²Öã. †Ó²Öã»Ö,ÖÖ �Óú¬ÖÖ¸ü 20 6 1974 01.01.1994 9 7 1998 17 10 22 ײֻÖÖê»Öß 30.06.2032 »ÖÖêÆüÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ´Öã¤ü5Öê›ü †ÖÓ²Öã»Ö,ÖÖAAT134 ²ÖÖ“Öê ²ÖÖ»ÖÖ•Öß −ÖÖ,Ö−ÖÖ£Ö ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö −Ö¾Ö߆ֲÖÖ¤üß ´ÖÖÓ•Ö¸üß ´Öã5Öê› 24 6 1965 20.01.1988 10 7 1998 17 10 21 Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 30.06.2023 ¤êü,Ö»Öæ̧ ü ײֻÖÖê»Öß �Óú¬ÖÖ¸ü ²ÖÖ¯Ö¿Öê™ü¾ÖÖ›üßAAT135 ÁÖß´ÖŸÖß œüÖ�ú7Öê ¸êü5ÖÖ ÁÖ߸üÖ´Ö �ी �ी �ी �ी ¯ÖÏÖ.×¿Ö ×•Ö.¯Ö.ÆüÖ.´ÖÖôûÖ�úÖêôûß ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß »ÖÖêÆüÖ 15 01 1969 1.12.2008 10 07 1998 17 10 21 ו֯֯ÖÏÖ¿ÖÖ ,ÖÓ,ÖÖ5Öê›ü �Óú¬ÖÖ¸ü 31.1.2026 ´Öã5Öê›ü �Óú¬ÖÖ¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü †Æü´Ö¤ü¯Öæ¸üAAT136 ÁÖß ´Öôû,Öê ³Ö,Ö¾ÖÖ−Ö ¿Ö�ú¸ü†¯¯ÖÖ ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¾Ö›ü,Ö߸ü ,ÖÖê•Öê,ÖÖ¾Ö ´Öã5Öê› 10 6 1971 01.01.1994 10 7 1998 17 10 21 ¤êü,Ö»Öã̧ ü 30.06.2029 −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö ¤êü,Ö»Öæ̧ ü ײֻÖÖê»Öß ¾Ö›ü,Ö߸üAAT137 ÁÖß. ³ÖÓ›êü¾ÖÖ¸ü ´Ö−ÖÖêÆü¸ü •Öê™ü,ÖÖë›üÖ ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö �úêú ¯ÖÏÖ ¿ÖÖ ¾Ö−ÖÖôûß ¾Ö®ÖÖôûß ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 6 10 1971 03.01.1994 10 7 1998 17 10 21 ´Öã5Öê›ü, 31.10.2029 ײֻÖÖê»Öß −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö −ÖÖÓ¤êüˆ ¤êü,Ö»Öæ̧ üAAT138 ´ÖÓ,Ö−ÖÖôêû ,ÖÓ,ÖÖ¬Ö¸üü ÃÖ¤üÖ׿־ָüÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¿Öê»»ÖÖôûß ¹ý‡Ô �Óú¬ÖÖ¸ü 11 4 1974 04.01.1994 10 7 1998 17 10 21 »ÖÖêÆüÖ 30.4.2032 »ÖÖêÆüÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ´Öã5Öê›ü ¿Öê»»ÖÖôûßAAT139 ÃÖÖế Ö¾ÖÖ¸êü ¾µÖÓ�ú™ü ´ÖÂ7ÖÖ•Öß ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö •ÖÖÓ³ÖôûߟÖÖÓ›üÖ ÆüÖê−Ö¾Ö›ü•Ö ´Öã5Öê› 1 1 1964 13.03.1992 11 7 1998 17 10 20 ײֻÖÖê»Öß 31.12.2022 −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö �Óú¬ÖÖ¸ü ¤êü,Ö»Öæ̧ ü ´Öã5Öê›üAAT140 ÁÖß ‡Ó,Öôêû ÃÖÓ•ÖµÖ −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ×•Ö¯ÖÆüÖ »ÖÆüÖ−Ö »ÖÖê7Öß ²Öã. †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü 25 12 1971 07.07.1992 11 7 1998 17 10 20 Æü¤ü,ÖÖÓ¾Ö/ †¬ÖÖÔ̄ Öæ̧ ü 31.12.2029 ×−Ö»ÖÓ²ÖߟÖAAT141 ÁÖß ¯ÖÖÓ›üÖ,Öôêû †Ö−ÖÓ¤üÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ³Ö㟵ÖÖ“Öß¾ÖÖ›üß ×¿Ö¸üÖœüÖê7Ö �Óú¬ÖÖ¸ü 4 4 1962 4.1.94 13 7 1998 17 10 18 ו֯֯ÖÏÖ×¿Ö 30.4.2020 −ÖÖÓ¤êü›ü »ÖÖêÆüÖ †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ÃÖê×−ÖÃÖã™üAAT142 ×¾Ö•ÖÖ¯Öã̧ êü •ÖµÖ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.וָü,ÖÖ ²ÖÖ·ÆÖôûß ´Öã5Öê› 24 4 1965 29.08.1988 15 7 1998 17 10 16 ײֻÖÖê»Öß 30.04.2023 �Óú¬ÖÖ¸ü ¤êü,Ö»Öæ̧ ü −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö ²ÖÖ¯Ö¿Öê™ü¾ÖÖ›ßAAT143 ÁÖß ¯Ö¾ÖÖ¸ü ²ÖÖ²Öã ¯ÖêÖ´ÖÖ ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö −ÖÖÓ¤üÖ´Æîü¯Ö פü¾Ö¿Öß ²Öã. ³ÖÖê�ú¸ü 5 3 1968 31.07.1989 15 7 1998 17 10 16 5ÖÖ´ÖÖ.×¿Ö ×Æü. −Ö,Ö¸ü ³ÖÖê�ú¸ü 31.3.2026 ´Öã¤ü5Öê›ü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖ −Ö,Ö¸ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü −ÖÖÓ¤üÖ´Æîü.¯Ö.AAT144 ÁÖß ÃÖÖêôÓû�êú פü»Öß¯Ö Ø¤ü,ÖÖ²Ö¸ü¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ´ÖÖê‘ÖÖôûß Æüôû¤üÖ ³ÖÖê�ú¸ü 31 7 1969 05.03.1992 16 7 1998 17 10 15 Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 31.7.2027 −ÖÖÓ¤êü›ü ´Öã¤ü5Öê›ü ˆ´Ö¸üß ¯ÖÖê´Ö−ÖÖôûÖAAT145 �úÖëÃÖ²Öë ,ÖÓ,ÖÖ¸üÖ´Ö ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ ¿ÖÖ ×�ú−Öß ´ÖÖôêû,ÖÖ¾Ö ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 15 6 1966 05.11.1990 17 7 1998 17 10 14 ¤êü,Ö»Öæ̧ üAAT146 ÁÖß ¯ÖÖ™üᯙ ,ÖÓ,ÖÖ¬Ö¸ü Æü7Ö´ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ ¿ÖÖ �úÖšêü¾ÖÖ›üß ÆüÖê¼ü»Ö ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 22 9 1970 14.09.1990 18 7 1998 17 10 13 ו֯֯ÖÏÖ×¿Ö ³ÖêÖ�ú¸ü 30.09.2028 ´Öã5Öê›ü ײֻÖÖê»Öß −ÖÖÓ¤êü›ü ¤êü,Ö»Öæ̧ ü AAT147 ¯Ö›ü»Ö¾ÖÖ¸ü פü,ÖÓ²Ö¸ü †−ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.¸ü´ÖŸÖÖ¯Öæ¸ü ´ÖÖ−Öæ¸ü ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 1 11 1963 06.04.1992 20 7 1998 17 10 11 ו֯֯ÖÏÖ×¿Ö ³ÖÖê�ú¸ü 31.10.2021 ´Öã5Öê›ü −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö �Óú¬ÖÖ¸ü ¤êü,Ö»Öæ̧ üAAT148 ÁÖß ¯ÖÖÓ̄ Ö™ü¾ÖÖ¸ü ÃÖ5ÖÖÆü¸üßÁÖ߸üÖ´Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö �éúÂ7Öæ̧ ü �éúÂ7Öæ̧ ü −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö 12 05 1971 07.07.1992 22 07 1998 17 10 9 †Ã£Öß 45% ˆ´Ö¸üß 31.05.2029 −ÖÖÓ¤êü›ü »ÖÖêÆüÖ ´Öã¤ü5Öê›ü ²Ö¸ü²Ö›üÖAAT149 ÁÖß »ÖÖêÃÖ¸ü¾ÖÖ¸ü ´ÖÆêü¿Ö �úÖ׿Ö−ÖÖ£Ö ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ˆ5Öôû¾ÖÖ›üß ÃÖ¸üÃÖ´Ö (²Öã.) ×Æü.−Ö,Ö¸ü 19 7 1973 08.08.1996 25 7 1998 16 10 6 ×•Ö ¯Ö ¯ÖÏÖ ¿Öß •Ö,ÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ.Æü¤ü,ÖÖÓ¾Ö 31.07.2031 †¬ÖÖÔ¯Öã¸ü ³ÖÖê�ú¸ü ´Öã¤ü5Öê›ü −ÖÖÓ¤êü›üAAT150 ¯Öã™ü¾ÖÖ›ü ´ÖÖ¬Ö¾Ö −ÖÖ,ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ¯Öã ¯ÖÏÖ.׿Ö. −ÖÖ−Öã−ÖÖ‡Ô�ú ŸÖÖÓ›üÖ ˆ´Ö¸üß ˆ´Ö¸üß 10 4 1968 02.08.1990 28 7 1998 17 10 3 ×•Ö¯Ö ÃÖê¾ÖêŸÖ פü¾Ö¿Öß 30.04.2026 ´Öã¤ü5Öê›ü †¬ÖÖÔ¯Öã¸ü −ÖÖÓ¤êü›üAAT151 ÃÖÖî.´Öã¤ü߸üÖ•Ö ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.׿Ö. ,ÖÖȩ̂ üšüÖ ,ÖÖȩ̂ üšüÖ ˆ´Ö¸üß 23 2 1969 4.03.1992 28 7 1998 17 10 3 ×•Ö¯Ö ÃÖê¾ÖêŸÖ 28.2.2027 ´Öã¤ü5Öê›ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü �Óú¬ÖÖ¸üAAT152 ´ÖÖ¸üÖ¾ÖÖ¸ü ÃÖã̧ êü5ÖÖ ¤ü¿Ö¸ü£Ö ÛÃ¡Ö ¯ÖÏÖ.׿Ö. −ÖÖ,ÖšüÖ7ÖÖ ²Öã ˆ´Ö¸üß ˆ´Ö¸üß 25 2 1975 24.09.1997 28 7 1998 17 9 17 ×•Ö¯Ö ÃÖê¾ÖêŸÖ ˆ´Ö¸üß 28.02.2033 ´Öã¤ü5Öê›ü −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öã¸üAAT153 ,Ö¾ÆüÖ7Öê ¸ü´Öê¿Ö ¤ü¿Ö¸ü£Ö ¯Öã ¯ÖÏÖ.׿Ö. ²ÖÖêôûÃÖÖ(5Öã) ¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ (²Öã) ˆ´Ö¸üß 5 8 1975 01.08.1998 1 8 1998 17 9 30 ‡••ÖŸÖ,ÖÖ¾Ö ˆ´Ö¸üß 31.8.2033 ³ÖÖê�ú¸ü ´Öã¤ü5Öê›ü †¬ÖÖÔ¯Öã¸ü ˆ´Ö¸üßAAT154 ÁÖß “Ö¾ÆüÖ7Ö ¸üÖ•ÖêÀ¾Ö¸ü “ÖÖ±úÖ•Öß ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¾ÖÖôû�êú¾ÖÖ›üß ÃÖ¸üÃÖ´Ö (²Öã.) ×Æü.−Ö,Ö¸ü 6 1 1976 16.12.1995 1 8 1998 16 9 30 •Ö,ÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ.Æü¤ü,ÖÖÓ¾Ö 31.01.2034 †¬ÖÖÔ¯Öã¸ü ³ÖÖê�ú¸ü Æü¤ü,ÖÖÓ¾Ö ×Æü´ÖÖµÖŸÖ−Ö,Ö¸üAAT155 ÁÖß´ÖŸÖß 5ÖÖ−ÖÖ¯Öã̧ ü�ú¸ü ³ÖÖ,µÖÁÖß ¯ÖãÓ›ü×»Ö�ú¸üÖ¾Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö −ÖÖÓ¤üÖ´Æîü.¯Ö. פü¾Ö¿Öß ²Öã. ³ÖÖê�ú¸ü 25 5 1978 1.8.1998 1 8 1998 17 9 30 ו֯֯ÖÏÖ×¿Ö 31.5.2036 −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öã¸ü ´Öã¤ü5Öê›ü דÖ5Ö»Ö¾ÖÖ›üßAAT156 ÁÖß.‘ÖÖë,Ö›êü ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ×�ú¿Ö−Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö †Ó•Ö7Öß ×�ú−ÖÖôûÖ ×²Ö»ÖÖê»Öß 31 1 1968 01.01.94 3 8 1998 17 9 28 ³ÖÖê�ú¸ü, ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü 31.01.2026 −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö −ÖÖÓ¤êü›ü ´Öã5Öê›ü ¬Öã̄ ¯ÖÖ/−ÖÖµÖ,ÖÖ¾ÖAAT157 ¯ÖšüÖ7Ö •Ö×»Ö»Ö5ÖÖ−Ö ˆ´Ö¸üÖ¾Ö5ÖÖ−Ö ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö �ú−µÖÖ ×Æü.−Ö,Ö¸ü �ú−µÖÖ ×Æü.−Ö,Ö¸ü 1 7 1962 31.7.1989 4 8 1998 27 9 16 ÃÖÖê−ÖÖôûÖ, Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 31.7.020 ³ÖÖê�ú¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ×�ú−Ö¾Ö™ü ²Öß™ü̧ ü,ÖÖ¾ÖAAT158 ÁÖß ²ÖÖế Ö−ÖÖôêû ÁÖß×−Ö¾ÖÖÃÖ ¿ÖÓ�ú¸ü¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ÃÖÖ¾Ö¸ü5Öê›ü �éúÂ7Öæ̧ ü −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö 07 07 1973 08.07.1992 04 08 1998 17 9 27 ¯ÖNÖÖ¬ÖÖŸÖ ÆüÖ¤ü,ÖÖÓ¾Ö ×²Ö»ÖÖê»Öß 31.07.2031 −ÖÖÓ¤êü›ü ײֻÖÖê»Öß »ÖÖêÆüÖ −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö

 • 6

  פü ´Ö ¾Ö פü ´Ö ¾Ö ¾ÖÂÖÔ ´Ö פü ¯ÖÃÖÓŸÖß �Îú.1

  ¯ÖÃÖÓŸÖß �Îú.

  ¯ÖÃÖÓŸÖß 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  ×¾Ö¾Ö¸ü7Ö ¯ÖŸÖ߯֟−Öß ÃÖê¾ÖêŸÖ

  †ÃÖ»µÖÖÃÖ �úÖµÖÔ̧ üŸÖ

  ךü�úÖ7Ö ¾Ö 5ÖÖŸµÖÖ“ÖÖ ˆ»»Öê5Ö �ú¸üÖ¾ÖÖ

  ÃÖê¾ÖÖ �úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ �úÖ´Ö �êú»Ö껵ÖÖ ¯Öæ¾ÖᓵÖÖ ¿ÖÖôûÖ ¾Ö ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖÓ“Öê

  −ÖÖ¾Ö

  ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÃÖÓ‘Ö™ü−Öê“ÖÖ ¸üÖ•µÖ

  / וֻÆüÖ †¬µÖNÖ,

  ÃÖ¸üד֙ü7ÖßÃÖ, �úÖêÂÖÖ¬µÖNÖ ¾Ö �úÖµÖÔÖ¬µÖNÖ

  ÃÖê¾ÖÖ ×−Ö¾Öé¢Öß ×¤ü−ÖÖÓ�ú

  ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×�úµÖ ²Ö¤ü»ÖßÃÖÖšüß

  ¯ÖÃÖÓŸÖß�Îú´Ö ŸÖß−Ö ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö

  ¸üÖÆüŸÖ

  †ÃÖ»Öê»Öê ךü�úÖ7Ö

  ¿ÖÖôûÖ ú�ëú¦ü ŸÖÖ»Öã�úÖ •Ö−´Ö פü. ¯ÖÏ£Ö´Ö −Öế Ö7Öã�ú פü−ÖÖÓ�ú

  �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖŸÖß»Ö

  ˆ¯ÖÛã֟Öß ×¤ü−ÖÖÓ�ú

  �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖŸÖᯙ ÃÖê¾ÖÖ �úÖôû

  ÃÖÓ¤ü³ÖÔ 31.05.2016

  �ãú´ÖÖ¸üß. ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ. ¯Ö׸üŸÖŒŸµÖÖ.†¯ÖÓ,Ö. ´ÖŸÖß´ÖÓ¤ü ¯ÖÖ»µÖÖ“Öê

  ¯ÖÖ»Ö�ú,‘Ö™üï±úÖê™üߟ�ú�Ôú¸üÖê,Ö,†¬ÖÖÕ,Ö¾ÖÖµÖæ,

  ›üÖµÖ»ÖêÃÖßÃÖ, †ÃÖ»µÖÖÃÖ Ã¯Ö™ü ˆ»»Öê5Ö �ú¸üÖ¾ÖÖ

  CODE NO

  ׿ÖNÖ�úÖÓ“Öê −ÖÖÓ¾Ö (ÁÖß.ÁÖß´ÖŸÖß †Ö›ü−ÖÖ¾Ö −ÖÖ¾Ö ¾Ö›üß»ÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö)

  Ø»Ö,Ö¯ÖãºþÂÖ/ÛáÖ

  ¯Ö¤ü

  AAT159 ÁÖß´ÖŸÖß.�úÖê−ÖÖôêû ÃÖã»ÖÖê“Ö−ÖÖ ÃÖÖ¬Öã̧ üÖ¾Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ×•Ö¯ÖÆüÖ†Ö™üß †Ö™üß Æü¤ü,ÖÖÓ¾Ö 22 6 1977 4.8.1998 4 8 1998 17 9 27 ו֯֯ÖÏÖ¿ÖÖ ×¿Ö¾Ö7Öß 30.6.2035 �úÓú¬ÖÖ¸ü »ÖÖêÆüÖ −ÖÖÓ¤êü›ü �Óú¬ÖÖ¸üAAT160 ÁÖß ›üÖÓ,Öê �úÖ´ÖÖ•Öß ²ÖÖ¯Öæ̧ üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¬Ö−Ö¾µÖÖ“Öß¾ÖÖ›üß ÃÖ¸üÃÖ´Ö (²Öã.) ×Æü.−Ö,Ö¸ü 7 8 1977 04.08.1998 4 8 1998 16 9 27 ´ÖÓ,Ö¹ýôû, �úÖÓ›»Öß (²Öã.) 31.08.2035 −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öã¸ü ´Öã¤ü5Öê›ü −ÖÖÓ¤æüÃÖÖ, −ÖÖÓ¤êü›üAAT161 ÃÖÖî. ×ÃÖ¬¤üß ÃÖÖ²Öê¸üÖ ×•Ö»ÖÖ−Öß Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö �ú−µÖÖ ²Ö¸ü²Ö›üÖ ²Ö¸ü²Ö›üÖ −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö 05 06 1971 01.01.1994 05 08 1998 17 9 26 ו֯֯ÖÏÖ×¿Ö ×²Ö»ÖÖê»Öß 30.06.2029 »ÖÖêÆüÖ −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öã¸ü �úÆüÖôûÖAAT162 ÁÖß •ÖÖê¿Öß ÁÖß�úÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö −Ö¸üØÃÖÆüÖ“ÖÖµÖÔ ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.•Öã®Öß ×“Ö�ú−ÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü 15 7 1971 09.07.1992 5 8 1998 17 9 26 ו֯֯ÖÏÖ×¿Ö Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 31.7.2029 ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üAAT163 ÁÖß ÃÖÖµÖ²Ö»Öæ ÃÖÖ‡Ô−ÖÖ£Ö ³Öã´Ö®ÖÖ ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.†Ö»Öæ¸ü ²ÖÖôûÖ¯Öæ¸ü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü 16 1 1975 03.09.1997 5 8 1998 17 9 26 †ÛÃ£Ö 40% ײֻÖÖê»Öß 31.1.2033 †Ö»Öæ¸üAAT164 ÁÖß Ø¿Ö¤êü ,Ö7Öê¿Ö ,µÖÖ−ÖÖê²ÖÖ ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ‡Ô••ÖŸÖ,ÖÖÓ¾Ö ²Ö¸ü²Ö›üÖ −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö 07 06 1976 29.08.1997 05 08 1998 17 9 26 ײֻÖÖê»Öß 30.06.2034 ´Öã¤ü5Öê›ü −ÖÖÓ¤êü›ü ˆ´Ö¸üß ´Ö−Öã¸ü ŸÖ.²Ö.AAT165 ÁÖß ÆüÖêôû�ú¸ü ¤êü¾Ö²ÖÖ ×¤ü,ÖÖÓ²Ö¸ü ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö −ÖÖµÖ,ÖÖ¾ÖÓ −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö 23 06 1976 06.12.1996 05 08 1998 17 9 26 ײֻÖÖê»Öß 31.06.2034 −ÖÖÓ¤êü›ü ´Öã¤ü5Öê›ü »ÖÖêÆüÖ −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾ÖAAT166 ÁÖß´ÖŸÖß ¾ÖÖ−Ö5Öê›êü ¾ÖÓ¤ü−ÖÖ ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ,ÖÖê»Öì,ÖÖÓ¾Ö �ú.Æü¤ü,ÖÖ¾Ö Æü¤ü,ÖÖÓ¾Ö 2 7 1978 06.08.1998 6 8 1998 17 9 25 ו֯֯ÖÏÖ×¿Ö Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 31.7.2036 −ÖÖÓ¤êü›ü ³ÖÖê�ú¸ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ˆ´Ö¸ü5Öê›üAAT167 ¤êü¿Ö´Öã5Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö¸üÖ¾Ö {ÉÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ×¿Ö¾Öæ¸ü ŸÖôû7Öß Æü¤ü,ÖÖÓ¾Ö 9 6 1974 30.12.1993 10 8 1998 17 9 21 ו֯֯ÖÏÖ×¿Ö ×�ú−Ö¾Ö™ü Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 30.06.2032 ¨ÉÖnùJÉäb÷ xÉÉÆnäùb÷ ¦ÉÉäEò®ú =¨É®úJÉäb÷ ÊEòxÉ´É]õAAT168 ÁÖß �ú´Öšêü¾ÖÖ›ü ¯ÖÓœü¸üß−ÖÖ£Ö ×¤ü,ÖÓ²Ö¸ü ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö �éúÂ7Öæ̧ ŸÖÖÓ›üÖ �éúÂ7Öæ̧ ü −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö 17 12 1972 03.01.1994 13 08 1998 17 9 18 ¯ÖNÖÖ¬ÖÖŸÖ ´Öã5Öê›ü ײֻÖÖê»Öß 31.12.2030 −ÖÖÓ¤êü›ü »ÖÖêÆüÖ †¬ÖÖÔ¯Öã¸ü �éúÂ7Öæ̧ ü AAT169 ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖÖ¾ÖŸÖê ´ÖÖµÖÖ ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ×“Ö5Ö»Ö¾ÖÖ›üß −ÖæŸÖ−Ö ³ÖÖê�ú¸ü 4 6 1978 3.8.1998 13 8 1998 17 9 18 30.6.2036 −ÖÖÓ¤êü›ü ´Öã¤ü5Öê›ü †¬ÖÖÔ¯Öã¸ü דÖ5Ö»Ö¾ÖÖ›üßAAT170 •ÖµÖÁÖß ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö ¯ÖÖšü�ú ÄÖß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ “ÖÖî±úÖôûÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 12 06 1971 14.08.1998 14 08 1998 17 9 17 †¯ÖÓ,Ö 30.6.2029 »ÖÖêÆüÖ †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü �Óú¬ÖÖ¸ü −ÖÖÓ¤êü›üAAT171 ÁÖß ¿Öê5Ö †²¤ãü»Ö †•Öß•Ö ´ÖÆêü²Öã²Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ,ÖÖê¤ü´Ö,ÖÖ¾Ö �úÖê»ÖÓ²Öß −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö 1 7 1972 17.6.1994 14 8 1998 17 8 30 ו֯֯ÖÏÖ×¿Ö Æü¤ü,ÖÖ¾Ö, ײֻÖÖê»Öß 30.6.2030 »ÖÖêÆüÖ −ÖÖÓ¤êü›ü †Ö‘ÖÖÔ¯Öã¸ü �úÆüÖôûÖAAT172 Ø¿Ö¤êü −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö −ÖÖ,Ö−ÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ÃÖ.׿Ö. ¯ÖÏÖ.׿Ö. ו־ֻÖÖŸÖÖÓ›üÖ ˆ´Ö¸üß ˆ´Ö¸üß 28 9 1971 19.06.1995 19 8 1998 17 9 12 †Ã£Öß- 50% ˆ´Ö¸üß 30.09.2029 ´Öã¤ü5Öê›ü −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö ³ÖÖê�ú¸üAAT173 ¬Öã́ ÖÖôêû ´ÖÓ,Ö»ÖÖ ´ÖÖ×7Ö�ú¸üÖ¾Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ×•Ö¯ÖÆüÖ ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü ´Öã5Öê› 16 6 1972 19.08.1998 19 8 1998 17 9 12 ו֯֯ÖÏÖ×¿Ö ¤êü,Ö»Öã̧ ü 30.06.2030 ¤êü,Ö»Öæ̧ ü ײֻÖÖê»Öß −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤üAAT174 ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü †¿ÖÖê�ú ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ´ÖÖÓ•Ö¸üß ´ÖÖÓ•Ö¸üß ´Öã5Öê› 3 1 1963 28.08.1998 28 8 1998 17 9 3 ´Öã5Öê›ü 31.01.2019 �Óú¬ÖÖ¸ü −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö �Óú¬ÖÖ¸ü ²ÖÖ·ÆÖôûß ÃÖê−ÖßÃÖã™üAAT175 ÁÖß ŸÖê»ÖÓ,Öê ¿ÖÓ�ú¸ü ÃÖÓ³ÖÖ•Ö߸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ×¤ü¾Ö¿Öß²Öã פü¾Ö¿Öß ²Öã. ³ÖÖê�ú¸ü 19 1 1971 28.08.1998 28 8 1998 17 9 3 ³ÖÖê�ú¸ü 31.1.2029 »ÖÖêÆüÖ �Óú¬ÖÖ¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü פü¾Ö¿Öß ¾ÖÖ›üßAAT176 ÃÖÖî. �êú¸ü»Öê ¯ÖÖ¾ÖÔŸÖß ,Ö7Ö¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö �ú−µÖÖ −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö 22 07 1975 17.11.1995 28 08 1998 17 9 3 †Ã£Öß40% ´Öã5Öê›ü 31.07.2033 −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾ÖAAT177 ÁÖß ¯ÖÖê¸ü›ü¾ÖÖ¸ü ׯָüÖ•Öß −Ö¸ü×ÃÖ´Ö»Öæ ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö †•ÖÖÔ¯Öæ¸ü ײֻÖÖê»Öß ×²Ö»ÖÖê»Öß 8 7 1970 12.12.96 3 9 1998 16 8 28 ײֻÖÖê»Öß 31.07.2028 ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö ¤êü,Ö»Öæ̧ ü �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üßAAT178 ÁÖß ³ÖÖÓ,Öê ²ÖÖ»ÖÖ•ÖßÁÖָ߯֟üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¤êü¾ÖšüÖ7ÖÖ ¤êü¾ÖšüÖ7ÖÖ ³ÖÖê�ú¸ü 3 7 1966 05.09.98 5 9 1998 17 8 26 31.7.2024 ´Öã5Öê›ü »ÖÖêÆüÖ �Óú¬ÖÖ¸üAAT179 ÁÖß Û³ÖÃÖê ³ÖÖˆ¸üÖ¾Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¸üÖê×Æüد֯Öôû,ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖÓ›üÖ ×“Ö�úÖôûÖ ´Öã¤ü5Öê›ü 8 4 1967 31.12.1993 5 9 1998 17 8 26 ³ÖÖê�ú¸ü 31.04.2025 −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ˆ´Ö¸üß ¸üÖê×Æüد֯Öôû,ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖÓ›üÖAAT180 ׿ÖÓ¤êü ¸ü´Öê¿Ö ¤üÖÃÖ¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö �úôû�úÖ ²ÖÖ¹ýôû �Óú¬ÖÖ¸ü 20 6 1973 8.9.98 8 9 1998 17 8 23 �Óú¬ÖÖ¸ü 30.6.2031 ´Öã5Öê›ü »ÖÖêÆüÖ ×²Ö»ÖÖê»Öß ¯Öêšü¾Ö›ü•ÖAAT181 ´ÖãÓ›ü�ú¸ü ´Öã»Öá¬Ö¸ü ¿ÖÓ�ú¸ü¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ÆÓü,Ö¸ü,ÖÖ ÆÓü,Ö¸ü,ÖÖ ´Öã5Öê› 5 3 1969 25.09.1998 25 9 1998 17 8 6 31.03.2027 �Óú¬ÖÖ¸ü −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö −ÖÖÓ¤êü›ü ´Öã5Öê›üAAT182 ÁÖß´ÖŸÖß ¿ÖÖáÖß µÖÖê×,ÖŸÖÖ †−ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ÄÖß ¯ÖÏÖ.×¿Ö »Öê²Ö¸ü�úÖò»Ö−Öß ¾ÖוָüÖ²ÖÖ¤ü −ÖÖÓ¤êü›ü 12 10 1974 03.12.1996 11 11 1998 17 6 20 . וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ×¿Ö ´Öã¤ü5Öê›ü ´Öã¤ü5Öê›ü 31.10.2032 †¬ÖÖÔ¯Öã¸ü »ÖÖêÆüÖ ´Öã¤ü5Öê›ü −ÖÖÓ¤êü›üAAT183 ÃÖÖî. •ÖÖê¿Öß ÃÖã»Ö³ÖÖ ÃÖã³ÖÖÂÖ¸üÖ¾Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ×•Ö ¯Ö ¯ÖÏÖ ¿ÖÖ ŸÖ´Ö»Öæ¸ü ¯Öã−ÖÔ¾ÖÃÖ−Ö −Ö¸Óüü,Ö»Ö ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 13 6 1973 07.07.1992 18 11 1998 17 6 13 ו֯֯ÖÏÖ×¿Ö −ÖÖÓ¤êü›ü ³ÖÖê�ú¸ü ´Öã5Öê›ü ײֻÖÖê»Öß −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö ¤êü,Ö»Öæ̧ üAAT184 ÁÖß´ÖŸÖß ³ÖÖêÃÖ»Öê †Ö¿ÖÖ −ÖÖ,ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÖÃÖ¤ü,ÖÖ¾Ö ŸÖ¸üÖê›üÖ²Öã −ÖÖÓ¤êü›ü 15 6 1968 29.08.1997 21 11 1998 17 6 10 ×¾Ö»ÖÖê»Öß 30.6.2026 †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ´Öã¤ü5Öê›ü »ÖÖêÆüÖAAT185 þÖÖ´Ößê †Ö¿Ö»ÖŸÖÖ ´ÖÆÓüŸÖµµÖÖ Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ×•Ö¯ÖÆüÖ ´Öãػ֓Öê ´Öã5Öê›ü ´Öã5Öê› 20 6 1975 18.11.1995 24 12 1998 17 5 7 ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ×²Ö»ÖÖê»Öß 30.06.2033 ´Öã5Öê›ü ´Öã5Öê›ü ´Öã5Öê›ü ´Öã5Öê›üAAT186 −Öễ Ö,ÖÖ¾Ö�ú¸ü †×−Ö»Ö µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ¯Öã. ¯ÖÏÖ.׿Ö. ²Öê»Ö¤ü¸üÖ ŸÖôêû,ÖÖ¾Ö ˆ´Ö¸üß 30 1 1964 28/12/1993 6 1 1999 17 4 25 ×�ú−Ö¾Ö™ü 2022 ³ÖÖê�ú¸ü −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ˆ´Ö¸üßAAT187 ÃÖÖê−Ö�úÖÓ²Öôêû †Ö−ÖÓ¤ü −ÖÖ,ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö �ëú.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.¿Öê�úÖ¯Öæ̧ ü ¿Öê�úÖ¯Öæ̧ ü �Óú¬ÖÖ¸ü 13 5 1968 2.1.1988 14 1 1999 17 4 17 �Óú¬ÖÖ¸ü 31.5.2026 »ÖÖêÆüÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ´Öã5Öê›ü ..AAT188 ÁÖß. ÃÖæµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ,ÖÖêؾ֤ü ¯ÖãÓ›ü×»Ö�ú¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ÃÖÖµÖ»Ö¾ÖÖ›üß ×−Ö´Ö,ÖÖ¾Ö Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 14 10 1971 26.06.1992 1 2 1999 17 3 30 ˆÃ´ÖÖ−ÖÖ²ÖÖ¤ü 31.10.2029 −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ´Öã¤ü5Öê›ü ×−Ö´Ö,ÖÖ¾ÖAAT189 •ÖÓ,Ö´Öê �êú¸ü²ÖÖ −ÖÖ,ÖÖê²ÖÖ ¯ÖãºþÂÖ. ¯ÖÏÖ.×¿Ö ×•Ö.¯Ö.ÆüÖ.�ú»ÖÓ²Ö¸ü ,ÖÖÓ׬Ö−Ö,Ö¸ü »ÖÖêÆüÖ 1 4 1968 13.9.1990 2 2 1999 17 3 29 ³ÖÖê�ú¸ü �Óú¬ÖÖ¸ü 30.4.2026 �Óú¬ÖÖ¸ü −ÖÖÓ¤êü›ü ´Öã¤ü5Öê›ü ד֟Öôûß »ÖÖêÆüÖAAT190 ÁÖß ¾ÖÖ¸ü»Öê ¸üÖ•Ö�ãú´ÖÖ¸ü ´ÖÖ¸üÖêŸÖ߸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö −ÖãŸÖ−Ö³ÖÖê�ú¸ü −ÖæŸÖ−Ö ³ÖÖê�ú¸ü 15 8 1971 1.1.1994 6 2 1999 17 3 25 ײֻÖÖê»Öß 31.8.2029 −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öã¸ü ´Öã¤ü5Öê›ü ³ÖÖê�ú¸ü

 • 7

  פü ´Ö ¾Ö פü ´Ö ¾Ö ¾ÖÂÖÔ ´Ö פü ¯ÖÃÖÓŸÖß �Îú.1

  ¯ÖÃÖÓŸÖß �Îú.

  ¯ÖÃÖÓŸÖß 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  ×¾Ö¾Ö¸ü7Ö ¯ÖŸÖ߯֟−Öß ÃÖê¾ÖêŸÖ

  †ÃÖ»µÖÖÃÖ �úÖµÖÔ̧ üŸÖ

  ךü�úÖ7Ö ¾Ö 5ÖÖŸµÖÖ“ÖÖ ˆ»»Öê5Ö �ú¸üÖ¾ÖÖ

  ÃÖê¾ÖÖ �úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ �úÖ´Ö �êú»Ö껵ÖÖ ¯Öæ¾ÖᓵÖÖ ¿ÖÖôûÖ ¾Ö ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖÓ“Öê

  −ÖÖ¾Ö

  ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÃÖÓ‘Ö™ü−Öê“ÖÖ ¸üÖ•µÖ

  / וֻÆüÖ †¬µÖNÖ,

  ÃÖ¸üד֙ü7ÖßÃÖ, �úÖêÂÖÖ¬µÖNÖ ¾Ö �úÖµÖÔÖ¬µÖNÖ

  ÃÖê¾ÖÖ ×−Ö¾Öé¢Öß ×¤ü−ÖÖÓ�ú

  ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ×�úµÖ ²Ö¤ü»ÖßÃÖÖšüß

  ¯ÖÃÖÓŸÖß�Îú´Ö ŸÖß−Ö ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö

  ¸üÖÆüŸÖ

  †ÃÖ»Öê»Öê ךü�úÖ7Ö

  ¿ÖÖôûÖ ú�ëú¦ü ŸÖÖ»Öã�úÖ •Ö−´Ö פü. ¯ÖÏ£Ö´Ö −Öế Ö7Öã�ú פü−ÖÖÓ�ú

  �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖŸÖß»Ö

  ˆ¯ÖÛã֟Öß ×¤ü−ÖÖÓ�ú

  �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖŸÖᯙ ÃÖê¾ÖÖ �úÖôû

  ÃÖÓ¤ü³ÖÔ 31.05.2016

  �ãú´ÖÖ¸üß. ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ. ¯Ö׸üŸÖŒŸµÖÖ.†¯ÖÓ,Ö. ´ÖŸÖß´ÖÓ¤ü ¯ÖÖ»µÖÖ“Öê

  ¯ÖÖ»Ö�ú,‘Ö™üï±úÖê™üߟ�ú�Ôú¸üÖê,Ö,†¬ÖÖÕ,Ö¾ÖÖµÖæ,

  ›üÖµÖ»ÖêÃÖßÃÖ, †ÃÖ»µÖÖÃÖ Ã¯Ö™ü ˆ»»Öê5Ö �ú¸üÖ¾ÖÖ

  CODE NO

  ׿ÖNÖ�úÖÓ“Öê −ÖÖÓ¾Ö (ÁÖß.ÁÖß´ÖŸÖß †Ö›ü−ÖÖ¾Ö −ÖÖ¾Ö ¾Ö›üß»ÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö)

  Ø»Ö,Ö¯ÖãºþÂÖ/ÛáÖ

  ¯Ö¤ü

  AAT191 ÃÖÖî. ¤ãüøêü ÃÖÓ¬µÖÖ ¬ÖÖêØ›ü²ÖÖ Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö •ÖîŸÖÖ¯Öã¸ü د֯Öôû,ÖÖ¾Ö �úÖê −ÖÖÓ¤êü›ü 15 10 1975 11.1.96 08 03 1999 17 2 23 ¯ÖŸÖß ÃÖê¾ÖêŸÖ 5ÖÖ.´ÖÆüÖ.−ÖÖÓ¤êü›ü 31.10.33 »ÖÖêÆüÖ †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ´Öã¤ü5Öê›ü −ÖÖÓ¤êü›ü AAT192 ÁÖß.´Öפü�ãÓú™üÖ¾Ö¸ü ׿־ֿÖÓ�ú¸ü ,ÖÓ,ÖÖ¬Ö¸ü ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ´Ö´Ö¤üÖ¯Öã¸ü Æãü−Ö,ÖãÓ¤üÖ ×²Ö»ÖÖê»Öß 11 5 1975 30.08.97 13 4 1999 17 1 18 ו֯֯ÖÏÖ×¿Ö »ÖÖŸÖæ¸ü ײֻÖÖê»Öß 31.05.2033 ´Öã5Öê›ü −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö »ÖÖêÆüÖ �úãÓú›ü»Ö¾ÖÖœüßAAT193 ÁÖß ¿Öê5Ö ´ÖÆêüŸÖÖ²Ö ¿Öê ÆãüÃÖê−Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö 5Ö›ü�úß ÃÖÖê−ÖÖ¸üß ³ÖÖê�ú¸ü 20 6 1964 07.07.1992 24 4 1999 17 1 7 ×�ú−Ö¾Ö™ü/³ÖÖê�ú¸ü 30.6.2022 Æü¤ü,ÖÖ¾Ö ´Öã¤ü5Öê›ü −ÖÖÓ¤êü›ü ³ÖÖê�ú¸üAAT194 ²ÖÖ¸üÆüÖŸÖê ÃÖÖê´Ö−ÖÖ£Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ²Öȩ̂ üôûß 5Öã. 5Ö.5ÖÓ›ü,ÖÖ¾Ö ´Öã5Öê› 8 4 1972 19.06.1995 8 6 1999 16 11 23 ו֯֯ÖÏÖ×¿Ö ×�ú−Ö¾Ö™ü 22.07.2030 −ÖÖÓ¤êü›ü −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ²Öȩ̂ üôûß 5Öã.AAT195 ÃÖÖî.ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¿Ö¸ü¤üß−Öß ¬ÖÖë›æü áÖß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.´Öë›ü�úÖ ´Öã¤ü5Öê›ü ´Öã¤ü5Öê›ü 4 1 1961 28.12.1983 15 6 1999 16 11 16 ÆüÖ¤ü,ÖÖ¾Ö 31.1.2019 −ÖÖÓ¤êü›ü ˆ´Ö¸üß ³ÖÖê�ú¸ü ´Öã¤ü5Öê›ü ÃÖê×−ÖÃÖã™üAAT196 ÁÖß ¯ÖÃÖ−Öã̧ ü¾ÖÖ¸ü −Ö¸üØÃÖ,Ö ¯ÖÓœü¸üß−ÖÖ£Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö −ÖãŸÖ−Ö³ÖÖê�ú¸ü −ÖæŸÖ−Ö ³ÖÖê�ú¸ü 29 5 1971 14.9.1990 15 6 1999 16 11 16 5Ö¯ÖÏÖ¿ÖÖ ×�ú−Ö¾Ö™ü 31.5.1929 −ÖÖÓ¤êü›ü Æü¤ü,ÖÖ¾Ö ×Æü.−Ö,Ö¸ü ³ÖÖê�ú¸ü †Ö¤üß¾ÖÖÃÖßÃÖê¾ÖÖAAT197 פü−Ö�ú¸ü ¸êü5ÖÖ ´ÖÖ×7Ö�ú¸üÖ¾Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ÆÓü,Ö¸ü,ÖÖ ÆÓü,Ö¸ü,ÖÖ ´Öã5Öê› 29 1 1977 28.08.1997 15 6 1999 16 11 16 5ÖÖ¯ÖÏÖ×¿Ö ´Öã¤ü5Öê›ü 31.01.2035 −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö ´Öã5Öê›üAAT198 ÁÖß.»ÖÖÓ›ü,Öê †Ó�ãú¿Ö ¤üÖ¤üÖ¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¤êü,ÖÖÓ¾Ö ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü ´Öã5Öê› 1 11 1965 08.02.1989 16 6 1999 16 11 15 †ÛÃ£Ö 45% ×�ú−Ö¾Ö™ü 31.10.2023AAT199 ¯ÖÖ™üᯙ ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ˆ““ÖÖ −Ö ´ÖÖ¾Ö»Öß ´Öã5Öê› 14 8 1967 04.01.1994 16 6 1999 16 11 15 31.08.2025 ¤êü,Ö»Öæ̧ ü ײֻÖÖê»Öß −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö ü̧Ö¾Ö7Ö�úÖêôûÖAAT200 ÁÖß.¿Öêôû�êú ¾µÖÓ�ú™ü ¬ÖÖë›üß²ÖÖ ¯ÖãºþÂÖ. ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.²Öê™üÃÖÖÓ,Ö¾Öß �Îú.2 ¿Öê¾Ö›üß ²ÖÖ. »ÖÖêÆüÖ 24 8 1968 20.06.1995 16 6 1999 16 11 15 ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.²ÖÖȩ̂ ü,ÖÖ¾Ö ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.´ÖÖôêû,ÖÖ¾Ö ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ —Ö ü̧ß 31.08.2026 −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öã¸ü ´Öã¤ü5Öê›ü ×¾ÖÂ7Öã̄ Öã̧ üßAAT201 ÃÖÖî. ²Öêôû,Öê �ú´Ö»Ö ×¾ÖÀ¾Ö−ÖÖ£Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÖ5ÖÓ›êü¾ÖÖ›üß ×Æü¯¯Ö¸ü,ÖÖ ´Öã5Öê› 2 3 1972 01.01.1994 16 6 1999 16 11 15 ו֯֯ÖÏÖ×¿Ö −ÖÖÓ¤êü›ü´Öã5Öê›ü 31.03.2030 �Óú¬ÖÖ¸ü »ÖÖêÆüÖ −ÖÖÓ¤êü›ü AAT202 ÁÖß ´ÖîÃÖ−Ö¾ÖÖ›ü ²ÖÖ»ÖÖ•Öß »ÖN´Ö7Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ×•Ö¯ÖÆüÖ³ÖÖê�ú¸ü �ú−µÖÖ ³ÖÖê�ú¸ü ³ÖÖê�ú¸ü 4 6 1972 20.06.1995 16 6 1999 16 11 15 −ÖÖÓ¤êü›ü 30.6.2030 ˆ´Ö¸üß ´Öã¤ü5Öê›ü Æü¤ü,ÖÖ¾Ö ³ÖÖê�ú¸ü NCCAAT203 ÁÖß �úÖȩ̂ ü²Ö›ü ,ÖÖêؾ֤ü »ÖN´Ö7Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.³Ö™ü,Ö»»Öß ¤êü,Ö»Öæ̧ ü ¯Öêšü†´Ö¸Ö¯Öæ¸ü ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 14 7 1974 07.08.1996 16 6 1999 16 11 15 ו֯֯ÖÏÖ×¿Ö ×�ú−Ö¾Ö™ü −ÖÖÓ¤êü›ü »ÖÖêÆüÖ †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ¤êü,Ö»Öæ̧ üAAT204 ´Öšü¯ÖŸÖß †Öë�úÖ¸ü ²ÖÖ¯Öã̧ üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ÃÖÖÓ,Ö¾Öß ×Æü¯¯Ö¸ü,ÖÖ ´Öã5Öê› 23 2 1975 19.06.1995 16 6 1999 16 11 15 ×�ú−Ö¾Ö™ü 28.02.2033 �Óú¬ÖÖ¸ü −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö ¤êü,Ö»Öæ̧ ü •ÖÖÓ²Ö (²Öã.)AAT205 ÁÖß Ø¿Ö¤êü ²ÖÖ»ÖÖ•Öß −ÖÖ,ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ,ÖÖȩ̂ ü»Öê,ÖÖ¾Ö �ú.Æü¤ü,ÖÖ¾Ö Æü¤ü,ÖÖÓ¾Ö 6 6 1972 21.4.1997 17 6 1999 16 11 14 ו֯֯ÖÏÖ×¿Ö ×²Ö»ÖÖê»Öß 30.6.2030 −ÖÖÓ¤êü›ü ³ÖÖê�ú¸ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ´ÖÖ»Öì,ÖÖ¾Ö ˆ´Ö¸ü5Öê›üAAT206 ÁÖß −ÖÖ‡Ô�ú¾ÖÖ›êü ÃÖÓ•ÖµÖ �úÖë×›ü²ÖÖ ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö �êú.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.דÖ5Ö»Öß ×“Ö5Ö»Öß �Óú¬ÖÖ¸ü 7 10 1971 30.06.1995 18 6 1999 16 11 13 †Ó,Ö7Ö¾ÖÖ›üß ´Ö¤üŸÖ−ÖßÃÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 31.10.2029 »ÖÖêÆüÖ −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö ´Öã¤ü5Öê›ü ²ÖÖ“ÖÖê™üß ŸÖÖ.�Óú¬ÖÖ¸üAAT207 ÁÖß ‡Ó¤ãü¸ü�ú¸ü ×¾Ö•ÖµÖ −ÖÓ¤ü¸üÖ´Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ×•Ö.¯Ö.ÆüÖ.²ÖÖ“ÖÖê™üß ²ÖÆüÖ¤ü¤ü¸ü¯Öæ¸üÖ �Óú¬ÖÖ¸ü 20 6 1972 11.02.1994 18 6 1999 16 11 13 ו֯֯ÖÏÖ¿ÖÖ ˆ´Ö¸ü,ÖÖ Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 30.06.2032 »ÖÖêÆüÖ ´Öã¤ü5Öê›ü −ÖÖÓ¤êü›ü �úÓú¬ÖÖ¸üAAT208 ´ÖãÓÃÖÖ›êü ˆ¢Ö´Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ¯ÖãºþÂÖ. ¯ÖÏÖ.×¿Ö “ÖÖê¸Óü²ÖÖ ²Öã. ´Ö−ÖÖšüÖ Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 30 5 1967 07.07.1992 19 6 1999 16 11 12 ו֯֯־ÖÔ ³ÖÖê�ú¸ü 31.5.2025 −ÖÖÓ¤êü›ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ´Öã¤ü5Öê›ü ³ÖÖê�ú¸üAAT209 ÁÖß ´Öë›ü�êú ³ÖÖ¸üŸÖ †Ö−ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö −ÖãŸÖ−Ö³ÖÖê�ú¸ü −ÖæŸÖ−Ö ³ÖÖê�ú¸ü 9 3 1968 30.9.1992 19 6 1999 16 11 12 Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 31.3.2026 Æü¤ü,ÖÖ¾Ö ´Öã¤ü5Öê›ü ×Æü.−Ö,Ö¸ü ³ÖÖê�ú¸üAAT210 ´ÖÖê¸ü»Ö¾ÖÖ¸ü ¸üŸ−Ö´ÖÖ»ÖÖ ÁÖ߸üÖ´Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ ¿ÖÖ ŸÖ›ü5Öê»Ö ¾Ö®ÖÖôûß ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 1 6 1975 06.11.1995 19 6 1999 16 11 12 5ÖÖ¯ÖÏÖ×¿Ö ×²Ö»ÖÖê»Öß 30.06.2033 ´Öã5Öê›ü ײֻÖÖê»Öß −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö “Öî−Ö¯Öã¸üAAT211 ÁÖß �úÖ´ÖÖê»Öê ´ÖÆüÖ•Ö−Ö ¯ÖϳÖㆯ¯ÖÖ ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ´ÖÖÓ•Ö¸ü´Ö¾ÖÖ›üß �úÖê»ÖÓ²Öß −ÖÖµÖ,ÖÖÓ¾Ö 5 7 1959 20.6.1995 23 6 1999 16 11 8 ×�ú−Ö¾Ö™ü 31.7.2017 ײֻÖÖê»Öß ¤êü,Ö»Öã̧ ü �úÓ¬ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ•Ö¸ü´Ö¾ÖÖ›üßAAT212 ,ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ,ÖÓ,ÖÖ¸üÖ´Ö ¯ÖãºþÂÖ¹ýÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ™üÖ�úôûß ,Ö›ü,ÖÖ −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö 5 3 1962 19.06.1995 26 6 1999 16 11 5 ³ÖÖê�ú¸ü 31.05.2020 ™üÖ�úôûßAAT213 ÁÖß ´Ö•Ö¸êü פü»Öß¯Ö ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. †Öî¸üÖôû דÖ5Ö»Öß �Óú¬ÖÖ¸ü 12 12 1966 24.04.1997 30 6 1999 16 11 1 �Óú¬ÖÖ¸ü 31.12.2024 »ÖÖêÆüÖ −ÖÖÓ¤êü›ü ´Öã5Öê›ü ²ÖÖºþôû ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü AAT214 ¤üÖê›êü פü,ÖÓ²Ö¸ü ²ÖÖôû¸üÖ´Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ ¿ÖÖ ŸÖ´Ö»Öæ¸ü −Ö¸Óü,Ö»Ö ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 27 5 1964 15.09.1990 1 7 1999 16 10 30 ו֯֯ÖÏÖ×¿Ö ³ÖÖê�ú¸ü, ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 31.05.2022 ײֻÖÖê»Öß −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö ´Öã5Öê›ü ¤êü,Ö»Öæ̧ üAAT215 ÁÖß †Ö�ú−Ö×,Ö¸êü −ÖÖ,Ö−ÖÖ£Ö ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ �ú−µÖÖ³ÖÖê�ú¸ü ³ÖÖê�ú¸ü 1 1 1974 11.11.1995 1 7 1999 16 10 30 5ÖÖ´ÖÖ.×¿Ö ×�ú−Ö¾Ö™ 31.1.2032 −ÖÖÓ¤êü›ü ´Öã¤ü5Öê›ü †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ †Ö¤üß¾ÖÖÃÖßÃÖê¾ÖÖAAT216 ÁÖß´ÖŸÖß ²Öã›ü�êú¾ÖÖ¸ü ÃÖãÂÖ´ÖÖ −ÖÖ¸üÖµÖ7Ö¸üÖ¾Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö �úÖêôû,ÖÖÓ¾Ö 5Öã. ¤êü¾ÖšüÖ7ÖÖ ³ÖÖê�ú¸ü 6 7 1974 28.08.1995 1 7 1999 16 10 30 5ÖÖ´ÖÖ¿ÖÖ ¾ÖÃÖ´ÖŸÖ 31.7.2032 −ÖÖÓ¤êü›ü ´Öã¤ü5Öê›ü †¬ÖÖÔ¯Öã¸ü ³ÖÖê�ú¸üAAT217 ÃÖÖî. ¸üÖ•Öê ´ÖÓ•ÖãÂÖÖ ˆ¬¤ü¾Ö¸üÖ¾Ö Ã¡Öß ¯ÖÏÖ.×¿Ö �úÖê×™üŸÖߣÖÔ Ø¯Ö¯Öôû,ÖÖ¾Ö �úÖê −ÖÖÓ¤êü›ü 24 3 1973 8.7.92 07 07 1999 16 10 24 ‹ÃÖ.•Öß.‹ÃÖ −ÖÖÓ¤êü›ü 31.3.31 »ÖÖêÆüÖ †¬ÖÖÔ¯Öæ¸ü ´Öã¤ü5Öê›ü −ÖÖÓ¤êü›ü AAT218 ¿Öë›ü,Öê ¸ü´Öê¿Ö ´Ö−ÖÖêÆü¸ü ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ×•Ö ¯Ö ¯ÖÏÖ ¿ÖÖ µÖê›æü¸ü ²Öã ´ÖÖ−Öæ¸ü ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 1 2 1964 09.07.1992 9 7 1999 16 10 22 28.02.2022 ´Öã5Öê›ü ײֻÖÖê»Öß �Óú¬ÖÖ¸ü Æü7Öê,ÖÖ¾ÖAAT219 ÁÖß ÃÖã̧ Óü,Ö»Öß�ú¸ü ¸üŸ−ÖÖ�ú¸ü ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö −ÖãŸÖ−Ö³ÖÖê�ú¸ü −ÖæŸÖ−Ö ³ÖÖê�ú¸ü 16 8 1966 14.9.1990 9 7 1999 16 10 22 ¯ÖNÖÖ¬ÖÖŸÖ ×�ú−Ö¾Ö™ü 31.8.2024 −ÖÖÓ¤êü›ü Æü¤ü,ÖÖ¾Ö ×Æü.−Ö,Ö¸ü ³ÖÖê�ú¸ü †Ö¤üß¾ÖÖÃÖßÃÖê¾ÖÖAAT220 −ÖŒ�úÖ¾ÖÖ¸ü ÃÖÓ•ÖµÖ ,ÖÓ,ÖÖ¸üÖ´Ö ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö ¯ÖÏÖ ¿ÖÖ ´Öê¤ü−Ö�ú»»Öæ̧ ü (−Ö¾Öêê) −Ö¸Óü,Ö»Ö ¤êü,Ö»Öæ̧ ü 15 5 1972 05.12.1996 9 7 1999 16 10 22 ×�ú−Ö¾Ö™ü, ¤êü,Ö»Öæ̧ ü וֻÆüÖ �úÖµÖÔÖ¬µÖNÖ 31.05.2030 ´Öã5Öê›ü ײֻÖÖê»Öß −ÖÖµÖ,ÖÖ¾Ö ¤êü,Ö»Öæ̧ üAAT221 ÁÖß ™Ö»Öê ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ¯ÖãºþÂÖ ¯ÖÏÖ.×¿Ö »µÖÖÆüÖ¸üß »µÖÖÆüÖ¸üß Æü¤ü,ÖÖ¾Ö 2 10 1972 19.06.1991 9 7 1999 16 10 22 ¯ÖÓ“Ö×¿Ö»Ö ×�


Top Related