+ All Categories
Transcript
 • (En)

  (En)

  (En)

  Uputstvo o upotrebi

  Sr

  DIGITALNI FOTOAPARATI

  Ovo uputstvo se ne sme reprodukovati ni na koji nain bez dozvole NIKON CORPORATION.

 • Informacije o zatitnom znakuApple, Apple logo, Macintosh, Mac OS, Power Macintosh, PowerBook i QuickTimesu registrovani zatitni znaci Apple Computer, Inc. Finder, Power Mac, iMac, i iBooksu zatitni znaci Apple Computer, Inc. Microsoft i Windows su registrovani zatitniznaci Microsoft korporacije. Internet je zatitni znak Digital Equipment Corporation.Adobe i Acrobat su registrovani zatitni znaci Adobe Systems Inc. SD logo je zatit-ni znak SD Card Association. PictBridge je zatitni znak. D-Lighting technology jeobezbeena Apical Limited. Sva druga imenan koja se pominju u ovom uputstvuili u drugoj dokumentaciji koja dolazi uz va Nikon proizvod su zatitni znaci ili reg-istrovani zatitni znaci svojih sopstvenih vlasnika.

  en000_cover_02_7.fm Page 1 Wednesday, March 9, 2005 6:09 PM

 • ii

  Da bi spreili oteenje vaeg Nikon proizvoda ili da se povredite sami sebe ili druge, proitajte sledee mere bezbednosti u ovom uputstvu pre poetka korienja proizvoda. Drite ove mere bezbednosti nadihvat ruke svih koji budu koristili ovaj fotoaparat. Posledice koje mogu biti rezultat ne izvrenja do primeivanja nabrojene su kao mere predostronosti u ovom odeljku i prikazane su sledeim simbolima:

  Ova ikonica oznaava upozorenje, informacije koje bi trebalo proitati pre nego to ponete da koristite ovaj Nikon proizvod da bi spreili mogue povreivanje.

  UPOZORENJA Ne mojte gledati u sunce kroz

  trailoGledanje u sunce ili neki drugi jak svet-losni izvor kroz trailo moe izazvati trajno umanjenje vida.

  Iskljuite ga odmah u sluaju grekeAko primetite dim ili neki neobian mir-is koji dolaze iz ureaja ili od AC adap-tera (kupuje se odvojeno), iskljuite AC adapter i izvadite odmah bateriju, vodei rauna da se ne opeete. Nastavak operacije mogao bi izaz-vati povrede. Posle vaenja baterije, odnesite ureaj u autorizovani Nikon servis zbog provere.

  Ne mojte ga koristiti u blizini za-paljivog gasane mojte koristiti elektronske ureaje u blizini zapaljivog gasa, zato to ovo moe izazvati eksploziju ili poar.

  Budite obazrivi kada koristite kai fotoaparataNikada ne mojte stavljati kai oko vrata ili ga davati deci.

  Drite ga to dalje od pristupa deciPosebna briga bi trebalo da se vodi da se sprei da deca stave baterije ili dru-ge male delove u usta i progutaju ih.

  Ne mojte rastavljatiDodirivanjem unutranjih delova fotoaparata moe dovesti do povrede. ak iako je fotoaparata neispravan, trebalo bi da ga popravlja jedino za to osposobljena osoba. Ako se fotoaparat otvori zbog pada ili neke druge ne-zgode, odnesite ga u autorizovani Nikon servis da se utvrdi kvar poto se odvojili AC adapter i izvadili bateriju.

  Pridravajte se ispravnih mera predostronosti kada radite s bat-erijamaBaterije mogu da iscure ili eksplo-diraju ako se sa njima ne postupa pravilno. Pridravajte se sledeih mera predostronosti kada rukujete s baterijama koje koristite u ovom fotoaparatu:

  Pre nego to zamenite baterije, iskljuite fotoaparat i proverite da li je iskljuena lampica koja pokazuje da je fotoaparat ukljuen. Ako koristite AC adapter, proverite i uverite se da je iskljuen.

  Koristite samo punjive Nikon EN-EL5 lithijum-jonske baterije (dobijaju se uz proizvod) ili CP1 lithijum baterije (ku-puju se odvojeno).

  Kada stavljate baterije, ne mojte pokuavati da ih stavljate odozgo na dole ili obrnuto.

  Za vau sigurnost

 • iii

  Ne mojte skraivati ili rastavljati bat-erije.

  Ne mojte izlagati baterije plamenu va-tre prekomernoj toploti.

  Ne mojte potapati ili izlagati vodi fotoaparat.

  Ne mojte ga transportovati ili ksladititi s metalnim objektima kao to su ogrlice ili nale za kosu.

  Baterije mogu da iscure kada s epot-puno isprazne. Da bi spreili oteenje proizvoda, proverite da li ste izvadili bateriju kada je prazna.

  Kada se baterija ne koristi, stavite pok-lopac na terminale i uskladitite je na hladno mesto.

  Odmah posle upotrebe, ili kada fotoaparat koristi energiju od baterije dui period, baterije se mogu zagrejati. Pre nego to izvadite bateriju, iskljuite fotoaparat i pustite da se baterija ohladi.

  Prestanite odmah da koristite bat-eriju kada na njoj primetite bilo kakvu promenu, kao to su promena boje ili deformacija.

  Koristite odgovarajue kabloveKada povezujete kablove u ulazne i izlazne portove, koristite samo one kablove koje preporuuje ili prodaje Nikon, tako ete odrati saglasnost sa propisima o proizvodu.

  Vaenje memorijske karticeMemorijske kartice se mogu zagrejati tokom upotrebe. pridravajte se mera predostronosti kada vadite memori-jske kartice iz fotoaparata.

  Budite paljivi s pokretnim delovi-maBudite paljivi da ne povredite prste kad radite s objektivom i drugim pokretnim delovima fotoaparata

  CD-ROMCD-ROM na kome su program i uput-stvo ne smete reprodukovati u audio CD ureaju. Korienje CD-ROM u audio CD uraju moe dovesti do gu-bitka sluha ili oteenja ureaja.

  Pridravajte se mera predostronosti kada koristite blicKorienje blica u blizini oiju sub-jekta koji fotograete moe izazvati privremeno smanjenje vida. Posebnu panju treba obratiti kada fotograete decu, kada ne bi trebalo koristiti blic na udaljenosti manjoj od 1 m (39) od subjekta.

  Kada koristite trailoKad vrite kontrolu podeavanja di-optrije a okom gledate kroz trailo, budite paljivi da prstom ne povredite sluajno oko.

  Izbegavajte dodir s tenim kristali-maU sluaju da se polomi ili napukne mon-itor, vodite rauna da se ne povredite s deliima stakla i da spreite dodir koe s tenim kristalima ili da dou u dodir s oima i ustima.

  Za vau sigurnost

 • iv

  Beleke za korisnike u U.S.A.Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference StatementOvaj fotoaparat je testiran i nalazi se u klasi B digitalnih ureaja, shodno aktu 15 iz FCC pravilnika. Ove granice su postavljene da obezbede razumnu zatitu naspram tetne smetnje u instal i ranju. Ovaj ureaj stvara, koristi, i moe zraiti energiju radio frekvencije i ako nije instaliran i ne koristi se u saglasnosti sa instrukcijama, moe izazvati tetne smetnje u radio komunikacijama. Svejedno, nema garancije da se smetnje nee pojaviti u instalaciji. Ako ovaj ureaj pravi tetne smetnje kod radio ili TV prijema, koje se mogu ograniiti ukljuivanjem ili iskljuivanjem fotoaparata, korisnici se mogu ohrabriti da pokuaju da poprave smetnje primenom jednom ili vie mera koje slede: Ok re tan jem i l i p romenom mes ta

  prijemnoj anteni. Poveanjem the razdaljine izmeu

  ureaja i prijemnika. Povezivanje ureaja sa ulazom ili

  izlazom razliito od toga kako je povezan prijemnik.

  Konsultujte ovlaenog zastupnika ili tehniare radio/TV stanica.

  UPOZORENJAModikacijeFCC zahteva od kor isnika da ga obaveste o bilo kakvim promenama ili modifikacijama koje su napravljene na ovom ureaju, a koje nisu posebno odobrene od strane Nikon korporacije.

  Kablovi za povezivanjeKorist i te kablove koje prodaje i l i preporuuje Nokon. Korienjem drugih kablova moete prekriti granice akta 15 B klase FCC pravilnika.

  Nikon Inc.,1300 Walt Whitman Road, Melville, New York11747-3064, U.S.A. Tel.: 631-547-420

  Nijedan deo ovog uputstva se ne sme reprodukovati, prenositi, prepisivati, uvati kao uskladiten sistem, il i prevoditi na bilo koji jezik u bilo kakvoj formi, u bilo kom znaenju bez pismene dozvole Nikona.

  Nikon zadrava pravo da promeni konguraciju i program koji su opisani u ovom uputstvu bilo kada i bez najave.

  Nikon nee biti odgovoran za tete koje mogu nastati korienjem ovih proizvoda.

  Poto tokom svakog rada mogu nastupiti neke ne namerne greke, biemo vam zahvalni ako nam otkrijete eventualne greke ili imate savete koji mogu poboljati kvalitet (adrese Nikon predstavnitava u vaem okruenju navode se posebno).

  E8800

  Za vau sigurnost

 • vBeleke za korisnike u KanadiUPOZORENJEOva B klasa digitalnih aparata ispunjava sve uslove Canadian Interference Causing Equipment Regulations.

  Beleke vezane za kopiranje i reprodukcijuMolimo vas vodite rauna da skenerom ili digitalnim fotoaparatom moete stvoriti digitalni foto materijal koji podlee autorskom pravu i da neautorizovanom

  upotrebom moete poiniti krivino delo. D o k u m e n t a k o j a s u z a k o n o m

  z a b r a n j e n a d a s e k o p i r a j u i reprodukuju

  Nemojte kopirati ili reprodukovati papirni novac, metalne novie, bezbedonosne pap i re , v lad ine ugoovre, ili ugovore lokalne vlasti, ak i ako bi na t im kopi jama i l i reprodukcijama stajalo "kopija"Zabranjeno je kopiranje ili reprodukcija papirnih i metalnih novanica kao i ostalih vanih dokumenata stranih drava.Sve dok prethodno nije dobijena dozvola vlade, kopiranje i reprodukcija neiskorienih potanskih markica ili razglednica koje je izdala vlada takoe je zabranjeno.Kopiranje i reprodukcija markica koje je izdala vlada i potvrda ugovorenih zakonom je zabranjeno.

  Cautions on certain copies and repro-ductionsThe government has issued cautions on copies or reproductions of securities issued by private companies (shares, bills, checks, gift certicates, etc.), commuter passes, or coupon tickets, except when a minimum of necessary copies are to be provided for business use by a company. Also, do not copy or reproduce passports issued by the government, licenses issued by public agencies and private groups, ID cards, and tickets, such as passes and meal coupons.

  Comply with copyright noticesThe copying or reproduction of copy-righted creative works such as books, music, paintings, woodcut prints, maps, drawings, movies, and photographs is governed by national and international copyright laws. Do not use this product for the purpose of making illegal copies or to infringe copyright laws.

  Za vau sigurnost

 • vi

  Notices/For Y

  our Safety

  Pre nego to snimite vane fotografije

  Pre nego to snimite fotografije u vanim situacijama (kao to je venanje ilipre nego to ponesete fotoaparat s vama na putovanje), snimite probni sni-mak kako bi se uverili da fotoaparat radi normalno. Nikon nee snnositi nitiodgovornost niti novano ako je fotoaparat imao neku greku, a vi to niste navreme uoili.

  Koristite samo dodatnu opremu sa imenom Nikon

  Va Nikon COOLPIX fotoaparat je napravljen po najveim standardima i ujk-luuje veoma kompleksna elektronska kola. Samo elektronska oprema sa im-enom Nikon (ukljuujui punja baterija, baterije, i AC adaptere) potvrenaNikon specifikacijom za upotrebu s vaim Nikon digitalnim fotoaparatom sunapravljena i poboljavaju rad ali je potrebno voditi rauna i biti paljiv zbogelektronskih kolay.

  KORIENJE ELECTRONSKE OPREME KOJA NIJE NIKON MOE OTETITI VA FO-TOAPARAT I NIKON UPOZORENJA E DELOVATI ISPRAZNO.

  ZA vie informacija o Nikon opremi, kontaktirajte vaeg lokalnog autorizovan-og Nikon dilera.

  Design Rule for Camera File System (DCF)

  Fotoaparat je napravljen za rad sa Design Rule for Camera File System(DCF), standard iroko rasprostranjen u industriji digitalnih fotoaparata da bise obezbedila kompatibilnost izmeu razliitih modela fotoaparata.

  Exif Version 2.2

  Va fotoaparat podrava Exif (Exchangeable Image File Format for Digital StillCameras) verziju 2.2, standard koji dozvoljava da se informacije snimljene uzfotografiju iskoriste za ptimalnu reprodukciju boja kad se tampaju na Exif-ko-mpatibilnim tampaima.

 • vii

  Sadraj

  Za vau sigurnost .......................................................................................... iUpozorenja ...................................................................................................iiiNapomene ................................................................................................... iv

  Pre nego to ponete.................................................................1Upoznavanje ................................................................................................. 1Delovi fotoaparata ......................................................................................... 2Monitor .......................................................................................................... 4Toki za izbor reima rada .......................................................................... 6Kretanje kroz menije ..................................................................................... 7Dugme okidaa ............................................................................................. 7

  Prvi koraci ...................................................................................8Stavljanje baterija.......................................................................................... 8Stavljenje memorijskih kartica..................................................................... 10Proveravanje nivoa baterija......................................................................... 12Osnovna podeavanja ................................................................................ 14

  Osnove fotografisanja .............................................................16Korak 1 - Selektujte P (auto) reim ............................................................. 16Korak 2 - Kadrirajte fotografiju .................................................................... 18Korak 3 - Izotrite i snimite.......................................................................... 20Korak 4 - Pogledajte rezultat (reim pune reprodukcije) ............................. 22

  Vie o fotografisanju................................................................24Kad je slabo svetlo: korienje blica ........................................................... 24Snimanje autoportreta: korienje samookidaa ........................................ 26Iz bliza: makro reim ................................................................................... 27Pomonik i reimi sa scenama.................................................................... 28Pomonik kadriranja.................................................................................... 30Reim sa scenama...................................................................................... 35

  Vie o reprodukciji ...................................................................42Pregledanje fotografija na fotoaparatu ........................................................ 42

  Isecanje fotografija .................................................................................. 44Automatsko podeavanje nijansi fotografije ............................................ 45Tonski zapisi: Snimanje i reprodukcija (E5600 samo)............................. 47

  Pregledanje fotografija na TV...................................................................... 48Pregledanje fotografija na raunaru............................................................ 49tampanje fotografija .................................................................................. 52tampanje preko direktne USB veze .......................................................... 56

  Filmovi.......................................................................................60 Snimanje filmova........................................................................................ 60Pregledanje filmova..................................................................................... 64

  en002_q3075toc.fm Page vii Saturday, March 12, 2005 10:45 AM

 • viii

  Meni snimanja...........................................................................65Korienje menija snimanja ........................................................................ 65Reim fotografije ......................................................................................... 67Balans belog ............................................................................................... 69Ekspozicije +/-............................................................................................. 71Kontinualno ................................................................................................. 72Izbor najboljeg snimka ................................................................................ 73Opcije boje .................................................................................................. 74

  Meni reprodukcije.....................................................................75Korienje menija reprodukcije ................................................................... 75Slajd ou ..................................................................................................... 77Brisanje ....................................................................................................... 78Zatita ......................................................................................................... 80Oznaavanje za prenos .............................................................................. 81Mala fotografija............................................................................................ 83Kopiranje..................................................................................................... 84

  Set-up - osnovni meni..............................................................87Korienje Set-up menija ............................................................................ 87Ekran dobrodolice ..................................................................................... 89Datum.......................................................................................................... 90Podeavanje monitora ................................................................................ 92Utiskivanje datuma...................................................................................... 93Podeavanje zvuka..................................................................................... 94Upozorenje o neotrini ................................................................................ 95Auto matsko iskljuivanje ............................................................................ 96Formatiranje memorije/kartice..................................................................... 97Jezik ............................................................................................................ 99Prikljuak..................................................................................................... 99Automatski prenos .................................................................................... 100Resetovanje svega.................................................................................... 100Tip baterije ................................................................................................ 102Meniji......................................................................................................... 103Firmware verzija........................................................................................ 104

  Tehniki podaci ......................................................................105Dodatna oprema ....................................................................................... 105Briga o fotoaparatu.................................................................................... 106Poruke o greci ......................................................................................... 108Mogui problemi........................................................................................ 111Specifikacija .............................................................................................. 114

  en002_q3075toc.fm Page viii Saturday, March 12, 2005 10:45 AM

 • 1Pre nego to ponetePre ngo to poneteUpoznavanje

  Hvala vam to ste se odluili da kupite Nikon COOLPIX5600 (E5600)/COOLPIX4600 (E4600) digitalni fotoaparat. Ovo uputstvo je napravljeno davam pomogne kao bi to vie uivali snimajui footgrafije s Nikon digitalnim fo-toaparatom. Proitajte ovo uputstvo paljivo pre prve upotrebe fotoaparata, ineka vam bude pri ruci kada koristite fotoaparat.

  Da vam olakamo da pronaete potrebne informacije, sluite se sledeim simboli-ma i konvencijama:

  Ilustracijei tekst se mogu razlikovati u ovom uputstvu od aktuelnog prikaza nadispleju.

  Ugraena memorija i SD memorijska karticaOvi fotoaparati koriste i ugraenu memoriju i SD memorijsku karticu za skla-ditenje fotografija. Ako stavite karticu u fotoaparat, fotografije e se au-tomatski snimati na karticu umesto u ugraenu memoriju. Za skladitenje,pregled ili brisanje fotografija u memoriji ili formatiranje memorije, prvo izvaditememorijsku karticu.

  Dui vek trajanja

  Kao deo Nikonovog "dui vek trajanja" angaujte se da saznate o podrci za nove proizvode ida se dodatno obrazujete, da redovno koristite nove informacije preko interneta koje su dos-tupne na sledeim sajtovima: Za korisnike u U.S.A.: http://www.nikonusa.com/ Za korisnike u Europe: http://www.europe-nikon.com/support/ Za korisnike u Asia, Oceania, Srednjem istoku, i Africi: http://www.nikon-asia.com/Posetite ove sajtove da prikupite posledenje informacije o proizvodu, reenja, odgovorena najee postavljana pitanja (FAQs), i uopte savete o digitalnoj slici i fotografiji. Do-datne informacije moete dobiti kod Nikon predstavnika u vaj zemlji. Pogledajte dolenavedeni URL za dodatne informacije:http://nikonimaging.com/

  Ova ikona oznaava upozorenje,informacije koje treba da proi-tate pre korienja fotoaparatakako bi spreili eventualnooteenje.

  Ova ikona oznaava reenje,dodatne informacije koje vammogu pomoi kada koristitefotoaparat.

  Ova ikona oznaavazapaanja, informacije koje bitrebalo proitati prekorienja fotoaparat.

  Ova ikona pokazuje da jeraspoloivo vie informacijanegde u ovom uputstvu ili uBrzom vodiu za poetnike.

  Q

  en01_hajimeni_01_7.fm Page 1 Wednesday, March 9, 2005 6:37 PM

 • 2Pre nego to ponete

  Delovi fotoaparata

  Okida (Q 7)

  Prekida(Q 12)

  Trailo (Q 18)

  Ugraeni blic (Q 24)

  LAmpasamookidaa (Q 26)

  Objektiv (Q 18)

  Lampa koja pokazujeda je ukljuen (Q 12)

  Stavljanje kaia na fotoaparat

  Poklopac leitaza memorijskukarticu (Q 10)

  Uka za kai

  Mikrofon (E5600 samo) (Q 47)

  Poklopac konektora zaAC adapter

  en01_hajimeni_02_7.fm Page 2 Friday, March 11, 2005 7:41 PM

 • 3Delovi fotoaparata

  Pre nego to ponete

  Zum (l/O ) dugme (Q 18)Crvena (!) lampa (Q 20)

  Monitor(Q 5, 18)

  Poklopac leitaza bateriju (Q 8)

  Toki za izborreima rada (Q 6)

  USB konektor (Q 50, 56)konektor audio/video (AV)izlaza (E5600 samo) (Q 48)/Konektor video izlaza (E4600 samo) (Q 48)

  Poklopac konektora (Q 48, 50)Navoj za stativ (Q 25,

  u(brisanje) dug-me (Q 22, 23)

  Viewfinder(Q 18)

  Dojstik (!/Y/&/V) (Q 7)

  x(reprodukci-ja ) dugme

  (Q 22)

  Kvaica na pok-lopcu leita za be-

  teriju (Q 8)

  Poklopac konektora

  Green (AF) lamp(Q 20)

  Dugme za meni (Q 65, 75)

  Speaker(E5600 only)

  en01_hajimeni_02_7.fm Page 3 Friday, March 11, 2005 7:44 PM

 • 4Pre nego to ponete

  Monitor

  Snimanje

  1 Reim snimanja . . . . . . . . . . . . . .16 12 Broj preostalih snimaka/duina filma . . . . . . . . . . 16, 17, 602 AE-L1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

  3 Indikator fokusa2 . . . . . . . . . . . . . .20 13 Reim blica . . . . . . . . . . . . . . . .244 Indikator zuma2 . . . . . . . . . . . . . . .18 14 Reim fotografije . . . . . . . . . . . .675 Indikator nivoa baterije3 . . . . . . . .12 15 Kompenzacija ekspozicije . . . . .716 Indikator ugraene memorije/

  memorijske kartice. . . . . . . . . . . . .1616 Indikator osetljivosti6 . . . . . . . . .2517 Reim snimanja kontinualno . . .72

  7 Ikona podrmanosti fotoaparata4 .25 18 Izbor najboljeg snimka (BSS) . .738 "Datum nije postavljen" ikona5 . .14 19 Balans belog . . . . . . . . . . . . . . .699 Vremenska zona. . . . . . . . . . . . 91 20 Opcije boje. . . . . . . . . . . . . . . . .74

  10 Indikator samookidaa . . . . . . . 26 21 Makro reim . . . . . . . . . . . . . . . .2711 Indikator utisnua datuma . . . . 93

  1

  234

  Pojavljuje sa kad se snimaju fotografije sPanorama Assist.Prikae se kad su pritisnuta zum dugmad.Pojavljuje se kad su potroene baterije.Pojavljuje se kad su male brzine zatvaraada upozori da footgrafija moe biti neotra.

  56

  Pojavljuje se kad sat nije postavljen.Ukazuje da fotoaparat automatski poveavaosetljivost.

  AE-LAE-L

  999999AUTOAUTO

  1010

  5M5M+1.0+1.0

  BWBW

  134

  18

  17

  5

  1213

  8

  11

  6

  7

  9

  14

  21

  20

  15

  19

  1610

  2

  en01_hajimeni_02_7.fm Page 4 Friday, March 11, 2005 7:44 PM

 • 5Monitor

  Pre nego to ponete

  Reprodukcija

  Kontrolisanje monitora

  Da sakrijete ili prikaete indikatore na monitoru, selektujte Photo info opciju u MONITORSETTINGS meniju. (Q 92)

  2005 . 05 . 012005 . 05 . 0112 : 0012 : 00

  100NIKON100NIKON0008 . JPG0008 . JPG

  1010885M5M

  STARTSTART

  8

  10

  12

  11

  2

  1

  3

  4

  5

  76

  14

  13

  17

  16

  15

  9

  1 Aktuelni folder. . . . . . . . . . . . . . 23 9 Indikator reprodukcije filma. . . . 642 Broj i tip fajla . . . . . . . . . . . . . . . 23 10 Ikona tonskog zapisa2 . . . . . . . 473 Indikator ugraene memorije/

  memorijske kartice . . . . . . . . . . 1611 Reim fotografije. . . . . . . . . . . . 6712 Indikator filma . . . . . . . . . . . . . . 61

  4 Indikator nivoa baterije1 . . . . . . 12 13 Ikona zatite . . . . . . . . . . . . . . . 805 Indikator jaine2 . . . . . . . . . . . . 64 14 Ikona anredbe za tampu. . . . . 526 Vodi za snimanje tona2 . . . . . . .47 15 Ikona prenosa. . . . . . . . . . . . . . 817 Vodi repordukcije tona2 . . . . . 47 16 Vreme snimanja . . . . . . . . . . 14-158 Aktuelni broj snimka/ukupan broj

  snimaka/duina filma. . . . . . .23, 6417 Datum snimanja . . . . . . . . . . 14-15

  12

  Pojavljuje se kad su potroene baterije.E5600 samo.

  1010AUTOAUTO5M5M

  Na monitoru se prikazujeono to se vidi kroz objektiv

  Monitor je iskljuen Na monitoru se prikazuju tre-nutni parametri i ono to se vidikroz objektivMonitor se iskljuuje kad se blic puni (Q 20).

  en01_hajimeni_02_7.fm Page 5 Friday, March 11, 2005 7:44 PM

 • 6Pre nego to ponete

  Toki za izbor reima radaKorienjem tokia za izbor reima rada, moete selektovati neki od sedamreima snimanja i osnovni reim. Izaberite reim snimanja u zavisnosti od us-lova snimanja.

  Da selektujete reim, poravnajte ikonu koja oznaavareim sa oznakom "J" pored tokia.

  Scene (Q 28, 35)

  Birajte neku od dvanaest "sce-na" pogodnih za razliite sub-jekte ili usl9ove snimanja iprepustite ostalo fotoaparatu.

  Pomonik portreta Pomonik pejsaa Pomonik sporta Pomon. nonog portreta

  Koristite pomonika kadriranjakao pomo za kompoziciju slikepogodnu za delimine subjekte(Q 28-34).

  P Auto (Q 16)

  Izaberite ovaj reim za snimanjefotografija. Selektujte neki od estmenija snimanja kako bi postiglieljene rezultate.

  W Filmovi (Q 60-64)Izaberite neku od tri vrste filma Sn-imajte filmove s zvukom saE5600, ili korienjem E4600samo neme filmove.

  Setup (Q 87)

  Birajte ovaj reim za prikaz SET-UPmenija, kad radite radnje kao to jepodeavanje sata i jasnoe prikazana monitoru.

  en01_hajimeni_02_7.fm Page 6 Friday, March 11, 2005 7:44 PM

 • 7Pre nego to ponete

  Navigating the MenusDojstik se koristi za kretanje krozmenije fotoaparata.

  Okida fotoaparata ima dva po-loaja. Fotoaparat postavlja fokus iekspoziciju kad se okida pritisne do

  pola. Zelena (AF) lampapored trailae svetliti kad se zavri operacijaizotravanja. Fokus i ekspozicija eostati memorisani dok je okidapritisnut do pola. Za snimanje fo-tografije, pritisnite okida do kraja.

  Pomerite kursor gore.

  Ponitite i vratite se na prethodnimeni, ili pomerite kursor levo.

  Pomerite kursor dole.

  Prikae se pod meni,pomerite kursor des-no, ili selektujte

  Pritisnite centar (I)za selektovanje.

  -Okida

  en01_hajimeni_02_7.fm Page 7 Friday, March 11, 2005 7:44 PM

 • 8Prvi koraci

  Prvi koraci

  Stavljanje baterija

  Va fotoaparat koristi: LR6 (AA) alkalne baterije (2), ili Nikon EN-MH1 punjivu nikl-metal hidrid (NiMH) baterije (2), ili ZR6 (AA) nikl magnezijum baterije (2), ili FR6/L91 (AA) litijum baterija (2)

  Otvorite poklopac leita za baterije Povucite kvaicu na poklopcu leita za bat-

  erije kao to je prikazano (c), povucite pok-lopac leita za baterije (d) i otvorite (e).

  Stavite baterije Stavite baterije na nain prikazan na nalep-

  nici s unutranje strane poklopca leita zabaterije.

  Zatvorite poklopac leita za baterije Zatvorite poklopac leita za baterije (c) i

  povucite ga dok kvaica ne legne u svojeleite (d). Proverite i uverite se da je poklo-pac pravilno zatvoren.

  [VANO] Tip baterije

  Za poboljanje performansi baterije, selektujte tip baterije koja se trenutno nalazi u fotoaparatuSET-UP meniju. Fabriki je podeen neki od gore navedenih tipova baterije. Kad se koristi nekidrugi tip baterije, ukljuite fotoaparat i promenite parametar za bateriju (Q 102).

  3

  1

  2

  1

  AA baterije

  2

  1

  2

  3

  en02_junbi_7.fm Page 8 Tuesday, March 15, 2005 6:21 PM

 • 9Stavljanje baterija

  Prvi koraci

  Zamena baterija

  Iskljuite fotoaparat i uverite se da je lampa iskljuena pre vaenja ili stavljanja baterija.Proitajte upozorenje o batreijama

  Proitajte i pratite sva upozorenja i instrukcije koje se nalaze u uputstvu za baterije.

  Oteene baterijeSledee baterije se ne mogu koristiti: Baterije sa skinutom ili oteenom izolacijom. Korienje

  baterija sa oteenom izolacijom moe dovesti do curen-ja, pregrevanja, ili prekida. Moe se desiti ak i da novebatreije imaju oteenu izolaciju pa zato vodite rauna.

  Baterije sa izolacijom koja pokriva samo strane baterijaa ne i delove oko negativnih terminala.

  Baterije sa ravnim negativnim terminalima. Nemojte ko-ristiti takve baterije ak i ako izolacija pokriva delove okonegativnih terminala.

  Alkalne baterije

  Performanse alkalnih baterija uglavnom zavise od proizvoaa. Izaberite pravog proizvoaa. EN-MH1 baterije

  Korienjem MH-71 punjaa baterija, napunite EN-MH1 baterije pre prve upotrebe. Napunitesvaki par baterija istovremeno nemojte puniti baterije pojedinano ili kombinovati baterije ra-zliite punoe. EN-MH1 se mogu isprazniti brzo odmah posle kupovine ili ako ih ostavite i nekoristite due vremena. Ovo je normalno, baterije mogu ostati due napunjene posle korienjai punjenja nekoliko puta. Za vie informacija o punjenju baterija, pogledajte dokumntaciju kojuste dobili uz MH-71.

  Alternativni izvori napajanja

  Da vam fotoaparat bude spreman due vreme, koristite EH-62B AC adapter (Q 105). Nemojtepod bilo kakvim okolnostima, koristiti drugu vrstu ili model AC adaptera. Ne pridravanjeovog upozorenja moe dovesti do pregrevanja ili oteenja fotoaparata.

  en02_junbi_7.fm Page 9 Tuesday, March 15, 2005 6:21 PM

 • 10

  Prvi koraci

  Stavljanje memorijske kartice

  Fotografije se mogu pohraniti u ugraenu memoriju fotoaparata (oko 14 MB)ili na Secure Digital (SD) memorijsku karticu. Ako memorijska kartica nije u fo-toaparatu, fotografije e se snimati u ugraenu memoriju, a ako je kartica u fo-toaparatu, fotografije e se automatski snimati na karticu. Ako hoete da snimite fotografije u ugraenu memoriju, izvadite karticu.

  Proverite da li je fotoaparat iskljuen Lampa za ukljueno treba da je iskljuena.

  Otvorite poklopac leita za karticu

  Stavite memorijsku karticu Stavite memorijsku karticu u smeru prika-

  zane strelice. Stavite je pravo bez naginjan-ja.

  Stavljanje memorijskih kartica

  Stavite prvo terminale kartice. Ako pogreno stavite karticu moe doi do oteen-ja fotoaparata ili kartice. Proverite da se uverite da jekartica pravilno okrenuta.

  Zatvorite poklopac leita za karticu

  1

  2

  NapredSmer stavljanja

  Terminali

  3

  4

  en02_junbi_7.fm Page 10 Tuesday, March 15, 2005 6:21 PM

 • 11

  Stavljanje memorijske karticePrvi koraci

  Formatiranje memorijske kartice

  Memorijska kartica se mora formatirati pre prve upotrebe. Za informacije o formatiranju memo-rijske kartice, pogledajte "SET-UP meni: formatiranje memorije/kartice" (Q 97, 98).

  Vaenje memorijske karticeKartica se moe izvaditi iz fotoaparata bez gubitka podatakana njoj ako je fotoaparat iskljuen. Za vaenje memorijskekartice, iskljuite fotoaparat i utvrdite da je lampa iskljuena.Nemojte otvarati poklopac leita za baterije ako je lam-pa ukljuena. Otvorite poklopac leita za karticu i pritisnitekarticu da je delimino izbacite. Kartica se zatim moe izva-diti rukom.

  Memorijska kartica

  Koristite samo Secure Digital (SD) memorijsku karticu. Nemojte je rastavljati ili modifikovati. Nemojte je bacati, savijati, ili izlagati vodi ili nekim fizikim okovima. Nemojte dodirivati terminale prstima ili metalnim objektima. Nemojte odlepljivati nalepnice. Nemojte je ostavljati na direktnom suncu u zatvorenom vozilu ili na mestima iz-

  loenim visokoj temperaturi. Nemojte je izlagati vlazi ili isparivim gasovima.

  Prekida za zatituSD kartice su snabdevene sa prekidaem za zatitu da se sprei sluajan gubitak podataka.Kad je ovaj prekida u poziciji "zakljuano", fotografije se ne mogu snimati, brisati, ili ureivatii,i kartica se ne moe formatirati. Nemojte zakljuavati karticu kad snimate, briete,ili ureujetefotografije.

  Prekida za zatituKad je kartica zakljuana, fotografijese mogu reprodukovati ali se ne mogusnimati, brisati, ureivati, ili prenositikorienjem dugmeta (V) fotoa-parata.

  en02_junbi_7.fm Page 11 Tuesday, March 15, 2005 6:21 PM

 • 12

  Prvi koraci

  Proveravanje kapaciteta baterija

  Ukljuite fotoaparat Pritisnite prekida za ukljuivanje. Lampa e

  svetliti. Okrenite toki na neki drugiparametar koji nije f.

  Proverite nivo baterija na monitoru Kad je fotoaparat ukljuen prvi put, prikae se

  dijalog jezika. Izaberite eljeni jezik i pritisniteI (centar dojstika). Pogledajte "Prvi koraci:osnovno podeavanje" (Q 14).

  Pre proveravanja nivoa baterije, selektujteodgovarajui tip baterije Battery type opcijuu SET-UP meniju (Q 102).

  Crvena (!) i zelena (AF) lampa e treperiti kad"BATTERY EXHAUSTED-POTROENA BAT-ERIJA" upozorava na monitoru.

  x dugme

  Fotoaparat se takoe moe ukljuiti pritiskom na x dugme oko jedne sekunde. Najsko-rije snimljena fotografija e se prikazati na monitoru (Q 22).

  Prikaz ZnaenjeNO ICON Baterija je napunjena.

  X Skoro prazna baterija.

  WARNING!!BATTERY

  EXHAUSTED

  Baterija je prazna.Zamenite je sa novom ili napu-nite postojeu.

  1

  1010AUTOAUTO5M5M

  2

  en02_junbi_7.fm Page 12 Tuesday, March 15, 2005 6:21 PM

 • 13

  Proveravanje kapaciteta baterija

  Prvi koraci

  Iskljuivanje fotoaparataZa iskljuivanje fotoaparata, pritisnite prekida kad lampa svetli. Nemojte vaditi baterije ili preki-dati napajanje preko EH-62B AC adaptera sve dok se lampa ne iskljui.

  Lampa koja pokazuje da je fotoaparat ukljuen

  Automatsko iskljuivanje (reim ekanja-pripravnosti)Ako se nita ne radi oko jednog minuta (fabriki podeeno), monitor e se iskljuiti automatskii fotoaparat e se nai u reimu ekanja tedei na taj nain baterije. Dok je fotoaparat u stanjupripravnosti ili ekanja, lampa e svetlucati. Ako se nipta ne radi oko tri minuta poto se fotoa-parat naao u reimu ekanja, fotoaparat e se iskljuiti automatski i lampa e se iskljuiti. Fo-toaparat e se ponovo aktivirati iz reima ekanja ako: Pritisnete prekida Pritisnete okida do pola Pritisnete x dugme da vidite zadnju snimljenu fotografiju Pritisnete ^ dugme da prikaete meni za trenutni reim Okrenete toki da selektujete novi reim snimanjaVreme pre nego se fotoaparat nae u reimu ekanja moe se proemniti korienjemAuto off opcije SET-UP meniju (Q 96). Bez obzira na ovo, kad je meni ili SET-UP meniprikazan, monitor e se iskljuiti posle tri minuta, a kad se fotografije prikazujuneprestano kao slajd ou (Q 77) ili kad se fotoaparat napaja preko AC adaptera, monitore se iskljuiti posle trideset minuta.

  Reim spavanja

  Ukljuujui reim spavanja dovee da se fotoaparat stavi u reim ekanja kad nema prom-ena u svetlosti subjekta, ak i ako je prethodno vreme selektovano u AUTO OFF-automatskoiskljuivanje meniju prolo (Q 96).

  Kad je lampa Fotoaparat jeUkljuena UkljuenSvetluca U reimu ekanja-pripravnosti

  Iskljuena Iskljuen

  en02_junbi_7.fm Page 13 Tuesday, March 15, 2005 6:21 PM

 • 14

  Prvi koraci

  Osnovna podeavanja

  Kad se fotoaparat ukljui prvi put, dijalog izbora jezika e se prikazati na monitoru.Pratite dole anvedene korake da izaberete jezik i postavite vreme i datum.

  Baterija sata

  Kad je glavna baterija stavljena u fotoaparat ili se fotoaparat napaja preko AC adaptera, baterijasata e se puniti oko deset sati. Kad je napunjena, baterija sata moe snabdevati nekoliko danasa nakupljenom energijom.

  Oznaite Yes i pritisnite I.

  TIME ZONE meni se prikazuje. Prikae se mapa vremenskih zona u svetu.

  Da ukljuite ili iskljuite dnevno vreme, pritisnite dojstik dole da oznaiteDaylightSaving i pritisnite I. Kad je DaylightSaving tiklirano, vreme e

  1

  :Set:Set:Cancel:Cancel

  2

  NoYes

  Set time and date?Set time and date?

  DATEDATE

  :Set:Set

  3DaylightSavingDaylightSaving

  TIME ZONETIME ZONE

  :Set:Set

  London, Casablanca 0 1. 0 1. 2005. 00 : 00

  OK

  Obeleite Deutsch (German), English, Espaol (Spanish), Franais (French), Italiano (Italian), Nederlands (Dutch), Svenska (Swedish), (Japanese),

  (Simplified Chinese), (Traditional Chinese) ili

  (Korean) i pritisnite I (centar dojstika).

  Selektujte No da izaete iz trenutno sele-ktovanog reima okretanjem tokia. Akoizaete a ne postavite datum i vreme, Z("datum nije postavljen") ikona e treperitina monitoru kad je fotoaparat u reimu sn-imanja i sve fotografije e imati vreme"0000.00.00 00:00" (samo fotografije) ili"2005.01.01 00:00" (filmovi).

  4

  :Set:Set:Back:Back

  HOME TIME ZONEHOME TIME ZONE

  London, Casablanca

  en02_junbi_7.fm Page 14 Tuesday, March 15, 2005 6:21 PM

 • 15

  Osnovna podeavanja

  Prvi koraci

  Postavljanje sata iz PictureProject (Windows XP/Mac OS X Only)

  Ako je fotoaparat povezan sa USB opcijom postavljenom na PTP (Q 49), PictureProject (dobijate ga) se koristi dase postavi sat kao to je i na raunaru. Pogledajte PictureProject referentno uputstvo za detalje.

  Selektujte vremensku zonu kod kue.

  Unesite Day-dan (red Day, Month-mesec, i Year-godina je razliit).

  Oznaite D M Y.

  Prikae se DATE meni.

  Selektujte Month. Ponovite korake 89 da unesete Month, Year, sat, i minut.

  Izaberite red u kome e se prikazivati Day, Month, i Year.

  Izaite iz trenutno selektovanogreima sa tokiem. Datum i vremesnimanja nee biti utisnuti na fotografi-jama osim ako su Date ili Date andtime selektovani u Date imprint opciji(Q 93).

  5

  :Set:Set:Back:Back

  HOME TIME ZONEHOME TIME ZONE

  London, Casablanca

  7

  0 0 : 0 0

  :Set

  DATEDATE

  0 1 . 20050 1

  YMD

  9

  13 : 0 0

  :Set:Set

  DATEDATE

  0 5 . 20050 1 .

  YMD

  1010AUTOAUTO5M5M

  11

  0 0 : 0 0

  :Set

  DATEDATE

  0 1 . 20050 1

  YMD

  6

  8

  0 0 : 0 0

  :Set

  DATEDATE

  0 5 20050 1

  YMD

  10

  13 : 0 0

  :Set:Set

  DATEDATE

  0 1 . 20050 5 .

  YDM

  en02_junbi_7.fm Page 15 Tuesday, March 15, 2005 6:21 PM

 • 16

  Osnove fotografisanja

  Osnove fotografisanja

  Korak 1 - Selektujte P reim

  Ovaj deo opisuje osnovne korake potrebne za snimanje fotografija u P (au-to) reimu. Kod ovog automatskog, "vidi i snimi" reima, veinu parametarakontrolie fotoaparat u zavisnosti od uslova snimanja, dajui optimalne rezul-tate u najveem broju situacija.

  Okrenite toki za izbor reima rada na P

  Ukljuite fotoaparat Lampa koja pokazuje da je fotoaparat ukljuen e svetl

  i na monitoru e se prikazati ekran dobrodolice (Q89). Fotoaparat je spreman za snimanje kad se namonitoru vidi ono to se vidi i kroz objektiv.

  1

  2

  1010AUTOAUTO5M5M

  Reim fotografije

  Birajte neku od pet opcija u zavis-nosti kako ete koristiti fotografiju(Q 67). Fabriki je podeeno na H(E5600) ili F (E4600).

  Reim snimanja/reimi sa scenama

  P pokazuje auto reim.

  Reim blica

  Birajte neki od pet reima zavis-no od svetla i vae kreativnosti(Q 24). Fabriki je podeeno na!# (auto).

  Broj preostalih snimaka

  Broj fotografija koje se mogu snimiti zavi-si od kapaciteta memorije ili memorijskekartice i opcije izabrane za Image mode(Q 67).

  Memorija/memor. kartica

  Kad je kartica u fotoaparatu, / se prikazuje, a kad nema kartice, } se prikazuje.

  Untitled2.fm Page 16 Saturday, March 12, 2005 4:49 PM

 • 17

  Korak 1 - Selektujte P reimO

  snove fotografisanja

  Broj preostalih snimaka

  Ako je broj preostalih snimaka nula, poruka "OUT OF MEMORY" e se prikazati na monitor.Fotografije nee moi dalje da se snimaju sve dok: ne izaberete manje parametre za Image mode (Q 67) ne stavite novu memorijsku karticu (Q 10) ne obriete neke fotografije (Q 22-23, 78-79)

  Meni snimanja

  Pritiskom na ^ dugme u P (auto) reimu prikazuje se MENI SNIMANJA (Q 65). Korien-jem MENIJA SNIMANJA, Reim fotografije (Q 67), Balans belog (Q 69), Ekspozicija +/- (Q71), Kontinualno (Q 72), BSS (Q 73) ili Opcija boje (Q 74) su sve opcije koje su vam na ra-spolaganju tokom snimanja.

  Untitled2.fm Page 17 Saturday, March 12, 2005 4:49 PM

 • 18

  Osnove fotografisanja

  Korak 2 - Kadriranje fotografije

  Spremnost fotoaparataDrite fotoaparat vrsto obema rukama. Fo-tografije se mogu kadrirati na monitoru ili utrailu.

  Kadriranje subjektaVa Nikon digitalni fotoaparat ima dva tipaugraenog zuma: optiki zum, kod kog teleskopskiobjektiv fotoaparata moe da se koristi da pribliisubjekt do 3 , i digitalni zum, kod kog se digitaln-om obradom poveava do 4 , ukupno do 12 . Ko-ristite zum dugmad da kadrirate subjekt u centarmonitora: Pritisnite l (W) dugme da udaljite subjekt,

  poveavajui vidljivo polje na monitoru. Pritisnite O (T) dugme da pribliite subjekt

  tako da on popuni najvei deo kadra. Kad fotoaparat zumira pribliavajui do na-

  jveeg poveanja, dranjem pritisnuto O (T)dugme oko jedne sekunde pokrenue sedigitalni zum. Indikator zuma e svetliti uto,a zelena (AF) lampa pored traila e svetlu-cati. Koristite O (T) i l (W) dugmad da po-desite zum u digitalnom opsegu zuma. Daponitite digitalni zum, pritisnite l (W) svedok indikator zuma ne postane beo.

  1

  Nemojte blokirati snimanjeDa izbegnete tamne ili delimino nejasne fo-tografije, drite prste i druge objekte to dalje odobjektiva, prozora blica i mikrofona (E5600 sa-mo).

  Udaljavanje Pribliavanje

  1010AUTOAUTO5M5M

  1010AUTOAUTO5M5M

  Indikator na monitoru poka-zuje koliinu zuma kad jeenko od dugmadi pritisnuto

  Digitalni zum

  2

  Untitled2.fm Page 18 Saturday, March 12, 2005 4:49 PM

 • 19

  Korak 2 - Kadriranje fotografijeO

  snove fotografisanja

  Digitalni zum

  Kod digitalnog zuma, podaci sa senzora fotoaparata se obrauju digitalno, poveavajui cen-tralni deo fotografije da popuni kadar. Za razliku od optikog zuma, digitalni zum ne poveavakoliinu detalja vidljivih na fotografiji. Umesto toga, detalji vidljivi sa maksimalnim optikim zu-mom su mnogo vei, dajui pomlao "zrnastu" fotografiju. Vodite rauna da efekti digitalnogzuma nisu vidljivi u tarilu - koristite monitor kad kadrirate fotografiju s digitalnim zumom. Digi-talni zum nije mogu kad je monitor iskljuen ili kad je selektovano Multi-shot 16 u menijuCONTINUOUS-kontinualno (Q 72).

  Kad je slabo svetlo

  Kad je svetlo lsabo, osetljivost se poveava da kompenzuje i fotografija na monitoru moe iz-gledati malo neotro. Ovo jre normalno i ne pojavljuje se kao greka.

  Monitor ili trailo?

  Koristite monitor da potvrdite podeavanja fotoaparata bacivi pogled u isto vreme da vidite fo-tografiju koja pokazuje kako e izgledati finalno fotografija. Ovo je korisno kad fotografija utrailu ne pokazuje tano ono to e se pojaviti na finalnoj fotografiji, na primer kad: je va subjekt udaljen manje od metra (33) od fotoaparata digitalni zum je aktivan

  Koristite trailo kad hoete da utedite energiju tako to iskljuite monitor (Q 5), ili kad jepresvetlo na mestu gde snimate pa je teko da vidite prikaz na monitoru.

  Untitled2.fm Page 19 Saturday, March 12, 2005 4:49 PM

 • 20

  Osnove fotografisanja

  Korak 3 - Fokus i snimanje

  FokusPritisnite okida do pola da postavite fokus iekspoziciju. U P reimu, fotoaparat e au-tomatski izotriti on the subjekt u centru kadra.Fokus i ekspoziicja e ostati memorisani svedok je okida pritisnut do pola.Dok je okida pritisnut do pola, proverite fokusi blic. Fokus se prikazuje zelenom AF (auto-fokus) lampom pored traila i indikatoromfokusa na monitoru. Status blica se prikazujecrvenom ! (spreman blic) lampom poredtraila.

  Monitor se iskljuuje kad se blic puni.

  Take the picturePritisnite okida do kraja da snimite fotografiju.ue se zvuk okidaa kad ga pritisnete (fabrikipodeeno Q 94). Da spreite neotrine, pritisniteokida lagano. Moete izabrati da li e se prikazi-vati ili ne znak upozorenja za podrman fotoaparat(Q 25).

  Ukl-juen

  Blic e svetliti kad se snimifotografija.

  Treperi Blic se puni. Saekajte dok seukljui lampa.Iskl-juen

  Blic je ili iskljuen ili nije potre-ban.

  Ukl-juen Subjekt je u fokusu.

  Treperi

  Fotoaparat ne moe da izotrisubjekt u centru kadra. Korien-jem memorisanja fokusa,izotrite drugi subjekt na istojudaljenosti, zatim rekomponujtefotografiju i snimite.

  1010AUTOAUTO5M5M

  AFAF

  Crvena (!) lampa

  Zelena (AF) lampa

  Indicator fokusa

  1

  Crvena (!

  ) lampa

  Zelena(AF)lam

  pa/indicator fokusa

  2

  Untitled2.fm Page 20 Saturday, March 12, 2005 4:49 PM

 • 21

  Korak 3 - Fokus i snimanjeO

  snove fotografisanja

  Tokom snimanja

  Dok se fotografije snimaju na memorijsku karticu ili u memoriju, zelena (AF) lampa e treperiti,i < ikona e svetliti ili ikona za memoriju e }// treperiti. Moete nastaviti da snimate fo-tografije sve dok se prikazuje < ikona. Nemojte iskljuivati fotoaparat, vaditi memorijskukarticu, ili prekidati napajanje dok se snimaju fotografije. Prekidanje napajanja ili vaenjememorijske kartice u ovim okolnostima moe dovesti do gubitka podataka ili oteenja fotoa-parata ili kartice.

  Postizanje dobrih rezultata sa autofokusom

  Autofokus radi najbolje kad postoji kontrast izmeu subjekta i pozadine ili je ak subjekt svetliji.On nee raditi dobro ako je subjekt vrlo taman ili se ne predvieno kree, ako ima objekata saotrijim ivicama na sceni (npr., sunce je iza subjekta i istie dubinu senke), ili ako ima nekolikoobjekata na razliitim udaljenostima od fotoaparata u centru kadra (npr., subjekt je u kavezu).

  Izotravanje subjekta koji nisu u centru: memorisanje fokusa

  Ako subjekt nije u centru kadra kad je okida pritisnut do pola, fotografija moe biti neotra. Daizotrite subjekt koji nije u centru:

  n FokusPozicionirajte subjekt u centar kadra i pritisniteokida do pola.

  o Proverite zelenu (AF) lampu i indikator fokusaDok je okida pritisnut do pola, proverite zelenu(AF) lampu i indikator fokusa da li svetle stalno,pokazujui da je subjekt izotren. Fokus i ek-spozicija e ostati memorisani dok je okidapritisnut do pola.

  p Rekomponujte fotografijuDrei okida pritisnut do pola, rekomponujte fo-tografiju. Nemojte menjati razdaljinu izmeu sub-jekta i fotoaparata dok je aktivna opcijamemorisanja fokusa. Ako se va subjekt sluajnopomeri, sklonite prst sa okidaa i izotrite gaponovo na novoj udaljenosti.

  q Snimite fotografijuPritisnite okida do kraja da snimite fotografiju.

  10105M5M AUTOAUTO

  AFAF

  10105M5M AUTOAUTO

  Untitled2.fm Page 21 Saturday, March 12, 2005 4:49 PM

 • 22

  Osnove fotografisanja

  Korak 4 - Vidite rezultat (reim pune repordukcije)

  Pritisnite x dugme

  Vidite fotografije na monitoruDa vidite dodatne fotografije, pritisnite dojstikdole ili desno da vidiet fotografije redom kojimsu snimljene, gore ili levo da ih vidite u obrnu-tom redosledu. Da brzo doete do odreenogbroja fotografije bez gledanja ostalih footgrafi-ja izmeu, pritisnite i drite dojstik. O: @(vodi za snimanje tona) se prikae (E5600samo).

  Da ponitite prikaz u punoj reprodukciji i vratitese u reim snimanja, pritisnite x dugmeponovo.

  Brisanje neeljenih fotografija

  Da obriete fotografiju koja je prikazana na mon-itoru, pritisnite u dugme. Prikae se dijalogpotvrde. Pritisnite dojstik gore ili dole daobeleite Yes-da i zatim pritisnite centar dojstio-beleite No-ne i pritisnite I (centar dojstika).

  1

  2005 . 05 . 012005 . 05 . 0113: 0013: 00

  100NIKON100NIKON0001. JPG0001. JPG

  11115M5M

  Done

  NoYes

  Erase 1 image (s)?Erase 1 image (s)?

  :Set:Set

  2

  Untitled2.fm Page 22 Saturday, March 12, 2005 4:49 PM

 • 23

  Korak 4 - Vidite rezultat (reim pune repordukcije)

  Osnove fotografisanja

  Brisanje zadnje snimljene fotografije

  Bilo kad tokom snimanja, moete pritisnuti u dugme da obriete zadnjusnimljenu fotografiju. Pojavie se dijalog potvrde prikazan desno.Obriite fotografiju kao to je prikazano na suprotnoj strani ispodr"Brisanje eneljenih fotografija."

  Tip reprodukcije

  Prva i zadnja fotografija u memoriji su povezane. Pritiskom dojstika levo ili gore kad se prikaeprva fotografija u memoriji odvee vas do zadnje fotografije. Pritiskom dojstika dole ili desnokad je prikazana zadnja fotografija to e vas odvesti na prvu fotografiju.

  Imena fajla i foldera fotografije

  U memoriji ili na memorijskoj kartici, fotografije se identifikuju imenom koje se sastoji iz tri dela:identifikator od etiri slova, etvorocifreni broj fajla koji fotoaparat automatski dodeljuje u ras-tuem redosledu, i ekstenzijom od tri slova (npr., "DSCN0001.JPG")

  Kad gledate footgrafiju na monitoru, broj fajla i ekstenzija se pojavljuju u gornjem desnom uglu mon-itora. Identifikator se ne prikazuje, ali se vidi kad se fotografija prenese u raunar.Fotografije se snimaju u foldere koje fotoaparat sam pravi automatski i ime sa trocifrenim brojemfoldera praeno sa "NIKON" (npr., "100NIKON"). Folderi mogu sadrati do 200 fotografija; akosnimite fotografiju kad aktuelni folder sadri 200 fotografija, napravie se novi folder sa dodatmbrojem jedan prethodnom folderu. Ako snimite fotografiju kad aktuelni folder sadri fotografiju sbrojem 9999, napravie se novi folder i numerisanje fotografija e ponovo poeti od 0001.Akobroj fajlova dostigne 200 ili broj fajla 9999 kad se u memoriji ili na memorijskoj kartici nalazi folders brojem 999, nee moi dalje da se snimaju fotografije sve dok se ne formatiraju memorija ilimemroijska kartica (Q 97) ili se stavi nova memorijska kartica.

  Tip fotografije Identifikator Ekstenzija Koliina

  OriginalMirna fotografija DSCN .JPG 22

  Film DSCN .MOV 64

  Kopija

  Mala kopija SSCN .JPG 83Iseena kopija RSCN .JPG 44

  Kopija napravljena sa funkcijom D-osvetljavanje FSCN .JPG 45

  Tonski zapis dodat

  fotografiji (E5600 samo)

  Tonski zapis

  DSCNSSCNRSCNFSCN

  .WAV 47

  NoYes

  Erase 1 image (s)?Erase 1 image (s)?

  :Set:Set

  Untitled2.fm Page 23 Saturday, March 12, 2005 4:49 PM

 • 24

  Vie o fotografisanju

  Vie o fotografisanju

  Kad je svetlo slabo: korienje blicaNa raspolaganju su sledei reimi blica:

  Za selekciju reima blica:

  Prikae se meni blica. Obeleite eljeni reim (da izaete bez promene reima, saekajte malo ili

  pritisnite dojstik levo).

  Auto sa redukcijom crvenih oijuKod E5600/E4600 auto sa redukcijom crvenih oiju, blic radi tako to koristi naprednu funkcijuredukcije crvenih oiju. Nekoliko predbljesaka se pojavi pre glavnog blica da redukuje "crveneoi." Kao dodatak, ako se otkriju crvene oi, fotoaparat e ih automatski korigovati kad snima fo-tografiju ("Fotoaparat fiksira crvene oi"). Kad se koristi ova funkcija, postoji malo odlaganje prenego to moete pritisnuti okida ponovo da snimite sledei snimak. Zavisno od situacije,redukcija crvenih oiju moda nee uvek davati eljene rezultate. U nekim retkim sluajevima,drugi delovi fotografije mogu biti neprirodni. Izaberite tada neki drugi reim blica i probajte pono-vo.

  Reim Kako radi Kad se koristi!#Auto

  Blic se aktivira kad je slabosvetlo. Najbolji izbor u veini situacija.

  %Auto sa redukci-

  jom crvenih oiju

  Blic zasvetli pre glavnogblica, redukuje "crvene oi."

  Koristi se za portrete (radi najbolje kad jesubjekt u opsegu blica i izgleda kao pred-bljesak). Kad se koristi ovaj reim,funkcija redukcije crvenih oiju e takoeraditi automatski kad se snimajufotografije. Ne preporuuje se za velikebrzine zatavaraa.

  $Iskljuen blic

  (off)Blic se nee aktivirati ak iako je slabo svetlo.

  Koristi se da se uhvati prirodno svetlo podneodreenom svetlou ili tamo gde jekorienje blica zabaranjeno. Ako sepojavljuje 2 (fotoaparat podrman) ikona,budite paljivi fotografija moe biti neotra.

  !Uvek ukljuen

  blic ( fill flash)

  Blic se aktivira uvek kad sesnima fotografija.

  Koristi se da "popuni" (dosvetli) senke isubjekte u kontra svetlu.

  k(Slow sync)

  Automatski blic u kombi-naciji s malim brzinama zat-varaa.

  Koristi se za subjekte i pozadinu nou ilipod neodreenim svetlom.

  1: Set: Set

  FlashAUTO

  AUTOAUTO

  AUTO2

  AUTOAUTO

  Flash

  : Set: Set

  AUTO

  Untitled24.fm Page 24 Monday, March 14, 2005 8:58 PM

 • 25

  Kad je svetlo slabo: korienje blicaV

  ie o fotografisanju

  Izlaz iz menija. Reim blica se prika-zuje ikonom u donjem delu monitora.

  Osetljivost ( ISO ekvivalentno)

  "Osetljivost" je mera koliko brzo fotoaparat reaguje na svetlo. Va Ni-kon digitalni fotoaparat ima normalno osetljivost koja je otprilike ekviv-alentna filmu osetljivosti ISO 50. KAd je svetlo slabo i blic je iskljuen($), fotoaparat automatski poveava osetljivost, doputajui bre ek-spozicije i smanjujui neotrine izazvane sluajnim pomeranjem fotoa-parata (fotoaparat podrman). ISO ikona e se pojaviti na monitoru dafotografije mogu biti malo neotre.

  2 (fotoaparat podrman) ikona

  Kad je svetlo slabo i blic iskljuen ($), brzine zatvaraa e biti male ifootgrafije mogu biti neotre.Ako se zahtevaju vrlo male brzine zat-varaa za datu ekspoziciju, 2 (fotoaparat podrman) ikona upozorenjae se pojaviti na monitoru. Preporuuje se korienje stativa ili podrka.

  Opseg blica

  Opseg blica je razliit za razliite pozicije zuma. Opseg pri minimalnom zumu je 0.4 - 3.3m (14- 1010) i 0.4 - 2.0 m (14 - 67) sa maksimalnim zumom.

  Izbliza

  Blic moda nee da osvetli dati subjekt na razdaljini manjoj od 40 cm (14). Kad snimate izbli-za, pogledajte svaku fotografiju nakon to je snimite da proverite rezultat.

  Selektovanje reima blica

  Kod P (auto) reima, fotoaparat pamti aktuelne parametre reima blica ak i kad se iskljui.Najskorija podeavanja se automatski vraaju kad god se toki za izbor reima rada postavina P osim ako se Reset all opcija u SET-UP meniju korisit da se sve vrati na fabrikipodeeno (Q 100). Zavisno od selektovanog reima snimanja, reim blica se menja automats-ki kad izaberete novi reim snimanja (Q 28-41).

  3

  10105M5M

  10105M5M

  10105M5M

  Untitled24.fm Page 25 Monday, March 14, 2005 8:58 PM

 • 26

  Vie o fotografisanju

  Snimanje autoportreta: Korienje samookidaaKad je ukljuen samookida, fotografije se snimaju deset sekundi nakon tose pritisne okida. Ovo vam dozvoljava da se i sami pojavite na fotografiji ili daspreite da snimci koje snimate izbliza ili pod slabim svetlom budu neotri uko-liko se pomeri fotoaparat to moe da se desi kad se pritisne okida. Kad ko-ristite ovu opciju, trebalo bi da stavite fotoaparat na stativ (preporuuje se) ilina neku ravnu, vrstu podlogu.

  Prikae se meni samookidaa.

  Izaite iz menija. Ikona samookidaa se prikazuje na monitoru.

  Obeleite ON (da izaete bez promene reima, saekajte malo ili pritisnite

  dojstik levo).

  Kadrirajte fotografiju i startujte tejmer. Opadajui broja tajmera pokazuje broj

  sekundi preostalih za snimanje fotografije.

  Fokus i ekspozicija se memoriu kad se pritisne okida.Lampa samokidaa na prednjoj strani fotoaparata e svetlu-cati do jedne sekunde pre snimanja fotografije, svetlietokom zadnje sekunde da upozori da e se okida aktiivrati.

  Zaustavljanje samookidaaDa zaustavite tajmer pre nego to se snimi fotografija, pritisnite okida.

  SamookidaSamookida nije na raspolaganju kod nekih reima snimanja (Q 28-41).

  1

  ONOFF

  Self-timer OFFOFFOFF

  1010

  3

  2

  ONOFF

  Self-timer

  : Set: Set

  OFFOFF

  ON

  4

  10105M5M AUTOAUTO

  1010

  Untitled24.fm Page 26 Monday, March 14, 2005 8:58 PM

 • 27

  Vie o fotografisanju

  Izbliza: makro reim

  Makro reim se koristi za snimanje fotografija izbliza, malih objekata na vrlomalim razdaljinama (minimalno 4 cm/1.6).

  Prikae se makro meni.

  Izlaz iz menija. & ikona se pojavljuje na monitoru kad je fotoaparat u makro.

  Obeleite ON (da izaete bez promene parametara, saekajte malo ili pritisnite

  dojstik levo).

  Kadrirajte fotografiju. Ako se indikator zuma i & ikona prikazuju zeleno, fotoa-parat moe izotriti na distanci od 4 cm/

  1.6.

  Makro reim

  Na malim udaljenostima, u trailu se nee prikazati ono to e se videti na finalnoj fotografiji.Koristite monitor za snimanje izbliza.Kod makro reima, fotoaparat izotrava neprekidno, ak i kad okida nije pritisnut do po-la.Makro reim nije na raspolaganju kod nekih reima snimanja (Q 28-41).

  1OFFON

  Macro close-up: Set: SetOFF

  3

  OFFON

  Macro close-up

  : Set: SetON

  2

  4

  1010AUTOAUTO5M5M

  Untitled24.fm Page 27 Monday, March 14, 2005 8:58 PM

 • 28

  Vie o fotografisanju

  Pomonik i reimi sa scenamaVa Nikon digitalni fotoaparat nudi izbor od etiri "pomonika" i dvanaest "scena"reima. Kod ovih reima, parametri fotoaparata se automatski optimizuju za selek-tovani tip subjekta, pomaui vam tako da ih ne morate podeavati jedan po jedan.Reimi pomonikaReimi pomonika se biraju okretanjem tokia na eljeni reim. Opcije pomonikakadriranja su na raspolaganju da vam pomognu pri kompoziciji slike.

  Reimi sa scenamaReimi sa scenama se selektuju okretanjem tokia na e i selekcijom eljenescene iz menija.

  Reim Opis Q

  i Pomonik portreta Koristi se za portrete gde glavni subjekt stoji jasandok su detalji pozadine malo neotri. 31

  N Pomonik pejsaaKorisit se da pojaa ivice, boje, i kontrast neba, uma,i drugih snimaka pejsaa, ili za snimanje portreta ijesu karakteristike reper za pozadinu.

  32

  j Pomonik sporta Koristi se kod sportskih snimaka da se zamrzne pokret. 33m Pomonik nonog portreta Koristi se za portrete koji se snimaju u kontra svetlu. 34

  Reim Opis Q

  B ZABAVA/UNUTRA JKoristi se da se uhvate detalji pozadine ili efektisvee ili drugog unutranjeg svetla. 36

  C PLAA/SNEG Koristi se za svetle subjekte kao to su snena polja,plae, i refleksija sunca od vode. 36

  D ZALAZAK SUNCA Koristi se da se sauva dubina prizora u sumrak ili svi-tanje. 36

  E SUMRAK/SVITANJE Koristi se da se sauvaju boje koje vidite pre izlazka ilizalazka sunca. 37F NONI PEJSA Koristi se za snimanje pejsaa nou. 37A IZBLIZA Koristi se da se uhvati ivopisnost boja kod snimanjaizbliza cvea, insekata, i drugih malih objekata 37G MUZEJ Koristi se kad je zabranjeno snimanje s blicem. 38H VATROMET Korisit se kod snimanja vatrometa. 38I KOPIRANJE Koristi se za kopiranje crtea i teksta. 38

  J KONTRA SVETLO Koristi se kad svetlo dolazi iza subjekta, bacajuizrake u senku. 39

  M PODVODNI Koristi se za snimanje pod vodom koristei vodoot-porno kuite (WP-CP3). 39K PANORAMA POMONIK

  Koristi se za snimanje serije fotografija koje e sekasnije spojiti u jednu. 40

  Untitled24.fm Page 28 Monday, March 14, 2005 8:58 PM

 • 29

  Pomonik i reimi sa scenamaV

  ie o fotografisanju

  Pomonik i reimi sa scenamaZavisno od vaeg subjekta, pomonik i reimi sa scenama moda nee uvek davati eljene re-zultate. Ako niste zadovoljni rezultatom, izaberite P (auto) i probajte ponovo.

  Reim fotografije

  Image mode opcija je na raspolaganju kod po-monika i u meniju reima sa scenama (Q 67).

  Pomo kod korienja pomonika i reima sa scenamaPritiskom na O(T) dugme kad se prikazuje meni pomonika ili reimasa scenama pojavie se pomo za tag pomonika ili reim sa scenama.

  :Set:Set :Help:Help:Exit:Exit

  IMAGE MODEIMAGE MODE

  :Set:Set :Help:Help:Exit:Exit

  IMAGE MODEIMAGE MODE

  PORTRAITPORTRAIT

  Use for portrait pictures, create soft skin tone effects.

  :Set:Set :Back:Back:Exit:Exit

  Untitled24.fm Page 29 Monday, March 14, 2005 8:58 PM

 • 30

  Vie o fotografisanju

  Pomonik kadriranjaetiri reima pomonika nude izbor opcija prilikom kadriranja koje vam omo-guavaju da pravite kompoziciju fotografije uz pomo pomonih linija koje seprikazuju na monitoru. Za korienje pomonika kadriranja, okrenite toki naeljeni reim i pratite donje korake.

  Posle selektovanja reima, prikae se meni pomonika kadriranja.

  Napravite selekciju da se vratite u reim snimanja. Pomone linije kadr-

  iranja se prikazuju na monitoru.

  Izaberite tip kompozicije. Aktuelna selekcija se prikazuje ikonom i naslo-

  vom.

  Kad snimate fotografiju, postavite sub-jekt ili subjekte izmeu pomonih linija kao to je opisano na sledeim strana-

  ma.

  Korienje pomonih linijaVa subjekt ne moe da stane precizno izmeu pomonih linija. Kad kadrirate fotografije,vodite rauna o okolini; budite paljivi da se ne okliznete i padnete.

  1 PORTRAITPORTRAIT

  :Set:Set :Help:Help:Exit:Exit

  3

  10105M5M

  2 PORTRAIT CLOSE-UPPORTRAIT CLOSE-UP

  :Set:Set :Help:Help:Exit:Exit

  4

  10105M5M

  Untitled24.fm Page 30 Monday, March 14, 2005 8:58 PM

 • 31

  Pomonik kadriranjaV

  ie o fotografisanju

  i Pomonik portretai (pomonik portreta) reim pomae vam kod kadriranjaportreta kod kojih subjekt stoji jasno dok su detalji pozadinemalo neotri, dajui kompoziciji utisak dubine (stepenneotrine zavisi od raspoloive koliine svetlosti). Meni po-monika kadriranja vam pomae da kadrirate subjekte kojinisu u centru i napravite kompoziciju visokih ili irokih sni-maka i kad portretiete dve osobe.

  * Mogu se selektovati drugi reimi.

  i PORTRETNa monitoru se ne prikazuju pomone linije. Fotoaparat izotrava na sub-jekt u centru kadra; memorisanje fokusa se moe iskoristiti da se izotresubjekti koji nisu u centru kadra.9 PORTRET LEVoKoristi se za kompoziciju snimka kod kog je subjekt centriran u levupolovinu kadra. Fotoaparat izotrava subjekt u okviru pomonih linija.

  0 PORTRET DESNOKoristi se za kompoziciju snimka kod kog je subjekt centriran u desnupolovinu kadra. Fotoaparat izotrava subjekt u okviru pomonih linija.

  : PORTRET IZBLIZAKoristi se za kompoziciju snimka gde se lice vaeg subjekta nalazi u ingornjoj polovini kadra. Fotoaparat izotrava subjekt u okviru pomonih lin-ija.[ PORTRET PARAKoristi se za kompoziciju snimka sa dve osobe koje se nalaze jednapored druge. Fotoaparat izotrava subjekt u okviru pomonih linija.

  ; PORTRET FIGUREKoristi se za kompoziciju snimka kad fotoaparat dritekao na slici desno i lice subjekta je u gornjoj polovinikadra. Fotoaparat izotrava subjekt u okviru pomonihlinija.

  PORTRAITPORTRAIT

  :Set :Help:Exit

  PORTRAIT LEFTPORTRAIT LEFT

  :Set :Help:Exit

  PORTRAIT RIGHTPORTRAIT RIGHT

  :Set :Help:Exit

  PORTRAIT CLOSE-UPPORTRAIT CLOSE-UP

  :Set :Help:Exit

  PORTRAIT COUPLEPORTRAIT COUPLE

  :Set :Help:Exit

  PORTRAIT FIGUREPORTRAIT FIGURE

  :Set :Help:Exit

  ! %* Y OFF* & OFF

  Untitled24.fm Page 31 Monday, March 14, 2005 8:58 PM

 • 32

  Pomonik kadriranja

  Vie o fotografisanju

  NPomonik pejsaaN (pomonik pejsaa) reim vam pomae da kadriratesnimke ivopisnih pejsaa sa pojaanim ivicama, bojama,i kontrastom. Meni pomonika kadriranja vam pomae nesamo kod kadriranja pejsaa prirode ve i gradskih i kodsnimanja portreta ije odlike su reper za pozadinu.

  * Mogu se selektovati drugi reimi.

  N PEJSANa monitoru se ne prikazuju pomone linije. Izotrite udaljene objektekroz objekte u prednjem planu kao to su prozori ili pogled kroz grane.Fokus je postavljen na beskonano.6 LEP POGLEDKoristi se za kompoziciju pejsaa gde je nebo u gornjoj treini kadra,udaljeni objekti u srednjoj treini, a blii onjekti u donjoj treini. Poklopitegornju liniju neba sa talasastom utom pomonom linijom.7 ARHITEKTURAKoristi se za snimanje zgrada. Pomone linije se prikazuju na monitoruda vam pomognu da zadrite vertikale i horizontale u centru kadra.

  LANDSCAPELANDSCAPE

  :Set :Help:Exit

  SCENIC VIEWSCENIC VIEW

  :Set :Help:Exit

  ARCHITECTUREARCHITECTURE

  :Set :Help:Exit

  ! $ Y OFF* & OFF

  5 GRUPA DESNOKoristi se za kompoziciju portreta gde su portretisani subjekti desno adrugi objekti u levoj starni kadra. I portretisani subjekt i objekti u pozadinie biti izotreni.8 GRUPA LEVOKoristi se za kompoziciju portreta gde su portretisani subjekti levo a drugiobjekti u desnoj starni kadra. I portretisani subjekt i objekti u pozadini ebiti izotreni.

  GROUP RIGHTGROUP RIGHT

  :Set :Help:Exit

  GROUP LEFTGROUP LEFT

  :Set :Help:Exit

  ! !#* Y OFF* & OFF

  Untitled24.fm Page 32 Monday, March 14, 2005 8:58 PM

 • 33

  Pomonik kadriranjaV

  ie o fotografisanju

  j Pomonik sportaj (pomonik sporta) reim se koristi za dinamine ak-cione snimke tj. da se uhvate subjekti u pokretu. Meni po-monika vam omoguava da zamrznete akciju kodpojedinanog snimka ili da se snimi pokretu seriji fotografi-ja.

  Pomonik za sportU reimu sporta, fokus se konstantno resetuje sve dok se ne memorie pritiskom na okida dopola.

  j SPORTDok je pritisnut okida, fotografije se snimaju s brzinom snimanja od oko3 snimka svake 2 sekunde (brzina snimanja se prikazuje kad se prikaej ikona). Kod E5600, fotoaparat snima jedanaest snimaka kad je reimfotografije postavljen na H Normal (2592). Kod E4600, fotoaparat snimaosam snimaka kad je reim fotografije postavljen na F Normal (2288).Fokus, ekspozicija, i balans belog se odreuju na prvom snimku u svakojseriji. Fotoaparat izotrava neprekidno, ak i ako okida nije pritisnut.\ SPORTSKI GLEDALACSportski gledalac je idelano da se uhvati trenutak kad nemate vremenada komponujete fotografiju. Koristi se za razdaljine od 3 m dobeskonano.Moe se snimiti serija fotografija ako se okida pritisne i dri pritisnut.Nroj snimaka koji se moe snimiti je isti kao u reimu j (Sport).

  ] KOMBINOVAN SPORTSvaki put kad se pritisne okida, fotoaparat snimi 16 snimaka u oko trisekunde i organizuje ih u etiri reda pravei jednu sliku c Ekonomina(1600) fotografija. Fokus, ekspozicija, i balans belog se odreuju naprvom snimku u svakoj seriji.

  SPORTSSPORTS

  :Set :Help:Exit

  SPORT SPECTATORSPORT SPECTATOR

  :Set :Help:Exit

  SPORT COMPOSITESPORT COMPOSITE

  :Set :Help:Exit

  ! $ Y OFF & OFF

  Untitled24.fm Page 33 Monday, March 14, 2005 8:58 PM

 • 34

  Pomonik kadriranja

  Vie o fotografisanju

  m Pomonik za noni portretm (pomonik nonog portreta) reim koristi se za nono sni-manje, kad je potrebno obezbediti prirodan balans izmeuglavnog subjekta i pozadine. Fotografije snimljene s malimbrzinama zatvaraa su podeene da poboljaju kvalitet, madamalo poveavaju vreme obrade; da spree neotrine, postav-ite fotoaparat na stativ ili vrstu, ravnu podlogu. Vie infor-macija o opcija pomonika kadriranja, vidite u i Pomonik portreta (Q 31).

  * Drugi reimi se mogu selektovati.

  Selekcija reima blica u m reimu

  Reim blica se automatski postavlja na % (auto sa redukcijom crvenih oiju).

  ! % Y OFF* & OFF

  Untitled24.fm Page 34 Monday, March 14, 2005 8:58 PM

 • 35

  Vie o fotografisanju

  e Reim scena

  e (scene) reim nudi meni od dvanaest "scena," kojezavise od date situacije, kao to je subjekt u kontrasvetlu, zalazak sunca, ili snimci enterijera. Fotoaparatautomatski podeava parametre pogodne za selekto-vanu scenu, tedei vam vreme ako biste ih pojedi-nano podeavali. Za snimanje fotografija u reimuscena, okrenite toki na e i pratite dole navedenekorake.

  Prikazuje se meni scene.

  Selektujte i vratite se u reim snimanja. Selektovana scena se prikazuje ikon-om u gornjem levom uglu monitora.

  Izaberite scenu. Odabrana selekcija se prikazuje velikom ikonom i naslovom.

  Reim scena

  1 PARTY/INDOOR

  :Set:Set :Help:Help:Exit:Exit

  3

  1010AUTOAUTO5M5M

  2 BEACH/SNOW

  :Set:Set :Help:Help:Exit:Exit

  Untitled24.fm Page 35 Monday, March 14, 2005 8:58 PM

 • 36

  e Reim scena

  Vie o fotografisanju

  Na raspolaganju su sledee scene:

  * Mogu se selektovati drugi reimi.

  2 (fotoaparat podrman) ikona

  Kada se 2 ikona pojavi na monitoru, fotografije mogu biti neotre. U ovom odeljku, mere pre-dostronosti koje moete preduzeti da izbegnete neotrine se prikazuju zvezdicama: drite fotoaparat obema rukama i laktovima se oslonite na telo. koristite stativ ili vrstu, ravnu podlogu.

  BZABAVA/ENTERIJERKoristi se za snimke koji ukljuuju detalje pozadine, ili da seuhvate efekti svee ili drugog pozadinskog unutranjeg svetla.

  CPLAA/SNEGZa hvatanje ivopisnih efekata kao to su snena polja, plae,refleksija sunca od vode. Reim blica se automatski postavljana !AUTO; mogu se selektovati drugi reimi.

  DZALAZAK SUNCADa se ouva dubina boja koje se vide pri izlazku ili zalazku sunca.

  ! %* Y OFF* & OFF

  ! !#* Y OFF* & OFF

  ! $* Y OFF* & OFF

  Untitled24.fm Page 36 Monday, March 14, 2005 8:58 PM

 • 37

  e Reim scena

  Vie o fotografisanju

  * Drugi reimi se mogu selektovati.

  ESUMRAK/SVITANJESlui da se ouvaju prirodne boje koje se vide pre izlaska ili poslezalaska sunca. Fokus je fiksan na beskonano.

  Fotografije snimljene s malim brzinama zatvaraa se obrauju da poboljaju kvalitet, pov-eavajui vreme potrebno za snimanje u memoriju ili na memorijsku karticu.

  FNONI PEJSAMale brzine zatvaraa se koriste da se snime lepi noni prizori.Fokus je fiksan na beskonano.

  Fotografije snimljene s malim brzinama zatvaraa se obrauju da poboljaju kvalitet, pov-eavajui vreme potrebno za snimanje u memoriju ili na memorijsku karticu.

  AIZBLIZAKoristi se da se uhvati ivopisnost boja za snimke izbliza cvea,insekata, i drugih malih objekata, a pozadina je umetnikineotra. Reim blica se automatski postavlja na !AUTO; moguse selektovati drugi reimi.

  Fotoaparat izotrava neprekidno, ak i kad okida nije pritisnut. Minimalna udaljenost zaizotravanje varira sa pozicijom zuma. Za izotravanje objekata bliih od 4 cm/1.6 od objek-tiva, podesite zum sve dok se ne pojavi ikona za makro (&) na monitor i svetli zeleno.

  ! $ Y OFF* & OFF

  ! $ Y OFF* & OFF

  ! !#* Y OFF* & ON

  Untitled24.fm Page 37 Monday, March 14, 2005 8:58 PM

 • 38

  e Reim scena

  Vie o fotografisanju

  * Drugi reimi se mogu selektovati.

  GMUZEJBlic se iskljuuje ($) automatski. Koristite ovaj reim u zatvorenomgde je upotreba blica zabranjena (na primer, u muzejima i galeri-jama) ili u nekim drugim situacijama u zatvorenom kad ne elite dakoristite blic.

  Izbor najboljeg snimka (BSS;Q 73) se ukljuuje automatski, redukujui efekte usled

  iznenadnog pomeranja fotoaparata.Makro se iskljuuje automatski; drugi reim se moe selektovati.Fotografisanje moe biti zabranjeno u nekim situacijama. Prvo traite dozvolu.

  HVATROMETMale brzine zatvaraa se koriste da se uhvate efekti kodvatrometa. Fotoaparat mnogo bre reaguje na okida, omo-guavajui vam da uhvatite poetak vatrometa.

  Fokus je fiksiran na beskonano. Pratite vatromet kako se penje i pritisnite okida do kraja na poetku vatrometa.

  IKOPIRANJEObezbeuje iste fotografije teksta ili crtea na beloj podlozi ilina odtampanom materijalu kao to su vizit karte.

  Blic i makro se iskljuuju automatski; drugi reimi se mogu selektovati. Tekst i crtei u boji moda nee biti dobri na finalnoj fotografiji.

  ! $ Y OFF* & OFF*

  ! $ Y OFF & OFF

  ! $* Y OFF* & OFF*

  Untitled24.fm Page 38 Monday, March 14, 2005 8:58 PM

 • 39

  e Reim scena

  Vie o fotografisanju

  * Drugi reimi se mogu selektovati.

  JKONTRASVETLOKoristi se kad svetlo dolazi iza subjekta, bacajui svoje zrake usenku, ili kad je va subjekt u senci ali je pozadina presvetla.Blic e se aktiivrati automatski "popuni" (dosvetli) senke.

  MPODVODNOKoristi se kad se snimaju fotografije pod vodom koristeivodootporno kuite (WP-CP3).

  ! ! Y OFF* & OFF

  ! !#* Y OFF* & OFF*

  Untitled24.fm Page 39 Monday, March 14, 2005 8:58 PM

 • 40

  e Reim scena

  Vie o fotografisanju

  * Drugi reimi se mogu selektovati.Za korienje pomonika panorame, pratite donje korake.

  Obeleite K (POMONIK PANO-RAME).

  Pritisnite I (centar dojstika). Smer strelice se prikazuje u zeleno utoj

  boji.

  Selektujte kako ete spojiti pojedinane fotografije u panoramu. Ovo je smer u komse kree fotoaparat posle svakog snimka.

  Selektujte (za promenu smera kretanja,pritisnite centar dojstika i ponovite ko-rake 34). Smer kretanja se prikazuje be-lo.

  KOMONIK ZA PANORAMUKoristi se za snimanje serije fotografijakoje e se kasnije spojiti u jednu (npr, pan-orama ili 360 virtuelno-realna slika).

  ! $* Y OFF & OFF*

  1 PANORAMA ASSIST

  :Set:Set :Help:Help:Exit:Exit

  2

  10105M5M

  3

  10105M5M

  odozdo ka gore

  odozgo ka dole

  levo ka desnodesno ka levo

  4

  10105M5M

  Untitled24.fm Page 40 Monday, March 14, 2005 8:58 PM

 • 41

  e Reim scenaV

  ie o fotografisanju

  Napravite kompoziciju sledeeg snim-ka koji e se preklopiti s prethodnim.

  Snimite prvu fotografiju. Oko jedna trei-na fotografije se prikazuje iznad onog tose vidi kroz objektiv (ako je smer od levoka desno, fotografija se pojavljuje na levojstrani monitora).

  Snimite sledeu fotografiju.Ponovite korake 6 i 7 sve dok se ne sn-

  ime sve footgrafije u seriji.

  Pomonik panorameSmer kretanja, reim blica, makro reim, i kompenzacija ekspozicije se ne mogu menjati posle snimljeneprve fotografije Za promenu smera kretanja, pritisnite ^ dugme da zavrite snimanje i ponovite korake 13.

  Korienje stativaKorienje stativa e vam olakati snimanje snimaka za preklop.

  Mesto smetanja panoramaSvaka serija snimljena s pomonikom panorame se smeta u odvojen folder sa imenom koje sadri"P" koje prethodi trocifrenom broju foldera ai praeno je trocifrenim rednim brojem (ne pr., "101P 002").

  Spajanje fotografija u panoramu

  Prenesite fotografije snimljene s pomonikom panorame u va raunar (Q 49) i koristite PanoramaMaker funkciju u PictureProject da ih spojite u jednu scenu. Za detaljne informacije, pogledajtePictureProject referentno uputstvo (na CD-ROM).

  5

  10105M5M

  AE-LAE-LAE-L

  6

  10105M5M

  AFAFAE-LAE-LAE-L

  8Kraj serije. Snimanje e se takoe zavriti ako se odabere neki drugi reim ili se fotoaparat stavi u reim ekanja

  7

  Untitled24.fm Page 41 Monday, March 14, 2005 8:58 PM

 • 42

  Vie o reprodukciji

  Vie o reprodukciji

  Gledanje fotografija na raunaruPregled vie fotografija: reprodukcija vie fotografijaPritiskom na l (W) dugme u punoj reprodukcijiprikazuju se fotografije iz memorije ili sa memor-ijske karice kao "kontakt kopije" od etiri fotografije.Sledee operacije se mogu vriti dok su prikazanefotografije:

  Za Pritisni Opis

  Obeleite fotografije

  Pritisnite dojstik gore, dole, levo ili desno daobeleite fotografije. Pritisnite I (centar dojstika) dase vratite na punu reprodukciju.

  Promenite broj prikaza-

  nih fotografija

  l (W)/O (T)

  Kad su prikazane etiri fotografije, pritisnite l (W)dugme jednom da vidite devet fotografija. Pritisnite O(T) za "pribliavanje" sa prikaza od devet na etirifotografije ili, kad su etiri fotografije prikazane, da sevratite na punu reprodukciju.

  Ponitite reprodukciju

  Ponitite prikaz fotografija i vratite se na punureprodukciju.

  Obriite obeleene fotografije

  u

  Prikazuje se dijalog potvrde.Pritisnite dojstik gore ili doleda oznaite opciju, i pritisnite Ida selektujete.

  NoYes

  Erase 1 image (s)?Erase 1 image (s)?

  :Set:Set

  Untitled 42 do 60.fm Page 42 Tuesday, March 15, 2005 10:45 PM

 • 43

  Gledanje fotografija na raunaruV

  ie o reprodukciji

  Pogled izbliza: zum reprodukcijeKoristite O (T) dugme da pribliite fotografiju koja jeprikazana u punoj reprodukciji. Dok se fotografijapoveava, moete snimiti iseenu kopiju fotografijekoja sadri samo deo koji je vidljiv na monitoru.Zum reprodukcije i iseena kopija nisu mogui kodfilmova ili kopije napravljene korienjem opcijemale fotografije (Q 64, 83). Iseena kopija se nemoe u budunosti isecati.

  Za Pritisni Opis

  Pribliavanje O (T)

  Zum se poveava svaki put kad se pritisne dugme,maksimalno do 10. Dok se fotografija zumira pri-bliavajui, O ikona i opseg zuma se prikazuju u gorn-jem uglu monitora.

  Vidite druge delove

  fotografije

  Koristite dojstik da doete do delova fotografije kojinisu vidljivi na monitoru. Da koristite dojstik da viditedruge fotografije, ponitite zum.

  Udaljavanje l (W)Zum se smanjuje svaki put kad se pritisne l (W)dugme. Da ponitite zum, udaljavajte fotografijupomou zuma dok se cela ne prikae.

  Poniten zum Ponitite zum i vratite se na punu reprodukciju.

  Iseena fotografija

  Samo deo fotografije vidljiv na monitoru moe da seiseca.

  Brisanje fotografije u

  Prikazuje se dijalog potvrde.Pritisnite dojstik gore ili doleda obeleite opciju, pritisnitecentar dojstika da selektujete.

  4 . 0

  ::ScrollScroll ::ZoomZoom

  NoYes

  Erase 1 image (s)?Erase 1 image (s)?

  :Set:Set

  Untitled 42 do 60.fm Page 43 Tuesday, March 15, 2005 10:45 PM

 • 44

  Gledanje fotografija na raunaru

  Vie o reprodukciji

  Isecanje fotografijaOva opcija vam dozvoljava da iseete deo fotografije i snimite je u odvojen fajl.

  Zumirajte fotografiju. Proite kroz fotografiju. Ponovite ko-rake 1 i 2 sve dok se eljeni deo fo-

  tografije ne prikae na monitoru.

  Prikae se dijalog potvrde. Selektujte Yes da napravite iseenu kopiju, No da izaete bez pravljenja iseene kopije,

  zatim pritisnite I (centar dojstika).

  Da vidite novu, iseenu kopiju, pritis-nite dojstik dolesve dok se iseenakopija ne prikae.

  Iseene kopije se snimaju kao JPEG fajlovi (opseg kompresije 1 : 8). Zavisno oddimenzija originala i opsega zuma u vreme kad je napravljena iseena kopija, ko-pije e biti 2,592 1,944 (E5600 samo) 2,288 1,712, 2,048 1,536 , 1,600 1,200, 1,280 960, 1,024 768, 640 480, 320 240, ili 160 120 pikselaveliine. Kopije se smetaju u odvojene fajlove u memoriji ili na memorijskoj kar-tici sa imenima oblika "RSCNnnnn.JPG." "nnnn" je etvorocifren broj koji dodel-juje fotoaparat automatski.

  Doterivanje fotografije

  Iseene kopije se snimaju sa istim datumom i vremenom snimanja kao i originali. Kopije promenjenih dimenzija i iseene kopije se ne mogu isecati. Ako se iseena kopija napravi sa E5600/E4600 a gleda na nekom drugom modelu fo-

  toaparata, moda se nee moi prikazati ili preneti u reunar.

  1 1 . 2

  :: ::ScrollScroll ZoomZoom

  2 4 . 0

  ::ScrollScroll ::ZoomZoom

  3

  Yes

  Save this image as

  displayed?

  Save this image as

  displayed?

  :Set:Set

  No

  Untitled 42 do 60.fm Page 44 Tuesday, March 15, 2005 10:45 PM

 • 45

  Gledanje fotografija na raunaruV

  ie o reprodukciji

  Automatsko podeavanje tonova fotografijePritisnite I (centar dojstika) u punoj reprodukciji. Ton footgrafije se automatskipodeava i snima kao poseban fajl. Ova funkcija se naziva D-Lighting (digi-talno osvetljavanje) kod E5600/E4600. Korienjem D-Lighting, jaina kon-trasvetla ili nedovoljno svetlo blica mogu se podesiti da budu svetliji. Molimovas pogledajte D-Lighting primere na sledeoj strani.

  Selektujte fotografiju u punoj re-produkciji.

  Pritisnite I. Prikazuje se podeeni ton fotografije.

  Selektujte Yes da snimite kopiju, No daizaete bez pravljenja kopije, zatimpritisnite I (centar dojstika).

  D-Lighting

  Kopije napravljene sa D-Lighting se snimaju u odovjene fajlove. Kopije napravljene sa D-Lighting se ne briu i ako se obrie original. Originalna fo-

  tografija se ne brie i ako se obrie kopija napravljena sa D-Lighting. Opcija Auto transfer postavljena na originalnu fotografiju se dodaje i kopijama naprav-

  ljenim sa D-Lighting. Opcija Print set i Protect posatvljene na originalne fotografije se ne dodaju kopijama

  napravljenim sa D-Lighting. Kopije napravljene sa D-Lighting se snimaju sa imenima oblika "FSCNnnnn.JPG."

  "nnnn" je etvorocifreni broj koji dodeljuje fotoaparat automatski. Kopije napravljene sa D-Lighting se snimaju sa istim datumom i vremenom snimanja

  kao i originali Filmovi, male fotografije, iseene kopije i kopije napravljene sa D-Lighting kod njih se

  ne moe podeavati ton fotografije sa D-Lighting. D-Lighting funkcija nije na raspolaganju kad nema doovljno prostora u memoriji ili na

  memorijskoj kartici. Ako je kopija napravljena korienjem D-Lighting u E5600/E4600 a gleda se na nekom

  drugom modelu fotoaparata, tmoda nee moi da se prikae ili prenese u raunar. D-Lighting funkcija nee biti na raspolaganju za fotografije snimljene sa digitalnim fo-

  toaparatom koji nije E5600/E4600.

  1 2005 . 05 . 012005 . 05 . 0113: 0013: 00

  100NIKON100NIKON0001. JPG0001. JPG

  11115M5M

  2

  Yes:Set:Set

  No

  Save this image as

  displayed?

  Save this image as

  displayed?

  Untitled 42 do 60.fm Page 45 Tuesday, March 15, 2005 10:45 PM

 • 46

  Gledanje fotografija na raunaru

  Vie o reprodukciji

  D-Lighting primeri

  +

  +

  Pre Posle

  +

  Untitled 42 do 60.fm Page 46 Tuesday, March 15, 2005 10:45 PM

 • 47

  Gledanje fotografija na raunaruV

  ie o reprodukciji

  Tonski zapis: Snimanje i reprodukcija (E5600 samo)Korienjem mikrofona fotoaparta, moete snimaittonski zapis pritiskom okidaa dok je fotografija sa O:@ ikon se prikazuje u punoj reprodukciji (Q 22).Nemojte dodirivati mikroofn tokom snimanja. Tonskizapisi se ne mogu snimati ili reprodukovati uz filmove(Q 60) ili tokom reprodukicje vie fotografija (Q 42)ili zum reprodukcije (Q 43).Ako tonski zapis ve postoji za datu fotografiju, [1](ikona tonskog zapisa) i O: [1] (vodi reprodukcijetonskog zapisa) se prikazuju i nem oe se snimatinovi tonski zapis.

  Tonski zapisi

  Ime tonskog zapisa se sastoji od identifikatora ("DSCN" za zapise dodate originalnim fotografi-jama, "SND_" za zapise dodate kopijama), etvorocifrenog broja fajla kopiranog od pomonefotografije, i ekstenzije ".WAV" (npr., "DSCN0015.WAV").

  Za Pritisni Opis

  Snimanje ton-skog zapisa

  Ako O: @ ikona se prikazuje na datoj fotografiji, ton ese snimati kad se pritisne okida.Tokom snimanja, zREC ikona treperi. Snimanje sezavrava posle oko 20s ili kad se pusit okida. Nem-ojte dodirivati mikrofon tokom snimanja.

  Presluavanje tonskog zapisa

  Fotografije uz koje postoji tonski zapis obeleene susa 1 ikonom. Pritisnite okida da ujete ton.Reprodukcija se zavrava kad se zavri tonski zapis ilikad se okida ponovo pritisne.

  Prom-ena

  jainel (W)/O (T)

  Zum dugmad kontroliu jainu tokom snimanja. Pritisnitel (W) da smanjite jainu, O (T) da poveate. Jainase takoe moe podesiti korienjem Sound settings >Volume opcije u SET-UP meniju (Q 94).

  Brisanje fotografije ili

  tonskog zapisa

  u

  Prikae se dijalog potvrde. Pritis-nite dojstik gore ili dole daobeleite opciju, pritisnite I (centardojstika) da selektujete. Selektujte No da izaete bez

  brisanja fotografije ili tonskogzapisa.

  Selektujte [1] da obriete samotonski zapis.

  Selektujte Yes da obriete ifotografiju i tonski zapis.

  2005 . 05 . 012005 . 05 . 0113: 0013: 00

  100NIKON100NIKON0001. JPG0001. JPG

  11115M5M

  No

  Yes:Set:Set

  Erase 1 image (s)?Erase 1 image (s)?

  Untitled 42 do 60.fm Page 47 Tuesday, March 15, 2005 10:45 PM

 • 48

  Vie o reprodukciji

  Viewing Pictures on TVKorienjem EG-CP14 audio/video (AV) kabla (E5600) ili EG-CP11 video ka-bla (E4600) koji ste dobili uz fotoaparat, moete povezati fotoaparat sa televi-zorom ili video rekorderom (VCR).

  Biranje video reima

  Video reim podatak u Interface opciji u SET-UP meniju nudi izbor izmeu NTSC i PAL stan-darda (Q 99). Budite sigurni da selektovani standard odgovara ureaju.

  Iskljuite fotoaparat Iskljuite fotoaparat pre povezivanja ili dis-

  konektovanja AV/video kabla.

  Poveite AV/video kabal na fotoaparat Otovrite poklopac za prikljuke i stavite crnu

  utinicu u konektor fotoaparata.

  Poveite AV/video kabal ns televizorili VCR [E5600] Stavite utu utinicu na AV kabae u

  video-ulaz na televizoru ili VCR i beluutinicu u audio-ulaz.

  [E4600] Stavite utu utinicu na video kabalu video-ulaz na televizor ili VCR.

  Ukljuite fotoaparat Pritisnite x dugme oko jedne sekunde da

  ukljuite fotoaparat. Monitor fotoaparata eostati iskljuen i na televizoru e se prikazatinormalno footgrafija kao i na monitoru. Akoje fotoaparat povezan sa VCR, fotografije sene mogu snimati na video traku.

  1

  2

  3

  4

  Untitled 42 do 60.fm Page 48 Tuesday, March 15, 2005 10:45 PM

 • 49

  Vie o reprodukciji

  Gledanje fotografija na raunaruKorienjem UC-E6 USB kabla i PictureProject programa koji ste dobili uz fo-toaparat, moete videti vae fotografije i filmove na raunaru. Pre ngo to pren-esete (kopirate) fotografije u raunar, potrebno je da instalirate PictureProject.Za vie informacija o instalaciji PictureProject i prenosu fotografija u raunar, po-gledajte Brzi vodi za poetnike i PictureProject referentno uputstvo (na CD).

  Pre povezivanja fotoaparataFotografije se mogu kopirati iz fotoaparata na raunar: Pritisnite (V) dugme na fotoaparatu (Q 81) kliknite na dugme u PictureProjectKoji metod ete koristiti zavisi od operativnog sistema vaeg raunara i USBopcija selektovana u SET-UP meniju fotoaparata. Posle pregleda sledeetabele, selektujte odgovarajuu opciju korienjem USB podatka u SET-UPmeniju fotoaparata. Fabriki je podeena opcija Mass storage.

  * Dugme I (V) fotoaparata se ne moe koristiti za prenos fotografija u sledeim sluajevima.Koristite PictureProject dugme.

  Kad prenosite fotografije iz memorije fotoaparata Mass storage je selektovano zaUSB opciju

  Kad je prekida za zatitu na memorijskoj kartici u poziciji "zakljuana". Otkljuajteje povlaenjem u poziciju "pisanje" pre prenoenja fotografija.

  Operativni sistemFotografije su prenete korienjem:

  Dugme I (V) fotoaparata*

  PictureProject dugme

  Windows XP Home EditionWindows XP Professional Izaberite Mass storage ili PTP.

  Windows 2000 ProfessionalWindows Millennium Edition

  (Me)Windows 98 Second Edition

  (SE)

  Izaberite Mass storage.

  Mac OS X 10.1.5 ili kasnija Izaberite PTP. Izaberite Mass storage ili PTP.

  USBVideo mode

  INTERFACE

  :Set:Set

  PTPMass storage

  USBUS


Top Related