+ All Categories
Transcript
Page 1: GHID ADMITERE 2018 - cmu-edu.eu · (Advanced Engineering in the Oil and Gas Offshore Industry), Constanța, limba engleză 10 Inginerie și management- Management şi logistică în

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

900663, CONSTANŢA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, ROMÂNIA Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740,

E-mail: [email protected], Web: www.cmu-edu.eu

GHID ADMITERE

2018

PENTRU ROMÂNII DE

PRETUTINDENI

Page 2: GHID ADMITERE 2018 - cmu-edu.eu · (Advanced Engineering in the Oil and Gas Offshore Industry), Constanța, limba engleză 10 Inginerie și management- Management şi logistică în

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

900663, CONSTANŢA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, ROMÂNIA Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740,

E-mail: [email protected], Web: www.cmu-edu.eu

CONSIDERAŢII GENERALE

Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr.

299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare:

a) Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română , persoanele de origine

română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara

frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni,

bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni,

macedoromâni, macedo - români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni,

moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate

celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,

b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum

și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

ȘCOLARIZAREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI

Școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, la

programe de studii acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu, a românilor de

pretutindeni se realizează astfel:

a) pe locuri de studii, fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a

universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a

capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare. Studiile se vor desfășura

exclusiv în limba română;

b) pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri a

universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a

capacității de școlarizare , conform prevederilor legale în vigoare. Studiile se vor desfășura

exclusiv în limba română;

Page 3: GHID ADMITERE 2018 - cmu-edu.eu · (Advanced Engineering in the Oil and Gas Offshore Industry), Constanța, limba engleză 10 Inginerie și management- Management şi logistică în

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

900663, CONSTANŢA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, ROMÂNIA Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740,

E-mail: [email protected], Web: www.cmu-edu.eu

c) pe locuri de studii cu plata taxei de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii

români, în limita cifrei de școlarizare aprobate de senatele universitare, în funcție de capacitatea

de școlarizare.

Școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior particular acreditat din

România, la programe de studii acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu, se

realizează, pe locuri de studii cu plata taxei în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români,

în limita cifrei de școlarizare aprobate de senatele universitare, în funcție de capacitatea de

școlarizare.

Școlarizarea românilor cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Albania,

Ungaria, Macedonia, Serbia, Bulgaria, Grecia, Croația, Israel și Diasporă.

Pentru românii de pretutindeni cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Albania,

Ungaria, Macedonia, Serbia, Bulgaria, Grecia, Croația, Israel și Diasporă, admiterea se

realizează de Comisia mixtă MEN-MAE-MRP.

a. Pe locuri bugetate

b. Pe locuri cu plata taxei de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii

români

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Dosarul de candidatură pentru școlarizarea în învățământul superior de stat și particular

acreditat, la programe de studii acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu din România,

conține următoarele documente:

1. Cerere-formular de înscriere;

2. Copia certificatului de naștere, tradusă în limba română, după caz;

3. Copia actului de identitate care atestă domiciliul stabil în străinătate;

4. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care

optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

5. Copia Certificatului de căsătorie, tradusă în limba română, după caz;

6. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității

culturale române, autentificată de misiunea diplomatică a României din țara de origine sau de

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei 3;

Page 4: GHID ADMITERE 2018 - cmu-edu.eu · (Advanced Engineering in the Oil and Gas Offshore Industry), Constanța, limba engleză 10 Inginerie și management- Management şi logistică în

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

900663, CONSTANŢA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, ROMÂNIA Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740,

E-mail: [email protected], Web: www.cmu-edu.eu

7. Copia diplomei de absolvire sau, dupa caz, adeverinţa (pentru absolvenţii anului curent) a

nivelului de învățământ care permite accesul la următorul nivel de studii:

a) Pentru studii de Licență: Diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia sau, după caz,

adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire

a învățământului liceal – copie și traducere legalizată, după caz;

b) Pentru studii de Masterat: diplomă de licență sau echivalentă acesteia;

c) Pentru studii de Doctorat: diplomă de master sau echivalentă acesteia;

8. Copii traduse (după caz) și legalizate ale Foilor matricole pentru nivelul de învățământ

absolvit;

9. Recomandarea, în scris, a ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru

candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;

10. Declarație pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanțare de la

bugetul statului român (bursă sau scutire de taxe școlare) pentru nivelul de studii solicitat;

11. Atestatul de competență lingvistică, nivel minim B1, după caz, sau dovada studierii limbii

române emisă de o instituţie acreditată din ţara de provenienţă sau de misiunile diplomatice ale

României în această ţară, în cazul candidaţilor care nu au studiat în Romania;

12. Adeverinţa medicală (CLINIC SĂNĂTOS), Aviz epidemiologic - vaccinuri, analize

medicale VDRL şi MRF (copii);

13. 4 fotografii (tip B.I.);

14. Dosar plic.

ȘCOLARIZAREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Pentru romanii de pretutindeni cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Albania,

Ungaria, Macedonia, Serbia, Bulgaria, Grecia, Croația, Israel și Diasporă admiterea se

realizează:

1. Pe locuri bugetate

Admiterea pe locuri bugetate (fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără

plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă) organizată de Universitatea Maritimă din Constanţa

Page 5: GHID ADMITERE 2018 - cmu-edu.eu · (Advanced Engineering in the Oil and Gas Offshore Industry), Constanța, limba engleză 10 Inginerie și management- Management şi logistică în

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

900663, CONSTANŢA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, ROMÂNIA Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740,

E-mail: [email protected], Web: www.cmu-edu.eu

pentru romanii de pretutindeni cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Albania,

Ungaria, Macedonia, Serbia, Bulgaria, Grecia, Croația, Israel și Diasporă. Oferta de şcolarizare

este valabilă si pentru cetaţenii moldoveni absolvenți, cu diploma de bacalaureat obţinută în

România.

Pentru anul universitar 2018/2019 universitatea pune la dispoziţie un număr total de

120 locuri finanţate de la bugetul de stat din care 41 cu bursă şi 79 fără taxă, fără bursă.

Conform hotărârii Consiliului de Administraţie, locurile nu sunt distribuite pe programe

de studii, ci ele vor fi alocate pe baza opţiunilor exprimate de candidaţii la concursul de

admitere.

Oferta de educaţie pentru studii de licenţă:

Nr

crt.

Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)

1 Navigaţie şi transport maritim şi fluvial, Constanța, limba română

2 Navigaţie şi transport maritim şi fluvial;Constanța, limba română

3 Navigaţie şi transport maritim şi fluvial,Constanța, limba engleză,

4 Electromecanică navală,Constanța, limba română

5 Electromecanică navală,Constanța, limba română

6 Electromecanică navală, Constanța, limba engleză,

7 Electrotehnică,Constanța, limba română

8 Electrotehnică, Constanța, limba română

9 Inginerie economică în domeniul transporturilor,Constanța, limba română

10 Ingineria şi protecţia mediului în industrie, Constanța, limba română

11 Tehnologii și sisteme de telecomunicație, Constanța, limba română

Procedura de admitere

a) Oferta locurilor alocate, este publicată pe site-ul Universităţii Maritime din Constanţa, la

secţiunea Admitere https://cmu-edu.eu/admitere-romani-de-pretutinderi/. Admiterea se

realizează prin concurs de dosare.

Page 6: GHID ADMITERE 2018 - cmu-edu.eu · (Advanced Engineering in the Oil and Gas Offshore Industry), Constanța, limba engleză 10 Inginerie și management- Management şi logistică în

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

900663, CONSTANŢA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, ROMÂNIA Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740,

E-mail: [email protected], Web: www.cmu-edu.eu

b) Dosarul poate fi depus direct la sediul Universităţii Maritime din Constanţa în perioada

4 iunie-27 iulie 2018 pentru sesiunea iulie, şi 1 august-25 septembrie 2018 pentru sesiunea din

luna septembrie.

c) Universitatea poate redistribui, cu aprobarea M.E.N, locurile alocate inițial pe țări, care

au rămas neocupate în urma organizării concursului de admitere, în funcție de numărul de

candidați înscriși la concurs.

d) Listele candidaților admiși vor fi înaintate de universități către M.E.N.-D.G.R.I.A.E., în

vederea emiterii aprobărilor de școlarizare, pentru fiecare student admis. MEN poate solicita

dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de școlarizare.

2. Pe locuri cu plata taxei de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii

români

Admiterea pe locuri cu plata taxei de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru

cetățenii români, organizată de Universitatea Maritimă din Constanţa :

a) În baza analizei dosarului de candidatură, universitatea va realiza admiterea candidaților,

pe locurile alocate, cu respectarea cifrei de școlarizare aprobate de senatele universitare și în

funcție de capacitatea de școlarizare,

b) Universitatea va transmite la MEN listele candidaților admiși la studii universitare de licență

pentru fiecare student admis. MEN poate solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii

aprobării de școlarizare.

*În cazul în care numărul candidaţilor depăşeşte numărul de locuri alocate, MEN va suplimenta numărul de locuri.

ȘCOLARIZAREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Școlarizarea românilor de pretutindeni la studii universitare de master se realizează în

următoarele condiții:

a) Pe locuri de studii cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare;

b) Pe locuri de studii fără bursă și fără plata taxelor de școlarizare,

c) Pe locuri de studii cu taxă în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români.

Pentru anul universitar 2018/2019 universitatea pune la dispoziţie un număr total de

32 locuri finanţate de la bugetul de stat din care 3 cu bursă şi 29 fără taxă, fără bursă.

Conform hotărârii Consiliului de Administraţie, locurile nu sunt distribuite pe programe

Page 7: GHID ADMITERE 2018 - cmu-edu.eu · (Advanced Engineering in the Oil and Gas Offshore Industry), Constanța, limba engleză 10 Inginerie și management- Management şi logistică în

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

900663, CONSTANŢA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, ROMÂNIA Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740,

E-mail: [email protected], Web: www.cmu-edu.eu

de studii, ci ele vor fi alocate pe baza opţiunilor exprimate de candidaţii la concursul de

admitere.

Oferta de educaţie pentru studii de masterat:

Nr

crt.

Programul de studii

universitare de master (locația geografică de desfășurare și limba de predare)

1

Inginerie navală şi navigaţie-Inginerie şi management în domeniul maritim şi portuar, Constanța,

limba română

2 Inginerie navală şi navigaţie-Transport maritim,Constanța, limba română

3 Inginerie electrică- Tehnici avansate de inginerie electromecanică,Constanța, limba română

4 Inginerie electrică- Sisteme electrice avansate, Constanța, limba română

5

Inginerie marină şi navigaţie-Concepte moderne de inginerie mecanică navală,Constanța, limba

română

6

Inginerie navală şi navigaţie- Inginerie și management în operarea terminalelor și navelor

maritime, Constanța, limba română

7

Inginerie navală şi navigaţie- Inginerie și management în transport maritim și multimodal,

Constanța, limba română

8

Inginerie navală şi navigaţie- Tehnologii şi management în Industria Offshore de Petrol și Gaze

(Offshore oil and gas technology and management), Constanța, limba engleză

9

Inginerie navală şi navigaţie- Inginerie avansată în Industria Offshore de Petrol și Gaze

(Advanced Engineering in the Oil and Gas Offshore Industry), Constanța, limba engleză

10 Inginerie și management- Management şi logistică în transporturi ,Constanța, limba română

11 Inginerie navală şi navigaţie- Managementul sistemelor integrate de transport

12

Ingineria și protecția mediului -Ingineria și protecția mediului în industrie, Constanța, limba

română

13

Inginerie electronică, telecomunicații și sisteme informatice- Circuite și sisteme integrate de

comunicații,Constanța, limba română

14

Inginerie navală şi navigaţie_ Inginerie navală şi navigaţie-Inginerie marină (în limba engleză-

Marine Engineering)

Condiții generale de atribuire a locurilor cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare,

respectiv fără bursă și fără plata taxelor de școlarizare

Page 8: GHID ADMITERE 2018 - cmu-edu.eu · (Advanced Engineering in the Oil and Gas Offshore Industry), Constanța, limba engleză 10 Inginerie și management- Management şi logistică în

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

900663, CONSTANŢA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, ROMÂNIA Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740,

E-mail: [email protected], Web: www.cmu-edu.eu

Școlarizarea românilor de pretutindeni pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă,

respectiv pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, se realizează în baza

metodologiei proprii de admitere, cu respectarea prioritară a criteriului calității și a cifrei de

școlarizare aprobate de senatele universitare, în funcție de capacitatea de școlarizare.

- Perioada de înscriere este 4 iunie-21 septembrie 2018

Condiții de eligibilitate

Sunt eligibili pentru înscriere la concurs absolvenții cu diplomă de licență obținută în România,

Republica Moldova, U.E. sau alte state terțe U.E. care au absolvit programe de studii de licență

acreditate.

ȘCOLARIZAREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Școlarizarea românilor de pretutindeni la studii unviersitare de doctorat în învățământul

superior de stat din România, se realizează în următoarele condiții:

a) Pe locuri de studii cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare;

b) Pe locuri de studii fără bursă și fără plata taxelor de școlarizare,

c) Pe locuri de studii cu de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români.

Condiții generale de atribuire a locurilor cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare,

respectiv fără bursă și fără plata taxelor de școlarizare

Admiterea românilor de pretutindeni la studii universitare de doctorat, pe locuri fără plata

taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără

bursă, se realizează în conformitate cu calendarul propriu de admitere și în baza metodologiei

de admitere, cu respectarea prioritară a criteriului calității și a cifrei de școlarizare aprobate de

senatele universitare, în funcție de capacitatea de școlarizare.

- Perioada de înscriere este 17-25 septembrie 2018

- Examenul va avea loc in perioada 26-28 septembrie 2018

Condiții de eligibilitate

Sunt eligibili pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat

absolvenții cu diplomă de licență de lungă durată (anterior Procesului Bologna), respectiv

absolvenții de master obținută în România, Republica Moldova sau alte state terțe UE, care au

Page 9: GHID ADMITERE 2018 - cmu-edu.eu · (Advanced Engineering in the Oil and Gas Offshore Industry), Constanța, limba engleză 10 Inginerie și management- Management şi logistică în

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

900663, CONSTANŢA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, ROMÂNIA Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740,

E-mail: [email protected], Web: www.cmu-edu.eu

absolvit programe de studii de master acreditate. Candidații optează pentru ocuparea locurilor

de studii, alocate românilor de pretutindeni de către M.E.N, conform ofertei instituțiilor de

învăţământ superior, în baza cifrei de școlarizare aprobate de senatele universitare și având în

vedere propria capacitate de școlarizare.

Pentru anul universitar 2018/2019 universitatea pune la dispoziţie un număr total de

2 locuri finanţate de la bugetul de stat din care 1 cu bursă şi 1 fără taxă, fără bursă.

Domeniul de studii de doctorat în care universitatea este acreditat pentru şcolarizare este

domeniul Inginerie mecanică.

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII DUPĂ ÎNMATRICULARE

Românii de pretutindeni înmatriculați la studii în România au următoarele obligaţii:

a) să respecte Constituţia României şi legile în vigoare ale statului român;

b) să respecte regulamentul intern al instituției în care își desfășoară activitatea;

c) să respecte prevederile prezentei metodologii care, în anumite situații, prevalează

regulamentul intern al instituțiilor de învățământ superior;

d) după obținerea vizei de studii, să se prezinte la instituția de învățământ superior la care au

fost admiși, în vederea înmatriculării;

e) să se prezinte la Inspectoratul General pentru Imigrări, din cadrul Ministerului Afacerilor

Interne, în vederea obținerii permisului de ședere în România pe toată perioada studiilor.

f) să prezinte permisul de şedere la Secretariatul Facultaţii

În cazul încălcării prevederilor menţionate, precum și la propunerea instituţiilor de învăţământ

superior, M.E.N. poate retrage finanţarea pentru persoana în cauză.

Beneficiarilor locurilor de studii CU BURSĂ ȘI FĂRĂ PLATA TAXELOR DE

ȘCOLARIZARE, respectiv ai locurilor de studii FĂRĂ PLATA TAXELOR DE

ȘCOLARIZARE, DAR FĂRĂ BURSĂ li se asigură următoarele facilități:

a) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română și bursă lunară,

după caz;

b) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pe toată durata ciclului universitar la care a fost admis

și bursă lunară, după caz;

c) finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul M.E.N., în limita

subvenției alocate;

Page 10: GHID ADMITERE 2018 - cmu-edu.eu · (Advanced Engineering in the Oil and Gas Offshore Industry), Constanța, limba engleză 10 Inginerie și management- Management şi logistică în

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

900663, CONSTANŢA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, ROMÂNIA Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740,

E-mail: [email protected], Web: www.cmu-edu.eu

d) asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-

epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;

e) Transport în aceleași condiții ca și pentru studenții români, potrivit prevederilor legale.

Bursa de studii se acordă după cum urmează:

a) pentru studenții înmatriculați la studii universitare de licență și master, bursa se acordă pe

parcursul anului universitar și în vacanțele legale, dar nu se acordă pe perioada vacanței de vară.

In cazul în care studenții sunt reținuți la facultate pe timpul vacanței de vară pentru activități

curriculare sau în cazul în care există prevederi legale specifice, drepturile prevăzute anterior

se mențin.

b) pentru doctoranzii înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență bursa se acordă pe toată

durata anului calendaristic.

DISPOZIŢII FINALE

a) Studenții admiși la programele universitare de licență și masterat, care nu au obținut, la

finalizarea anului universitar, număr de credite transferabile prevăzute în Regulamentul

activității studenților, nu mai beneficiază de drepturile prevăzute anterior. Aceste drepturi pot

fi redobândite în anul de învățământ următor, după obținerea creditelor necesare; studentii

beneficiaza de bursă, dar nu mai mult de durata academică a studiilor prevăzută în documentele

de autorizare/acreditare a programelor de studii;

b) Pe perioada suspendării bursei și a finanțării cheltuielilor de școlarizare, românii de

pretutindeni vor studia cu taxă în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români, în

conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) Finanțarea totală a cheltuielilor de școlarizare se retrage în cazul încălcării legislației

naționale sau a normelor de conduită universitară.

d) Doctoranzii care nu pot finaliza lucrarea de doctorat în perioada programului de studii

doctorale și care au recomandarea senatului universității pentru prelungirea programului de

studii doctorale, pot primi aprobarea de prelungire a studiilor în regim cu taxă în lei, conform

condițiilor stabilite pentru cetățenii români.

e) Un student declarat admis la studii universitare poate beneficia de finanţare de la buget pentru

un singur domeniu pe același ciclu de studii, un al doilea domeniu de studiu putând fi urmat

doar în regim cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetăţenii români, conform

prevederilor legale în vigoare.

Page 11: GHID ADMITERE 2018 - cmu-edu.eu · (Advanced Engineering in the Oil and Gas Offshore Industry), Constanța, limba engleză 10 Inginerie și management- Management şi logistică în

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

900663, CONSTANŢA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, ROMÂNIA Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740,

E-mail: [email protected], Web: www.cmu-edu.eu

f) În cazul în care românii de pretutindeni, pe parcursul studiilor, își schimbă domiciliul stabil

în România, aceștia pot continua studiile cu taxă în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii

români, respectiv pot candida pentru ocuparea unui loc de studii finanțat de la bugetul de stat,

cu condiția promovării concursului de admitere, organizat pentru cetățenii români într-o sesiune

legal stabilită, conform reglementarilor proprii fiecărei instituții de învățământ superior.

Page 12: GHID ADMITERE 2018 - cmu-edu.eu · (Advanced Engineering in the Oil and Gas Offshore Industry), Constanța, limba engleză 10 Inginerie și management- Management şi logistică în

Prezentare Universitatea Maritimă din Constanța

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA (UMC), Constanța, str. Mircea cel Bătrân 104, 900663, telefon +40 241 664740, fax +40 241 617260, email [email protected], www. cmu-edu.eu., Instituţia a fost înfiinţată prin H.G.R. nr. 113/06.02.1990 ca Institutul de Marină Civilă Constanţa iar prin H.G.R. 85/08.02.2000 s-a schimbat denumirea în Universitatea Maritimă din Constanţa; universitate publică, acreditată ARACIS cu grad de încredere ridicat. Structură: Facultatea Navigație și Transport Naval cu 3 departamente, Facultatea Electromecanică Navală cu 4 departamente, Departamentul de Brevetare și promovare, Fundația universitară “Black Sea”, Editura Nautica, Biblioteca, Clubul sportiv “Neptun” și Baza sportivă. Oferta educațională: Studii de licență: capacitate totală de şcolarizare la programele cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi cele în limba engleză-1245 locuri. Se organizează următoarele programe de studii universitare de licenţă: Domeniul: Inginerie Navală și Navigaţie, Programul de studii Navigaţie și Transport Maritim și Fluvial (studii cu frecvență în limba română, și limba engleză, studii cu frecvență redusă) Diploma conferă absolvenților competențe inginerești specifice și de specialitate- planificarea, executarea și monitorizarea voiajului, siguranța navigației, exploatarea și mentenanța echipamentelor de navigație. Programul de studii Electromecanică navală (studii cu frecvență în limba română și limba engleză, studii cu frecvență redusă), absolvenții au competențe în exploatarea şi întreţinerea motoarelor, instalaţiilor şi utilajelor electromecanice la bordul navelor. Domeniul Inginerie electrică, Programul de studii Electrotehnică (studii cu frecvență și frecvență redusă)-absolvenții acumulează competențe în exploatarea şi întreţinerea maşinilor, instalaţiilor şi utilajelor electrice, incercarea, diagnoza si mentenanța sistemelor electrice. Studii de licență în domenii conexe industriei navale: Domeniul Inginerie și management, Programul de studii Inginerie economică în domeniul transporturilor (studii cu frecvență) asigură absolvenților competențe în utilizarea cunoştinţelor privind exploatarea tehnică a resurselor, gestiunea financiară a întreprinderilor, gestiunea resurselor umane, tehnici de marketing, organizarea producţiei în transporturi. Prin formaţia sa, specialistul din

Page 13: GHID ADMITERE 2018 - cmu-edu.eu · (Advanced Engineering in the Oil and Gas Offshore Industry), Constanța, limba engleză 10 Inginerie și management- Management şi logistică în

Ingineria Economică în Domeniul Transporturilor poate rezolva sarcini de proiectare tehnică şi conducere cu mijloace de automatizare din domeniile transporturilor industriale, urbane, navale şi aeriene. Poate coordona echipe multidisciplinare pentru orientarea soluţiilor pe termen lung privind dezvoltarea ansamblului sistemului de transport. Absolvenţii acestei specializări au competenţe în conducerea proceselor tehnologice privind terminalele şi nodurile de transport, logisticii industriale şi comerciale, mecanizării şi automatizării operaţiilor de încarcare- descărcare a mijloacelor de transport, tehnologiilor moderne de transport, pachetizare, paletizare, containerizare, optimizării utilizării resurselor sistemului de transport. Domeniul Ingineria mediului, Programul de studii Ingineria și protecția mediului în industrie (studii cu frecvență), absolvenții au capacitatea de a aplica cunoștințele specifice pentru exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor, capacitatea de a proiecta și exploata instalaţii și echipamente destinate epurãrii apei, aerului și solului contaminat și de a aplica principiile gestionãrii deșeurilor solide, precum și a elabora studii de impact asupra mediului. Programul de studii Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie are ca obiective pregătirea de specialişti pentru dezvoltarea unei economii durabile în zona Dobrogea, cu specificul ei, în care activităţile să respecte politica naţională de protecţia mediului, prin implementarea unor sisteme de management de mediu, care operează cu mijloace de supraveghere şi control. Pentru această nouă specializare, Universitatea Maritimă din Constanţa a încheiat protocoale de organizare şi desfăşurare a laboratoarelor cu Agenţia de Protecţia Mediului Constanţa, S.C. Rompetrol Quality Control - laborator apă, Sol Constanţa, S.C. Oil Depol Service S.R.L. Constanţa. Absolvenţii specializării îşi desfăşoară activitatea în domeniul apelor, energiilor nucleare, ecosistemelor marine şi forestiere, agrosistemelor, gestionării deşeurilor, transportului modern şi managementului sănătăţii, în contextul integrării României în UE, în parametrii impuşi prin Directivele Consiliul Europei. Domeniul Inginerie electronică și telecomunicații, Programul de studii Tehnologii și sisteme de telecomunicații (studii cu frecvență), oferă competențe în instalarea şi exploatarea echipamentelor de telecomunicaţii fixe sau mobile şi conceperea unui amplasament cu reţele uzuale de telecomunicaţii; utilizarea de protocoale şi instrumente software specifice pe baza unei viziuni globale asupra serviciilor de date, voce, video, multimedia. Suplimentar, dacă studenţii optează şi pentru pachetul de discipline pentru obţinerea brevetului de ofiţer maritim, aceştia beneficiază de posibilitatea de a obţine brevet de ofiţer electrician. Fiecare dintre domeniile de studii de licență este completat de unul sau mai multe programe de studii de masterat. Se organizează 14 programe de studii, cu o capacitate de şcolarizare de 725 locuri, după cum urmează: Transport Maritim, Inginerie şi management în domeniul maritim şi portuar, Concepte moderne de inginerie mecanică navală, Tehnici avansate de inginerie electromecanică, Sisteme electrice avansate, Ingineria şi protecţia mediului și Circuite și sisteme integrate de comunicații Ingineria și managementul terminalelor și navelor maritime, Ingineria și managementul transportului naval și multimodal, Studii avansate în industria off shore, Tehnologii în industria off shore (în limba engleză, Marine Engineering (în limba engleză, master internaţionalizat cu dublă diplomă). Studiile universitare de masterat sunt masterate profesionale și au în marea lor majoritate caracter interdisciplinar. Cele trei noi programe organizate în limba engleză se adresează celor care doresc să dobândească competenţe în proiectarea, construcţia, montarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea structurilor marine offshore, a utilajelor, instalaţiilor, sistemelor şi echipamentelor specifice industriei offshore de petrol şi gaze, știut fiind faptul că indusria off shore este cea mai dinamică componente a industriei de shipping. Ciclul 3, studiile universitare de doctorat: . Universitatea Maritimă din Constanţa este instituţie organizatoare de doctorat din anul 2001 în domeniul Inginerie Mecanică. Studiile se organizează în cadrul Şcolii Doctorale de Inginerie Mecanică şi mecatronică . Universitatea dispune de laboratoare dotate cu echipamente de ultimă generație utile în activitatea de cercetare și cea didactică, precum și de un Complex integrat de simulatoare pentru dezvoltarea competențelor practice ale studenților. Complexul include Simulatorul

Page 14: GHID ADMITERE 2018 - cmu-edu.eu · (Advanced Engineering in the Oil and Gas Offshore Industry), Constanța, limba engleză 10 Inginerie și management- Management şi logistică în

complex de navigaţie și manevra navei, Simulatorul compartiment maşină, Simulatorul radiocomunicații și avertizare în caz de pericole (GMDSS), Simulatorul pentru manipularea mărfurilor lichide in vrac, Simulatorul Dynamic Positioning, Simulatorul de situații de urgență PISCES II potential incident. Toate simulatoarele achiziționate de la firme de renume din domeniu- Kongsberg Maritime Ship Systems, Norvegia, Transas Group și certificate Det Norske Veritas și Telenor Group Norway, asigură instruirea studenților la standarde internaționale în condiții care simulează perfect situațiile reale întâlnite la bordul navelor. Instruirea practică se continuă la Baza nautică a universității, dotată cu Laborator Electromecanic Multifuncțional, Laborator de Tensiuni Înalte (High Voltage), Laborator hidrobiologie, biodiversitate, ecotoxicologie, Poligon de instruire pentru stingere incendii, ambarcațiuni cu vele, ambarcațiuni de căutare și salvare, rampă lansare ambarcațiuni. Cea mai importantă componentă a pregătirii studenţilor este, după educaţie, activitatea de practică. Asigurarea condiţiilor optime de practică este una din preocupările permanente ale universităţii. Aceasta este gestionată pentru specializările maritime de către Departamentul Brevetare-Promovare. Activitatea sa vizează în mod expres asigurarea efectuării cursurilor obligatorii în materie de siguranţă maritimă, cursuri necesare pentru obţinerea certificatelor şi atestatelor pentru studenţii de la toate specializările maritime, precum şi repartizarea, monitorizarea şi consilierea studenţilor pentru efectuarea practicii la bordul navelor maritime, în vederea înscrierii la examenul pentru obţinere a brevetului de Ofiţer maritim de cart (de punte şi maşină), după terminarea studiilor. În urma absolvirii acestor cursuri, studenţii pot obţine carnet de marinar şi brevet de ofiter aspirant şi efectuează voiaje de practică la bordul unor nave internaţionale prin Programul European de Mobilitate a Studenţilor – ERASMUS şi a Protocoalelor de recrutare cadeţi, încheiate între universitate şi companiile de crewing. În baza acestor acorduri cadeții își pot desfășura stagiul obligatoriu de practică la bordul navei necesar obținerii brevetului de ofițer. Tot pentru asigurarea practicii ambarcate a studenților Biroul Programe Comunitare din cadrul UMC se ocupă de desfășurarea proiectelor cu finanțare europeană de tip Lifelong Learning și ERASMUS. Un număr mediu de 140 de studenți au efectuat anual stagiu de pregătire în plasamente de practică în cadrul programului ERASMUS. Cererea de forță de muncă calificată este foarte mare în domeniul naval, de aceea absolvenții universității sunt integrați pe piața muncii internaționale în proporție de 90% în primul an de la absolvire, iar salariile sunt deosebit de atractive. Universitatea Maritimă din Constanța a asumat un rol activ în comunitatea maritimă internațională, încheind o serie de protocoale bilaterale cu universități de profil, atât pentru asigurarea schimbului de studenți și cadre didactice, cât și pentru înlesnirea schimbului de experiență în domeniul maritim. UMC este membru activ al Asociației Internaționale a Universităților de Marină (IAMU), care reunește 57 de instituții din toată lumea. IAMU este vocea cea mai autorizată în promovarea unui învățământ de calitate și standardizarea curriculumului și a modalității de certificare a absolvenților la nivel mondial. UMC este membru al SWEDISH CLUB, IMLA (International Maritime Lecturers’ Association), IMSF ( International Maritime Simulation Forum), BSUN - Black Sea Universities Network, IAU (International Association of Universities). Protocoale bilaterale cu universităţi de marină pentru asigurarea schimbului de studenţi şi cadre didactice şi schimb de experienţă în domeniul maritim: Varna Naval Academy Aleksandr Vaptsarov, Odessa Maritime State Academy, Istanbul Technical University – Maritime Faculty, Gdynia Maritime Academy, Australian Maritime College, Shanghai Maritime University, Facultat de Nautica – Universitat Politecnica De Catalonia, Maine Maritime Academy, SUA, Maritime Academy of Nigeria, Arab Academy for Science & Technology Alexandria, Egipt. Globalizarea transportului maritim presupune permanenta reconfigurare a furnizorilor de educație, studiul atent al pieței și acoperirea nevoilor create de dezvoltarea tehnologiilor, precum și includerea cerințelor angajatorilor în pregătirea studenților. O industrie dinamică cum este cea a shipping-ului trebuie dublată de o universitate vie, capabilă să iasă din tiparul tradițional, aptă să se autoperfecționeze pentru a furniza personal calificat superior – și acestea sunt obiectivele și strategiile de dezvoltare ale Universității Maritime din Constanța.

Page 15: GHID ADMITERE 2018 - cmu-edu.eu · (Advanced Engineering in the Oil and Gas Offshore Industry), Constanța, limba engleză 10 Inginerie și management- Management şi logistică în

Top Related