+ All Categories
Transcript
 • ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖÛúú

  2015-2016

  ÝÖÏÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö •Ö»ÖÃÖÓ¬ÖÖ¸üÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ

  ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ´Öã ê üÖ¯Öæ̧ ü¦üÞÖÖ»ÖµÖ, ÛúÖ»Æ2015

 • ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖÛúú

  2015-2016

  ÝÖÏÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö •Ö»ÖÃÖÓ¬ÖÖ¸üÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ

  †ê-517-1

 • (ŸÖß®Öü)

  †®ÖãÛÎú´Ö×ÞÖÛúÖ ÝÖÏ Ó üÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ Ö´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö •Ö»ÖÃÖ¬ÖÖ¸

  ¯Öéšü ÛÎú´ÖÖÓÛúú 1. ¯ÖÏßÖÖ¾Ö®ÖÖ .. .. .. .. .. .. .. .. (ÃÖÖŸÖ)

  ÝÖÏÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ 1. ÝÖÏÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö •Ö»ÖÃÖÓ¬ÖÖ¸üÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ (†ÖãÖÖ¯Ö®ÖÖ-†ÖãÖÖ-1) .. 2. †×¬ÖÛúÖ¸üÖÓ“Öê ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¸üÖ•Ö ÃÖÓãÖÖÓÛú›êü ×¾ÖÛëú¦üßÛú¸üÞÖ (¯ÖÓ̧ üÖ-1) .. 3. ÝÖÏÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö •Ö»ÖÃÖÓ¬ÖÖ¸üÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖᯙ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¸üÖ•Ö ÃÖÓãÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ. .

  ¸ü“Ö®ÖÖŸ´ÖÛú ŸÖŒŸÖÖ (†ÖãÖÖ-3) 4. ÝÖÏÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ«üÖ ȩ̂ü ¸üÖ²Ö×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖêÞÖÖ·µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  1 1 2

  7

  †. ¸üÖ•µÖ ¯Öã¸üÃÛéúŸÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ

  1. ®Ö¾Ö×®ÖÙ´ÖŸÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü/¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ¾Ö ×®Ö¾ÖÖÃÖß ‡´ÖÖ¸üŸÖ . . ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖÃÖÖšüß ÃÖÆüÖµµÖÛú †®Öã¤üÖ®Öê (¯ÖÓ̧ üÖ-7)

  2. ™ÒüÖµÖÃÖế Ö ¾Ö ×´Ö®Öß †ÖµÖ™üß†ÖµÖ ™ÒêüØ®ÖÝÖ ‡×®Ã™ü™ü¶ã™ü (µÖÖê•Ö®ÖÖ-3) .. .. 3. µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¸üÖ•Ö †×³ÖµÖÖ®Ö (¯ÖÓ̧ üÖ-1) .. .. .. 4. µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ÝÖÏÖ´Ö ÃÖ´Ö鬤üß µÖÖê•Ö®ÖÖ (µÖÖê•Ö®ÖÖ-6) .. .. .. 5. ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ŸÖߣÖÔõÖê¡Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö (µÖÖê•Ö®ÖÖ-6) .. .. .. 6. ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ ÛúÖ´ÖÖÓÃÖÖšüß ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ÓüÖ®ÖÖ †®Öã¤üÖ®Ö ..

  (´ÖÖ. »ÖÖêÛú¯ÖÏןÖ×®Ö¬Öà®Öß ÃÖã“Ö×¾Ö»Öê»Öß ÛúÖ´Öê) (µÖÖê•Ö®ÖÖ-6) 7. ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖ ÃÖÓŸÖã×»ÖŸÖ ÃÖ´Ö鬤ü ÝÖÏÖ´Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ (¯ÖÓ̧ üÖ-4) .. .. 8. ‡Ô-¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¯ÖÏÛú»¯Ö (ÃÖÓÝÖÏÖ´Ö) .. .. .. .. 9. ¯ÖÏ׿ÖõÖÞÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ (µÖÖê•Ö®ÖÖ-4) .. .. .. ..

  10. ÝÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öê ÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö, ÃÖ¤üÃµÖ µÖÖÓ“Öê ´ÖÖ®Ö¬Ö®Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ³Ö¢Öê ¾Ö ÝÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ 37 Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öê ×Ûú´ÖÖ®Ö ¾ÖêŸÖ®Ö (¯ÖÓ̧ üÖ-3)

  11. ¸üÖ™ÒüßµÖ ÝÖÖî̧ ü¾Ö ÝÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖÖ ¯Öã̧ üÃÛúÖ¸ü (¯ÖÓ̧ üÖ-3) .. .. ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  7

  7 8 9 9

  10

  10 10 11 13

  14

  ²Ö. Ûëú¦ü-¸üÖ•µÖ ¯Öã̧ üÃÛéúŸÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ

  1. ¸üßÖê, ¯Öæ»Ö ¤ãüºþßÖß ¾Ö ¯Ö¸ü߸üõÖÞÖ (¯ÖÓ̧ üÖ-8) .. 2. ´ÖÆüÖ»Öõ´Öß ÃÖ¸üÃÖ ¯ÖϤü¿ÖÔ®Ö ¾Ö ×¾ÖÛÎúß Ûëú¦êü (µÖÖê•Ö®ÖÖ-1) .. 3. וֻÆüÖ ¾Ö ŸÖÖ»ÖãÛúÖßָüßµÖ ÛúÖµÖ´Öþֺþ¯Öß ×¾ÖÛÎúß Ûëú¦êü ²ÖÖÓ¬ÖÞÖê (µÖÖê•Ö®ÖÖ-1) 4. וֻÆüÖ ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ µÖÓ¡ÖÞÖÖ- ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö (µÖÖê•Ö®ÖÖ-5) .. 5. ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ •Öß¾Ö®ÖÖê®®ÖŸÖß †×³ÖµÖÖ®Ö (µÖÖê•Ö®ÖÖ-3) .. 6. †ÖוÖ×¾ÖÛúÖ ÛúÖî¿Ö»µÖ¾Ö鬤üß ×¾ÖÛúÖÃÖ ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö (ASDP) .. 7. ‡Óפü̧ üÖ †Ö¾ÖÖÃÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ (µÖÖê•Ö®ÖÖ-10) .. 8. ¸üÖ•Öß¾Ö ÝÖÖÓ¬Öß ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ¿ÖŒŸÖßÛú¸üÞÖ †×³ÖµÖÖ®Ö (RGPSA) (µÖÖê•Ö®ÖÖ-4) 9. ÃÖÖî̧ ü ˆ•ÖÖÔ ¯Ö£Öפü¾Öê ˆ³ÖÖ¸üÞÖß ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö (¯ÖÓ̧ üÖ-6) ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  .. . . . . .. .. .. .. ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  15 15 15 15 16 17 18 19 19

  Ûú. Ûëú¦ü ¯Öã̧ üÃÛéúŸÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ

  1. ¯ÖϬÖÖ®Ö´ÖÓ¡Öß ÝÖÏÖ´Ö ÃÖ›üÛú µÖÖê•Ö®ÖÖ (µÖÖê•Ö®ÖÖ-8) .. .. .. .. .. 20 2. ¸üÖ™ÒüßµÖ ²ÖÖµÖÖêÝÖòÃÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö (¯ÖÓ̧ üÖ-6) .. .. .. .. .. 20 3. ´ÖÖÝÖÖÃÖõÖê¡Ö †®Öã¤üÖ®Ö ×®Ö¬Öß µÖÖê•Ö®ÖÖ (¯ÖÓ̧ üÖ-6) .. .. .. .. .. 23 4. ´ÖÖÝÖÖÃÖõÖê¡Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ †®Öã¤üÖ®Ö ×®Ö¬Öß µÖÖê•Ö®ÖÖ (¯ÖÏ׿ÖõÖÞÖ) (µÖÖê•Ö®ÖÖ-4) .. .. .. 23

  5. ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ¯ÖÏ׿ÖõÖÞÖ Ûëú¦üÖÓ®ÖÖ ²ÖôûÛú™ßÛú¸üÞÖÖ“Öß µÖÖê•Ö®ÖÖ (µÖÖê•Ö®ÖÖ-4) .. .. .. 23

 • (“ÖÖ¸ü)

  †®Öã Î ã ê “ÖÖ»ÖæÛú´Ö×ÞÖÛúÖ (¯Öœü )

  ¯Öé ü Î Óš Ûú´ÖÖÛúú 2. ¯ÖÓ ÓãÖÖ®ÖÖ Ã¾ÖˆŸ¯Ö®®Ö×¾ÖÂÖµÖÛú ²ÖÖ²ÖàÃÖÖšüß †£ÖÃÖÆÔ üÖµµÖ (×¾Ö¢Ö-2, ×¾Ö¢Ö-3 ¾Ö ×¾Ö¢Ö-4) .. . . 24 “ÖÖµÖŸÖ ¸üÖ•Ö ÃÖ Ó

  •Ö»ÖÃÖÓ¬ÖÖ¸üÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ 1. »Ö‘Öã ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü µÖÖê•Ö®ÖÖ .. .. .. .. .. . . 29 2. ´Öé¤üÃÖÓ¬ÖÖ¸üÞÖ .. .. .. .. .. .. 37

  3. ÝÖÏÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖᯙ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÞÖÖ¸üß ¯Ö׸ü׿Ö™êü/×¾Ö¾Ö¸üÞÖ¯Ö¡Öê/¯Öϯ֡Öê--1. ¸üÖ•µÖ ¯Öã̧ üÃÛéúŸÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÞÖÖ¸üß ¯Ö׸ü׿Ö™êü

  1. וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü ¾Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß .. .. . . 67 ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“Öê ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ¯Ö¡Ö (¯Ö׸ü׿Ö™ü †) (¯ÖÓ̧ üÖ-7)

  2. וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü ¾Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ×®Ö¾ÖÖÃÖß ‡´ÖÖ¸üŸÖ .. .. . . 67 ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“Öê ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ¯Ö¡Ö (¯Ö׸ü׿Ö™ü ²Ö) (¯ÖÓ̧ üÖ-7)

  3. ¸üÖ•µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖãºþ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ™ÒüÖµÖÃÖế Ö Ûëú¦üÖ“Öß ×šüÛúÖÞÖê ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÞÖÖ¸êü .. .. . . 68 ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ¯Ö¡Ö (¯Ö׸ü׿Ö™ü Ûúü) (µÖÖê•Ö®ÖÖ-5)

  4. ¸üÖ•µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖãºþ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ »Ö‘Öã †ÖîªÖê×ÝÖÛú ¯ÖÏ׿ÖõÖÞÖ ÃÖÓãÖÖÓ“Öß .. .. . . 69 ךüÛúÖÞÖê ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÞÖÖ¸êü ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ¯Ö¡Ö (¯Ö׸ü׿Ö™ü ›üúü) (µÖÖê•Ö®ÖÖ-5)

  2. Ûëú¦ü-¸üÖ•µÖ ¯Öã¸üÃÛéúŸÖ µÖÖê•Ö®ÖÖÓ“Öß ¯Ö׸ü׿Ö™êü 1. וֻÆüÖ ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ µÖÓ¡ÖÞÖêŸÖß»Ö ×•Ö»ÆüÖ ¾Ö ŸÖÖ»ÖãÛúÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üᯙ . . . . . . 73

  ´ÖÓ•Öæ̧ ü ¯Ö¤êü (¯Ö׸ü׿Ö™ü-†)(µÖÖê•Ö®ÖÖ-5) 2. וֻÆüÖ ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ µÖÓ¡ÖÞÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö ¯ÖÏןÖزÖ×²ÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ †Ó¤üÖ•Ö ÃÖ®Ö 2014-15

  (¯Ö׸ü׿Ö™ü-²Ö) (µÖÖê•Ö®ÖÖ-5) .. . . 75 3. ¯ÖÏןÖزÖ×²ÖŸÖ †£ÖÔÃÖÓÛú×»¯ÖµÖ †Ó¤üÖ•Ö ÃÖ®Ö 2015-16 (וÖ. ÝÖÏÖ. ×¾Ö. µÖÓ.) ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö (¯Ö׸ü׿Ö™ü-Ûú) (µÖÖê•Ö®ÖÖ-5) 76 4. ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ •Öß¾Ö®ÖÖê®®ÖŸÖß †×³ÖµÖÖ®Ö (þÖÞÖÔ•ÖµÖÓŸÖß ÝÖÏÖ´Ö Ã¾Ö¸üÖê•ÖÝÖÖ¸ü µÖÖê•Ö®ÖÖ)

  ³ÖÖîןÖÛú ˆ×§ü™êü (¯Ö׸ü׿Ö™ü-›ü) (µÖÖê•Ö®ÖÖ-3) . . . . . . . . . . 77 5. ‡Óפü¸üÖ †Ö¾ÖÖÃÖ µÖÖê•Ö®Öê †ÓŸÖÝÖÔŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÙ£ÖÛú ¾Ö ³ÖÖîןÖÛú ¯ÖÏÝÖŸÖß . . . . . . 78

  (¯Ö׸ü ü-‡ ê׿Ö™ ü) (µÖÖ•Ö®ÖÖ-10) 3. Ûë ü ¯Ö¸üÃÛé •Ö®ÖÖÓú¦ ã úŸÖ µÖÖê “Öß ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ¯Ö¡Öê

  1. ¸Ö™ÒßµÖ ²ÖÖµÖÖê ò ÛÔ Î ü ü Ô Ûú»¯ÖÖŸÖ Ó . . . . ü ü ÝÖÃÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ÛúÖµÖ ú´ÖÖÃÖÖšß ¸Ö•µÖÖ“µÖÖ †£ÖÃÖ . . 79 Ûê ê Ï üŸÖæ üÖ ¯Ö׸üÂÖ¤üÖÓ êú»Ö»Öß ¯ÖןÖزֲÖßŸÖ ŸÖ¸ ¤ü ¾Ö ×•Ö»Æ ®ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûúºþ®Ö פü»Ö»µÖÖ ×®Ö¬Öß“Öß ŸÖ¯Ö¿Öᯙ (×¾Ö¾Ö¸üÞÖ¯Ö¡Ö-1) (¯ÖÓ̧ üÖ-6)

  2. ´ÖÖÝÖÖÃÖ õÖê ã üÖ®Ö ×®Ö¬Öß µÖÖê ê Ó ü ü . . . . 80 ¡Ö †®Ö¤ •Ö®Ö“µÖÖ †´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÞÖßÃÖÖšß ¸Ö•µÖÖ“µÖÖ . . †£ÖÔ Ó ê ê üŸÖ Ï ê ê ÔÃÖÛú»¯ÖÖŸÖ Ûú»Ö»Öß ŸÖ¸ æ¤ü ¾Ö ¯ÖŸµÖõÖ Ûú»Ö»µÖÖ ÜÖ“ÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öᯙ (×¾Ö¾Ö¸üÞÖ¯Ö¡Ö-2) (¯ÖÓ̧ üÖ-6)

  4. ÝÖÏÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖᯙ µÖÖ•Ö®ÖÖÃÖ¤ü³ÖÖŸÖᯙ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤ü¿ÖÔ ¯Ö¡Öêê Ó Ó Ô ×¾ÖÞÖÖ¸üß ¯ÖÏ1. ÝÖÏ Ó üÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“µÖÖ †ÖãÖÖ¯Ö®Öê üᯙ ¸ü üÖ•Ö¯Ö×¡ÖŸÖ Ö´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö •Ö»ÖÃÖ¬ÖÖ¸ ¾Ö¸ Ö•Ö¯Ö×¡ÖŸÖ / †¸ . . 83

  “Öß ´ÖÖ×Æ Ï¯Ö¤üÖÓ üŸÖß (¯Ö¯Ö¡Ö-†) (†ÖãÖÖ-1) 2. וֻÆüÖ ¯Ö׸ü Ó ã üŸÖ †×¬ÖÛúÖ¸ü üÖ•Ö¯Ö×¡ÖŸÖ Ûú´Ö“ÖÖ¸üß . . . . . . ÂÖ¤üÖ“ÖÖ ÃÖ¬ÖÖ׸ ß ¾Ö †¸ Ô 88

  †ÖÛé Ó ÏúŸÖß²Ö¬Ö (¯Ö¯Ö¡Ö-²Ö) (†ÖãÖÖ-8) 3. וֻÆüÖ ¯Ö׸ ü Ûú´ÖÔ Ó Ô ü ê Ó ü . . . . . . üÂÖ¤ “ÖÖ·µÖÖ“µÖÖ ³Ö×¾ÖÂµÖ ×®Ö¾ÖÖÆ ×®Ö¬Öß“µÖÖ »ÖܵÖÖÃÖÖšß 89

  Ûú´ÖÔ ü Ô Ï“ÖÖ¸ß ¾ÖÝÖ (¯Ö¯Ö¡Ö-Ûú) (†ÖãÖÖ-11) ŒŸÖ µÖÖ“µÖÖ ÛúÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖᯙ †×¬ÖÛúÖ¸ . . 91 4. ×¾Ö³ÖÖÝÖßµÖ †ÖµÖã Ó Ô üß / Ûú´Ö“ÖÖ¸Ô üß . . . .

  µÖÖÓ ã üßŸÖ †ÖÛúŸÖß²Öé ¬Ö (¯ÖÏ“ÖÖ ÃÖ¬ÖÖ¸ Ó ¯Ö¡Ö-›ü) (†ÖãÖÖ-9)

 • ÝÖÏÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ

 • (ÃÖÖŸÖ)

  ¯ÖÏßÖÖ¾Ö®ÖÖ

  ÝÖÏ ê 1960 ¸üÖ•Öß —ÖÖ»Öß. ŸÖ£ÖÖׯÖ, ÛúÖ»ÖÖŸÖ¸üÖ®Öê ÝÖÏ ü¯Ö¡ÖÛú Ûú. ¸Î ü¾ÖÛúÖ-Ö´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ ×¤ü. 1 ´Ö ê Ó Ö´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ¿ÖÖÃÖ®Ö ¯Ö׸1092/¯ÖÏ Î ü Ó ê •Ö»ÖÃÖÓ ü Ï Ó üÞµÖÖŸÖ µÖê æ Ï.Ûú. 1217/03‹, פ®ÖÖÛú 16-9-1992 †®¾ÖµÖ ¬ÖÖ¸ÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ ÝÖÖ´Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ¿Öß ÃÖ»ÖÝ®Ö Ûú¸ ¾Ö®Ö 'ÝÖÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ' ÆüÖ 'ÝÖÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö •Ö»ÖÃÖÓ üÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ' ´ÆüÞÖæ Ó ê æ »ÖÖÝÖ»ÖÖ. Ï ¬ÖÖ¸ ®Ö ÃÖ²ÖÖ׬ֻÖÖ •ÖÖ¾Ö

  µÖÖ ¯ÖÏ Ï Ó ü ê ÛúÖµÖÖÔ ü ê ü ì Ô Î ê 2015-16 “Öê Ô Î Ó üÖ•Ö¯Ö¡ÖÛú' ÛúÖ¿Ö®ÖÖŸÖ ÝÖÖ´Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö •Ö»ÖÃÖ¬ÖÖ¸ÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ´Ö¬µÖ ×®¾ÖŸÖ ÆÖÞÖÖ¸ß ÛúÖµÖ ¾Ö ÛúÖµÖÛú´ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Ö 'ÛúÖµÖÛú´Ö †¤ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üÞµÖÖ“ÖÖ ¯ÖµÖŸ®Ö Ûú»ÖÖ †ÖÆ. µÖÖ ÛúÖµÖÔ ú´Ö †Ó üÖ•Ö¯Ö¡ÖÛúÖ´Ö¬µÖê ê •µÖÖ ÛúÖµÖÔ ú´ÖÖÓ üß ×®Ö¬Öß“Öß ×¾Ö׿Ö™ ´ÖÖÝÖÞÖß Ûú»Öß †ÖÆüÏ ê üê ÛÎ ¤ , µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ®Ö ÛÎ ÃÖÖš ü ê ê. ŸµÖÖ

  Ûú´ÖÖ ¿Ö †ÖÆÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖÛúÖÃÖ ÛúÖµÖÔ Î “ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾ÖÓ ê üê.

  וֻÆü ü üÖÓ ê ¾Ö ¯ÖÓ Ó ê Ï Ï üÞÖ ü ü Ò ×•Ö»ÆÖ ¯Ö׸üÂÖ¤üÖ ¾Ö ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, ÓÖ ¯Ö׸ÂÖ¤ “Ö “ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ“Ö ¯Ö¿ÖÖÃÖ®Ö, '¯Ö¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ' ´Æ æ®Ö '´ÖÆÖ¸Ö™ü üŸÖ¤ ÃÖÖ¸ “Ö '´ÖÆÖ¸Ö™ü ü ü ü Ó ê Ó ü ü ã ü ã ü Ï ÝÖÏ Ó ê1961' ´Ö¬Öᯙ ŸÖ ü̧ ã üß®Öã ü ŸÖÃÖê ü ü Ò ×•Ö»ÆÖ ¯Ö׸ÂÖ¤ ¾Ö ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß »ÖÜÖÖ ÃÖ×ÆŸÖÖ, 1968' “µÖÖ ŸÖ¸ŸÖ¤ß®ÖÃÖÖ¸, ŸµÖÖ“Ö¯Ö́ ÖÖÞÖê Ö´Ö¯Ö“ÖÖµÖŸÖß“Ö

  ¿ÖÖÃÖ®Ö, '´Ö²Ö‡ Ï “ÖÖµÖŸÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1958' ´Ö¬Öᯙ ŸÖ¸ ã ü ã ü ü ü ü Ï Ó ü ê¯ÖÏ Ó ã Ô ÝÖÖ´Ö¯ÖÓ üŸÖ¤ß®ÖÃÖÖ¸ Ûú¸ÞµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤Ö¸ß 'ÝÖÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö •Ö»ÖÃÖ¬ÖÖ¸ÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“Öß' †ÖÆü. ŸµÖÖ׿־ÖÖµÖ ²Ö×¬ÖŸÖ Ûú»Ö´ÖÖ®ÖÃÖÖ¸ µÖÖ ÃÖãÖÖÛú›ü ã ã Ô ú»Ö»Ö ÛúÖµÖÛú´Ö ¾Ö µÖÖ•Ö®ÖÖ ÛúÖµÖÖ×®¾ÖŸÖ Ûú¸ üß ×®Ö¸×®Ö¸Öôß ¤ü ã ü ê êµÖÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´ÖÖŸÖᯙ ÃÖÓ Ó Ó ã ü Ó Ó ê ÃÖ¯Ö¤ü Ûê ê ê Ô Î ê Ô üÞµÖÖÃÖÖš ü ü û êµÖ †®Ö¤Ö®Ö¤üÜÖß»Ö

  פü»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ.

  ÝÖÏ Ó ü æ®Ö ÛúÖµÖÖ×®¾ÖŸÖ Ûê Ûú´ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¿»ÖÂÖÞÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ ü̧ Ó ü êÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö •Ö»ÖÃÖ¬ÖÖ¸ÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖÛú›ü Ô ú»µÖÖ •ÖÖÞÖÖ·µÖÖ ÛúÖµÖÔ Î Ó ê ê, ÃÖ®Ö 2015-16 “µÖÖ †¤Ö•Ö¯Ö¡ÖÛúÖ“ÖÜÖÖ»Öß ®Ö´Öæ ê Ï ê ¤üÖê ê ê ê êŸÖ. ¤ü Ûú»µÖÖ¯Ö´ÖÖÞÖ ®Ö ³ÖÖÝÖ Ûú»Ö»Ö †ÖÆü

  (1) ÝÖÏ ã ü)Ö´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ (ÜÖ§(2) •Ö»ÖÃÖÓ üÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ (ÜÖ§ã ü)¬ÖÖ¸

  (1) ÝÖÏ ã ü) “µÖÖ †Ó Ô Ô Ï ê ÛúÖµÖÔ Î ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ : Ö´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ (ÜÖ§ ŸÖÝÖŸÖ ÜÖÖ»Öß ¤ü¿Ö×¾Ö»µÖÖ¯Ö´ÖÖÞÖ Ûú´Ö

  (†) ¸üÖ•µÖ ¯Öã é ê¸üÃÛúŸÖ µÖÖ•Ö®ÖÖ

  1. ®Ö¾Ö×®ÖÙ´ÖŸÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö׸ü ü/¯Ö Ï ü Ó Ó ü üÖµµÖÛú †®Ö¤ êÂÖ¤ Ó ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ¾Ö ×®Ö¾ÖÖÃÖß ‡´ÖÖ¸ ¬ÖÛúÖ´ÖÖ ß ÃÖÆ ã üÖ®Ö“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ¯Ö ŸÖ ²ÖÖ ÃÖÖš . 2. ™ÒÖµÖÃÖê üß†ÖµÖ ™êÒØ®ÖÝÖ ‡×®Ã™ü™¶æ™ü.ü ´Ö ¾Ö ×´Ö®Öß †ÖµÖ™ ü3. µÖ¿Ö¾ÖÓ üÖ•Ö †×³ÖµÖÖ®Ö. ŸÖ ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ¸4. µÖ¿Ö¾ÖÓ Ï é êŸÖ ÝÖÖ´Ö ÃÖ´Ö¬¤üß µÖÖ•Ö®ÖÖ. 5. ÝÖÏ Ô ê Ô ÎÖ´ÖßÞÖ ŸÖߣÖõÖ¡Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ ÛúÖµÖÛú´Ö. 6. ÝÖÏ Ó ü ü ü üÖ®ÖÖ †®Ö¤ã üÖ®Ö (´ÖÖ. »ÖÖê Ï ã ê êÖ´ÖßÞÖ ³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ ÛúÖ´ÖÖÃÖÖšß ×•Ö»ÆÖ ¯Ö׸ÂÖ¤ Ó Ûú¯ÖןÖ×®Ö¬Öà®Öß ÃÖ“Ö×¾Ö»Ö»Öß ÛúÖ´Ö). 7. ¯ÖµÖÖÔ üÞÖ ÃÖÓ ã é ü Ï ê¾Ö¸ ŸÖ×»ÖŸÖ ÃÖ´Ö¬¤ ÝÖÖ´Ö µÖÖ•Ö®ÖÖ. 8. ‡Ô Ó Ï Ó Ï-¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ¯ÖÛú»¯Ö (ÃÖÝÖÖ´Ö). 9. ¯ÖÏ ê׿ÖõÖÞÖ µÖÖ•Ö®ÖÖ.

  10. ÝÖÏ Ó ê ÃÖ¸ü¯Ö“Ö, ÃÖ¤üÃµÖ µÖÖ“ÖÓ ê ´ÖÖ®Ö¬Ö®Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ³Ö¢Öê ¾Ö ÝÖÏ Ó Ô Ó ê ×Ûú´ÖÖ®Ö ¾ÖêÖ´Ö ¯Ö“ÖÖµÖŸÖß“Ö Ó Ö´Ö¯Ö“ÖÖµÖŸÖ Ûú´Ö“ÖÖ·µÖÖ“Ö ŸÖ®Ö. 11. ¸üÖ™üßµÖ ÝÖÖ¸ü¾Ö ÝÖÏ ã üÃÛúÖ¸üÒ î Ö´ÖÃÖ³ÖÖ ¯Ö¸

  (²Ö) Ûú¦ë ü-¸üÖ•µÖ ¯Ö¸üÃÛã é êúŸÖ µÖÖ•Ö®ÖÖ

  1. ¸üßÖ, ¯Öæ ü¹ýßÖß ¾Ö ¯Ö׸ü¸üõÖÞÖ. ê »Ö ¤ã2. ´ÖÆüÖ»Öõ´Öß ÃÖ¸üÃÖ ¯ÖÏ Ô Î ë ü.¤ü¿Ö®Ö ¾Ö ×¾ÖÛúß Ûú¦ê3. וֻÆüÖ ¾Ö ŸÖÖ»Öã üßµÖ ÛúÖµÖ´Öþֹý¯Öß ×¾ÖÛúß Ûë ü ²ÖÖÓ êÛúÖßָ Î ú¦ê ¬ÖÞÖ.

  Ï Ó ¿ÖÖÃÖ®Ö. 4. וֻÆüÖ ÝÖÖ´ÖßÞÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ µÖ¡ÖÞÖÖ-¯ÖÏ5. þÖÞÖÔ •ÖµÖÓ Ï Ó üÖ•ÖÝÖÖ¸ü µÖÖê üÖ¸üÖÂ™Ò ¸üÖ•µÖ ÝÖÖ´ÖßÞÖ •Öß¾Ö®ÖÖ®®ÖŸÖß †×³ÖµÖÖ®Ö). ŸÖß ÝÖÖ´Ö Ã¾ÖµÖ¸ ê •Ö®ÖÖ (´ÖÆ ü Ï ê6. ‡Ó üÖ †Ö¾ÖÖÃÖ µÖÖ•Ö®ÖÖ. פü¸ ê7. ¸üÖ•Öß¾Ö ÝÖÖÓ¬Öß ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ¿ÖŒŸÖßÛú¸üÞÖ †×³ÖµÖÖ®Ö (RGPSA) 8. ÃÖÖî̧ ü ˆ•ÖÖÔ ¯Ö£Öפü¾Öê ˆ³ÖÖ¸üÞÖß ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö.

  (Ûú) Ûú¦ë ü ¯Ö¸üÃÛã é êúŸÖ µÖÖ•Ö®ÖÖ

  1. ¯ÖÏ Ó Ï ê¬ÖÖ®Ö´Ö¡Öß ÝÖÖ´Ö ÃÖ›üÛú µÖÖ•Ö®ÖÖ. 2. ¸üÖ™üÒßµÖ ²ÖÖµÖÖêÝÖÃÖ ÛúÖµÖò ÛÎÔ ú´Ö. 3. ´ÖÖÝÖÖÃÖõÖê ã üÖ®Ö ×®Ö¬Öß µÖÖ•Ö®ÖÖ. ¡Ö †®Ö¤ ê4. ´ÖÖÝÖÖÃÖõÖê ã ê Ï¡Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ †®Ö¤üÖ®Ö ×®Ö¬Öß µÖÖ•Ö®ÖÖ (¯Ö׿ÖõÖÞÖ).

 • ______________

  (†Öšü)

  (2) •Ö»ÖÃÖÓ ã ü) µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖÓŸÖÝÖÔŸÖ ¬ÖÖ¸üÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ (ÜÖ§

  1. »Ö‘Öã ¯ÖÖ™ü²Ö¬ÖÖ¸ü µÖÖ•Ö®ÖÖ (ãÖÖ×®ÖÛú õÖê êÓ ê ¡Ö) 2. ´Öé Ó üÞÖ ¤ÃÖ¬ÖÖ¸

  µÖÖ µÖÖê üÖ²Ö×¾Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. •Ö®ÖÖ ¸

  וֻÆü ü ü Ó Ï Ó Ó üÖ•Ö ÃÖÓ Ó ê ã ü ØÛú¾ÖÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê ¾Öê û ê ê û ÔÖ ¯Ö׸ÂÖ¤Ö, ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ ¾Ö ÝÖÖ´Ö¯Ö“ÖÖµÖŸÖß µÖÖ ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ¸ ãÖÖ“Ö ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö •µÖÖ ×®ÖµÖ´ÖÖ®ÖÃÖÖ¸ ôÖ¾Öôß ×®ÖÝÖ×´ÖŸÖ ú»Ö»µÖÖ †Ö¤ ÃÖÖ¸ ê Ó é ü Ó ×¬ÖŸÖ ¯ÖÏ ÞÖÖÓ ê ü ü.Ûê ê üê¿ÖÖ®Öã ü “ÖÖ»ÖŸÖ ŸµÖÖÃÖ²Ö¬Öß ×¾ÖßÖÓ ŸÖ ´ÖÖ×ÆŸÖß ÃÖ²ÖÓ Ûú¸ü ´Ö¬µÖ ¤êÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆê

  ÛúÖµÖÔ Î Ó Ó ê þֺþ¯Ö »ÖõÖÖŸÖ ‘Öê æ Ï ê Ô Î üÖ•µÖ ¯Öã üÃÛúÖ¸ü µÖÖê ë üÖ•µÖ ¯Ö¸üÃÛúŸÖ µÖÖ•Ö®ÖÖ' †¿ÖÖ Ûú´Ö †¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖÛúÖ“µÖÖ ŸÖ¡ÖÖ“Ö ¾Ö®Ö ¯ÖŸµÖÛú ÛúÖµÖÛú´Ö, '¸ ¸ •Ö®ÖÖ', 'Ûú¦ü-¸ ã é êþ֟ÖÓ Ó ü ü ê ê. µÖÖ ÃÖ¾Ö µÖÖ•Ö®ÖÖÓ ×ܵÖÛúßµÖ ´ÖÖ×ÆŸÖß, µÖÖ ÛúÖµÖÛú´Ö †¤Ö•Ö¯Ö¡ÖÛúÖ“µÖÖ ¿Ö¾Ö™ß ¯Ö׸׿Ö™, ¯Ö¯Ö¡Ö ¾Ö ŸÖŒŸµÖÖ´Ö¬µÖ¡Ö ³ÖÖÝÖÖŸÖ ÃÖÖ¤¸ Ûú»ÖÖ †ÖÆü Ô ê ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ÃÖÖÓ ü Ô Î Ó ü ê ü ü ü Ï ê Ó ê ¤êüÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆüê.

  ÛúÖµÖÔ Î Ó üÖ•Ö¯Ö¡ÖÛú ´ÆÞÖ•Öê '´Öæ ü¾ÖÖ»Ö' ®Ö¾Æ, ŸÖ¸ßÆü Ö´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö •Ö»ÖÃÖ¬ÖÖ¸ü ü®Ö ÛúÖµÖÖÔ üÞµÖÖŸÖ µÖêÛú´Ö †¤ ü »µÖ´ÖÖ¯Ö®Ö †Æ üê ü ß ÝÖÏ Ó ÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖÛú›æ ×®¾ÖŸÖ Ûú¸ ÞÖÖ·µÖÖ ÛúÖµÖÔ Î Ó ê þֺþ¯Ö »ÖõÖÖŸÖ ‘Öê æ ê üŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ê ׮ָ׮ָü “Öß Ûé ŸÖß µÖÖ ¯ÖÛúÖ¿Ö®ÖÖŸÖ Ûú´ÖÖ“Ö ¾Ö®Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»Ö»µÖÖ †ªµÖÖ¾ÖŸÖ ´ÖÖ×Æ ü ü ÖóµÖÖ ÛúÖ´ÖÖÓ úŸÖß ×¾ÖÂÖµÖÛú ´ÖÖ×Æü Ï

  µÖŸ®Ö Ûú¸ ü¤êüÞµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ üÞµÖÖŸÖ †Ö»Ö»ÖÖ †ÖÆê ê.

 • ÝÖÏ ÓÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö •Ö»ÖÃÖ¬ÖÖ¸üÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ (†ÖãÖÖ¯Ö®ÖÖ) ¯ÖÏ Ï Ó üÖ•Ö) Æ ÝÖÏ ¬ÖÖ¸ÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“Ö ¯Ö¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ¯ÖÏ ÜÖ †ÃÖæ “µÖÖ †×¬Ö®ÖÃŸÖ ´Ö¡ÖÖ»ÖµÖß®Ö Ó¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (ÝÖÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ¸ üê Ö´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö •Ö»ÖÃÖÓ ü ê Ï ´Öã ®Ö ŸµÖÖÓ

  ßָüÖ¾Ö¸ ÃÖÆü ü ÃÖ×“Ö¾Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓ Ô ü ü•ÖÖÔ ê Ô ê ‹Ûæ üÖ•Ö¯Ö×¡ÖŸÖ †×¬ÖÛúÖ¸üü ÃÖד־Ö, ˆ¯Ö ÃÖד־Ö, †¾Ö¸ ¾ÖÝÖÖŸÖᯙ (ˆ¯Ö ÃÖד־Ö/†¾Ö¸ ÃÖ×“Ö¾Ö ¤ “Ö) ¾ÖÝÖ-1 “Ö úÞÖ 48 ¸ ß, ¾ÖÝÖÔ ê ü ü Ô ü êŸÖ. ŸÖÃÖ“Ö, ´ÖÓ üÖ¾Ö¸ ÝÖÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö •Ö»ÖÃÖ¬ÖÖ¸ü -3 ¾Ö ¾ÖÝÖ-4 ÃÖ¾ÖÝÖÖ“Öß 351 2 “Ö 56 ¸Ö•Ö¯Ö×¡ÖŸÖ †×¬ÖÛúÖ¸ß ÛúÖµÖ¸ŸÖ †ÖÆü ê ¡ÖÖ»ÖµÖß®Ö ÃŸÖ¸ ü Ï Ó ÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖ ¾ÖÝÖÔ Ô Ó Ô¯Ö¤ê †ÃÖ ‹ÛúÞÖ 455 †×¬ÖÛúÖ¸ß/Ûú´Ö“ÖÖ¸ß ÝÖÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö •Ö»ÖÃÖ¬ÖÖ¸ÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖ ÛúÖµÖ̧ ŸÖ †ÖÆü ü Ó Ï Ï ü ê ê ê ü üü ê æ ü Ô ü Ï Ó ü Ô ü ê ŒŸÖ ¯Ö ¬ÖÖ®Ö ÝÖ Ûú µÖÖ “Ö Ö•µÖßָŸÖ. ŸµÖÖ ¾µÖןÖ׸ ŸÖ¯Ö Ö´Ö ÃÖ› •Ö®Ö ¸ ßµÖ ×®ÖµÖÓ ü ü ã Ó ê Ó ü Ô ê ê ê . ŸµÖÖ®Öê ã ü µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“Ö ¯Ö¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö “ÖÖ»ÖŸÖ. (¯Ȫ Ö¡Ö-†) ¡ÖÞÖ Ûú¸ÞµÖÖÃÖÖšß ´ÖÜµÖ †×³ÖµÖŸµÖÖ“Ö Ã¾ÖŸÖ¡Ö ¯Ö¤ ×®Ö´ÖÖÞÖ Ûú»Ö»Ö †ÖÆü ÃÖÖ¸ ê Ï ê Ï

  וֻÆü ü ü Ó Ï Ó Ó ü Ó Ï Ó ü Ï ÓÖ ¯Ö׸ÂÖ¤Ö, ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ ¾Ö ÝÖÖ´Ö¯Ö“ÖÖµÖŸÖß ¾Ö ¯Ö“ÖÖµÖŸÖß ¸Ö•Ö ÃÖãÖÖ ÝÖÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö •Ö»ÖÃÖ¬ÖÖ¸ÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“µÖÖ ¯Ö¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ×®ÖµÖ¡ÖÞÖÖÜÖÖ»Öß µÖê Ó ê ÛúÖ´ÖÛúÖ•ÖÖ¾Ö¸ü êÜÖ ü̧ÜÖ š¾ÖÞµÖÖÃÖÖšß µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ ¡ÖÞÖÖÜÖÖ»Öß Ã¾ÖŸÖÓ üÖ•µÖßָü ŒŸÖÖ»ÖµÖ ®ÖÖÆß. ŸµÖÖ´ÖôêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“Ö ¤ü ê üê ü ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ×®ÖµÖÓ ¡Ö ¸ ßµÖ †ÖµÖã ü ã û µÖÖ ÃÖÓ Ó ü ü êÜÖ šü¾ÖÞµÖÖ“Öê ê ¾Ö ×®ÖµÖÓ ê¾ÖÞµÖÖ“Öê ²ÖÓ ê ¾Ö ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ ¯Ö¿ÖÖÃÖÛúßµÖ †Ö¤ü¿ÖÖ®Öã üãÖÖ¾Ö¸ ¤êÜÖ ü̧ ê , ŸµÖÖŸÖ ÃÖ´Ö®¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖÞµÖÖ“Ö ¡ÖÞÖ šü ÛúÖ´Ö ÃÖÓ ×¬ÖŸÖ ÛúÖµÖªÖ®¾ÖµÖ Ï ê ÃÖָ׾ֳÖÖÝÖßµÖ †ÖµÖã Ó ê ê ÃÖÖê »Ö †ÖÆêŒŸÖ µÖÖ“ÖÛú›ü ¯Ö×¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê ê ü. †×¬ÖÛúÖ¸üÖÓ“Öê Ó Ó Ó ê ×¾ÖÛú¦üßÛú¸üÞÖ ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ¸üÖ•Ö ÃÖãÖÖÛú›ü ë

  פü®ÖÖÛú 20 ‹×¯ÖÏ üÖ•Öß —ÖÖ»Öê ü ü¹ýßÖß®Ö ü †×¬ÖÛúÖ¸üÖ“Öê Ó ü Ó Ó ü ×¾ÖÛë üÞÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüßÓ »Ö, 1993 ¸ ê »µÖÖ 73 ¾µÖÖ ‘Ö™®ÖÖ ¤ã ã Ó “ÖÖµÖŸÖ ¸ ãÖÖÛú›êÃÖÖ¸ ¯Ö Ö•Ö ÃÖ ú¦üßÛú¸‘Ö™ü®ÖŸÖᯙ †®Öã æ Ó ¸üÖ•Ö ÃÖÓ Ûú›ê ÆüßÖÖŸÖ׸üŸÖ Ûú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆüŸÖ. ŸµÖÖ®ÖÃÖÖ¸ü ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê ×®Ö¸ü×®Ö¸ê ÃÖ“Öß 11 ´Ö¬Öᯙ 29 ×¾ÖÂÖµÖ ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ Ã£ÖÖÓ ü Ó ê ã üÖóµÖÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖÛú›ü Õ Ó î Ó ê Ô Ó ü ü ü êÛú›ü ü Ó ü ê êŸÖ. ˆ¾Ö׸ŸÖ ᯙ †Ö•Ö¯ÖµÖŸÖ 29 ×¾ÖÂÖµÖÖ¯ÖÛúß 16 ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ 94 µÖÖ•Ö®ÖÖ, 15480 Ûú´Ö“ÖÖ·µÖÖÃÖÆ ×•Ö»ÆÖ ¯Ö׸ÂÖ¤ü ê ÆßÖÖŸÖ׸ŸÖ Ûú»µÖÖ †ÖÆü Ô ü×¾ÖÂÖµÖÖÓ ê üßÖÖŸÖ¸üÞÖÖ“Öß ÛúÖµÖÔ ü ã ê.“Ö Æ Ó ¾ÖÖÆß ÃÖ¹ý †ÖÆü

  ÝÖÏ Ó üÖ•Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ Ó üÖ•µÖÖŸÖ ‹ÛúÞÖ 34 ×•Ö»Æ ü ÓÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ŸÖ£ÖÖ ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ¸ ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ×®ÖµÖ¡ÖÞÖÖÜÖÖ»Öß ¸ æ üÖ ¯Ö׸ÂÖ¤üÖ, 351 ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ †Ö×ÞÖ 28001 ÝÖÏ Ó üêŸÖ. ´Öã ÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸ß ¯ÖŸµÖÛú וֻÆÖ ¯Ö׸ÂÖ¤ê“Ö ¯Ö¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ¯Ö´ÖÜÖ ´ÆÞÖæ ²ÖŸÖ Ûë ü ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ µÖÖ•Ö®ÖÖ Ö´Ö¯Ö“ÖÖµÖŸÖß †ÖÆ ÜµÖ ÛúÖµÖÔ ü Ï ê ü ü ü ê Ï Ï ã ü ®Ö ¾Ö ŸµÖÖÃÖÖê ú¦ êוֻÆü ü ü ¸ü ü Ï ê üÖ ÝÖÏ Ó ê ê üÞÖ üß ÛúÖ´Ö ¯ÖÖÆü ã Ô üß †×¬ÖÛúÖ¸Ö ÃŸÖ¸Ö¾Ö¸ Ö²Ö×¾ÖÞµÖÖÃÖÖšß ¯ÖŸµÖ ¡ÖÞÖ †¬µÖõÖ ´Æ ®ÖÆ ÜµÖ ÛúÖµÖÛúÖ¸Ûú וֻÊÖ“µÖÖ ×•Ö»Æ Ö´ÖßÞÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ µÖ “Ö æ ŸÖÖŸÖ. ´Ö üß µÖÖÓ Ó Ï ê ü üÂÖ¤´Ö¬µÖê †×ŸÖ׸ŒŸÖ ´ÖÜµÖ ÛúÖµÖÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ “Ö ¯ÖÏ ÜÖ †×¬ÖÛúÖ¸ü ¸ü ü ꓵÖÖ ×®ÖµÖ¡ÖÞÖÖÜÖÖ»Öß ¯ÖŸµÖÛú וֻÆÖ ¯Ö׸ üê ü ã Ô ÜÖÖŸµÖÖÓ ê ´Öã ß ÛúÖµÖÔ ŸÖ †ÖÆêŸÖ. ŸÖÃÖ“Ö ¯ÖÓ ü ü ÝÖ™ü ü ê ¯Ö´ÖÜÖ †ÃÖ®Ö ¸Ö•µÖÖŸÖᯙ ¯ÖŸµÖÛú ÝÖÖ´Ö¯ÖÓ ÞÖ®Ö ÝÖÖ´ÖÃÖ¾ÖÛú ÛúÖµÖ¸ŸÖ †ÖÆü“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ÃŸÖ¸Ö¾Ö¸ ×¾ÖÛúÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸ß Æü Ï ã æ ü Ï ê Ï “ÖÖµÖŸÖß“ÖÖ ÃÖ×“Ö¾Ö ´Æü æ Ï ê Ô ü êŸÖ. µÖÖ׿־ÖÖµÖ ¸ü Ô üÖ ¯Ö׸ü ê Ó Ï Ó æ üß ¾Ö 3,59,764 Ûú´ÖÔ üß ÛúÖµÖ¸üŸÖ †ÖÆêŸÖ. Ö•µÖÖŸÖᯙ ÃÖ¾Ö ×•Ö»Æ ÂÖ¤üÖ ŸÖÃÖ“Ö ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ †Ö×ÞÖ ÝÖÖ´Ö¯Ö“ÖÖµÖŸÖßŸÖ ‹ÛúÞÖ 2891 †×¬ÖÛúÖ¸ “ÖÖ¸ Ô ü(¯ÖÏ Ô †×¬ÖÛúÖ¸üß ¾Ö Ûú´ÖÔ Ó Ô Ó ¸üÖ•Ö ¾µÖ¾Öã֓Öê ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö ¯ÖÖ×Æ»Öê •ÖÖŸÖ.¯Ö¡Ö ²Ö, Ûú) µÖÖ ÃÖ¾Ö “ÖÖ·µÖÖ´ÖÖ±úŸÖ ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ê ü ê

  וֻÆü üÂÖ¤ÖÓ ê ¾Ö ¯ÖÓ Ó ê Ï üÖ¸ü Ò ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö׸ÂÖ¤üÖ ¾Ö ¯ÖÓ üŸÖã üß®ÖãÖ ¯Ö׸ ü “Ö “ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ“Ö ¯Ö¿ÖÖÃÖ®Ö, ´ÖÆ Ö™ü ü “ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1961 ´Ö¬Öᯙ ŸÖ¸ ¤ ÃÖÖ¸ü ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ ê Ï Ó ê Ï Ó ã Ô ÝÖÖ´Ö¯Ö“ÖÖµÖŸÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1958 ´Ö¬Öᯙ ŸÖ¸ŸÖ¤ß®ÖÃÖÖ¸ “ÖÖ»Ö×¾ÖÞµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤Ö¸ü Ö´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö •Ö»ÖÃÖ¬ÖÖ¸üÞÖ ´ÖÖÞÖ ÝÖÖ´Ö¯Ö“ÖÖµÖŸÖß“Ö ¯Ö¿ÖÖÃÖ®Ö ´Ö²Ö‡ Ï Ó ü ã ü ã ü ü ß ÝÖÏ Ó×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“Öß †ÖÆüê.

  ¯ÖÓ ü Ó ü Ó ü æ Ï Ó ü ì ãÖæ ê ã üß»Ö¯Ö ê êŸÖ. “ÖÖµÖŸÖß ¸Ö•Ö ÃÖ ß ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ×®ÖµÖ ÞÖ Ö´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö •Ö»ÖÃÖ ÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“Öß ÛúÖµÖ »Ö´ÖÖ®ÖÖ®Ö ¯Ö Ï †ÖÆüãÖÖÃÖÖš ¡ÖÛú ×¾Ö³ÖÖÝÖ ´Æ ®Ö ÝÖ ¬ÖÖ¸ œ ´ÖÖÞÖ1. ¯ÖÓ ü Ó î ü ê ü Ï ü Ó Ó Ô ü ü ê Ó Ó ü Ô ü“ÖÖµÖŸÖß ¸Ö•Ö ÃÖãÖÖ“µÖÖ ¾Ö¬ÖÖ×®ÖÛú, ‘Ö™®ÖÖŸ´ÖÛú ¾Ö ¬ÖÖ̧ ÞÖÖ×¾ÖÂÖµÖÛú ¯ÖÛú¸ÞÖÖÃÖ²Ö¬ÖÖŸÖ ÛúÖµÖ¾ÖÖÆß Ûú¸ÞÖ †Ö×ÞÖ µÖÖ ÃÖãÖÖ¿Öß ×®ÖÝÖ×›ŸÖ ÃÖ¾ÖÃÖÖ¬ÖÖ¸ÞÖ

  †›ü“ÖÞÖß ÆüÖŸÖÖôûÞÖ.ê2. ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ ÛúÖµÖÔ ã ü ê ê ê Ó Ó ü ê×®ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»Öß®ÖÃÖÖ¸ ÃÖÖ¯Ö×¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Ö»µÖÖ µÖÖ•Ö®ÖÖ“Öß †´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÞÖß Ûú¸ÞÖ. 3. ¯ÖÓ üÖ•Ö ÃÖãÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ µÖÖÓ ê“ÖÖµÖŸÖß ¸ Ó “µÖÖŸÖᯙ ÃÖ´Ö®¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖÞÖ. ¾Ö¸ü ˆ»»Öê ê Ô Ó ã üÖ¬ÖÖ®Öê ÜÖã ü ÝÖÏ Ó ü ê ã üß»Ö¯Ö ê “ÖÖ»ÖŸÖê.×ÜÖ»Ö»µÖÖ ÛúŸÖ¾µÖÖ“µÖÖ †®Ö¸ ê § Ö´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö •Ö»ÖÃÖ¬ÖÖ¸ÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“Ö ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö ¯Öœ Ḯ ÖÖÞÖ

  * ÝÖÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö •Ö»ÖÃÖÓ ÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ (ÜÖã ü) ÃÖÓ ¬Öß †ŸÖÝÖÔ »ÖµÖß®Ö ¾µÖ¾ÖãÖÖ †Ö×ÞÖ †ÖãÖÖ¯Ö®ÖÖ. Ï ¬ÖÖ¸ü § ²ÖÓ Ó ŸÖ ÛúÖµÖÖÔ* ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Ò ×¾ÖÛúÖÃÖ ÃÖê ü®ÖÖ ¾ÖÝÖáÛú¸üÞÖ, ÃÖê Ï êü ¾ÖÖ, ‘Ö™ ¾ÖÖ ¯Ö¾Ö¿Ö ‡ŸµÖÖ¤üß. * וֻÆÖ ¯Ö׸ÂÖ¤üÖÓ Ûú¸ü ê (ÙֱúàÝÖ ¯Ö™®ÖÔ ¾ÖÖ ¾ÖÝÖáÛú¸ÞÖ, ®Ö¾Öß®Ö •ÖÖÝÖÖ ×®Ö´ÖÖÔ ÞÖê ¾ÖÖ ¯ÖÏ ¿Ö ‡ŸµÖÖ¤üß.) ü ü “Öß †ÖãÖÖ¯Ö®ÖÖ×¾ÖÂÖµÖÛú ¯ÖÏ ÞÖ ü ò ü , ÃÖê ü ÞÖ Ûú¸ü , ÃÖê ¾Öê* וֻÆÖ ¯Ö׸ÂÖ¤Ö, ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ ¾Ö ÝÖÖ´Ö¯Ö“ÖÖµÖŸÖß µÖÖ“Ö ‘Ö™®ÖÖŸ´ÖÛú ÛúÖµÖ, ׿־ÖÖµÖ ¾Öî Ö ¯Ö׸ÂÖ¤Ö ¾Ö ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ ü ü ü Ó Ï Ó Ó ê ü Ô ¬ÖÖ×®ÖÛú †Ö×ÞÖ ×•Ö»Æü ü ü Ó

  †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1961 ¾Ö ´ÖÓã²Ö‡Ô ÝÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1958 “Öê ¤ãü¹ýßµÖÖ×¾ÖÂÖµÖÛú ÛúÖµÖÔ. * ×¾Ö¬ÖÖ®Ö´Ö›ô Ã֤õÖÖ“Öß ¯Ö“ÖÖµÖŸÖß ¸üÖ•Ö ÃÖ×´ÖŸÖß, ×¾Ö“Öָ׾Ö×®ÖµÖ´Ö ÃÖ×´ÖŸÖß †Ö×ÞÖ ×•Ö»ÆÖ ¯Ö׸ÂÖ¤Ö“Öê ¾ÖÖÙÂÖÛú †Æ¾ÖÖ»Ö µÖÖ ÃÖ²ÖÓ .Ó ü û ü Ó Ó ü ü ü ü Ó ü Ó ¬Öß“Öß ÛúÖ´Öê* וֻÆÖ ¯Ö׸ÂÖ¤êÛú›ê ¾Ö ¯ÖÓ ü †ÃÖ»Öê ü®ÖÖÃÖÓ ¬Öß ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ ê †ÖµÖã “µÖÖ Ûú“Öê ü®ÖÖÓ ²ÖÓ Ûú¸ü .ü ü ü ü “ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÛú›ê »µÖÖ ¾ÖÖÆ ²ÖÓ ´ÖÖÞÖ ŒŸÖÖÓ ·µÖÖŸÖᯙ ¾ÖÖÆ ÃÖÓ ¬Öß“Öß ¯ÖÏ ÞÖê* וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤Ö, ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ¾Ö ÝÖÏ “ÖÖµÖŸÖß“Ö †×¬ÖÛúÖ¸ü “ÖÖ¸ß, ײ֮ÖÃÖ¸ü ß †×¬ÖÛúÖ¸üß, ¯Ö¤üÖ׬ÖÛúÖ¸üß ¾Ö ÃÖ¤üÃµÖ µÖÖ“µÖÖ ü Ó Ö´Ö¯ÖÓ ê ß, Ûú´ÖÔ ü ÛúÖ¸ü Ó

  ¯ÖÏ Ï üÞÖ.ê׿ÖõÖÞÖ×¾ÖÂÖµÖÛú ¯ÖÛú¸* וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤üÖ, ¯ÖÓ Ö´Ö¯Ö“ÖÖµÖŸÖß µÖÖ“µÖÖ ×®Ö¾Ö›üÞÖÛúÖ ¾Ö ŸµÖÖ×¾ÖÂÖµÖÛú ×®Ö´ÖÖÔ üÖÞÖÖ¸ê ×¾Ö¾ÖÖ¤ü/ŸÖÓ ê.“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ †Ö×ÞÖ ÝÖÏ Ó Ó ã ÞÖ Æ ê ü ™ü* ¯Ö“ÖÖµÖŸÖß¸Ö•Ö ÃÖÓ ´ÖÖ±úŸÖ ¸Ö•µÖ ¯Ö¸ÃÛúŸÖ, Ûë -¸ü ¸ÃÛúŸÖ ¾Ö Ûë ü ¯Ö¸ÃÛé •Ö®ÖÖ ¸üÖ²Ö×¾Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Ö ÃÖ×®ÖµÖÓ Ö´Ö Ó ü ãÖÖÓ Ô ü ã ü é ú¦ü Ö•µÖ ¯Öã ü é ú¦ ã ü úŸÖ µÖÖê ê Ó ¡ÖÞÖ ÝÖÏ

  ×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ«üÖ¸ê Ûê ê •ÖÖŸÖê.ü ú»ÖÝÖÏ Ó üÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖᯙ ¯Ö“ÖÖµÖŸÖß¸Ó üÖ•Ö ÃÖÓ Ó ü Ï Ï Ô ü ÃÖÖ¸üÖÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö •Ö»ÖÃÖ¬ÖÖ¸ ãÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¸“Ö®ÖÖŸ´ÖÛú ŸÖŒŸÖÖ, ÝÖÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“ÖÖ ¯Ö¬ÖÖ®Ö ¿ÖßÂÖ¾ÖÖ¸ ¿Ö Ó

  (¯ÖÏ Ó ü Ï Ó ü Ï Ó ü ê¿Ö®Ö ¾Ö וֻÆÖ ¯Ö¿ÖÖÃÖ®Ö ÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ/†¤Öו֟Ö) (ŸÖŒŸÖÖ-1), ÝÖÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö •Ö»ÖÃÖ¬ÖÖ¸ÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ †ÖãÖÖ¯Ö®ÖÖ, (¯ÖßÖÖ×¾ÖŸÖ/†¤Ö×•ÖŸÖ (ŸÖŒŸÖÖ-2) †Ö×ÞÖ ×®Ö¤ü ü Ï(¯ÖÏ Ó üÖו֟Ö) (ŸÖŒŸÖÖ-3) ¯Öã ü Ï ê üÞµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆüê.ßÖÖ×¾ÖŸÖ/†¤ œß»Ö¯Ö´ÖÖÞÖ ¤ê

  †ê-517-2

 • ÃÖÆüÖ.ÝÖ™ü×¾ÖÛúÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß (¯ÖÏ¿ÖÖ.) : 6

  ˆ¯ÖÖµÖãŒŸÖ (×¾ÖÛúÖÃÖ) : 6 ÃÖÆüÖµµÖÛú †ÖµÖãŒŸÖ (×¾ÖÛúÖÃÖ) : 6

  2ÝÖÏ Ó üÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ Ö´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö •Ö»ÖÃÖ¬ÖÖ¸

  ¸ü“Ö®ÖÖŸ´ÖÛú ŸÖŒŸÖÖ

  ¸üÖ•µÖ ßָü ¯ÖϬÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (ÝÖÏÖ. ×¾Ö. ¾Ö ¯ÖÓ.¸üÖ.) ˆ¯ÖÖµÖãŒŸÖ (†ÖãÖÖ) : 6 ÃÖÆü ãÖµµÖÛú †ÖµÖŒŸÖ (ŸÖ¯ÖÖÃÖÞÖß) : 6

  ÃÖÆüÖµµÖÛú †ÖµÖãŒŸÖ (“ÖÖîÛú¿Öß) : 6

  ×¾Ö³ÖÖÝÖßµÖ ÃŸÖ ü̧ ×¾Ö³ÖÖÝÖßµÖ †ÖµÖãŒŸÖ ´ÖÆüÃÖã»Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ-6

  וֻÆüÖ ÃŸÖ¸ü ´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß 34

  †×ŸÖ׸üŒŸÖ ´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß 34

  ¯ÖÖÞÖ߯Öã̧ ü¾ÖšüÖ ˆ¯Ö´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÔ. ˆ¯Ö´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÔÛúÖ ü̧ß ˆ¯Ö´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß ´ÖãÜµÖ »ÖêÜÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ×¿ÖõÖÞÖÖ׬ÖÛúÖ¸üß Ûéú×ÂÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö »Ö‘Öã ¾Ö Ã¾Ö“”ûŸÖÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß ¾Ö ×¾Ö¢Ö †Ö¸üÖêÝµÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú-33 Ûú»µÖÖÞÖ ØÃÖ“Ö®Ö

  ×¾Ö³ÖÖÝÖ (ÃÖÖ´ÖÖ®µÖ) (ÝÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ) (²ÖÖ»Ö Ûú»µÖÖÞÖ) †×¬ÖÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß ´ÖÖ¬µÖ×´ÖÛú-33 33 34 34 34 34 34 (×®Ö¸ÓüŸÖ¸ü ׿ÖõÖÞÖ)-29 33 33 33 33 30

  ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ÃŸÖ¸ü (‹Ûæ ÓúÞÖ ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ-351)

  ÝÖ™ü ×¾ÖÛúÖÃÖ ÃÖÆüÖµÖÛú ÝÖ™ü ×¾ÖÛúÖÃÖ †×¬ÖÛúÖ ü̧ß †×¬ÖÛúÖ ü̧ß

  (ˆ““Ö ÁÖê (×®Ö´®Ö ÁÖÞÖß) ÞÖß) ê359 365

  ˆ¯Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ ÝÖ™ü ŸÖÖ»ÖãÛúÖ ¾ÖîªÛúßµÖ ²ÖÖ»Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ ¯Ö¿Öã¬Ö®Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ »Ö‘Öã ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ ȩ̂ü ׿ÖõÖÞÖÖ׬ÖÛúÖ ü̧ß †×¬ÖÛúÖ ü̧ß ¯ÖÏ üß üÛú»¯Ö †×¬ÖÛúÖ¸ †×¬ÖÛúÖ¸ß

  ²ÖÖÓ ã ü¾ÖšÖ 350 349 ‹. ²ÖÖ. ×¾Ö. µÖÖê 1340 ¬ÖÛúÖ´Ö ¯ÖÖÞÖָ߯ ü . 680 449

  (1) Ûé üßú×ÂÖ †×¬ÖÛúÖ¸(2) ×¾ÖßÖÖ¸ü †×¬ÖÛúÖ¸üß (Ûú×ÂÖ) é(3) ×¾ÖßÖÖ¸ü †×¬ÖÛúÖ¸üß (¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö Ûú»µÖÖÞÖ) Ó(4) ×¾ÖßÖÖ¸ü †×¬ÖÛúÖ¸üß (׿ÖõÖÞÖ) (5) ×¾ÖßÖÖ¸ü †×¬ÖÛúÖ¸üß (†Ö¸üÖݵÖ/†Ö¸üÖê Ô êê ÝµÖ ¯ÖµÖ¾ÖõÖÛú) (6) Ûú×®Öšü †×³ÖµÖÓ Ó ã ü¾ÖšÖ/•Ö»ÖÃÖÓŸÖÖ (²ÖÖ¬ÖÛúÖ´Ö/¯ÖÖÞÖָ߯ ü ¯Ö¤üÖ)

 • _________________________ ______________________ _______________________ ___________________________

  ŸÖŒŸÖÖ 1 ÝÖÏÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ

  ¯ÖϬÖÖ®Ö ¿ÖßÂÖ¾ÖÖ¸ü ÃÖÖ¸üÖÓ ÏßÖÖ×¾ÖŸÖ/†Ó¤üÖו֟Ö) Ô ¿Ö (¯Ö(¹ý¯ÖµÖê Æü•ÖÖ¸üÖŸÖ)

  3

  ¯ÖÏ ¸üÛú´ÖÖ 2013-14 †£ÖÔ Ó ÃÖã üŸÖ †Ó †£ÖÔ ÓŸµÖõÖ ÃÖÛú»¯Ö 2014-15 ¬ÖÖ׸ ¤üÖ•Ö 2014-15 ÃÖÛú»¯ÖßµÖ †¤üÖ•Ö 2015-16 ¯ÖÏ Ô¬ÖÖ®Ö ¿ÖßÂÖ

  µÖÖê ê ü ê Ó Ô ‹ÛúÞÖ ê ê ü ê Ó Ô ‹ÛúÞÖ ê ê ü ê Ó Ô ‹ÛúÞÖ ê ê ü ê Ó Ô ‹ÛúÞÖ •Ö®Ö¢Ö¸ µÖÖ•Ö®ÖÖŸÖÝÖŸÖ æ µÖÖ•Ö®Ö¢Ö¸ µÖÖ•Ö®ÖÖŸÖÝÖŸÖ æ µÖÖ•Ö®Ö¢Ö¸ µÖÖ•Ö®ÖÖŸÖÝÖŸÖ æ µÖÖ•Ö®Ö¢Ö¸ µÖÖ•Ö®ÖÖŸÖÝÖŸÖ æ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

  ‹- ´ÖÆü æ ê ÔÃÖ»Öß »ÖܵÖÖ¾Ö¸üᯙ ÜÖ“Ö-2049. ¾µÖÖ•Ö ¯ÖϤüÖ®Ö ³ÖÖ× ü̧ŸÖ 6917266 .. 6917266 8149085 .. 8149085 8372919 .. 8372919 8736421 .. 8736421 2053. וֻÆüÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö ³ÖÖ× ü̧ŸÖ .. .. .. 100 .. 100 .. .. .. 100 .. 100

  ¤ü¢Ö´ÖŸÖ 24696572 145000 24841572 26271207 175000 26446207 28812400 175000 28987400 31663379 28000 31691379 2235. ÃÖÖ´ÖÖוÖÛú ÃÖã̧ üõÖÖ ¾Ö Ûú»µÖÖÞÖ ³ÖÖ× ü̧ŸÖ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

  ¤ü¢Ö´ÖŸÖ 31960 .. 31960 32020 .. 32020 32020 .. 32020 32020 .. 32020 2415. Ûé ¤¢Ö´ÖŸÖ 90155 .. 90155 107492 .. 107492 99621 .. 99621 111739 .. 111739 ú×ÂÖ×¾ÖÂÖµÖÛú ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö ¾Ö ׿ÖõÖÞÖ ü2501. ÝÖÏ üß ×¾Ö¿Ö Ô Î ü¢Ö´ÖŸÖ 10698 398680 409378 .. 521800 521800 .. 165000 165000 .. 948456 Ö´ÖßÞÖ ×¾ÖÛúÖÃÖÖÃÖÖš ê Û 948456 ÂÖ ÛúÖµÖ ú´Ö ¤2505. ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ÃÖê¾ÖÖµÖÖê•Ö®Ö ¤ü¢Ö´ÖŸÖ .. 343394 343394 .. 1057272 1057272 .. 1057272 1057272 .. 3119350 3119350 2515. ‡ŸÖ¸ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ÛúÖµÖÔÛú´Ö Î ¤ü¢Ö´ÖŸÖ 9118983 8434732 17553715 18197440 5995220 24192660 26326806 11573400 37900206 45112 2222290 2267402 2810. †¯ÖÖ¸üÓ¯Ö׸üÛú ‰ú•ÖÖÔ ÃÖÖ¬Ö®Öê ¤ü¢Ö´ÖŸÖ .. 138130 138130 .. 165955 165955 .. 165955 165955 .. 181770 181770 3054. ´ÖÖÝÖÔ ¾Ö ¯Öæ»Ö ¤ü¢Ö´ÖŸÖ 9636025 .. 9636025 6325550 .. 6325550 7504750 .. 7504750 5108302 7630000 12738302 3451. ÃÖêÛêÎú™ü׸ü‹™ü-†ÖÙ£ÖÛú ÃÖê¾ÖÖ ³ÖÖ× ü̧ŸÖ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

  ¤ü¢Ö´ÖŸÖ 184676 .. 184676 223065 .. 223065 223778 12150 235928 252166 14000 266166 3604. ãÖÖ×®ÖÛú ÃÖÓ Ó ü̧Ö•Ö üŸÖ 5664675 .. 5664675 5600544 .. 5600544 6400544 .. 6400544 5800544 .. ãÖÖ ¾Ö ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ³ÖÖ׸ 5800544

  “µÖÖ ÃÖÓãÖÖ µÖÖÓ®ÖÖ ®ÖãÛúÃÖÖ®Ö³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô ¤ü¢Ö´ÖŸÖ 9865544 167331 10032875 4948607 178430 5127037 7325524 168683 7494207 5861900 168000 6029900 ¾Ö †×³ÖÆüßÖÖÓ×ÛúŸÖ ¸üÛú´ÖÖ ¤êüÞÖê

  ‹Ûæ ü æ ê ü Ô ³ÖÖ׸üŸÖ 12581941 .. 12581941 13749729 .. 13749729 14773463 .. 14773463 14537065 .. 14537065 úÞÖ ‹-´ÖÆÃÖ»Öß »ÖܵÖÖ¾Ö¸ß»Ö ÜÖ“Ö

  ¤ü¢Ö´ÖŸÖ 53634613 9627267 63261880 56105381 8093677 64199058 70324899 13317460 83642359 43074618 14311866 57386484

  ‹ÛúÞÖ æ . . 66216554 9627267 75843821 69855110 8093677 77948787 85098362 13317460 98415822 57611683 14311866 71923549

  (²Öß)-³ÖÖÓ êܵÖÖ¾Ö¸üᯙ ÜÖ“Ö›ü¾Ö»Öß »Ö Ô --4515. ‡ŸÖ¸ü ÝÖÏÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö ³ÖÖ׸üŸÖ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. µÖÖ¾Ö¸üᯙ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Öß ÜÖ“ÖÔ ¤ü¢Ö´ÖŸÖ .. 560000 560000 .. 497000 497000 .. 534168 534168 .. 497000 497000

  úÞÖ ²Öß-³ÖÖÓ› ê ᯙ ÜÖ“Ö‹Ûæ ü¾Ö»Öß »ÖܵÖÖ¾Ö ü̧ Ô ³ÖÖ׸üŸÖ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

  ¤ü¢Ö´ÖŸÖ .. 560000 560000 .. 497000 497000 .. 534168 534168 .. 497000 497000

  ‹ÛúÞÖ æ . . .. 560000 560000 .. 497000 497000 .. 534168 534168 .. 497000 497000

 • _______________________ _____________________ _______________________ ________________________

  ŸÖŒŸÖÖ 1 (¯Öãœêü “ÖÖ»Öæ) ÝÖÏÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ

  4¯ÖÏ Ô¾ÖÖ¸ü ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö (¯ÖÏ Ó ü¬ÖÖ®Ö ¿ÖßÂÖ ÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ/†¤Öו֟Ö)

  (¹ý¯ÖµÖê Æü•ÖÖ¸üÖŸÖ) ¯ÖÏ ¸üŒÛú´Ö 2013-14 †£ÖÔ Ó ÃÖã üŸÖ †Ó †£ÖÔ ÓŸµÖõÖ ÃÖÛú»¯Ö 2014-15 ¬ÖÖ׸ ¤üÖ•Ö 2014-15 ÃÖÛú»¯ÖßµÖ †¤üÖ•Ö 2015-16

  ¯ÖÏ Ô¬ÖÖ®Ö ¿ÖßÂÖµÖÖê ê ü ê Ó Ô ‹ÛúÞÖ ê ê ü ê Ó Ô ‹ÛúÞÖ ê ê ü ê Ó Ô ‹ÛúÞÖ ê ê ü ê Ó Ô ‹ÛúÞÖ •Ö®Ö¢Ö¸ µÖÖ•Ö®ÖÖŸÖÝÖŸÖ æ µÖÖ•Ö®Ö¢Ö¸ µÖÖ•Ö®ÖÖŸÖÝÖŸÖ æ µÖÖ•Ö®Ö¢Ö¸ µÖÖ•Ö®ÖÖŸÖÝÖŸÖ æ µÖÖ•Ö®Ö¢Ö¸ µÖÖ•Ö®ÖÖŸÖÝÖŸÖ æ

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

  ÃÖß-ŠúÞÖ ¿ÖßÂÖÖÔ ÔÜÖÖ»Öᯙ ÜÖ“Ö --6216. ÝÖéÆü×®Ö´ÖÖÔÞÖ Ûú•Öì ¤ü¢Ö´ÖŸÖ 5000 .. 5000 6000 .. 6000 6000 .. 6000 7000 .. 7000

  “ÖÖ¸ üß®ÖÖ Ûú•Ö7610. ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ Ûú´ÖÔ üß ‡ŸµÖÖ¤ ì ¤ü¢Ö´ÖŸÖ 20729 .. 20729 73040 .. 73040 32010 .. 32010 53000 .. 53000

  ‹Ûæ Ô Ô üŸÖ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. úÞÖ ÃÖß-ŠúÞÖ ¿ÖßÂÖÖÜÖÖ»Öᯙ ÜÖ“Ö ³ÖÖ׸ .. ¤ü¢Ö´ÖŸÖ 25729 .. 25729 79040 .. 79040 38010 .. 38010 60000 .. 60000

  ‹Ûæ . . 25729 .. 25729 79040 .. 79040 38010 .. 38010 60000 .. 60000 úÞÖ

  ãÖæ ê Ï ³ÖÖ׸ŸÖ 12581941 .. 12581941 13749729 .. 13749729 14773463 .. 14773463 14537065 .. 14537065 »Ö ²Ö¸üß•Ö-ÝÖÖ´Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ ü¤ü¢Ö´ÖŸÖ 53660342 10187267 63847609 56184421 8590677 64775098 70362909 13851628 84214537 43134618 14808866 57943484

  ‹Ûæ . . 66242283 10187267 76429550 69934150 8590677 78524827 85136372 13851628 98988000 57671683 14808866 72480549 úÞÖ

 • _________________________ _______________________ ___________________ _____________________

  ŸÖŒŸÖÖ 2 ÝÖÏ Ó üÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ Ö´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö •Ö»ÖÃÖ¬ÖÖ¸

  5†ÖãÖÖ¯Ö®ÖÖ (¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ/†Ó¤üÖו֟Ö)

  (¤ü ê (¹ý¯ÖµÖê Æü•ÖÖ¸üÖŸÖ) Ö®Ö) ×¾Ö¢ÖßµÖ †Ö¾Ö¿µÖÛúŸÖÖ : ¯ÖÏ ¸üŒÛú´ÖÖ 2013-14 †£ÖÔ Ó ÃÖã üŸÖ †Ó †£ÖÔ ÓŸµÖõÖ ÃÖÛú»¯Ö 2014-15 ¬ÖÖ׸ ¤üÖ•Ö 2014-15 ÃÖÛú»¯ÖßµÖ †¤üÖ•Ö 2015-16

  ¾ÖÝÖáÛú¸üÞÖ µÖÖê ê ü ê Ó Ô ‹ÛúÞÖ ê ê ü ê Ó Ô ‹ÛúÞÖ ê ê ü ê Ó Ô ‹ÛúÞÖ ê ê ü ê Ó Ô ‹ÛúÞÖ •Ö®ÖŸÖ¸ µÖÖ•Ö®ÖÖŸÖÝÖŸÖ æ µÖÖ•Ö®ÖŸÖ¸ µÖÖ•Ö®ÖÖŸÖÝÖŸÖ æ µÖÖ•Ö®ÖŸÖ¸ µÖÖ•Ö®ÖÖŸÖÝÖŸÖ æ µÖÖ•Ö®ÖŸÖ¸ µÖÖ•Ö®ÖÖŸÖÝÖŸÖ æ

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

  (†) ÛúÖµÖÖ“ÖÔ ê ¾ÖÝÖáÛú¸üÞÖ (1) ÝÖÏÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ (¯ÖϬÖÖ®Ö¿ÖßÂÖÔ 3451) 184676 .. 184676 223065 .. 223065 223778 12150 235928 252166 14000 266166 (2) ‘Ö¸ü²ÖÖÓ¬ÖÞÖß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü †×ÝÖḮ Öê (¯ÖϬÖÖ®Ö¿ÖßÂÖÔ 7610) 20729 .. 20729 73040 .. 73040 32010 .. 32010 53000 .. 53000

  ‹Ûæ 205405 .. 205405 296105 .. 296105 255788 12150 267938 305166 14000 úÞÖ (†) ãÖæ»Ö 319166 ¾Ö•ÖÖ-¾ÖÃÖæ»Öß ‹Ûæ û 205405 .. 205405 296105 .. 296105 255788 12150 267938 305166 14000 319166 úÞÖ (†) ×®Ö¾¾Öô

  (²Ö) ˆ×§ü™ü¾ÖÖ¸ü ¾ÖÝÖáÛú¸üÞÖ (1) ¾ÖêŸÖ®Ö 171150 .. 171150 211105 .. 211105 211105 .. 211105 238537 .. 238537 (2) †×ŸÖÛúÖ»ÖßÛú ³Ö¢ÖÖ 213 .. 213 360 .. 360 360 .. 360 471 .. (3) ¤üæ¸ü¬¾Ö®Öß ¾Öß•Ö ¾Ö ¯ÖÖÞÖß ¿Öã»Ûú 3689 .. 3689 4200 .. 4200 4200 .. 4200 4500 .. 4500 (4) ¤üê¿ÖÖÓŸÖÝÖÔŸÖ ¯ÖϾÖÖÃÖ ÜÖ“ÖÔ 1544 .. 1544 1807 .. 1807 1807 .. 1807 2600 .. 2600 (5) ×¾Ö¤êü¿Ö ¯ÖϾÖÖÃÖ ÜÖ“ÖÔ 3135 .. 3135 50 .. 50 43 .. 43 53 .. 53 (6) ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖß®Ö ÜÖ“ÖÔ 4644 .. 4644 5009 .. 5009 5809 .. 5809 5335 .. 5335 (7) ÃÖÓÝÖÞÖÛú ÜÖ“ÖÔ 301 .. 301 464 .. 464 394 12150 12544 600 14000 14600 (8) ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ÜÖ“ÖÔ .. .. .. 20 .. 20 17 .. 17 20 .. 20 (9) ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú ÃÖê¾ÖÖ .. .. .. 50 .. 50 43 .. 43 50 .. 50 (10) ‡ŸÖ¸ü ÜÖ“ÖÔ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (11) ‡Ô .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. -ÝÖ¾Æü®ÖÃÖÔ (ÃÖÓÝÖÞÖÛú ÜÖ“ÖÔ) .. (12) ‘Ö¸ü²ÖÖÓ¬ÖÞÖß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü †×ÝÖḮ Ö 20729 .. 20729 73040 .. 73040 32010 .. 32010 53000 .. 53000 ‹Ûæ 205405 .. 205405 296105 .. 296105 255788 12150 267938 305166 14000 úÞÖ (²Ö) ãÖæ»Ö 319166 ‹Ûæ û 205405 .. 205405 296105 .. 296105 255788 12150 267938 305166 14000 319166 úÞÖ (†) ×®Ö¾¾Öô

  (Ûú) ×¾Ö¢Ö ¾µÖ¾ÖãÖê ê“Öß ÃÖÖ¬Ö®Ö¯ÖϬÖÖ®Ö׿ÖÂÖÔ (3451) 184676 .. 184676 223065 .. 223065 223778 12150 235928 252166 14000 266166

  (7610) 20729 .. 20729 73040 .. 73040 32010 .. 32010 53000 .. 53000 ‹Ûæ 205405 .. 205405 296105 .. 296105 255788 12150 267938 305166 14000 úÞÖ (Ûú) ãÖæ»Ö 319166

  ‹Ûæ û 205405 .. 205405 296105 .. 296105 255788 12150 267938 305166 14000 319166 úÞÖ (Ûú) ×®Ö¾¾Öô

  471

 • ŸÖŒŸÖÖ 3

  6×®Ö¤êü¿Ö®Ö ¾Ö וֻÆüÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö

  (¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ/†Ó¤üÖו֟Ö) (¤üÖê®Ö) ×¾Ö¢ÖßµÖ †Ö¾Ö¿µÖÛúŸÖÖ : (2053) (¹ý¯ÖµÖê Æü•ÖÖ¸üÖŸÖ)

  ¯ÖÏŸµÖõÖ ¸üŒÛú´Ö 2013-14 †£ÖÔÃÖÓÛú»¯Ö 2014-15 ÃÖã¬ÖÖ׸üŸÖ †Ó¤üÖ•Ö 2014-15 †£ÖÔÃÖÛú»¯ÖßµÖ †Ó¤üÖ•Ö 2015-16 ¾ÖÝÖáÛú¸üÞÖ ________________________ ___________________ _____________________ ________________________

  µÖÖê•Ö®Öê¢Ö¸ü µÖÖê•Ö®ÖÖÓŸÖÝÖÔŸÖ ‹ÛæúÞÖ µÖÖê•Ö®Öê¢Ö¸ü µÖÖê•Ö®ÖÖÓŸÖÝÖÔŸÖ ‹ÛæúÞÖ µÖÖê•Ö®Öê¢Ö¸ü µÖÖê•Ö®ÖÖÓŸÖÝÖÔŸÖ ‹ÛæúÞÖ µÖÖê•Ö®Öê¢Ö¸ü µÖÖê•Ö®ÖÖÓŸÖÝÖÔŸÖ ‹ÛæúÞÖ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

  (†) ÛúÖµÖÖÔ“Öê ¾ÖÝÖáÛú¸üÞÖ --(1) וֻÆüÖ †ÖãÖÖ¯Ö®ÖÖ (2053) 24696572 145000 24841572 26271307 175000 26446307 28812400 175000 28987400 31663479 28000 31691479 (2) šêü¾Ö ÃÖÓ»ÖÝ®Ö ×¾Ö´ÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ (2235-0652) 31960 .. 31960 32020 .. 32020 32020 .. 32020 32020 .. 32020

  ÃÖÖ´ÖÖוÖÛú ÃÖã̧ üõÖÖ ¾Ö šêü¾Ö Ûú»µÖÖÞÖ

  (3) ®ÖãÛúÃÖÖ®Ö ³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô (3604) (³ÖÖ× ü̧ŸÖ) 5664675 .. 5664675 5600544 .. 5600544 6400544 .. 6400544 5800544 .. 5800544 (¤ü¢Ö´ÖŸÖ) 9865544 167331 10032875 4948607 178430 5127037 7325524 168683 7494207 5861900 168000 6029900

  (4) ÝÖéÆü×®Ö´ÖÖÔÞÖÃÖÖšüß Ûú•Öì (6216) 5000 .. 5000 6000 .. 6000 6000 .. 6000 7000 .. 7000

  (5) וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ‡´ÖÖ¸üÖŸÖßÃÖÖšüß Ûú•Öì (6515)

  (6) ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÛú›æü®Ö וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤üÖÓ®ÖÖ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. †Ã£ÖÖµÖß †×ÝÖḮ Ö (7615)

  ‹ÛæúÞÖ (†) ×®Ö¾¾Öôû 40263751 312331 40576082 36858478 353430 37211908 42576488 343683 42920171 43364943 196000 43560943 ¾Ö•ÖÖ - ¾ÖÃÖã»Öß .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ‹ÛæúÞÖ (†) ×®Ö¾¾Öôû 40263751 312331 40576082 36858478 353430 37211908 42576488 343683 42920171 43364943 196000 43560943

 • 7

  4. ÝÖÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ´ÖÖ±Ï úŸÖ ¸üÖ²Ö×¾Ö»µÖÖ •ÖÖÞÖÖ·µÖÖ Ô ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ :--†) ¸üÖ•µÖ ¯Öã é ê¸üÃÛúŸÖ µÖÖ•Ö®ÖÖ-1. ®Ö¾Ö×®ÖÙ´ÖŸÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü Ó Ï Ó ã¾Ö ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ¯Ö¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ¾Ö ×®Ö¾ÖÖÃÖß ‡´ÖÖ¸üŸÖà“µÖÖ ²ÖÖ¬ÖÛúÖ´ÖÖÃÖÖšüß ÃÖÆüÖµÖÛú †®Ö¤üÖ®Ö

  (»Öê ÔÜÖÖ׿ÖÂÖ 2515 0053 ¾Ö 2515 1256) :--73 ¾µÖÖ ‘Ö™ü ã¹ýßÖß®¾ÖµÖ ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ¸Ö•Ö ÃÖÓ “Ö ²ÖôûÛú™ßÛú¸ü üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ü üÖ׸ »Ö®ÖÖ“µÖÖ ¾Ö ×¾ÖÛúÖÃÖÖ“µÖÖ †®Öæ ê®ÖÖŸ´ÖÛú ¤ü ê Ó ü ãÖÖÓ ê ü ÞÖ Ûú¸ †ÖÆê. ¤ ü¦ü¶ ×®Ö´ÖÔ Ûú

  •Ö®ÖÖ“µÖÖ µÖ¿ÖþÖß׸ ´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÞÖß´Ö¬µÖ “ÖÖµÖŸÖ ¸ ãÖÖ †ÖŸÖ ´ÖÖ ü ê ü ü ü ü ê. ŸµÖÖÃÖÖšß ¯Ö¿ÖÖÃÖÛúßµÖ µÖÖê Ó üŸµÖÖ †Ó ê ¯ÖÓ üÖ•Ö ÃÖÓ “ÖÓ ê šê ê µÖÖÝÖ¤Ö®Ö ¸ÖÆÞÖÖ¸ †ÖÆü ü “ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß Ó¯ÖÏ Ô ã ê ê †ÝÖŸµÖÖ“Öê ê. µÖÖÃÖÖšß ®Ö¾Ö×®ÖÙ´ÖŸÖ ×•Ö»ÆÖ ¯Ö׸ü üÖ ¾Ö ¯ÖÓ ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ¾Ö ×®Ö¾ÖÖÃÖß ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ÛúÖµÖÖ»ÖµÖ ÃÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖŸÖ †ÃÖÞÖ †ÖÆü ü ü ÂÖ¤ “ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ¯Öχ´ÖÖ ü̧ Ó Ó æ Ô Ô ü Ô ê ê ü ü ê ê Ï ü Ó üŸÖß“µÖÖ ²ÖÖ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“ÖÖ ÃÖ¯ÖÞÖ ÜÖ“Ö ¸Ö•µÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ´ÖÖ±úŸÖ Ûú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖ. ÃÖ¤¸ µÖÖ•Ö®ÖÜÖÖ»Öß ¯Ö¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ¾Ö ×®Ö¾ÖÖÃÖß ‡´ÖÖ¸ŸÖ ²ÖÖ¬ÖÛúÖ´ÖÖÛú׸ŸÖÖ ´ÖÖÝÖÞÖß ¯ÖÏ ê ê ã ü ×®Ö¬Öß †®Öã ü ãÖÖ×®ÖÛú þָüÖ•µÖ ÃÖãÖÖÓ ê´ÖÖÞÖ/†Ö¾Ö¿µÖÛúŸÖ®ÖÃÖÖ¸ ¤üÖ®ÖÖ“µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ÃÖ¤ü̧ Ó ®ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûúºþ®Ö פü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖ.

  ´ÖÖÆê †Öò üÖê , 2014 †ÜÖê ü ¯ÖÏ üŸÖ ²ÖÖ¬ÖÛúÖ´ÖÖ¾Ö¸ß»Ö ¤üÖ×µÖŸ¾Ö ¹ý. 186.58 ÛúÖê üß ¾Ö ×®Ö¾ÖÖÃÖß ‡´ÖÖ¸ü ¬ÖÛúÖ´ÖÖ¾Ö¸üᯙ ü Œ™ ²Ö¸ü ¸ ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ‡´ÖÖ¸ Ó ü ™ ŸÖ ²ÖÖÓ¤üÖ×µÖŸ¾Ö ¹ý.21.36 ÛúÖ™ê üß ‡ŸÖÛêú †ÖÆüê.

  ÃÖ®Ö 2014-15 µÖÖ †ÖÙ£ÖÛú ¾ÖÂÖÖÔ üß ¯ÖÏ üŸÖ ²ÖÖÓ üŸÖÖ ¹ý. 46.86 ÛúÖê üß ¾Ö ×®Ö¾ÖÖÃÖß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ²ÖÖ¬ÖÛúÖ´ÖÖÃÖÖšüßÃÖÖš ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ‡´ÖÖ¸ ¬ÖÛúÖ´ÖÖÛú׸ ™ Ó¹ý. 9.00 ÛúÖê üß ‡ŸÖÛúß †£ÖÃÖÓ üŸÖ¤ü ´Ö•ÖÓ ¸ü †ÃÖæ î ê ¯ÖÏ Ó üß ¹ý. 28.11 ÛúÖ™ê üß ¾Ö ™ Ô Ûú»¯ÖßµÖ ŸÖ¸ æ æ ®Ö, ŸµÖÖ¯ÖÛúß ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ®Ö ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ²ÖÖ¬ÖÛúÖ´ÖÖÃÖÖš×®Ö¾ÖÖÃÖß ²ÖÖÓ üß ¹ý. 5.40 ÛúÖ™ê üß ‡ŸÖÛúß ŸÖ¸üŸÖ¤ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûúºþ®Ö פü»Öß †ÖÆ. ÃÖ®Ö 2015-16 Ûú׸üŸÖÖ ¯Ö¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ‡´ÖÖ¸ü¬ÖÛúÖ´ÖÖÃÖÖš æ üê Ï ŸÖ ¬ÖÛúÖ´ÖÖÃÖÖšß ¹ý. 90.00 ÛúÖ ß ¾Ö ×®Ö¾ÖÖÃÖß ‡´ÖÖ¸ ¬ÖÛúÖ´ÖÖÛú׸ ™ ßÖÖ×¾ÖŸÖ Ûú¸ ü²ÖÖÓ ü ™ê ü üŸÖ ²ÖÖÓ üŸÖÖ ¹ý. 30.00 ÛúÖê üß ‡ŸÖÛúÖ ×®ÖµÖŸÖ¾µÖµÖ ¯ÖÏ üÞµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆê. וֻÆü ü ü Ó Ó Ï üŸÖ ²ÖÖ¬ÖÛúÖ´ÖÖ ü ê 2013-14 µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ Ó æ üÖ ¯Ö׸ÂÖ¤ “ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ¾Ö ×®Ö¾ÖÖÃÖß ‡´ÖÖ¸ Ó Ó ŸÖÖ ÃÖ®Ö 2008-09 ŸÖ •Ö¸¾Ö ¯Ö “µÖÖ ¯Ö Ûú׸ ŸÖ ´Ö

  —ÖÖ»Öê ü æ ü —ÖÖ»Öê Ô ü ü ¾Ö ÃÖÖ¬µÖ µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ŸÖ¯Ö׿ֻÖÖ“Öê ü ü † †Ö×ÞÖ ²Ö ÃÖÖê ê üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê ê.»Öß ŸÖ¸ŸÖ¤ü, ÛúÖ´ÖÖ¾Ö¸ »ÖÖ ÜÖ“Ö, ˆ×§Â™ ¯Ö׸׿Ö™ ²ÖŸÖ •ÖÖ› †ÖÆüê ׿ÖõÖÞÖ Ûë ü ã ªÖê ׿ÖõÖÞÖ ÃÖ ú¦ê2. ™ÒüÖµÖÃÖ´Ö ¯ÖÏ ú¦ ¾Ö »Ö‘Ö †Öî ×ÝÖÛú ¯ÖÏ ÓãÖÖ Ûë ü :--

  Ûë ê 1 ±ê ξÖÖ¸üß, 1999 ¯ÖÖÃÖ®Ö ‹ÛúÖן´ÖÛú ÝÖÏ ÛÎ üÖµÖÃÖê ü¾ÖÖÛúÖ, ×ÃÖ™üÖ, ¤ü¿Ö»ÖõÖ ×¾ÖÆü߸ü µÖÖ•Ö®ÖÖ êú¦ü ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Ö ú²Öã æ Ö´ÖßÞÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ÛúÖµÖÔ ú´Ö, ™Ò ´Ö, ›Ë Ò¾Ö ÝÖÓ ê ê ê Ô Ó Ï ü ê ü µÖÖê ã ê ê. ™ü ê üß µÖÖêÝÖÖÛú»µÖÖÞÖ µÖÖ•Ö®ÖÖ µÖÖ 6 µÖÖ•Ö®ÖÖ ‹Ûú×¡ÖŸÖ Ûúºþ®Ö ®Ö¾µÖÖ®Ö Ã¾ÖÞÖ•ÖµÖŸÖß ÝÖÖ´Ö Ã¾Ö¸Ö•ÖÝÖÖ¸ •Ö®ÖÖ ÃÖºþ Ûú»Öß †ÖÆü ÒÖµÖÃÖ´Ö Æ •Ö®ÖÖ Ã¾ÖÞÖÔ Ó Ï üÖê ü µÖÖê ê ê ã ê Ûú¦ü ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÛú›æ®Ö ×´ÖôÞÖÖ¸üÖ 50% ×ÆÃÃÖÖ ÃÖ¤¸ü µÖÖ•Ö®Öê üß ²ÖÓ ú»ÖÖ †ÖÆüê•ÖµÖŸÖß ÝÖÖ´Ö Ã¾Ö¸ •ÖÝÖÖ¸ •Ö®ÖŸÖ ‹Ûú×¡ÖŸÖ Ûú»µÖÖ´Öôû ë ü û ü ü ê ÃÖÖš ¤ü Ûê¾Ö ÃÖ¤ü ü ê ã ê þ֟֡ÖÖ׸ŸµÖÖ “ÖÖ»Öæ ÆÖê ü ®ÖÖÆß, †ÃÖ Ûú¦ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê Ûúô×¾Ö»µÖÖ´Öôê ÒÖµÖÃÖê •Ö®Öê ŸÖÝÖŸÖ ÃÖ¹ý Ûú¸ÞµÖÖŸÖ †Ö»Ö»µÖÖ ¸ µÖÖ•Ö®ÖÖ ¯Öœü Ó ü ü ÞÖÖ¸ ü ê ë ü û ã û ™ü ´Ö µÖÖê †Ó Ô ã ü ê´Öæ æ ã ü æ ®ÖµÖê üÞÖæ üÖ•µÖÖŸÖᯙ ™ÖµÖÃÖê ׿ÖõÖÞÖ Ûú¦ ¾Ö »Ö‘Ö †Öî ×ÝÖÛú ¯ÖÏ Ã£ÖÖ Ûë ü ¾Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖ»Ö³ÖŸÖ ÃÖ×¾Ö¬ÖÖ ×¾Ö®ÖÖ¾ÖÖ¯Ö¸ ¾ÖÖµÖÖ •ÖÖ¾Ö ´Æ ®Ö ¸ Òü ´Ö ¯ÖÏ ë ü ã ªÖê ׿ÖõÖÞÖ ÃÖÓ ú¦ ê þֵÖÓ üÖê üÖ“Öê ¯ÖÏ üß 75 ŸÖ ü ê üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ ×®Ö¬ÖߟÖæ ü ü ꓵÖÖ ˆŸ¯Ö®®ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÝÖ¾Öָ߮ÖÃÖÖ¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¸ •ÖÝÖÖ¸ ׿ÖõÖÞÖ µÖÖÃÖÖš ê 90 ™ŒÛú ¸ ®Ö ¾Ö וֻÆÖ ¯Ö׸ÂÖ¤ü Ô ü ãÆüÖÞÖÖ·µÖÖ ‹ÛúÞÖ ˆŸ¯Ö®®ÖÖ¯ÖÛúß 10 ŸÖê 25 ™üŒÛú ×®Ö¬ÖߟÖæ ã ê¾ÖÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¤ü®ÖÖÓ ²Ö¸ü, 1999 ¸üÖ•Öß ´ÖÓ Ó î üÛúßŸÖ ê æ î ê ®Ö ÃÖºþ šü Ûú 8 ×›üÃÖë ê סִ֛üôûÖ“µÖÖ ²Öš×®ÖÞÖÔ ê ã Ó ê ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔ Î Ï ã Ï Ï Î ü Ó ê ã Î ß, 2000 †®¾ÖµÖê ü ê 쵅 ‘ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ †®ÖÂÖÝÖÖ®Ö µÖ, Ûú.ÝÖÖµÖ¯Ö-1099/¯Ö.Ûú. 643/41, פ®ÖÖÛú 8 ±ú²Ö¾ÖÖ¸ü ™ÒÖµÖÃÖ´Ö ¯Ö׿ÖõÖÞÖ Ûë ü ã î ê Ï Ó ë ü ã ü ê ê¿Ö ×®ÖÝÖ×´ÖŸÖ Ûú¸ÞµÖÖŸÖ †Ö»Ö †ÖÆü ü ü ê Ïú¦ ¾Ö »Ö‘Ö †ÖªÖ×ÝÖÛú ¯Ö׿ÖõÖÞÖ ÃÖãÖÖ Ûú¦ ÃÖºþ Ûú¸ÞÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö¤ü Ô ü ê êŸÖ. ÃÖ¤¸ µÖÖ•Ö®ÖÖ ÝÖÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“µÖÖ †×¬Ö¯ÖŸµÖÖÜÖÖ»Öß»Ö ×•Ö»Æü Ï Ó ê Ô ã ê. ¸ü úÞÖ 30 ™ü ê Ï ë ü ã î ê ÏÖ ÝÖÖ´ÖßÞÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ µÖ¡ÖÞÖ´ÖÖ±úŸÖ ÃÖºþ †ÖÆü Ö•µÖÖŸÖ ‹Ûæ ÒÖµÖÃÖ´Ö ¯Ö׿ÖõÖÞÖ Ûú¦ ¾Ö 29 »Ö‘Ö †ÖªÖ×ÝÖÛú ¯Ö׿ÖõÖÞÖ ÃÖÓ ã ü ê æ ÒÖµÖÃÖê ú¦ê ¾Ö 19 »Ö‘Öã †ÖªÖ×ÝÖÛú ¯ÖÏ ú¦ü ÃÖãÖÖ ÃÖºþ †ÖÆüãÖÖ ÃÖºþ Ûú¸ÞµÖÖÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ×¤ü»Ö»Öß †ÃÖ®Ö ÃÖª:×ã֟ÖßŸÖ 18 ™ü ´Ö Ûë ü î ê ׿ÖõÖÞÖ Ûë Ó ã êŸÖ. (´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ¯ÖÏê ¯Ö¡Ö-2(Ûú), (›ü)

  ™ÒÖµÖÃÖê ׿ÖõÖÞÖ Ûë ü ¾Ö »Ö‘Ö †ÖªÖ×ÝÖÛú ¯Ö׿ÖõÖÞÖ ÃÖãÖÖ Ûú¦ÖŸÖ ÝÖ™ ×®Ö¤ü ê¿ÖÛú ×»ÖׯÖÛú, ׿֯ÖÖ‡ µÖÖ ¯Ö¤Ö¾Ö¸ Ûú¡ÖÖ™ß ¯Ö¬¤ŸÖß®Öêü ´Ö ¯ÖÏ ú¦ ã î ê Ï Ó ë ü ê¿ÖÛú, ×®Ö¤ü Ô ü Ó ü Ó ü üÛú´ÖÔ Ó ê æ ê ê ¾Ö ÝÖ™ü ê¿ÖÛú, ×®Ö¤ü ê Ûú´Ö“ÖÖ¸ß ŸÖÖסÖÛú þֹý¯ÖÖ“Öê ®Ö ŸÖê ®ÖôÛúÖ¸ü , ü̧ ü ê ü ü ã¹ýßÖß, “ÖÖ·µÖÖ“Öß ®Ö´ÖÞÖÛú Ûú»Öß •ÖÖŸÖ ×®Ö¤ü ê¿ÖÛú Æü Ô ü Ó †ÃÖæ û Ö×ÝÖ ü̧ ê×›†Ö/™ß¾Æß ¤ü¾Öê ü, ¯»Ö²Ö¸ü, ¾ÖÖµÖ¸ ê ü ü ׸ü¾ÆÖµÖ›üàÝÖ ¯ÖÓ ê ò ã üÛúÖ´Ö, ×±ú™ü ü ™ã׾ƻָ ¤ü üß ‡. ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ¿Öß (™ê ü»›ü¸ Ó ü´Ö®Ö, ´ÖÖ™¸ ¯Ö ´ÖÛú×®ÖÛú, ÃÖŸÖÖ¸ ¸ ü ü ü ã¹ýßÖßÃÖÖš üÒ›ü) ×®ÖÝ֛ߟÖ

  ü ê ü Ó ê ü Ó Õ Ï êÞµÖÖŸÖ µÖŸÖ. ÃÖ¤¸ Ûú´Ö“ÖÖ¸ ŸÖ®ÖÖ¾Ö¸ß»Ö ®ÖÃÖ®Ö ŸµÖÖ®ÖÖ š¸Ö×¾ÖÛú †ÃÖ†ÖÆê. †¿ÖÖ ÛúÖÞÖŸµÖÖÆß 4 ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Ö 6 ´Ö×Æ®µÖȪ ÖµÖŸÖ ¯Ö׿ÖõÖÞÖ ¤ü ê ê ü ü Ô üß ×®ÖµÖ×´ÖŸÖ ¾Öê ü æ Ó ü ü ê ´ÖÖ®Ö¬Ö®Ö ¤üêÞµÖÖŸÖ µÖŸÖê .ê

  ™ÒÖµÖÃÖ´Ö ¯Ö׿ÖõÖÞÖ Ûú¦ÖŸÖᯙ 1 ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÃÖÖšß 15 µÖÖ¯Ö´ÖÖÞÖ ÛúÖÞÖŸµÖÖÆß 4 ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÓ ê ¯Ö׿ÖõÖÞÖ ‘Öê ß 60 ¯Ö׿ÖõÖÞÖÖ£µÖÖ“Öß ´ÖµÖÖ¤Öü ê Ï ë ü ü Ï ê ê ü “Ö Ï ÞµÖÖÃÖÖšü Ï Õ Ô ü×¾Ö×Æü ê ê. ŸÖ¸ü »Ö‘Ö †ÖªÖ×ÝÖÛú ¯Ö׿ÖõÖÞÖ ÃÖÓ ú¦ÖŸÖᯙ 1 ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÛú׸ŸÖÖ 20 µÖÖ¯Ö´ÖÖÞÖ 4 ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÃÖÖšß 80 ¯ÖÏ “Öß ŸÖ Ûú»Öß †ÖÆü ã î ê Ï Ã£ÖÖ Ûë ü ü Ï ê ü ׿ÖõÖÞÖÖ£µÖÖÕ´ÖµÖÖÔ ü ê ê ê.¤üÖ ×¾Ö×ÆŸÖ Ûú»Ö»Öß †ÖÆü

  µÖÖ µÖÖê ê ü Ó ü ê ®Öê ê Ô Ó ê ´ÖÖ®Ö¬Ö®Ö ÜÖÖ»Ö߻֯ÖÏ ê ê :--•Ö®ÖÃÖÖšß Ûú¡ÖÖ™ß ¯Ö¬¤üŸÖß®Ö ´ÖÞµÖÖŸÖ µÖÞÖÖ·µÖÖ Ûú´Ö“ÖÖ·µÖÖ“Ö ´ÖÖÞÖ †ÖÆü †.ÛÎú. ¯Ö¤ü®ÖÖ´Ö ´ÖÖ®Ö¬Ö®Ö

  ™ÒüÖµÖÃÖế Ö ¯ÖÏ׿ÖõÖÞÖ Ûëú¦ü ´Öß®Öß †ÖµÖ™üß†ÖµÖ ¯ÖÏ׿ÖõÖÞÖ Ûëú¦ü 1 ÝÖ™ü ×®Ö¤êü¿ÖÛú 6500 6500 2 ×®Ö¤êü¿ÖÛú 5500 5500 3 ×»ÖׯÖÛú 4000 4000 4 ¾ÖÝÖÔ-4 “Öê Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß 3000 3000

  (׿֯ÖÖ‡Ô, ´Ö¤üŸÖ®ÖßÃÖ, ÃÖ±úÖ‡Ô ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü) ‹ÛæúÞÖ 19000 19000

  ™ÒÖµÖÃÖê ׿ÖõÖÞÖ Ûú¦ü ã î ê Ï Ó ë ê Æß µÖÖê •Ö®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ®Ö ×•Ö»ÆÖÃŸÖ¸ßµÖ µÖÖ•Ö®ÖÖ ´ÆÞÖ®Ö ¸üÖ²Ö×¾ÖÞµÖÖ“ÖÖ ü ´Ö ¯ÖÏ ë ê ¾Ö »Ö‘Ö †ÖªÖ×ÝÖÛú ¯Ö׿ÖõÖÞÖ ÃÖãÖÖ Ûú¦ü ü •Ö®ÖÖ ×®ÖµÖÖê ê ü ü ê ü æ×®ÖÞÖÔ ê ê. ŸµÖÖ´Öã û ê ê üß »ÖÖÝÖÞÖÖ¸üÖ ×®Ö¬Öß ×®ÖµÖÖê Ô Ô Ó üÞµÖÖŸÖ µÖ êµÖ ‘ÖŸÖ»ÖÖ †ÖÆü ôê µÖÖ µÖÖ•Ö®ÖÃÖÖš •Ö®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ´ÖÖ±úŸÖ †£ÖÃÖÛú»¯ÖßŸÖ Ûú¸ ŸÖÖê .

  http:��.��ֵ֯�-1099/��.��http:��.21.36

 • 8

  3. µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¸üÖ•Ö †×³ÖµÖÖ®Ö ŸÖ£ÖÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ²Ö»ÖßÛú¸üÞÖ ¾Ö ˆ¢Ö¸ü¤üÖ×µÖŸ¾Ö ¯ÖÖÏ êŸÃÖÖÆü®Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ, ¸üÖ•µÖÖŸÖᯙ †ŸµÖŸÛã éú™ü וֻÆüÖ Ó ã •Ö®ÖÖ :--¯Ö׸üÂÖ¤üÖ, ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ ¾Ö ÝÖÖ´Ö¯ÖÏ “ÖÖµÖŸÖßÃÖÖšüß ¯Ö¸üÃÛúÖ¸ü µÖÖê

  ÝÖÏ ü ü ÒÖ“µÖÖ ×¾ÖÛúÖÃÖÖ´Ö¬µÖ ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ¸Ö•Ö ÃÖãÖÖ“Ö µÖÖÝÖ¤Ö®Ö ´ÖÖšü ê. ¸Ö•µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ×¾ÖÛúÖÃÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ •Ö®ÖÖ ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ¸Ö•Ö ÃÖãÖÖ´ÖÖ±úŸÖ Ö´ÖßÞÖ ´ÖÆÖ¸Ö™ü ê Ó ü Ó Ó ê ê ü ê ê †ÖÆü ü µÖÖê Ó ü Ó Ô¸ü ê ü Ó ü Ó Ó ü ã ü ŸµÖÖÓ Ï ê ü Ó Ô Ó é ü ü ü ÓÖ²Ö×¾Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ŸÖ¾ÆÖ ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ¸Ö•Ö ÃÖãÖÖ“µÖÖ ÛúÖ´Ö×Ýָ߮ÖÃÖÖ¸ ®ÖÖ ¯ÖÖŸÃÖÖ×ÆŸÖ Ûúºþ®Ö ŸµÖÖ“Öß ÛúÖµÖÃÖÃÛúŸÖß ¾Ö֜׾ÖÞµÖÖÃÖÖšß ¸Ö•µÖÖŸÖ ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ¸üÖ•Ö ÃÖãÖÖ´Ö¬Öæ Ï Ô é ü ÛúÖ´Ö Ûú¸üÞÖÖ·µÖÖ ×•Ö»ÆÖ ¯Ö׸üÂÖ¤üÖ, ¯ÖÓ Ï Ó üÓ ®Ö ¯Ö¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ¾µÖ¾ÖãÖÖ¯Ö®Ö ¾Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ ÛúÖµÖÖŸÖ ˆŸÛú™ ü “ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ ¾Ö ÝÖÖ´Ö¯Ö“ÖÖµÖŸÖßÃÖÖšß ÃÖ®Ö 2005-06 µÖÖ †ÖÙ£ÖÛú ¾ÖÂÖÖÔ æ Ó Ó ¸üÖ•Ö †×³ÖµÖÖ®Ö ÃÖºþ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖ®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ ¾Ö ¸üÖ•µÖ †¿ÖÖ ¤üÖ®Æüß ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸¯ÖÖÃÖ®Ö µÖ¿Ö¾ÖŸÖ ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ã æ ê ü †×³Ö®Ö¾Ö ¯Öã üÃÛúÖ¸ü µÖÖê ã üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆü. ÃÖ®Ö 2011-12 ¯ÖÖÃÖ®Ö ¯ÖÓ üÖ•Ö ´ÖÓ üŸÖ ÃÖ¸üÛúÖ¸ü µÖÖ®Öß ¯ÖÓ üÖ•Ö ¸ •Ö®ÖÖ ÃÖºþ Ûú¸ ê æ “ÖÖµÖŸÖ ¸ ¡ÖÖ»ÖµÖ, ³ÖÖ¸ Ó “ÖÖµÖŸÖ ¸¾µÖ¾ÖãÖê ü ü ü ü Ó ê üÖ•µÖÖŸÖᯙ ¯ÖÓ ü Ó Ó Ï ê ü êÞµÖÖÃÖÖšß "¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ²Ö»ÖßÛú¸ÞÖ “µÖÖ ÃÖõÖ´ÖßÛú¸ÞÖÖÃÖÖšß ÛúÖ´Ö Ûú¸ÞÖÖ·µÖÖ ¸Ö•µÖÖ®ÖÖ ŸÖÃÖ“Ö ¸ “ÖÖµÖŸÖ ¸Ö•Ö ÃÖãÖÖ®ÖÖ ¯ÖÖŸÃÖÖÆ®Ö ¤ü ü Ó ü

  ¤üÖ×µÖŸ¾Ö ¯ÖÖŸÃÖÖÆ®Ö µÖÖ•Ö®ÖÖ" (PEAIS) ÃÖºþ Ûú»Öß ê Ö•µÖ ¯Ö¸ é Ó “ÖÖµÖŸÖ ¸ ã ü úŸÖ "¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ¾Ö ˆ¢Ö¸ü Ï ê ü ê ã ê †ÖÆü. ¸ü ã üÃÛúŸÖ "µÖ¿Ö¾ÖŸÖ ¯ÖÓ üÖ•Ö †×³ÖµÖÖ®Ö" ¾Ö Ûú¦ü ¯Öë ¸ÃÛé ÓÃÖ²Ö»ÖßÛú¸üÞÖ ¾Ö ˆ¢Ö¸ü¤üÖ×µÖŸ¾Ö ¯ÖÏ ê ü®Ö µÖÖ•Ö®ÖÖ" ÊÖ ¤Öê üß µÖÖ•Ö®ÖÖ ‹Ûúס֟֯ÖÞÖê ¸üÖ²Ö×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖê êŸÖ. ÖŸÃÖÖÆ ê ü ®Æ ê ŸÖ †ÖÆü

  "µÖ¿Ö¾ÖÓ Ó ã ê þֺþ¯Ö :-- ¸üÖ•µÖÖŸÖᯙ †ŸµÖã ú™ü ŸÖß®Ö ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤üÖ, ŸÖß®Ö ¯ÖÓŸÖ ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ¸üÖ•Ö †×³ÖµÖÖ®Ö" ¯Ö¸üÃÛúÖ¸üÖ“Ö ŸÛé “ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ ¾Ö ŸÖß®Ö ÝÖÏ Ó üÖ•µÖßָü ü ŸÖÃÖê Ó Ï Ó üÖ¾Ö¸ ã ü ü üÞµÖÖŸÖ µÖŸÖÖŸÖ. êÖ´Ö¯Ö“ÖÖµÖŸÖà®ÖÖ ¸ Ö¾Ö¸ “Ö ŸÖß®Ö ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ ¾Ö ŸÖß®Ö ÝÖÖ´Ö¯Ö“ÖÖµÖŸÖß®ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖßָ ü ¯Ö¸ÃÛúÖ¸ ¤ê

  (†) ¸üÖ•µÖßָü ¯Öã̧ üÃÛúÖ¸ü :--

  וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤üÖ :-- 1. ¯ÖÏ üŸÖÖ×ÂÖÛú ¹ý. 25,00,000/- (¹ý. ¯Ö“Ö¾ÖßÃÖ »ÖõÖ ±úŒŸÖ) ¸üÖê ¸üŒÛú´Ö, ô֟Ößד֮Æü ¾Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÖ׸ ê Ó ÜÖ é ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö.

  2. ׫üŸÖßµÖ ¯ÖÖ׸üŸÖÖ×ÂÖÛú ¹ý. 15,00,000/- (¹ý. ¯ÖÓ üÖ »ÖõÖ ±úŒŸÖ) ¸üÖÜÖ ¸üŒÛú´Ö, ôÖé ü ¾Ö ¯ÖÏê ¬Ö¸ ê ŸÖß×“Ö®Æ ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö.

  3. ŸÖé üŸÖÖê üÖ »ÖõÖ ±úŒŸÖ) ¸üÖÜÖ ¸üŒÛú´Ö, ôÖé ü ¾Ö ¯ÖÏŸÖßµÖ ¯ÖÖ׸ ×ÂÖÛú ¹ý. 10,00,000/- (¹ý. ¤üÆ ê ŸÖß×“Ö®Æ ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö.

  ¯ÖÓ 1. ¯ÖÏ üŸÖÖ×ÂÖÛú ¹ý. 15,00,000/- (¹ý. ¯Ö¬Ö¸üÖ »ÖõÖ ±úŒŸÖ) ¸üÖê ¸üŒÛú´Ö, ô֟Ößד֮Æü ¾Ö ¯ÖÏ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß :-- £Ö´Ö ¯ÖÖ׸ ê Ó ÜÖ é ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö.

  2. ׫üŸÖßµÖ ¯ÖÖ׸üŸÖÖê×ÂÖÛú ¹ý. 12,00,000/- (¹ý. ²ÖÖ¸üÖ »ÖõÖ ±úŒŸÖ) ¸üÖêÜÖ ¸üŒÛú´Ö, ôÖéŸÖßד֮Æü ¾Ö ¯ÖḮ ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö.

  3. ŸÖé üŸÖÖê üÖ »ÖõÖ ±úŒŸÖ) ¸üÖÜÖ ¸üŒÛú´Ö, ôÖé ü ¾Ö ¯ÖÏŸÖßµÖ ¯ÖÖ׸ ×ÂÖÛú ¹ý. 10,00,000/- (¹ý. ¤üÆ ê ŸÖß×“Ö®Æ ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö.

  ÝÖÏ Ó :-- 1. ¯ÖÏ üŸÖÖê ¸üÖÜÖ ¸üŒÛú´Ö, ôÖé ü ¾Ö ¯Ö´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö. ÏÖ´Ö¯Ö“ÖÖµÖŸÖß £Ö´Ö ¯ÖÖ׸ ×ÂÖÛú ¹ý. 7,00,000/- (¹ý. ÃÖÖŸÖ »ÖõÖ ±úŒŸÖ) ê ŸÖßד֮Æ

  2. ׫üŸÖßµÖ ¯ÖÖ׸üŸÖÖ×ÂÖÛú ¹ý. 5,00,000/- (¹ý. ¯ÖÖ“Ö »ÖõÖ ±úŒŸÖ) ¸üÖÜÖ ¸üŒÛú´Ö, ôÖé ü ¾Ö ¯ÖÏê ê ŸÖß×“Ö®Æ ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö.

  3. ŸÖé üŸÖÖê ¸üÖê ¸üŒÛú´Ö, ô֟Öß×“Ö®Æ ¾Ö ¯Ö´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö. ŸÖßµÖ ¯ÖÖ׸ ×ÂÖÛú ¹ý. 3,00,000/- (¹ý. ŸÖß®Ö »ÖõÖ ±úŒŸÖ) ÜÖ é ü Ï

  (²Ö) ×¾Ö³ÖÖÝÖßָü ¯Öã̧ üÃÛúÖ¸ü :--

  ¯ÖÓ 1. ¯ÖÏ üŸÖÖ×ÂÖÛú ¹ý. 10,00,000/- (¹ý. ¤üÆÖ »ÖõÖ ±úŒŸÖ) ¸üÖÜÖ ¸üŒÛú´Ö, ô֟Ößד֮Æü ¾Ö ¯ÖÏ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß :-- £Ö´Ö ¯ÖÖ׸ ê ü ê é ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö.

  2. ׫üŸÖßµÖ ¯ÖÖ׸üŸÖÖ×ÂÖÛú ¹ý. 7,00,000/- (¹ý. ÃÖÖŸÖ »ÖõÖ ±úŒŸÖ) ¸üÖÜÖ ¸üŒÛú´Ö, ôÖé ü ¾Ö ¯ÖÏê ê ŸÖß×“Ö®Æ ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö.

  3. ŸÖé üŸÖÖê ¸üÖÜÖ ¸üŒÛú´Ö, ôÖé ü ¾Ö ¯Ö´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö. ŸÖßµÖ ¯ÖÖ׸ ×ÂÖÛú ¹ý. 5,00,000/- (¹ý. ¯ÖÖ“Ö »ÖõÖ ±úŒŸÖ) ê ŸÖß×“Ö®Æ Ï

  ÝÖÏ Ó :-- 1. ¯ÖÏ üŸÖÖê ¸üÖÜÖ ¸üŒÛú´Ö, ôÖé ü ¾Ö ¯Ö´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö. ÏÖ´Ö¯Ö“ÖÖµÖŸÖß £Ö´Ö ¯ÖÖ׸ ×ÂÖÛú ¹ý. 3,00,000/- (¹ý. ŸÖß®Ö »ÖõÖ ±úŒŸÖ) ê ŸÖßד֮Æ

  2. ׫üŸÖßµÖ ¯ÖÖ׸üŸÖÖ×ÂÖÛú ¹ý. 2,00,000/- (¹ý. ¤üÖê ¸üÖÜÖ ¸üŒÛú´Ö, ôÖé ü ¾Ö ¯ÖÏê ®Ö »ÖõÖ ±úŒŸÖ) ê ŸÖß×“Ö®Æ ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö.

  3. ŸÖé üŸÖÖê ¸üÖÜÖ ¸üŒÛú´Ö, ôÖé ü ¾Ö ¯ÖÏŸÖßµÖ ¯ÖÖ׸ ×ÂÖÛú ¹ý. 1,00,000/- (¹ý. ‹Ûú »ÖõÖ ±úŒŸÖ) ê ŸÖß×“Ö®Æ ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö.

  וֻÆüÖ ¯Ö׸ü Ó Ï Ó Ó ã üÃÛúÖ¸ü üß ×®Ö¾Ö› Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖš æ ê ã ê šü¸ü×¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»ÖêÂÖ¤ü, ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ¾Ö ÝÖÖ´Ö¯Ö“ÖÖµÖŸÖ µÖÖ“Öß ¯Ö¸ ÖÃÖÖš ü üß ´Ö»µÖ´ÖÖ¯Ö®ÖÖ“Ö ×®ÖÛúÂÖ ¾Ö ´Ö§ü †ÖÆêŸÖ. ¯ÖÓ üÖ•Ö ÃÖãÖÖÓ ê ´Öæ ŸÖᯙ ˆ×§ü™ü ¾Ö ÃÖÖ¬µÖ µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖê .ü “ÖÖµÖŸÖ ¸ Ó “Ö »µÖ´ÖÖ¯Ö®Ö ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ ŸÖê

  ´Öæ üß ŸÖÖ»ÖÛúÖßָü, וֻÆüÖßָü, ×¾Ö³ÖÖÝÖßָü ¾Ö ¸üÖ•µÖßָüÖ¾Ö¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß Ã£ÖÖ¯Ö®Ö Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ×¾Ö³ÖÖÝÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üᯙ »µÖ´ÖÖ¯Ö®ÖÖÃÖÖš ã¯ÖÖ׸ü ê ü Ô ×•Ö»Æü üµÖ ¯ÖÖ׸üŸÖÖê ü ÃÖ×´ÖŸµÖÖÓ ü®Ö ¯Ö ê ü Ï ü ü êŸÖÖ×ÂÖÛú ×®Ö¾Ö› ÃÖ×´ÖŸÖß ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖᯙ ÃÖ¾Ö ÖßÖ׸ ×ÂÖÛú ×®Ö¾Ö› Ûú›æ ÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Ö»µÖÖ ×®Ö¾Ö› ¯ÖßÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ †³µÖÖÃÖ Ûú¸ŸÖ¾Ö וֻÆüÖ ÃÖ×´ÖŸÖß®Ö ×®Ö¾Ö›ü»Öê Ï Ó Ó Ó æ æ Ï é ã üÃÛúÖ¸ ü Ï Óê »µÖÖ ÝÖÖ´Ö¯Ö“ÖÖµÖŸÖß ¾Ö ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ´Ö¬Ö®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖ®Ö ¯Ö£Ö´Ö, ׫üŸÖßµÖ ¾Ö ŸÖŸÖßµÖ ¯Ö¸ üÖÃÖÖšß ŸÖß®Ö ÝÖÖ´Ö¯Ö“ÖÖµÖÖŸÖß

  “ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ“Öß ×¿Ö±úÖ¸ÃÖ ¸Ö•µÖ ¯ÖÖ׸ ×ÂÖÛú ×®Ö¾Ö› ü ŸÖê Ï ê ü ü ü Ó¾Ö ŸÖß®Ö ¯ÖÓ Ó ü ü üŸÖÖê ü ÃÖ×´ÖŸÖßÛú›ê Ûú¸ü . ŸµÖÖ“Ö¯Ö´ÖÖÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖᯙ ÃÖ¾ÖÔ ×•Ö»ÆÖ ¯Ö׸ÂÖ¤Ö“µÖÖ ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö ¾Ö ¯ÖÏ ü æ Ó ü ã ü Ï Î Ó üÖ ¯Ö׸ü ê“Öß ×®Ö¾Ö› Ûúºþ®Ö ׮־֛ߓµÖÖ ÃÖ´Ö£Ö®ÖÖ£ÖÔ ÃÖ×¾Ößָ †Æ¾ÖÖ»ÖÖÃÖÆÝÖŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö×ÆŸÖ ´Ö»µÖÖÛú®Ö ¯Ö¬¤ŸÖß®ÖÃÖÖ¸ ¯Ö£Ö´Ö Ûú´ÖÖÛúÖ“µÖÖ ×•Ö»Æ ÂÖ¤ü ü ü Ô ü ü ü ¸ü üÖ¾Ö¸üᯙ ¯Ö׸üŸÖÖ ê ¯ÖÏ üŸÖêÖ•µÖßָ ê×ÂÖÛú ×®Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖßÛú›ü ßÖÖ×¾ÖŸÖ Ûú¸ .

  ü̧ ü ü ü ê ü ü ü üŸÖÖôû Ó üæ®Ö ¯ÖÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê ü ¯ÖßÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ †³µÖÖÃÖ Ûúºþ®Ö ¸Ö•µÖÖŸÖ®Ö Ö•µÖÃŸÖ¸Ö¾Ö¸ß»Ö ¯ÖÖ׸ŸÖÖ×ÂÖÛú ×®Ö¾Ö› ÃÖ×´ÖŸÖß ¸Ö•µÖÃŸÖ¸ßµÖ ¯Ö› ÞÖß ÃÖ×´ÖŸµÖÖÛú› Ï »µÖÖ ×®Ö¾Ö› Ï ü ü æ¯ÖÏ ü é ã ü ü Ï Ó Ó ü ü üÖ µÖÖÓ Ó Ï£Ö´Ö, ׫ŸÖßµÖ ¾Ö ŸÖŸÖßµÖ ¯Ö¸ÃÛúÖ¸ÖÃÖÖšß ±úŒŸÖ ŸÖß®Ö ÝÖÖ´Ö¯Ö“ÖÖµÖŸÖß, ŸÖß®Ö ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ ¾Ö ŸÖß®Ö ×•Ö»ÆÖ ¯Ö׸ÂÖ¤ “Öß ´ÖÖ. ´Ö¡Öß (ÝÖÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ) µÖÖÓ ü ê ü ü ê Ó ü Ûê ê Ï Ó Ó üÖ ¯Ö׸ü üÖ ü ü ü Ó üÖ¾Ö “µÖÖ ÃÖÆ´ÖŸÖß®Ö ×®Ö¾Ö› Ûú¸ŸÖ. †×ŸÖ´Ö ×®Ö¾Ö› ú»Ö Ö´Ö¯Ö“ÖÖµÖŸÖß, ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ ¾Ö ×•Ö»Æ ÂÖ¤ Ó Ö•µÖßָ־ָ þÖÝÖáµÖ µÖ¿Ö¾ÖŸÖ¸»µÖÖ ÝÖ ®ÖÖ ¸

  Ó Ó ü Ûú 12 ´ÖÖ“Ö ê Ï ü Ó ÞÖ ÃÖ´ÖÖ¸Ó ê“Ö¾ÆüÖÞÖ µÖÖ“µÖÖ •ÖµÖŸÖßפü®Öß ´ÆüÞÖ•Öê ¤ü¸¾ÖÂÖá פü®ÖÖÓ Ô ¸üÖ•Öß ¯Ö´ÖÜÖ ¯ÖÖÆã ãÞµÖÖ“µÖÖ ˆ¯Ö×ã֟ÖßŸÖ ²ÖõÖßÃÖ ×¾ÖŸÖ¸ü ü³Ö †ÖµÖÖ×•ÖŸÖ Ûúºþ®Ö ¸üÖ•µÖ ¾Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖßָü †¿ÖÖ ¤üÖê üß ÃŸÖ¸üÖÓ üᯙ ¯Ö¸üÃÛúÖ¸üÖ“Öê ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ Ûú»Öê •ÖÖŸÖê®Æ ¾Ö¸ ã Ó ê .

 • 9

  "¯ÖÓ üÞÖ ¾Ö ˆ¢Ö¸ü¤üÖ×µÖŸ¾Ö ¯ÖÏ ê ü®Ö µÖÖ•Ö®Öê †Ó ŸÖ (Panchayat Empowerment and Accountability Incentive “ÖÖµÖŸÖ ÃÖ²Ö»ÖßÛú¸ ÖŸÃÖÖÆ ê " ŸÖÝÖÔScheme) ¸ü £Ö´Ö †Ö»Ö»Öß ×•Ö»ÆÖ ¯Ö׸ÂÖ¤, ¸ü ®Ö ¯Ö£Ö´Ö †Ö»Ö»Öß ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß, ¸ü ®Ö ¯Ö£Ö´Ö †Ö»Ö»Öß †®ÖÃÖ×“ÖŸÖ õÖêÖ•µÖÖŸÖ ¯ÖÏ ê ü ü ü Ö•µÖÖŸÖæ Ï ê Ó Ö•µÖÖŸÖæ Ï ê ã æ ¡ÖÖŸÖᯙ ¯ÖÓ Ï ê æ ü ê ü ê Ï Ó ü æ ã æ ê Ï ê ü ê Ï Ó“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß, ¯ÖŸµÖÛú ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖ®Ö ¯Ö×Æ»µÖÖ †Ö»Ö»µÖÖ ¤Ö®Ö ÝÖÖ´Ö¯Ö“ÖÖµÖŸÖß ¾Ö ¸Ö•µÖÖŸÖ®Ö †®ÖÃÖ“ÖßŸÖ õÖ¡ÖÖŸÖᯙ ¯Ö£Ö´Ö †Ö»Ö»µÖÖ ¤Ö®Ö ÝÖÖ´Ö¯Ö“ÖÖµÖŸÖß

  “Öß ×¿Ö±úÖ¸ÃÖ Û ê . Ûú¦ü ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÛú›ü ü ú»Öê “ÖÖµÖŸÖ ¸ Ó Ó ü ß¾Ö¸üµÖÖÓ ü ú¦ü ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÃÖ Ûú¸ë üÞµÖÖŸÖ µÖŸÖê ë æ®Ö ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê ׿ֱúÖ¸ÃÖ Ûê »µÖÖ ¯ÖÓ üÖ•Ö ÃÖãÖÖ“Öß ¤ê¿Ö¯ÖÖŸÖôûŸÖ¯ÖÖÃÖÞÖß Ûú¸ü ê ê æ Ó ü Ó Ó ã ü ü ü ü Ûê ê ê ê ê Ó ÔÞµÖÖŸÖ µÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖŸÖ®Ö ²ÖõÖßÃÖ¯ÖÖ¡Ö ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ¸Ö•Ö ÃÖãÖÖ®ÖÖ ¯Ö¸ÃÛúÖ¸ •ÖÖÆ߸ ú»Ö •ÖÖŸÖÖŸÖ. ÃÖ®Ö 2012-13 ´Ö¬µÖ µÖÖ µÖÖ•Ö®Ö †ŸÖÝÖŸÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖᯙ 17 ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ¸üÖ•Ö ÃÖÓ ®ÖÖ ‹ÛúÞÖ ¹ý. 1.64 ÛúÖ™üß ¸Ûú´Öê ê ¯Ö¸üÃÛúÖ¸ü ×´ÖôûÖ»Öê ÆÖê .Ó Ã£ÖÖÓ æ ê “Ö ã ü ŸÖêÃÖ®Ö 2012-13 ´Ö¬µÖê Ó üÞÖ ¾Ö ˆ¢Ö¸ ü Ï ê ü ê Ó Ô Ó ü Ó Ï ü ü ê¿ÖÖŸÖ "¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ²Ö»ÖßÛú¸ ü¤Ö×µÖŸ¾Ö ¯ÖÖŸÃÖÖÆ®Ö µÖÖ•Ö®ÖÖ" †ŸÖÝÖŸÖ ¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ÃÖõÖ´ÖßÛú¸ÞÖ ¾Ö ÃÖ“ÖµÖß ¯Ö¤Ö®ÖßÛú¸ÞÖÖŸÖ ¤ü¯ÖÏ Î Ó ã üÃÛúÖ¸ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ †ÃÖæ ê 2.50 ÛúÖê üß ¯Ö¸üÃÛúÖ¸ü ê.£Ö´Ö Ûú´ÖÖÛúÖ“ÖÖ ¯Ö¸ ®Ö ¹ý¯ÖµÖ ™ ã ×´ÖôûÖ»ÖÖ †ÖÆü

  Ûë ü ê "¯ÖÓ ü ü üÖ×µÖŸ¾Ö ¯ÖÏ ê ü •Ö®Öê ê Ó Ô ü üÖÂ™Ò ¸Ö•µÖÖÃÖ ¯Ö£Ö´Ö Ûú´ÖÖÛúÖ“ÖÖ Óú¦ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Ö “ÖÖµÖŸÖ ÃÖ²Ö»ÖßÛú¸ÞÖ ¾Ö ˆ¢Ö¸¤ ÖŸÃÖÖÆ®Ö µÖÖ †ŸÖÝÖŸÖ" ÃÖ®Ö 2013-14 µÖÖ ¾ÖÂÖá ´ÖÆÖ¸ ü ü Ï Î¹ý. 3.00 ÛúÖê ü ã ü ü ê‰ú®Ö ÝÖÖ¸ü ê †ÖÆü ê ê ê †Ó Ô üÖ•µÖÖŸÖᯙ 18 ¯Ö ü Ó êÜÖᯙ ¹ý. 2.20 Ûú֙ߙߓÖÖ ¯Ö¸ÃÛúÖ¸ ü î ×¾Ö»Ö ê. ŸÖÃÖ •Ö®Ö ŸÖÝÖŸÖ ¸ “ÖÖµÖŸÖ ¸ ãÖÖ®ÖÖ¤ ê¤ “Ö µÖÖ µÖÖ Ó Ö•Ö ÃÖ ü ü¸üÛú´Öê“Öê ¯Öã̧ üÃÛúÖ¸ü ¤êü‰ú®Ö ÝÖÖî̧ ü×¾Ö»Öê †ÖÆüê.

  Ó Ö´Ö ÃÖ´Öé4. µÖ¿Ö¾ÖŸÖ ÝÖÏ ¨üßü µÖÖê•Ö®ÖÖ :--µÖÖê ã Ó Ô Î Ï Î Ó üÖ. 6 פü®ÖÖÛú 27-08-2002 ¯ÖÖÃÖ®Ö µÖÖ•Ö®ÖÖ ÃÖã üÞµÖÖŸÖ •Ö®ÖÖ ÃÖºþ —ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ×¤ü®ÖÖÛú-- ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖµÖ Ûú. 2001/¯Ö.Ûú. 194/¯Ö.¸ Ó æ ê ºþ Ûú¸†Ö»Öß †ÖÆüê. µÖÖê ê æ û Ï•Ö®Ö“ÖÖ ´Öô ×¾Ö³ÖÖÝÖ :-- ÝÖÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ µÖÖê ê ê þֺþ¯Ö :-- ÝÖÏ Ó üÞµÖÖÃÖÖšüß ÝÖÏ ê ê ê †Ö¾Ö¿µÖÛú ÛúÖ´ÖÖÓ Ó ê•Ö®Ö“Ö Ö´ÖßÞÖ ³ÖÖÝÖÖŸÖᯙ ÝÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ Ûú¸ Ö´ÖÃÖ³Ö“µÖÖ ´ÖÖ®µÖŸÖ®Ö “Öß ×®Ö¾Ö›ü Ûúºþ®Ö ÝÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖ»ÖÖê ü³ÖÖÝÖÖŸÖ æ ã Ô Ó é Ûú¸ü ü¿ÖÖ®Ö æ Ó Ï é ü êÛúÃÖÆ æ ŸÖ ÃÖ ÞÖ Ûúºþ®Ö ÝÖÖ¾ÖÖ ¨ß ÞµÖÖ“µÖÖ ˆ§ê ê ÃÖ®Ö 2002 ¯ÖÖÃÖ ŸÖ ÝÖÖ´Ö ÃÖ´Ö¨ß µÖÖ•Ö®ÖÖ" ®Ö ¯ÖÖµÖÖ³Ö ×¾Ö¬ÖÖ ×®Ö´ÖÖ “Öß ÃÖ´Ö ®Ö "µÖ¿Ö¾Ö¸ü üÖ²Ö×¾ÖÞµÖÖÃÖ ÃÖã ê ê.Ö•µÖÖŸÖ ¸ ºþ¾ÖÖŸÖ Ûú»Öß †ÖÆü

  µÖ¿Ö¾ÖÓ Ï é ü ê ü ê ü³ÖÖÝÖÖŸÖæ ü ê ê ê ê ê ü ü Õ üŸÖ ÝÖÖ´Ö ÃÖ´Ö¨ß µÖÖ•Ö®ÖÖ Æß »ÖÖÛúÃÖÆ ®Ö ¸Ö²Ö×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ®Ö µÖÖ µÖÖ•Ö®Ö´Ö¬µÖ ¤×»ÖŸÖ ¾Ö †Öפ¾ÖÖÃÖß »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖ®ÖÖ 10% ŸÖ¸ÃÖ¾ÖÔ ü Õ ê Ô ê æ ê ë Ô Ó Ô ü êÜÖß»Ö ×®Ö׿“ÖŸÖ Ûú»Ö»Öß †ÖÆüÃÖÖ¬ÖÖ¸ÞÖ »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖ®ÖÖ 15% »ÖÖÛú¾ÖÝÖÞÖß ×®Ö׿“ÖŸÖ Ûú»Öß †ÃÖ®Ö µÖÖ•Ö®ÖŸÖÝÖŸÖ ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÛúÖ´ÖÖ“Öß †ÖÙ£ÖÛú ´ÖµÖÖ¤Ö ¤ü ê ê ê. µÖÖ †ÖÙ£ÖÛú ´ÖµÖÖÔ ê®ÖÃÖÖ¸ µÖ¿Ö¾ÖŸÖ ÝÖÖ´Ö ÃÖ´Ö¨ß µÖÖ•Ö®ÖŸÖÝÖŸÖ ‹ÛúÖ †ÖÙ£ÖÛú ¾ÖÂÖÖÔ Ö´Ö¯Ö“ÖÖµÖßÃÖ ¹ý. 10.00 »ÖõÖ ×Ûú´ÖŸÖß“Öß ‹Ûú“Ö µÖÖ•Ö®ÖÖ ¤ü ã ü Ó Ï é ü ê ë Ô ŸÖ ‹ÛúÖ ÝÖÏ Ó êü̧Ö²Ö×¾ÖŸÖÖ µÖŸÖê .ê

  µÖÖ µÖÖê ë Ô Ï ü ê ü ü ê •Öß ÛúÖ´Öê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ ê ê ê ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔ ú. 2001/ •Ö®ÖŸÖÝÖŸÖ ÝÖÖ´ÖßÞÖ ³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ ÆÖÞµÖÖ“µÖÖ ¥Â™ß®Ö £Ö´Ö ‘ÖÞÖ †Ö¾Ö¿µÖÛú †ÖÆü µÖ ÛίÖÏ Î Ó üÖ.6, פü®ÖÖÛú 27-08-2002 ´Ö¬µÖê ïÖ™ü Ûê ê ê..Ûú.194/¯Ö.¸ Ó ú»Ö †ÖÆüµÖ¿Ö¾ÖÓ Ï é ü ê ã ü ê Ô ê ü ü ü êÃÖ ×®Ö¬Öß ×¾ÖŸÖ¸ßŸÖ Ûú¸ÞµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ®ÖÖÆüß. ŸÖ ÝÖÖ´Ö ÃÖ´Ö̈ ß µÖÖ•Ö®ÖÖ ŸÖÖŸ¯Ö̧ ŸµÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ Ã£Ö×ÝÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ®Ö µÖÖ ¾ÖÂÖÖŸÖ ÛúÖÞÖŸµÖÖÆß ×•Ö»ÆÖ ¯Ö׸ÂÖ¤ü ü üµÖÖê ê ê ê Ô Ó æ ü ¾Ö ÜÖ“ÖÔ•Ö®ÖÃÖÖšüß Ûú»Ö»Öß †£ÖÃÖÛú»¯ÖßµÖ ŸÖ¸üŸÖ¤ :--

  1) ÃÖ®Ö 2013-14 - ×®Ö¸ÓüÛú 2) ÃÖ®Ö 2014-15 - ŸÖ¸üŸÖæ ü•ÖÖ¸ü, ÜÖ“ÖÔ ×®Ö¸Ó¤ü ¹ý. 70 Æ - üÛú.

  5. ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ŸÖߣÖõÖÔ ê¡Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ ÛúÖµÖÔÛú´Ö :--Ε֮ÖÖ ÃÖºþ —ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ×¤ü®ÖÖÛú-- ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖµÖ Ûú. ¾Æ Ûú 28 †ÖŒ™ ²Ö¸ •Ö®ÖÖ ÃÖºþ Ûú¸µÖÖê ã Ó Ô Î ü߯Öß‹´Ö-1096/220/22, פü®ÖÖÓ ò üÖê ü, 1997 †®¾ÖµÖê µÖÖê ã üÞµÖÖŸÖ

  †Ö»Öß †ÖÆê. ÃÖ¤ü¸ü ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖµÖ †×¬ÖÛú×´ÖŸÖ Ûúºþ®Ö µÖÖ•Ö®Öê ¬ÖÖ׸üŸÖ ŸÖ¸ŸÖæ üß ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔ ú. ŸÖߣÖÔ .Ûú. 651/µÖÖêü Ô Î ê “µÖÖ ÃÖã ü ¤ µÖ ÛÎ ×¾Ö-2011/¯ÖÏ Î •Ö®ÖÖ 7, פü. 16 ®ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü, 2012 †®¾ÖµÖê ×¾Ö×ÆüŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖê ê æ û Ï•Ö®Ö“ÖÖ ´Öô ×¾Ö³ÖÖÝÖ :-- ÝÖÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ µÖÖê ê ê Ï Ô ê Ó ü ü ë ü ê¾Ö¤¿Ö®ÖÖÃÖÖšß ³ÖÖ×¾ÖÛú/µÖÖ¡ÖÛúºþ“Öß ÃÖܵÖÖ ´ÖÖš¶Ö ¯Ö´ÖÖÞÖÖŸÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖ®Ö•Ö®Ö“Ö Ã¾Öºþ¯Ö :-- ÝÖÖ´ÖßÞÖ ³ÖÖÝÖÖŸÖᯙ ŸÖߣÖõÖ¡ÖÖ“µÖÖ ×šÛúÖÞÖß ×¤¾ÖÃÖפ¾ÖÃÖ ¤ü ü Ô ü ê Ó Ó ê ü Ï ê ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆê. †¿ÖÖ ×šÛúÖÞÖß ³ÖÖ×¾ÖÛú/µÖÖ¡ÖÛúºþ µÖÖ®ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖê ×¾Ö¬ÖÖ ÃÖ²Ö×¬ÖŸÖ Ã£ÖÖ×®ÖÛú þָü ãÖÖÓ üÖ. ÝÖÏ “ÖÖµÖŸÖ) ŸµÖÖ“µÖÖ ü ü ê Ó µÖß-ÃÖã Ó Ó Ö•µÖ ÃÖÓ ®ÖÖ (ˆ¤ Ö´Ö¯ÖÓ Ó

  •µÖÖ ˆŸ¯Ö®®ÖÖ´Ö ŸÖ ®ÖÖÆ ®Ö ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Ö Ö´ÖßÞÖ ³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö ×ŸÖ£Ö Ö•µÖ ÃÖŸÖ™ã ǖ ÖÓã ôã ûê ¯Öã̧ ü×¾ÖÞÖê ¿ÖŒµÖ ÆüÖê üß. ´ÆüÞÖæ ê ÝÖÏ õÖÔ ¡ÖÖê “ÖÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ Ûú¸Ó üÞµÖÖÃÖÖšüß Ã£ÖÖ×®ÖÛú þָü ãÖÖÓ ®ÖÖ Ó¤üÖ®Ö ¤ü ã ê ë Ô Ô ê Ó ü Ó ü ü Õ Æü ê ßÖê ã ü ü†®Öã êÞµÖÖ“Öß µÖÖ•Ö®ÖÖ ÃÖê ¹ý Ûú»Öß. µÖÖ µÖÖê •Ö®ÖŸÖÝÖŸÖ ÝÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ×ŸÖ£ÖõÖ¡ÖÖ“µÖÖ ×šÛúÖÞÖß ´Öפ¸Ö¯ÖµÖŸÖ ¯ÖÖê Ö“Ö ¸ü , ¯ÖÖÞÖß ¯Ö¸¾Öš¶Ö“Öß ¾µÖ¾ÖãÖÖ

  Ûú¸ü ê û é ü î ü û ü ê ü ü ü ê Ó ü ü ã Ô êÞÖ, þ֓”ŸÖÖÝÖÆ, ¿ÖÖ“ÖÖ»ÖµÖ, ¾ÖÖƮ֟Öô, ³ÖŒŸÖ×®Ö¾ÖÖÃÖ, ¯ÖÖÆÖ“Ö ¸ÃŸµÖÖ¾Ö¸ß»Ö ×¤¾Ö †Ö×ÞÖ ÃÖ¸õÖÛú Ø³ÖŸÖ ‡ŸµÖÖ¤ß ÃÖ×¾Ö¬ÖÖ ×®Ö´ÖÖÞÖ Ûú»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. Ö´ÖßÞÖ ×ŸÖ£ÖõÖ¡ÖÖ“Öß ¾ÖÝÖ¾ÖÖ¸ß "†", "²Ö" ¾Ö "Ûú" µÖÖ ŸÖß®Ö ¯ÖÛúÖ¸ÖŸÖ Ûú¸ÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆü ŸÖᯙ ¸ü üßµÖ ¾Ö †ÖŸÖ¸¸ üÝÖÏ Ô ê Ó Ô ü Ï ü ü ê. "†" ¾ÖÝÖÖÔ ÖÂ™Ò Ó ü üÖ™ÒßµÖ ×ÛúŸÖá“Öß

  ãÖôê •Öß Ûú¦ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÛú›ü û Ô ü æ ü ê Ô Ô ê ê ü ü ü ü ã üߟÖæû ë ü æ ÞÖÖ·µÖÖ †£Ö ÖµµÖÖŸÖ ÞµÖÖŸÖ µÖ ŸÖᯙ ŸÖ᜙ ¡Ö •Öß ¸Ö•µÖÃŸÖ¸Ö¾Ö¸ß»Ö ŸÖ¸ ¤ ®Ö ×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ ®Ö ×´Öô ÃÖÆ ®Ö ×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ Ûú¸ ŸÖÖŸÖ. "²Ö" ¾ÖÝÖÖ õÖ ŸÖÛú ü̧ ê Ô ê Ó Ô ü Ô ÞµÖÖÃÖÖšê ü ÃÖ Ûú¸ÞµÖÖÃÖÖšß ¯Ö¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (ÝÖÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ) µÖÖ“µÖÖ †¬µÖõÖŸÖÜÖÖ»Öß ÃÖ×´ÖŸÖß ÞµÖÖŸÖ µÖŸÖÖŸÖ. ן֣ÖõÖ¡ÖÖ®ÖÖ "²Ö" ¾ÖÝÖ ¤•ÖÖ ¤ü ß ¾Ö ×®Ö¬Öß“Öß ×¿Ö±úÖ ü̧ ü ü Ï Ï Ó ê

  ÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖ®Ö ¸Ö•µÖßָ Ô ¡ÖÖÃÖ ¹ý. 2.00 ÛúÖ ß ‹¾Öœ ¤ Ó ü ŸÖ ãÖÖ¯Ö®Ö Ûú¸ü æ ü üÖ¾Öºþ®Ö ‹ÛúÖ ×ŸÖ£ÖõÖê ™ê ü ü¶Ö ×®Ö¬Öß“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ üêŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ÛúÖ´ÖÖÃÖÖšß ×®Ö¬Öß ×¾ÖŸÖ׸üÛê êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖ.

  ן֣ÖÔ ê Ô ¤ü•ÖÖÔ üÞµÖÖÃÖÖš Ô ê Ô ¤ü•ÖÖÔ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ¯Öã üÖ¾ÖÖ ¾Ö ן֣ÖÔ ê ê ü üÞÖÖ·µÖÖ ³ÖÖ×¾ÖÛúÖ“Öß ÃÖܵÖÖ 4 õÖ¡ÖÖÃÖ "²Ö" ¾ÖÝÖ ¤ê üß, ן֣ÖõÖ¡ÖÖÃÖ "Ûú" ¾ÖÝÖ ¸ õÖ¡ÖÖÃÖ ³Ö™ ¤ê Ó Ó»ÖÖÜÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ü ê Ó ê Ï ê ü ü Ó üÞÖÖ“Öê ÃÖÓ ê ê êוֻÆÖ ¯ÖÖ»ÖßÃÖ †×¬ÖõÖÛúÖ“Ö ¯Ö´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö, •ÖÖÝÖ“ÖÖ 7/12 ˆŸÖÖ¸Ö, •ÖÖÝÖÖ ÆßÖÖŸÖ¸ ´ÖŸÖ߯֡Ö, •ÖÖÝÖÖ ¾Ö®ÖõÖ¡ÖÖŸÖ µÖŸÖ ®ÖÃÖ»µÖÖ“Ö¯ÖÏ êÜÖ³ÖÖ»Ö-¤ü Ï ü ü Ó ü ü Ï ã Ô ü ü Ó Ô Ï ü ü´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö, ¤ü ºþßÖß ¯Öã ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö ‡ŸµÖÖ¤ß ÛúÖÝÖ¤¯Ö¡ÖÖÃÖÆ ×¾ÖÆßŸÖ ¯Ö¯Ö¡ÖÖŸÖ ´ÖÜµÖ ÛúÖµÖÛúÖ¸ß †×¬ÖÛúÖ¸ß µÖÖ“µÖÖ´ÖÖ±úŸÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÃÖ ¯ÖßÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤¸Ûú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÝÖŸÖÖê ü¸ü ¯ÖÏ ü ¸üÖ•µÖ ×®ÖÛúÂÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß®Öã ü ÛúÖµÖÔ ü ê ê. ÃÖ¤ ßÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ ÃÖÖ¸ ¾ÖÖÆß Ûú»Öß •ÖÖŸÖ.

  "Ûú" ¾ÖÝÖÖÔ Ô ê ê •Öß Ã£ÖÖ×®ÖÛú ¯ÖÖŸÖôû ü Ï ü †ÃÖæ ü ü Ô ê Ó ü ü Ó ê ü êŸÖß»Ö ×ŸÖ£ÖõÖ¡Ö ß¾Ö¸ ¯Ö×ÃÖ¬¤ ®Ö, ÃÖ¤¸ ן֣ÖõÖ¡ÖÖÃÖ ×•Ö»ÆÖ׬ÖÛúÖ¸ß µÖÖ“µÖÖ †¬µÖõÖŸÖÜÖÖ»Öß»Ö ×•Ö»ÆÖ ×®ÖµÖÖ•Ö®Ö ¾Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ ÃÖ×´ÖŸÖß "Ûú" ¾ÖÝÖÔ ¤ü•ÖÖÔ ¾Ö ×®Ö¬Öß ´ÖÓ æ ü Ûú¸üŸÖ. ÃÖ¤ü¸ü ×®Ö¬Öß ×®ÖµÖÖê Ô üÖ µÖÖ•Ö®Öê †Ó Ô üÖ ¯Ö׸üÂÖ¤üÖÓ®ÖÖ •Ö¸ ê •Ö®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ´ÖÖ±úŸÖ ×•Ö»Æ ê ŸÖÝÖŸÖ ×•Ö»Æˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûú¹ý®Ö פü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.

  †ê-517-3

  http:��ߣ��.��http:2001/��.��

 • 10

  6.

  7.

  8.

  µÖÖê ê ê ê Ô Ó æ ü ¾Ö ÜÖ“ÖÔ•Ö®ÖÃÖÖšüß Ûú»Ö»Öß †£ÖÃÖÛú»¯ÖßµÖ ŸÖ¸üŸÖ¤ :--1) ÃÖ®Ö 2013-14 - ŸÖ¸üŸÖ¤üæ ¹ý. 2650.00 »ÖõÖ ÜÖ“ÖÔ ¹ý. 1673.47 »ÖõÖ 2) ÃÖ®Ö 2014-15 - ŸÖ¸üŸÖ¤ü ¹ý. 2249.10 »ÖõÖü, ÜÖ“Ö- ¹ý. 1152.84 »ÖõÖ (†ÖŒ™üÖê ü-2014 ¯ÖµÖÕŸÖ) æ Ô ò ²Ö¸

  ´ÖÖ. »ÖÖê Ï ã ê ÏÖ´ÖßÞÖ ³ÖÖÝÖÖŸÖᯙ ÝÖÖ¾ÖÖŸÖÝÖÔŸÖ ¸üßÖê, ÝÖ™üÖ¸ê ¾Ö †®µÖ ´Öæ»Ö³Öæ ã×¾Ö¬ÖÖÓ“µÖÖ ÛúÖ´ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö¿ÖÂÖ Ûú¯ÖןÖ×®Ö¬Öà®Öß ÃÖ“Ö×¾Ö»Ö»µÖÖ ÝÖ Ó ü ŸÖ ÃÖ êÛúÖµÖÔ ÎÛú´Ö :--

  µÖÖê ã Ó Ô Î Ï Î Ó üÖ. 8 פü®ÖÖÛú 24-02-2009 †®¾ÖµÖê ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö®ÖÖ ÃÖºþ —ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ×¤ü®ÖÖÛú-- ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖµÖ Ûú. ×¾ÖÛúÖÃÖ 2009/¯Ö.Ûú. 193/¯Ö.¸ Ó •Ö®ÖÖ ÃÖã üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆü.ºþ Ûú¸ ê

  µÖÖê ê æ û Ï•Ö®Ö“ÖÖ ´Öô ×¾Ö³ÖÖÝÖ :-- ÝÖÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ

  µÖÖê ê ê þֺþ¯Ö :--¸ü Ó Ô æ æ ã Ó Ó ã êÃÖÖ ×®Ö¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Æü ŸÖ ®ÖÃÖ»µÖÖ®Öê Ö´ÖãÖÖÓ Ûú †›ü“ÖÞÖà®ÖÖ •Ö®Ö“Ö Ö•µÖÖŸÖᯙ ÝÖÖ¾ÖÖŸÖÝÖŸÖ ´Ö»Ö³ÖŸÖ ÃÖ×¾Ö¬ÖÖ“µÖÖ ÛúÖ´ÖÖ®ÖÖ ¯Ö ü̧ Öê ÝÖÏ ®ÖÖ †®ÖêŸÖÖë ü ê ê üß »ÖÖê Ï ü ü ê ê ü üÖŸÖ ‘Ö ê Ï ã ê Ï› ªÖ¾Ö . µÖÖÃÖÖš ןÖ×®Ö¬ÖàÛú›æ®Ö ×®Ö¬Öß“Öß ´ÖÖÝÖÞÖß ÆÖ . Æß ²ÖÖ²Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ ê Ûú¯Ö “Ö×¾Ö»Ö Ö´ÖßÞÖ »ÖÖÝÖŸÖ Ûú¯Ö ŸÖ †ÃÖŸÖ ‰ú®Ö »ÖÖ ×ŸÖ×®Ö¬Öà®Öß ÃÖ »µÖÖ ÝÖ

  ŸÖÝÖŸÖ ¸ÃŸÖ, ÝÖ™Ö ü̧ æ æ ã “µÖÖ ÛúÖ´ÖÖÃÖÖš ü ¾Öæ ê Ô Î³ÖÖÝÖÖŸÖᯙ ÝÖÖ¾ÖÖÓ Ô ü ê ü ê ¾Ö †®µÖ ´Ö»Ö³ÖŸÖ ÃÖ×¾Ö¬ÖÖÓ üß ¯ÖÖ¯ŸÖ ´ÖÖÝÖÞµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸Ï ÖŸÖ ‘Öê ®Ö ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Ö ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖµÖ Ûú. ×¾ÖÛúÖÃÖ 2009/¯ÖÏ Î Ó ¸üÖ-8 פü. 24-2-2009 †®¾ÖµÖê ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê ã üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆü.Ûú. 193/¯Ö •Ö®ÖÖ ÃÖ¹ý Ûú¸ ê.

  Ûú¯ÖןÖ×®Ö¬Öà®Öß ÃÖ“Ö×¾Ö»Ö»µÖÖ ´Ö»Ö³ÖŸÖ ÃÖ×¾Ö¬ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Ö ¯ÖßÖÖ¾Ö/´ÖÖÝÖÞÖ߯֡Ö, ¿ÖÖÃÖ®Ö ¾Ö ´ÖÜµÖ ÛúÖµÖÛúÖ¸ß †×¬ÖÛúÖ¸ß ×•Ö»ÆÖ ¯Ö׸ÂÖ¤ “ÖÛú›´ÖÖ. »ÖÖê Ï ã ê ã æ ã Ó ê Ï ã Ô ü ü ü ü ü µÖÖÓ ê üê×þÖÛúÖ¸ü ê üÖ¾Ö¸ ê ã Ô ü üß µÖÖ ê ê ¯ÖÏ »Ö ÛúÖ´ÖÖ“Ö ¯ÖßÖÖ¾Ö ÛúÖ´ÖÖ“Öß ×®ÖÛú› ŸÖÃÖ“Ö ×®Ö¬Öß“µÖÖ ÞµÖÖŸÖ µÖŸÖÖŸÖ. ¿ÖÖÃÖ®Ö ÃŸÖ¸ ü ŸÖÃÖ“Ö ´ÖÜµÖ ÛúÖµÖÛúÖ¸ß †×¬ÖÛúÖ¸ “ÖÓ Ûú›ü Ö¯ŸÖ —ÖÖ»Öê ê Ó ê Ï ü ê

  ®ÖÃÖÖ¸ •Ö Ûú¸ ŸÖÖŸÖ. ꈯֲֻ¬ÖŸÖê ã ü ´ÖÓ æ̧ ü üÞµÖÖŸÖ µÖ

  µÖÖê ê ê ê Ô Ó æ ü ¾Ö ÜÖ“ÖÔ•Ö®ÖÃÖÖšüß Ûú»Ö»Öß †£ÖÃÖÛú»¯ÖßµÖ ŸÖ¸üŸÖ¤ :--1) ÃÖ®Ö 2013-14 - ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ¹ý. 508.92 ÛúÖ™ê üß, ÜÖ“ÖÔ- ¹ý. 409.66 ÛúÖê™üß 2) ÃÖ®Ö 2014-15 - ŸÖ¸üŸÖ¤ü ¹ý. 575.28 ÛúÖê üßü, ÜÖ“ÖÔ ¹ý. 573.98 ÛúÖê üß (´ÖÖÆê †Öò üÖ²Ö¸ü 2014 †ÜÖê ü ¯ÖµÖÕŸÖ) æ ™ - ™ ü Œ™ ê ¸

  ¯ÖµÖÖÔ Ó ã é ü Ï ê¾Ö¸üÞÖ ÃÖŸÖ×»ÖŸÖ ÃÖ´Ö¬¤ ÝÖÖ´Ö µÖÖ•Ö®ÖÖ :--

  Æü ü Ï û ÝÖÏ é ü ÝÖÏ Ï Ó ê ü Ûú¸ü ü Ô ü Ó ã é ü Ï ê ü¸ßŸÖ ÝÖÖ´Ö, þ֓” Ö´Ö, ÃÖ´Ö¬¤ Ö´Ö, ÃÖõÖ´Ö ÝÖÖ´Ö µÖÖ ÃÖÛú»¯Ö®Ö»ÖÖ ÃÖÖÛúÖ¸ ÞµÖÖÃÖÖšß ¯ÖµÖÖ¾Ö¸ÞÖ ÃÖŸÖ×»ÖŸÖ ÃÖ´Ö¬¤ ÝÖÖ´Ö µÖÖ•Ö®ÖÖ ¸Ö•µÖÖŸÖ ÃÖã ü ü Ô é ü ü ü ü ã ü ã Ó æ ü Ï Ó î¹ý Ûú¸ÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¯Ö×Æ»µÖÖ“Ö ¾ÖÂÖÖŸÖ ¾ÖõÖ »ÖÖÝÖ¾Ö›, ÆÝÖÞָ֤ߴ֌ŸÖ, Ûú¸¾ÖÃÖ»Öß µÖÖ ×®ÖÛúÂÖÖ“Öß ¯ÖŸÖá Ûú¹ý®Ö ¸Ö•µÖÖŸÖᯙ 27920 ÝÖÖ´Ö¯Ö“ÖÖµÖŸÖà¯ÖÛúß

  Ö´Ö¯Ö“ÖÖµÖŸÖß µÖ¿ÖþÖß —ÖÖ»µÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ®ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖµÖ •Ö®ÖÖ®ÖÃÖÖ¸ ÝÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ Ûú¸ ™ß“ÖÖ 12193 ÝÖÏ Ó Ó Ó Ó ×®ÖµÖÖê ã ü üÞµÖÖÃÖÖšüß ¹ý. 389.89 ÛúÖê ü×®Ö¬Öß ×¾ÖŸÖ× ü̧ ü . ¯ÖµÖÖê Ô ÞÖ ÃÖŸÖ×»ÖŸÖ ÃÖ´Ö¬¤ ÝÖÖ´Ö µÖÖ•Ö®ÖÖ †ŸÖÝÖŸÖ ×ŸÖ®Æß ¾ÖÂÖÖ“Ö ×®ÖÛúÂÖ ¯Ö×Æ»µÖÖ“Ö ¾ÖÂÖá ¯ÖÞÖ Ûú¸ÞÖÖ·µÖÖ ÝÖÖ´Ö¯Ö“ÖÖµÖŸÖà®ÖÖ ŸÖ Ûú¸ÞµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆü ¾Ö ü̧ Ó ã é ü Ï ê Ó Ô ü Õ ê ü æ Ô ü Ï Óפü Ó ü ë ü ü ê ü ü ü üÒ̄ ÖŸÖß µÖÖ“µÖÖ �


Top Related