+ All Categories
Transcript
Page 1: Wardwise Publish 2 Dec 2016 - NMMC · 2019-12-13 · ÃÖê. 15, −Öêºþôû 15 11.7 6836.875 a-424.60 b-231.26 1998 ŸÖôû+1 ‡´ÖÖ¸üŸÖ a ¾Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ b †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß.

´Ö•Ö»ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ÃÖꌙü¸ü 3 −Öê¹ýôû, ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÓ¤ü߸ü 14 58.74 58.74 1992 ŸÖôûAC ¿Öê›ü, ×ÃÖ´Öë™ü, ¯Ö¡ÖÖ, ×¾Ö™ü,

¯»ÖÖÙü¸ü�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

1ÙüÖ±ú Œ¾ÖÖò™üÃÖÔ MCH, � Óú´¯ÖÖ‰Óú›ü,

ÃÖê. 15, −Öêºþôû15 11.7 6836.875

A-424.60 B-231.26

1998 ŸÖôû+1‡´ÖÖ¸üŸÖ A ¾Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ B

†Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß.×ÃÖ›ü�úÖê

ŸÖôû †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. , ²ÖÓ�Ö»ÖÖê

1 ŸÖôû- �ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ

†Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ÙüÖꆸü ºþ´Ö

�Öò¸êü•Ö

ÃÖÓ›üÖÃÖ

¾ÖÖò“Ö´Öê−Ö � òú²Öß−Ö

1¸Óü�ÖÖê»Öß ÆüÖò™êü»Ö“µÖÖ ´ÖÖ�Öê, ÃÖꌙü¸ü 3, −Öê¹ýôû,

ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÓ¤ü߸ü3 460 ŸÖôû + 2 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

2 ׿־ÖÖ•Öß−Ö�Ö¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÖÓפü¸ü‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß

.56.76 56.76 ŸÖôû ×ÃÖ´Öë™ü ×¾Ö™ü ¯»ÖÖÙü¸ü ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

ŸÖôû+1

¯Ö×Æü»ÖÖ

4� îú. –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü ¿Öê»ÖÖ¸ü, ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÓפü¸ü, ¸üÖ•Öß¾Ö �ÖÖÓ¬Öß ˆøüÖ−Ö ¯Öæ»ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ

−Öêºþôû, ÃÖê.8 8 12 53.25 53.25 ŸÖôû+2 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

ŸÖôû

¯Ö×Æü»ÖÖ

−Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖÆüÖ−Ö�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ

1998III ‡Ô 2021 1990 ×ÃÖ›ü�úÖê2 †ÖµÖãŒŸÖ ×−Ö¾ÖÖÃÖ Ã£ÖÖ−Ö, ÃÖê. 21, −Öêºþôû 21

3ÃÖÖ¸üÃÖÖêôêû ÃÖê.6 »ÖÖê�ú´ÖÖ−µÖ ×™üôû�ú

ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÓ¤ü߸ü,

−Öº ô, ÃÖ.9 ‹−Ö.‹»Ö.2 � ›Ö×´Ö×−ÖµÖ´Ö †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ, ÃÖêîꌙü¸ü 9,

¾ÖÖ“Ö−ÖÖ»ÖµÖ/†³µÖÖ×ÃÖ�úÖ/ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÓ¤ü߸ü5

172

9 - 92.09

6 14 109

52

�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß.

†Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê ( � Óú›üÖê×´Ö×−ÖµÖ´Ö )

×−Ö¾ÖÖÃÖãÖÖ−Öê

ÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÖÓפü¸ü ¾Ö ÃÖÖÓÃ�éúŸÖß�ú ³Ö¾Ö−Ö

ÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü (×ÃÖ›ü�úÖê ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ

´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ/‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß. ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ/�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

�úÖ»Öß−Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü)

´Ö−Ö¯ÖÖ�ú›êü ³Öæ�ÖÓ›ü ÆüßÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß

ŸÖÖ¸üß�Ö

−Öê¹ýôû

�úÖµÖÖÔ»ÖµÖ / ‡´ÖÖ¸üŸÖß

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö†.�Îú.

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ךü�úÖ�Ö ÃÖꌙü¸ü −ÖÓ. ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú.³Öã�ÖÓ›üÖ“Öê �Öê¡Ö±úôû

(“ÖÖî´Öß)

‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê �Öê¡Ö±úôû(“ÖÖî´Öß)

Page 2: Wardwise Publish 2 Dec 2016 - NMMC · 2019-12-13 · ÃÖê. 15, −Öêºþôû 15 11.7 6836.875 a-424.60 b-231.26 1998 ŸÖôû+1 ‡´ÖÖ¸üŸÖ a ¾Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ b †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß.

´Ö•Ö»ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü

1 2 3 4 5 6 7 8

ÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü (×ÃÖ›ü�úÖê ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ

´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ/‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß. ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ/�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

�úÖ»Öß−Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü)

´Ö−Ö¯ÖÖ�ú›êü ³Öæ�ÖÓ›ü ÆüßÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß

ŸÖÖ¸üß�Ö

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö†.�Îú.

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ךü�úÖ�Ö ÃÖꌙü¸ü −ÖÓ. ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú.³Öã�ÖÓ›üÖ“Öê �Öê¡Ö±úôû

(“ÖÖî´Öß)

‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê �Öê¡Ö±úôû(“ÖÖî´Öß)

¯Ö×Æü»ÖÖ

¤ãüÃÖ¸üÖ

7� îú. ¾ÖÖ´Ö−Ö ¤üÖ•Öß ´ÆüÖ¡Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÓפü¸ü

�úã�ú¿ÖêŸÖ ÃÖê.1414 147 ŸÖôû+1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

8 −Öêºþôû ÃÖê.18, ¯»ÖÖò™ü −ÖÓ. 06,

(¾µÖÖµÖÖ´Ö¿ÖÖôûÖ, ¾ÖÖ“Ö−ÖÖ»ÖµÖ †Ö×�Ö †³µÖÖ×ÃÖ�úÖ � ëú¦ü) (ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö †Öë²Öôêû)

18 6 481.71 75.47 9/11/2002 ŸÖôû †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

9 ÃÖꌙü¸ü20, −Öê¹ýôû �ÖÖ¾Ö, ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÓ¤ü߸ü 20 147 ŸÖôû + 2 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

10¬Ö´ÖÖÔ “ÖÖÆæü �ú›æü ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÓ¤ü߸ü, ÃÖê.20,

ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÓפü¸ü, �ÖÖ×¾ÖµÖÖê −Öêºþôû−Öê¹ýôû �ÖÖ¾Ö 20 �ÖÖ×¾ÖµÖÖê. 2000 486 1992 ŸÖôû+2 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×¾Ö™ü ¯»ÖÖÙü¸ü �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

11ÃÖꌙü¸ü 23, •Öã‡Ô−Ö�Ö¸ü, �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

�úÖ»Öß−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÓ¤ü߸ü23 611 ŸÖôû ´Ö•Ö»ÖÖ †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×¾Ö™ü ¯»ÖÖÙü¸ü ×ÃÖ›ü�úÖê

1� »ÖÖ� ¦ ׿ָ¾Ö�Ö ´Ö¸Öšß ¿ÖÖôÖ, ¿ÖÖôÖ

�Îú 12 ÃÖ´ÖÖê¸ü�ÖÖ×¾ÖµÖÖê 1 495 538.08 1999-2000 ŸÖôû+2 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×¾Ö™ü ¯»ÖÖÙü¸ü ×ÃÖ›ü�úÖê

2−ÖÖ−ÖÖÃÖÖÆ²Ö ¬Ö´ÖÖ׬Ö� Ö¸ß ÃÖÖÃ� é ןÖ�

³Ö¾Ö−Ö ÃÖꌙü¸ü 1 −Öê¹ýôû1 ŸÖôû +1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

3׿ָ¾Ö�Ö �ÖÖ¾Ö, ³Öæ�Ö› �Î .761 ŸÖ 764 ´ÖÖ� ìú™ü ¾Ö¸üᯙ ²ÖÆüˆ§êü¿ÖßµÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖ

׿ָü¾Ö�Öê �ÖÖ¾Ö 761 ŸÖê 764 397 ŸÖôû+2 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

4 ÃÖꌙü¸ü 11, ¿Ö×−Ö´ÖÓ¤ü߸ü, ÃÖÖÓÃ� éúןÖ�ú ³Ö¾Ö−Ö 11 189 ŸÖôû +1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

5¯ÖϳÖÖ�Ö 89, −Ö¹ ô ÃÖŒ™¸ 36, ³Öæ�Ö›

�Îú 110 µÖê£Öᯙ ´ÖÖ� ìú™ü¾Ö¸üᯙ ²ÖÆüˆ§êü¿ÖßµÖ36 110 492.67 ŸÖôû +2 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

6³Öæ�Ö› �Î .15, ÃÖŒ™¸ 18, −Ö¹ ô, ´ÖÖ� ™

‡´ÖÖ¸üŸÖ18 15 208 ŸÖôû +2 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

7 −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¿ÖÖôûÖ �Îú.11, ÃÖÖ¸üÃÖÖêôêû �ÖÖ¾Ö 1138.3 ŸÖôû +1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

8 �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ׿ָü¾Ö�Öê �ÖÖ¾Ö ŸÖôû +1 ×ÃÖ›ü�úÖê

9´ÖÆÖ−Ö�Ö¸¯ÖÖ×»Ö� Ö ¿ÖÖôÖ �Î .14, ׿ָ¾Ö�Ö

�ÖÖ¾Ö׿ָü¾Ö�Öê �ÖÖ¾Ö ŸÖôû +1 ×ÃÖ›ü�úÖê

1 ׿ָü¾Ö�Öê �ÖÖ¾Ö, Æü−Öã´ÖÖ−Ö ´ÖÓ¤üß¸Ö ¿Öê•ÖÖ¸üß ×¿Ö¸ü¾Ö�Öêê, −Öê¹ýôû 109.04 ŸÖôû+1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

ŸÖôû

†Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß.ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÓ¤ü߸ü, ÃÖꌙü¸ü 9, ³Öã�ÖÓ›ü �Îú. 6,

−Öê¹ýôû66 9 ×ÃÖ›ü�úÖê2058.00 10/8/20071518.72

²ÖÆãüˆ§êü×¿ÖµÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖ

¾µÖÖµÖÖ´Ö¿ÖÖôûÖ

Page 3: Wardwise Publish 2 Dec 2016 - NMMC · 2019-12-13 · ÃÖê. 15, −Öêºþôû 15 11.7 6836.875 a-424.60 b-231.26 1998 ŸÖôû+1 ‡´ÖÖ¸üŸÖ a ¾Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ b †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß.

´Ö•Ö»ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü

1 2 3 4 5 6 7 8

ÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü (×ÃÖ›ü�úÖê ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ

´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ/‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß. ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ/�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

�úÖ»Öß−Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü)

´Ö−Ö¯ÖÖ�ú›êü ³Öæ�ÖÓ›ü ÆüßÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß

ŸÖÖ¸üß�Ö

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö†.�Îú.

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ךü�úÖ�Ö ÃÖꌙü¸ü −ÖÓ. ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú.³Öã�ÖÓ›üÖ“Öê �Öê¡Ö±úôû

(“ÖÖî´Öß)

‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê �Öê¡Ö±úôû(“ÖÖî´Öß)

2 ¾µÖÖµÖÖ´Ö¿ÖÖôûÖ, ´Ö−Ö¯ÖÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ 48 ŸÖôû +1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

3¾µÖÖµÖÖ´Ö¿ÖÖôûÖ, ´Ö−Ö¯ÖÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ

−Öê¹ýôû-2−Öê¹ýôû ŸÖôû +1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

4 ÃÖê.11, −Öêºþôû, ¾µÖÖµÖÖ´Ö¿ÖÖôûÖ 11 56.76 55.25

‹�úÖŸ´Ö •Ö−Ö�ú»µÖÖ�Ö ´ÖÓ›üôû, −ÖÖë¤ü�Öß �Îú. ´ÖÆüÖ/2868/ šüÖ�Öê

ˆ¤Ëü‘ÖÖ™ü−Ö ×¤ü−ÖÖÓ�ú 26 •ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üß 1990

ŸÖôû ×¾Ö™ü ,×ÃÖ´Öë™ü ¯Ö¡ÖÖ ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö ×ÃÖ›ü�úÖê

1�Öã¹ý−ÖÖ−Ö�ú ˆªÖ−Ö, ÃÖꌙü¸ü 19, ×¾Ö¸Óü�ÖãôûÖ

� ëú¦ü 19 70 8720 72 15/03/2002 ŸÖôû †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

2−Öê¹ýôû ÃÖꌙü¸ü 23,•Öã‡Ô−Ö�Ö¸ü Ø“Ö“ÖÖê»Öß

ŸÖ»ÖÖ¾Ö, ×¾Ö¸Óü�ÖãôûÖ � ëú¦ü (ˆªÖ−Ö)23 ÃÖß-4/ÃÖß-5 3030 67.28 30/11/2007 ŸÖôû †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

3 −Öê¹ýôû ÃÖꌙü¸ü 25, ×¾Ö¸Óü�ÖãôûÖ � ëú¦ü (ˆªÖ−Ö) 25 11 3000 67.28 30/11/2007 ŸÖôû †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

981.33 ŸÖôû+2

1083.26 ŸÖôû+2

2064.57

2 ¿ÖÖôûÖ �Îú.9, ÃÖÖ¸üÃÖÖêôêû �ÖÖÓ¾Ö ÃÖÖ¸üÃÖÖêôêû �ÖÖ¾Ö 5182.3 1138.26 9/6/2000 ŸÖôû+1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤êü�ú›æü−Ö ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ

3 ¿ÖÖôûÖ �Îú. 6, ÃÖê.16, −Öêºþôû 16 1260 1240 9/6/2000 ŸÖôû+1 וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤êü�ú›æü−Ö ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ

4 ¿ÖÖôûÖ �Îú. 7, −Öêºþôû �ÖÖÓ¾Ö 3180.27 1948.11 9/6/2000 ŸÖôû+2 �úÖî»ÖÖºþ וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤êü�ú›æü−Ö ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ

5 •Öã‡Ô¯ÖÖ›üÖ, −Öê¹ýôû, −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô •Öã‡Ô¯ÖÖ›üÖ 1770.76 446.08 9/6/2000 ŸÖôû+1 וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤êü�ú›æü−Ö ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ

×¾Ö¸Óü�ÖãôûÖ �ëú¦ü

¿ÖÖôûÖ

1 ¿ÖÖôûÖ �Îú. 12, ׿ָü¾Ö�Öê-1 4431.13 09/06/2000׿ָü¾Ö�Öê �ÖÖ¾Ö ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤êü�ú›æü−Ö ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ

Page 4: Wardwise Publish 2 Dec 2016 - NMMC · 2019-12-13 · ÃÖê. 15, −Öêºþôû 15 11.7 6836.875 a-424.60 b-231.26 1998 ŸÖôû+1 ‡´ÖÖ¸üŸÖ a ¾Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ b †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß.

´Ö•Ö»ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü

1 2 3 4 5 6 7 8

ÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü (×ÃÖ›ü�úÖê ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ

´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ/‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß. ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ/�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

�úÖ»Öß−Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü)

´Ö−Ö¯ÖÖ�ú›êü ³Öæ�ÖÓ›ü ÆüßÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß

ŸÖÖ¸üß�Ö

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö†.�Îú.

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ךü�úÖ�Ö ÃÖꌙü¸ü −ÖÓ. ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú.³Öã�ÖÓ›üÖ“Öê �Öê¡Ö±úôû

(“ÖÖî´Öß)

‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê �Öê¡Ö±úôû(“ÖÖî´Öß)

6 ¿ÖÖôûÖ �Îú. 13, ׿־ÖÖ•Öß−Ö�Ö¸ü, −Öêºþôû‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß

.495 665.64 9/6/2000 ŸÖôû+2 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤êü�ú›æü−Ö ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ

ŸÖôû´ÖÖ¬µÖ×´Ö�ú ¿ÖÖôûÖ ¾Ö ´Ö−Ö¯ÖÖ

׿Ö�Ö�Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸ü�ú

1 ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»Ö�úÖ ¿ÖÖôûÖ �Îú.11

2 ¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖ −ÖÖÆüß

8¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú ¿ÖÖôûÖ ØÆü¤üß ¾Ö ˆ¤ãÔü, ÃÖê.6,

³Öæ.�Îú.16 1 1999.6 14/7/2008 ×ÃÖ›ü�úÖê

9 ÃÖꌙü¸ü 9, −Öê¹ýôû, −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô 9

10¯Öã¾ÖÔ ¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú ¾Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú ¿ÖÖôûÖ, ÃÖꌙü¸ü

50, ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú. 54 ²Öß, −Öê¹ýôû50 54 ²Öß 4500 29/12/2010 ×ÃÖ›ü�úÖê

11¿ÖÖôûÖ �Îú.8, � ãú�ú¿ÖêŸÖ �ÖÖ¾Ö, ÃÖꌙü¸ü 14,

³Öæ�ÖÓ›ü �Îú.¯Öß-2, 14 ¯Öß-2 2142.48 31/03/1998 ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

1 ׿ָü¾Ö�Öê Æü−Öã´ÖÖ−Ö ´ÖÓ¤ü߸ü •Ö¾Öôû ׿ָü¾Ö�Öê �ÖÖ¾Ö 54.52 109.04 1992 ŸÖôû+1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. + ¯Ö¡ÖÖ¿Öê›ü �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

2 −Öêºþôû �ÖÖÓ¾Ö, ÃÖê. 20, †Ó�Ö�Ö¾ÖÖ›üß −Öê¹ýôû �ÖÖ¾Ö 20 55.25 55.25 1992 ŸÖôû ×¾Ö™ü ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö ¯Ö¡ÖÖ¿Öê›ü �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

5 ÃÖê.1‹, ³Öæ.�Îú.1ÃÖß 1 †ê 1 ÃÖß 442.77 5/08/2001 ×ÃÖ›ü�úÖê

6 ÃÖê.3, ³Öæ.�Îú.4†ê 3 4 †ê 191.363 16/10/1995 ×ÃÖ›ü�úÖê

7 ÃÖê.3, ³Öæ.�Îú.18 ²Öß 3 18 ²Öß 5/08/2001 ×ÃÖ›ü�úÖê

8 ÃÖê.8, ³Öæ.�Îú.8-7 8 8-7 230.32 5/08/2001 ×ÃÖ›ü�úÖê

9/6/200011877›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü

(ˆªÖ−ÖÖ¿Öê•ÖÖ¸üß), ÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÖÓפü¸ü, ÃÖê.4, −Öêºþôû ¿ÖÖôûÖ �Îú. 10,

4332.324

†Ó�Ö�Ö¾ÖÖ›üß

±úê¸üß¾ÖÖ»ÖÖ ³Öæ�ÖÓ›ü

וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤êü�ú›æü−Ö ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ

Page 5: Wardwise Publish 2 Dec 2016 - NMMC · 2019-12-13 · ÃÖê. 15, −Öêºþôû 15 11.7 6836.875 a-424.60 b-231.26 1998 ŸÖôû+1 ‡´ÖÖ¸üŸÖ a ¾Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ b †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß.

´Ö•Ö»ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü

1 2 3 4 5 6 7 8

ÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü (×ÃÖ›ü�úÖê ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ

´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ/‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß. ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ/�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

�úÖ»Öß−Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü)

´Ö−Ö¯ÖÖ�ú›êü ³Öæ�ÖÓ›ü ÆüßÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß

ŸÖÖ¸üß�Ö

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö†.�Îú.

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ךü�úÖ�Ö ÃÖꌙü¸ü −ÖÓ. ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú.³Öã�ÖÓ›üÖ“Öê �Öê¡Ö±úôû

(“ÖÖî´Öß)

‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê �Öê¡Ö±úôû(“ÖÖî´Öß)

9 ÃÖê.8, ³Öæ.�Îú.8-5, 8 8-5 149.84 16/10/1995 ×ÃÖ›ü�úÖê

10 ÃÖê.8, ³Öæ.�Îú.8-9 8 8-9 192.74 16/10/1995 ×ÃÖ›ü�úÖê

11 ÃÖê.11, ³Öæ.�Îú.13‡Ô 11 13 ‡Ô 703.63 8/5/2001 ×ÃÖ›ü�úÖê

12 ÃÖê.11, ³Öæ.�Îú.2 11 2 27.26 8/5/2001 ×ÃÖ›ü�úÖê

13 ÃÖê.15, ³Öæ.�Îú.12 †ê 15 12 †ê 317.28 16/10/1995 ×ÃÖ›ü�úÖê

14 ÃÖê.18, ³Öæ.�Îú.15 •Öê 18 15 •Öê 383.43 8/5/2001 ×ÃÖ›ü�úÖê

15 ÃÖê.18, ³Öæ.�Îú.9†ê 18 9 †ê 76.51 8/5/2001 ×ÃÖ›ü�úÖê

12³ÖÖ•Öß ¾Ö ´ÖÖÃÖôûß ´ÖÖ� ìú™ü ³Öã.�Îú.761 ŸÖê

764, ׿ָü¾Ö�Öê, �ÖÖ×¾ÖµÖÖê�ÖÖ×¾ÖµÖÖê. 761 ŸÖê 964 492.92 953.61 7/12/2001 ŸÖôû+2 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖµÖÖŸÖ

13 ÃÖÖ¸üÃÖÖêôêû ´Ö“”ûß ´ÖÖ� ìú™ü 82.6 82.6 1992 ŸÖôû ¾Öß™ü ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö ¾Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖµÖÖŸÖ

14 ÃÖê.20, ´ÖÖ� ìú™ü ³Öæ�ÖÓ›ü, ÃÖê.20, �ÖÖ×¾ÖµÖÖê 20 �ÖÖ×¾ÖµÖÖê 16 540 5/5/2009

15 ´ÖÖÃÖôûß ´ÖÖ� ìú™ü �ú¸üÖ¾Öê �ÖÖÓ¾Ö, −Öê¹ýôû 36 110 492.67 492.67 11/10/2006 ²ÖîšüÖ ”û¯¯Ö¸ü ×ÃÖ›ü�úÖê

16 ³Öã.�Îú.160, ÃÖê.44, −Öêºþôû 44 160 786.22 52.37 11/10/2006 ŸÖôû †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

6 ÃÖê.1†ê, ‹ÃÖ.™üß. −ÖÓ.4†ê 1 †ê 17.22 23/5/1998 ×ÃÖ›ü�úÖê

7 ÃÖê.3, ‹ÃÖ.™üß. −ÖÓ.4†ê 3 18.81 23/5/1998 ×ÃÖ›ü�úÖê

8 ÃÖê.8, ‹ÃÖ.™üß. −ÖÓ.10†ê 8 15.75 23/5/1998 ×ÃÖ›ü�úÖê

9 ÃÖê.8, −Öê¹ýôû 8 18 23/5/1998 ×ÃÖ›ü�úÖê

10 ÃÖê.11 ‹ÃÖ.™üß. −ÖÓ.13†ê 11 18 23/5/1998 ×ÃÖ›ü�úÖê

11 ÃÖê.15, ‹ÃÖ.™üß. −ÖÓ.12†ê 15 18.56 23/5/1998 ×ÃÖ›ü�úÖê

12 ÃÖê.18 †ê, ‹ÃÖ.™üß. −ÖÓ.17 18 21 23/5/1998 ×ÃÖ›ü�úÖê

115 ŸÖô×¾Ö™ü ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö ¯Ö¡ÖÖ¿Öê›ü, ¾ÖÖò“Ö´Öê−Ö

ºþ´Ö

200 ŸÖô×¾Ö™ü ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö ¯Ö¡ÖÖ¿Öê›ü,

¯Ö¿Öã¤ü¾ÖÖ�ÖÖ−ÖÖ

´Ö“”ûß ´ÖÖ�ìú™ü / ´ÖÖ�ìú™ü �ÖÖôêû / ³ÖÖ•Ö߯ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ�ìú™ü �ÖÖôêû

—Öã�Ö�úÖ ³ÖÖ�ú¸ü �ëú¦êü

400 1992 �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×¿Ö¸ü¾Ö�Öê �ÖÖ¾Ö, �úÖë›ü¾ÖÖ›üÖ, ³Öæ.�Îú.

285,286,292,293

�úÖë›ü¾ÖÖ›üÖ

׿ָü¾Ö�Öê �ÖÖ¾Ö285,

286,292,293

1

Page 6: Wardwise Publish 2 Dec 2016 - NMMC · 2019-12-13 · ÃÖê. 15, −Öêºþôû 15 11.7 6836.875 a-424.60 b-231.26 1998 ŸÖôû+1 ‡´ÖÖ¸üŸÖ a ¾Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ b †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß.

´Ö•Ö»ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü

1 2 3 4 5 6 7 8

ÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü (×ÃÖ›ü�úÖê ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ

´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ/‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß. ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ/�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

�úÖ»Öß−Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü)

´Ö−Ö¯ÖÖ�ú›êü ³Öæ�ÖÓ›ü ÆüßÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß

ŸÖÖ¸üß�Ö

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö†.�Îú.

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ךü�úÖ�Ö ÃÖꌙü¸ü −ÖÓ. ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú.³Öã�ÖÓ›üÖ“Öê �Öê¡Ö±úôû

(“ÖÖî´Öß)

‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê �Öê¡Ö±úôû(“ÖÖî´Öß)

1� îú.»Ö�´Öß •Ö.ÃÖãŸÖÖ¸ü, −ÖÖ�Ö¸üß †Ö¸üÖê�µÖ � ëú¦ü ¾Ö »Ö�ÖŸÖ“Öê ´Öî¤üÖ−Ö,׿ָü¾Ö�Öê �ÖÖÓ¾Ö ³Öæ.�Îú.747

�ÖÖ×¾ÖµÖÖê 747 400 236.75 −Ö´ÖãÓ´Ö¯ÖÖ ŸÖôû †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

2

¾ÖÖ“Ö−ÖÖ»ÖµÖ, ¾µÖÖµÖÖ´Ö¿ÖÖôûÖ, †³µÖÖ×ÃÖ�úÖ, −ÖÖ�Ö¸üß (†Ö¸üÖê�µÖ � ëú¦ü, ÃÖꌙü¸ü 3,

ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÓ¤ü߸ü ¸Óü�ÖÖê»Öß ÆüÖò™êü»Ö ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ¯ÖϳÖÖ�Ö �Îú. 72, −ÖãŸÖ−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÓ¤ü߸ü

פü−ÖÖÓ�ú 4 •ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üß 2007)

3 8 486.28 460 22/10/2002 ŸÖôû+2 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×¾Ö™ü ¯»ÖÖÙü¸ü ×ÃÖ›ü�úÖê

3´ÖÖŸÖÖ ²ÖÖ»Ö ÃÖÓ�ÖÖê¯Ö−Ö � ëú¦ü ÃÖꌙü¸ü 15,

−Öê¹ýôû15 11.6/11.7 6836.00 13479.00 ×ÃÖ›ü�úÖê

4�Ö�Ö¯ÖŸÖ¿Öêšü ¯ÖÖ™üß»Ö, ´ÖÖêŸÖß»ÖÖ»Ö Ã� ãú»Ö“µÖÖ

´ÖÖ�Öê, −ÖÖ�Ö¸üß †Ö¸üÖê�µÖ � ëú¦ü, −Öê¹ýôû20 �ÖÖ¾ÖšüÖ�Ö - 430.75 430.75 14/06/1997 ŸÖôû †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

5� îú. ¿Öê¾ÖÓŸÖß²ÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™üᯙ −ÖÖ�Ö¸üß †Ö¸üÖê�µÖ

� ëú¦ü, ³Öæ.�Îú.1, �ú¸üÖ¾Öê-−Öê¹ýôû36 1 350 227.30 30/9/1997 ŸÖôû †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

6 −ÖÖ�Ö¸üß †Ö¸üÖê�µÖ � ëú¦ü, −Öê¹ýôû (UHC) 48 22 354.88 26/07/2012 ×ÃÖ›ü�úÖê

1 ÃÖê.2, ³Öæ.�Îú.30 (±úÖµÖ¸ü ײÖΕÖ) 2 30 4500 30/4/2008 ×ÃÖ›ü�úÖê

2 ÃÖê. 19†ê, ³Öæ.�Îú.54 19 †ê 54 4500 30/4/2008 ŸÖôû †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

1 Ù›üß ÆüÖò»Ö, ÃÖꌙü¸ü 9, −Öê¹ýôû 1000 92.9 G + 1 ×ÃÖ›ü�úÖê

2 −Öêºþôû ÃÖê.11, ¿Ö×−Ö´ÖÓ¤ü߸ü Ùêü•Ö 11 19 2400 78 15/03/2002 ŸÖôû †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

†Û�−Ö¿Ö´Ö−Ö �ëú¦ü

−ÖÖ�Ö¸üß †Ö¸üÖê�µÖ �ëú¦ü

Ùêü•Ö

Page 7: Wardwise Publish 2 Dec 2016 - NMMC · 2019-12-13 · ÃÖê. 15, −Öêºþôû 15 11.7 6836.875 a-424.60 b-231.26 1998 ŸÖôû+1 ‡´ÖÖ¸üŸÖ a ¾Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ b †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß.

´Ö•Ö»ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü

1 2 3 4 5 6 7 8

ÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü (×ÃÖ›ü�úÖê ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ

´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ/‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß. ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ/�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

�úÖ»Öß−Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü)

´Ö−Ö¯ÖÖ�ú›êü ³Öæ�ÖÓ›ü ÆüßÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß

ŸÖÖ¸üß�Ö

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö†.�Îú.

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ךü�úÖ�Ö ÃÖꌙü¸ü −ÖÓ. ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú.³Öã�ÖÓ›üÖ“Öê �Öê¡Ö±úôû

(“ÖÖî´Öß)

‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê �Öê¡Ö±úôû(“ÖÖî´Öß)

3 −Ö¸ëü¦ü ²Ö²Ö−Ö ¯ÖÖ™üᯙ ¸Óü�Ö´ÖÓ“Ö, ÃÖê.14‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß

. 14125.3 ŸÖôû

Ùêü•Ö ¯Ö¡ÖÖ¿Öê›ü ¾Ö ºþ´Ö ×¾Ö™ü²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ûÖò¯Ö

‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

4ÃÖꌙü¸ü 23, ÃÖÖ‡Ô¬ÖÖ´Ö ´ÖÓ¤ü߸üÖÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö

ÃÖ³ÖÖ´ÖÓ›ü¯Ö23 101.43 1992 �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

1 ÃÖê.4, ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú.20, −Öêºþôû, ôֿÖÖ−Ö³Öæ´Öß 4 20 5000 11/10/1995 ×ÃÖ›ü�úÖê

2 ÃÖê.20, −Öêºþôû �ÖÖÓ¾Ö, ôֿÖÖ−Ö³Öæ´Öß 20 47 700 25/04/2008 ×ÃÖ›ü�úÖê

3 ÃÖê.24 •Öã‡Ô−Ö�Ö¸ü, ³Öã.�Îú. 3, ôֿÖÖ−Ö³Öæ´Öß 24 3 1285.73 25/4/2008 ”û¯¯Ö¸ü Ø³ÖŸÖ ×ÃÖ›ü�úÖê

4ÃÖê.23, ³Öã.�Îú.255 ‹, •Öã‡Ô¯ÖÖ›üÖ

ôֿÖÖ−Ö³Öæ´Öß•Öã‡Ô¯ÖÖ›üÖ 255 †ê 2681.69 1992 �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

1 ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖ �ÖÖ×¾ÖµÖÖê. 781 •Öß/‹±ú 172.17 29 11/2/1998 ŸÖôû †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

2 ׿ָü¾Ö�Öê ¸êü»¾Öê ¯Ö™ü¸üß•Ö¾Öôû ÃÖê.1 1 263 92.9 ŸÖôû †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖ

37

33

4 ׿ָü¾Ö�Öê ÃÖê.1 1 210 37 ŸÖôû †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

5 ׿ָü¾Ö�Öê ´ÖÖ� ìú™ü, ÃÖê.1 1 118 79 ŸÖôû †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

6 ¸üÖ•Öß¾Ö�ÖÓÖ¬Öß ˆøüÖ−Ö ¯Öã»ÖÖ�ÖÖ»Öß ÃÖê.02 2 35 13.5 ŸÖôû †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

7ÃÖÓ³ÖÖ•Ö߸üÖ•Öê ˆªÖ−Ö, ÃÖê.02,

ˆøüÖ�Ö¯Öã»ÖÖ•Ö¾Öôû2 42 20 ŸÖôû †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

8 ´Ö“”ûß´ÖÖ� ìú™ü •Ö¾Öôûᯙ ˆªÖ−ÖÖŸÖ, ÃÖê.3 3 22 14 ŸÖôû †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

ôֿÖÖ−Ö³Öæ´Öß

ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖ

×ÃÖ›ü�úÖê׿ָü¾Ö�Öê ×´Ö−Öß´ÖÆü»Ö ÆüÖò™êü»Ö•Ö¾Öôû, ÃÖê.1 1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß.208 ŸÖôû+13

Page 8: Wardwise Publish 2 Dec 2016 - NMMC · 2019-12-13 · ÃÖê. 15, −Öêºþôû 15 11.7 6836.875 a-424.60 b-231.26 1998 ŸÖôû+1 ‡´ÖÖ¸üŸÖ a ¾Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ b †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß.

´Ö•Ö»ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü

1 2 3 4 5 6 7 8

ÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü (×ÃÖ›ü�úÖê ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ

´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ/‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß. ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ/�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

�úÖ»Öß−Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü)

´Ö−Ö¯ÖÖ�ú›êü ³Öæ�ÖÓ›ü ÆüßÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß

ŸÖÖ¸üß�Ö

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö†.�Îú.

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ךü�úÖ�Ö ÃÖꌙü¸ü −ÖÓ. ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú.³Öã�ÖÓ›üÖ“Öê �Öê¡Ö±úôû

(“ÖÖî´Öß)

‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê �Öê¡Ö±úôû(“ÖÖî´Öß)

9 ÃÖÖ¸üÃÖÖêôêû �ÖÖ¾Ö ×¾ÖÆü߸üß •Ö¾Öôû 75 41 1992 ŸÖôû + 1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

10 ÃÖÖ¸üÃÖÖêôêû �ÖÖÓ¾Ö ²Öê�ú¸üß•Ö¾Öôû 90 41.5 1992 ŸÖôû + 1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

11ÃÖÖ¸üÃÖÖêôêû �ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÖ´Ö²Öß“Ö ¾Ö¸ü •ÖÖ�ÖÖ¸üÖ

´Öã�µÖ ¸üßÖÖ, ÃÖê.066 68 32.6 ŸÖôû + 1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

12 ÃÖê.06, ˆªÖ−Ö ¯Öê™ÒüÖê»Ö¯ÖÓ¯ÖÖ•Ö¾Öôû 6 32.6 13.5 ŸÖôû †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

13 ÃÖÖ¸üÃÖÖêôêû �ÖÖÓ¾Ö ´Ö“”ûß´ÖÖ� ìú™ü •Ö¾Öôû, ÃÖê.06 6 75 32.6 ŸÖôû + 1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

14‹»Ö ´ÖÖ� ìú™ü •Ö¾Öôûᯙ ˆªÖ−Ö ÃÖê.08,

−Öêºþôû8 39 20 ŸÖôû †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

15 †Öפü¾ÖÖ»Ö߯ÖÖ›üÖ,ÃÖê.09 9 76 32 ŸÖôû+1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

16 ¾ÖÖ‘Öê¯ÖÖ›üÖ, ÃÖê.11, −Öêºþôû 11 100 30.6 ŸÖôû ¯Ö¡ÖÖ¿Öê›ü ×ÃÖ›ü�úÖê

17 ÃÖÖ¸üÃÖÖêôêû ²ÖÃÖ ›êü¯ÖêÖ, ÃÖꌙü¸ü 12, −Öê¹ýôû 12 175 83 ŸÖôû †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

18 ¸üÖ´Ö×»Ö»ÖÖ ´Öî¤üÖ−Ö´Ö¬Öß»Ö, ÃÖê.12 12 33 16 ŸÖôû †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

19 � ãú�ú¿ÖêŸÖ ÃÖê.14‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß

.240 32 ŸÖôû + 1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

20 ´ÖÛÕ֟֕־Öôû, ÃÖê.15 �ÖÖ›Ôü−Ö´Ö¬µÖê 15 54 20.25 ŸÖôû+1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

21 ›üß-´ÖÖ™Ôü•Ö¾Öôû, ÃÖê.19, �ÖÖ›Ôü−Ö´Ö¬µÖê 19 54 20.25 ŸÖôû+1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

22 ¸üÖµÖ−Ö ¿ÖÖôêû•Ö¾Öôû, ÃÖê.19, �ÖÖ›Ôü−Ö´Ö¬µÖê 19 50 38 ŸÖôû †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

23 −Öêºþôû �ÖÖÓ¾Ö ¯Öã−Ö´Ö ™üÖò¾ÖÃÖÔ“µÖÖ ´ÖÖ�Öê ÃÖê.20 20 72.5 32 ŸÖôû + 1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

24 −Öêºþôû ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖ•Ö¾Öôû, ÃÖê.20, −Öêºþôû�ÖÖÓ¾Ö 20 72 32 ŸÖôû + 1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

25 �ÖÖ¾Ö¤êü¾Öß “ÖÖî�ú, −Öêºþôû �ÖÖÓ¾Ö 20 62 32 ŸÖôû + 1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

26 −Öêºþôû �ÖÖÓ¾Ö, µÖã.‹“Ö.¯Öß. •Ö¾Öôû 20 80 42.8 1992 ŸÖôû+1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

32 •Öß+1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß.

35 ŸÖôû •Öã−Öê ‡´ÖÖ¸üŸÖ

20 ¯Ö¡ÖÖ¿Öê›ü

105 1992 �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ 27�ÖÖê¾Ö¬ÖÔ−Ö ´ÆüÖ¡ÖꓵÖÖ ‘Ö¸üÖ•Ö¾Öôû, ²ÖÖ»ÖÖ•Öß

´ÖÓ¤ü߸üÖ•Ö¾Öôû, −Öêºþôû�ÖÖÓ¾Ö

Page 9: Wardwise Publish 2 Dec 2016 - NMMC · 2019-12-13 · ÃÖê. 15, −Öêºþôû 15 11.7 6836.875 a-424.60 b-231.26 1998 ŸÖôû+1 ‡´ÖÖ¸üŸÖ a ¾Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ b †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß.

´Ö•Ö»ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü

1 2 3 4 5 6 7 8

ÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü (×ÃÖ›ü�úÖê ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ

´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ/‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß. ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ/�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

�úÖ»Öß−Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü)

´Ö−Ö¯ÖÖ�ú›êü ³Öæ�ÖÓ›ü ÆüßÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß

ŸÖÖ¸üß�Ö

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö†.�Îú.

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ךü�úÖ�Ö ÃÖꌙü¸ü −ÖÓ. ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú.³Öã�ÖÓ›üÖ“Öê �Öê¡Ö±úôû

(“ÖÖî´Öß)

‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê �Öê¡Ö±úôû(“ÖÖî´Öß)

28²ÖÖ•ÖÖ»Öß ™êü�ú›üß¾Ö¸ü ´ÖÓ¤ü߸üÖ•Ö¾Öôû,

−Öêºþôû�ÖÖÓ¾Ö20 78 37 1992 ŸÖôû+1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

29 •Öã‡Ô¯ÖÖ›üÖ ¸êü»¾Öê �úÖò»Ö−Öß•Ö¾Öôû 23 145 51 1992 ŸÖôû + 1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

30 •Öã‡Ô¯ÖÖ›üÖ ¸êü»¾Öê ÆüÖòïÖß™ü»Ö•Ö¾Öôû 23 140 38 1992 ŸÖôû + 1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

31 •Öã‡Ô¯ÖÖ›üÖ −ÖÖµÖ¸ü“µÖÖ ‘Ö¸üÖ•Ö¾Öôû 23 54 38 1992 ŸÖôû + 1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

170 41 ŸÖôû + 1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß.

7.79 ŸÖôû †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß.

33¸üÖ•Öß¾Ö �ÖÖÓ¬Öß ˆøüÖ−Ö¯Öæ»ÖÖ�ÖÖ»Öß ÃÖê.29,

−Öêºþôû29 35 13.5 ŸÖôû †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ×ÃÖ›ü�úÖê

34 ׿־ÖÖ•Öß−Ö�Ö¸ü ²ÖêÙü“ÖÖôû‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß

.160 43 ŸÖôû+1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

35 ׿־ÖÖ•Öß−Ö�Ö¸ü ²ÖêÙü“ÖÖôû‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß

.82 37 ŸÖôû+1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

36 ׿־ÖÖ•Öß−Ö�Ö¸ü, ÆüÖµÖ¾Öê»Ö�ÖŸÖ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß

.62 22.25 ŸÖôû

¯Ö¡ÖÖ¿Öê›ü PWD “µÖÖ •ÖÖ�Öê´Ö¬µÖê Highway ×¾Ö³ÖÖ�Ö

‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

37 ׿־ÖÖ•Öß−Ö�Ö¸ü, ÆüÖµÖ¾Öê»Ö�ÖŸÖ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß

.58 10 ŸÖôû

ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖê þֺþ¯ÖÖ“Öê ‹±ú.†Ö¸ü.²Öß.“Öê. ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖ

‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

38 ‹»Ö.¯Öß. •ÖŒ¿Ö−Ö•Ö¾Öôû‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß

.15.75 ×±ú¸üŸÖê ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖ ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

39 ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ�ÖÖÓ¬Öß −Ö�Ö¸ü‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß

.100 32.62 3/7/2002 ŸÖôû+1 †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß. ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

40׸ü�úÖë›üÖ »ÖÖê�ú´ÖŸÖ, � Óú¯Ö−Öß•Ö¾Öôû,

‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß

.21.44 ×±ú¸üŸÖê ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖ ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

41›üß.†Ö¸ü. ¯ÖÖ™üᯙ Œ¾ÖÖò¸üß•Ö¾Öôû,

‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß

.21.44 ×±ú¸üŸÖê ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖ ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

32 �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ 199223•Öã‡Ô¯ÖÖ›üÖ Æü¸ü߆Öê´Ö ´ÖÓ¤ü߸üÖ•Ö¾Öôû

Page 10: Wardwise Publish 2 Dec 2016 - NMMC · 2019-12-13 · ÃÖê. 15, −Öêºþôû 15 11.7 6836.875 a-424.60 b-231.26 1998 ŸÖôû+1 ‡´ÖÖ¸üŸÖ a ¾Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ b †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß.

´Ö•Ö»ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü

1 2 3 4 5 6 7 8

ÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü (×ÃÖ›ü�úÖê ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ

´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ/‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß. ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ/�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

�úÖ»Öß−Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü)

´Ö−Ö¯ÖÖ�ú›êü ³Öæ�ÖÓ›ü ÆüßÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß

ŸÖÖ¸üß�Ö

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö†.�Îú.

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ךü�úÖ�Ö ÃÖꌙü¸ü −ÖÓ. ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú.³Öã�ÖÓ›üÖ“Öê �Öê¡Ö±úôû

(“ÖÖî´Öß)

‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê �Öê¡Ö±úôû(“ÖÖî´Öß)

42 “Öã−ÖÖ³Ö¼üß ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß

.21.44 ×±ú¸üŸÖê ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖ ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

43 ²ÖÖê−ÖÃÖ¸üß −ÖÖ»µÖÖ»Ö�ÖŸÖ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß

.100.00

3/7/2002ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖê þֺþ¯ÖÖ“Öê

‹±ú.†Ö¸ü.²Öß.“Öê. ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

Ã�Îúß−Ö “Öë²ÖÃÖÔ

�ÖÏß™ü “Öë²ÖÃÖÔ

�ÖÏß™ü ׸ü´ÖÖê¾Ö»Ö ´Öê�úÖò×−Ö—Ö−Ö

ŸÖôû ™ÒüÖ−ÃÖ±úÖò´ÖÔ¸ü ºþ´Ö

ŸÖôû †Öò¯Ö¸êü™ü¸ü ºþ´Ö

ŸÖôû »Ö�Öã−Ö

ŸÖôû ¾Öê™ü¾Öê»Ö

ŸÖôû ×´Ö™ü¸ü ºþ´Ö

ŸÖôû •Ö−Ö¸êü™ü¸ü ºþ´Ö

ŸÖôû †Öò¯Ö¸êü™ü¸ü ºþ´Ö

ŸÖôû ™ÒüÖ−ÃÖ±úÖò´ÖÔ¸ü ºþ´Ö †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß.

ŸÖôû ÙüÖꆸü ºþ´Ö

ŸÖôû ¾Öê™ü¾Öê»Ö �ú´Ö ¯Öò−Ö»Ö ²ÖÖê›Ôü

ŸÖôû Ã�Îúß−Ö “Öë²ÖÃÖÔ

•Ö×´Ö−Öß �ÖÖ»Öß Ã�Îúß−Ö “Öë²ÖÃÖÔ

ŸÖôû ¾Öê™ü ¾Öê»Ö �ú´Ö ¯ÖÓ¯ÖÆüÖ‰úÃÖ

ŸÖôû †Öò¯Ö¸êü™ü¸ü ºþ´Ö

ŸÖôû ×´Ö™ü¸ü ºþ´Ö

ŸÖôû ™ÒüÖ−ÃÖ±úÖò´ÖÔ¸ü ºþ´Ö

1 ÃÖê.01, ׿ָü¾Ö�Öê, �ÖÓÖ¾ÖšüÖ�Ö, −Öêºþôû 1 134 33.17 30/11/2007 ˆ““Ö ÃŸÖ¸üßµÖ •Ö»Ö� ãÓú³Ö-1 ×ÃÖ›ü�úÖê

2540

1 1†ê´Ö»Öˆ¤Óü“Ö−Ö � ëú¦ü, ÃÖê. 1‹, −Öêºþôû

21

2 ´Ö»Öˆ¤Óü“Ö−Ö ü� ëú¦ü, ÃÖê.04, −Öêºþôû, ³Öæ.�Îú.22 4

30/11/2007

30/11/2007

•Ö»Ö ˆ¤Óü“Öü−Ö �ëú¦üê

2

´Ö»Ö¯ÖÏ×�ÎúµÖÖ �ëú¦ü

23 ×ÃÖ›ü�úÖê

ŸÖôû+•Ö×´Ö−Öß �ÖÖ»Öß

1500

×ÃÖ›ü�úÖê

1 ÃÖꌙü¸ü 02, −Öêºþôû, ³Öæ.�Îú.23

×ÃÖ›ü�úÖê

×ÃÖ›ü�úÖê616 30/11/2007

30/11/2007

´Ö»Öˆ¤Óü“Ö−Ö �ëú¦ü

3 ´Ö»Öˆ¤ü“Ö−Öü� ëú¦ü, ÃÖê.21, ÃÖÖ−Ö¯ÖÖ›üÖ

160022

Page 11: Wardwise Publish 2 Dec 2016 - NMMC · 2019-12-13 · ÃÖê. 15, −Öêºþôû 15 11.7 6836.875 a-424.60 b-231.26 1998 ŸÖôû+1 ‡´ÖÖ¸üŸÖ a ¾Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ b †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß.

´Ö•Ö»ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü

1 2 3 4 5 6 7 8

ÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü (×ÃÖ›ü�úÖê ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ

´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ/‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß. ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ/�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

�úÖ»Öß−Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü)

´Ö−Ö¯ÖÖ�ú›êü ³Öæ�ÖÓ›ü ÆüßÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß

ŸÖÖ¸üß�Ö

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö†.�Îú.

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ךü�úÖ�Ö ÃÖꌙü¸ü −ÖÓ. ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú.³Öã�ÖÓ›üÖ“Öê �Öê¡Ö±úôû

(“ÖÖî´Öß)

‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê �Öê¡Ö±úôû(“ÖÖî´Öß)

³ÖãßָüßµÖ •Ö»Ö� ãÓú³Ö-1

¯ÖÓ¯Ö †Öò¯Ö¸êü™ü¸ü ºþ´Ö-1

3 ÃÖê.2, −Öêºþôû, ‹“Ö.‹ÃÖ.†Ö¸ü.³Öæ.�Îú.23†ê 2 3203 30/11/2007 ¯ÖÓ¯Ö ÆüÖ‰úÃÖ-1 ×ÃÖ›ü�úÖê

ˆ““Ö ÃŸÖ¸üßµÖ •Ö»Ö� ãÓú³Ö-1

³Öã´Öß�ÖŸÖ •Ö»Ö� ãÓú³Ö-2

¯ÖÓ¯Ö †Öò¯Ö¸êü™ü¸ü ºþ´Ö-1

¯ÖÓ¯Ö ¹ý´Ö-1

5 ÃÖê.19, ‹´Ö.²Öß.†Ö¸ü. −Öêºþôû, ³Öæ.�Îú.1 19 3901.24 30/11/2007 ³Öã´Öß�ÖŸÖ-3 ×ÃÖ›ü�úÖê

³Öã´Öß�ÖŸÖ •Ö»Ö� ãÓú³Ö-1

ˆ““Ö ÃŸÖ¸üßµÖ •Ö»Ö� ãÓú³Ö-1

†Öò¯Ö¸êü™ü¸ü ºþ´Ö-1

ˆ““Ö ÃŸÖ¸üßµÖ •Ö»Ö� ãÓú³Ö-2

¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖ-1

†Öò¯Ö¸êü™ü¸ü ºþ´Ö-1

³ÖæßָüßµÖ •Ö»Ö� ãÓú³Ö-1

¯ÖÓ¯Ö ºþ´Ö-1

†Öò¯Ö¸êü™ü¸ü Œ»ÖÖê¸üß−Ö ¾Ö �ÖÖê¤üÖ´Ö ºþ´Ö-1

•Öß.‹ÃÖ.†Ö¸ü.•Ö»Ö� ãÓú³Ö

¯ÖÓ¯Ö ºþ´Ö

×´Ö™ü¸ü ºþ´Ö, ÃÖ²Ö Ã™êü¿Ö−Ö ¾Ö �ÖÖê›üÖ¾Öæ−Ö

•Ö»Ö� ãÓú³Ö 1

³ÖãßָüßµÖ ²ÖéÆüŸÖ ÃÖÓŸÖã»Ö−Ö •Ö»ÖÖ¿ÖµÖ •Ö»Ö� ãÓú³Ö 2

•Ö»Ö� ãÓú³Ö 3

×ÃÖ›ü�úÖê

×ÃÖ›ü�úÖê

×ÃÖ›ü�úÖê

×ÃÖ›ü�úÖê

30/11/20079

×ÃÖ›ü�úÖê

×ÃÖ›ü�úÖê

630

2853

×ÃÖ›ü�úÖê

1

6 20,21

7 111 †ê

4

2

ÃÖê.09, −Öêºþôû, ³Öæ.�Îú.11

10000 30/11/200719†ê

8

ÃÖê.22 •Öã−ÖÖ •Ö»Ö� ãÓú³Ö, −Öêºþôû ¯ÖÛ¿“Ö´Ö

30/11/2007

30/11/2007

9

4145

ÃÖê.21, −Öêºþôû

10 30/11/2007

30/11/2007

30/11/2007

ÃÖê.22, −Ö¾Öß−Ö ³ÖæßָüßµÖ •Ö»Ö� ãú³Ö , −Öêºþôû ¯ÖÛ¿“Ö´Ö

8827

ÃÖê. 22, ‹“Ö.‹ÃÖ.†Ö¸ü. •Ö»Ö� ãÓú³Ö, −Öêºþôû ¯ÖÛ¿“Ö´Ö

123ÃÖê.01 †ê. ³Öæ.�Îú. 123 −Öêºþôû

11

ÃÖê.19 †ê, −Öêºþôû

21

22

315822

22 3200

Page 12: Wardwise Publish 2 Dec 2016 - NMMC · 2019-12-13 · ÃÖê. 15, −Öêºþôû 15 11.7 6836.875 a-424.60 b-231.26 1998 ŸÖôû+1 ‡´ÖÖ¸üŸÖ a ¾Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ b †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß.

´Ö•Ö»ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü

1 2 3 4 5 6 7 8

ÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü (×ÃÖ›ü�úÖê ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ

´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ/‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß. ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ/�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

�úÖ»Öß−Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü)

´Ö−Ö¯ÖÖ�ú›êü ³Öæ�ÖÓ›ü ÆüßÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß

ŸÖÖ¸üß�Ö

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö†.�Îú.

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ךü�úÖ�Ö ÃÖꌙü¸ü −ÖÓ. ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú.³Öã�ÖÓ›üÖ“Öê �Öê¡Ö±úôû

(“ÖÖî´Öß)

‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê �Öê¡Ö±úôû(“ÖÖî´Öß)

†Öò¯Ö¸êü™ü¸ü ºþ´Ö

11ÃÖê.38, ¯ÖÖ�µÖÖ“Öß ™üÖ�úß �ú¸üÖ¾Öê�ÖÖÓ¾Ö

(PATHWAY)38 2 3654.36 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

12ÃÖê.38, ¯ÖÖ�µÖÖ“Öß ™üÖ�úß �ú¸üÖ¾Öê�ÖÖÓ¾Ö

(E.S.R)38 3 811.11 174.95 17/03/2006 ×ÃÖ›ü�úÖê

1ÃÖꌙü¸ ü1, ³Öæ.�Îú.4,׿־ÖÖ•Öß “ÖÖî�úÖ•Ö¾Öôûß»Ö

ˆªÖ−Ö1 4 3600 15/03/2002 ×ÃÖ›ü�úÖê

2ÃÖꌙü¸ü 2, ÃÖë™ü —ÖêÛ¾Æü†ÃÖÔ Ã� æú»Ö ¯ÖÖ™Ôü-1 •Ö¾Öôû, ³Öæ.�Îú.13, ‹“Ö.™üß. »ÖÖ‡Ô−Ö ˆªÖ−Ö

2 13 7000 15/3/2002 ×ÃÖ›ü�úÖê

3“ÖÖ“ÖÖ −ÖêÆü¹ý ˆªÖ−Ö, ÃÖꌙü¸ü 3, ×ÃÖ›ü�úÖê

†Öò×±úÃÖ •Ö¾Öôû, ³Öæ.�Îú.33 3 3600 15/3/2002 ×ÃÖ›ü�úÖê

4 ÃÖꌙü¸ü 3, ³Öã�ÖÓ›ü �Îú. 10,11, −Öê¹ýôû 3 10,11 3500 15/03/2002 ×ÃÖ›ü�úÖê

5ÃÖꌙü¸ü 3, ‹−Ö.‹´Ö.‹´Ö.™üß. ²ÖÃÖ ›êü¯ÖÖê

•Ö¾Öôû, 3 21 †ê 2600 15/3/2002 ×ÃÖ›ü�úÖê

6 ÃÖꌙü¸ ü3, ³Öæ.�Îú.12 †ê 3 12 †ê 3000 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

7 ÃÖꌙü¸ ü3 ³Öæ.�Îú. 8†ê 3 8 †ê 1219 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

8ÃÖꌙü¸ ü4, �ÖÖ›Ôü−Ö †Öò−Ö †Öê¯Ö−Ö Ã¯ÖêÃÖ,

³Öæ.�Îú.12 ²Öß, ¾ÖÖ¿Öß4 12 ²Öß 4392.43 12/5/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

9 ÃÖꌙü¸ü 6, ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú. 5, −Öê¹ýôû 6 ›üß.†Ö¸ü.‹ÃÖ 5 708.66 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

10ÃÖꌙü¸ü 8, ‹“Ö.™üß. »ÖÖ‡Ô−Ö ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö

³ÖÖ‰ú ¿Öê¸êü �ÖÖ›Ôü−Ö, ³Öæ.�Îú.98 8000 15/3/2002 ×ÃÖ›ü�úÖê

11 ÃÖꌙü¸ü 8, ‹“Ö.™üß. »ÖÖ‡Ô−Ö ˆªÖ−Ö, −Öê¹ýôû 8 5000 15/3/2002 ×ÃÖ›ü�úÖê

ˆªÖ−Öê

Page 13: Wardwise Publish 2 Dec 2016 - NMMC · 2019-12-13 · ÃÖê. 15, −Öêºþôû 15 11.7 6836.875 a-424.60 b-231.26 1998 ŸÖôû+1 ‡´ÖÖ¸üŸÖ a ¾Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ b †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß.

´Ö•Ö»ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü

1 2 3 4 5 6 7 8

ÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü (×ÃÖ›ü�úÖê ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ

´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ/‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß. ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ/�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

�úÖ»Öß−Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü)

´Ö−Ö¯ÖÖ�ú›êü ³Öæ�ÖÓ›ü ÆüßÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß

ŸÖÖ¸üß�Ö

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö†.�Îú.

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ךü�úÖ�Ö ÃÖꌙü¸ü −ÖÓ. ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú.³Öã�ÖÓ›üÖ“Öê �Öê¡Ö±úôû

(“ÖÖî´Öß)

‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê �Öê¡Ö±úôû(“ÖÖî´Öß)

12 ÃÖꌙü¸ ü9, Ø“Ö›Òü−Ö ¯ÖÖ� Ôú 9 7 †ê 3500 15/3/2002

�úÖÆüß �Öê¡Ö −Ö¾µÖÖ−Öê ×¾Ö�úÃÖßŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ´ÖÓ�Ö»Ö

�úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“µÖÖ ³Öã�ÖÓ›üÖ¿Öß ÃÖÓ»Ö�−Ö †ÖÆêü

×ÃÖ›ü�úÖê

13ÃÖꌙü¸ ü9 ›üÖò. †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü �ÖÖ›Ôü−Ö,

³Öæ.�Îú.12/1/²Öß9 12 9500 15/3/2002 ×ÃÖ›ü�úÖê

14 ÃÖꌙü¸ ü9, −Öê¹ýôû 9 121/1 ²Öß 11000 15/3/2002 ×ÃÖ›ü�úÖê

15 ÃÖꌙü¸ü 9 ³Öæ.�Îú.12-1 (‹“Ö.™üß.) 9 1/12 12500 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

16 ÃÖꌙü¸ü 10, †��ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖ™üᯙ �ÖÖ›Ôü−Ö 10 3000 15/3/2002 ×ÃÖ›ü�úÖê

17 ÃÖꌙü¸ü 11, Ùêü¯Ö �ÖÖ›Ôü−Ö, ³Öæ.�Îú.19 11 19 2400 15/3/2002 ×ÃÖ›ü�úÖê

18 ÃÖꌙü¸ü 11, ‹“Ö.™üß.»ÖÖ‡Ô−Ö�ÖÖ»Öᯙ 11 8 C 11000 15/3/2002 ×ÃÖ›ü�úÖê

19ÃÖꌙü¸ ü12, �ÖÖ›Ôü−Ö ×−ÖµÖ¸ü ŸÖê¸ü�ÖÖ Ã� æú»Ö,

³Öæ.�Îú.212 2 5000 15/3/2002 ×ÃÖ›ü�úÖê

20 ÃÖꌙü¸ü 13, ‹“Ö.™üß. »ÖÖ‡Ô−Ö �ÖÖ›Ôü−Ö 13 5000 15/3/2002 ×ÃÖ›ü�úÖê

21†��ÖÖ³ÖÖ‰ú �úÖ�ú›êü ˆªÖ−Ö, ÃÖꌙü¸ü 15, ³Öæ.�Îú.8›üß �ÖÖ›Ôü−Ö (†ê.¯Öß.•Öê.Ã� ãú»Ö •Ö¾Öôû)

15 8 ›üß 2000 15/3/2002 ×ÃÖ›ü�úÖê

22 ÃÖꌙü¸ü 16, ¾ÖÖò›Ôü −Öê.77, ³Öæ.�Îú. 147 16 147, 3300 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

23 ÃÖꌙü¸ü 16 †ê, ˆªÖ−Ö 16 †ê 149 1075.50 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

24 ¸üÖò�ú �ÖÖ›Ôü−Ö, ÃÖꌙü¸ü 18, ³Öæ.�Îú.31 18 31 2839.29 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

25ÃÖꌙü¸ü 18 †ê, ¯ÖÖò�›ü / �ÖÖ›Ôü−Ö

ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖ•Ö¾Öôû18 †ê 75 ²Öß (77) 10263 30/11/2007

¯Öî�úß �ÖÖ›Ôü−Ö 1800 “ÖÖî.´Öß.ˆ¾ÖÔ¸üßŸÖ ŸÖ»ÖÖ¾Ö

×ÃÖ›ü�úÖê

26 ÃÖꌙü¸ü 19, �Öãºþ−ÖÖ−Ö�ú �ÖÖ›Ôü−Ö, ³Öæ.�Îú.8²Öß 19 8 ²Öß 8720 15/03/2002 ×ÃÖ›ü�úÖê

27ÃÖꌙü¸ü 19 �ú»¯Ö−ÖÖ “ÖÖ¾Ö»ÖÖ �ÖÖ›Ôü−Ö,

³Öæ.�Îú.2019 20 4400 15/3/2002 ×ÃÖ›ü�úÖê

Page 14: Wardwise Publish 2 Dec 2016 - NMMC · 2019-12-13 · ÃÖê. 15, −Öêºþôû 15 11.7 6836.875 a-424.60 b-231.26 1998 ŸÖôû+1 ‡´ÖÖ¸üŸÖ a ¾Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ b †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß.

´Ö•Ö»ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü

1 2 3 4 5 6 7 8

ÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü (×ÃÖ›ü�úÖê ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ

´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ/‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß. ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ/�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

�úÖ»Öß−Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü)

´Ö−Ö¯ÖÖ�ú›êü ³Öæ�ÖÓ›ü ÆüßÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß

ŸÖÖ¸üß�Ö

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö†.�Îú.

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ךü�úÖ�Ö ÃÖꌙü¸ü −ÖÓ. ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú.³Öã�ÖÓ›üÖ“Öê �Öê¡Ö±úôû

(“ÖÖî´Öß)

‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê �Öê¡Ö±úôû(“ÖÖî´Öß)

28 ´Ö¤ü¸ü ™êü¸êüÃÖÖ �ÖÖ›Ôü−Ö ÃÖꌙü¸ü 19, ³Öæ.�Îú.33 19 5500 15/3/2002 ×ÃÖ›ü�úÖê

29 Ø“Ö›Òü−Ö ¯ÖÖ� Ôú 19 †ê 50 1004500 16/10/2002 ×ÃÖ›ü�úÖê

30 ³Öæ.�Îú.87, ÃÖꌙü¸ ü19 �ÖÖ›Ôü−Ö 19 87 26146 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

31 ÃÖꌙü¸ü 21, 21 22 ŸÖê 24 10000 15/3/2002 ×ÃÖ›ü�úÖê

32 ÃÖꌙü¸ü 21, 21 3/3 †ê 3100 15/3/2002 ×ÃÖ›ü�úÖê

33 ÃÖꌙü¸ü 21, ¸êü�Öæ�úÖ“ÖÖµÖÔ �ÖÖ›Ôü−Ö 21 2800 15/3/2002 ×ÃÖ›ü�úÖê

34−Öêºþôû ÃÖꌙü¸ü 21, ÃÖÓŸÖ �ÖÖ›ü�Öê²ÖÖ²ÖÖ

�ÖÖ›Ôü−Ö, ³Öæ.�Îú.111 ›üß21 111 ›üß 40000 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

35ˆªÖ−Ö ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú´ÖÖÓ�ú 16, −Öê¹ýôû, −Ö¾Öß

´ÖãÓ²Ö‡Ô16 2000 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

36×£Ö´Ö ¯ÖÖ� Ôú, −Ö´ÖãÓ´Ö¯ÖÖ., ÃÖꌙü¸ü 26, ³Öæ�ÖÓ›ü

�Îú´ÖÖÓ�ú 1, −Öê¹ýôû26 1 133200 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

37−Öê¹ýôû, ÃÖꌙü¸ü 26, ³Öã�ÖÓ›ü �Îú 02, ×£Ö´Ö

¯ÖÖ� Ôú26 2 15500 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

38−Öê¹ýôû, ÃÖꌙü¸ü 26, ³Öã�ÖÓ›ü �Îú. 03, ×£Ö´Ö

¯ÖÖ� Ôú26 3 17900 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

39 ÃÖꌙü¸ü 36, ³Öã�ÖÓ›ü �Îú. •Öß-1, ˆªÖ−Ö 36 •Öß 1 11655.84 30/7/2008 ×ÃÖ›ü�úÖê

40 ÃÖꌙü¸ ü38, ³Öæ.�Îú.4 38 4 670.49 17/03/2006 ×ÃÖ›ü�úÖê

41 ÃÖꌙü¸ ü38, ³Öæ.�Îú.5 38 5 5519.72 17/03/2006 ×ÃÖ›ü�úÖê

42 ÃÖꌙü¸ ü38, ³Öæ.�Îú.7 38 7 4220.8 17/03/2006 ×ÃÖ›ü�úÖê

43 ÃÖꌙü¸ü 38, ³Öæ.�Îú.9 38 9 171.69 17/03/2006 ×ÃÖ›ü�úÖê

44 ÃÖꌙü¸ü 38, ³Öæ.�Îú.10 38 10 3169.83 17/03/2006 ×ÃÖ›ü�úÖê

Page 15: Wardwise Publish 2 Dec 2016 - NMMC · 2019-12-13 · ÃÖê. 15, −Öêºþôû 15 11.7 6836.875 a-424.60 b-231.26 1998 ŸÖôû+1 ‡´ÖÖ¸üŸÖ a ¾Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ b †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß.

´Ö•Ö»ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü

1 2 3 4 5 6 7 8

ÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü (×ÃÖ›ü�úÖê ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ

´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ/‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß. ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ/�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

�úÖ»Öß−Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü)

´Ö−Ö¯ÖÖ�ú›êü ³Öæ�ÖÓ›ü ÆüßÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß

ŸÖÖ¸üß�Ö

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö†.�Îú.

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ךü�úÖ�Ö ÃÖꌙü¸ü −ÖÓ. ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú.³Öã�ÖÓ›üÖ“Öê �Öê¡Ö±úôû

(“ÖÖî´Öß)

‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê �Öê¡Ö±úôû(“ÖÖî´Öß)

45 ÃÖꌙü¸ü 38, ³Öã�ÖÓ›ü �Îú.12, ˆªÖ−Ö 38 12 74.07 17/03/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

46ˆªÖ−Ö, ÃÖꌙü¸ü 40, ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú´ÖÖÓ�ú 30,

−Öê¹ýôû, −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô40 30 4418.39 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

47ˆªÖ−Ö, ÃÖꌙü¸ü 42, ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú´ÖÖÓ�ú 40,

−Öê¹ýôû, −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô42 40 4289.18 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

48ˆªÖ−Ö, ÃÖꌙü¸ü 46 ›üß.†Ö¸ü.‹ÃÖ., ³Öæ�ÖÓ›ü

�Îú´ÖÖÓ�ú 9, −Öê¹ýôû, −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô46

›üß.†Ö¸ü.‹ÃÖ.9 2339.28 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

49 ÃÖꌙü¸ü 44 †ê, ³Öã�ÖÓ›ü �Îú. 36, ˆªÖ−Ö 44 †ê 36 3545.56 22/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

50ˆªÖ−Ö, ÃÖꌙü¸ü 48 †ê, ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú´ÖÖÓ�ú

14, −Öê¹ýôû, −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô48 †ê 14 1949.07 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

1 ¯»ÖÖò™ü −ÖÓ.15 ÃÖê.2 2 15 2600 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

2 ÃÖê.13 13 6885 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

3 ÃÖê.19 ‹ 19 †ê 635 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

4 ÃÖê.19 ‹ 19 †ê 3840 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

5 −Öêºþôû, ÃÖê.19†ê, ³Öæ.�Îú.18 19 †ê 18 8052 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

6 −Öêºþôû, ÃÖê.19†ê, ³Öæ.�Îú.19,22 19 †ê 19 4344.5 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

7 ¯»ÖÖò™ü −ÖÓ.47, ÃÖê.20 �ÖÖ×¾ÖµÖÖê. 20 �ÖÖ×¾ÖµÖÖê 47 1100 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

8 ÃÖê.21 21 1360 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

9 −Öêºþôû, ÃÖê.22, ³Öæ.�Îú. •Öß8 22 •Öß-8 10080 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

10 −Öêºþôû, ÃÖê.22, ³Öæ.�Îú.•Öß-9 22 •Öß-9 7100 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

1 ¸üÖê™ü¸üß, •ÖÓŒ¿Ö−Ö ÃÖÖµÖ−Ö-¯Ö−Ö¾Öê»Ö ‹ŒÃÖ¯ÖÏêÃÖ¾Öê•ÖÓŒ¿Ö−Ö ÃÖÖµÖ−Ö-

¯Ö−Ö¾Öê»Ö ‹ŒÃÖ¯ÖÏêÃÖ¾Öê

- 170 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

™Òüß ²Öê»™ü

¸üÖê™ü¸üß

Page 16: Wardwise Publish 2 Dec 2016 - NMMC · 2019-12-13 · ÃÖê. 15, −Öêºþôû 15 11.7 6836.875 a-424.60 b-231.26 1998 ŸÖôû+1 ‡´ÖÖ¸üŸÖ a ¾Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ b †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß.

´Ö•Ö»ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü

1 2 3 4 5 6 7 8

ÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü (×ÃÖ›ü�úÖê ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ

´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ/‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß. ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ/�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

�úÖ»Öß−Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü)

´Ö−Ö¯ÖÖ�ú›êü ³Öæ�ÖÓ›ü ÆüßÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß

ŸÖÖ¸üß�Ö

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö†.�Îú.

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ךü�úÖ�Ö ÃÖꌙü¸ü −ÖÓ. ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú.³Öã�ÖÓ›üÖ“Öê �Öê¡Ö±úôû

(“ÖÖî´Öß)

‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê �Öê¡Ö±úôû(“ÖÖî´Öß)

2 ¸üÖê™ü¸üß, •Ö¾Öôû ‹ÃÖ.†ÖµÖ.‹ÃÖ.�úÖò»Öê•Ö•Ö¾Öôû

‹ÃÖ.†ÖµÖ.‹ÃÖ.�úÖò»Öê•Ö

- 150 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

3 ¸üÖê™ü¸üß, •Ö¾Öôû ²ÖÃÖ ™Ü´ÖÔ−ÖÃÖ•Ö¾Öôû ²ÖÃÖ ™Ü´ÖÔ−ÖÃÖ

122 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

1ÃÖê.1, ³Öæ.�Îú.2, ´ÖÖê�úôûÖ ³ÖËæ�ÖÓ›ü �ÖÖ×¾ÖµÖÖê

׿ָü¾Ö�Öê1 �ÖÖ×¾ÖµÖÖê. ׿ָü¾Ö�Öê-2 250 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

2ÃÖê.1, ³Öæ.�Îú.4, ´ÖÖê�úôûÖ ³ÖËæ�ÖÓ›ü �ÖÖ×¾ÖµÖÖê

׿ָü¾Ö�Öê1 �ÖÖ×¾ÖµÖÖê. ׿ָü¾Ö�Öê-4 540 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

3 ÃÖê.6, ³Öæ.�Îú.3, ´ÖÖê�úôûß •ÖÖ�ÖÖ 6 3 1040.47 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

4 ÃÖê.6, ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú.9, ›üß.†Ö¸ü.‹ÃÖ. 6 ›üß.†Ö¸ü.‹ÃÖ 9 957.5 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

5 ÃÖê.6, ³Öæ.�Îú.14, ´ÖÖê�úôûß •ÖÖ�ÖÖ 6 ›üß.†Ö¸ü.‹ÃÖ 14 770.37 30/11/2007 ÃÖ´ÖÖ•Ö´ÖÓ¤ü߸ü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê †ÖÆêü. ×ÃÖ›ü�úÖê

6 ÃÖê.6, ³Öæ.�Îú. 16†ê, ´ÖÖê�úôûß •ÖÖ�ÖÖ 6 ›üß.†Ö¸ü.‹ÃÖ 16 †ê 785 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

7 ÃÖê.6, ³Öæ.�Îú.18 ›üß.†Ö¸ü.‹ÃÖ. 6 ›üß.†Ö¸ü.‹ÃÖ 18 525 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

8 ÃÖê.16, ³Öæ.�Îú.1 ›üß.†Ö¸ü.‹ÃÖ.16

›üß.†Ö¸ü.‹ÃÖ.1 2700 30/11/2007

ãÖôû¯ÖÖÆü�Öß ¯Öã�ÖÔ —ÖÖê¯Ö›üµÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê †×ŸÖ�Îú´Ö�Ö †ÖÆêü.

×ÃÖ›ü�úÖê

9 ÃÖê.18, ³Öæ.�Îú.9 18 9 658 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

10 ÃÖê.18, ³Öæ.�Îú.11 18 11 217 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

11 ÃÖê.18, ³Öæ.�Îú.15 18 15 400 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

12 ÃÖê.18, ³Öæ.�Îú.2518

›üß.†Ö¸ü.‹ÃÖ.25 1525 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

13 ÃÖê.18, ›üß.†Ö¸ü.‹ÃÖ., ³Öæ.�Îú.2618

›üß.†Ö¸ü.‹ÃÖ.26 1519.69 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

´ÖÖê�úôûÖ ³Öæ�ÖÓ›ü

Page 17: Wardwise Publish 2 Dec 2016 - NMMC · 2019-12-13 · ÃÖê. 15, −Öêºþôû 15 11.7 6836.875 a-424.60 b-231.26 1998 ŸÖôû+1 ‡´ÖÖ¸üŸÖ a ¾Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ b †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß.

´Ö•Ö»ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü

1 2 3 4 5 6 7 8

ÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü (×ÃÖ›ü�úÖê ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ

´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ/‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß. ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ/�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

�úÖ»Öß−Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü)

´Ö−Ö¯ÖÖ�ú›êü ³Öæ�ÖÓ›ü ÆüßÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß

ŸÖÖ¸üß�Ö

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö†.�Îú.

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ךü�úÖ�Ö ÃÖꌙü¸ü −ÖÓ. ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú.³Öã�ÖÓ›üÖ“Öê �Öê¡Ö±úôû

(“ÖÖî´Öß)

‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê �Öê¡Ö±úôû(“ÖÖî´Öß)

14 ÃÖê.20, ×Æü»Ö ûÖêÖ¯Ö 20 �ÖÖ×¾ÖµÖÖê. 8000 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

15 ÃÖê.22, ³Öæ.�Îú.•Öß 2 22 •Öß-2 1500 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

16 ÃÖê.22, ³Öæ.�Îú. •Öß 3 22 •Öß-3 1200 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

17 ÃÖê.22, ³Öæ.�Îú.•Öß 4 22 •Öß-4 1200 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

18 ÃÖê.22, ³Öæ.�Îú.•Öß 5 22 •Öß-5 1200 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

19 ÃÖê.22, ³Öæ.�Îú. •Öß 6 22 •Öß-6 1200 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

20 ÃÖê.22, ³Öæ.�Îú. •Öß 7 22 •Öß-7 1200 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

21 ÃÖê.23, 23 �ÖÖ×¾ÖµÖÖê 181 225 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

22 ´ÖÖê�úôûÖ ³Öæ�ÖÓ›ü ôֿÖÖ−Ö³Öæ´Öß•Ö¾Öôû 23 ÃÖß-11 1400 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

23´ÖÖê�úôûÖ ³Öæ�ÖÓ›ü ÃÖꌙü¸ü 23 �ÖÖ×¾ÖµÖÖê,

³Öæ�ÖÓ›ü �Îú´ÖÖÓ�ú †ê-66, −Öê¹ýôû23 �ÖÖ×¾ÖµÖÖê †ê-66 2000 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

24´ÖÖê�úôûÖ ³Öæ�ÖÓ›ü, ÃÖê.24, ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú´ÖÖÓ�ú

†Öê.‹ÃÖ-1, −Öê¹ýôû24 †Öê.‹ÃÖ.-1 930 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

25´ÖÖê�úôûÖ ³Öæ�ÖÓ›ü, ÃÖê.24, ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú´ÖÖÓ�ú

†Öê.‹ÃÖ-2, −Öê¹ýôû24 †Öê.‹ÃÖ.-2 216 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

26 ÃÖê.27, ³Öæ.�Îú.23 †ê 27 23 440.09 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

27 ÃÖê.58, −Öê¹ýôû †ÖµÖ.‹.‹ÃÖ. »Öê†Ö‰ú™ü 58 2363.72 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

1ÃÖ.01, �ÖôÖ“Ö ´Ö¤Ö−Ö, ³Öæ.�Î .262 ŸÖ

278 ׿ָü¾Ö�Öê −Öê¹ýôû1 �ÖÖ×¾ÖµÖÖ. ׿ָü¾Ö�Öê-1 2000 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

2 ³Öæ.�Îú.747,ÃÖê.1, �ÖÖ×¾ÖµÖÖê. 1 747 400 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

3 ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ´Öî¤üÖ−Ö, ÃÖꌙü¸ü 4, −Öê¹ýôû 4 12 ²Öß 4994.42 12/5/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

4 ÃÖꌙü¸ ü6 �ÖÖ›Ôü−Ö/ ´Öî¤üÖ−Ö ¯ÖÖ™Ôü-2 6 1 †ê 2883.77 1/8/2008 ×ÃÖ›ü�úÖê

5 ÃÖê.10, �ÖêôûÖ“Öê ´Öî¤üÖ−Ö, ³Ö.�Îú.20 10 20 3100 15/03/2002 ×ÃÖ›ü�úÖê

6 ÃÖê.12, ³Öæ.�Îú. 6²Öß 12 6 ²Öß 4947.65 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

7ÃÖ.12, ³Öæ.�Î . 14, ÁÖß. �Ö�Ö¿Ö ¸Ö´Ö»Öß»ÖÖ

´Öî¤üÖ−Ö12 14 8671 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

8�ÖôÖ“Ö ´Ö¤Ö−Ö, ÃÖŒ™¸ 19, ³Öæ�Ö›

�Îú´ÖÖÓ�ú 42 †ê −Öê¹ýôû19 42 †ê 4000 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

9 ¿ÖÖ»ÖêµÖ ´Öî¤üÖ−Ö, −Öê¹ýôû �ÖÖ¾Ö 20 211.07 1992 �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

10‹� —Öß²Öß¿Ö−Ö �ÖÏÖ‰ ›/�ÖôÖ“Ö ´Ö¤Ö−Ö,

ÃÖꌙü¸ü 30 −Öê¹ýôû30 36702.79 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö�ú ´Öî¤üÖ−Öê

Page 18: Wardwise Publish 2 Dec 2016 - NMMC · 2019-12-13 · ÃÖê. 15, −Öêºþôû 15 11.7 6836.875 a-424.60 b-231.26 1998 ŸÖôû+1 ‡´ÖÖ¸üŸÖ a ¾Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ b †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß.

´Ö•Ö»ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü

1 2 3 4 5 6 7 8

ÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü (×ÃÖ›ü�úÖê ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ

´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ/‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß. ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ/�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

�úÖ»Öß−Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü)

´Ö−Ö¯ÖÖ�ú›êü ³Öæ�ÖÓ›ü ÆüßÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß

ŸÖÖ¸üß�Ö

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö†.�Îú.

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ךü�úÖ�Ö ÃÖꌙü¸ü −ÖÓ. ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú.³Öã�ÖÓ›üÖ“Öê �Öê¡Ö±úôû

(“ÖÖî´Öß)

‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê �Öê¡Ö±úôû(“ÖÖî´Öß)

11 �ÖÖ¾Ö¤êü¾Öß ´Öî¤üÖ−Ö, ÃÖꌙü¸ü 38, �ú¸üÖ¾Öê �ÖÖ¾Ö 38 6 6246.98 17/03/2006 ×ÃÖ›ü�úÖê

12�ÖôÖ“Ö ´Ö¤Ö−Ö, ÃÖŒ™¸ 46 †, ³Öæ�Ö›

�Îú´ÖÖÓ�ú 6 −Öê¹ýôû46 †ê 6 4967.45 22/07/2013 ×ÃÖ›ü�úÖê

13�ÖôÖ“Ö ´Ö¤Ö−Ö, ÃÖŒ™¸ 48, ³Öæ�Ö›

�Îú 42 −Öê¹ýôû48 42 7048.11 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

1ÃÖê.2, ³Öæ.�Îú. 16, ¤ü¿Ö−ÖÖ´Ö �ÖÖêÃÖÖ¾Öß

ÃÖ´ÖÖ•Ö ¤ü±ú−Ö³Öæ´Öß16 967.8 ×ÃÖ›ü�úÖê

2ÃÖê.2, ³Öæ.�Îú. 17 ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ´ÖãÛûִÖ

ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖ17 1200 ×ÃÖ›ü�úÖê

3ÃÖê.2, ³Öæ.�Îú. 18, ¿Ö¸üÖ−ÖÖ ÃÖÓ� ãú»Ö

“Öò¸üß™êü²Ö»Ö ÃÖêÖÃÖÖ.18 1200 ×ÃÖ›ü�úÖê

4ÃÖê.2, ³Öæ.�Îú.19, ×õÖ¿“Ö−Ö ×ÃÖ´Öë™Òüß

¤ü±ú−Ö³Öæ´Öß19 1188.33 ×ÃÖ›ü�úÖê

5ÃÖê.2, ³Öæ.�Îú.20, ×õÖ¿“Ö−Ö ×ÃÖ´Öë™Òüß

¤ü±ú−Ö³Öæ´Öß, −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô 4520 01/1995 ×ÃÖ›ü�úÖê

6ÃÖê.2, ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú.20 ‡¤ü´ÖÖ ŸÖã»�úÖ ‡ÔûÖÖ´Ö

™ÒüÙü4520 14/8/1997 ×ÃÖ›ü�úÖê

7 ÃÖê.2, −Öêºþôû, ³Öæ.�Îú.24,25,26 2 24/25/26 5000 30/12/2011 ×ÃÖ›ü�úÖê

1 “Öã−ÖÖ³Ö¼üß µÖê£Öᯙ ²ÖÖê¸ü¾Öê»Ö-1 3.00 1992 ²ÖÖê¸ü¾Öê»Ö ü�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

2 ²ÖÖê−ÖÃÖ¸üß µÖê£Öᯙ ²ÖÖê¸ü¾Öê»Ö-3 0.09 3.00 1992 ²ÖÖê¸ü¾Öê»Ö ü�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

3 ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬Öß −Ö�Ö¸ü µÖê£Öᯙ ²ÖÖê¸ü¾Öê»Ö-2 0.06 0.06 1992 ²ÖÖê¸ü¾Öê»Ö ü�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

1•Öß.‡Ô.‹ÃÖ. ³Öã.�Îú.285/286/292/293 Ø“Ö“ÖÖê»Öß ŸÖ»ÖÖ¾Ö, ÃÖꌙü¸ü 24 •Öã‡Ô−Ö�Ö¸ü

1285/286/29

2/293400 1992 �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

2 �Ö�Öê¿Ö ŸÖ»ÖÖ¾Ö, ÃÖꌙü¸ü 18, −Öê¹ýôû 18 1 10263 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

²ÖÖê¸ü¾Öê»Ö

−Öê¹ýôû

4556.13 01/19952

20 90402

ŸÖ»ÖÖ¾Ö

¤ü±ú−Ö³Öæ´Öß

Page 19: Wardwise Publish 2 Dec 2016 - NMMC · 2019-12-13 · ÃÖê. 15, −Öêºþôû 15 11.7 6836.875 a-424.60 b-231.26 1998 ŸÖôû+1 ‡´ÖÖ¸üŸÖ a ¾Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ b †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß.

´Ö•Ö»ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü

1 2 3 4 5 6 7 8

ÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü (×ÃÖ›ü�úÖê ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ

´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ/‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß. ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ/�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

�úÖ»Öß−Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü)

´Ö−Ö¯ÖÖ�ú›êü ³Öæ�ÖÓ›ü ÆüßÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß

ŸÖÖ¸üß�Ö

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö†.�Îú.

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ךü�úÖ�Ö ÃÖꌙü¸ü −ÖÓ. ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú.³Öã�ÖÓ›üÖ“Öê �Öê¡Ö±úôû

(“ÖÖî´Öß)

‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê �Öê¡Ö±úôû(“ÖÖî´Öß)

1 ÃÖꌙü¸ü 26, ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú.4, 26 4 2866.78 30/11/2007 ×ÃÖ›ü�úÖê

2 ÃÖꌙü¸ü 38, ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú.1, −Öê¹ýôû −Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô 38 1 155571.19 17/03/2006 ×ÃÖ›ü�úÖê

1•Öã−ÖÖ šüÖ�Öê ²Öê»ÖÖ¯Öæ¸ü ¸üÖê›ü, ³Öæ.�ÎÓú.888, ÃÖ´ÖÖê¸ü ׿ָü¾Ö�Öê, ÃÖê.01 (�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ)

1 888 15.20 1992 ×¾ÖÆü߸ü �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

2׿ָü¾Ö�Öê ÃÖÙ¾ÖÃÖ ‡Ó›üÙÒüß, ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú. 25

ÃÖ´ÖÖê¸ü, ÃÖê.01 (�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ)1 25 11.33 1992 ×¾ÖÆü߸ü �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

3ÃÖê.03, ×¾Ö³ÖÖ�Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ

²ÖÃÖ£ÖÖÓ²µÖÖ•Ö¾Öôû, −Öêºþôû (�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ)3 8.03 1992 ×¾ÖÆü߸ü �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

4 ׿ָü¾Ö�Öê �ÖÖÓ¾Ö ÃÖפü“”ûÖ ²ÖÑ›ü ÃÖ� Ôú»Ö 16.98 1992 ×¾ÖÆü߸ü �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

5³Öæ�ÖÓ›ü �Îú. 148, •Ö¾Öôû ÃÖÖ¸üÃÖÖêôêû

(�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ)6 148 24.61 1992 ×¾ÖÆü߸ü �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

6³Öã�ÖÓ›ü �Îú. 191, •Ö¾Öôû ÃÖÖ¸üÃÖÖêôêû

(�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ)6 191 26.4 1992 ×¾ÖÆü߸ü �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

7 ³Öã�ÖÓ›ü �Îú. 27,328,331 (�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ) 6 273,283, 31 1808 1992 ×¾ÖÆü߸ü �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

8� ãú�ú¿ÖêŸÖ, ³Öã�ÖÓ›ü �Îú.147, “µÖÖ ´ÖÖ�Öß»Ö

×¾ÖÆü߸ü (�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ)147 11.34 1992 ×¾ÖÆü߸ü �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

9 ÃÖê.16 †ê, ³Öã�ÖÓ›ü �Îú. 67,68 “µÖÖ ´ÖÖ�Öê 16 67,68 13.84 1992 ×¾ÖÆü߸ü �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

10−Öêºþôû �ÖÖÓ¾Ö, ³Öã�ÖÓ›ü �Îú. ²Öß-25 •Ö¾Öôû

ÃÖ´ÖÖê¸ü, ÃÖê. 2020 25 ²Öß 9.07 1992 ×¾ÖÆü߸ü �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

11 ÃÖꌙü¸ü 21, ¸êü�Öæ�úÖ“ÖÖµÖÔ −Öê¹ýôû 4.1 1992 ×¾ÖÆü߸ü �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

ÆüÖê»›üà�Ö ¯ÖÖò−›ü

×¾ÖÆü߸üß

Page 20: Wardwise Publish 2 Dec 2016 - NMMC · 2019-12-13 · ÃÖê. 15, −Öêºþôû 15 11.7 6836.875 a-424.60 b-231.26 1998 ŸÖôû+1 ‡´ÖÖ¸üŸÖ a ¾Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ b †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß.

´Ö•Ö»ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü

1 2 3 4 5 6 7 8

ÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü (×ÃÖ›ü�úÖê ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ

´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ/‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß. ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ/�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

�úÖ»Öß−Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü)

´Ö−Ö¯ÖÖ�ú›êü ³Öæ�ÖÓ›ü ÆüßÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß

ŸÖÖ¸üß�Ö

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö†.�Îú.

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ךü�úÖ�Ö ÃÖꌙü¸ü −ÖÓ. ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú.³Öã�ÖÓ›üÖ“Öê �Öê¡Ö±úôû

(“ÖÖî´Öß)

‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê �Öê¡Ö±úôû(“ÖÖî´Öß)

1 ÃÖꌙü¸ü 38, ³Öã�ÖÓ›ü �Îú. 11, ¾ÖÖÆü−ÖŸÖôû 38 11 1668.72 1668.72 17/03/2006 ×ÃÖ›ü�úÖê

1� ãú� êú¿ÖŸÖ �ÖÖ¾Ö,¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú ¿ÖÖôûÖü ³Öã�ÖÓ›ü �Îú.

¯Öß-2, ÃÖꌙü¸ü 14, −Öê¹ýôû14 ¯Öß-2 2142.48 31/03/1998 ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

2� ãú� êú¿ÖŸÖ �ÖÖ¾Ö,´ÖÓ¤ü߸ü ³Öã�ÖÓ›ü �Îú. ¯Öß-5,

ÃÖꌙü¸ü 14, −Öê¹ýôû14 ¯Öß-5 718.56 23/01/2012 ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

3� ãú� êú¿ÖŸÖ �ÖÖ¾Ö,וִÖ�ÖÖ−ÖÖ ³Öã�ÖÓ›ü �Îú. ¯Öß-

11, ÃÖꌙü¸ü 14, −Öê¹ýôû14 ¯Öß-11 533.48 17/09/2012 ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

4� ãú� êú¿ÖŸÖ �ÖÖ¾Ö,´ÖÓ¤ü߸ü ³Öã�ÖÓ›ü �Îú. ¯Öß-12,

ÃÖꌙü¸ü 14, −Öê¹ýôû14 ¯Öß-12 594 23/01/2012 ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

5� ãú� êú¿ÖŸÖ �ÖÖ¾Ö,¤ü¾ÖÖ�ÖÖ−ÖÖ,ü ³Öã�ÖÓ›ü �Îú. ¯Öß-

1, ÃÖꌙü¸ü 14, −Öê¹ýôû14 ¯Öß-1 623.48 17/09/2012 ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

6� ãú� êú¿ÖŸÖ �ÖÖ¾Ö,´Ö×Æü»ÖÖ ´ÖÓ›üôû,ü ³Öã�ÖÓ›ü �Îú.

¯Öß-4, ÃÖꌙü¸ü 14, −Öê¹ýôû14 ¯Öß-4 744 17/09/2012 ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

7� ãú� êú¿ÖŸÖ �ÖÖ¾Ö,²ÖÑ�ú,ü ³Öã�ÖÓ›ü �Îú. ¯Öß-6,

ÃÖꌙü¸ü 14, −Öê¹ýôû14 ¯Öß-6 665.48 17/09/2012 ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

8� ãú� êú¿ÖŸÖ �ÖÖ¾Ö,¯ÖÖê×»ÖÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö,ü ³Öã�ÖÓ›ü �Îú.

¯Öß-7, ÃÖꌙü¸ü 14, −Öê¹ýôû14 ¯Öß-7 665.48 17/09/2012 ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

9� ãú� êú¿ÖŸÖ �ÖÖ¾Ö,Û¾Æü»Öê•Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

†Öò×±úÃÖ�ú¸üߟÖÖ,ü ³Öã�ÖÓ›ü �Îú. ¯Öß-8, ÃÖꌙü¸ü 14, −Öê¹ýôû

14 ¯Öß-8 726 17/09/2012 ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

10� ãú� êú¿ÖŸÖ �ÖÖ¾Ö,¯ÖÖêÙü †Öò×±úÃÖ,ü ³Öã�ÖÓ›ü �Îú.

¯Öß-9, ÃÖꌙü¸ü 14, −Öê¹ýôû14 ¯Öß-9 745.48 17/09/2012 ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

11� ãú� êú¿ÖŸÖ �ÖÖ¾Ö,¤ü¾ÖÖ�ÖÖ−ÖÖ,ü ³Öã�ÖÓ›ü �Îú. ¯Öß-

10, ÃÖꌙü¸ü 14, −Öê¹ýôû14 ¯Öß-10 665.48 17/09/2012 ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

�ãú�¿ÖêŸÖ ¯Öã−ÖÔ¾ÖÃÖáŸÖ �ÖÖ¾ÖšüÖ�ÖÖÃÖÖšüß ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß. �ú›æü−Ö ÆüßÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê ³Öã�ÖÓ›ü

¯ÖÖÙ�ú�Ö / ™òüŒÃÖß ×¸ü�ÖÖ ¯ÖÖÚ�ú�Ö

Page 21: Wardwise Publish 2 Dec 2016 - NMMC · 2019-12-13 · ÃÖê. 15, −Öêºþôû 15 11.7 6836.875 a-424.60 b-231.26 1998 ŸÖôû+1 ‡´ÖÖ¸üŸÖ a ¾Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ b †Ö¸ü.ÃÖß.ÃÖß.

´Ö•Ö»ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü

1 2 3 4 5 6 7 8

ÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü (×ÃÖ›ü�úÖê ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ

´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ/‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß. ÆüßÖÖÓŸÖ¸üߟÖ/�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ

�úÖ»Öß−Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü)

´Ö−Ö¯ÖÖ�ú›êü ³Öæ�ÖÓ›ü ÆüßÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß

ŸÖÖ¸üß�Ö

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ¾Ö�ÖÔ−Ö†.�Îú.

´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ךü�úÖ�Ö ÃÖꌙü¸ü −ÖÓ. ³Öæ�ÖÓ›ü �Îú.³Öã�ÖÓ›üÖ“Öê �Öê¡Ö±úôû

(“ÖÖî´Öß)

‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê �Öê¡Ö±úôû(“ÖÖî´Öß)

12� ãú� êú¿ÖŸÖ �ÖÖ¾Ö,וִÖ�ÖÖ−ÖÖ,ü ³Öã�ÖÓ›ü �Îú. ¯Öß-

11, ÃÖꌙü¸ü 14, −Öê¹ýôû14 ¯Öß-11 533.48 17/09/2012 ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

13� ãú� êú¿ÖŸÖ �ÖÖ¾Ö,ôֿÖÖ−Ö³Öæ´Öß,ü ³Öã�ÖÓ›ü �Îú. ¯Öß-

13, ÃÖꌙü¸ü 14, −Öê¹ýôû14 ¯Öß-13 1185.85 17/09/2012 ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

14� ãú� êú¿ÖŸÖ �ÖÖ¾Ö,¾Æêü•Ö/±úß¿Ö ´ÖÖ� ìú™ü,ü ³Öã�ÖÓ›ü

�Îú. ¯Öß-14, ÃÖꌙü¸ü 14, −Öê¹ýôû14 ¯Öß-14 1545.74 9/17/2012 ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

15� ãú� êú¿ÖŸÖ �ÖÖ¾Ö,´ÖÖ� ìú™ü,ü ³Öã�ÖÓ›ü �Îú. ¯Öß-16,

ÃÖꌙü¸ü 14, −Öê¹ýôû14 ¯Öß-16 1647.76 17/09/2012 ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

16� ãú� êú¿ÖŸÖ �ÖÖ¾Ö,Æêü»£Ö ÃÖë™ü¸ü,ü ³Öã�ÖÓ›ü �Îú. ¯Öß-

17, ÃÖꌙü¸ü 14, −Öê¹ýôû14 ¯Öß-17 1185.85 17/09/2012 ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

17� ãú� êú¿ÖŸÖ �ÖÖ¾Ö,ˆªÖ−Öü,ü ³Öã�ÖÓ›ü �Îú. †Öê.‹ÃÖ.-

1, ÃÖꌙü¸ü 14, −Öê¹ýôû14 †Öê.‹ÃÖ.-1 10050 17/09/2012 ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

18� ãú� êú¿ÖŸÖ �ÖÖ¾Ö,�ÖêôûÖ“Öê ´Öî¤üÖ−Öü,ü ³Öã�ÖÓ›ü �Îú.

†Öê.‹ÃÖ.-2, ÃÖꌙü¸ü 14, −Öê¹ýôû14 †Öê.‹ÃÖ.-2 3233.68 17/09/2012 ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

19� ãú� êú¿ÖŸÖ �ÖÖ¾Ö,ˆªÖ−Öü,ü ³Öã�ÖÓ›ü �Îú. †Öê.‹ÃÖ.-

3, ÃÖꌙü¸ü 14, −Öê¹ýôû14 †Öê.‹ÃÖ.-3 540 17/09/2012 ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.

20� ãú� êú¿ÖŸÖ �ÖÖ¾Ö,ˆªÖ−Öü,ü ³Öã�ÖÓ›ü �Îú. †Öê.‹ÃÖ.-

4, ÃÖꌙü¸ü 14, −Öê¹ýôû14 †Öê.‹ÃÖ.-4 432 17/09/2012 ‹´Ö.†ÖµÖ.›üß.ÃÖß.


Top Related