Home >Documents >Anthima Gunafokthru List 2014-15lsgkerala.in/anchalpanchayat/files/2014/11/anchal-pdf.pdf · 5 sF....

Anthima Gunafokthru List 2014-15lsgkerala.in/anchalpanchayat/files/2014/11/anchal-pdf.pdf · 5 sF....

Date post:07-Aug-2020
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • A©¬ {Kma]©mbØv

  12˛mw ]©h’c ]≤XnA¥na KpWt`m‡r]´nI 2014˛15

 • 33

  A\p_‘w

  {Ia\º¿ ]≤XnbpsS t]cv t]Pv \º¿

  1. sF. F. ssh. `h\\n¿ΩmWw (P\d¬) .................................................5˛10

  2. sF. F. ssh. `h\\n¿ΩmWw (Fkv. kn. ]n.) ........................................ 11˛13

  3. ssat\m-dn‰n enÃv `h-\-\n¿ΩmWw .......................................................... 13˛14

  4. IpSn-sh≈ InW¿ \n¿ΩmWw (P-\-d¬) .................................................... 14-˛16

  5. IpSn-sh≈ InW¿\n¿ΩmWw (Fkv. kn. ) ..................................................... 16

  6. Xpd- mb IpSn-sh≈ InW¿ ipNnXz InW-dp-I-fm°n am‰¬ (P-\-d¬) ................ 17˛19

  7. Xpd- mb IpSn-sh≈ InW¿ ipNnXz InW-dp-I-fm°n am‰¬ (]´n-I-PmXn) ................ 19

  8. I°qkv \n¿ΩmWw (P-\-d¬) .............................................................. 20˛23

  9. I°qkv \n¿ΩmWw (]-́ n-I-Pm-Xn) .......................................................... 23˛25

  10. `h-\-]p-\-cp-≤m-cWw (P-\-d¬) ..............................................................25˛31

  11. `h-\-]p-\-cp-≤m-cWw (]-́ n-I-Pm-Xn) .......................................................... 31˛33

  12. {]tXyI I∂p-Ip´n ]cn-]m-e\w (P-\-d¬-̨ -h-\nX) ......................................... 33˛36

  13. ]pXnb Imen-sØm-gpØv \n¿ΩmWw........................................................36˛39

  14. ap -́t°mgn hf¿Ø¬ ....................................................................... 39˛72

  15. ka-{K-hm-g-Irjn .............................................................................. 72˛77

  16. Ipcp-ap-fIv Irjn ............................................................................ 77˛83

  17. Ip‰n-ap√ Irjn ................................................................................ 83˛86

  18. ka{K s\¬Irjn ................................................................................ 86

  19. Xcn-ip-\n-ew-Irjn.................................................................................. 86

  20. ss{UhnwKv ]cn-io-e\w....................................................................... 86˛88

  21. s{]m -̂j-W¬ tImtf-Pp-I-fn¬ ]Tn-°p∂ sadn-t‰m-dn-bkv

  hnZym¿∞n-Iƒ°v kvtImf¿jn∏v ...........................................................88˛89

  22. imco-cn-I-̨ -am-\-knI sh√p-hn-fn-Iƒ t\cn-Sp∂ hnZym¿∞n-Iƒ°v kvtImf¿jn∏v ......... 89

  A©¬ {Kma]©mbØns‚.............................XobXnbnse......................................\º¿ Xocpam\{]Imcw AwKoIcn®

  2014˛15 h¿jsØ hy‡nKX B\pIqey߃°p≈A¥naKpWt`m‡r]´nI

 • 5

  sF. F. ssh. `h\\n¿ΩmWw (P\d¬)hm¿Uv 11. kp[¿Ω DZ-b-̀ -h≥, Gdw, XSn-°mSv ]n. H.2. Pao-e, kPv\m-a≥kn¬, Gdw, XSn-°mSv ]n. H.3. jwkp-Zo≥, aÆ-d-]p-Ø≥ho-Sv, Gdw, XSn-°mSv ]n. H.4. apl-Ω-Zvk-ao¿, hnf-∏p-dØv hoSv, Gdw, XSn-°mSv ]n. H.5. kpPm-X, ssatem-́ p-]pØ≥ho-Sv, Gdw, XSn-°mSv ]n. H6. A\nX Pn., A\n-Xm-̀ -h≥, Gdw, XSn-°mSv ]n. H.7. kXy-̀ m-a, cPn-\n-hm-kv, Gdw, XSn-°mSv ]n. H.8. aRvPp-j, tXm∏n¬ho-Sv, Gdw, XSn-°mSv ]n. H.9. kpl-dm-_o-hn, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, Gdw10. ssie-Pm-i-in-[-c≥, Ncp-hn-f-ho-Sv, Gdw, XSn-°mSv ]n. H.11. sjaow-ap-l-Ω-Zv, sI. sI. lukv, Gdw12. dlp-am-_o-hn, jw\m-a≥kn¬, Gdw13. lko-\, lko-\m-a≥kn¬, Gdw14. tKmhn-µ-cm-Pv, \So-e-gn-IØv hoSv, Gdw15. eoe, {]tam-Zv̀ -h≥, Gdw16 keo-°-Øp-_o-hn, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, Gdw17 dp_o-\m-_ohn18. kpte-Jm-_o-hn, C©-t°m-W-Øp-]p-Ø≥hoSv19. taml-\≥]n-≈, Xp≠n¬]p-Ø≥hoSv20. Fw. Aen-bm-cp-Ip-™v, jm≥a≥kn¬, Gdw21. {iote-J, tXm -́Øn¬ho-Sv, Gdw22. kpPm-_o-Kw, kpPn-\m-a≥kn¬, Gdw23. ssk\-_m-_o-hn, Ncp-hn-f-hoSv, Gdwhm¿Uv 21. _m_p sI., _m_p-hn-em-kw, tNmc-\m-Sv, hS-a¨ ]n. H.2. cLp-\m-Y≥\m-b¿, AJn¬ -̀h≥, Gdw, XSn-°mSv ]n. H.3. apc-fo-[-c≥\m-b¿, kqcy-\n-hm-kv, hS-a¨4. Cµn-c, hnjvWp-hn-em-kw, Gdw, XSn-°mSv ]n. H.5. tim`, ic-Wym-̀ -h≥, tNmc-\m-Sv, hS-a¨ ]n. H.6. Cµn-c, IrjvW-hn-em-kw, tNmc-\m-Sv, hS-a¨ ]n. H.7. A\n¬Ip-am¿, Ifo-e-gn-IØv ]pØ≥hoSv, Gdw8. tkma-cm-P≥, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, Hcp-\S9. sI. hk-¥, kn‘p-hn-em-kw, hS-a¨10. DÆn-Ir-jvW-]n-≈, kpj-am-a-µn-cw, Aºm-e-t°mWw11. _o\ Fkv., sX°pw-I-c-]p-Ø≥ho-Sv, tNmc-\mSv12. jmlp¬ lao-Zv, jwem-a≥kn¬, tNmc-\mSv13. kpss_-Zm-_o-hn, sX°pw-I-c-]p-Ø≥ho-Sv, hS-a¨hm¿Uv 31. hnP-b≥ BNmcn kn., aW-en¬]p-Ø≥hoSv2. kem-lp-±o≥, jmln-\m-a≥kn¬, hS-a¨3. kmap-th¬, B¬_n≥ hnem-kw, Aco-πm®n

 • 6

  4. kt¥m-jvIp-am¿, Ncp-hn-f-]p-Ø≥hoSv5. iIp-¥-f, {]ho¨ -̀h-\w, hS-a¨6. adn-bmΩ (A-Ωn-Wn), knPp-hn-em-kw, Aco-πm®n7. adn-bm-Ω, ‰o\m-hn-em-kw, Aco-πm®n8. cay, tZhn-I-̀ -h≥, hS-a¨hm¿Uv 41. tKma-Xn-b-Ω, kPn hnem-kw, hS-a¨2. kpcpNn _n., Xm∂n-ap-I-fn¬]p-Ø≥ho-Sv, tImafw3. lcn-Zm-k≥, Ip∂pw-]p-dØv hoSv, tImafw4. tim`, NnØn-c, sXt°-a-e-∏p-dw, tImafw5. Cµn-c, ]pØ≥hn-f-ho-Sv, tImafw6. jnPp Fkv., jnPp-hn-em-kw, \mevsk‚ v tImf-\n, tImafw7. tim -̀\, A\o-jv̀ -h≥, tImafw8. A\nX Fkv., IrjvWm-e-bw, tImafw9. cm[ sI., Pb-cm-Pv̀ -h-\w, tImafw10. kpio-e, iymwa-µn-cw, tImafw11. kc-kz-Xn-b-Ω, Pbm-̀ -h-\w, hS-a¨12. DZ-b≥, tImafwhm¿Uv 51. ]pjv]-h-√n, A\ojv hnem-kw, s\Sn-bd ]n. H.2. dmWn-tamƒ F. hn., tZhn-̀ -h-\w, Im´pw-]p-dw, hS-a¨ ]n. H.3. hk-¥-Ip-amcn B¿., cmco-̀ -h≥, Ipcp-hn-t°mWw4. h’e _n., \oXp-̀ -h≥, Ipcp-hn-t°mWw5. KoX, Xp≠p-hn-f-ho-Sv, hS-a¨ ]n. H.6. \q¿÷-lm≥, A\-kva≥kn¬, AK-kvXy-t°mSv7. Aºnfn B¿., _w•m-hn¬ hS-°-Xn¬, s\Sn-bd ]n.-H., aT-Øn¬8. tKm]n, a\p-̀ -h≥, AK-kvXy-t°mSvhm¿Uv 61. kpIp-amcn (A-tim-I≥), AJn¬ -̀h≥, amhnf2. k‘y, A©p-̀ -h≥, Aco-πm-®n ]n. H., amhnf3. B\-µ-h-√n, jn_p-̀ -h≥, s\Sn-bd ]n. H., B¿®¬4. {]km-Zv, ]dºp-tIm-WØv hoSv, B¿®¬5. _o\, _o\-hn-em-kw, s\Sn-bd ]n.-H., B¿®¬6. APn-tam≥, X´m-c-t°m-́ p-Ip-∂n¬ho-Sv, B¿®¬7. hmkp-tZ-h≥]n-≈, tcmln-Wn, B¿®¬8. ca-Wn, ca-Wn-hn-em-kw, B¿®¬9. btim-[-c≥, kn‘p-̀ -h≥, B¿®¬10. Xpf-ko-[-c≥, iymw\n-hm-kv, Bco-πm-®n, I\m¬11. teJ, Ncp-hn-f-ho-Sv, s\Sn-bd ]n.-H., B¿®¬12. kp\n, Ncp-hn-f-ho-Sv, s\Sn-bd ]n.-H., B¿®¬13. kPo-hv, Icn-°-Øn¬ho-Sv, Aco-πm®n ]n.-H., amhnf14. kc-kz-Xn, Ip∂pw-]p-dØv hoSv, I\m¬ PwKvj≥15. Zo], Iogv\n-e-]p-Ø≥ho-Sv, s\Sn-bd ]n.-H., B¿®¬

 • 7

  hm¿Uv 71. joe, BXnc\nhmkv, sh≈mcwIp∂v, s\Snbd2. tim`, tim`m-e-bw, tImf-®n-d, s\Sn-bd3. ssje-P, ssje-P-a-µn-cw, s\Sn-bd4. Aw_p-Pm-£n, _nPp-hn-em-kw, s\Sn-bd5. cm[ Un., ku]¿Æn-I, s\Sn-bd6. kpPm-X, caym-̀ -h≥, sh≈m-cw-Ip∂v7. kpP, _nPp-hn-em-kw, s\Sn-bd8. im¥, sshimJv aµn-cw, s\Sn-bd9. cP\n F¬., cay-hn-em-kw, s\Sn-bd10. {]Xo-jv, {]Xojv \nhm-kv, tImf-®nd11. kpP, _nPp-hn-em-kw, s\Sn-bd12. Kncn-Pm-Ip-am-cn, _nµp-hn-em-kw, sh≈m-cw-Ip-∂v, s\Sn-bdhm¿Uv 81. {]nPn, amaq-́ n¬ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv2. A\o-k-_o-hn, Dgn-™-hn-f-hoSv3. iyma-f, B`n-cman `h≥4. ]¶-Pm-£n, hen-b-hn-f-hoSv5. kpPm-X, kqcy-̀ -h≥6. ]n. Pn. l¿j-Ip-am¿, ]pjv]-aw-K-eØv hoSv7. B_n-\, Bjn-am-a≥kn¬hm¿Uv 91. kn‘p, _nPp-̀ -h≥, AK-kvXy-t°mSv2. aWn, Xmsg-hn-f-hoSv3. cm[m-Ir-jvW-]n-≈, ambm-̀ -h≥4. {ioIp-am¿, Ipam¿ -̀h≥5. Hma-\, tate-hn-f-hoSv6. iyma-f, iin-hn-emkw7. tim -̀\-Ip-am-cn, Ce-™n-hoSv8. hnP-b-Ω, hnt\m-Zv̀ -h≥9. cXv\Ω Fw. F¬., cmlp¬ -̀h≥10. I\-I-Ω-c-a-W≥, sI. B¿. ̀ h≥11. cXv\Ω sI., Imtcm v́ ]pØ≥hoSv12. A\n¬Ip-am¿, hSt°-hn-f-hoSv13. kn. cmP≥, Imhp-hn-f-hoSvhm¿Uv 101. im¥-Ip-amcn (j¨ap-J≥), Nn‰q¿ ]Sn-™m-‰-Xn¬, AK-kvXy-t°mSv2. at\m-l-c≥, Acp¨ -̀h≥, AK-kvXy-t°mSv3. \ujm-Zv, I√pw-]p-dØv lukv, AK-kvXy-t°mSv4. tim -̀\, j◊p-J-hn-em-kw, AK-kvXy-t°mSv5. s]m∂-Ω, Aº-\m v́ hoSv, AK-kvXy-t°mSvhm¿Uv 111. ssjP, dPo\ No∏p-h-b¬, A©¬2. kc-k-Ω, Ncp-hn-f-ho-Sv, AK-kvXy-t°m-Sv, A©¬3. dmln-e-_o-hn, No∏p-h-b¬ hS-t°-I-c-]p-Ø≥hoSv, A©¬

 • 8

  4. keo-\-_o-hn, I_o¿a≥kn¬, No∏p-h-b¬, A©¬5. cam-tZ-hn, No∏p-h-b¬]p-Ø≥ho-Sv, A©¬6. kn‘p, hnP-b-hn-em-kw, AK-kvXy-t°m-Sv, A©¬7. kpl-dm-_o-hn, No∏p-h-b¬]p-Ø≥ho-Sv, A©¬8. KoXm-Ip-am-cn, caym-̀ -h≥, No∏p-h-b¬, A©¬hm¿Uv 121. X¶-a-Wn, _nPp-hn-em-kw, Xg-ta¬, A©¬2. s]m∂-Ω, Ac-hn-µ-̀ -h≥3. cmPo-h≥, ]cp-Øn-hn-f-hoSv4. hkp-a-Xn, Ip∂-Øp-hoSv5. ]mdp-°p-́ n-A-Ω, Pb-a-µncw6. iIp-¥-f, iIp-¥-f-̀ -h≥7. ko\m-a-[p, kmP≥\n-hmkv8. ca-Wn, tam\n-jm-̀ -h≥9. cm[m, Ip∂m-\-hoSvhm¿Uv 131. c©p, thß-hn-f-ho-Sv, Xg-ta¬2. kc-k-Ω, kc-kz-Xn-hn-em-kw, Nqc-°pfw3. KoX, A\o-jv ̀ h≥, Xg-ta¬4. A_vZpƒkemw, tXm -́Øn¬hoSv, Xg-ta¬5. cam-h-Xn-A-Ω, A©-\-\n-hm-kv, h°w-ap°v6. cm[, sX‰n-hn-f-ho-Sv, Nqc-°pfw7. eoe, cmtP-jv̀ -h≥, h°w-ap°v8. tim -̀\, tdmUvhnf-ho-Sv, h°w-ap°v9. ssk\w_ohn, dko\ a≥kn¬, Xg-ta¬10. h’-e, sX‰n-hn-f-ho-Sv, Nqc-°pfw11. Ie, Inc¨ -̀h≥, Xg-ta¬12. kPn, kPnXv`h≥, Xg-ta¬13. djo-Z, jw\m-a≥kn¬, Xg-ta¬14. im¥, tdmUvhnf-ho-Sv, Xg-ta¬hm¿Uv 141. _n\n, hmg-hn-f-ho-Sv, Xg-ta¬2. eXn-I, eXn-I-hn-emkw3. KoX, KoXm-̀ -h≥, Xg-ta¬4. im¥-Ω, Ncp-hn-f-hoSv5. tj¿fn, tPm_n-̀ -h≥6. Hma-\-°p-́ n, ]fl-\m-̀ -hn-emkw7. kp¬^Øv, s]cpw-ssI-X-hoSv8. ao\m-£n, h’-em-̀ -h≥9. N{µn-I, N{µ-hn-emkwhm¿Uv 151. kpss_-Zm-_o-hn, tIm -́hn-f-hoSv2. F≥. {]Im-iv, tImbn-°¬hoSv3. A_vZp¬ hmln-Zv, ]≈n-h-S-°-Xn¬4. dmln-e-_o-hn, No∏p-h-b¬h-S-t°-°-c-]p-Ø≥hoSv5. keo\ I_o¿, No∏p-h-b¬ I_o¿ a≥kn¬

 • 9

  hm¿Uv 161. Cµn-cm-tZhn F¬. AJn-em-̀ -h≥2. eoem-Ip-am-cn, tX°p-hn-f-]p-Ø≥hoSv3. Pb-Ip-am-cn, I√-d-Ip-∂n¬hoSv4. lcn-Zm-k≥, ]md-bv°m-́ p-hoSv5. ]pjv]-I-e, ]pØ≥hn-f-hoSv6. Xpf-ko-[-c≥, awK-e-Øp-hoSv7. kc-kz-Xn-A-Ω, Ipgnw-]p-c-bn-S-Øn¬hoSv8. tKm]meIrjvW-]n-≈, cma-hn-emkw9. _me-Ir-jvW-]n-≈, cmPn-hn-emkw10. Pb-{io, Pb-a-µncw11. Cµn-c, I√-d-Ip-∂n¬hoSv12. Xpf-ko-̀ m-bn, {ioe-£van-̀ -h≥13. ]flm-h-Xn-A-Ω, kn‘p-hn-emkw14. _nµp-cmPp, Xp≠p-hn-f-In-g-°-Xn¬15. cmtP-jv, cmPo-hv̀ -h\w16. kc-kz-Xn-A-Ω, teJm-̀ -h≥17. ambm-Ip-amcn, tZhp-hn-emkw18. cP-\n, cmPohv aµncw19. Dj, Aco-°¬h-S-°-Xn¬20. iyma-f-b-Ω, sXt°-hn-f-]p-Ø≥hoSv21. Hma-\, tcjvam-̀ -h≥22. cmPn F. B¿., XncphmXnc23. iyma-f-b-Ω, sXt°-hn-f-]p-Ø≥hoSv24. kc-k-Ω sP., πmhn-f-sX-°-Xn¬25. kc-kz-Xn-A-Ω, hn\p-̀ m-h≥26. aRvPpj chn-Ip-am¿, ]md-bv°m-́ p-hoSv27. Ip™n-°p-́ n-A-Ω, {io -̀h≥28. e£van, e£van-hn-emkw29. koXm-e-£van, tate Nn‰-gn-I-Øp-hoSvhm¿Uv 171. tPymXn-Ip-am¿, hS-t°-hn-f-hoSv2. joem-Ip-am-cn, ]pXn-b-]m-e-hnf-hoSv3. kpj-a, iymw -̀h≥ (hoSv sabn‚-\≥kv sImSpØp)4. X¶-∏-\m-Nmcn, h -́b-Øv]p-Ø≥hoSv (hoSv sabn‚-\≥kv sImSpØp)5. kpIp-am-cn-b-Ω, A`n-emjv ̀ h≥6. dln-bm-\Øv _ohn, sImSn-hn-f-hoSv7. efn-X-Ω, hn\o-jv -̀h≥8. kc-kz-Xn-A-Ω, h -́b-Øv]p-Ø≥hoSv9. hnP-b≥, k‘ym-̀ -h≥10. Hma-\-A-Ω, Ipf-t°m-́ p-X-S-Øn¬11. eoem-h-Xn-A-Ω, ]md-°m-́ p-Ip-gn-hn-f-hoSv12. hk-¥, Ncp-hn¬In-g-°-Xn¬13. iin-I-em-tZ-hn, ARvPp-̀ -h≥

 • 10

  14. Cµn-cm-̀ m-bn-A-Ω, joPm-̀ -h≥15. tim -̀\-Ip-am-cn, hn\o-Xm-hn-emkw16. eo\, Ncp-hn¬In-g-°-Xn¬17. kt¥m-jv, ]Sn-™m-sd-hn-f-]p-Ø≥hoSv18. hnP-b-Ω, ]md-bv°m-́ p-Ip-gn-hn-f-hoSv19. sP. im¥-Ω, cmPo-̀ -h≥20. Aºnfn Fkv., APnXv`h≥21. P_-em-̀ m-bn, tImSn-bm v́hoSv22. {]k-∂-Ip-am-cn, {]ho-Wm-̀ -h≥23. k‘y, Icn-ºn≥Nm-en¬]p-Ø≥hoSv24. _me-Ir-jvW≥, kp_n-hn-emkw25. {]k-∂-Ip-am¿, IrjvWm-ebwhm¿Uv 181. KoX, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, D≈-∂q¿2. KoXm-a-Wn, ]Sn-™m-sd-hn-f-ho-Sv, Gdw3. kanX Fkv. Fkv., Bbn-eym-̀ -h≥, Gdw4. A\n-e, kz]v\m-̀ -h≥, Gdw5. kpj-a, kpj-am-a-µn-cw, Gdw6. kn‘p, I√p-hn-f-ho-Sv, Gdw7. eoemΩ sPbnw-kv, ]mtem-́ v]p-Ø≥hoSv8. tim -̀\m-tZ-hn, kt¥m-jv̀ -h≥, Gdw9. cm[m-Ir-jvW≥, Xp≠p-hn-f-ho-Sv, Gdw10. eoe, aRvPpjm aµn-cw, Gdw11. knknen tPm¿÷v, ]mtem-́ v]p-Ø≥hoSv12. tagvkn tPm¨Ip-́ n, ]mtem v́]pØ≥hoSv13. hnP-b-Ip-am¿, Xp≠p-hn-f-ho-Sv14. tIi-h-]n-≈, Knco-jv -̀h≥, Gdw15. cm[m-a-Wn, Ip∂-Øp-ho-Sv, Gdw16. im¥-Ω, Pb-Ir-jvW-̀ -h≥, Gdwhm¿Uv 191. hnP-b≥, k‘ym-̀ -h≥2. \njm-d-Øv, \Po-_m-a≥kn¬3. ktcm-Pn-\n-A-Ω, s]cn-t™-en-tIm-WØvhoSv4. Cµn-cm-tZ-hn, IrjvW-hn-emkw5. tim`, Ing-t°-hn-f-hoSv6. sseem-_o-hn, ssjam a≥kn¬7. eoem-a-Wn-A-Ω, kPn-Xv\n-hmkv8. KoXm-a-Wn, ]Sn-™m-td-hn-f-hoSv9. cmP-e-£van, DZbcmPn10 tim`, Ing-t°-hn-f-In-g-°-Xn¬11. Ban-\, hb-en-d-°ØvhoSv12. kp¬_-Øv, dnbm-kva≥kn¬13. kpl-dm-_o-hn, t]mßpw-ap-I-fn¬hoSv

 • 11

  sF.-F.-ssh. `h\\n¿ΩmWw (]´n-I-PmXn)hm¿Uv 11. sIm®p-sN-dp-°≥, πmhn-f-ho-Sv, h≈mw-Ipgn2. s]mSn-®n, πmhn-f-ho-Sv, h≈mw-Ipgn3. cmtP-{µ≥, cmtP-jv̀ -h≥, Gdwhm¿Uv 21. a[p, ]mtßm-́ p-]p-Ø≥ho-Sv, tNmc-\mSv2. Cµn-c, A\p-{io-̀ -h-\w, ae-h´whm¿Uv 31. am[-h≥, XS-Øn¬ho-Sv, hS-a¨2. \n¿Ω-e, Ncp-hn-f-ho-Sv, Aco-πm®n3. tNmX, Ncp-hn-f-ho-Sv, Aco-πm®n4. iyma-f, Ncp-hn-f-ho-Sv, Aco-πm®nhm¿Uv 41. tKm]m-e≥, sImt√m-WØv hoSv, hS-a¨2. h’-e, at\m-Pv̀ -h≥, sXs°-a-e-∏pdw3. cmP-Ω, thß-hn-f-ho-Sv, hS-a¨4. kc-k-Ω, kt¥m-jv̀ -h≥, hS-a¨hm¿Uv 51. Ipam-cn, jo_m-̀ -h≥, AK-kvXy-t°m-Sv, A©¬ ]n. H.hm¿Uv 61. ]pjv]mw-K-Z≥, kXo-jv̀ -h≥, tXm´w-ap°v2. ]pjv]-cm-P≥, cmtP-jv -̀h≥, s\Sn-bd ]n. H., B¿®¬3. inip-]m-e≥, πmhn-f-In-g-°-Xn¬ho-Sv, ]p√-cn-tbmSv4. DÆn-Ir-jvW≥, apf-aq-́ n¬ta-e-Xn¬, ]p√-cn-tbmSv5. kpIp-am-c≥, kpa-hn-em-kw, D®n-t°mSv6. Xpf-ko-[-c≥, πmhn-f-In-g-°-Xn¬7. Xpf-ko-[-c≥, Ncp-hn-f-ho-Sv, D®n-t°mSvhm¿Uv 91. {]nb-tamƒ, hnjvWp-hn-em-kw, AK-kvXy-t°mSv2. thWp-Ip-am¿ (am-b), s]mcp-∂-e-gn-IØv sX°-Xn¬hoSv, AK-kvXy-t°mSv3. cm[, Ncp-hn-f-hoSv, AK-kvXy-t°mSv4. Hma-\ kPp-, kt¥m-jv̀ -h≥, AK-kvXy-t°mSv5. imc-Z, cLp-̀ -h≥, AK-kvXy-t°mSv6. X¶-∏≥, A\o-jv̀ -h≥, AK-kvXy-t°mSvhm¿Uv 101. aWn. kn., _nPn-̀ -h≥, e£w-ho-Sv, AK-kvXy-t°mSvhm¿Uv 111. hmk-¥n, {iotZ-hn-̀ -h-\w, No∏p-h-b¬, A©¬2. Aºn-fn, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, No∏p-h-b¬, A©¬3. imen\n Fkv., sam -́epw-hn-f-ho-Sv, No∏p-h-b¬4. IrjvW≥Ip´n kn., Nn©p-̀ -h-\w, AK-kvXy-t°mSv, A©¬5. AΩn-Wn, Ncp-hnfhoSv, No∏p-h-b¬, A©¬6. aWn, Ncp-hn-f-ho-Sv, No∏p-h-b¬, A©¬7. B\-µ-h-√n, Ncp-hn-f-ho-Sv, No∏p-h-b¬, A©¬8. ca-Wn, ]pfn-aq-́ n¬ho-Sv, No∏p-h-b¬, A©¬9. X¶-Ω, Ncp-hn-f-ho-Sv, No∏p-h-b¬, A©¬

 • 12

  hm¿Uv 121. sI. kptem-N-\, t£{X-Kn-cn-]p-Ø≥ho-Sv, Xg-ta¬

  hm¿Uv 131. kptc-jv, kqcy-hn-em-kw, Nqc-°pfw2. kc-k-Ω, acp-Xn-aq-́ n¬ho-Sv, h°w-ap°v3. im¥, iymwem¬ aµn-cw, Nqc-°pfw4. cm[m-a-Wn, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, Xg-ta¬5. tKma-Xn, ssjPp-̀ -h≥, Xg-ta¬6. sN√-Ω, ]d-¶n-amw-hn-f-ho-Sv, Xg-ta¬7. kc-k-Ω, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, Nqc-°pfw8. koX, kpP-̀ -h≥, Nqc-°pfw9. Ip´n, aq¿Øn-hn-f-ho-Sv, Xg-ta¬10. \fn-\n, \fn-\n-hn-em-kw, Xg-ta¬11. ]¶-Pm-£n, Ncp-hn-f-ho-Sv, Xg-ta¬12. kpj-a, πmhn-f-ho-Sv, Xg-ta¬13. _m_p, ]med Imh-øØvhoSv14. kn‘p Fkv., \µ-\w, Xg-ta¬

  hm¿Uv 141. Kucn-°p-́ n, ambm-̀ -h≥2. Pm\-Ω, an\n-hn-emkw3. an\n, iyma-fm-̀ -h≥4. h’-e, XS-Øn-hn-f-hoSv5. ca-Wn, an∂qkv6. efn-X, A\o-jv̀ -h≥7. cm[, Xm\n-hn-f-hoSv8. AΩn-Wn, Ncp-hn-f-hoSv9. kpa-Xn, kpta-jv̀ -h≥

  hm¿Uv 151. sI. imc-Z, No∏p-h-b¬ tXm -́Øn¬hoSv2. ]pjv]-eX cmPp, Ncp-hn-f-Ip-∂p-hnfhoSv

  hm¿Uv 161. hmk-¥n, hrµ-̀ -h≥2. efn-X, jmPn-hn-emkw3. Hma-\-°p-́ ≥, Imcy-d-hoSv4. {ioe-X, eXm-̀ -h≥

  5. aWn-b≥, Imcy-d-hoSv

  hm¿Uv 171. s]mSn®n, ]Sn-™m-‰n≥I-c-]p-Ø≥hoSv2. e£van, tImSn-bm v́ ]pØ≥hoSv3. {]k-∂, Ip∂pw-]p-dØv hoSv4. Hma-\, Ip∂pw-]p-dØv hoSv5. tZh-In, Icn-ºn≥Nm-en¬]p-Ø≥hoSv

 • 13

  hm¿Uv 181. ca-Wn, D®n-t°m-Sv, Ip∂pw-]p-dØvhoSv, Gdw2. X¶-Ω, Ip∂pw-]p-dØvXmg-Xn¬, Gdw3. _n‘p, Icn-°-Øn¬ho-Sv, Gdw4. kt¥m-jv, D≈-∂q¿tIm-WØvhoSv, Gdw5. Bi, Bim-̀ -h≥, Gdw6. {ioI-e, ]mtem-́ vN-cp-hn-f-ho-Sv, Gdw7. an\n, D®n-t°mSvhoSv, Gdw8. N{µ≥, Icn-°-Øn¬hoSv9. B\-µ≥, Icn-°-Øn¬10. sN√-Ω, D®n-tIm-Sv, tae-Xn¬11. X¶-a-Wn, D®n-tIm-Sv, tae-Xn¬12. cmP-Ω, ImtcmSv sam -́epw-hn-f-ho-Sv, Gdwhm¿Uv 191. s]mSn-b≥, _n\p-̀ -h≥, s]cn-t™-en-t°mWw2. kpaw-K-e,- N-cp-hnfhoSv, Gdw3. e£van, e£w-ho-Sv, Gdw4. iin-[-c≥, imen-\n-hn-em-kw,- h-S-a¨5. kp\n-X, s\Sp-hn-f-ho-Sv, Gdw

  ssat\m-dn‰n enÃv `h\\n¿ΩmWwhm¿Uv 41. tacn-°p´n ss\\m≥, \m≥kn hn√, tImafw2. sjao-e, ̂ mØna a≥kn¬, tImafwhm¿Uv 71. \ko-a-_o-hn, \hmkv a≥kn¬, AK-kvXy-t°m-Sv, s\Sn-bdhm¿Uv 101. Pn≥kn, Un.-Fw. tIm¨sh‚ v, sdkn-U≥kv, AK-kvXy-t°mSv

  hm¿Uv 111. keo-\m-_o-hn, I_o¿ a≥kn¬, No∏p-h-b¬2. ssjP, dPo\m a≥kn¬, No∏p-h-b¬, A©¬

  hm¿Uv 121. djo-Zm-_o-hn, tjXva≥kn¬, Xg-ta¬, A©¬2. eØo-̂ m-_o-hn, dq_n-a-µncw3. kao-Zm-_o-hn, k≥lm-Zva≥kn¬hm¿Uv 171. sjco v̂, Ncp-hn-f-]p-Ø≥hoSv2. Pao-e, tate-hn-f-]p-Ø≥hoSv

  hm¿Uv 181. dko-\, F≥.-B¿. a≥kn¬, Gdw2. ko\, ]mtem-́ v]p-Ø≥hoSv, Gdw3. A\o-k, aqe-hn-f-ho-Sv, Gdw4. \ko-am-_o-hn, jm\-hmkv a≥kn¬, Gdw

 • 14

  5. k_n-b, Pm-kvan≥a≥kn¬, Gdw6. B_n-Zm-_o-hn, k¿Pn-\m-a≥kn¬, Gdw7. djo-Zm-_o-hn, ]mtem´v Ncp-hn-f-hoSv, Gdw8. sj^o-Jv, t]mßpw-ap-I-fn¬ Ncp-hn-f-hoSv9. Pmkvan≥, APva¬ a≥kn¬, Gdw10. \_o-k, CS-bn-e-ho-Sv, Gdw11. sFjm-_o-hn, Ncp-hn-f-]p-Ø≥hoSv12. hlm-_v, Xg-bv°m-́ v]p-Ø≥hoSv, Gdw

  IpSn-sh≈ InW¿\n¿ΩmWw (P\-d¬)hm¿Uv 11. j°o-e, jl-\mkv a≥kn¬, Gdw2. k^o-e, sXßp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, Gdw3. {ioP, CS-bn-e-gn-IØv hoSv, Gdwhm¿Uv 21. Nn{Xm-a-Wn-b-Ω, Nn{Xm-e-bw, tNmc-\mSv2. cmP-Ω, ]me-hn-f-ho-Sv, tNmc-\mSv3. `hm-\n, Ipgn-¶m-e-bn¬ho-Sv, tNmc-\mSv4. Cµn-cm-Ω, tImam-́ p-ho-Sv, tNmc-\mSv5. ]pjv]-h-√n, kp[o-jv̀ -h≥, tNmc-\mSvhm¿Uv 31. {]k-∂-Ip-amcn ]n., aW-en¬]p-Ø≥hoSv2. F≥. hnP-b≥, an\p-hn-em-kw, Hcp-\S3. im¥-Ip-am-cn, sXt°-SØv hoSv,4. {]`, Bim-hn-emkw5. {]k-∂, caym-hn-emkwhm¿Uv 41. kn‘p, imc-Zm-\n-e-bw, tImafw2. kn‘p, ]pØ≥hn-f-ho-Sv, tImafw3. Kncn-Pm-Ip-am-cn, KoXm-̀ -h≥, tImafw4. tZh-Zm-k≥ sI., tZhnXm ̀ h-\w, tImafwhm¿Uv 51. Hma-\, Nmen¬]p-Ø≥ho-Sv, Ipcp-hn-t°mWw2. tkmWn-b, tkmWn-b-a-µn-cw, AK-kvXy-t°mSv3. \n¿Ω-e. sI., \n¿Ω-e-̀ -h-\w, Aco-πm®n ]n. H.4. kl-tZ-h≥, kPohv hnem-kw, s\Sn-bd ]n. H.5. Pb-cm-Pv, e£van-hn-em-kw, Aco-πm®n ]n.-H.6. kpZ¿i-\≥, IrjvWm-e-bw, Ipcp-hn-t°mWwhm¿Uv 61. KoX-Ip-am-cn, \oXp-̀ -h≥, Aco-πm®n ]n. H., amhnf2. _o\ hnZy-̀ -h≥, s\Sn-bd ]n.-H., D®n-t°mSv3. kp[¿Ω, Nn{X-tPym-Xn-kv, s\Sn-bd ]n. H., D®n-t°mSv4. cXv\-Ω, taml-\-hn-em-kw, s\Sn-bd ]n. H., B¿®¬5. A∂-Ω-tXm-a-kv, kPn-̀ -h≥, Aco-πm®n ]n. H.6. ]fl-Ip-am-cn, Ipcp-hn-Ø´Øv hoSv, B¿®¬7. efn-X-Ip-am-cn, e£van-hn-em-kw, s\Sn-bd ]n. H., B¿®¬hm¿Uv 7

 • 15

  1. ]mcn-jm-_o-hn, acp-Xn-hnf ]Sn-™m-‰-Xn¬, AK-kvXy-t°m-Sv, s\Sn-bd ]n. H.2. N{µ-a-Xn, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, s\Sn-bd3. eXn-Im-a-Wn, F.-hn.-̀ -h≥, s\Sn-bd4. Ip™p-tamƒ, cXo-jv̀ -h≥, s\Sn-bd

  hm¿Uv 81. _nµp {]k-∂≥, hS-°-S-Øp-ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv2. kptem-N-\, cay{io3. ap_o-\, Fw.-F-kv. a≥kn¬

  hm¿Uv 91. ]pjv]-e-X, e£van-hn-em-kw, AK-kvXy-t°mSv2. tla-e-X, sIm®p-]p-Ø≥ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv3. cXv\Ω Fkv., kXo-jv̀ -h≥, AK-kvXy-t°mSv4. eXn-I-Ip-am-cn, ambm-̀ -h≥, AK-kvXy-t°mSv5. kc-kz-Xn-b-Ω, _nPp-̀ -h≥, AK-kvXy-t°mSv6. hk-¥, sXß-øØv ]pØ≥ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv

  hm¿Uv 101. hk-¥, Zo]nI `h≥, A©¬2. ssj\n-_o-Kw, BZn¬ a≥kn¬

  hm¿Uv 111. Ip´≥\m-b¿, ]md-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, Xg-ta¬, A©¬2. kpss_-Z-_o-hn, a≥kmZv a≥kn¬, No∏p-h-b¬3. Ak-\m-cp-Ip-™v, ]≈n-bmw-tIm-WØvhoSv, Xg-ta¬, A©¬

  hm¿Uv 121. tim`\ sP., hnPn-Xm-̀ -h≥, Xg-ta¬2. KoXm-Ip-am-cn, -πmhnfho-Sv, Xg-ta¬

  hm¿Uv 131. hnP-b-Ω, a\p-̀ -h≥, h°w-ap°v2. Ppssa-e-Øv_o-hn, sj^oIv a≥kn¬, Xg-ta¬

  hm¿Uv 141. Ip™p-tamƒ, _nµp-̀ -h≥2. cp‹n-Wn-A-Ω, tim -̀\-hn-emkw3. sFj-Øv, s]cpw-ssI-X-]p-Ø≥hoSv4. hmam-£n, ]pXp-h-en¬hoSv5. _n\p-tam≥, ssIemkw

  hm¿Uv 151. ca-Wn, A`n-em-jv -̀h≥, No∏p-h-b¬2. h¿§o-kv, ]pØ≥hn-f-Nm-ß-bn¬hoSv3. A_vZp¬J-cow, Ip∂p-hn-f-hoSv

  hm¿Uv 161. atl-iz-cn, s\Sn-b-hn-f-]p-Ø≥hoSv2. Pb-Ip-am-cn, I√-d-Ip-∂n¬hoSv3. Pb-{io, ]md-bv°¬]p-Ø≥hoSv4. Hma-\-A-Ω, hnf-bn¬hoSvhm¿Uv 17

 • 16

  1. kc-kz-Xn, kcn-Xm-̀ -h≥2. im¥-Ω, cmtP-jva-µncw3. ssjem-_o-hn, jm^nbm a≥kn¬4. kpP sP., Ncp-hn-f-]p-Ø≥hoSv5. kc-kz-Xn-A-Ω, kqcy-aw-K-eØvhoSv6. P_-em-̀ m-bn, tImSn-bm v́hoSv7. kp\n-X, sshim-Jv̀ -h≥8. tim -̀\-Ip-am-cn, hn\o-Xm-hn-emkw9. Aºn-fn, h -́b-Øv]p-Ø≥hoSv10. tKm]n-\m-Y≥, tImSn-bm-́ v]p-Ø≥hoSv11. hnt\m-ZvIp-am¿, kwKo-X-hn-emkw

  hm¿Uv 181. \nk, B¿. B¿. hn√, Gdw2. kc-kz-Xn, tImWØvhoSv, Gdw3. dwem-_o-hn, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, Gdw4. adn-bm-Ω, ]mtem-́ v]p-Ø≥ho-Sv, Gdw5. im¥, imen-\n-̀ -h≥, Gdw6. keo-\, hb-en¬]p-Ø≥ho-Sv, Gdw

  hm¿Uv 191. Akp-am-_o-hn, kp[o¿a≥kn¬2. ap_o\ F., e£w-hoSv3. hmkp-tZ-h≥, A`n-em-jv̀ -h≥4. ]mØp-j, ]mØpj a≥kn¬

  InW¿ \n¿ΩmWw (Fkv. kn)hm¿Uv 21. aRvPp, aRvPp-a-µn-cw, ae-h´w

  hm¿Uv 41. amb Fkv. aRvPp hnem-kw, tImafw

  hm¿Uv 91. eoem, \µp-̀ -h≥, AK-kvXy-t°mSv

  hm¿Uv 131. Ip´n, aq¿Øn-hn-f-ho-Sv, Nqc-°pfw

  hm¿Uv 171. kptc-{µ≥, hnf-bn¬h-S-°-Xn¬hoSv2. kpa-Xn, hnf-bn¬ hS-°-Xn¬3. {]k-∂, Ip∂pw-]p-dØv hoSv4. cta-iv, sh¨a-Wn-tbmSv

 • 17

  Xpd- mb IpSn-sh-≈-In-W¿ ipNn-Xz-In-W-dp-I-fm°n am‰¬ (P-\-d¬)hm¿Uv 11. Atim-I≥, F_n-̀ -h≥2. tkm^n-b, Ncp-hn-f-]p-Ø≥hoSv3. im¥-Ω, Nmh-c-gn-IØv hoSvhm¿Uv 21. ]n. sI. e£va-W≥, kt¥m-jv̀ -h≥, tNmc-\mSv2. kvanX, B¬_n≥ -̀h≥, Hcp-\S3. cXv\-Ω, teJm-k-Z-\w, tNmc-\mSv4. _nµp _n., _nPp-hn-em-kw, ae-h´w5. kc-kz-Xn, kpPn-Xv̀ -h≥, hS-a¨6. cXojv B¿., CS-°p-fØv hoSv, Gdw7. kp¬^m-_o-hn, \mkn-\m-a≥kn¬, hS-a¨

  8. hnP-b-Ip-am-cn, CS-°p-fØv hoSv, Gdw

  hm¿Uv 31. kn‘p B¿., kn‘p-̀ -h≥2. t{Kkn-ss_-Pp, Ipcn-»Sn ]pØ≥hoSvhm¿Uv 41. \n¿Ω-e, k‘ym-̀ -h≥, tImafw2. an\n Fkv., D{Xm-Sw, tImafw3. kpPm-X, e£van-hn-em-kw, Xm∂n-ap-Iƒ4. ambm-hn-P-b≥, an\n-hn-em-kw, tImafw5. hkp-‘-c, _nPp-hn-em-kw, hS-a¨6. B\-µ-h√n _n., Pbm-̀ -h-\w, hS-a¨7. _nµp sI., hnjvWp-̀ -h≥, hS-a¨8. DZ-b-Ip-am-cn, A\-µp-̀ -h≥, tImafw9. \nΩn, Ip∂p-hn-f-ho-Sv, tImafwhm¿Uv 51. cmP-Ω, an\n-̀ -h≥, Ipcp-hn-t°m-Ww, s\Sn-bd ]n.-H.2. iyma-f-bΩ B¿., kc-kz-Xn-̀ -h≥, B¿®¬, s\Sn-bd ]n.-H.3. ssjePm F≥, taml-\-hn-em-kw, Im´pw-]p-dw, hS-a¨ ]n.-H.4. ]mh-\, ̀ mh-\m-a-µn-cw, Ipcp-hn-t°m-Ww, Aco-πm®n ]n.H5. cXv\-Ω, Xp≠p-hn-f-ho-Sv, Im´pw-]p-dw, hS-a¨ ]n. H6. kPn-\m-cm-tP-{µ≥, {io\n-e-bw, s\Sn-bd ]n. H.

  hm¿Uv 61. kc-kz-XnAΩ, lmh-\w, s\Sn-bd ]n. H., B¿®¬2. joe, klym-{Zn, s\Sn-bd ]n. H., B¿®¬3. kp[m-a-Wn, Pm\-In-hn-em-kw, Aco-πm®n4. at\mPv (tIm-a-f) Bcy-̀ -h≥, amhnf

 • 18

  hm¿Uv 71. kptem-N-\, _nµp-hn-em-kw, s\Sn-bd2. Ipam-cn-b-Ω, Ipam-cn-hn-em-kw, s\Sn-bd3. iim-¶≥\mb¿, kt¥m-jv̀ -h≥, s\Sn-b-d, sh≈m-cw-Ip∂v4. Hma-\, hnP-b-hn-em-kw, s\Sn-bd5. iyma-f, _n\p-hn-em-kw, s\Sn-bd6. apc-fo-[-c≥, s\Sn-bd

  hm¿Uv 81. _nPn-tamƒ, kp_n≥\n-hm-kv, AK-kvXy-t°mSv2. kt¥m-jvIp-am¿, atßm v́ s]mbvI3. {ioP-Ip-am-cn, N{µ-Im¥whm¿Uv 91. inh-cm-a-]n-≈, sXßp-]-W-]p-Ø≥ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv2. iyma-fm-tZ-hn, ic-Xv ̀ -h≥, AK-kvXy-t°mSv3. kc-k-Ω, Pn., kc-kz-Xn-hn-em-kw, AK-kvXy-t°mSv4. {io[-c≥]n-≈, {iohn-em-kw, AK-kvXy-t°mSv5. cLp-cm-P≥]n-≈, aÆq¿ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv6. _nµp-Ip-am-cn, {]W-hw, AK-kvXy-t°mSv7. Xpf-ko-̀ m-bn, tcmln-Wn, AK-kvXy-t°mSv8. caWn Pn., A\o-jv̀ -h≥, AK-kvXy-t°mSv9. {ioP, {iocm-Kw, AK-kvXy-t°mSvhm¿Uv 101. cm[m-aWn kn., Ipgn-hn-f-ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv2. I\-IΩ kn. Fkv., civan ̀ h≥, AK-kvXy-t°mSv3. cmP-Ω, Aº-\m v́sX°-Xn¬, AK-kvXy-t°mSv4. tbml-∂m≥, hS-t°-Ip-∂-Øv]p-Ø≥ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv

  hm¿Uv 131. A\n¬Ip-am¿ Pn., Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, h°w-ap°v2. Zmtam-Z-c≥, dnbm-̀ -h≥, h°w-ap°v3. cmtP-{µ≥ B¿., c©n-\n-hn-em-kw, Nqc-°pfw4. kpPm-X, e£van-\n-e-bw, h°w-ap°v5. KoXm-Ip-am-cn, cmtP-{µ-hn-em-kw, Xg-ta¬hm¿Uv 141. KoXm cho-{µ≥, hnZym-̀ -h≥2. A\n-Xm-Ip-am-cn, Ncp-hn-f-]p-Ø≥hoSv (e-£w-ho-Sv)3. kpa sP., Aar-Xm-ebw4. ko\-Øv_o-hn, sseem-a≥kn¬5. imc-Z, s\√n-aq-́ n¬hoSv6. KoX, πmhn-f-hoSv7. \fn-\n, Imhp-hn-f-hoSv

 • 19

  hm¿Uv 151. h’-e, Imhn¬hoSv2. ssje, ssj\m-kv tIm -́hnf3. I\-I-Ω, tXm∏n¬hoSv4. h’-e, tXm -́Øn¬hoSv5. Pb-Ip-am-cn, lcn-hn-emkw6. Pmkvan≥ jP¿, ss^k¬jm a≥kn¬7. s\Zo-d, Ac-bpw-aq-́ n¬hoSv8. ca-Wn, A`n-em-jv̀ -h≥hm¿Uv 161. s]m∂-Ωmƒ, ]pØ≥ho-́ n¬ ]Sn-™m-‰-Xn¬2. h’-e-Ip-am-cn ]n., hnjvWp-̀ -h≥3. kc-kz-Xn-A-Ω, civan-̀ -h≥ (Ip-gn-b≥]p-c-bn-S-Øn¬)4. `K-h-Xn-A-Ωmƒ, _nPp-̀ -h≥5. hnem-kn-\n, Zo]m-a-µncw6. efn-X, jmPn-hn-emkwhm¿Uv 171. kc-f-b-Ω, hnP-b-hn-emkw2. cho-{µ≥]n-≈, h -́bØv ]pØ≥hoSv3. cm[ B¿., A\p-̀ -h≥4. a[p-kq-Z-\≥]n-≈, h -́bØv hoSv5. h¬k-e, BXn-cm-ebw6. hnizw-̀ -c≥, Ip∂pw-]p-d-Øp-hoShm¿Uv 181. Hma-\, Im´p-hn-f-ho-Sv, Gdw2. Pao-e, \koam a≥kn¬, Gdw3. h’-e, Ipam¿ -̀h≥, Gdw4. kc-kz-Xn, _nµp-hn-em-kw, Gdwhm¿Uv 191. Pao-e-_o-hn, sam -́epw-hnf Ing-°-Xn¬2. Pb-tZ-h≥, sam -́epw-hnf3. keo-\, tKmIpew4. djo-Zm-_o-hn, jw\mZv a≥kn¬v

  Xpd- mb IpSn-sh-≈-In-W¿ ipNn-Xz-In-W-dp-I-fm°n am‰¬ (]´n-I-PmXn)

  hm¿Uv 21. kptem-N\ πmhn-f-ho-Sv, ae-h´whm¿Uv 111. sseem-_o-hn, A≥kn-em-a≥kn¬, No∏p-h-b¬2. Aºn-fn, caym-k-Z-\w, AK-kvXy-t°m-Sv, A©¬3. h’-e, cmPn-hn-em-kw, No∏p-h-b¬, A©¬ (Fkv. kn)4. kl-tZ-h≥, ]pØ≥hn-f-ho-Sv, No∏p-h-b¬ (Fkv. kn)

 • 20

  I°qkv \n¿ΩmWw (P\-d¬)hm¿Uv 11. sI. apc-fo-[-c≥-B-Nm-cn, Nmh-c-gn-IØv hoSv, Gdw2. apl-ΩZv l\o-̂ , Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, Gdw3. ssldp-∂n-km-_o-hn, Pko-\m-a≥kn¬4. cay, tcmln-Wn, Gdw, XSn-°mSv ]n. H.5. kpte-Jm-_o-hn, sXßp-hn-f-]p-Ø≥hoSv6. sj^o-Jv, sI. sI. lukv, Gdw7. tacn, aoº-≈n¬ho-Sv, Gdw8. tkman-\n, cRvPnØv ̀ h≥, Gdw9. ^mØn-am-_o-hn, Ncp-hn-f-ho-Sv, Gdw10. kpte-J, ssatem-́ p-tIm-Ww-]p-Ø≥ho-Sv, Gdw11. ssee, C©n-am-\q¿]p-Ø≥hoSv, Gdw12. dln-bm-\-Øv, B≥kn a≥kn¬, Gdw13. kpt_¿, sXßp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, Gdwhm¿Uv 21. sseem-Ip-am-cn, eoe-hn-em-kw, Hcp-\S2. sI. Pm\-Ω, Xd-Øm-g-Xn¬, Gdw3. hnem-kn-\n, ]mtßm-́ p-N-cp-hn-f-ho-Sv, tNmc-\mSv4. Ip™p-Ip-́ n, DZ-b-aw-K-ew, tNmc-\mSv5. B_n-Zm-_o-hn, Im™mw-Im-́ n¬ho-Sv, Gdw6. s\_o-km-_o-hn, Ncp-hn-f-ho-Sv, Aºm-e-t°mWwhm¿Uv 31. a≥a-Z≥]n-≈, Nma-hn-f-hoSv2. Djm-Ip-am-cn, Ncp-hn-f-hoSv3. tPm¨ssk-a¨, Pqen-̀ -h≥4. kpio-em-Ω, Knco-jva-µncw5. aWn-cm-P≥, (kpP Pn.-F¬), tcmlnWn6. kpaXn F¬., caym-̀ -h≥, hS-a¨hm¿Uv 41. taml-\≥ (D-j), atl-jv̀ -h≥, tImafw2. N{µn-I, sXt°-hn-f-ho-Sv, tImafw3. ‰n. _m_p, awK-eØv IS-bn¬hoSv, Xm∂n-ap-Iƒ4. IrjvW≥Ip-́ nBNm-cn, Xp≠p-hn-f-sX-t°-Xn¬, hS-a¨5. s]m∂-Ω, Ip∂p-hn-f-ho-Sv, hS-a¨6. {ioe-X, ]pØ≥ho-f-ho-Sv, tImafwhm¿Uv 51. jo_ Fkv., ]hn-{Xw, B¿®¬, s\Sn-bd ]n. H.2. cm[ Fkv., dmWn-̀ -h≥, Ipcp-hn-t°mWw ]n. H.3. KoX, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, Im´pw-]pdw4. KoX, at\m-l-c-hn-em-kw, hS-a¨ ]n. H.5. im¥-Ip-am-cn, k\o-jv̀ -h≥, Ipcp-hn-t°mWw

 • 21

  hm¿Uv 61. \nj, Icn-°-Øn¬ho-Sv, Aco-πm®n ]n.-H., amhnf2. emeΩ h¿§o-kv, jm≥\n-hmkv, Aco-πm-®n ]n. H3. ]pjvI-cn-AΩ, awK-eØv hoSv, amhnf4. taml-\-Ip-dp-∏v, taml-\-hn-em-kw, B¿®¬5. aWn, hnt\m-Zv -̀h≥, B¿®¬, s\Sn-bd ]n. H6. k‘y, A©p-̀ -h≥, tXm´w-ap°v7. ]flm-h-Xn-A-Ω, A\p-̀ -h≥, B¿®¬8. ]flm-h-Xn-A-Ω, {]Zo]v hnem-kw, B¿®¬9. `m¿§-hn-A-Ω, amßm-́ p-X-e-bv°¬]p-Ø≥hoSv10. ssj\n (P-b≥)11. timim-Ω-hn-f-bn¬ho-Sv, amhnf

  hm¿Uv 71. kpeX ]n., kµo]v `h≥, s\Sn-bd2. kp[¿Ω, ssje-P-a-µn-cw, s\Sn-bd3. kpNn-¥, Ipf-Ø-Sn-h-S-°-Xn¬4. hnae Un., {]Xo-jv\n-hm-kv, tImf-®nd5. \ko-a, acp-Xn-hnf hS-°-Xn¬, s\Sn-bd6. Hma, Ifo-en¬]-Sn-™m-‰-Xn¬, AK-kvXy-t°m-Sv, s\Sn-bd

  hm¿Uv 81. A\n-X, A\n-X-a-µncw2. Un. DZ-b≥, hmdq¿hoSv3. iyma-f, ic-Xv ̀ -h≥4. Ia-em-£n, Rmd-hn-fhoSv5. ao\-tamƒ, aßm-́ vs]mbvI

  hm¿Uv 91. iin-[-c≥]n-≈, iin-hn-emkw2. im¥-Ω, Ipgn-∏-fØv Ing-°-Xn¬hoSv3. eXnI B¿., ambm-̀ -h≥4. kc-kz-Xn-b-Ω, Ip∂Øv hoSv5. t]®n-b-Ω, kzman-hn-emkw6. Xpf-ko-̀ m-bn, tcmlnWn7. cm[, sImt°m-́ vtIm-WØv hoSv8. Iem-Ip-am-cn, {iolcn9. tZh-In, _nµp-a-µncw10. hnPn, iin-hn-emkw11. _nµp-Ip-am-cn, {]Whw12. tcJm-Ip-am-cn, Ip´≥Ip-∂n¬13. Hma\ sI., ambm-hn-emkw

 • 22

  hm¿Uv 101. dp°n-b-_o-hn, e£w-ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv2. KoX-Ip-am-cn, πmhn-f-bn¬ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv3. ]n. kc-kz-Xn, Aº-\m´v hoSv, AK-kvXy-t°mSvhm¿Uv 111. kptc-{µ≥]n-≈, IrjvW-hn-em-kw, No∏p-h-b¬2. efn-X-Ω, IrjvW-hn-em-kw, No∏p-h-b¬hm¿Uv 121. eoe F≥., kqcym-e-bw, Xg-ta¬, A©¬2. ]mdp-°p-́ n-A-Ω, Pb-a-µn-cw, Xg-ta¬3. `mkvI-c≥, ]cp-Øn-hn-f-Ing°vho-Sv, Xg-ta¬hm¿Uv 131. tZh-In, ]pØ≥hn-f-ho-Sv, Xg-ta¬2. kz¿W-Øm-bn, s]cpw-ssI-X-X-e-bv°¬]p-Ø≥ho-Sv, h°w-ap°v3. kp\n¬Ip-am¿, Nqc-°p-f-ØvN-cp-hn-f-]p-Ø≥hoSv4. joe, Rmd-hn-f-ho-Sv, Xg-ta¬5. hk-¥-Ip-amcn ‰n., cmlp¬ -̀h≥, Xg-ta¬6. taml-\≥ BNm-cn, {io\n-e-bw, Xg-ta¬7. kptc-{µ≥, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, Xg-ta¬8. hnt\mbn Pn., tIma-fØvhoSv, Xg-ta¬hm¿Uv 141. Dssk-_m-_o-hn, am\n-em-hoSv2. X¶-Ω, Im™n-cw-hn-f-hoSv3. h\-P, ]√hn4. _o\, _n\p-̀ -h≥5. Dj, \oXp-̀ -h≥6. iin-[-c≥, A\n-Xm-̀ -h≥7. Aw_n-I, tXm∏n¬hoSv8. `mkpc, ]fl-hn-emkwhm¿Uv 151. {]`, tImbn-°¬ lukv2. A_vZp¬ dlvam≥, I_o¿ a≥kn¬3. joP, ]pXp-h-en¬]p-Ø≥hoSv4. eoPn s]m∂q-kv, ]pØ≥hn-f-Nm-ß-bn¬hoSv5. kpss_Zm _oKw, ]pXp-h¬]p-Ø≥hoSvhm¿Uv 161. an\n-tamƒ, tch-Xn-̀ -h≥2. cmP-Ω, kp[n-̀ -h≥3. Znhy, ]Sn-™m-td-hn-f-hoSv4. Dj sI. B¿., πmhn-f-]-Sn-™m-‰-Xn¬5. Hma-\-A-Ω, hnf-bn¬ho-Sv6. kmhn{Xn kn., Ncp-hn-f-hoSv7. ktcm-Pn-\n-A-Ω, tXm´n≥I-c-hoSv

 • 23

  8. _nµp-cm-P-p, Xp≠p-hn-f-In-g-°-Xn¬hoSv9. iin-[-c≥]n-≈, Aco-bv°-hn-f-ho-Sv10. Djm-Ip-amcn H., a√-t»-cn-h-S-°-Xn¬11. cm[m-aWn _n., ]md-bv°m-́ p-]-Sn-™m-‰-Xn¬hoSvhm¿Uv 171. _nµp Fkv., hS-t°-tXm-́ -Øn¬hoSv2. kPo-hv, _nkvan√m lukv3. cm[m-a-Wn, h -́bØvhoSv4. KoX-Ω, KoXm-̀ -h≥5. ca-Wn, cP-\o-̀ -h≥6. kp[m-Ip-am-cn, hS-t°-tØm-́ Øn¬hoSvhm¿Uv 181. eXn-Im-tZ-hn, civan-̀ -h≥, Gdw2. Ipep-kpw-_o-hn, G. B¿. a≥kn¬, Gdw3. jPn-e, Ncp-hn-f-ho-Sv, Gdw4. djo-Zm-_o-hn, ]mtemSv Ncp-hn-f-ho-Sv, Gdw5. ^mØnam _ohn, k¿Pn\m a≥kn¬, Gdw6. keo-\, Zmdp¬k-emw, Gdw7. jl-_m-\m-Øv, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, Gdwhm¿Uv 191. cmP≥, KoXm-̀ -h≥, s]cn-t™-en-t°mWw2. dwem-_o-hn, e£w-ho-Sv, hS-a¨3. \pssk-̂ , ̂ mØna a≥kn¬, tXmbn-Øe4. k¬ -̂Øv, dnbmkv a≥kn¬, hS-a¨5. e£van-°p´n, {]nb≥\n-hm-kv, tNmc-\mSv6. \ko-dm-_o-hn, l_o_v a≥kn¬, Gdw7. tIma-f-Ip-am-cn, Btcm-a¬ -̀h≥8. dp_o-\, e£w-ho-Sv, Gdw9. aPn-Xm-_ohn, Xpcp-Øn-bn¬hoSv

  I°qkv \n¿ΩmWw (]-́ n-I-Pm-Xn)hm¿Uv 11. Hma-\, CSp-h-bn¬ho-Sv, ssatem-́ p-tImWw

  hm¿Uv 21. s]mSn-b≥, _m_p-hn-em-kw, ae-h´w2. kp[, ]mtßm-́ p-N-cp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, tNmc-\mSv3. Ipamcn ]n. sP., Acp¨ -̀h≥, tNmc-\mSv4. tdmkven, sImt√m-WØv hoSv, hS-a¨

  hm¿Uv 31. \n¿Ω-e, Ncp-hn-f-]p-Ø≥hoSv

  hm¿Uv 41. {]oX B¿. Fw., ]qPm-k-Z-\w, hS-a¨2. tKm]n F., ]pfn-bd tae-Xn¬ho-Sv, tImafw

 • 24

  hm¿Uv 51. hnem-kn\n ‰n., s]mbvI-hn-f-hoSv, A©¬ ]n. H.

  hm¿Uv 61. aWn, hnt\m-Zv -̀h≥, B¿®¬, s\Sn-bd ]n. H.2. kpio-e, ]≈n-°¬ho-Sv, s\Sn-bd ]n. H., B¿®¬

  hm¿Uv 71. Fw. Ip™-Ω, {ioP-a-µn-cw, AK-kvXy-t°m-Sv, s\Sn-bd2. Xºn, InßnWn hnem-kw, s\Sn-bd3. kt¥m-jv, Ncp-hn-f-]p-Ø≥hoSv4. Ieym-Wn, Ie-am-\q¿In-g-°pw-I-c-ho-Sv, Ipcp-hn-t°mWw

  hm¿Uv 91. tamfn, tImt°m v́ hoSv2. thWp-Ip-am¿, s]mcn-∂n-e-gn-IØv sX°-Xn¬hoSv3. cmP≥ sI. kn., sImt°m v́ hS-°-Xn¬hoSv4. Im™-\, cmlp¬ -̀h≥5. X¶-∏≥, A\o-jv̀ -h≥6. emen, thWp-\m-Y-̀ -h≥

  hm¿Uv 111. AΩn-Wn, Ncp-hn-f-ho-Sv, No∏p-h-b¬, A©¬2. _me≥, sam -́epw-hn-f-ho-Sv, No∏p-h-b¬, A©¬3. APn-X, \µp-̀ -h≥, No∏p-h-b¬, A©¬4. kqcy-Im-¥n, kPn-̀ -h≥, No∏p-h-b¬, A©¬5. Cµn-c, Xp≠p-hn-f-ho-Sv, No∏p-h-b¬, A©¬6. X¶-Ω, Ncp-hn-f-ho-Sv, No∏p-h-b¬, A©¬7. kPo-hv, Im™n-cw-hn-f-ho-Sv, No∏p-h-b¬, A©¬8. `mc-Xn, Ncp-hn-f-ho-Sv, No∏p-h-b¬, A©¬9. Zmtam-Z-c≥, sam -́epw-hn-f-ho-Sv, No∏p-h-b¬, A©¬

  hm¿Uv 131. kc-kz-Xn, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, h°w-ap°v2. an\n, aq¿Øn-hn-f-ho-Sv, Nqc-°pfw3. ]cap B¿., s\√nhof-ho-Sv,- h-°w-ap°v4. _m_p, ]me-d-Im-h-øØvhoSv, h°w-ap°v

  hm¿Uv 141. `m¿§-hn, Ncp-hn-f-ho-Sv, Xg-ta¬2. Xmc, thß-hn-f-ho-Sv, Xg-ta¬3. X¶-a-Wn, πmhn-f-ho-Sv, Xg-ta¬4. AΩn-Wn, Ncp-hn-f-ho-Sv, Xg-ta¬5. ipio-e, t£{X-Kn-cn, Xg-ta¬

  hm¿Uv 151. cmP-Ω, Ip∂p-hn-f-ho-Sv2. h’-e, Bim-hn-emkw

 • 25

  hm¿Uv 161. efn-X, jmPn-hn-emkw2. k¥m-\-h-√n, πmaqSv3. {ioe-X, eXm-̀ -h\w4. cm[m-a-Wn, Imcy-d-hoSv5. cmP-Ω, Imcy-d-hoSv6. aWn-b≥, Imcy-d-hoSv7. im¥, πmaqSv8. efn-X, πmaqSv9. hmk-¥n, hrµm-̀ -h≥10. cXn, tcjvam-̀ -h≥hm¿Uv 171. efn-X, tImSn-bm-́ vsX-°-Xn¬]p-Ø≥hoSv2. kn‘p, Bep-hn-f-hoSv3. im¥ sI.4. _m_p sI, Imcy-d-hoSv5. kPn-X, hnf-bn¬h-S-°-Xn¬ho-Sv6. X¶-Ω, hnf-bn¬]pØ≥hoSvhm¿Uv 181. Cµn-c, cm[n-Im-̀ -h≥, Gdw2. N{µ≥, Icn-bv°-Øn¬, Ncp-hn-f-ho-Sv, Gdw3. tKm]m-e-Ir-jvW≥, sIm®p-]p-Ø≥]p-c-ho-Sv, Gdw4. Acp-‘-Xn, Imtcm-́ vsam-́ -epw-hn-f-ho-Sv, Gdwhm¿Uv 191. tPmbn Fw. Pn., tch-Xn-̀ -h≥, hS-a¨2. Zmtam-Z-c≥, e£w-hoSv3. cXv\w, e£w-ho-Sv, Gdw4. Acp-‘-Xn, AtP-jv̀ -h≥

  `h-\-]p-\-cp-≤m-cWw (P-\-d¬)hm¿Uv 11. ssie-Pm-i-in-[-c≥, Ncp-hn-f-hoSv, Gdw2. _m_p-cm-P≥, _m_p, Gdw3. Dj, kqcy-hn-em-kw, Gdw, XSn-°mSv ]n.H4. ao\m-£n, Ncp-hn-f-ho-Sv, ssatem-́ p-tImWw5. ssjem-_o-hn, C©n-am-\q¿ ]pØ≥hoSv6. ]¶-Pm-£n-b-Ω, aT-Øn-e-gn-IØv hoSv7. Acp-‘-Xn, A\o-jv̀ -h≥, Gdw, XSn-°mSv ]n.-H.8. hnP-b-Ip-am-cn, B≥kn-̀ -h≥, Gdw, XSn-°mSv ]n. H.9. kpte-J, C©-t°m-W-Øp-ho-Sv, Gdw, XSn-°mSv ]n. H.10. sI. tKm]n-\m-Y≥, eoem-̀ -h≥, Gdw, XSn-°mSv ]n. H.11. Bcn-̂ m-_o-hn, jm≥a≥kn¬, Gdw, XSn-°mSv ]n.-H.12. kpte-J, ssatem-́ p-tImWw ]pØ≥hoSv

 • 26

  13. ]mØp-Ω, tX°p-hn-f-ho-Sv, Gdw, XSn-°mSv ]n.H14. {]ko-Zv, {]tam-Zv̀ -h≥, Gdw, XSn-°mSv ]n.-H.15. kpl-dm-_o-hn, Ncp-hn-f-ho-Sv, Gdw, XSn-°mSv ]n.-H.

  hm¿Uv 21. A\o-km-_o-hn, A≥h¿ a≥kn¬, Gdw2. kc-kz-Xn, XS-hn-f-ho-Sv, tNmc-\mSv3. Ipam-c≥ F≥, πmh-d-t°m-WØv hoSv, ae-h´w4. sjco-̂ m-_o-hn, \ujmZv a≥kn¬, hS-a¨5. sdPo-\m-_o-hn, Ban-\m-a≥kn¬, Gdw6. Nn∂Ω sP., Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, hS-a¨7. cm[m-a-Wn-b-Ω, ambm-̀ -h-\w, ae-h´w8. Pao-em-_o-hn, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, tNmc-\mSv9. kp[¿Ω, lnXm-̀ -h≥, Aºm-e-t°mWw10. Ip™p-tamƒ Pn., ]mtßm-́ p-]p-Ø≥hoSv

  hm¿Uv 31. kpIp-am-cn, Ip∂Øv hoSv, Aco-bv°¬2. _m_p ]n., ]pjv]-hn-em-kw, hS-a¨3. kmdm-Ω, ]md-hn-f-]p-Ø≥hoSv4. cm[m-Ir-jvW-]n-≈, taml-\-hn-em-kw, hS-a¨5. amXyp-ssk-a¨, Gt¶m v́ ]pØ≥hoSv6. Xpf-kn-°p-́ n, _nPp-̀ -h≥, Aco-πm®n7. kpPmX ]n, IrjvW-hn-em-kw, hS-a¨8. kn. cmP≥, tNe-bv°m v́ hoSv, Aco-πm®n9. cmP-Ω, IrjvW-hn-em-kw, Aco-πm®n ]n. H.10. enkn-tXm-a-kv, ]pØ≥hn-f-]p-Ø-≥hoSv11. tamfn, kn‘p-̀ -h≥12. tacn-°p-́ n, s\√n-hn-f-]p-Ø≥hoSv13. X¶-a-Wn, cmtP-jv̀ -h≥

  hm¿Uv 41. kmhn-{Xn-b-Ω, sXt°-ho-Sv, hS-a¨2. h\-Pm£n sI. Ncp-hn-f-sX-°-Xn¬, Xm∂n-aq-Iƒ, hS-a¨3. emen, ]pXp-aw-K-eØv hoSv, tImafw4. X¶-∏≥ F≥., awK-eØv IS-bn¬ho-Sv, Xm∂n-ap-Iƒ, hS-a¨5. cm[m-a-Wo, cm[m-̀ -h≥, tImafw6. apc-fo-[-c≥]n-≈, A\o-jv -̀h≥, hS-a¨7. KoX ]n., kcnXm-̀ -h≥, hS-a¨8. sI. kp[m-I-c≥, ]d-¶n-amw-hn-f-ho-Sv, hS-a¨9. cam-tZ-hn, \h-hn-em-kw, tImafw10. tkman-\n, ss_Pp-hn-em-kw, hS-a¨

  hm¿Uv 51. Pb-Ip-am-c≥]n-≈, tKm]n-I-̀ -h≥, s\Sn-bd ]n. H.2. _n. cho-{µ≥, Im¿Øn-Im-̀ -h≥, Ipcp-hn-t°mWw3. kp`m-jn-Wn-A-Ω, Acp¨ -̀h≥, Aco-bv°¬

 • 27

  4. Atim-I≥, A\o-jv̀ -h≥, Ipcp-hn-t°mWw5. eoe, Rmd-hn-f-ho-Sv, Ipcp-hn-t°mWw6. \fn-\n, sImc-́ n-bn¬]p-Ø≥ho-Sv, s\Sn-bd ]n. H.7. kc-kz-Xn-A-Ω, Hgp-Ip-]m-d-]p-Ø≥ho-Sv, s\Sn-bd ]n. H.8. {]k-∂≥, {]im-¥v -̀h≥, s\Sn-bd ]n. H.9. an\n H., caym-̀ -h≥, s\Sn-bd ]n.-H.10. Djm-Ip-am-cn, [\ym-̀ -h≥, s\Sn-bd ]n. H.11. X¶-Ω, Pkn-hn-em-kw, Ipcp-hn-t°mWw12. [\-e-£van AΩmƒ, Pb¥n \nhm-kv, amhnf13. Kncn-Pm-tZ-hn, tN\-hn-f-ho-Sv, Ipcp-hn-t°mWw14. cXv\Ω F≥., apcp-I-a-µn-cw, Ipcp-hn-t°mWw15. {io[-c≥, Ie-am-\q¿, hS-°-Xn¬ho-Sv, hS-a¨ ]n. H.

  hm¿Uv 61. tim -̀\-Ip-am-cn, Ip∂pw-]p-dØv Xp≠n¬ hS-°-Xn¬hoSv2. iin-teJ, hnf-bn¬ho-Sv, B¿®¬3. kpio-e, Im™n-cw-hn-f-ho-Sv, B¿®¬4. amb-tZ-hn, taml-\-hn-em-kw, Ipcp-hn-t°mWw5. apc-fo-[-c≥, X´m-c-t°m v́ ]pØ≥ho-Sv, B¿®¬6. jmPn, apc-fn-hn-em-kw, D®n-t°mSv7. timim-Ω-sd-Pn, tNe-bv°m v́hoSv, amhnf8. hnP-b-e-£van-A-Ω, awK-eØv hoSv, B¿®¬9. im¥, iymw\n-hm-kv, sIm®p-tImWw10. tZh-bm-\n, kptc-jva-µn-cw, s\Sn-bd ]n. H., B¿®¬11. X¶-a-Wn, _n\p-hn-em-kw, B¿®¬12. kptem-N-\, Iogv\n-e-ho-Sv, B¿®¬13. tKm]m-e≥, ]p√-cn-tbm-Sv, ]®-bn¬hoSv14. eXnI, Pm\-In-hn-em-kw, I\m¬Pw-Kvj≥15. I\-I-Ω, Icn-°-Øn¬ho-Sv, amhnf16. t__n-Kn-cn-P, cPn-Xm-̀ -h≥, s\Sn-b-d- ]n. H., B¿®¬17. N{µn-I-Ip-am-cn, H‰m-en-∏p-≈n-N-cp-hn-f-ho-Sv, B¿®¬18. tkma-cm-Pn, kqcy-̀ -h≥, s\Sn-bd ]n.-H., B¿®¬19. Aºn-fn, IrjvW-̀ -h≥, B¿®¬20. ssla-h-Xn, iin-hn-em-kw, s\Sn-b-d, B¿®¬21. kpio-em-Ω, tNdm-́ p-Ip-gn-bn¬hoSv, B¿®¬22. tZh-In, X´m-c-t°m-́ p-]p-Ø≥ho-Sv, B¿®¬23. iyma-f, apc-fn-hn-em-kw, B¿®¬

  hm¿Uv 71. KoX, AJn¬ -̀h≥, s\Sn-bd2. kPo-hv, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, tImf-®n-d, s\Sn-bd3. ]fln-\n, cXo-jv̀ -h≥, s\Sn-bd4. h¬k-e, iymw ̀ h≥, s\Sn-bd5. kc-f, Fkv. hn. ̀ h≥, s\Sn-bd6. kp -̀{Z, Cu´n-hn-f-ho-Sv, s\Sn-bd7. KoX Fw., ‰o\m-̀ -h≥, tImf-®n-d, s\Sn-bd

 • 28

  8. s]cn-b-\m-b-In, hk-¥m-e-bw, s\Sn-bd9. efn-X, chn-hn-em-kw, s\Sn-bd

  hm¿Uv 81. tKma-Xn, Rmd-hn-f-]-Sn-™m-‰-Xn¬, AK-kvXy-t°mSv2. Atim-I≥, Atim-I-̀ -h≥3. kp\-µ≥, ]d-ºp-hn-f-hoSv4. s]m∂-Ω, Nmen¬]p-Ø≥hoSv5. dln-bm-\Øv _ohn, F≥. sI. lukv6. lmP¿-D-Ω, sj^oJv a≥kn¬7. ssj\n, kn‘p-hn-emkw8. hc-cp-Nn, aßm v́ s]mbvI-bn¬9. ]¶-Pm-£n, hen-b-hn-f-hoSv

  hm¿Uv 91. an\n Fkv., Ncp-hn-f-ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv2. Xpf-ko-̀ mbn, Xpf-kn-a-µncw, AK-kvXy-t°mSv3. aWn-b-Ω, hcp¨ -̀h≥, AK-kvXy-t°mSv4. cm[m-a-Wn-b-Ω, DZ-b-̀ -h≥, AK-kvXy-t°mSv5. kpamw-Kn, Fcn-izw-hn-f-hoSv, AK-kvXy-t°mSv6. KoXm-Ip-am-cn, N¶q¿hn-f-ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv7. tZh-In-bΩ F≥., Znhym-̀ -h≥, AK-kvXy-t°mSv8. Hma-\, knPn-hn-emkw, AK-kvXy-t°mSv9. KncnP sI. _n., enPm-k-Z\w, AK-kvXy-t°mSv10. cXv\Ω Fw. F¬., cmlp¬ -̀h≥, AK-kvXy-t°mSv11. X¶-a-Wn, hnt\m-Zv̀ -h≥, AK-kvXy-t°mSv12. ao\m-£n-b-Ω, iin-hn-emkw, AK-kvXy-t°mSv

  hm¿Uv 101. Kucn-°p-́ n-b-Ω, Xp≠-øØv hoSv, AK-kvXy-t°mSv2. kpa-Xn-°p-́ n, kp[o-jv̀ -h≥, AK-kvXy-t°mSv3. kn. Fkv. I\-Im-º-c≥ (kp-[¿Ω-Wn, Nn‰q¿ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv)4. ca Fkv., Intjm¿ ̀ h≥, AK-kvXy-t°mSv5. KoX Un., Aa¬ -̀h≥, AK-kvXy-t°mSvhm¿Uv 111. Kucn-b-Ω, ]d-¶n-amw-hn-f-ho-Sv, Xg-ta¬, A©¬2. {ioIp-am-c≥\m-b¿, e£van-hn-em-kw, No∏p-h-b¬3. Ako\_ohn, jmw\n-hm-kv, No∏p-h-b¬, A©¬4. kc-k-Ω, Ncp-hn-f-ho-Sv, AK-kvXy-t°m-Sv, A©¬5. cm[m-Ir-jvW-]n-≈, KoXm-Ip-am-cn, caym-̀ -h≥, No∏p-h-b¬, A©¬6. {ioe-X, eXm-a-µn-cw, AK-kvXy-t°m-Sv, A©¬7. cm[m-Ir-jvW≥ sI., ku`m-Ky, AK-kvXy-t°m-Sv, A©¬8. IrjvW-Ω, kPn-a-µn-cw, AK-kvXy-t°m-Sv, A©¬9. sseem-_o-hn, Bkn-̂ va≥kn¬, No∏p-h-b¬, A©¬10. k_o-\, kp[n\m a≥kn¬, No∏p-h-b¬, A©¬11. B_n-Zm-_o-hn, _o\m-a≥kn¬, No∏p-h-b¬, A©¬12. cm[m-a-Wn, _n\p-hn-em-kw, AK-kvXy-t°m-Sv, A©¬

 • 29

  hm¿Uv 121. \Zo-dm-_o-hn, k°-dnbm a≥kn¬,- X-g-ta¬2. iymaf sI., Bim-̀ -h≥, Xg-ta¬3. kp[m-a-Wn, joPm-̀ -h≥4. e£van-°p-́ n-A-Ω, πmhn-f-hoSv5. ktcm-Pn-\n, Ncp-hn-f-]p-Ø≥hoSv6. A\n-em-Ip-am-cn, A´m-bn-°p-fØv hen-b-hoSv7. kc-kz-Xn, hS-t°-]p-Ø≥hn-f-hoSv8. kao-Zm-_o-hn, k≥lm-Zva≥kn¬9. eoe F≥., kqcym-ebwhm¿Uv 131. t__n hna-e, hna-em-e-bw, h°w-ap°v2. IrjvW-Ω, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, Xg-ta¬3. thep-°p-́ n, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, Xg-ta¬4. dlp-a-Øv, APvan-a≥kn¬, Xg-ta¬5. sseem-_o-hn, keow-a≥kn¬, Xg-ta¬6. taml-\≥, kp\n¬ aµn-cw, Xg-ta¬7. Pb≥ Pn., tIma-fØvhoSv, Xg-ta¬-hm¿Uv 141. Pko-\, Akv\m-a≥kn¬, Xg-ta¬2. ]fl-P, cRvPn-Øv̀ -h≥, Xg-ta¬3. ssjem-_o-hn, Ncp-hn-f-ho-Sv, Xg-ta¬4. X¶-Ω, Ip∂ØvhoSv, Xg-ta¬5. X¶-Ω, e£van-hn-em-kw, Xg-ta¬6. ao\m-£n, h’-em-̀ -h≥7. kc-f, ]mtßm v́hoSv, Xg-ta¬8. cmP-Ω, Ncp-hn-f-]p-Ø≥hoSv9. imen-\n, Ncp-hn-f-]p-Ø≥hoSv10. tZh-In, Ncp-hn-f-]p-Ø≥hoSvhm¿Uv 151. eo\, ]pfn-aq-́ n¬hoSv2. _nµp kPn, ]pfn-aq-́ n¬hoSv3. ssee, Nmß-hn-f-hoSv4. hk-¥-Ip-am-cn, tImbn-°¬hoSv5. ssk\-_m-_o-hn, tIm -́hn-f-sIm-®p-hoSv6. {iotZ-hn, Iogv]p-h-b¬]p-Ø≥hoSv7. jmP-lm≥, IÆm-Sn-b-øØvhoSv8. kpPm-X, Znhm-I-c≥, BZn-Xy-̀ -h≥9. kp[m-tZ-hn,- inhssiewhm¿Uv 161. cm[m-a-Wn-A-Ω, -hn-P-b-hn-emkw2. Djm-Ip-am-cn,- I-√d°p∂n¬hoSv3. ]pjv] sI., πmhn-f-]-Sn-™m-‰-Xn¬4. PK-Z-Ω, \h-\o-X-Ir-jvWm-ebw

 • 30

  5. cm[m-a-Wn-A-Ω, tXm´n≥I-c-]p-Ø≥hoSv6. Hma-\, sX°-SØp sX°-Xn¬hoSv7. Hma-\-A-Ω, s\Sn-b-hn-f-]-Sn-™m-‰-Xn¬8. ]flm-hXn, kpP-̀ -h≥, Icn-ºn≥Nm-en¬9. kc-kz-Xn-A-Ω, hn\p-̀ -h≥, ]\-b-t©cn10. Pb-Ip-am-cn, Pb-hn-emkw11. lcn-Ip-am¿ _n., lcn-hn-emkw12. taml-\≥\m-b¿, i_-cn-a-µncw13. kp_m-jv, kp_m-jv̀ -h≥hm¿Uv 171. im¥-Ω, sFiz-cym-̀ -h≥2. DÆn-Ir-jvW-]n-≈, Aiz-Xn-̀ -h≥3. h¬k-e, taeq v́hS-°-Xn¬hoSv4. kpj-a-, iymw -̀h≥5. kn‘p, kn‘p-hn-emkw6. efn-X, A\p-̀ -h≥7. tcW-Ω, Icn-ºn≥Nm-en¬ ]pØ≥hoSv8. Pm\-Ωmƒ, Ncp-hn¬In-g-°-Xn¬9. APn-XvIp-am¿, _nµp-̀ -h≥10. kpsse-Jm-_o-hn, sImSn-hn-f-]p-Ø≥hoSv11. l^vkm-_o-hn, APv\m a≥kn¬12. kwKoXm ss_Pp, A¿÷p≥ \nhmkv13. X¶-∏≥, aRvPp-̀ -h≥14. ]pjv]h-√n-A-Ω, ]pjv]-hn-emkw15. Cµn-c-b-Ωmƒ, tImSn-bm v́ ]pØ≥hoSv16. Pe-P-Ip-am-cn, AJn-em-̀ -h≥17. Pb-{io, {io -̀h≥18. im¥-Ω, cmtP-jva-µncw19. _nµp-Ip-am-cn, _nµp-hn-emkw20. cP-\n-_m-_p, hb-en-d-°ØvhoSv21. kc-kz-Xn-b-Ωmƒ, tImSn-bm-́ v]p-Ø≥hoSv22. cmP≥, awK-e-Øv]p-Ø≥hoSv23. kc-kz-Xn-A-Ω, taeq v́ hS-°-Xn¬24. Peo-e, emep-hn-emkw25. kptem-N\ iin-[-c≥, cRvPo-jv̀ -h≥hm¿Uv 181. ao\m-£n-b-Ω, Ncp-hn-f-]p-Ø≥hoSv, Gdw2. {ioP, amº-g-hn-f-ho-Sv, Gdw3. Bcn-̂ m-_o-hn, t]mßpw-ap-I-fn¬N-cp-hnf4. cm[m-Ir-jvW-]n-≈, cmPo-hv̀ -h≥, Gdw5. eoem-a-Wn-A-Ω, eoem-̀ -h≥, Gdw6. im¥-Ω, Pb-Ir-jvW-̀ -h≥, Gdw7. eoem-̀ m-bn, B\µ`h≥, Gdw8. Dssa-_, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, Gdw9. _nµp, DÆn-̀ -h≥, Gdw

 • 31

  10. Jmen-Zv, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, Gdw11. A\n-X, sIm®p-ho-Sv, Gdw12. Icp-Wm-a-Xn, ]pXp-aw-K-eØvhoSv, Gdw13. cm[m-a-Wn, Ip∂ØvhoSv, Gdw14. ^mØn-am-_o-hn, k¿Pn-\m-a≥kn¬, Gdw15. kqk-Ω, ]mtem-́ v]p-Ø≥ho-Sv, Gdw16. kp`m-jn-Wn, tch-Xn-̀ -h≥, Gdw17. Hma-\, Im v́hnf-ho-Sv, Gdw18. k_o-\, XmPm-a≥kn¬, Gdw19. joe, tImW-Øv]p-Ø≥ho-Sv, Gdw20. AΩn-Wn, Iogq´vhoSv, Gdwhm¿Uv 191. Hma-\-b-Ω, Iºw-tIm-́ vsIm-®p-ho-Sv, tNmc-\mSv2. kc-kz-Xn, {ioe-Xm-hn-em-kw, tXmbn-Øe3. Pam¬, XS-Øn-hn-f-]p-Ø≥hoSv4. {]k-∂-Ip-am¿, Ncp-hn-f-ho-Sv, hS-a¨5. sjco-̂ m-_o-hn, A¬a-Zo-\, hS-a¨6. Akp-am-_o-hn, kp[o¿a≥kn¬, Gdw7. adn-bw-_o-hn, Bcn-kva≥kn¬8. AΩn-Wn-°p´n sI. sP., kt¥m-jv -̀h≥, Gdw9. APn-Xm-Ip-amcn ]n., kc-kz-Xn-\n-hm-kv, Gdw10. kcf kn. Acp¨ \nhm-kv, tNmc-\mSv11. jmlnX Fkv., \mkva≥kn¬, hS-a¨12. \n¿Ω-e, ]pfn-aq-́ n¬In-g-°-Xn¬13. `m¿§-hn, e£w-ho-Sv, Gdw14. ssje, dnbmkv a≥kn¬, Gdw15. ktcm-P-n\n-AΩ, ssie-Pm-a-µn-cw, Gdw16. kpss_-Zm-_o-hn, dp_o-\m-a≥kn¬, Gdw17. \ko-dm-_o-hn, l_o_va≥kn¬, Gdw18. Djm-Ip-am-cn, ]me-hn-f-ho-Sv, tNmc-\mSv19. cLp-\m-Y≥\m-b¿, sXßpw-hn-Sv, Gdw20. \_o-km-_o-hn, CS-bn-e-ho-Sv, Gdw21. \_o-km-_o-hn, jmlnXm a≥kn¬22. eØo-̀ m-_o-hn, Ncp-hn-f-hoSv23. \_o-km-_o-hn, e£w-hoSv

  `h-\-]p-\-cp-≤m-cWw (]´n-I-PmXn)hm¿Uv 11. sN√Ω, s\√n-hn-f-ho-Sv, Gdw, XSn-°mSv ]n. H.

  hm¿Uv 21. efn-X, Acp¨ -̀h≥, Aºm-e-t°mWw2. kpioe, _nµp-hn-em-kw, ae-h´w3. s]mSn-b≥, _m_p-hn-em-kw, ae-h´w4. h’-e, tKm]p-hn-em-kw, ae-h´w

 • 32

  hm¿Uv 31. sN√-Ω, Ncp-hn-f-ho-Sv, Aco-πm®n2. kpio-e, ]d-¶n-amw-hn-f-ho-Sv, Aco-πm®n

  hm¿Uv 41. IÆ-Ω, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, tImafw2. sIm®n-°, Ncp-hn-f-ho-Sv, tImafw

  hm¿Uv 51. ssjP, {ioP-hn-em-kw, Ipcp-hn-t°mWw2. Zo]m-Ip-am-cn, {io -̀h≥, Bgn-t°mSv

  hm¿Uv 71. hmkp-tZ-h≥, Iem-̀ -h≥, s\Sn-bd2. A\o-j, A\o-jm-̀ -h≥, s\Sn-bd

  hm¿Uv 91. im¥, im¥m-\n-hmkv2. e£van, sImt°m v́ Imhp-hn-f-hoSv3. tamfn, sImt°m v́ hoSv4. kPp, kt¥m-jv̀ -h≥5. Ip™n-cm-a≥, e£van ̀ h≥

  hm¿Uv 101. btim-[-c, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv

  hm¿Uv 111. B\-µ-h-√n, Ncp-hn-f-ho-Sv, No∏p-h-b¬, A©¬2. \mcm-b-W≥, Djm-̀ -h-\w, No∏p-h-b¬, A©¬3. btim-Z, Ncp-hn-f-ho-Sv, No∏p-h-b¬, A©¬4. tKm]m-e≥, cmPp-̀ -h≥, Ncp-hn-f-ho-Sv, No∏p-h-b¬, A©¬5. aWn-I-WvT≥, sam -́epw-hn-f-ho-Sv, No∏p-h-b¬, A©¬6. `mc-Xn, Ncp-hn-f-ho-Sv, No∏p-h-b¬, A©¬

  hm¿Uv 141. KoX, Knco-jv -̀h≥2. im¥, thß-hn-f-hoSv3. ipio-e, t£{X-Kncn4. sIm®n-°, ]me-d-sX-°-SØvhoSv5. Hma\ kn., Imhn¬hoSv

  hm¿Uv 161. imcn-I, A\n¬Ip-am¿2. efn-X, jmPn-hn-emkw3. aWn-b≥, Imcy-d-hoSv4. hmk-¥n, hrµ-̀ -h≥5. im¥, eXm-̀ -h≥6. k¥m-\-h-√n, πmaq-́ n¬hoSv7. Ip™p-s]-Æv, Imcy-d-hoSv

 • 33

  hm¿Uv 171. kpio-e, ]pØ≥hn-f-hoSv2. cm[m-Ir-jvW≥ sI., cpKvan-Wo -̀h≥3. Xºn, sam -́epw-hn-f-hoSv4. {ioIp-am-cn, Iem-̀ -h≥5. kpio-e, ssaYn-en-̀ -h≥6. Xpf-kn, sam -́epw-hn-f-hoSv7. cta-i≥, \oXp-̀ -h≥

  hm¿Uv 181. kpioe, Icn-°-Øn¬In-g-°-Xn¬, Gdw2. KoX, {]oXm-̀ -h≥, Gdw3. _me≥, teJm-a-µn-cw, Gdw4. X¶-Ω, sam -́epw-hn-f-ho-Sv, Gdw5. _m_p, kqcy-̀ -h≥, Gdw6. Cµn-c, D≈∂q¿tIm-WØvhoSv, Gdw7. kc-k-Ω, ImtIm-́ vsam-́ -epw-hn-f-ho-Sv, Gdw

  {]tXyI I∂p-Ip´n ]cn-]m-e\w (P-\-d¬-̨ -h-\n-X)

  hm¿Uv 11. tkman-\n, cRvPnØv ̀ h≥, Gdw, XSn-°mSv ]n.-H.2. tacn-°p-́ n, ao≥]-≈n¬ho-Sv, Gdw3. keo-\, jmln-\m-a≥kn¬, Gdw4. k^n-bm-_o-hn, C©-t°m-W-Øp-]p-Ø≥hoSv5. kPn-Ip-am-cn, Ncp-hn-f-hoSv6. Ban-\m-_o-hn, th -́t°m-W-Øp-hoSv7. kn‘p, kt¥m-jv̀ -h≥8. N{µ-a-Xn, ssIX-∏-d-ºn¬hoSv9. eXm-i-in-[-c≥, {io\n-tI-X≥10. jo_, jn_n≥ \nhmkv11. _o\, ^hmkv a≥kn¬12. kmhn-{Xn, Pqen-̀ -h≥

  hm¿Uv 21. ktcm-Pn-\n, kPn-X-hn-em-kw, tNmc-\mSv2. kpam-tZ-hn, kp\n-X-hn-em-kw, tNmc-\mSv3. Ip™n-°p-́ n-b-Ω, tImam-́ p-ho-Sv, tNmc-\mSv4. cm[, _nµp-hn-em-kw, tNmc-\mSv5. kpK-ZΩ Pn, kp\n¬ -̀h≥, tNmc-\mSv6. Bcn-̂ , _oam-a≥kn¬, Gdw7. F¬. {]k-∂, kwK-aw, tNmc-\mSv8. ktcm-Pn-\n, kpP-hn-em-kw, tNmc-\mSv9. eoem-Ω-t_-_n, F.-F-kv. tImt -́Pv, ae-h´w10. cho-{µ≥\m-Y≥\m-b¿, tKmIp-ew, tNmc-\mSv

 • 34

  hm¿Uv 51 kn‘p-Ip-am-cn, Ab-\-̀ -h≥, B¿®¬2. Gen-bm-Ω, ]≈n-]-Sn-™m-‰-Xn¬, Ipcp-hn-t°mWw3. kptem-N-\, {ioP-hn-em-kw, Ipcp-hn-t°mWw4. cm[, AJn¬ -̀h≥, Ipcp-hn-t°mWw5. h’-e-Ip-am-cn, caym-̀ -h≥, hS-a¨6. Djm-Ip-am-cn, cmtP-jv̀ -h≥, Ipcp-hn-t°mWw7 _nPn-dmw, AJn-em-\n-hm-kv, Im´pw-]pdw

  hm¿Uv 61. Kucn-°p-́ n-b-Ω, A©p-̀ -h≥, s\Sn-b-d, B¿®¬2. hnP-b-Ω, kn‘p-hn-em-kw, B¿®¬3. Kncn-Pm-tZ-hn-A-Ω, tImWØv hoSv, B¿®¬

  hm¿Uv 71. Ipam-cn-b-Ω, {ioh-’w, sh≈m-cw-Ip∂v2. kp[¿Ω-Wn, Ab-\w, tImf-®nd3. \fn-\n, πm®n-°p-gn tae-Xn¬, s\Sn-bd4. {ioe-X, eXm-̀ -h≥, AK-kvXy-t°mSv5. PK-Z-Ω, ambm-hn-em-kw, tImf-®nd6. s]cn-b-\m-b-In, hk-¥m-e-bw, s\Sn-bd7. kp[m-a-Wn, kp[o-jv -̀h≥, s\Sn-bd8. h¬k-e, kPn-hn-em-kw, s\Sn-bd9. kpZ¿i-\, CS-bn-e-gn-I-Øp-ho-Sv, sIm®p-Ip-cp-hn-t°mWw

  hm¿Uv 91. an\n ]n. B¿, hn\oXvhnlm¿2. cm[m-Ir-jvW-]n-≈, ambm-̀ -h≥3. kpIp-am-c-]n-≈, Ipgn-∏-fØv hoSv4. ]m¿∆-Xn, Ncp-hn-f-hoSv5. Kncn-P-Ip-am-cn, AtimIv ̀ h≥6. KoX, Ifo-bv°¬hoSv7. {iotZ-hn, A\-¥-i-b\w8. efn-X, [\ym-̀ -h≥9. Pb-{io, awK-eØv Ing-°-Xn¬10. cam-tZ-hn, F≈p-hn-f-hoSv11. Kncn-P-Ip-am-cn, cmtP-jv̀ -h≥12. cmtP-iz-cn, F≈p-hn-f-hoSv13. hnP-bΩ F¬., Fkv. hn. ̀ h≥14. t]®n-b-Ω, kzman-hn-emkw

  hm¿Uv 101. {ioIp-amcn AΩ, Ipc-́ n-bn¬ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv2. sPbv\Ω Um\n-tb¬, ta¬Øp-≠n¬ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv

 • 35

  hm¿Uv 121. kem-lp-±o≥, k≥lmZv a≥kn¬hm¿Uv 141. kpZn-\-Ip-am-cn, lcn-aw-K-eØv hoSv,2. kn‘p, kn‘p-P, Xg-ta¬hm¿Uv 151. _ohn-Ip-™v, Ac-bpw-aq-́ n¬hoSv2. \_o-km-_o-hn, k_o-\m-a≥kn¬3. A\n-Xm-km-_p, ]pfn-aq-́ n¬hoSv4. jmP-lm≥, IÆm-́ n-b-øØv hoSv5. taml-\≥, Iøm-Wn-bn¬hoSv

  hm¿Uv 161. s]m∂-Ω-b-Ω, A`n-em-jv̀ -h≥2 Pb-{io, Pb-{io-̀ -h≥3 KncnP hn., KoXp-̀ -h≥4 koXm-e-£van, tate-Nn-‰-gn-I-Øp-hoSv5 cmtP-iz-cn-b-Ω, Iogp-h-b¬hoSv6 cØn-\w, kt¥m-jv̀ -h≥7 eXn-I-Ip-am-cn, ]pXn-b-hn-f-hoSv8 Dj sI. B¿., πmhn-f-]-Sn-™m-‰-Xn¬9 cmtP-{µ≥\m-b¿, A`n-em-jv̀ -h≥10 eXn-I, awK-e-Øp-hoSv11 {Zu]-Xn A¥¿÷-\w, ]md-bv°m-́ p-hoSv12 Pb-{io. B¿., {iotZ-ho-̀ -h≥13 efn-X, awK-e-Øp-hoSv14 ca-Wn, A\o-jv -̀h≥15 tim -̀\, e£van-hn-emkw16 e£van-°p-́ n-b-Ω, s\Sn-b-hn-f-hoSv17 e£van-°p-́ n-b-Ω, Nma-°m-e-hoSv18 Cµn-c, aT-Øn¬hoSv19 kc-kz-Xn-b-Ω, ]pXn-b-hn-f-hoSv20 Pb-Ip-amcn ]n.-F-kv., tXm´n≥I-c-hoSv21 kpa-Xn, kp`m-jv -̀h≥22 joe, tXm´n≥I-c-hoSv

  hm¿Uv 171. cP-\n-_m-_p, hb-en-d-°Øv hoSv2. joe, tXm´n≥I-c-hoSv3. joem-Ip-am-cn, hS-t°-hn-f-hoSv4. Pe-P, kmbv̀ -h≥5. efn-X, B\-µ-hn-emkw6. hk-¥, ambm-hn-emkw7. ca-Wn, cP-\o-̀ -h≥8. kc-k-Ω, Ce-™n-°¬hoSv9. ]mcn-jm-_o-hn, sj^oJv a≥kn¬

 • 36

  hm¿Uv 191. apl-ΩZvl-\o-̂ , Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, Gdw2. joP, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, tXmbn-Øe3. \pssk-̂ , ̂ mØn-a-a≥kn¬, tXmbn-Øe4. ko\-Øv_o-hn, Ce-™n-t°m-́ vN-cp-hn-f-hoSv5. cho-{µ≥]n-≈, tcjvam-̀ -h≥6. jPn-em-_o-hn, Fkv.-sI.-F≥.-lu-kv, aqe-hnf

  ]pXnb Imen-sØm-gpØv \n¿ΩmWw

  hm¿Uv 11. X¶-a-Wn, hnf-bn¬hoSv2. kmhn-{Xn, Pqen-̀ -h≥3. jo_, jn_n≥ \nhmkv4. ]mcn-jm-_o-hn, tN‰p-Ip-gn-bn¬hoSv

  hm¿Uv 21. Pb-tZ-h≥, Pb-hn-em-kw, tNmc-\mSv2. tZh-bm-\n, ]me-°o-gn¬]p-Ø≥ho-Sv, tNmc-\mSv3. Djm-Ip-am-cn, tPymXn-jm-̀ -h≥, ae-h´w4. KoXm-Ip-am-cn, KoXm-RvP-en, tNmc-\mSv5. k‘y Fkv, XS-Øn-hn-f-sX-°-Xn¬, Aºm-e-t°mWw6. emen-tPm-k-̂ v, ]mtßm-́ p-]-Sn-™m-td-°c7. B_n-Zm-_o-hn sI., Im™mw-Im-́ n¬hoSv

  hm¿Uv 31. {]Im-ivIp-am¿, awK-eØv ]pØ≥hoSv2. enkn-tPm-bn, Nqc-°p-gn-bn¬3. im¥Ω amXyp, kt¥m-jv̀ -h≥4. h¿§o-kv, ap√-t»-cn-bn¬hoSv5. KoXm-Ip-am-cn, kmbqPyw

  hm¿Uv 41. _nZn-X-kp-tc-jv, kptc-jv̀ -h≥, hS-a¨2. kc-kz-Xn-b-Ω, kc-kzXn hnem-kw, hS-a¨3. KncnP B¿, Im¿Øn-I-̀ -h≥, Im´pw-]p-dw, hS-a¨4. {]nbm-Ω, Ncp-hn-f-ho-Sv, tIma-fw, tXmbn-Øe5. jo_m-kp-tc-{µ≥, hnP-b-hn-em-kw, hS-a¨

  hm¿Uv 51. imc-ZmΩ sI, A\-¥-̀ -h≥, hS-a¨, Aco-πm®n2. cmP-{io, Aºm-Sn, Imem-¥q¿, Aco-πm®n ]n.H3. A\nX Atim-I≥, amfp-\n-hm-kv, Ipcp-hn-t°mWw4. cm[m-a-Wn, kn‘p-hn-em-kw, B¿®¬, s\Sn-bd ]n.-H.5. Kncn-Pm-jm-Pn, A\n-̀ -h≥, Ipcp-hn-t°mWw6. kpam-tZ-hn, _nPp-em¬a-µn-cw, Im´pw-]pdw

 • 37

  hm¿Uv 61. Dam-tZ-hn, tcmln-Wn-\n-hm-kv, B¿®¬2. sPan-k-eo-e≥, sk‚ vta-co-kv, amhnf3. eoe, ambm-̀ -h≥, s\Sn-bd ]n.-H., B¿®¬4. kpio-e, Im™n-cw-hn-f-ho-Sv, B¿®¬, s\Sn-bd ]n.H5. {]nb-Z¿in-\n, cmlp¬ -̀h≥, s\Sn-bd ]n.-H., B¿®¬6. Djm-ti-J-c≥, D®n-t°m v́ tae-Xn¬, D®n-t°mSv

  hm¿Uv 71. kp[m-a-Wn, kp[o-jv -̀h≥, s\Sn-bd2. PK-Z-Ω, ambm-hn-em-kw, s\Sn-bd3. kp[¿Ω-Wn, Ab-\w, tImf-®nd4. h¬k-e, kPn-hn-em-kw, s\Sn-bd

  hm¿Uv 81. Atim-I≥, Ifo-bv°¬hoSv2. Kncn-P, XS-Øn-hn-f-hoSv3. apl-Ω-Zvkm-en, \ko-a-a≥kn¬4. cho-{µ≥, {iohn-emkw5. joe, Pb-̀ -h≥6. {]Xm-t]-{µ≥, Xm∂n-hn-f-hoSv

  hm¿Uv 91. cm[m-Ir-jvW-]n-≈, ambm-̀ -h≥2. PK-Z-Ω, Pnt\-jv̀ -h≥3. {iotZ-hn, A\-¥-i-b\w4. kc-kz-Xn-b-Ω C. sI., Ipgn-∏-fØv hoSv5. I\-IΩ F¬., A\-µp-̀ -h≥6. caWn Pn., A\o-jv -̀h≥

  hm¿Uv 101. s]m∂Ω tPm¨, Ducn-bm-Ip-∂Øv hoSv, AK-kvXy-t°mSv2. kp{]-̀ , ]med ]pØ≥ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv3. sI. kc-kz-Xn-b-Ω, πmhn-f-ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv4. Ckvam-bn¬Ip-™v, Ing-t°-hn-f-h-S-°-Xn¬ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv5. {ioIp-am-cn-b-Ω, Ipc-́ n-bn¬ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv

  hm¿Uv 111. ssje, ss^k¬a≥kn¬, No∏p-h-b¬, A©¬2. ip` _n., e£van-hn-em-kw, AK-kvXy-t°m-Sv, A©¬3. ssjem-_o-Kw, A v̂k¬a≥kn¬, No∏p-h-b¬, A©¬4. B_n-Zm-_o-hn, _nkvan-√m-a≥kn¬, No∏p-h-b¬, A©¬5. \ko-am-_o-hn, Akow-\n-hm-kv, No∏p-h-b¬, A©¬

  hm¿Uv 121. _nµp, Ifo-bv°¬ho-Sv, Xg-ta¬2. {]tim-̀ , Znhym-̀ -h≥3. kao-Zm-_o-hn, k≥lm-Zva≥kn¬4. _m_p, {io\n-ebw

 • 38

  hm¿Uv 131. Bcn-̂ m_o-hn, \hmkv a≥kn¬, Nqc-°pfwhm¿Uv 141. _nµp, APn-a-µn-cw, Xg-ta¬2. efn-X, Ncp-hn-f-hoSv3. cm[m-a-Wn, kptc-jv̀ -h≥4. Dssk-_m-_o-hn, joPm-a≥kn¬5. hnP-b-Ω, sIm®-gn-IØv6. iyma-f, tcmlnWnhm¿Uv 151. Aw_p-Pm-£n, ]pfn-aq-́ n¬hoSv2. ssje, Im™n-cw-hn-f-hoSv3. adn-bm-Ω-_m-_p, Nmß-hn-f-]p-Ø≥hoSv4. KoX-tPm-bv, Nmß-hn-f-]p-Ø≥hoSv5. _nµp-k-Pn, ]pfn-aq-́ n¬hoSv6. A_vZpƒh-lm_v

  hm¿Uv 161. {iotZ-hn-b-Ω, APn-̀ -h≥2. eXn-I, awK-e-Øp-hoSv3. koXm-e-£van, tate-Nn-‰-gn-I-Øp-hoSv4. ambm-Ip-am-cn, tZhp-hn-emkw5. Djm-Ip-amcn H., a√-t»cn hS-°-Xn¬6. caWn F¬., A\o-jv -̀h≥

  hm¿Uv 171. Hma-\-b-Ωmƒ ‰n., {ioe£van2. joe, tXm´n≥I-c-hoSv3. kmen-lm-_o-hn, XpSp-∏p-d-]p-Ø≥hoSv4. ]¶-Pm-£≥, Ipco-°m-́ n¬hoSv5. {]`m-h-Xn-b-Ω, cmtP-jva-µncw6. iin-Ie Fkv. IrjvWm-ebw7. efnX Fkv., A\p-̀ -h≥8. Xpf-ko-̀ m-bn, πmhn-f-hoSv9. an\n B¿., Pb-{io-̀ -h≥10. sseem-_o-hn, h≈n-In-g-°-Xn¬11. kpte-Jm-_o-hn, sImSn-hn-f-]p-Ø≥hoSv

  hm¿Uv 181. teJ, hnf-bn¬ho-Sv, Gdw2. Iuk-eym, Atim-I-hn-em-kw, Gdw3. A∏p-°p-́ ≥]n-≈, {iohn-em-kw, Gdw4. k_o-\, tN‰vIp-gn-hoSv, Gdw5. h’-e, Ipam¿ -̀h≥, Gdw6. dwem-_o-hn, kpssl¬a≥kn¬, Gdw7. sseem-_o-hn, F≥.-B¿.-a≥kn¬, Gdw

 • 39

  hm¿Uv 191. joP, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, tXmbn-Øe2. KoXm-Ip-am-cn, Iºw-tIm-́ p-ho-Sv, tNmc-\mSv3. Kncn-Pm-{]-Zo-]v, {ioh-’w, Gdw4. cm[m-tZ-hn, Xpcp-Øn-bn¬]p-Ø≥hoSv5. JZo-Pm-_o-hn, Ncp-hn-f-]p-Ø≥hoSv6. kc-kz-Xn-b-Ω, Pb-hn-emkw7. jPn-em-_o-hn, aqe-hn-f-hoSv8. iyma-f, tXmbn-Ø-e-]p-Ø≥hoSv9. hnt\m-Zn-\n, A≠p-hn-f-]p-Ø≥hoSv10. k_o-e, kn±n-Jva≥kn¬11. cmP-Ω, s_≥kn-hn-emkw

  ap -́t°mgn hf¿Ø¬hm¿Uv 11. keo-\, _nkvan-√m-lukv2. Bcn-̂ m-_o-hn, ssjPp-a≥kn¬3. sseem-_o-hn, jw\m-a≥kn¬4. joP, hnf-bn¬hoSv5. X¶-a-Wn, hnf-bn¬hoSv6. _o\m-Ip-am-cn, Xp≠n¬]p-Ø≥hoSv7. cmP-Ω, AJn¬ -̀h≥8. lb-dp-∂n-k, Pko-\m-a≥kn¬9. {iotZ-hn-b-Ω, \So-e-gn-IØv hoSv10. B\-µ-h-√n, koam-̀ -h≥11. KoX, Ifo-e-gn-IØv hoSv12. jco-̂ , ]md-hn-f-hoSv13. jn_n-\m-A-bq-_v, k^m-a≥kn¬14. \fn-\n, tXm -́Øn¬hoSv15. ssk\w-_o-hn, C©n-am-\q¿ ]pØ≥hoSv16. tim`n-X, A v̂k¬a≥kn¬17. k^n-bm-_o-hn, lko-\m-a≥kn¬18. \ko-am-_o-hn, \nkm¿a≥kn¬19. ssjem, F≥.-F≥. lukv20. k^n-bm-_o-hn, NÆ-bv°m-s]m-bvI-hoSv21. dp°n-bm-_o-hn, \kow-a≥kn¬22. k‘y Pn., ]md-hn-f-hoSv23. ssie-P, Ncp-hn-f-hoSv24. _oam-°p-™v, Ncp-hn-f-hoSv25. kpio-e, ssj≥\n-hm-kv, ssatem-́ p-tImWw26. Pao-em-_o-hn, jo_m-a≥kn¬27. Pco-\m-_o-hn, jmw\-hmkv a≥kn¬28. k¬am-_o-hn, kp[o¿a≥kn¬29. \Zo-dm-_ohn, sXßp-hn-f-]p-Ø≥hoSv

 • 40

  30. Djm-Ip-amcn Pn., AizXn31. k^n-bm-_o-hn, C©-t°m-W-Øp-]p-Ø≥hoSv32. tkma-e-X, CS-bn-e-gn-IØv hoSv33. ssk\-_m-_o-hn, ssatem-́ p-tImWw Ncp-hn-f-hoSv34. kpte-J, C©n-am-\q¿]p-Ø≥hoSv35. jmln-Z, C©n-am-\q¿ ]pØ≥hoSv36. ]mcn-jm-_o-hn, \hmkv aµncw37. Ia-e-Ω, ]md-hn-f-hoSv38. JZo-Pm-_o-hn, ssatem-́ p-N-cp-hn-f-hoSv39 A\n-X, sXm´m-hm-Sn-b-gnIw40 X¶-Ω, jo_m-a≥kn¬41. eoe, {]tam-Zv̀ -h≥42. jlo-dm-_o-hn, dnwXm-a≥kn¬43. hnP-b-Ω, AP-b-̀ -h≥44. s_‰n-am-Xyp, tImhn-e-gn-IØv hoSv45. kn‘p, kt¥m-jv -̀h≥, Gdw46. Ppss_-cn-b, tX°p-hn-f-ho-Sv, Gdw47. A∂-Ω, ]p√m-́ p-ho-Sv, Gdw48. hnP-b-Ip-am-cn, B≥kn-a≥kn¬49. cm[m-a-Wn-b-Ω, aT-Øn-e-gn-IØv hoSv50. amPn-km-_o-hn, jm≥a≥kn¬51. N{µ-a-Xn, ssIX-∏-d-ºn¬hoSv52. _o\ Fkv., ssatem-́ p-N-cp-hn-f-ho-Sv, Gdw53. ^mØn-am-_o-hn, Ncp-hn-f-ho-Sv, Gdw54. kpte-Jm-_o-hn, Ncp-hn-f-ho-Sv, Gdw55. kpl-dm-_o-hn, Ncp-hn-f-hoSv, Gdw56. cam-tZ-hn, cmPn-hn-emkw57. keo-\, jmln-\m-a≥kn¬58. joP, Xm∂n-hn-f-hoSv59. ]mcn-jm-_o-hn, tN‰p-Ip-gn-bn¬ho-Sv, Gdw60. _o\, ̂ hmkv a≥kn¬, Gdw, XSn-°mSv ]n. H.61. jmln-\, jmln-\m-a≥kn¬62. an\n, tN‰p-Ip-gn-bn¬ho-Sv, Gdw63. k_o-em-_o-hn, apPo-_va≥kn¬64. X¶-Ω, ]qh-W-Ø-d-]p-Ø≥hoSv65. ssk\w-_o-hn, awK-eØv ]pØ≥hoSv66. ]pjv]-h-√n, joPm-̀ -h≥67. ssee, C©n-am-\q¿]p-Ø≥hoSv68. dln-bm-\-Øv, B≥kn a≥kn¬69. keo-\, \lmkv a≥kn¬70. Ipep-kw-_o-hn, Rmd-hn-f-hoSv71. s]m∂-Ω, sh≈-t»cn tae-Xn¬72. ko\, A_n≥ tImt´Pv73. s\ko-d, Xkv\n-a≥kn¬, e£w-hoSv

 • 41

  74. ]mØp-Ωm-_o-hn, e£w-hoSv75. ssaXo≥_o-hn, _nkvan-√m-lukv76. kpio-e, sXßp-hn-f-]-Sn-™m-‰-Xn¬77. kp[¿Ω, DZ-b-̀ -h≥78. {]ko-Z, Btcm-a¬79. kpj-a, Fw.-F-kv. ̀ h≥80. aRvPp-j, tXm∏n¬hoSv81. jo_, jn_n≥ \nhmkv82. tcWp-I, Nmh-c-gn-IØv hoSv83. X¶-a-Wn, sXm´m-hm-Sn-b-gnIw84. \ko-dm-_o-hn, ta -́t°m-W-Øp-]p-Ø≥hoSv85. tkman-\n, cRvPnØv ̀ h≥, Gdw86. A\nX Pn., A\n-Xm-̀ -h≥87. Pao-e, kPv\m-a≥kn¬88. cam-a-Wn, th -́t°m-W-Øp-hoSv89. Aw_n-Im, Atim-I-a-µncw90. Ia-e-Ω, ssatem-́ p-tIm-Ww, e£w-hoSv

  hm¿Uv 21. Gen-bm-Ω, \ºn-t»-cn-bn¬, Gdw2. kn. sI. hnem-kn-\n, XS-Øn-hn-f-ho-Sv, Aºm-e-t°mWw3. Ip™p-Ip-́ n, tImam-́ p-ho-Sv, tNmc-\mSv4. kp\n-X, Ifo-e-gn-IØv hoSv, Gdw5. Aºn-fn, s\√n-aq-́ n¬ho-Sv, tNmc-\mSv6. kp[¿Ω, _nPn-hn-em-kw, tNmc-\mSv7. \fn-\n, ]qt¥m-́ -Øp-ho-Sv, Gdw8. tZh-In-b-Ω, cmtP-{µ-hn-em-kw, tNmc-\mSv9. Dssa-_m-_o-hn, sX°pw-I-c-]p-Ø≥ho-Sv,10. Cµn-c, Cµn-cm-k-Z-\w, tNmc\mSv11. aln-fm-tZ-hn, hS-t°-hn-f-ho-Sv, tNmc-\mSv12. ssk\-_m-_o-hn, jmenw-a≥kn¬13. sseem-cm-P≥, Im¿Øn-I, tNmc-\mSv14. _nµp A\n-tam≥, \nJn-em-e-bw, tNmc-\mSv15. Ipam-cn, Aiz-Xn-̀ -h-\w, ae-h´w16. Ako-\m-, C©-t°m-WØv ]pØ≥hoSv17. ao\m-£n, APnØv ̀ h≥, Gdw18. kuay, IrjvWm-e-bw, ae-h´w19. cm[m-a-Wn, kpj-am-a-µn-cw, Aºm-e-t°mWw20. eoem-Ω-h¿§o-kv, an\mw-Nm-en¬, Hcp-\S21. eoe Fkv., Ncp-hn-f-ho-Sv, tNmc-\mSv22. e£van-°p-́ n, cta-ihn-em-kw, hS-a¨23. JZo-Pm-D-Ωmƒ, Ncp-hn-f-hoSv24. X¶Ω sI., Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, Aºm-e-t°mWw25. Bjnb DΩmƒ, hmdp-Xp-≠n¬hoSv26. hk-¥-Ip-am-cn, AwPn-Øv̀ -h≥

 • 42

  27. ktcm-Pw, Bim-cn-b-gn-IØv hoSv28. kXo-̀ m-bn, πmhn-f-hoSv29. kpss_-Z, Pmkvan a≥kn¬, Gdw30. KoXm-Ip-am-cn, KoXm-hn-em-kw, Hcp-\S31. im¥, Ncp-hn-f-ho-Sv, Gdw32. cXv\-Ω, {]kmZv ̀ h≥, tNmc-\mSv33. DΩ-kp-ep-Ωmƒ, ap_o-\m-a≥kn¬, ae-h´w34. Hma\ ]n., kpP-\m-̀ -h≥, hS-a¨35. \_o-k-Øv, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, hS-a¨36. hnem-kn-\n-b-Ω, kpta-jv̀ -h≥, tNmc-\mSv37. cm[, _nµp-hn-em-kw, tN‰p-Ipgn38. im¥, PntPm-hn-em-kw, ae-h´w39. N{µ-a-Xn, F≈p-hn-f-ho-Sv, tNmc-\mSv40. kc-kz-Xn, {]nbm-k-Z-\w, tNmc-\mSv41. kp\n-X, A`n-cm-an-\n-hm-kv, tNmc-\mSv42. _nµp sI., kPn-̀ -h≥, tNmc-\mSv43. kp[m-a-Wn, Bim-cn-b-gn-Iw, tNmc-\mSv44. h’-e, an\n-hn-em-kw, tNmc-\mSv45. aWn-b-Ω, ae-bm-‰q¿ho-Sv, tNmc-\mSv46. kptem-N-\, ssIc-fn, tNmc-\mSv47. ap_o-\, F.-hn.-Fw. lukv, ae-h´w48. h’-e-Ip-amcn _n., PnjvWp-hn-em-kw, hS-a¨49. eoe sI., hnjvWp-hn-em-kw, ae-h´w50. hk-¥, A\p-hn-Zym-̀ -h≥, ae-h´w51. Ip™p-tamƒ Pn., ]mtßm-́ p-]p-Ø≥ho-Sv, Gdw52. hnP-b-Ip-am-cn, CS-°p-fØv ]pØ≥ho-Sv, Gdw53. _o\, Ipgn-¶m-e-bn¬ho-Sv, Gdw54. hk-¥, sXßp-hn-f-ho-Sv, ae-h´w55. hn\n-X, {io\n-e-bw, Gdw56. {]k-∂, {]]-Ww, tNmc-\mSv57. kpa-Xn, A\o-jv̀ -h≥, tNmc-\mSv58. Djm-k-Pn, Dj-hn-em-kw, tNmc-\mSv59. efn-Xm-̀ m-bn, CS-°p-fØv hoSv, Gdw60. APn-X-Ip-am-cn, APn-X-hn-em-kw, tNmc-\mSv61. kpP-\-Ip-am-cn, Ncp-hn-f-ho-Sv, tNmc-\mSv62. im¥n-Ir-jvW, im¥n-hn-em-kw, tNmc-\mSv63. APn-X-Ip-am-cn, ]pØ≥hn-f-]-Sn-™m-‰-Xn¬64. Kucn, πmhn-f-ho-Sv, tNmc-\mSv65. kn‘p, kpPn-hn-em-kw, ae-h´w66. efn-X, ]qt¥m-́ -Øp-hoSv, Gdw67. A\n-X, ]pe-cn, Gdw68. joP, hnt\mZv̀ -h≥, tNmc-\mSv69. tZh-bm-\n, ]me-°o-gn¬]p-Ø≥hoSv70. s]m∂-Ω, _n\p-̀ -h≥, tNmc-\mSv

 • 43

  71. iyma-f, {ioh¿≤n-\n, tNmc-\mSv72. iyma-f, cmPp-hn-em-kw, tNmc-\mSv73. kXo-̀ m-bn, teJm-k-Z-\w, tNmc-\mSv74. emen, Aar-Xm-̀ -h≥, tNmc-\mSv75. eoem-Ω-t_-_n, F.-F-kv.-̀ -h≥, ae-h´w76. {]k-∂, Nn{Xm-̀ -h-\w, ae-h´w77. _nµp kn., _nµp-hn-em-kw, ae-h´w78. ]pjv]-h-√n, hmep-a-Æn¬, ae-h´w79. iyma-f, F.-F-kv. ̀ h≥, ae-h´w80. Pb-{io, {iohn-em-kw, Hcp-\S

  hm¿Uv 31. tdmkvta-cn-Nm-t°m, tPmPn-̀ -h≥, Aco-πm®n2. kc-kz-Xn-A-Ω, kt¥m-jv̀ -h≥, Aco-πm®n3. ]flm-h-Xn-A-Ω, aW-en¬]p-Ø≥ho-Sv, Aco-πm®n4. A\n-X, Acp¨ -̀h≥, Aco-πm®n5. {ioPm-k-t¥m-jv, kt¥m-jv̀ -h≥, Aco-πm®n6. kpPm-X, cmtP-jv̀ -h≥, Aco-πm®n7. tKma-Xn-A-Ω, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, Aco-πm®n8. tKm]-Ip-am-cn, IrjvW-hn-em-kw, Aco-πm®n9. s]mSn-b-Ω, s\√n-hn-f-]p-Ø≥-hoSv10. kqkΩ G{_-lmw, ]pØ≥hn-f-hoSv11. joP, jmPn-̀ -h≥12. {iotZhn ]n., ]md-hn-f-h-S-°-Xn¬13. an\n-{]-Zo-]v, _n\p-̀ -h≥14. kpZ¿i-\, kpZ¿i-\-hn-emkw15. Ipam-cn, Ipam-cn-̀ -h≥16. adn-bm-Ω-̀ m-kn, \n[n≥ -̀h≥17. B\n-tXm-a-kv, F_-t\-k¿lukv18. kqkΩ ‰n., AJn¬ \nhmkv19. s]mSn-b-Ω, s\√n-tam-fn¬]-Sn-™m-‰-Xn¬20. kn‘p-cm-[m-Ir-jvW≥, KoXm-̀ -h≥21. eoe kn., A\n-X-hn-emkw22. ao\m-£n-A-Ω, kp\n¬hn-emkw23. tdmkΩ A®≥Ip-™v, ]pØ≥hn-f-]p-Ø≥hoSv24. enkn-tXm-a-kv, ]pØ≥hn-f-]p-Ø≥hoSv25. aRvPp-jv, sXt°-SØv Aa¬ -̀h≥26. Pqen-Ir-jvW-Ip-am¿, Aco-bv°-hn-f-]p-Ø≥hoSv27. kp[¿Ω, hnPn¬\n-hmkv28. hnP-b, Aco-°-hn-f-]p-Ø≥hoSv29. do\ G{_-lmw, amaq-́ n¬hoSv30. dmtle-Ω, A\n-k-Z\w31. dmtl-e-Ω, hnf-bn¬]p-Ø≥hoSv32. cm[, kpZ¿i-\-hn-emkw33. kpPm-X, A\p-̀ -h≥

 • 44

  34. `hm-\n, πmhn-f-hoSv35. KoXm-Ip-amcn kn., ̀ ph-\-N-{µ-hn-emkw36. efn-X, kt¥m-jv̀ -h≥37. enPn-_m-_p, Nn©p-̀ -h≥38. eoem-Ω, Pn_n≥ -̀h≥39. Djm-Ip-am-cn, A`n-cman40. APn-X, Aa¬\n-hmkv41. Pb-{io, ]md-hn-f-In-g-°-Xn¬42. X¶-a-Wn, APn-̀ -h≥43. Hma-\-A-Ω, Hma-\-\n-hmkv44. hnP-b-Ω, hnP-b-hn-emkw45. kvanX, at\m-Pva-µncw46. h\n-X, an∂p-\n-hmkv47. B\-µ-h-√n, Ncp-hn-f-h-S-t°-Xn¬48. kqkΩ sFk-°v, Xp≠p-hn-f-hoSv49. tim -̀\-Ip-am-cn, Be-bØv hoSv50. hmk-¥n-A-Ω, kt¥m-jv̀ -h≥51. kn‘p ]n., Fkv.-F-kv.-a-µncw52. adn-bm-Ω, hnf-bn¬hoSv53. hk-¥-Ip-am-cn, sX∂q¿hoSv54. efn-X-Ω, sNdp-a-{X-hoSv55. knPn-sd-Pn, ]pØ≥hn-f-]p-Ø≥hoSv56. joem-tXm-a-kv, s\√n-aq-́ n¬hoSv57. eoem-Ω-tPm¿÷v, A\n-hn-emkw58. X¶Ω tXma-kv, an\n-a-µncw59. kp[m-Ip-am-cn, Aiz-Xn-̀ -h≥60. tPmbn-kv, ap√-t»-cn-bn¬hoSv61. eoem-Ω-tPm¨k¨, ap√-t»-cn-hoSv62. PK-Z-Ω, Ncp-hn-f-]p-Ø≥hoSv63. Gen-bm-Ω, A\n-hn-emkw64. X¶-Ω-Nm-t°m, sdPn-hn-emkw65. Ip™Ω, h -́a¨X-d-hoSv66. Gen-bm-ΩtXma-kv, _nPp-hn-emkw67. A∂-Ω, thß-hn-f-hoSv68. e£van-°p-́ n, ]pfn-b-gn-IØv hoSv69. imcZ, awK-eØv hoSv70. kpja B¿, Bcym-̀ -h≥71. eoem-Ω, ssj\n-\n-hmkv72. A\n-X, BXn-c-̀ -h≥73. ktcm-Pn-\n, πmhn-f-hoSv74. _nµp, ]me-hn-f-hoSv75. sdbvN¬, aqß-\m-\n-bn¬hoSv76. s\¬kn-X-¶-®≥, Ad-∏p-c-bv°¬77. hnP-b-e-£van, kp[-hn-emkw

 • 45

  78. AΩn-Wn-tPm¨, entPm-̀ -h≥79. Pb-{io-Ip-am-cn, {iocwKw80. \n¿Ω-e, Ncp-hn-f-hoSv81. _nµp, {io]m¿∆Xn82. joP-t_-_n, s\√n-hn-f-]p-Ø≥hoSv83. ]pjv]-h-√n, {ioPnØv ̀ h≥84. kqk-Ω, ]me-I-t»-cn-bn¬85. tamf-Ω, s\√n-aq-́ n¬hoSv

  hm¿Uv 41. Djm-Ip-am-cn, A\o-jv̀ -h≥, hS-a¨2. Ia-e-Ω, Iae hnem-kw, hS-a¨3. kpte-J, k\¬ -̀h≥, hSa¨4. kc-kz-Xn, {iohn-em-kw, hS-a¨5. Pb-{io, Bcy-̀ -h≥, hS-a¨6. Aw_n-I, Acp¨ -̀h≥, hS-a¨7. N{µnI8. im¥-Ω, Fen-t°m v́ ]pØ≥ho-Sv, hS-a¨9. k¥m-\-h-√n, acp-Xn-hn-f-ho-Sv, tImafw10. kpio-e, apf-b-gn-IØv hoSv, tImafw11. k\n-P, kmbq-Pyw, tImafw12. {]im-¥, sFiz-cy-̀ -h≥, tImafw13. enPn, enJn¬ -̀h≥, Xm∂n-ap-Iƒ14. kXn-̀ m-bn, apIfvhnf-ho-Sv, tImafw15. PK-Z-Ω, iin-[-c-hn-em-kw, hS-a¨16. Hma-\, Hma-\-hn-em-kw, tImafw17. kmhn-{Xn, A\p-̀ -h≥, tImafw18. btimZ F., ]pXp-aw-K-eØv hoSv, tImafw19. cXv\-Ω, kt¥m-jv̀ -h≥, hS-a¨20. KoX _n., cmlp¬ -̀h≥, tImafw21. im¥Ω sP., _nPp-hn-emkw22. h\nX Fkv., Bep-hn-f-ho-Sv, tImafw23. \fn\n F≥., Zn]ojvhnem-kw, tImafw24. em¬Pn, Pb-em¬a-µn-cw, tImafw25. Pm\-In, _n-Pp-hn-emkw, tImafw26. _nµp, ]mem-gn, tImafw27. KoX, Pbm-̀ -h≥, hS-a¨28. hkp-aXn ]n., Xm∂n-ap-Iƒ]p-Ø≥ho-Sv, tImafw29. _nµp, hnjvWp-̀ -h≥, hS-a¨30. N{µn-I, ssjPp-\n-hm-kv, tImafw31. kn‘p, ARvP-\-hn-em-kw, sXt°-a-e-∏pdw32. h¬k-em-kp-Ip-am¿, ̀ K-h-Xn-hn-em-kw, hS-a¨33. hmk-¥n-b-Ω, APn-Xv ̀ -h≥, hS-a¨34. {ioP, CS-bn-e-ho-Sv, hS-a¨35. \nj, IÆ-¶-c-ho-Sv, hS-a¨

 • 46

  36. kn‘p Fkv., hnjvWp-̀ -h≥, hS-a¨ ]n. H.37. kPn-X-Zn-t\-jv, \µ-\-hn-em-kw, hS-a¨38. {]nbm-Ip-amcn sI., {iossi-ew, hS-a¨39. jnPn-Ip-amcn Pn., ARvPp-̀ -h≥, hS-a¨40. cam-tZ-hn, hrµm-h-\w, hS-a¨41. kpj-a-Ip-am-cn, tXm -́Øn¬h-S-°-Xn¬, hS-a¨42. cm[m-aWn Pn, ae-bm-‰q¿ Ing-°-Xn¬ho-Sv, hS-a¨43. tZh-In-b-Ω, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, hS-a¨44. KncnP hn., ae-bm-‰q¿ Ing-°-Xn¬ho-Sv, hS-a¨45. Pb-{io, Bcym-̀ -h≥, hS-a¨46. im¥-Ω, tKmIp-ew, hS-a¨47. im¥Ω, hk-¥-hn-em-kw, tImafw48. APn-X-Ip-am-cn, aI-bn-cw, tImafw49. Fkv. eoe, hnt\m-Zv̀ -h≥, hS-a¨50. hnem-kn-\n, kpZ¿i-\-hn-em-kw, hS-a¨51. \fn\n _n., Zo]vXn-̀ -h≥, hS-a¨52. imen\n Fkv. Im¿ØnI sXt°-a-e-∏p-dw, tImafw53. cmP-Ω-A-Ω, aW-°m v́ hoSv, hS-a¨54. Zo]vXn F≥., apt∂Øv hoSv, tImafw55. hnPb iin-[-c≥, hnf-bn¬]p-Ø≥ho-Sv, tImafw56. kp -̀{Z, ae-bn¬]p-Ø≥ho-Sv, tImafw57. {ioeX sI, kp_n≥ -̀h≥, hS-a¨58. kpa-Xn-b-Ω, ambm-k-Z-\w, hS-a¨59. kp[¿ΩWn Fkv., apcp-tI-jva-µn-cw, hS-a¨60. eXn-I, kuZ-a-µn-cw, tIma-fw61. tim`m-_n-Pp-Ip-am¿, NnØn-c, tImafw62. dwe-_o-hn, A≥knb a≥kn¬, tImafw63. ambm-tZ-hn, tcmln-Wn, hS¨64. ca-Wn, ca-Wn-hn-em-kw, hS-a¨65. kn‘p, kpPm-X, hS-a¨66. _n\n-X-kp-tc-jv, kptc-jv̀ -h≥, hS-a¨67. kc-kz-Xn kn., cPo-jv -̀h≥, hS-a¨68. ca-Wn, enJn-Xm-̀ -h≥, hS-a¨69. cp{Zm-Wn, Ip∂p-ºp-dØv hoSv, hS-a¨70. Kncn-P, Im¿Øn-I, hS-a¨71. {ioI-e, Bcm-aw, hS-a¨72. Dj, Xncp-hm-Xn-c, hS-a¨73. hnem-kn-\n-b-Ω, {ioIr-jvW-hn-em-kw, hS-a¨74. Aºn-fn, hnjvWp-̀ -h≥, hS-a¨75. KoX ]n., kcn-Xm-̀ -h≥, hS-a¨76. tPymXn, A\-Lm-̀ -h≥, hS-a¨77. A\-µm-̀ m-bn, tcmln-Wn, hS-a¨78. Kncn-P, \µ-\w, hS-a¨79. Dj,. hS-a¨

 • 47

  80. {ioI-e, tKmIp-ew, hS-a¨81. kp -̀{Z, \n¿Ωm-eyw, hS-a¨

  hm¿Uv 51. kc-kzXn F¬., _w•m-hn¬h-S-°-Xn¬, s\Sn-bd2. joe sI., jn_n-̀ -h≥, Ipcp-hn-t°mWw3. hnae sI., Intjm¿ -̀h≥, AK-kvXy-t°m-Sv, A©¬ ]n.H4. KncnP Fw., Xpf-kn-hn-em-kw, AK-kvXy-t°mSv5. _nµp tkmf-a≥, XS-Øn¬ho-Sv, Ipcp-hn-t°mWw6. Fkv. kXy-̀ m-a, XS-Øn¬]p-Ø≥ho-Sv, Ipcp-hn-t°mWw7. cXv\-Ip-am-cn, {]n©p-̀ -h≥, Ipcp-hn-t°mWw8. kpe-̀ , KoXm-hn-em-kw, Ipcp-hn-t°mWw9. APn-X-Ip-am-cn, a\p-̀ -h≥, hS-a¨, Aco-πm®n ]n. H10. hnem-kn-\n, s\Sn-b-aw-K-eØv ]pØ≥ho-Sv, Ipcp-hn-t°mWw11. k‘y Pn., Be-b-gn-IØv hoSv, Im®mWn12. [\y Fw., AJn¬ -̀h≥, s\Sn-bd ]n. H.13. e£van-°p-́ n-bΩ Fw., Aiz-Xn-hn-em-kw, Aco-bv°¬14. kcnX Pn. Fkv., inh-{]n-b, amhn-f, Aco-πm®n ]n.H15. sN√Ω sI., Ncp-hn-f-ho-Sv, Ipcp-hn-t°mWw16. hmk-¥n-c-ho-{µ≥, Bim-̀ -h≥, Ipcp-hn-t°mWw17. cmPn H., ]W-bn¬ho-Sv, s]m∂w-tIm-Sv, s\Sn-bd ]n.-H.18. kpK-X-Ip-am-cn, {io]-Zw, Aco-°¬, Aco-πm®n ]n.H19. Zo], Zo]m-hn-em-kw, B¿®¬20. kptem-N-\, _nPp-hn-em-kw, hS-a¨ ]n.H21. im¥, Ipc-́ n-bn¬]p-Ø≥ho-Sv, Ipcp-hn-t°mWw22. Hma\ _n., Zo]vXn-̀ -h≥, tIma-fw, hS-a¨ ]n.H23. _nµp -_n-Pp-cm-Pv, e£van-̀ -h-\w, hS-a¨ ]n.H24. t{Kkn-Um-\n-tb¬, Xmh-f-Øn¬, B¿®¬, s\Sn-bd ]n.H25. Hkn-bØv _ohn, keo-\-a≥kn¬, Ipcp-hn-t°mWw26. Dj, jm_p-hn-em-kw, B¿®¬, s\Sn-bd ]n.H27. Kncn-P, DZ-b-\n-hm-kv, hS-a¨ ]n.H28. kc-k-Ω, taa-e-]p-Ø≥ho-Sv, amhn-f, Aco-πm®n ]n.H29. Cµnc Fkv., Pb-hn-em-kw, Ipcp-hn-t°mWw30. Znhy-hn-[p-Ip-am¿, \µp-\n-hm-kv, AK-kvXy-t°mSv31. im¥-Ω, Ip∂pw-]p-dØv ]pØ≥ho-Sv, Ipcp-hn-t°mWw32. {ioP, XS-Øn¬ho-Sv, Ipcp-hn-t°mWw33. {]ao-f, et¶-jv -̀h≥, Im´pw-]p-dw, hS-a¨ ]n.H34. Djm-X-ºn, sP.-F≥.-lu-kv, Ipcp-hn-t°mWw35. k^nb Fkv., joP-a≥kn¬, AK-kvXy-t°mSv36. X¶-Ω, Aw_p-P-hn-em-kw, s\Sn-bd ]n.H37. Hma\ ]n, ]W-bn¬ho-Sv, hS-a¨ ]n.H38. kp[¿Ω, Nn∂p-lu-kv, AK-kvXy-t°mSv39. caWn ‰n.-F≥, hcp¨ \nhm-kv, AK-kvXy-t°mSv40. hnP-b-Ω-tam-l-\≥, taml-\-hn-em-kw, Ipcp-hn-t°mWw41. iyma-f, Bim-̀ -h≥, Ipcp-hn-t°mWw

 • 48

  42. kmhn-{Xn kn.Pn., tN∏m´v hoSv, Ipcp-hn-t°mWw43. \fn-\m£n _n, iin-hn-em-kw, Aco-bv°¬44. kuZm-an\n F¬., Pb-hn-em-kw, s\Sn-bd ]n.H45. hnP-b-Ω, Imem-¥q¿ Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, Ipcp-hn-t°mWw46. kPnX ‰n., AJn¬hn-em-kw, Ipcp-hn-t°mWw47. kpcn-P, D{Xm-Sw, Ipcp-hn-t°mWw48. X¶-Ω, Pb-hn-em-kw, Ipcp-hn-t°mWw49. KoXm-cm-[m-Ir-jvW≥, sIm®p-ho-́ n¬In-g-°-Xn¬, s\Sn-bd ]n.H50. {ioe-X-Xp-f-kn, hnim-Jw, s\Sn-bd ]n.H51. Gen-bmΩ t_m_-®≥, ]≈n-]-Sn-™m-‰-Xn¬, amhnf52. KoX-hn-P-b≥, hnjvWp-ssi-ew, hSa¨ ]n.H53. kpam-tZhn C., kc-kz-Xn-hn-em-kw, hS-a¨ ]n.H54. h’-e, kpta-jv̀ -h≥, Ipcp-hn-t°mWw55. iin-I-e, hn\o-jv hn-em-kw, Im®m-Wn, Aco-πm®n ]n.H56. Pb-Ip-amcn Fkv., Nmen¬X-S-hn-f-ho-Sv, s\Sn-bd ]n.H57. tcWpI Fkv., Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, Ipcp-hn-t°mWw58. do\, tN\-hn-f-ho-Sv, Ipcp-hn-t°mWw59. ]¶-Pm-£n, kpPm-̀ -h-\w, Ipcp-hn-t°mWw60. kptI-in-\n, Pb-hn-em-kw, Ipcp-hn-t°mWw61. B\-µ-h√n F≥., Nmen¬]p-Ø≥ho-Sv, s\Sn-bd62. tZh-In, Pb-hn-em-kw, Ipcp-hn-t°mWw63. Aw_p-Pm-£n, kn‘p-hn-em-kw, Ipcp-hn-t°mWw64. ]pjv]-Ip-am-cn, a\p-̀ -h≥, AK-kvXy-t°mSv65. {]k-∂, tImbn-∏m v́ ]pØ≥ho-Sv, Ipcp-hn-t°mWw66. F≥. Hma-\, Dj-hn-em-kw, s\Sn-bd ]n.H67. _o\m-Pn, {]W-hw, Ipcp-hn-t°mWw68. ssjeP sI., cp{Zm-e-bw, Ipcp-hn-t°mWw69. emen-jn-_p, Ipf-ß-c-gn-IØv hoSv, amhnf70. cXv\-Ω, hrµm-h-\w, Ipcp-hn-t°mWw71. atl-iz-cn-b-Ω, hnf-bn¬h-S-°-Xn¬ho-Sv, s\Sn-bd ]n.H72. joP, k¬am≥\n-hm-kv, AK-kvXy-t°mSv73. iyma-f, Be-b-gn-IØv hoSv, Im®mWn74. {]k-∂, {]im-¥v̀ -h≥, Ipcp-hn-t°mWw75. KoX, Aw_p-P-hn-em-kw, s\Sn-bd ]n.H76. kPn-Xm-cm-tP-{µ≥, {io\n-e-bw, s\Sn-bd ]n.H77. sN√-Ω, _nPp-em¬a-µn-cw, Im´pw-]pdw78. t{Xkym-Ω-am-Xyp, ]md-hn-f-bn¬, Ipcp-hn-t°mWw

  hm¿Uv 61. ca-Wn-b-Ω, ca-Wn-hn-em-kw, B¿®¬2. Kncn-P-Ip-am-cn, Kncn-P-hn-em-kw, B¿®¬3. DZ-b-Ip-am-cn, {iotZ-hn-hn-em-kw, B¿®¬4. Cµn-cm-tZhn, Acp¨\n-hm-kv, B¿®¬5. imen-\n, IrjvW-Ir-], B¿®¬, s\Sn-bd ]n.H6. Ip™-Ωmƒ, aßm-́ p-sX-t°-°-c-]p-Ø≥ho-Sv, B¿®¬

 • 49

  7. s]Æ-Ω, PntPm-̀ -h≥, B¿®¬, s\Sn-bd ]n.H8. tcJm-dm-Wn, Ipcp-hn-tØm-́ -Øn¬hoSv9. h’-e-Ip-am-cn, N¥p-hn-em-kw, B¿®¬10. X¶-Ω, cam-b-e-bw, B¿®¬11. koXm-tZ-hn-A-Ω, aT-Øn¬hoSv, B¿®¬12. X¶-Ω, πmhn-f-]p-Ø≥hoSv, B¿®¬13. kpPm-X, {]nb-̀ -h≥, B¿®¬14. KwK ‰n. \mb¿, tKmIp-ew, B¿®¬ s\Sn-bd ]n.H15. ca-Wn, Icn-°-Øn¬ho-Sv, amhnf16. _o\, hnZy-̀ -h≥, tXm´w-ap-°v, B¿®¬17. kn‘p, awK-eØv hoSv, amhnf18. kp\n-em-ep, eme-k-Z-\w, B¿®¬19. enkn-Cu-tim, Cutim-hn-f-hn-\m¬ -̀h≥, amhnf20. cP-n\n, {io\n-e-bw, amhnf21. X¶-Ω, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, amhnf22. ]mdp-°p-́ n-A-Ω, ]pfn-aq-́ n¬ho-Sv, B¿®¬23. im¥-Ω, kcn-X-hn-em-kw, I\m¬Pw-Kvj≥24. kpP, kc-kz-Xn-hn-em-kw, I\m¬Pw-Kvj≥25. Nn∂-Ω, tiJ-cØv ]pØ≥ho-Sv, I\m¬Pw-Kvj≥26. KoXm-Ip-am-cn, \oXp-̀ -h≥, amhnf27. im¥-a-Wn, {iohn-em-kw, B¿®¬28. {]nb-Z¿in-\n, cmlp¬ -̀h≥, amhnf29. s]m∂-Ω, Icn-°-Øn¬ho-Sv, amhnf30. Aºn-fn, Icn-°-Øn¬ho-Sv, amhnf31. efn-X, Fkv.-F≥.-hn.-a-µn-cw, amhnf32. ARvPp, {ioa-µn-cw, B¿®¬33. \nj, Icn-°-Øn¬ho-Sv, amhnf34. kptem-N-\, kph¿Æ-hn-em-kw, D®n-t°mSv35. timim-Ω, hnf-bn¬ho-Sv, amhnf36. A∂-Ω-Ip-cy≥, Nqc-°p-gn-bn¬ho-Sv, s\Spw-]®37. {ioh-≈n-, at\mPv`h≥, B¿®¬38. kpk-Ω-cm-Pp, t{ib- vtIm-t -́Pv, amhnf39. B\-µ-h-√n, Ncp-hn-f-ho-Sv, tXm´w-ap°v40. kqk-Ω-cm-Pp, imte-bw-lu-kv, amhnf41. kpP, awK-eØv hoSv, amhnf42. KoXm-{]-Im-iv, awK-eØv hoSv, amhnf43. KoXΩ hn.-F-kv. hnP-b-a-µn-cw, B¿®¬44. im¥-Ω, apc-fn-hn-em-kw, B¿®¬45. iIp-¥-f, ic-Wy-̀ -h≥, B¿®¬46. kc-kz-Xn-A-Ω, Djm-a-µn-cw, B¿®¬47. Djm-Ip-am-cn, Ptb-jv̀ -h≥, B¿®¬48. kc-kzXn AΩ, kc-kz-Xn-hn-em-kw,49. ]¶-Pm-£n, IrjvW-hn-em-kw, B¿®¬50. kpio-em-Ω, tNdm-́ p-Ip-gn-bn¬ho-Sv, B¿®¬

 • 50

  51. kn‘p, lcn-{io, B¿®¬52. kpa, taa-e, amhnf53. kXn, taa-e-bn¬, amhnf54. _nµp, at\m-Pv -̀h≥55. tim -̀\-Ip-am-cn, Ip∂pw-]p-dØvXp≠n¬h-S-°-Xn¬56. A∂-Ω, Szn¶nƒ -̀h≥, amhnf

  hm¿Uv 71. hnP-b-Ω, {]Xo-Pm-a-µn-cw, tImf-®n-d, s\Sn-bd2. eoe, eoem-̀ -h≥, tImf-®n-d, s\Sn-bd3. ktcm-Pn-\n, awK-eØpsX°-Xn¬ho-Sv, s\Sn-bd4. \fn-\n, πm®n-°p-gn-bn¬, s\Sn-bd5. Aw_p-Pm-£n, ss_Pp-hn-em-kw, s\Sn-bd6. kpIp-am-cn, ]nW-‰p-hn-f-ho-Sv, s\Sn-bd7. teJ Fkv., ]pXp-t°m-́ -ho-Sv, s\Sn-bd8. Dj, {iohn-em-kw, s\Sn-bd9. kpNn-¥, Ipf-Ø-Sn-h-S-°-Xn¬, s\Sn-bd10. Xpf-ko-̀ m-bn, cmPn-̀ -h≥, s\Sn-bd11. eoem-̀ m-bn, ]pe-cn, s\Sn-bd12. eXn-Im-a-Wn, {ioIr-jvW-̀ -h≥, s\Sn-bd13. t{]a-kp-[, ]pXp-t°m-́ -ho-Sv, s\Sn-bd14. Kncn-Pm-tZ-hn, kc-kz-Xn-hn-em-kw, s\Sn-bd15. anen, taLm-e-bw, s\Sn-bd16. Ieym-Wn, Ie-am-\q¿ Ing-°pw-I-c-hoSv17. KoXm-Ip-am-cn, BXn-cm-̀ -h≥, s\Sn-bd18. cm[-Ω, If-co-°-S-bn¬ho-Sv, s\Sn-bd19. hnem-kn-\n, jmPn-̀ -h≥, s\Sn-bd20. \ko-am-_o-hn, acp-Xn-hn-f-h-S-°-Xn¬, s\Sn-bd21. ssaaq≥-D-Ω, thS-c-gn-IØv hoSv, s\Sn-bd22. ssjeP sI., ]pXp-t°m-́ -]p-Ø≥ho-Sv, s\Sn-bd23. Im©-\, Zn¬ -̀h≥, s\Sn-bd24. en√n, acp-Xn-hn-f-ho-Sv, s\Sn-bd25. N{µ-a-Xn, kp`m-jv̀ -h≥, s\Sn-bd26. Pm\-Ω, aÆm-c-Øp-ho-Sv, s\Sn-bd27. efn-X, iin-hn-em-kw, s\Sn-bd28. ]pjv]-h-Xn, Bim-̀ -h≥, s\Sn-bd29. joPm-Ip-am-cn, ARvPp-̀ -h≥, s\Sn-bd30. Hma\ ]n., Nmen¬X-S-hn-f-ho-Sv, s\Sn-bd31. kp\n-X, _nPp-hn-em-kw, s\Sn-bd32. joe, BIm-iv̀ -h≥, s\Sn-bd33. cmtP-iz-cn, knPp-hn-em-kw, s\Sn-bd34. jmen, emem-k-Z-\w, s\Sn-bd35. kpa, hnP-b-hn-em-kw, s\Sn-bd36. kpio-e, sh≈w-sIm-≈n, Ing-°-Xn¬ s\Sn-bd

 • 51

  37. Dj Fkv. hn., Acp¨\n-hm-kv, s\Sn-bd38. joe ]n. kptcjv ̀ h≥, s\Sn-bd39. kpio-e, _n\p-hn-em-kw, s\Sn-bd40. sj¿en, kc-kzXn hnem-kw, s\Sn-bd41. Zo], ARvPp-̀ -h≥, s\Sn-bd42. kwKo-X, kwKo-X-̀ -h≥, s\Sn-bd43. an\n-tamƒ, ]d-¶n-amw-hn-f-ho-Sv, s\Sn-bd44. tim -̀\, cmtP-jv̀ -h≥, s\Sn-bd45. kpa-Xn, Xt®m-W-Øp-ho-Sv, s\Sn-bd46. kc-kz-Xn, ]p∂-hn-f-ho-Sv, s\Sn-bd47. im¥-Ω, sFiz-cy, s\Sn-bd48. kpio-e, IrjvW-Ir-], s\Sn-bd49. kp\n-X, AXp-ey-̀ -h≥, s\Sn-bd50. B\-µ-h-√n-b-Ω, tImf-®n-d-sX-t°-°-c-]p-Ø≥hoSv51. kpP, kz]v\m-e-bw, s\Sn-bd52. kp[, ]pØ≥ho-Sv, s\Sn-bd53. Hma-\, cmtP-jv̀ -h≥, s\Sn-bd54. {ioP Fkv., tImf-®n-d-ho-Sv, tImf-®n-d, s\Sn-bd55. k\n-X, Bim-̀ -h≥, s\Sn-bd56. hk-¥-Ip-am-cn, A\o-jm-̀ -h≥, tImf-®nd57. kp[¿Ω-Wn, Ifo-bv°¬ho-Sv, s\Sn-bd58. tKma-Xn-A-Ω, tImf-®n-d-]p-Ø≥hoSv59. Hma-\, cma-a-µn-cw, sh≈m-cw-Ip∂v60. kp\p, kpPn-Xv -̀h≥, s\Sn-bd61. Pb-¥n, e£van-\n-hm-kv, s\Sn-bd62. Aºnfn B¿., sImSn-hn-f-ho-Sv, s\Sn-bd63. KoXm-Ip-am-cn, tImf-®n-d-ho-Sv, s\Sn-bd64. Djm-tZ-hn, cmtP-jv̀ -h≥, tImf-®nd65. h¬k-e, Ip∂pw-]p-d-Øp-ho-Sv, sh≈m-cw-Ip∂v66. kptem-N-\, kqcy-em¬a-µn-cw, s\Sn-bd67. sN√-Ω, Ip∂-Øp-ho-Sv, sh≈m-cw-Ip∂v68. kpPm-X, caym-̀ -h≥, sh≈m-cw-Ip∂v69. _o\m-Ip-am-cn, tImf-®n-d-sX-t°-°-c-ho-Sv, tImf-®nd70. kn‘p, Aiz-Xn-a-µn-cw, s\Sn-bd71. ktcm-P-\n, Djm-a-µn-cw, s\Sn-bd72. s]m∂-Ω, kp`m-jva-µn-cw, s\Sn-bd73. kc-k-Ω, hnPn-hn-em-kw, s\Sn-bd74. I\-I-Ip-am-cn, hnP-b-hn-em-kw, s\Sn-bd75. \nj, jmPn-̀ -h≥, s\Sn-bd76. sN√-Ω, Nmen¬XS-hn-f-hoSv77. kp¬^n- k-Øm¿, acp-Xn-hn-f-]-Sn-™m-‰-Xn¬78. Im¿Xym-b-\n, Ip∂-Øp-hoSv79. eoem-a-Wn, {]im¥v ̀ h≥, s\Sn-bd80. efnX sI, iin-hn-emkw

 • 52

  hm¿Uv 81. {]k-∂-Ip-am-cn, Xm∂n-hn-f-ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv2. ]n. kn\n, ic¨\n-hmkv3. hrµIp-am-cn, Ifo-bv°¬hoSv4. ]n. Hma-\, sIm®p-Rm-d-hn-f-hoSv5. KoX, cay-̀ -h≥6. Fkv. joe, kp\n¬hn-emkw7. do\, Ifo-bv°¬hoSv8. hnt\m-Zn-\n, hn.-Fw. \nhmkv9. cm[m-ap-c-fn, Nmen¬]p-Ø≥hoSv10. Fkv. _nµp, sIm®p-Rm-d-hn-f-hoSv11. hk-¥, hnjvWp-̀ -h≥12. Fw.-sP.-cm-P-Ω, AizXn13. tcjva, cmPv̀ -h≥14. sI. sI. eoe, em¬k-Z\w15. civan-kp-\n¬, {imhWw16. sI. kpPm-X, kqcy-̀ -h≥17. hnPn-em¬, KwKm-\n-ebw18. _n. KoX, Aan-Øq¿hoSv19. kp[¿Ω, {io -̀h≥20. ktcm-Pn-\n, Ce-hp-hn-f-hoSv21. Pb¥n, Rmd-hn-f-]-Sn-™m-‰-Xn¬22. sI. Hma-\, Zmkv̀ -h≥23. `mKo-c-Yn, _nPp-hn-emkw24. Fw. Dj, ]pØ≥ho-f-hoSv25. Aºn-fn, Xncp-hm-Xnc26. ssje-P, kptc-jv̀ -h\w27. Zo]-Iv_n-Pp, Ce-hn-f-hoSv28. Zo], inh-KwK29. teJm-cm-Po-hv, cam-̀ -h≥30. A\n-X, e£van-\n-ebw31. dPo-\, kp[o¿a≥kn¬32. Fkv. cP-\n, thWp-\m-Z-̀ -h\w33. B¿. ssje-P, Fkv.-F-kv.-a-µncw34. Fkv. joe, Ifo-bv°¬hoSv35. kpa-Wn, ]qh-Ww-hn-f-hoSv36. Pn. joP, APn-Xv ̀ -h≥37. e£van-°p-́ n, A\n¬ -̀h≥38. kpio-e, hnjvWp-\n-hmkv39. X¶-Ω, joe-̀ -h≥40. tim -̀\, \nj-̀ -h≥41. efn-X, et¶-jv̀ -h≥42. sI.-B¿.-D-j, Ab-Wn-e-gn-IØv hoSv

 • 53

  43. B¿. cP-\n, ]W-bn¬hoSv44. joe, ]W-bn¬]p-Ø≥hoSv45. sI. im¥, joe-̀ -h≥46. lko-\-_o-hn, Pmkvan≥ a≥kn¬47. Aw_nI t{]a≥, Ab-Wne-gn-IØv sXt°-Xn¬hoSv48. A_n-Zm-_o-hn, sjao¿a≥kn¬49. kl¿\n-k-_o-hn, Dgn-™-hn-f-hoSv50. F.-F-kv. cPn, the≥]-d-ºn¬hoSv51. ssja, ]W-bn¬]p-Ø≥hoSv52. Ihn-X, h√q¿hoSv53. ]pjv]-h-√n, kp[o-\-lukv54. KoX, inh-kvXpXn55. kn‘p-Ip-am-cn, IrjvW-Ir]56. kptem-N-\, Ifo-bv°¬hoSv57. ]¶-Pm-£n, F≥.-F-kv. \nhmkv58. tKma-Xn, sXß-gnIw59. sI. Aw_n-I, Rmd-hn-f-hoSv60. kn≥jm, hnjvWphn-emkw61. hnem-kn-\n, ]d-¶n-amw-hn-f-hoSv62. efn-X, efn-X-̀ -h\w63. cXv\-Ω, Ipf-ß-c-hoSv64. _n. imc-Z, KoXm-k-Z\w65. Fkv. _nµp, tPymXn¿K-ab66. ]flm-h-Xn, ]nW-‰p-hn-f-hoSv67. Cµn-c, kn\n-hn-emkw68. tkmWn-b, {ioe£van69. joe, ]d-ºp-hn-f-hoSv70. k^o-e-_o-hn, Fw.-F-kv. a≥kn¬71. k‘y, sshjvWhw

  hm¿Uv 91. im¥-Ip-amcn sI., A\p-̀ -h≥, AK-kvXy-t°mSv2. Kncn-P-Ip-am-cn, sIm°m v́ ]pØ≥hoSv3. an\n-_n-Pp, an\n-a-µncw4. hnP-b, A\p-\n-hmkv5. B\-µ-h-√n-A-Ω, ap√-°¬ ]pØ≥hoSv6. cam-tZ-hn-b-Ω, F≈p-hn-f-hoSv7. Pn. Kncn-P-Ω, cmtP-jv̀ -h≥8. kp[¿Ω-Wn, Ab\w9. ca-Wn-cm-P≥, e£van-̀ -h≥10. {ioe-X, Aa¬ -̀h≥11. tKma-Xn-b-Ω, Cµp-kp[12. h’e Un., Ip´≥Ip-∂n¬13. hnZym-cm-[m-Ir-jvW≥, cmJn-̀ -h≥14. Pb-ap-c-fo[-c≥, hnjvWp-hn-lm¿

 • 54

  15, `mkp-cmw-Kn, ssIX-bv°-I-ØvtaeXn¬16. ssje-Pm-dm-Wn, _n\p-̀ -h≥17. amb Fw. sP., If`w18. tim -̀\-Ip-am-cn, Ce-™n-hoSv19. Pb, lcn{io20. kn‘p, kn‘p-\n-hmkv21. Hma-\-b-Ω, Bep-hn-f-hoSv22. N{µ-a-Xn-b-Ω, hS-t°-]p-Ø≥hoSv23. ktcm-Pn-\n-b-Ω, ap√-bv°¬hoSv24. Cµn-cm-̀ m-bn, ]øm-º-d-]p-Ø≥hoSv25. _nµp, cmPn-a-µncw26. cmP-Ω, awK-eØv ]pØ≥hoSv27. {ioP, {iocmKw28. Pm\-In-b-Ω, Nqc-≈q¿hoSv29. cm[m-aWn Fw., iin-hn-emkw30. kc- Ω Pn, kc-kz-Xn-hn-emkw31. joem-Ip-am-cn, s]mcp-∂-eØv Ing-°-Xn¬32. {]k-∂-Ip-am-cn-b-Ω, {]k-∂-hn-emkw33. A\n-X-Ip-amcn Fkv, tchXn34. {ioeX Pn, ]cn-a-WØv hoSv35. k‘ym-cm-P≥, ]nen-bØv hoSv36. hnP-bΩ F¬., Fkv.-hn. ̀ h≥37. a\oj, AXp-eym-̀ -h≥38. kmhn-{Xn-b-Ω, lcn-\-µ\w39. teJ-Ip-am-cn, iin-hn-emkw40. {ipXn, AºmSn41. tZh-In-b-Ω, hnf-bn¬hoSv42. cXv\Ω Fw. F¬., cmlp¬ -̀h≥43. X¶-a-Wn, kptc-jva-µncw44. eXm-Ip-am-cn, {ioPm-a-µncw45. X¶-Ω, e£van-hn-emkw46. kc-kz-Xn-b-Ω, hS-t°-]p-Ø≥hoSv47. Po\m-\m-b¿, inh-aw-Kew48. Pb{io ]n. Pn., taml≥kv lukv49. hnP-b-e-£van, ]me-hnf ]Sn-™m-t‰-Xn¬50. Aºnfn Pn., cam-k-Z\w51. Pb ‰n., ssX∏-d-ºn¬hoSv52. KoXm-Ip-am-cn, N{µ-hn-emkw53. X¶-a-Wn, IrjvW-hn-emkw54. \mK-Ω, _nµp-hn-emkw55. cm[m-a-Wn-b-Ω, sXt°-hn-f-hoSv56. _nµp-tamƒ Fw, hnP-b-k-Z\w57. an\n-tamƒ, hn\oXv hnlm¿58. sI. kc-kz-Xn-b-Ω, sIm®p-In-g-°-Xn¬

 • 55

  59. h’-e, \nXo-jv̀ -h≥60. cay _n., AizXn61. hk¥ sI. sP., sIm®p-hn-f-hoSv62. im¥, im¥-hn-emkw63. AP-Ip-am-cn, BZnXy-m -̀h≥64. I\-IΩ F¬., A\-¥p-̀ -h≥65. an\n, {iocm-a-hn-emkw66. Cµn-cm-Ω, sFiyw-hn-f-hoSv67. hnP-b-Ω, hnt\mZv aµncw68. Gen-bm-Ω, ap√-ap-‰Øv hoSv69. Fkv. cm[, A`bw70. I\-IΩ ca-W≥, B¿. sI. ̀ h≥71. kpamw-Kn, sFiyw-hn-f-hoSv72. BXn-c-m cm-P≥, sIm®p-]p-Ø≥hoSv73. Znhy, hcp¨ `h≥74. eXn-I, Im´pw-]p-dØv hoSv75. im¥, im¥m-\n-hmkv76. tamfn, sImt°m-́ p-hoSv77. ]¶-Pm-£n-b-Ω, hS-t°-]p-Ø≥hoSv78. cm[m-a-Wn-b-Ω, ]√-bm-Sn-bn¬hoSv79. im¥-Ω, πmhn-f-hoSv80. efn-X-Ω, Ipgn-hn-f-In-g-°-Xn¬81. tZh-In, _n\p-a-µncw82. tZh-In-b-Ω, Bep-hn-fhoSv83. _nµp, hnP-b-hn-emkw84. Zo] hn.-F-kv., inh-c-RvPn\n85. cay, AizXn86. efn-XΩ Un., Ipgn-hn-f-In-g-°-Xn¬hoSv

  hm¿Uv 101. joP, iin-hn-em-kw, AK-kvXy-t°m-Sv, A©¬2. cm[-Ω, Ipfn-hn-f-]-Sn-™m-‰-Xn¬, AK-kvXy-t°mSv3. kp[o-\, jmln-\-a≥kn¬, AK-kvXy-t°mSv4. Ia-em-̀ m-bv, Pb-{io-a-µn-cw, AK-kvXy-t°mSv5. cm[m-a-Wn, {io -̀h≥, e£w-ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv6. Dj ]n., \njm-̀ -h≥, A©¬7. kc-kzXn sP., Ipgn-hn-f-ho-Sv, A©¬8. joP- jm-P-lm≥, hen-b-hn-f-ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv9. Akp-am-_o-hn, hen-b-hn-f-ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv10. Nn∂Ω h¿§o-kv, πmhn-f-]-Sn-™m-‰-Xn¬, A©¬11. enPn h¿§o-kv, tPymXn- v, AK-kvXy-t°mSv12. dmln-e, F. sI. lukv, AK-kvXy-t°mSv13. kp\n-am-Xyp, hS-t°-Ip-∂Øv ]pØ≥ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv14. eoemΩ tXma-kv, sIm®p-ho-́ n¬, AK-kvXy-t°mSv15. eoem-a-Wn-b-Ω, Bim-̀ -h≥, tImtf-Pvhm¿Uv

 • 56

  16. _nPn-_m-_p, Gd-\mSv hoSv, AK-kvXy-t°mSv17. tamfn-°p-́ n, Ing-t°-SØv hoSv, AK-kvXy-t°mSv18. sP. tZh-In, Nn‰q¿ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv19. Iuk-ey, cmtP-jv̀ -h≥, e£w-hoSv20. X¶Ω sI., e£w-ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv21. kpIp-amcn kn., caym-lu-kv, AK-kvXy-t°mSv22. ]n. Pn. Um\n-tb¬, taØp-≠n¬ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv23. aRvPp Fw. sI., Nn{X-ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv24. hnP-b-{io, Ipgn-hn-f-h-S-°-Xn¬ ]pØ≥ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv25. ‰n. ]n. X¶-Ω, Aº-co-jv̀ -h≥, AK-kvXy-t°mSv26. Nn{X-te-J, {ipXn-̀ -h≥, A©¬27. Hma-\-cm-a-N-{µ≥, cmlp¬ -̀h≥, AK-kvXy-t°mSv28. tacn-°p´n Xc-I≥, Pkvem‚ v I√pw-aq-́ n¬, AK-kvXy-t°mSv29. amPnZm keow, Zmdp¬k-emw, AK-kvXy-t°mSv30. im¥, jn\phn-em-kw, AK-kvXy-t°mSv31. jlo-d, jnbmkv a≥kn¬, AK-kvXy-t°mSv32. ssee-c-ho-{µ≥, sseem-hn-em-kw, AK-kvXy-t°mSv33. en√n-°p´n tPm¨, ]pØ≥tXm-́ -Øn¬, AK-kvXy-t°mSv34. kpPnX Fkv., πmhn-f-ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv35. kpss_-Z, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv36. ]¶-Pm-£n, ]md-tIm v́ Ing-°-Xn¬, AK-kvXy-t°mSv37. kqkΩ imap-th¬, Kn¬Km¬ ̀ h≥, AK-kvXy-t°mSv38. A∂Ω Um\n-tb¬, hnf-bn¬ ]Sn-™m-‰-Xn¬, AK-kvXy-t°mSv39. tPmfn, tPm¨hn-√, AK-kvXy-t°mSv40. s]m∂Ω X¶-®≥, ap®p-Æn-N-cp-hn-f-ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv41. btim-[-c, Ncp-hn-f-ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv42. kc-k-Ω, kt¥m-jv̀ -h≥, AK-kvXy-t°mSv43. eX-_n-Pp, Atim-I-hn-em-kw, AK-kvXy-t°mSv44. eXm-jm-P≥, Fkv.-F¬. ̀ h≥, tImtfPv PwKvj≥45. Fen-k-_Øv s\¬k¨, XS-Øn¬ tdmkvem‚ v, A©¬46. kp¬^Øv F., ssIXmSn ]pØ≥ho-Sv, A©¬47. aWn kn., _nPn `h≥, e£w-hoSv48. enPn, cPn≥ \nhm-kv, AK-kvXy-t°mSv49. efn-X, Ipgn-hn-f-ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv50. kp[¿Ω sI. sI., kt¥m-jv̀ -h≥, AK-kvXy-t°mSv51. {]Im-in\n sI., inh-Kw-K, AK-kvXy-t°mSv52. Pn. tKma-Xn, AK-kvXy-t°mSv53. Kucn-°p-́ n-b-Ω, Xp≠-øØv hoSv, AK-kvXy-t°mSv54. Cµp-te-J, tkm]m-\w, AK-kvXy-t°mSv55. Kncn-P, lco-jv̀ -h≥, AK-kvXy-t°mSv56. kc-kz-Xn-A-Ω, kc-kz-Xn-hn-em-kw, AK-kvXy-t°mSv57. sdbv®¬, sd≥kp ̀ h≥, AK-kvXy-t°mSv58. A∂-Ω, hS-t°-Ip-∂-Øp-]p-Ø≥ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv59. ]fl-Ip-am-cn-b-Ω, Ipgn-hn-f-ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv

 • 57

  60. {ioIp-am-cn-b-Ω, Ipc-́ n-bn¬ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv61. kpio-e-AΩ Pn., e£van ̀ h≥, AK-kvXy-t°mSv62. `mkvI-c≥-B-Nm-cn, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv

  hm¿Uv 111. Aºn-fn, Aiz-Xn-̀ -h-\w, No∏p-h-b¬, A©¬2. Dssk-_m-_o-hn, ]≈n-]-Sn-™m-‰-Xn¬, Xg-ta¬3. joPm-_o-Kw, Fkv.-F-kv. tImt -́Pv, No∏p-h-b¬, A©¬4 dwem-_o-hn, aRvPp-\n-hmkvv, No∏p-h-b¬, A©¬5 apl-Ω-Zv_-jo¿, _nkvan-√m-a≥kn¬v, No∏p-h-b¬, A©¬6 A\o-km-_o-hn, jmw\n-hmkvv, No∏p-h-b¬, A©¬7 kp[o\ Fkv., F≥.-F-kv.-em‚ vv, No∏p-h-b¬, A©¬8 {iotZ-hn, {iotZ-hn-̀ -h≥v, No∏p-h-b¬, A©¬9 djo-Zm-_o-hn, tImWØv hoSvv, No∏p-h-b¬, A©¬10 dmln-em-_o-hn, dm^n-\n-hm-kv, No∏p-h-b¬, A©¬11 kptem-N-\, Imhp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, AK-kvXy-t°m-Sv, A©¬12 ]mØp-Ωm-Ip-™v, dPo-\-a≥kn¬v, No∏p-h-b¬, A©¬13 iyma-fm, eXm-̀ -h\wv, No∏p-h-b¬, A©¬14 ^mkn-e, jn_n≥a≥kn¬v, No∏p-h-b¬, A©¬15 Ip¬kw-_o-hn, hS-t°-°-c-]p-Ø≥hoSvv, No∏p-h-b¬, A©¬16 \ko-dm-_o-hn, jma≥kn¬v, No∏p-h-b¬, A©¬17 Pmkvan≥, A¬Xm v̂ a≥kn¬v, No∏p-h-b¬, A©¬18 A\nXm hn., ssa{Xn-̀ -h≥, AK-kvXy-t°mSv19 Dj kptZ-h≥, sXßp-hn-f-ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv20 jo-_, Bcy-̀ -h≥, AK-kvXy-t°m-Sv, A©¬21 cXv\m-h-Xn, cXv\-hn-em-kw, AK-kvXy-t°m-Sv, A©¬22 Hma-\-D-Ω≥, tXm -́Øn¬Im-em-bn¬, AK-kvXy-t°m-Sv, A©¬23 hnP-b-Ω, hnP-b-hn-em-kw, AK-kvXy-t°mSv24 sFjm-_o-hn, tIm -́hn-f-ho-Sv, No∏p-h-b¬, A©¬25 Pko-\m-_o-hn, a¿l-_-a≥kn¬, No∏p-h-b¬, A©¬26 j°o-em-_o-hn, hS-°pw-I-c-]p-Ø≥ho-Sv, No∏p-h-b¬, A©¬27 ssje-Pm, tIm -́hn-f-ho-Sv, No∏p-h-b¬, A©¬28 sseem-_o-hn, A≥kn-e-a≥kn¬, No∏p-h-b¬, Xg-ta¬29 hnem-kn-\n, s\√n-aq-́ n¬ho-Sv, No∏p-h-b¬, A©¬30 aWn B¿., Ncphn-f-hoSv, No∏p-h-b¬, A©¬31 Im¿ØnI, Ncp-hn-f-ho-Sv, No∏p-h-b¬, A©¬32 Aºnfn Un., Xp≠p-hn-f-ho-Sv, No∏p-h-b¬, A©¬33 kpa-Xn, kpa-Xn-̀ -h-\w, No∏p-h-b¬, A©¬34 kvt\l-e-X, Ncp-hn-f-ho-Sv, No∏p-h-b¬, A©¬35 Bi, CS-bn-e-∏p-c-ho-Sv, No∏p-h-b¬, A©¬36 _nPn, ap -́epw-hn-f-ho-Sv, No∏p-h-b¬, A©¬37 Xpf-kn, Pbm-̀ -h-\w, No∏p-h-b¬, A©¬38 A≥kn-b, Akow-\n-hm-kv, No∏p-h-b¬, A©¬39 an\n sF., CS-Ø-Æn-tIm-WØv hoSv, No∏p-h-b¬, A©¬40 kpioe Fkv, Xncp-hm-Xn-c, Aº-ew-ap-°v, AK-kvXy-t°mSv

 • 58

  41 h’e ]n.-sI., inh-\n-hm-kv, Aº-ew-ap-°v, AK-kvXy-t°mSv42 cmPn-tb-ip-Zm-kv, ss{IÃv̀ -h≥, AK-kvXy-t°mSv43 im¥, A\n¬hn-em-kw, AK-kvXy-t°m-Sv, A©¬44 kn‘p B¿., kuay-̀ -h≥, No∏p-h-b¬, A©¬45 cm[nI Fkv., ]d-¶n-amw-hn-f-ho-Sv, AK-kvXy-t°mSv46 sFjm-_o-hn, kp[o-\m-a≥kn¬, No∏p-h-b¬47 Pmkvan≥, sXmSn-bn¬ho-Sv, No∏p-h-b¬, A©¬48 lmP-dm-_o-hn, No∏p-h-b¬hS-t°-°c

  hm¿Uv 121. e£van-°p-́ n-b-Ω, e£van-̀ -h≥2 Pko-\m-_o-hn, A≥jm-\-tIm-t´Pv3 _nµp-{io-[-c≥, A`n-\-µ\w4 kpss_-Z, kwkw-a≥kn¬5 \fn-\n, {iohn-emkw6 kn‘p-Ip-am-cn, DZ-b-hn-emkw7 hmk-¥n, \nim¥w8 im¥-Ω, ]qPm-a-µncw9 jmPn-e, djo-Zva≥kn¬10 cmPn, APo-jv̀ -h≥11 _o\m-Ip-am-cn, DZ-b-hn-emkw12 APn-X-Ip-am-cn, t{]wPphn-emkw13 tim -̀\, A\n-em-̀ -h≥14 eXn-I, Pbm-̀ -h≥15 cm[m-a-Wn, Ip∂-Øp-hoSv16 s]m∂-Ω, ca-Wn-hn-emkw17 kPn-\m-Ip-am-cn, Ing-°pw-I-c-hoSv18 eX sI., h -́a¨]p-Ø≥hoSv19 kptem-N-\, cXo-jv̀ -h≥20 a√n-I, Kucn-i-¶¿21 aWn-b-Ω, aWn-a-µncw22 Zo]vXn, cm[m-a-µncw23 dlo-Z-Øv, j\n-bm-a≥kn¬24 X¶-Ω-b-Ω, DZ-b-hn-emkw25 dq_n-X-¶-®≥, dq_n-tIm-t´Pv26 sseem-_ohn, jn_n-\m-a≥kn¬27 ssj\n, kp[o¿a≥kn¬28 sFjm-_o-hn, Xmcn-jva-µncw29 eXn-I, hS-t°-]p-Ø≥hoSv30 JZo-Pm-_o-hn, Iogq´v hoSv31 cP-\o-tZhn B¿.-F-kv., Imh-øØv A£b32 Ia-em-£n-b-Ω, sXßpw-tIm-́ v]p-Ø≥hoSv33 cP-\n, ]cp-Øn-hn-f-hoSv34 cmP-Ω, _nPp-a-µncw

 • 59

  35 an\n-tamƒ, i_-cn-̀ -h≥36 aWn Fkv., _n\p-̀ -h≥37 Aw_n-I Un., tXm∏n¬hoSv38 ca-Wn, ]W-bn¬hoSv39 kc-fm-Ip-am-cn, kmP≥\n-hmkv40 tKma-Xn-b-Ω, Ifo-bv°¬hoSv41 efn-Xm-̀ m-bn-A-Ω, ]mtßm v́ hoSv42 cmP-Ω, kXojvaµncw43 h¬k-Ω, _n©p-\n-hmkv44 joe, ]u¿Æan45 hk-¥-Ip-am-cn, ]mtßm´v hoSv46 Bim-kp-µ-cw, Ncp-hn-f-]p-Ø≥hoSv47 cm[m-a-Wn, Ip∂m-\-hoSv48 adn-b-Ω-ª-k≥, acn-b≥49 kpPm-h¿§o-kv, t_mWn-sUbv≥50 Hma-\-b-Ω, Ip∂m-\-hoSv51 {]k-∂-Ip-am-cn, Zo]m-\n-hmkv52 Pnj, Im¿Øn53 iinIe, sshimJw54 Aw_p-Pm-£n, hnt\mZv ̀ h≥55 cXv\m-̀ m-bn, kwKo-Xm-̀ -h≥56 kPo\ Fkv., amPn-Zm-a≥kn¬57 knan, kkv\m-a≥kn¬58 Ip™p-tamƒ_m-_p, s]mbvI-hn-f-hoSv59 APn-X-Ip-am-cn, tchXn-̀ -h≥60 Zo], hS-t°-∏pc61 Hma-\-b-Ω, πmhn-f-]p-Ø≥hoSv62 Kncn-Pm-Ip-am-cn, sXßpw-tIm-́ v]p-Ø≥hoSv63 an\n-tamƒ, X -́°m-́ v]p-Ø≥hoSv64 an\n-tPm-k-̂ v, ]Wn-°¿hoSv65 efn-Xmw-_n-I, Ncp-hn-f-hoSvhm¿Uv 131. s]m∂-Ω, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, h°w-ap°v2 Ia-em£n, acp-Xn-aq-́ n¬ho-Sv, h°w-ap°v3 hmk-¥n, ]pØ≥hn-f-ho-Sv, h°w-ap°v4 c©n-\n, XS-Øn¬hn-f-ho-Sv, Xg-ta¬5 Gen-°p-́ n, thß-hn-f-]p-Ø≥hoSv, Xg-ta¬6 _o\m-Ip-am-cn, BZ¿iv̀ -h≥, Xg-ta¬7 kmdm-Ω-tPm¨, F_n-̀ -h≥, Xg-ta¬8 k‘y Fkv., Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, Xg-ta¬9 jco-̂ m-_o-hn, tIm -́aq-e-]p-Ø≥ho-Sv, h°w-ap°v10 Hma-\, Pb-hn-em-kw, h°w-ap°v11 efn-X-Ω, a[p-̀ -h≥, Nqc-°pfw12 skeo-\Øv _ohn, Pp_n-\m-a≥kn¬, h°w-ap°v

 • 60

  13 Dssa-_m-_o-hn, _o\m-a≥kn¬, h°w-ap°v14 Djm-Ip-am-cn, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, Xg-ta¬15 ao\m-£n-b-Ω, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, Xg-ta¬16 kc-kz-Xn, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, Fd-∏-\mSv17 P\n-tXm-a-kv, Be-bn¬ho-Sv, Xg-ta¬18 {iotZ-hn-A-Ω, a©p-̀ -h≥, Xg-ta¬19 X¶-Ω, \oe-°mSv hS-°-Xn¬, Xg-ta¬20 `mkp-c, acp-Xn-aq-́ n¬ho-Sv, Xg-ta¬21 ktcm-P, tcmln-Wn, h°w-ap°v22 tKma-Xn, Ncp-hn-f-]p-Ø≥ho-Sv, h°w-ap°v23 joe hn. AJn¬\n-hm-kv, h°w-ap°v24 {]`m-Ip-am-cn, Aiz-Xn-hn-em-kw, h°w-ap°v25 sI. Ip™

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended