Home > Documents > Brukerhåndbok for Nokia N95 8GB - download-fds.webapps...

Brukerhåndbok for Nokia N95 8GB - download-fds.webapps...

Date post: 30-Jan-2020
Category:
Author: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 185 /185
Brukerhåndbok for Nokia N95 8GB 4. utgave
Transcript
 • Brukerhåndbok for Nokia N95 8GB

  4. utgave

 • ERKLÆRING OM SAMSVARNOKIA CORPORATION, erklærer herved at dette RM-320-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrigerelevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

  Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N95, N-Gage, Visual Radio og Nokia Care er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører NokiaCorporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan værevaremerker eller produktnavn for sine respektive eiere.Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftligtillatelse fra Nokia, er forbudt.

  Ltd.

  Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

  This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information whichhas been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use inconnection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information,including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com.

  Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjonsom er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk iforbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligereinformasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se http://www.mpegla.com.Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som eromtalt i dette dokumentet.

  VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLERINDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDELOVGIVNING.

  This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian

  US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

  Portions of the Nokia Maps software are copyright © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

  © 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

  http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

 • INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIERAV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OGEGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDERSEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokiaeier ikke opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte for ellerfunksjonaliteten til programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller materialene. Nokia har i den utstrekning som tillatesav gjeldende lovgivning intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene.VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DUGODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSETTIL GARANTIER OM EIERSKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER,OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN UTSTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENDELOVGIVNING.

  Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmesteNokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelig.

  EksportkontrollDenne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig åfravike slik lovgivning.FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNADEnheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kankreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forstyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret.Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse.(2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig ergodkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret./4. utgave

 • InnholdFor din sikkerhet .......................................10Om enheten...................................................................11Nettverkstjenester........................................................12Ekstrautstyr, batterier og ladere.................................12

  Tilkoblingsmuligheter...............................14

  Nyttig informasjon.....................................15Hjelp...............................................................................15Komme i gang...............................................................15Kundestøtte og kontaktinformasjon for Nokia..........15Tilleggsprogrammer.....................................................15Programvareoppdateringer.........................................16Innstillinger...................................................................16Tilgangskoder................................................................16Forlenge levetiden til batterier...................................17Frigjøre minne...............................................................18

  Enheten......................................................20Velkommen....................................................................20Switch.............................................................................20

  Overføre innhold........................................................20Synkroniser, hent eller send innhold.......................21

  Displayindikatorer.........................................................22Volum- og høyttalerkontroll........................................23Låse tastaturet..............................................................24Frakoblet-profil.............................................................24Multimediemeny...........................................................25Rask nedlasting.............................................................25

  Webleser....................................................27Surfe nettet....................................................................27Verktøylinje for webleseren.........................................28Navigere på sider..........................................................29Webstrømmer og blogger............................................29Widgeter........................................................................30Innholdssøk...................................................................30Laste ned og kjøpe elementer.....................................30Bokmerker.....................................................................31Tømme hurtigbufferen.................................................31Avslutte tilkoblingen.....................................................32Tilkoblingssikkerhet.....................................................32Webinnstillinger............................................................32

  Tilkoblinger................................................34Trådløst LAN...................................................................34

  Om WLAN.....................................................................34WLAN-tilkoblinger......................................................34WLAN-veiviser.............................................................35Internett-tilgangspunkter for WLAN........................35Bruksmodi...................................................................36

  Tilkoblingsbehandling..................................................36Aktive datatilkoblinger..............................................36Tilgjengelige WLAN-nettverk....................................36

  Bluetooth-tilkobling.....................................................37Om Bluetooth-tilkobling............................................37Innstillinger................................................................37Sikkerhetstips.............................................................38Sende data ved hjelp av Bluetooth-tilkobling.........38Koble sammen enheter.............................................39

  Innh

  old

 • Motta data ved hjelp av Bluetooth-tilkobling.........39Ekstern SIM-modus.....................................................40

  Infrarød..........................................................................40USB..................................................................................41PC-tilkoblinger...............................................................41Nokia trådløst tastatur.................................................41Modem ..........................................................................42

  Nokia Videosenter.....................................43Finne og vise videoer....................................................43Internett-videoer..........................................................44Spille av nedlastede videoer........................................44Overføre videoer fra PC-en din.....................................45Innstillinger...................................................................45

  N-Gage........................................................46Om N-Gage.....................................................................46N-Gage-visninger..........................................................46Kom i gang.....................................................................47

  Opprette et spillernavn..............................................47Start et spill.................................................................47Spor fremgangen din.................................................48Spill med venner.........................................................48

  Spill og betjen spill........................................................48Rediger profildetaljer...................................................49Koble deg opp mot andre spillere...............................49

  Finn og legg til venner...............................................49Vis venneinformasjon................................................49Sorter vennelisten......................................................50Rangere en spiller......................................................50Send meldinger..........................................................50

  N-Gage-innstillinger......................................................50

  Musikkmappe.............................................52

  Musikkspiller..................................................................52Spille av en sang eller en podcast-episode..............52Musikkmeny................................................................53Spillelister...................................................................53Podcaster....................................................................54Hjemmenettverk med musikkspiller........................54Overføre musikk til enheten.....................................55

  Overføre musikk fra datamaskinen.......................55Overfør med Windows Media Player.....................56

  Nokia Musikkbutikk.......................................................57Radio..............................................................................57

  Lytte til radioen..........................................................58Vise visuelt innhold....................................................58Lagrede kanaler..........................................................58Innstillinger................................................................59

  Nokia Podcasting .........................................................59Innstillinger................................................................59Søk...............................................................................60Kataloger.....................................................................61Nedlastinger...............................................................61Spill og administrer podcaster..................................62

  Mediemappe..............................................63RealPlayer .....................................................................63

  Spille av videoklipp....................................................63Spille av innhold direkte............................................63RealPlayer-innstillinger.............................................63

  Adobe Flash Player .......................................................64Nokia Lifeblog ..............................................................64

  Om Nokia Lifeblog .....................................................64Installasjon på PC-en..................................................65Koble sammen enheten og PC-en.............................65Kopiere elementer......................................................66Bla gjennom tidslinje og favoritter..........................66

  Innh

  old

 • Send til Internett........................................................66Importer elementer...................................................67

  Aktiveringsnøkler..........................................................67Opptaker........................................................................69

  Kamera.......................................................70Om kameraet.................................................................70Fange inn bilder............................................................70

  Indikatorer for stillbildekamera...............................70Aktiv verktøylinje.......................................................71Ta bilder......................................................................72Når du har tatt et bilde..............................................73Blits..............................................................................74Scener..........................................................................74Ta bilder i serie...........................................................74Få med deg selv på bildet—selvutløser...................75Tips om hvordan du tar gode bilder........................75

  Videoinnspilling............................................................76Indikatorer for videoinnspilling...............................76Spille inn videoklipp...................................................77Når du har spilt inn et videoklipp.............................78

  Kamerainnstillinger......................................................78Innstillinger for stillbildekamera..............................78Oppsettinnstillinger – justere farger ogbelysning.....................................................................79Videoinnstillinger.......................................................80

  Galleri.........................................................82Vise og organisere filer.................................................82Bilder og videoklipp......................................................82

  Se bilder og videoklipp..............................................82Organiser bilder og videoklipp.................................83Aktiv verktøylinje.......................................................83Album..........................................................................84

  Utskriftskurv...............................................................84Bildefremvisning........................................................85

  Redigere bilder..............................................................85Bilderedigering...........................................................85Beskjære bilder...........................................................86Fjerne røde øyne........................................................86Nyttige snarveier........................................................86

  Redigere videoklipp......................................................87TV-ut-modus..................................................................87Presentasjoner..............................................................88Skrive ut bilder..............................................................88

  Bildeutskrift................................................................88Velge skriver.............................................................88Forhåndsvisning......................................................89Utskriftsinnstillinger...............................................89

  Internett-utskrift........................................................89Dele bilder og videoklipp på nettet............................89Hjemmenettverk...........................................................90

  Om hjemmenettverk..................................................90Viktig sikkerhetsinformasjon....................................90Innstillinger for hjemmenettverk.............................91Aktivere deling og definere innhold........................92Vise og dele mediefiler..............................................92Kopiere mediefiler......................................................93

  Lokalisering (GPS)......................................94Om GPS...........................................................................94GPS-mottaker.................................................................95Tips til å opprette en GPS-tilkobling...........................95Lokaliseringsforespørsler.............................................96Kart.................................................................................96

  Om Kart........................................................................96Bla i kart......................................................................97Laste ned kart.............................................................98

  Innh

  old

 • Finn et sted.................................................................99Tilleggstjenester for Kart.........................................100

  Navigasjon.............................................................101Trafikkinformasjon................................................102Guider.....................................................................102

  Landemerker...............................................................103GPS-data.......................................................................104

  Ruteveiledning.........................................................104Hente lokaliseringsinformasjon.............................104Trippteller.................................................................105

  Tilpasse enheten......................................106Temaer.........................................................................106Profiler – angi ringetoner..........................................1063D-toner.......................................................................107Endre ventemodus......................................................108Endre hovedmenyen...................................................108

  Tidsstyring...............................................109Klokke ..........................................................................109

  Klokkealarm..............................................................109Internasjonal klokke................................................109

  Kalender.......................................................................110Opprette en kalenderoppføring..............................110Kalendervisninger....................................................110Administrere kalenderoppføringer........................111

  Meldinger.................................................112Hovedvisning for meldinger......................................112Skrive inn tekst............................................................113

  Tradisjonell skriving................................................113Skriving med ordforslag..........................................113Tips for skriving av tekst.........................................114Endre skrivespråket.................................................114

  Redigere tekst og lister...........................................114Skrive og sende meldinger........................................115Meldingsinnboks.........................................................116

  Motta meldinger.......................................................116Multimediemeldinger..............................................117Data, innstillinger og Web-tjenestemeldinger....................................................117

  Postkasse.....................................................................117Angi e-postinnstillingene........................................117Åpne postkassen......................................................118Hente e-postmeldinger...........................................118Slette e-postmeldinger............................................119Koble fra postkassen................................................119

  Vise meldinger på et SIM-kort...................................119Meldingsinnstillinger..................................................120

  Tekstmeldingsinnstillinger.....................................120Innstillinger for multimediemeldinger..................120E-postinnstillinger....................................................121

  Administrere postkasser.......................................121Tilkoblingsinnstillinger.........................................122Brukerinnstillinger................................................122Innstillinger for henting.......................................123Innstillinger for automatisk henting...................123

  Innstillinger for Web-tjenestemeldinger...............124CBS-innstillinger.......................................................124Andre innstillinger...................................................124

  Ringe........................................................125Taleanrop.....................................................................125Valg under et anrop....................................................125Postkasser for tale- og videoanrop...........................126Svare på eller avvise et anrop....................................126Foreta en konferansesamtale....................................127Ringe med hurtigvalg.................................................127

  Innh

  old

 • Samtale venter............................................................127Taleoppringing............................................................128Foreta et videoanrop..................................................129Valg under et videoanrop..........................................130Svare på eller avvise et videoanrop..........................130Videodeling.................................................................130

  Krav............................................................................130Innstillinger..............................................................131Dele levende bilder eller videoklipp.......................132Godta en invitasjon..................................................132

  Internett-anrop...........................................................133Opprette en profil for Internett-anrop...................133Koble til tjenesten for Internett-anrop..................134Ringe via Internett ..................................................135Tjenesteinnstillinger................................................135

  Logg..............................................................................136Anropslogg................................................................136Anropsvarighet.........................................................136Pakkedata.................................................................136Overvåke alle kommunikasjonshendelser.............136

  Kontakter (telefonbok)............................138Lagre og redigere navn og numre............................138Administrere navn og numre....................................138Standardnumre og -adresser.....................................139Legge til ringetoner for kontakter............................139Kopiere kontakter.......................................................139SIM-katalog og andre SIM-tjenester..........................140Administrere kontaktgrupper....................................140

  Kontormappe...........................................142Quickoffice...................................................................142

  Quickword.................................................................142Quicksheet................................................................142

  Quickpoint.................................................................143Quickmanager..........................................................143

  Notater.........................................................................143Adobe PDF Reader.......................................................143Omregning...................................................................143Zip manager ...............................................................144Strekkodeleser ............................................................144

  Programmappe........................................146Kalkulator....................................................................146Programbehandling....................................................146

  Installere programmer og programvare...............147Fjerne programmer og programvare.....................148Innstillinger..............................................................148

  Verktøymappe.........................................150Filbehandling...............................................................150Masseminneverktøy....................................................150Talekommandoer........................................................151Synkronisering............................................................151Enhetsbehandling.......................................................152

  Innstillinger.............................................153Generelle innstillinger................................................153

  Tilpasningsinnstillinger...........................................153Innstillinger for ekstrautstyr...................................154Sikkerhetsinnstillinger.............................................155

  Telefon og SIM-kort...............................................155Sertifikatbehandling.............................................156Sikkerhetsmodul....................................................157

  Gjenopprette opprinnelige innstillinger................157Lokaliseringsinnstillinger........................................158

  Telefoninnstillinger....................................................158Anropsinnstillinger..................................................158

  Innh

  old

 • Viderekobling...........................................................159Anropssperring.........................................................160Nettverksinnstillinger..............................................160

  Tilkoblingsinnstillinger..............................................161Datatilkoblinger og tilgangspunkter.....................161Tilgangspunkter.......................................................161

  Opprette et nytt tilgangspunkt............................161Pakkedatatilgangspunkter...................................162Internett-tilgangspunkter for WLAN...................163

  Pakkedatainnstillinger............................................164Innstillinger for trådløst LAN..................................164SIP-innstillinger........................................................165Innstillinger for Internett-anrop............................165Konfigureringer........................................................165Navnekontroll for tilgangspunkt............................165

  Programinnstillinger..................................................166

  Feilsøking.................................................167

  Batteriinformasjon..................................171Lading og utlading......................................................171Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier.......................................................................172

  Verifisere hologrammet..........................................172Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikkegodkjennes?..............................................................172

  Stell og vedlikehold.................................174Avhending....................................................................175

  Ytterligere sikkerhetsinformasjon..........176Små barn......................................................................176Driftsmiljø....................................................................176Medisinsk utstyr..........................................................176

  Medisinske implantater...........................................176Høreapparater..........................................................177

  Kjøretøy........................................................................177Områder med eksplosjonsfare..................................177Nødsamtaler................................................................178Sertifiseringsinformasjon (SAR).................................179

  Stikkordregister.......................................180

  Innh

  old

 • For din sikkerhetLes disse enkle retningslinjene. Det kan være farligeller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendigebrukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.

  SLÅ PÅ TRYGTIkke slå på enheten hvis det er ulovlig åbruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre tilforstyrrelser eller fare.TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRSTOverhold alle lokale lovbestemmelser. Haalltid hendene frie til å styre bilen når dukjører. Trafikksikkerheten bør alltid kommeførst når du kjører.FORSTYRRELSERAlle trådløse enheter kan fra tid til annenutsettes for forstyrrelser som kan påvirkeytelsen.SLÅ AV PÅ SYKEHUSFølg gjeldende restriksjoner. Slå av enheteni nærheten av medisinsk utstyr.SLÅ AV I FLYFølg gjeldende restriksjoner. Trådløseenheter kan forårsake forstyrrelser i fly.

  SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFFIkke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikkebruk telefonen nær brennstoff ellerkjemikalier.SLÅ AV NÆR SPRENGNINGERFølg gjeldende restriksjoner. Ikke brukenheten når sprengningsarbeid pågår.FORNUFTIG BRUKBruk bare enheten i stillingene som erforklart i produktdokumentasjonen.Antenneområdene må ikke berøresunødvendig.KVALIFISERT SERVICEBare kvalifisert personale kan installere ellerreparere dette produktet.EKSTRAUTSTYR OG BATTERIERBruk bare godkjent ekstrautstyr oggodkjente batterier. Ikke koble sammenprodukter som ikke er kompatible.VANNTOLERANSEEnheten tåler ikke vann. Oppbevar den på ettørt sted.10

  For d

  in si

  kker

  het

 • SIKKERHETSKOPIERHusk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift avall viktig informasjon som er lagret ienheten.KOBLE TIL ANDRE ENHETERNår du kobler til andre enheter, må du lesebrukerhåndboken for disse for å få merdetaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koblesammen produkter som ikke er kompatible.NØDSAMTALERKontroller at telefonen er slått på og at dubefinner deg innenfor dekningsområdet.Trykk på avslutningstasten så mange gangersom nødvendig for å tømme displayet og gåtilbake til ventemodus. Tast innnødnummeret, og trykk deretter påringetasten. Oppgi hvor du befinner deg.Ikke avbryt samtalen før du får beskjed omå gjøre det.

  Om enhetenDen trådløse enheten som er beskrevet i dennehåndboken, er godkjent for bruk i (E)GSM 850-, 900-,1800-, 1900- og UMTS 900- og 2100-nettverk. Takontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha merinformasjon om nettverk.

  Når du bruker funksjonene i denne enheten, må duoverholde alle lover og respektere lokale skikker ogandres personvern og lovmessige rettigheter, inklusivopphavsrettigheter.Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkeltebilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innholdkopieres, endres, overføres eller videresendes.Enheten støtter Internett-tilkobling og andre typertilkobling. I likhet med datamaskiner kan enheten bliutsatt for virus, skadelige meldinger eller programmerog annet skadelig innhold. Vær forsiktig, og åpnemeldinger, aksepter tilkoblingsforespørsler, last nedinnhold og aksepter installasjoner bare fra påliteligekilder. Du kan bedre sikkerheten for enheten ved åinstallere, bruke og regelmessig oppdatereantivirusprogramvare, brannmur og annen aktuellprogramvare på enheten og alle datamaskiner dentilkobles.

  Advarsel: Enheten må være slått på når du skalbruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå påenheten når bruk av trådløse enheter kan forårsakeforstyrrelser eller fare.Office-programmene støtter de vanligste funksjonenei Microsoft Word, PowerPoint og Excel (Microsoft Office2000, XP og 2003). Ikke alle filformater kan vises ellerendres.Under drift, for eksempel under en aktivvideodelingsøkt eller en høyhastighets datatilkobling,

  11

  For d

  in si

  kker

  het

 • kan enheten føles varm. I de fleste tilfeller er dettenormalt. Hvis du mistenker at enheten ikke fungerer påriktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserteservicested.Det kan hende enheten din har forhåndsinnstiltebokmerker og koblinger til tredjepartssider. Du kanogså få tilgang til andre tredjepartssider via enhetendin. Tredjepartssider har ikke tilknytning til Nokia, ogNokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg ikke noeansvar for disse sidene. Dersom du velger å besøkedem, bør du ta forhåndsregler for sikkerhet og innhold.Bildene i denne håndboken kan avvike fra enhetensdisplay.

  NettverkstjenesterDu trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløsetjenester for å kunne bruke telefonen. Mange avfunksjonene krever spesifikke nettverksfunksjoner.Disse funksjonene er ikke tilgjengelig i alle nettverk, ognoen nettverk krever at du må inngå bestemte avtalermed tjenesteleverandøren før du kan brukenettverkstjenestene. Tjenesteleverandøren kan gi deginformasjon og forklare hvilke priser som gjelder.Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirkerhvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan foreksempel være at enkelte nettverk ikke støtter allespråkspesifikke tegn og tjenester.

  Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkeltefunksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert ienheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene påmenyen til enheten. Det kan også hende at enheten haren spesiell konfigurering, f.eks. endringer i menynavn,menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt medtjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.Denne enheten støtter WAP 2.0-protokoller (HTTP ogSSL) som kjører på TCP/IP-protokoller. Enkeltefunksjoner i denne enheten, for eksempel MMS, surfingog e-post, krever nettverksstøtte for slik teknologi.

  Ekstrautstyr, batterier ogladereSlå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar utbatteriet.Kontroller modellnummeret til laderen før den brukesmed denne enheten. Denne enheten er beregnet forbruk med strømforsyning fra laderen DC-4, AC-4 ellerAC-5 og fra en lader av typen AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12eller LCH-12 ved bruk med laderadapteren CA-44.Eksakt ladermodellnummer kan variere avhengig avtype kontakt. Kontaktvariantene har følgendemodellnumre: E, EB, X, AR, U, A, C eller UB.Batteriet som er beregnet for bruk med denne enhetener BL-6F.12

  For d

  in si

  kker

  het

 • Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere ogekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruksammen med denne modellen. Bruk av andre typer kanoppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig.Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjonom hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr.Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør duholde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

  13

  For d

  in si

  kker

  het

 • Tilkoblingsmuligheter

  Nokia N95 8GB støtter følgende tilkoblingstyper:

  ● 2G- og 3G-nettverk● Bluetooth-tilkobling – for å overføre filer og

  koble til kompatibelt ekstrautstyr. Se Bluetooth-tilkobling, s. 37.

  ● Nokia AV-kontakten (3,5 mm) – for å koble tilkompatible headset, hodetelefoner, TV-er ellerstereoanlegg. Se TV-ut-modus, s. 87.

  ● Datakabel – for å koble til kompatible enheter,for eksempel skrivere og datamaskiner. SeUSB, s. 41.

  ● Trådløst LAN (WLAN) – for å koble til Internett ogWLAN-aktiverte enheter. Se TrådløstLAN, s. 34.

  ● Infrarød – for å overføre og synkronisere datamellom kompatible enheter. SeInfrarød, s. 40.

  ● GPS – for å koble til GPS-satellitter for å finne dinposisjon. Se Lokalisering (GPS), s. 94.

  14

  Tilk

  oblin

  gsm

  ulig

  hete

  r

 • Nyttig informasjonModellnummer: N95-2Heretter kalt Nokia N95 8GB.

  HjelpEnheten har kontekstsensitiv hjelp. Hvis du vil hatilgang til hjelpen for visningen du er i mens etprogram er åpent, velger du Valg > Hjelp.Når du leser instruksjonene, kan du bytte mellomhjelpen og programmet som er åpent i bakgrunnen,ved å trykke på og holde nede .Hvis du vil åpne hjelpen fra hovedmenyen, velger duVerktøy > Verktøy > Hjelp. Velg ønsket programfor å vise en liste over hjelpeemner.

  Komme i gangDu finner informasjon om taster og deler,instruksjoner for hvordan du tar i bruk enhetensamt annen viktig informasjon i Komme i gang-veiledningen.

  Kundestøtte ogkontaktinformasjon forNokiaSjekk ut www.nseries.com/support eller ditt lokaleNokia-nettsted for de siste håndbøkene, merinformasjon, nedlastinger og tjenester relatert tilNokia-produktet ditt.Hvis du har behov for å kontakte kundeservice, kandu sjekke listen over lokale Nokia Care-kontaktsentre på www.nokia.com/customerservice.Trenger produktet ditt vedlikehold, finner du dittnærmeste Nokia Care-kontaktsenter påwww.nokia.com/repair.

  TilleggsprogrammerDet finnes forskjellige programmer som leveres avNokia, og forskjellige tredjepartsutviklere avprogramvare som hjelper deg med å gjøre mer medenheten. Disse programmene blir forklart iveiledningene som er tilgjengelige på 15

  Nytt

  ig in

  form

  asjo

  n

  http://www.nseries.com/supporthttp://www.nokia.com/customerservicehttp://www.nokia.com/customerservicehttp://www.nokia.com/repair

 • produktstøttesidene på www.nseries.com/supporteller ditt lokale Nokia-nettsted.

  ProgramvareoppdateringerNokia kan lage programvareoppdateringer som kaninneholde nye funksjoner, forbedrede funksjonereller forbedret ytelse. Du vil kanskje kunne bestilledisse oppdateringene gjennom programmet NokiaSoftware Updater PC. Hvis du vil oppdatereprogramvaren på enheten, trenger du programmetNokia Software Updater og en kompatibel PC medoperativsystemet Microsoft Windows 2000, XP ellerVista, bredbåndstilgang til Internett og enkompatibel datakabel til å koble enheten til PC-en.For å få mer informasjon om og laste nedprogrammet Nokia Software Updater, kan dubesøke www.nokia.com/softwareupdate eller dittlokale Nokia-webområde.

  Tips: Hvis du vil kontrollereprogramvareversjonen på enheten, taster duinn *#0000# i ventemodus.

  InnstillingerInnstillingene for MMS, GPRS, direkteavspilling ogmobilt Internett er vanligvis automatiskkonfigurert på enheten, basert på informasjon fraleverandøren av nettverkstjenester. Det kan hende

  du har innstillinger fra tjenesteleverandøreninstallert på enheten allerede, eller du kan mottaeller be om å motta innstillingene fraleverandørene av nettverkstjenester i en spesiellmelding.Du kan endre de generelle innstillingene påenheten, for eksempel språk-, ventemodus-,display- og tastelåsinnstillinger. Se Generelleinnstillinger, s. 153.

  TilgangskoderHvis du glemmer noen av tilgangskodene, tar dukontakt med tjenesteleverandøren.● PIN-kode — Denne koden beskytter SIM-kortet

  mot uautorisert bruk. PIN-koden (4 til 8 sifre)leveres vanligvis med SIM-kortet. Etter trepåfølgende mislykkede forsøk på å taste inn PIN-koden, blokkeres koden, og du må oppheveblokkeringen ved hjelp av PUK-koden.

  ● UPIN-kode — Denne koden kan være levert medUSIM-kortet. USIM-kortet er en forbedret versjonav SIM-kortet og støttes av UMTS-mobiltelefoner.

  ● PIN2-kode — Denne koden (4 til 8 sifre) leveresmed enkelte SIM-kort, og er nødvendig for å fåtilgang til enkelte funksjoner på enheten.

  ● Låskode (også kjent somsikkerhetskode) — Denne koden (5 sifre) kanbrukes til å låse enheten for å unngå at den16

  Nytt

  ig in

  form

  asjo

  n

  http://www.nseries.com/supporthttp://www.nokia.com/softwareupdate

 • brukes av uvedkommende. Denforhåndsinnstilte låskoden er 12345. Endrelåskoden for å hindre uvedkommende i å brukeenheten. Hold den nye koden hemmelig, ogoppbevar den trygt på et annet sted enn der duhar enheten. Hvis du glemmer koden, bør dugjøre bare ett forsøk på å taste inn koden. Hviskoden du taster inn, er feil, kontakter du et NokiaCare-kontaktsenter eller tjenesteleverandørenfor ytterligere instrukser.

  ● PUK-kode og PUK2-kode — Disse kodene (8 sifre)kreves for å endre en blokkert PIN-kode ellerPIN2-kode. Hvis kodene ikke leveres med SIM-kortet, kan du kontakte operatøren for SIM-kortet som er i enheten.

  ● UPUK-kode — Denne koden (8 sifre) kreves for åendre en blokkert UPIN-kode. Hvis koden ikkeleveres med USIM-kortet, kan du kontakteoperatøren for USIM-kortet som er i enheten.

  Forlenge levetiden tilbatterierMange funksjoner på enheten tapper batteriet forstrøm og reduserer levetiden til batteriet. Merk degfølgende for å spare batteristrøm:● Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi,

  eller som tillater at slike funksjoner kjøres ibakgrunnen mens andre funksjoner brukes,

  tapper batteriet for strøm. Hvis du vil forlengedriftstiden for din enhet, slår du Bluetooth-teknologien av når du ikke trenger den.

  ● Funksjoner som bruker trådløst LAN (WLAN), ellersom tillater at slike funksjoner kjøres ibakgrunnen mens andre funksjoner brukes,tapper batteriet for strøm. Det trådløse WLAN påNokia-enheten slås av når du ikke prøver å kobletil, ikke er tilkoblet et annet tilgangspunkt ellerikke søker etter tilgjengelige nettverk. Hvis du vilredusere batteriforbruket ytterligere, kan duangi at enheten ikke skal søke etter, eller skalsøke sjeldnere etter tilgjengelige nettverk ibakgrunnen. WLAN slås av mellom søkinger ibakgrunnen. Se Trådløst LAN, s. 34. Når Søketter nettverk er satt til Aldri, vises ikke ikonetfor WLAN-tilgjengelighet i ventemodus. Du kanimidlertid likevel søke etter tilgjengelige WLAN-nettverk manuelt og koble til WLAN-nettverksom vanlig.

  ● Hvis du har stilt Pakkedatatilkobling inn til Nårtilgjengelig i tilkoblingsinnstillingene, og detikke er noen pakkedatadekning (GPRS), prøverenheten periodisk å etablere enpakkedatatilkobling, noe som redusererbatterikraften enda mer. Hvis du vil forlengedriftstiden for enheten, velger duPakkedatatilkobling > Ved behov.

  17

  Nytt

  ig in

  form

  asjo

  n

 • ● Programmet Kart laster ned ny kartinformasjonnår du blar til nye områder på kartet, og dettefører til økt batteriforbruk. Du kan forhindre atenheten laster ned nye kart automatisk. SeKart, s. 96.

  ● Hvis signalstyrken i mobilnettverket varierer myei et område, må enheten søke etter tilgjengeligenettverk gjentatte ganger. Dette fører til øktbatteriforbruk.Hvis du har angitt dobbelmodus somnettverksmodus i nettverksinnstillingene, søkerenheten etter UMTS-nettverk. Hvis dette ikke ertilgjengelig, bruker enheten det tilgjengeligeGSM-nettverket. Hvis du bare vil bruke GSM-nettverket, trykker du og velger Verktøy >Innst. > Telefon > Nettverk >Nettverksmodus > GSM.

  ● Bruk av bakgrunnsbelysningen for displayetfører til økt batteriforbruk. Hvis du vil endre hvorlang tid som skal gå før bakgrunnsbelysningenslås av, trykker du og velger Verktøy >Innst. > Generell > Tilpasning > Display >Tidsavbrudd for lys. Hvis du vil justerelyssensoren som kontrollerer lysforholdene ogjusterer lysstyrken i displayet, velger duLyssensor i displayinnstillingene.

  ● Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økesbelastningen på batteriet. Hvis du vil lukkeprogrammene som du ikke bruker, trykker du og

  holder nede , blar til et program i listen ogtrykker C.Du lukker ikke musikkspilleren ved å trykke C.Hvis du vil lukke musikkspilleren, velger du den ilisten og Valg > Avslutt.

  Frigjøre minneMange funksjoner på enheten bruker minnet for ålagre data. Enheten varsler deg hvis den har liteminne.Hvis du vil vise datatypene du har på enheten, oghvor mye minne de forskjellige datatypene bruker,trykker du og velger Verktøy > Filbeh. >Valg > Minnedetaljer. Mengden tilgjengeligminne vises i Ledig minne.Hvis du vil frigjøre minne på enheten, overfører dudata til en kompatibel PC.Hvis du vil slette data for å frigjøre minne, brukerdu Filbehandling til å slette filer du ikke trengerlenger, eller går til det aktuelle programmet. Du kanfjerne følgende:● Meldinger i mappene i Meldinger og e-

  postmeldinger du har hentet fra postkassen● Lagrede Websider● Kontaktinformasjon● Kalendernotater18

  Nytt

  ig in

  form

  asjo

  n

 • ● Programmer som vises i Programbehandling,som du ikke trenger

  ● Installasjonsfiler (*.sis eller *.sisx) forprogrammer som er installert på enheten.

  ● Bilder og videoklipp i Galleri. Ta sikkerhetskopiav filene på en kompatibel PC ved hjelp av NokiaNseries PC Suite.

  Hvis du sletter flere elementer og én av følgendemeldinger vises, må du slette elementer enkeltvis(begynn med det minste elementet):● Ikke nok minne til å utføre operasjon. Slett

  noen data først.● Lite minne. Slett noen data fra

  telefonminnet.

  19

  Nytt

  ig in

  form

  asjo

  n

 • EnhetenVelkommenNår du slår på enheten for første gang, visesvelkomstprogrammet.Velg blant følgende:● Innst.veiv. — for å konfigurere forskjellige

  innstillinger, for eksempel e-post. Hvis du vil hamer informasjon om programmetInnstillingsveiviser, se veiledningene som finnespå Nokias produktstøttesider eller ditt lokaleNokia-nettsted.

  ● Overføring — for å overføre innhold, foreksempel kontakter og kalenderoppføringer, fraen kompatibel Nokia-enhet. Se Overføreinnhold, s. 20.

  Det kan også være at velkomstprogrammetinneholder en demonstrasjon av enheten.Hvis du vil starte velkomstprogrammet senere,trykker du på og velger Verktøy > Verktøy >Velkommen. Du får også tilgang til de enkelteprogrammene fra deres tilhørende menyer.

  SwitchOverføre innholdMed Switch-programmet kan du overføre innhold,for eksempel kontakter, mellom to kompatibleNokia-enheter ved hjelp av Bluetooth-tilkoblingeller infrarød.Innholdet som kan overføres, avhenger avenhetsmodellen du vil overføre innhold fra. Hvisden andre enheten støtter synkronisering, kan duogså synkronisere data mellom den andre enhetenog enheten din. Enheten din varsler deg hvis denandre enheten ikke er kompatibel.Hvis den andre enheten ikke kan slås på uten et SIM-kort, kan du sette SIM-kortet ditt i enheten. Nårenheten din er slått på uten SIM-kort, vil Frakoblet-profilen automatisk aktiveres.Overføre innhold1. Første gang du skal hente data fra den andre

  enheten, velger du Overføring ivelkomstprogrammet på enheten din ellertrykker på og velger Verktøy > Verktøy >Overføring.20

  Enhe

  ten

 • 2. Velg tilkoblingstypen du vil bruke til å overføredataene. Begge enhetene må støtte den valgtetilkoblingen.

  3. Hvis du velger Bluetooth-tilkobling: Hvis du vil atenheten din skal søke etter enheter medBluetooth-tilkobling, velger du Fortsett. Velgenheten du vil overføre innhold fra. Du blir bedtom å angi en kode på enheten din. Angi en kode(1-16 tegn) og velg OK. Angi den samme kodenpå den andre enheten og velg OK. Enhetene ernå koblet sammen. Se Koble sammenenheter, s. 39.På noen enhetsmodeller sendes Switch-programmet til den andre enheten som enmelding. Hvis du vil installere Switch-programmet på den andre enheten, åpner dumeldingen og følger instruksjonene påskjermen.Hvis du velger infrarød, må de to enheten koblestil hverandre. Se Infrarød, s. 40.

  4. Fra enheten din velger du innholdet du viloverføre fra den andre enheten.Så snart overføring har startet, kan du avbryteden og fortsette senere.

  Overføringstiden avhenger av mengden data somskal overføres.Innholdet overføres fra minnet i den andre enhetentil den tilsvarende plasseringen på enheten din.

  Synkroniser, hent eller sendinnholdEtter den første overføringen velger du fra følgendefor å starte en ny overføring, avhengig av hvilkenmodell den andre enheten er:

  for å synkroniserer innholdet mellom enhetendin og en annen enhet hvis den andre enhetenstøtter synkronisering. Synkroniseringen er toveis.Hvis du sletter et element i en av enhetene, blir detslettet i begge. Du kan ikke gjenopprette slettedeelementer med synkronisering.

  for å hente data fra den andre enheten til dinenhet. Ved henting overføres data fra den andreenheten til din enhet. Du kan bli spurt om å beholdeeller slette originaldata på den andre enhetenavhengig av enhetsmodell.

  for å sende data fra enheten din til din andreenhetHvis Overføring ikke kan overføre et element,avhengig av hvilken type den andre enheten er, kandu legge til et element i Nokia-mappe, i C:\Data\Nokia eller E:\Data\Nokia og overføre det derfra.Når du velger mappen som skal overføres,synkroniseres elementene i den korresponderendemappen på den andre enheten og vice versa.

  21

  Enhe

  ten

 • Bruke snarveier for å repetere en overføringEtter en dataoverføring kan du lagre en snarvei medoverføringsinnstillingene til hovedvisningen for årepetere den samme overføringen senere.Hvis du vil redigere snarveien, blar du til den ogtrykker på Valg > Snarveisinnstillinger. Du kanfor eksempel lage eller endre navn på snarveien.En overføringslogg vises etter hver overføring. Hvisdu vil se loggen til en tidligere overføring, blar dutil en snarvei i hovedvisningen og velger Valg >Vis logg.Håndter overføringskonflikterHvis et element som skal overføres er blitt redigertpå begge enheter, vil enhetene forsøke å slåsammen endringene automatisk. Hvis dette ikke ermulig, oppstår det en overføringskonflikt. VelgSjekk èn om gangen, Denne tlf. har prioritet ellerAnnen tlf. har prioritet for å løse konflikten. Forytterligere instruksjoner velger du Valg > Hjelp.

  Displayindikatorer Enheten brukes i et GSM-nettverk

  (nettverkstjeneste). Enheten brukes i et UMTS-nettverk

  (nettverkstjeneste).

  Du har én eller flere uleste meldinger i mappenInnboks i Meldinger.

  Du har mottatt ny e-post i den eksternepostkassen.

  Det finnes meldinger som ikke er sendt, imappen Utboks.

  Du har ubesvarte anrop. Ringetypen er satt til lydløs, og varseltonen for

  meldinger og e-post er deaktivert. Enhetens tastatur er låst.

  En klokkealarm er aktiv. Den andre telefonlinjen er i bruk

  (nettverkstjeneste). Alle anrop til enheten viderekobles til et

  annet nummer (nettverkstjeneste). Hvis du har totelefonlinjer, angir et nummer den aktive linjen.

  Et kompatibelt headset er koblet til enheten. En kompatibel TV-utgangskabel er koblet til

  enheten. En kompatibel teksttelefon er koblet til

  enheten. Et dataanrop er aktivt (nettverkstjeneste). En GPRS-pakkedatatilkobling er aktiv

  (nettverkstjeneste). angir at tilkoblingen er satt22

  Enhe

  ten

 • på venting, og angir at en tilkobling ertilgjengelig.

  En pakkedatatilkobling er aktiv i en del avnettverket som støtter EGPRS (nettverkstjeneste).

  angir at tilkoblingen er satt på venting, og angirat en tilkobling er tilgjengelig. Ikonene angir atEGPRS er tilgjengelig i nettverket, men din enhetbruker ikke nødvendigvis EGPRS i dataoverføringen.

  En UMTS-pakkedatatilkobling er aktiv(nettverkstjeneste). angir at tilkoblingen er sattpå venting, og angir at en tilkobling ertilgjengelig.

  HSDPA (High-speed downlink packet access) erstøttet og aktiv (nettverkstjeneste). angir attilkoblingen er satt på venting, og angir at entilkobling er tilgjengelig. Se Rasknedlasting, s. 25.

  Du har angitt at enheten skal søke etter trådløstLAN, og et trådløst LAN er tilgjengelig(nettverkstjeneste). Se Om WLAN, s. 34.

  En trådløs LAN-tilkobling er aktiv i et nettverkmed kryptering.

  En trådløs LAN-tilkobling er aktiv i et nettverkuten kryptering.

  Bluetooth-tilkobling er på. Se Bluetooth-tilkobling, s. 37.

  Data overføres ved hjelp av Bluetooth-tilkobling. Når indikatoren blinker, forsøkerenheten å koble til en annen enhet.

  En USB-tilkobling er aktiv. En infrarød tilkobling er aktiv. Når indikatoren

  blinker, prøver enheten å koble seg til den andreenheten, eller forbindelsen er brutt.

  Volum- og høyttalerkontrollHvis du vil heve eller senke volumnivået når du haren aktiv samtale eller lytter til en lyd, bruker duvolumtasten.Den innebygdehøyttaleren gir degmuligheten til å snakke oglytte fra kort avstand uten å måtte holde enhetenmot øret.

  Advarsel: Hold ikke enheten nær øret nårhøyttaleren er på ettersom volumet kan væreekstremt høyt.Hvis du vil bruke høyttaleren under et anrop, velgerdu Valg > Aktiver høyttaler.Hvis du vil slå av høyttaleren, velger du Valg >Aktiver håndsett.

  23

  Enhe

  ten

 • Låse tastaturetHvis du vil låse tastene, trykker du venstre valgtastog deretter høyre valgtast.Hvis du vil slå av tastelåsen, åpner du den toveisskyvedøren eller trykker venstre valgtast ogderetter høyre valgtast.Du kan velge å låse tastaturet automatisk etter enviss tid, eller når skyvedøren lukkes. SeSikkerhetsinnstillinger, s. 155.

  Frakoblet-profilTrykk og velg Verktøy > Profiler >Frakoblet.Frakoblet-profilen gir deg muligheten til å brukeenheten uten å koble til det trådløse nettverket. Nårdu aktiverer frakoblet-profilen, avbrytestilkoblingen til det trådløse nettverket, som angittav i området for signalstyrkeindikatoren. Detkommer ingen trådløse RF-signaler til og fraenheten. Hvis du forsøker å sende meldinger,plasseres de i utboksen for å bli sendt senere.Når frakoblet-profilen er aktiv, kan du brukeenheten uten et SIM-kort.

  Viktig: I frakoblet profil kan du ikke ringeeller motta samtaler eller bruke andre funksjoner

  som krever mobilnettverksdekning. Det kanfremdeles være mulig å ringe til de offisiellenødnumrene som er programmert i enheten. Når duskal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen vedå endre profil. Hvis enheten er låst, taster du innlåsekoden.Når du har aktivert frakoblet-profilen, kan dufremdeles bruke trådløst LAN til for eksempel å lesee-post eller surfe på Internett. Husk å overholdegjeldende sikkerhetsbestemmelser når duoppretter og bruker en trådløs LAN-tilkobling. Dukan også bruke Bluetooth-tilkobling i frakoblet-profilen.Hvis du vil deaktivere frakoblet-profilen, trykker dukort av/på-tasten og velger en annen profil.Enheten aktiverer den trådløse forbindelsen på nytt(forutsatt at signalstyrken er god nok).

  24

  Enhe

  ten

 • MultimediemenyMed multimediemenyenkan du semultimedieinnholdet somdu bruker oftest. Detvalgte innholdet vises i detaktuelle programmet.Trykk påmultimedietasten for ååpne eller lukkemultimediemenyen. Bla tilvenstre eller høyre for å blagjennom fanene. Trykkblatasten for å velge elementer. Trykkmultimedietasten for å gå tilbake tilmultimediemenyen fra et åpent program.Velg blant følgende:● Musikk — Start musikkavspilleren og bruk

  Spilles nå-visningen, bla til dine sanger ogspillelister eller last ned og organiser podcaster.

  ● Galleri — Se bildene du tok sist, start enlysbildefremvisning av bildene dine eller vismediefiler i album.

  ● Spill — Prøv Nokia Nseries-spill.● Kart — Vis dine favorittplasseringer i Kart.● Web — Vis dine favorittlenker på internett i

  nettleseren.

  ● Kontakter — Legg til dine egne kontakter, sendmeldinger, eller foreta et taleanrop. For å leggetil en ny kontakt på en tom plass på listen trykkerdu på blatasten og velger en kontakt. Hvis du vilsende en melding velger du en kontakt imultimediemenyen og deretter Sendtekstmelding eller Send multimediemeld..

  ● Videoer — Se favorittvideoklippene dine ogvideoklipp som er lagret i Nokia Videosenter.

  Hvis du vil endre rekkefølgen på faner, velger duValg > Ordne faner.

  Rask nedlastingHSDPA (High-speed downlink packet access , ogsåkalt 3.5G, angitt med ) er en nettverkstjeneste iUMTS-nettverkene og tilbyr datanedlastning medhøy hastighet. Når HSDPA-støtte er aktivert ienheten og enheten er koblet til et UMTS-nettverksom støtter HSDPA, kan det gå raskere å laste neddata, for eksempel meldinger, e-post og lesersider,via mobiltelefonnettverket. En aktiv HSDPA-tilkobling er angitt med . SeDisplayindikatorer, s. 22.Du kan aktivere eller deaktivere støtte for HSDPA iinnstillingene for enheten. SePakkedatainnstillinger, s. 164.

  25

  Enhe

  ten

 • Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjonom abonnement og tilgjengelighet for tjenester fordatatilkobling.HSDPA påvirker bare nedlastingshastigheten.Sending av data til nettverket, som for eksempelmeldinger og e-post, påvirkes ikke.

  26

  Enhe

  ten

 • WebleserMed Webleseren kan du vise HTML-sider påInternett slik de opprinnelig er utformet. Du kanogså bla gjennom websider som er spesieltutformet for mobilenheter, og bruke XHTML, ellerWML.Hvis du vil surfe på Internett, må du ha et Internett-tilgangspunkt konfigurert på enheten.

  Surfe nettetTrykk og velg Web.

  Snarvei: For å starte leseren trykker du ogholder nede 0 i ventemodus.

  Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til ogsom tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse motskadelig programvare.

  Viktig: Installer og bruk bare programmer ogannen programvare fra pålitelige kilder, foreksempel programmer som er Symbian-signerteller har bestått Java VerifiedTM-testingen.

  Hvis du vil surfe en webside, velger du et bokmerkei bokmerkevisningen, eller skriver inn adressen ifeltet ( ) og trykker blatasten.Noen websider kan inneholde elementer somkrever mye minne når de skal vises, for eksempelgrafikk og lyder. Hvis det ikke er nok minne påenheten når en slik side lastes, vises ikke grafikkenpå siden.Hvis du vil spare minne ved å surfe på websider utenå vise grafikk, velger du Valg > Innstillinger >Side > Last innhold > Bare tekst.Når du skal gå inn på en ny webadresse du ønskerå besøke, velger du Valg > Gå til Web-adresse.

  Tips: Hvis du skal gå inn på en webside somer lagret som et bokmerke ibokmerkevisningen, trykker du 1 mens dublar og velger bokmerket.

  Hvis du vil hente siste innhold på siden fra serveren,velger du Valg > Navigeringsvalg > Last inn pånytt.Hvis du vil lagre webadressen til gjeldende side somet bokmerke, velger du Valg > Lagre sombokmerke. 27

  Web

  lese

  r

 • Hvis du vil bruke Visual History for å viseøyeblikksfotografier av sider du har besøkt undersiste leserøkt, velger du Tilbake (tilgjengelig hvisHistorikk er på i innstillingene for webleseren oggjeldende side ikke er den første siden du besøker).Hvis du vil gå til en side du har besøkt tidligere,velger du siden.Hvis du vil lagre en side mens du blar, velger duValg > Verktøy > Lagre side.Du kan lagre sider og bla gjennom dem senere nårdu er frakoblet. Du kan også gruppere disse lagredesidene i mapper. Hvis du vil se på sidene du harlagret, velger du Valg > Bokmerker > Lagredesider.Hvis du vil åpne en underliste med kommandoereller handlinger for siden som er åpen, velger duValg > Tjenestevalg (hvis websiden støtterdette).Hvis du vil tillate eller blokkere automatisk åpningav flere vinduer, velger du Valg > Vindu >Blokker pop up ellerTillat pop up-vinduer.Snarveier mens du blar● Trykk 1 for å åpne bokmerkene.● Trykk 2 for å søke etter nøkkelord på gjeldende

  side.● Trykk 3 for å gå tilbake til forrige side.● Trykk 5 for å vise alle åpne vinduer.

  ● Trykk 8 for å vise sideoversikten for gjeldendeside. Trykk 8 igjen for å zoome inn og vise ønsketdel av siden.

  ● Trykk 9 for å skrive inn en ny webadresse.● Trykk 0 for å gå til startsiden (hvis den er angitt

  i innstillingene).● Trykk * og # for å zoome inn eller ut på siden.

  Tips: Hvis du vil gå tilbake til ventemodusmed webleseren åpen i bakgrunnen, trykkerdu to ganger eller avslutningstasten. Hvisdu vil gå tilbake til webleseren, trykker du påog holder nede , og velger webleseren fralisten.

  Verktøylinje for webleserenPå verktøylinjen kan du velge de mest bruktefunksjonene i webleseren.For å åpne verktøylinjen, holder du inne blatastenpå et blankt punkt på en webside. Bla til venstreeller høyre for å bevege deg på verktøylinjen. Trykkblatasten for å velge en funksjon.I verktøylinjen kan du velge blant følgende:● Mye brukte koblinger — Vis en liste over

  webadressene du besøker ofte.● Sideoversikt — Se en oversikt over gjeldende

  webside.● Søk — Søk etter nøkkelord på gjeldende side.

  28

  Web

  lese

  r

 • ● Last inn på nytt — Oppdater siden.● Abon. på webstrømmer (hvis

  tilgjengelig) — Vis en liste over tilgjengeligewebstrømmer på gjeldende webside, ogabonner på en webstrøm.

  Navigere på siderMinikartet og sideoversikten hjelper deg med ånavigere på websider som inneholder storemengder informasjon.Når Minikart er angitt i webleserinnstillingene ogdu blar gjennom en stor webside, åpnes Minikartsom viser en oversikt over websiden du blargjennom.Hvis du vil aktivere Minikart, velger du Valg >Innstillinger > Generelt > Minikart > På.Du beveger deg rundt i Minikart ved å bla til venstre,høyre, opp eller ned. Når du finner plasseringen duleter etter, slutter du å bla. Minikart forsvinner oglar deg bli værende på det valgte stedet.Når du blar gjennom en webside som inneholderstore mengder informasjon, kan du også brukeSideoversikt for å vise hva slags innformasjonsiden inneholder.Trykk 8 for å vise sideoversikten for gjeldende side.Bla opp, ned, til venstre eller høyre for å finne ønsket

  sted på siden. Trykk 8 igjen for å zoome inn og viseønsket del av siden.

  Webstrømmer og bloggerWebstrømmer er XML-filer på Websider som brukesav bloggere og nyhetsbyråer til å dele overskrifteneeller teksten i de siste innleggene, for eksempelnyhetsstrømmer. Blogger eller weblogger er web-dagbøker. De fleste webstrømmene bruker RSS- ogAtom-teknologier. Webstrømmer finnes vanligvispå websider, bloggsider og wiki-sider.Internett-programmet finner automatisk ut om enwebside inneholder webstrømmer.Hvis du vil abonnere på en webstrøm, velger duValg > Abonner.Hvis du vil vise webstrømmene du abonnerer på,velger du Nyhetsmating i visningen forbokmerker.Når du skal oppdatere en webstrøm, velger du denog Valg > Oppdater.Når du skal angi hvordan webstrømmen skaloppdateres, velger du Valg > Innstillinger >Nyhetsmating.

  29

  Web

  lese

  r

 • WidgeterNettleseren støtter widgeter (nettverkstjeneste).Widgeter er små, nedlastbare webprogrammersom leverer multimediemateriale, nyhetsstrømmerog annen informasjon, for eksempel værmeldinger,på enheten. Installerte widgeter vises som egneprogrammer i Programmer-mappen.Du kan laste ned widgeter ved hjelp av programmetLast ned! eller fra nettet.Standard tilgangspunkt for widgeter er det sammesom i nettleseren. Noen widgeter som er aktive ibakgrunnen, kan oppdatere informasjonautomatisk på enheten.

  InnholdssøkHvis du vil søke etter nøkkelord, telefonnumre ellere-postadresser innen den gjeldende websiden,velger du Valg > Søk og ønsket alternativ. Hvis duvil gå til forrige treff, blar du opp. Hvis du vil gå tilneste treff, blar du ned.

  Tips: Hvis du vil søke etter nøkkelord påsiden, trykker du 2.

  Laste ned og kjøpeelementerDu kan laste ned elementer som ringetoner, bilder,operatørlogoer, temaer og videoklipp. Disseelementene kan leveres gratis, eller du kan kjøpedem. Nedlastede elementer behandles av derespektive programmene på enheten. Et nedlastetbilde eller en .mp3-fil kan for eksempel lagres iGalleri.

  Viktig: Installer og bruk bare programmer ogannen programvare fra pålitelige kilder, foreksempel programmer som er Symbian-signerteller har bestått Java VerifiedTM-testingen.Slik laster du ned et element:1. Velg koblingen.2. Merk et av valgene for å kjøpe elementet (for

  eksempel Kjøp).3. Les all informasjonen nøye.4. Hvis du vil fortsette eller avbryte nedlastingen,

  merker du et av valgene (for eksempel Godtaeller Avbryt).

  Når du starter en nedlasting, vises en liste overnedlastinger som pågår og er fullført i denneleserøkten.30

  Web

  lese

  r

 • Hvis du vil endre listen, velger du Valg >Nedlastinger. I listen blar du til et element, ogvelger Valg for å avbryte pågående nedlastinger,eller åpne, lagre eller slette fullførte nedlastinger.

  BokmerkerBokmerkevisningen åpnes når du åpner Internett-programmet. Du kan velge webadresser fra en listeeller fra en samling bokmerker i mappen Auto.bokmerker. Du kan også skrive inn URL-adressentil websiden du ønsker å gå til, direkte iadressefeltet ( ).

  viser startsiden som er angitt forstandardtilgangspunktet.Du kan lagre URL-adressene som bokmerker mensdu surfer på Internett. Du kan også lagre adressenedu har mottatt i meldinger, og sende lagredebokmerker.Hvis du vil åpne bokmerkevisningen mens du blar,trykker du 1 eller velger Valg > Bokmerker.Hvis du vil redigere detaljene i et bokmerke, foreksempel tittelen, velger du Valg >Bokm.behandling > Rediger.I bokmerkevisningen kan du også åpne andremapper å bla gjennom. Internett-programmet lardeg lagre websider mens du blar. I mappen

  Lagrede sider kan du vise innholdet på sidene duhar lagret mens du var frakoblet.Internett-programmet holder også styr påwebsidene du besøker mens du blar. I mappenAuto. bokmerker kan du vise en liste overwebsider du har besøkt.I Nyhetsmating kan du vise lagrede koblinger tilwebstrømmer og blogger du har abonnert på.Webstrømmer finner du vanligvis på nettstedene tilstore nyhetsbyråer, personlige weblogger, online-samfunn som tilbyr siste nytt, ogartikkelsammendrag. Webstrømmer bruker RSS- ogAtom-teknologier.

  Tømme hurtigbufferenInformasjonen eller tjenestene du har åpnet, erlagret i enhetens hurtigbuffer.En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til ålagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få ellerhar fått tilgang til konfidensiell informasjon somkrever passord, bør du tømme hurtigbufferen etterbruk. Informasjonen eller tjenestene du har fåtttilgang til, er lagret i hurtigbufferen.Hvis du vil tømme bufferen, velger du Valg > Fjernpersonlige data > Tøm buffer.

  31

  Web

  lese

  r

 • Avslutte tilkoblingenHvis du vil avslutte tilkoblingen og vise websidenfrakoblet, velger du Valg > Verktøy > Koble fra.Hvis du vil avslutte tilkoblingen og lukkewebleseren, velger du Valg > Avslutt.Hvis du vil legge leseren i bakgrunnen, trykker duavslutningstasten én gang. Hvis du vil avsluttetilkoblingen, holder du inne avslutningstasten.Hvis du vil slette informasjonen nettverksserverenhenter inn om hvilke websider du har besøkt, velgerdu Valg > Fjern personlige data > Slettcookies.

  TilkoblingssikkerhetHvis sikkerhetsindikatoren ( ) vises mens entilkobling er aktiv, er dataoverføringen mellomenheten og Internett-gatewayen eller serverenkryptert.Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringenmellom gatewayen og innholdsserveren (ellerstedet der angitt ressurs er lagret) er sikker.Tjenesteleverandøren sikrer dataoverføringenmellom gatewayen og innholdsserveren.Sikkerhetssertifikater kreves kanskje for enkeltetjenester, for eksempel banktjenester. Du vil blivarslet hvis identiteten til serveren ikke er riktig,

  eller hvis du ikke har det riktigesikkerhetssertifikatet i enheten. Hvis du vil ha merinformasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

  WebinnstillingerTrykk og velg Web.Velg Valg > Innstillinger og deretter blantfølgende:Generelle innstillinger● Tilgangspunkt — Endre standard

  tilgangspunkt. Enkelte eller alletilgangspunktene kan være forhåndsinnstilt påenheten av tjenesteleverandøren, og det kanhende du ikke kan endre, opprette, redigere ellerfjerne dem.

  ● Startside — Angi startsiden.● Minikart — Aktiver eller deaktiver Minikart. Se

  Navigere på sider, s. 29.● Historikk — Hvis du vil se en liste over sidene du

  har besøkt under siste leserøkt mens du blar, mådu slå på Historikk for å velge Tilbake.

  ● Sikkerhetsadvarsler — Vis eller skjulsikkerhetsvarsler.

  ● Java/ECMA-skript — Aktiver eller deaktiver brukav skript.

  Sideinnstillinger32

  Web

  lese

  r

 • ● Last innhold — Velg om du vil laste bilder ogandre ting mens du surfer. Hvis du velger Baretekst, må du senere velge Valg > Verktøy >Last bilder for å laste bilder eller andre tingmens du surfer.

  ● Skjermstørrelse — Velg mellomfullskjermmodus og normal visning medalternativlisten.

  ● Standardkoding — Hvis bokstavtegnene ikkevises på riktig måte, kan du velge en annenkoding i samsvar med språket for gjeldende side.

  ● Blokker pop up — Tillat eller blokkerautomatisk åpning av ulike pop-up-vinduermens du surfer.

  ● Oppdater automatisk — Hvis du vil atwebsidene skal oppdateres automatisk mens dusurfer, velger du På.

  ● Skriftstørrelse — Angi skriftstørrelsen som skalbrukes for websider.

  Personverninnstillinger● Auto. bokmerker — Aktiver eller deaktiver

  automatisk samling av bokmerker. Hvis du vilfortsette å lagre adressene på websidene du harbesøkt, i Auto. bokmerker-mappen, men vilskjule mappen fra bokmerkevisningen, velger duSkjul mappe.

  ● Lagring av spørr.data — Hvis du ikke ønsker atinformasjonen du skriver inn på ulike skjemaer

  på en webside, skal lagres og brukes neste gangsiden åpnes, velger du Av.

  ● Cookies — Aktiver eller deaktiver mottak ogsending av informasjonskapsler.

  Innstillinger for webstrømmer● Autom. oppdatering — Angi om du vil at

  webstrømmene skal oppdateres automatisk, oghvor ofte du ønsker å oppdatere dem. Hvis duangir at programmet skal hente webstrømmerautomatisk, kan det innebære overføring avstore datamengder via tjenesteleverandørensnettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å fåinformasjon om priser for dataoverføringer.

  ● Tilgangspkt. autooppdat. — Velg ønskettilgangspunkt for oppdateringen. Dette valget erbare tilgjengelig når Autom. oppdatering er på.

  33

  Web

  lese

  r

 • TilkoblingerEnheten har flere valg for tilkobling til Internett ellertil en annen kompatibel enhet eller PC.

  Trådløst LANEnheten støtter WLAN (Wireless Local AreaNetwork). Med WLAN kan du koble enheten tilInternett og kompatible enheter som har WLAN.

  Om WLANHvis du skal bruke WLAN, må det være tilgjengelig,og enheten må være koblet til det.Noen land, for eksempel Frankrike, har restriksjonerfor bruk av trådløst LAN. Ta kontakt med lokalemyndigheter for å få mer informasjon.Funksjoner som bruker WLAN, eller som kan kjøresi bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapperbatteriet for strøm og reduserer levetiden tilbatteriet.Enheten støtter følgende WLAN-funksjoner:● IEEE 802.11b/g-standarden● Bruk ved 2,4 GHz

  ● Krypteringsmetodene WEP (Wired EquivalentPrivacy) med nøkler opptil 128 biter, WPA (Wi-FiProteced Access) og 802.1x. Disse funksjonenekan kun benyttes hvis de støttes av nettverket.

  WLAN-tilkoblingerFor å kunne bruke WLAN må du opprette etInternett-tilgangspunkt (IAP) for WLAN. Bruktilgangspunktet for programmer som må kobles tilInternett. Se Internett-tilgangspunkter forWLAN, s. 35.

  Viktig: Aktiver alltid en av de tilgjengeligekrypteringsmetodene for å øke sikkerheten for dentrådløse LAN-tilkoblingen. Bruk av krypteringreduserer risikoen for uautorisert tilgang tildataene dine.Det etableres en WLAN-tilkobling når du oppretteren datatilkobling ved hjelp av et Internett-tilgangspunkt for WLAN. Den aktive WLAN-tilkoblingen brytes når du avslutterdatatilkoblingen.Du kan bruke WLAN under et taleanrop eller nårpakkedata er aktive. Du kan bare være tilkoblet ett34

  Tilk

  oblin

  ger

 • WLAN-tilgangspunkt om gangen, men flereprogrammer kan bruke det samme Internett-tilgangspunktet.Når enheten er i frakoblet modus, kan du fremdelesbruke WLAN (hvis tilgjengelig). Husk å overholdegjeldende sikkerhetsbestemmelser når duoppretter og bruker en WLAN-tilkobling.

  Tips: Hvis du vil kontrollere den unike MAC-adressen (Media Access Control) somidentifiserer din enhet, taster du inn*#62209526# i ventemodus.

  WLAN-veiviserWLAN-veiviseren hjelper deg med å koble til etWLAN og styre WLAN-tilkoblingene dine.WLAN-veiviseren viser statusen til WLAN-tilkoblingene i aktiv ventemodus. Hvis du vil visehvilke alternativer som er tilgjengelige, blar du tilden raden som viser statusen, og velger den.Hvis søkeresultatet for WLAN for eksempel viserWLAN-nettverk funnet, og du vil opprette etInternett-tilgangspunkt og starte webleseren vedhjelp av dette, velger du statusen og Startwebsøking.Hvis du velger et sikret WLAN-nettverk, blir du bedtom å oppgi de relevante passordene. Hvis du vilkoble deg til et skjult nettverk, må du oppgi riktignettverksnavn (SSID). Hvis du vil opprette et nytt

  tilgangspunkt for et skjult WLAN, velger du NyttWLAN.Hvis du er koblet til et WLAN, vises navnet påInternett-tilgangspunktet. Hvis du vil startewebleseren ved hjelp av dette Internett-tilgangspunktet, velger du statusen og Fortsettwebsøking. Hvis du vil avslutte tilkoblingen tilWLAN, velger du statusen og Koble fra WLAN.Hvis WLAN-skanning er deaktivert og du ikke erkoblet til et WLAN, vises WLAN-skanning av. Hvisdu vil slå på skanningen og søke etter tilgjengeligeWLAN, velger du statusen og trykker blatasten.Hvis du vil starte et søk etter tilgjengelige WLAN,velger du statusen og Søk etter WLAN. Hvis du vilslå WLAN-skanning av, velger du statusen og velgerWLAN-skanning av.Hvis du ønsker tilgang til WLAN-veiviserprogrammet i menyen, trykker du ogvelger Verktøy > WLAN-veiv..

  Internett-tilgangspunkter forWLANTrykk og velg Verktøy > WLAN-veiv.Velg Valg og deretter blant følgende:● Filtrer WLAN-nettverk — Filtrer ut WLAN i listen

  over nettverk som er funnet. De valgte 35

  Tilk

  oblin

  ger

 • nettverkene filtreres ut neste gang programmetsøker etter WLAN.

  ● Detaljer — Vis detaljene til et nettverk i listen.Hvis du velger en aktiv tilkobling, visestilkoblingsdetaljene.

  ● Angi tilgangspunkt — Opprett et Internett-tilgangspunkt (IAP) i et WLAN.

  ● Rediger tilgangspunkt — Rediger detaljene omet eksisterende Internett-tilgangspunkt.

  Du kan også bruke tilkoblingsbehandling til åopprette Internett-tilgangspunkter. Se Aktivedatatilkoblinger, s. 36.

  BruksmodiWLAN har to bruksmodi: infrastruktur og ad hoc.Bruksmodusen infrastruktur tillater to typerkommunikasjon: trådløse enheter er koblet tilhverandre ved hjelp av en enhet med WLAN-tilgangspunkt, eller trådløse enheter er koblet tilvanlig LAN ved hjelp av et WLAN-tilgangspunkt.I bruksmodusen ad hoc kan enhetene sende datadirekte til og motta data direkte fra hverandre.

  TilkoblingsbehandlingAktive datatilkoblingerTrykk og velg Verktøy > Tilkobling >Tilk.beh. > Akt. datatilk..

  I visningen for aktive datatilkoblinger kan du se deåpne datatilkoblingene:

  dataanrop pakkedatatilkoblinger WLAN-tilkoblinger

  Merk: Den faktiske tiden som faktureres forsamtaler av tjenesteleverandøren, kan variere, oger avhengig av nettverksfunksjoner,faktureringsrutiner og så videre.For å avslutte en tilkobling velger du Valg > Koblefra. For å avslutte alle åpne tilkoblinger velger duValg > Koble fra alle.Hvis du vil vise detaljer for en tilkobling, velger duValg > Detaljer. Detaljene som vises, avhenger avtilkoblingstypen.

  Tilgjengelige WLAN-nettverkTrykk og velg Verktøy > Tilkobling >Tilk.beh. > Tilgj. WLAN.Visningen for tilgjengelig WLAN inneholder en listeover WLAN i nærheten, nettverksmodiene(infrastruktur eller ad hoc) ogsignalstyrkeindikatoren deres. vises for nettverkmed kryptering, og hvis enheten din har en aktivtilkobling i nettverket.36

  Tilk

  oblin

  ger

 • Hvis du vil vise detaljer for et nettverk, velger duValg > Detaljer.Hvis du vil opprette et Internett-tilgangspunkt i etnettverk, velger du Valg > Angi tilgangspunkt.

  Bluetooth-tilkoblingOm Bluetooth-tilkoblingDu kan opprette en trådløs tilkobling til andrekompatible enheter ved hjelp av Bluetooth-tilkobling. Kompatible enheter kan omfattemobiltelefoner, datamaskiner og ekstrautstyr somhodetelefoner og bilmonteringssett. Du kan brukeBluetooth-tilkobling til å sende bilder, videoklipp,musikk- og lydklipp samt notater, du kan oppretteen trådløs tilkobling til en kompatibel PC (foreksempel for å overføre filer) og koble til enkompatibel skriver for å skrive ut bilder medBildeutskrift.Siden trådløse Bluetooth-enheter kommuniserervia radiobølger, trenger du ikke å ha fri bane direktemellom dem. De må imidlertid være innenfor 10meters avstand fra hverandre, men tilkoblingen kanbli forstyrret av hindre som for eksempel veggereller andre elektroniske enheter.Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.0, som støtter følgende profiler:Advanced Audio Distribution Profile, Audio/Video

  Remote Control Profile, Basic Imaging Profile, BasicPrinting Profile, Dial-up Networking Profile, FileTransfer Profile, Hands-Free Profile, Headset Profile,Human Interface Device Profile, Object Push Profile,SIM Access Profile og Synchronization Profile. Hvisdu vil sikre funksjonalitet mellom andre enhetersom har støtte for Bluetooth-teknologi, bør dubruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen meddenne modellen. Ta kontakt med produsentene avandre enheter for å fastslå kompatibiliteten meddenne enheten.Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte områder. Ta kontakt med lokalemyndigheter eller tjenesteleverandøren.Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi, ellersom tillater at slike funksjoner kjøres i bakgrunnenmens andre funksjoner brukes, tapper batteriet forstrøm og reduserer levetiden til batteriet.Når enheten er låst, kan du ikke bruke Bluetooth-tilkobling. Se Telefon og SIM-kort, s. 155.

  InnstillingerTrykk og velg Verktøy > Bluetooth.Når du åpner programmet første gang, blir du bedtom å definere et navn for enheten. Du kan endrenavnet senere.Velg blant følgende: 37

  Tilk

  oblin

  ger

 • ● Bluetooth — Hvis du vil opprette en trådløstilkobling til en annen kompatibel enhet, setterdu Bluetooth-tilkobling På. Deretter oppretterdu en tilkobling. Hvis du vil slå av Bluetooth-tilkoblingen, velger du Av.

  ● Telefonens synlighet — Hvis du vil at enhetendin skal være synlig for andre enheter medtrådløs Bluetooth-teknologi, velger du Synlig foralle. Hvis du vil angi en periode enheten din skalvære synlig, velger du Angi periode. Hvis du vilskjule den for andre enheter, velger du Skjult.

  ● Navn på min telefon — Rediger navnet som ersynlig for andre enheter med trådløs Bluetooth-teknologi.

  ● Ekstern SIM-modus — Hvis du vil at andreenheter, for eksempel et kompatibeltbilmonteringssett, skal kunne bruke SIM-kortet idin enhet for å kobles til nettverket, velger duPå. Se Ekstern SIM-modus, s. 40.

  SikkerhetstipsTrykk og velg Verktøy > Bluetooth.Når du ikke bruker Bluetooth-tilkobling, kan dukontrollere hvem som kan finne enheten og kobletil den, ved å velge Bluetooth > Av ellerTelefonens synlighet > Skjult.Ikke aksepter tilkoblingsforespørsler fra en ukjentenhet. Dette beskytter enheten mot skadeliginnhold.

  Sende data ved hjelp avBluetooth-tilkoblingDet kan være flere aktive Bluetooth-tilkoblinger omgangen. Hvis du for eksempel har koblet telefonentil et kompatibelt headset, kan du også samtidigoverføre filer til en annen kompatibel enhet.1. Åpne programmet der elementet som du vil

  sende, er lagret. Hvis du for eksempel vil sendeet bilde til en annen kompatibel enhet, åpner duGalleri.

  2. Velg elementet og Valg > Send > ViaBluetooth.Enheter med trådløs Bluetooth-teknologi som erinnen rekkevidde, vises. Følgende ikoner finnespå enheten:

  datamaskin telefon

  lyd- eller videoenhet annen enhet

  Hvis du vil avbryte søket, velger du Stopp.3. Velg enheten du vil koble til.4. Hvis den andre enheten krever sammenkobling

  før data kan overføres, høres en tone, og du blirbedt om å oppgi et passord. Se Koble sammenenheter, s. 39.38

  Tilk

  oblin

  ger

 • Når tilkoblingen er opprettet, vises Senderdata.

  Tips: Når du søker etter enheter, kan dethende at enkelte enheter bare viser den unikeadressen (enhetsadressen). Hvis du vil finneden unike adressen for enheten, taster du inn*#2820# i ventemodus.

  Koble sammen enheterHvis du vil koble sammen med kompatible enheterog vise de sammenkoblede enhetene, blar du tilhøyre i hovedvisningen for Bluetooth-tilkobling.Opprett ditt eget passord (1 til 16 sifre) førsammenkobling, og bli enig med eieren av denandre enheten om at dere bruker den sammekoden. Enheter som ikke har brukergrensesnitt, haret fabrikkangitt passord. Passordet brukes bare éngang.1. Velg Valg > Ny s.koblet enhet for å koble

  sammen enhetene. Enheter som er innenrekkevidde, vises.

  2. Velg enheten, og skriv inn passordet. Det sammepassordet må også oppgis i den andre enheten.

  3. Noen lydforsterkninger kobles automatisk tilenheten din når du kobler den sammen med enannen. Hvis ikke, blar du til ekstrautstyret ogvelger Valg > Koble til lydenhet.

  Sammenkoblede enheter angis av i enhetssøket.

  Hvis du vil angi en enhet som autorisert elleruautorisert, blar du til enheten og velger blantfølgende:● Angi som autorisert — Forbindelser mellom

  din enhet og den autoriserte enheten kanopprettes uten din kjennskap. Det er ikkenødvendig med en egen godkjenning ellerautorisasjon. Bruk denne statusen for dine egneenheter, for eksempel en kompatibel Bluetooth-hodetelefon eller en PC, eller enheter somtilhører personer du stoler på. indikererautoriserte enheter i visningen forsammenkoblede enheter.

  ● Angi som uautor. — Tilkoblingsanmodningerfra denne enheten må godkjennes hver enkeltgang.

  Hvis du vil avbryte en sammenkobling, blar du tilenheten og velger Valg > Slett.Hvis du vil avbryte alle sammenkoblinger, velger duValg > Slett alle.

  Motta data ved hjelp avBluetooth-tilkoblingNår du mottar data ved hjelp av Bluetooth-tilkobling, hører du en tone, og du får spørsmål omdu vil godta meldingen. Hvis du godtar, vises ,og elementet plasseres i mappen Innboks i 39

  Tilk

  oblin

  ger

 • Meldinger. Meldinger som mottas via Bluetooth-tilkobling vises med .

  Ekstern SIM-modusFør ekstern SIM-modus kan aktiveres, må de toenhetene sammenkobles, og sammenkoblingenmå skje fra den andre enheten. Når dusammenkobler, skal du bruke en 16-sifret kode ogangi den andre enheten som autorisert.For å bruke ekstern SIM-modus med kompatibeltbilmonteringssett, aktiverer du Bluetooth-tilkobling og bruken av den eksterne SIM-modusensammen med din enhet. Aktiver den eksterne SIM-modusen fra den andre enheten.Når ekstern SIM-modus er aktivert på din enhet,vises Ekstern SIM-modus i ventemodus.Tilkoblingen til det trådløse nettverket er slått av,som vist ved i indikatorområdet for signalstyrke,og du kan ikke bruke SIM-korttjenester ellerfunksjoner som krever dekning formobiltelefonnettverk.Når den trådløse enheten er i ekstern SIM-modus,kan du kun bruke kompatibelt tilkobletekstrautstyr, for eksempel et bilmonteringssett, forå foreta eller motta anrop. Den trådløse enhetenkan ikke foreta anrop i denne modusen, unntatt tilnødnumre som er programmert i enheten. Hvis duvil foreta anrop fra enheten, må du gå ut av ekstern

  SIM-modus. Hvis enheten er låst, må du taste innlåskoden for å låse den opp.Hvis du vil gå ut av ekstern SIM-modus, trykker dupå av/på-tasten og velger Avsl. ekst. SIM-mod..

  InfrarødMed infrarød kan du overføre data (som visittkort,kalendernotater og mediefiler) ved hjelp av enkompatibel enhet.Ikke rett infrarødstrålen (IR-strålen) mot egne ellerandres øyne, og pass på at den ikke forstyrrer andreIR-enheter. Denne enheten er et laserprodukt iklasse 1.Slik sender og mottar du data via infrarød:1. Pass på at infrarødportene på enhetene som

  sender og mottar peker mot hverandre uten atdet er noe som forhindrer overføringen.Avstanden mellom de to enhetene må ikke væremer enn 1 meter (3 fot).

  2. Den som mottar data, aktiverer infrarødportenpå enheten.

  3. Du aktiverer infrarødporten på enheten for åmotta data via infrarød ved å trykke og velgeVerktøy > Tilkobling > Infrarød.

  4. Brukeren av enheten som sender data, velgerønsket infrarødfunksjon for å startedataoverføringen.

  40

  Tilk

  oblin

  ger

 • 5. For å sende data via infrarød, finner du ønsketfil i et program eller i filbehandling, og velgerValg > Send > Via infrarød.

  Hvis dataoverføringen ikke starter innen ett minuttetter at infrarødporten er aktivert, vil tilkoblingenavbrytes og må startes på nytt.Elementer som er mottatt via infrarød, plasseres imappen Innboks i Meldinger. Nyeinfrarødmeldinger vises med .

  USBTrykk og velg Verktøy > Tilkobling > USB.Hvis du vil at enheten skal spørre om hvatilkoblingen skal brukes til hver gang en kompati


Recommended