+ All Categories
Home > Documents > Sukatan Pelajaran Psv (Kbsr)

Sukatan Pelajaran Psv (Kbsr)

Date post: 23-Dec-2015
Category:
View: 34 times
Download: 6 times
Share this document with a friend
Description:
cd5tdkohj' hoguftj hyo69r
13
Home Explore Search You slideshare Upload Login Signup Search Home Leadership Technology Education Marketing Design More Topics Search Your SlideShare is downloading. ×
Transcript
Page 2: Sukatan Pelajaran Psv (Kbsr)

Upcoming SlideShare

Loading in...5×

PornographicDefamatoryIllegal/UnlawfulSpamOther Violations

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

1 of 12

×

Introducing the official SlideShare app

Page 3: Sukatan Pelajaran Psv (Kbsr)

Your country code

Stunning, full­screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Your phone numberSend Link

Standard text messaging rates apply

Sukatan pelajaran psv (kbsr)3,435views

ong2012 (13 SlideShares)Follow0 2 0 0

Published on Nov 11, 2012

0 Comments1 LikeStatisticsNotes

Full NameComment goes here.12 hours ago Delete Reply Spam BlockAre you sure you want to Yes NoYour message goes here

Share your thoughts...Post

Be the first to comment

radhiah831 month ago

No DownloadsViewsTotal Views3,435On Slideshare0From Embeds0Number of Embeds2ActionsShares2Downloads186Comments

Page 4: Sukatan Pelajaran Psv (Kbsr)

0Likes1Embeds 0No embeds

Report contentFlag as inappropriateCopyright ComplaintNo notes for slide

Transcript

1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAHRENDAHPENDIDIKANSENI VISUAL Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 20002. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita­cita hendak mencapaiperpaduan yang lebih erat di kalangan seluruhmasyarakatnya ; memeliharasatu cara hidup demokratik ; mencipta masyarakat yang adil di manakemakmuran negara akan dapat dinikmati bersamasecara adil dan saksama ;menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi – tradisi kebudayaannya yangkaya dan berbagai­bagai corak ; membinasatu masyarakat progresif yang akanmenggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI , rakyat Malaysia , berikrar akan menumpukan seluruhtenaga danusaha kami untuk mencapai cita­cita tersebut berdasarkan atas prinsip – prinsipyang berikut : ­ KEPERCAYAAN KEPADA TUHANKESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG­UNDANG KESOPANAN DANKESUSILAAN3. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebihmemperkembangkan potensiindividu secara menyeluruh dan bersepadu untukmelahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi,dan jasmani,berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha iniadalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yangberilmupengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab danberkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikansumbanganterhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.4. Kata PengantarKurikulum persekolahan kebangsaan mendukung hasrat mulia negara bagimenyediakan pendidikan bertaraf dunia kepada generasimasa kini dan akandatang. Penyemakan kurikulum bertujuan memantapkan Akta Pendidikan,memenuhi semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan,dan menyediakanwarga Malaysia menghadapi cabaran pendidikan abad 21.Kurikulum yang disemak semula memberi penekanan kepada nilai murnidansemangat patriotik bagi menyedarkan murid akan peranan dan tanggungjawabmereka sebagai warganegara maju dan masyarakat berilmu. Muriddididik untukberfikir, berilmu pengetahuan luas, bertataetika tinggi, bijaksana serta dapatmenggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secaraberkesan. Diharapkankurikulum ini dapat melahirkan murid yang berkeyakinan dan tabah mengatasisegala rintangan dan cabaran dalamkehidupan.Pendidikan Seni Visual ialah mata pelajaran wajib di peringkat sekolah rendah.Mata pelajaran ini bertujuan membentuk keperibadiangenerasi Malaysia yangcelik budaya kesenian. Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KurikulumBersepadu Sekolah Rendah merangkumi tajuk­tajuk yang menegaskanpenerokaan, proses penghasilan, pengertian seni secara menyeluruh dan aspekkritikan.Kementerian Pendidikan merakamkanpenghargaan dan ucapan terima kasihkepada setiap individu dan institusi atas sumbangan kepakaran, masa, dantenaga sehingga terhasilnya sukatanpelajaran ini.(DATO’ SERI Dr. ABDUL SHUKOR BIN ABDULLAH)Ketua Pengarah Pendidikan MalaysiaKementerian Pendidikan Malaysia5. PENDAHULUANPendidikan Seni Visual menggantikan nama Pendidikan Seni yang terdahulu.Perubahan ini dirasakan lebih sesuai kerana dalamhubungan seni di sekolah,Pendidikan Seni Visual lebih menjurus kepada seni tampak atau visual, dan tidakmerujuk kepada seni lain seperti muzik,seni sastera, seni tari dan senimempertahankan diri.Pendidikan Seni Visual bertujuan memberi peluang kepada murid memupukminat,memperkembang keperibadian, memberi kesedaran dan kepekaanterhadap nilai­nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan matapelajaranlain.Murid di sekolah rendah pada keseluruhannya adalah kreatif, ekspresif dan aktif.Pendidikan Seni Visual memainkan peranan memperkembangsifat­sifat inimelalui persepsi visual, imiginasi dan daya pemikiran. Kegiatan pemikiran,penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visualakanmembolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi diri. Pengalaman inipenting kerana ia membantu murid membina keyakinan diri, membuatpenilaiandan mengenali cita rasanya sendiri.Pendidikan Seni Visual sekolah rendah menyarankan strategi pembelajaranyang bersepadu dalam matapelajaran ini dan antara mata pelajaran lain.Pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan dengan aktiviti kemahiranberfikir secara kritis dankreatif (KBKK). Murid digalakkan menyimpan rekodpengalaman pembelajaran dan hasil kerja sendiri. Amalan ini akan melatih muridmembuatanalisis, sintesis dan refleksi terhadap pembelajarannya untuk faedahsendiri.Setiap murid mempunyai pelbagai kecerdasan seperti ruang visual,kinestetik,interpersonel dan intrapersonel. Sifat ini amat penting untuk membantu muridberkarya, berkomunikasi dan mengukuh koordinasipancaindera secaraseimbang. Proses ini menjadikan pembelajaran lebih berkesan dan bermakna.MATLAMATMatlamat mata pelajaran PendidikanSeni Visual sekolah rendah adalah untukmelahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusipemupukan asas seni visual.Kandungan kurikulum berupaya membantu muridmeningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alampersekitaran,keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang kearah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara, selaras denganhasratFalsafah Pendidikan Kebangsaan.6. OBJEKTIFSetelah megikuti kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah muridboleh :1. menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan2.melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif, kritis, kreatif dan menyeronokkan3. menajamakan daya persepsi dan imiginasi melaluipancaindera4. mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya5. mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan senivisual6. membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur, cermat dan selamat7. memupuk nilai­nilai kerjasama, yakin diri, disiplin diri danbertanggungjawab8. mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanaj air9. menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilanseni visual10. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedahORGANISASI KURIKULUMSukatanpelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun bertujuanmelibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni. Kegiatan seni yangdijalankanberdasarkan empat bidang utama. Bidang­bidang tersebut ialah bidangmenggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuatbinaan,dan mengenal kraf tradisional. Pengalaman seni ini adalah untukmemperkembang dan menyelaraskan persepsi dan konsepsi visualmuridsebagai asas bagi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif.Pengalaman ini juga selaras dengan perkembangan peringkat kesediaandanpenerimaan murid dari segi sosioemosi, psikomotor dan mental yangmerangkumi perasaan, koordinasi, manipulasi dan persepsi visual.Denganmempelajari Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah, murid akandapat menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. Antara pengetahuanyangdapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan, alat dan teknikyang digunakan dalam sebarang kegiatan seni. Murid juga akanmendapatpengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran, kraf tradisional, unsurseni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual,proses pembuatan hasil7. seni, menyimpan maklumat atau dokumentasi, mengintegrasikam maklumat danaplikasi computer dalam kerja seni visual.Sementara kemahiranyang akan diperolehi murid pula ialah kemahiranmemanipulasi bahan, alat dan teknik, mengaplikasi disiplin seni visual, berfikirsecara kritis dan

Page 5: Sukatan Pelajaran Psv (Kbsr)

kreatif, berkomunikasi secara berkesan, membuat pilihan,membuat interpretasi, menggunakan teknologi bahan dan perkakasan.Organisasi kurikulumini merangkumi empat aspek utama yang dipentingkaniaitu:a. pemerhatian secara aktifb. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahanc.apresiasi seni visual secara mudahd. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupana. Pemerhatian secara aktifPemerhatian secara aktif yangmerangkumi kesedaran pemerhatiankeseluruhan, berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. Selainmemperkembangkan deriapenglihatan ia juga melibatkan pancaindera lainmelalui kajian perbandingan. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosidan imaginasi.Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembanganmelalui kegiatan pemerhatian ini.Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadapobjek alam dan objek buatanmanusia. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagimendapatkan imej mental. Kegiatan­kegiatanini akan membantu terusmenyelaras idea, imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsidan pemikiran abstrak.b. Interaksi yang kritisdan kreatif dengan alat dan bahanPeringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalampelbagai kegiatan kreatif denganmenggunakan alat dan bahan. Proses ini akanmemperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visualberhubung dengan manipulasialat dan bahan serta teknik­teknik mudah.Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan, murid membuat interpretasi danmenyelaras konsepsi visualnyadengan objek yang dilihat. Proses pembelajaranini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidaklangsung. Murid jugadapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukandalam penghasilan seni dimasa akan datang.8. c. Apresiasi seni visual secara mudahApresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspekpengetahuan seni visual dankegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupandari segi keindahan dan fungsi. Murid terlibat dalam kajian perbandingan danmenyatakan apa yangdilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Pernyataantentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan, cerita,lakonan, nyanyian,karangan dan puisi. Murid diperkenalkan tokoh­tokoh senidan menghargai sumbangan mereka. d. Menghargai nilai baik dalam semua aspekkehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah, murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segalaaspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar, nilai patriotisme, nilaikebersihan dan kepekaan. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan semua keadaan.KANDUNGAN Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun dalam empat bidang kegiatan iaitu : 1. Menggambar 2. MembuatCorak dan Rekaan 3. Membentuk dan Membuat Binaan 4. Mengenal Kraf Tradisional Setiap bidang ini menekankan keempat­empat aspek iaitupemerhatian secara aktif, interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan, apresiasi seni visual serta menghargai nilai baik. Pengajaran akandilakukan secara bersepadu.9. 1. MENGGAMBARBidang kegiatan ini menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran sertakemampuan murid terhadap aspek melukis sertakegiatan membuat gambardengan pelbagai media dan teknik yang menekankan aspek ruang, struktur,imbangan dan komposisi.Antara kegiatan dalambidang ini ialah:1.1 Lukisan1.2 Catan1.3 Kolaj1.4 Montaj1.5 Cetakan1.6 Resis1.7 Gosokan1.8 Stensilan1.9 Percikan1.10 Gurisan1.11 Capan1.12Mozek1.13 PosterBidang ini menekankan perkembangan imaginasi, kreativiti dan ekspresi diri.Kegiatan menggambar merangkumi penerokaankesan seni serta mengenalipelbagai alat, bahan dan kegunaannya. Kegiatan menggambar akanmemperkenalkan pelbagai kemahiran asas dan teknikdalam proses rekaan.Kesedaran melalui pemerhatian alam persekitaran menjadi focus kegiatanmenggambar. Kegiatan ini dapat memperkembangkanpersepsi visual murid dankesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan, susunan dankesannya. Ini akan membolehkan murid menyelarasapa yang dilihat dan dialamidengan apa yang dilakukan melalui gubahan. Aspek apreasiasi hasil kerjadiadakan sebagai satu proses pembelajaran.Kegiatan ini boleh dilakukan dalampelbagai cara seperti penyataan, puisi, lakonan, nyayian dan cerita.10. 2. MEMBUAT CORAK DAN REKAANBidang kegiatan ini memberi peluang kepada murid memahami pelbagai carauntuk menghasilkan corakdan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan lain.Corak dan rekaan tersebut boleh juga dipadankan kepada mana­mana hasildaripada bidangkegiatan lain seperti binaan, kraf dan sebagainya. Corak terhasildaripada pelbagai teknik dan cara. Antaranya melalui kegiatan seperti:2.1 Corak tidakterancang secara: 2.1.1 Pualaman 2.1.2 Tiupan 2.1.3 Titisan 2.1.4 Ikatan dan celupan 2.1.5 Renjisan dan percikan2.2 Corak terancang secara: 2.2.1Lukisan 2.2.2 Catan 2.2.3 Cetakan 2.2.4 Capan 2.2.5 Lipatan dan guntingan 2.2.6 Resis 2.2.7 Kolaj 2.2.8 KaligrafiBidang ini membolahkan muridmengenali dan mengkaji pelbagai corak dalamalam dan kehidupan seharian. Bahagian ini menegaskan kegiatan mengenalmotif dan olahannya untukmenghasilkan rekaan corak tertentu. Kegiatan inimemberi peluang kepada murid membuat rekaan corak tidak terancang, corakterancang dan jugacorak tradisional dengan teknik tertentu. Aspek apreasiasihasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. Kegiatan ini bolehdilakukan dalampelbagai cara seperti pergerakan, peragaan dan lakonan.11. 3. MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAANBidang kegiatan ini menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap aspekseni dari segibentuk, ruang, struktur, imbangan dan kestabilan. Berpandukanaspek tersebut murid dapat memahami dengan lebih jelas bila merekamembentuk danmembina sesuatu model. Bidang kegiatan membentuk danmembuat binaan juga mendedahkan murid dengan penggunaan pelbagai bahan,alat danteknik penghasilan. Ini memberi peluang kepada murid berinteraksisecara kreatif dengan alat dan bahan, semasa menjalankan prosespenghasilanseni.Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan tiga dimensi merangkumiaktiviti seperti:3.1 Arca timbul3.2 Asemblaj3.3Mobail3.4 Stabail3.5 Model3.6 Diorama3.7 Boneka3.8 Topeng3.9 OrigamiKegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepadamuridmembuat rujukan kepada objek sebenar. Perbandingan ini akan memberikesedaran bahawa idea dan kreativiti mempunyai fungsi dan makna.Aspekapreasiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. Kegiatan iniboleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti penyataan, puisi,lakonan, nyayiandan cerita.12. 4. MENGENAL KRAF TRADISIONALKraf tradisional boleh didefinisikan sebagai perusahaan (kerja seni) yangmelibatkan kemahiran kerjatangan yang memerlukan daya cipta olehmasyarakat yang diwarisi turun­temurun. Di sekolah rendah, murid diperkenalkandengan kraf tradisionalseperti:4.1 Alat domestik4.2 Alat permainan4.3 Alat pertahanan diri4.4 Perhiasan diri (ornamen)4.5 Batik4.6 Tekat4.7 Ukiran4.8 Tenunan4.9Anyaman4.10 TembikarBidang ini memberi kesedaran tentang adanya beberapa jenis kraf tradisionaldalam budaya tanah air. Kegiatan kraftradisional memperkenalkan fungsi,proses dan teknik membuatalat dan bahan, motif, corak dan hiasan. Aspekapreasiasi hasil kerja diadakan sebagaisatu proses pembelajaran yangmerangkumi pengenalan, proses pembuatan serta mengenali tokoh­tokoh bagisetiap bidang kraf yang dinyatakan.Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagaicara seperti penyataan, puisi, lakonan, nyanyian dan cerita.

Page 6: Sukatan Pelajaran Psv (Kbsr)

RecommendedMore from User

huraian sukatan pelajaran psvipgm kampus tengku ampuan afzan25,042 views

Pendidikan seni visual kssrshafizasabudin5,342 views

Panduan pengajaran dunia seni visual Tahun 3 KSSRNorfazida Mardi25,067 views

Konsep 5PAmelia Jaminkhiri47,327 views

Page 7: Sukatan Pelajaran Psv (Kbsr)

Psv 1salinanordin4,752 views

Penerangan teknik menggambarsafarinsalwa11,266 views

4 BIDANG DALAM PSVcikgusuepkhas8,024 views

Rancangan pengajaran tahunan pendidikan seni visual tahun 6 2013 perlisCikgu Art18,403 views

Topik 4 pengurusan akt. dalam pp dan pengurusan bilik psv dan hasil kerja muridHalimaton Sad'iah18,369 views

Dokumen standard dunia seni visual tahun 3Nor Shahirah18,489 views

huraian sukatan pelajaran psv Y6ipgm kampus tengku ampuan afzan6,347 views

Rancangan tahunan psv tahun 6 ikut takwim 2010abamian21,196 views

Pengenalan bidang menggambarSiti Rohayu Rohan1,322 views

Page 8: Sukatan Pelajaran Psv (Kbsr)

Rancangan pengajaran tahunan dunia seni visual kssr tahun 3 2013ismazakie17,180 views

assigment psvFitri Ibrahim2,004 views

Rancangan pengajaran harian membentuk dan membuat binaanSalihin Leen8,512 views

Banding beza psvFaris Aiman3,676 views

Rancangan pengajaran harian bidang menggambarSalihin Leen7,785 views

Hbae1403 menggambarFaridah Husin5,566 views

Rancangan pengajaran dsv tahunan 2013Ashely チョンチーィン1,253 views

125050578 assignment­psvCik Lieya4,174 views

Rph Membuat Binaan Tahun 6

Page 9: Sukatan Pelajaran Psv (Kbsr)

Nor Shahirah4,847 views

Peranan guru psvmalBGN387,964 views

Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 3Jeyah Orchids25,262 views

PREVIEW BUKU PBS PENDIDIKAN SENI VISUAL TING 3HASSAN MOHD GHAZALI11,029 views

Rptsv thn6Siti Azurah1,308 views

Psv3105Razak Hisamudin4,658 views

Banding beza kurikulum bersepadu sekolah rendahAirun Pureluv7,551 views

Panduan memberi markah psvNoor Maslina1,549 views

Topik 1 konsep dan latar belakang seni dalam pendidikanWany Hardy35,313 views

Page 10: Sukatan Pelajaran Psv (Kbsr)

Panduan pengajaran seni visual tahun 1Hui Chew16,422 views

PSV 3107Ierina Noor11,480 views

Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual tahun 4 KSSRYusri Wahab19,507 views

Assgmennt seni dalam pendidikanFitri Ibrahim6,659 views

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIANArra Asri30,464 views

Hbpe1103 pengenalan pendidikan jasmani assigmentMustapha Kamal Hj Othman417 views

Banding beza kurikulum bersepadu sekolah rendah ( dr maskhiah )Zaharin Nordin131 views

Tugasan seniHarliza Nordin1,034 views

Psv

Page 11: Sukatan Pelajaran Psv (Kbsr)

ong20122,016 views

Standard kandungan seni visual thn 1Marsyaza Hashim1,188 views

Seni kemahiran berfikir&t ajarong2012936 views

Rumahku 1 (lukisan) (tahun 4)ong20124,217 views

Kolaj corak batik (tahun 5)ong20123,994 views

Boneka wayang kulit(tahun 5)ong2012710 views

Tahun 4 mobail buah­buahanong20121,353 views

Rancangan tahunan psv tahun 4 (kbsr)ong20123,193 views

Origami Katakong2012834 views

Page 13: Sukatan Pelajaran Psv (Kbsr)

LinkedIn Corporation © 2015

Share this documentEmbed this documentLike this documentYou have liked this documentSave this document


Recommended