+ All Categories
Home > Documents > Campanii de informare şi promovare care să îmbunătăţească ...

Campanii de informare şi promovare care să îmbunătăţească ...

Date post: 02-Feb-2017
Category:
Upload: hakhanh
View: 221 times
Download: 4 times
Share this document with a friend
16
Campanii de informare şi promovare care să îmbunătăţească eficienţa investiţiilor şi măsuri care să conducă la o utilizare eficientă a infrastructurii şi a energiei în transportul public care să conducă la o utilizare eficientă a infrastructurii şi a energiei în transportul public www.eu-added-value.eu
Transcript

Cam

pani

i de i

nfor

mar

e şi p

rom

ovar

e car

e să î

mbu

nătă

ţeas

că efi

cienţ

a inv

estiţ

iilor ş

i măs

uri c

are s

ă con

ducă

la o

utiliz

are e

ficien

tă a

infra

struc

turii

şi a

ener

giei

în tr

ansp

ortu

l pub

lic ca

re să

cond

ucă l

a o ut

ilizar

e efic

ientă

a in

frastr

uctu

rii şi

a en

ergi

ei în

tran

spor

tul p

ublic

www.eu-added-value.eu

2

Editorial 3

Proiectul 4

Implementări 5

Implementări 10

Parteneri 14

Cupr

ins

3Intr

oduc

ere

Pentru restabilirea echilibrului între tipurile de deplasări (parte a strategiei europene de transport), au fost făcute investiţii majore în infrastructura rutieră, pentru a creşte rata de utilizare a transportului public, feroviar şi maritim, precum şi a celorlalte tipuri de depla-sări: mersul pe jos şi cu bicicleta, denumite generic ”moduri uşoare„ (soft modes). De fapt, dependenţa de maşina personală duce la creşterea problemelor de sănătate şi de mediu, la congestii în trafic şi la apariţia problemelor de siguranţă. În plus, în UE, transportul este a doua mare sursă de gaze cu efect de seră, iar statistica arată o creştere constantă pe parcursul ultimilor ani.

Investiţii majore au fost făcute în întreaga Europă pentru re-construcţia şi modernizarea reţelei de transport urban, în special a transportului public. Aceste investiţii s-au făcut mai ales în noile state membre, care au acces la fondurile structurale în cadrul Obiectivului 1 Regiuni, ca parte a politicii de coeziune a UE. Dar ele nu au fost întotdeauna însoţite de o campanie puternică de promovare necesară pentru a încuraja utilizarea noii infrastructuri. În consecinţă raportul cost-eficienţă al acestor investiţii nu este atins.

Combinarea măsurilor hard si soft pentru promovarea transportului public este esenţială pentru a atinge obiectivele economice şi sociale enunţate. Obiectivul general al proiectu-lui ADDED VALUE este de a îmbunătăţi raportul cost-beneficiu al investiţiilor în infrastruc-tura de transport (de altfel scumpe), prin sprijinirea lor cu informaţii intensive şi relativ ieftine şi derularea unor campanii de sensibilizare a publicului în vederea creşterii ratei de utilizare a transportului public şi încurajarea transportului intermodal. Aplicaţiile practice dezvoltate în cadrul ADDED VALUE şi descrise mai jos, sunt exemple perfecte de succes, implicând costuri mici. Aceste măsuri sunt uşor de aplicat şi în alte oraşe. Ele induc modi-ficări comportamentale - o valoare adăugată impactului proiectelor relevante, finanţate de UE!

E d i t o r i a l

4

De ce un proiect ca ADDED VALUE?

Ideea generală a ADDED VALUE este de a îmbunătăţi raportul cost-beneficiu al investiţiilor în infrastructura de trans-port prin sprijinirea lor cu campanii de informare şi conştientizare intensive şi relativ ieftine, astfel încât acestea sunt mai uşor acceptate şi folosite de către cetăţeni. În zilele noastre, de foarte multe ori aceste măsuri de investiţii mari sunt puse în aplicare fără să fie însoţite de o promovare adecvată. Toţi banii se cheltuiesc pentru construcţii şi clădiri şi nu sunt prevăzute fonduri pentru măsurile de promovare a aces-tor investiţii. Acest lucru de exmplu, ar fi de neconceput in industria auto atunci când un model nou de maşină este lansat pe piaţă. În mod similar, în cazul în care se construieşte un teatru nou, foarte frumos; oamenii sunt informaţi şi-l vor aprecia. Totuşi, fără un program atractiv, nu se vor duce să vizioneze

p i e s e l e de teatru ( s c o p u l p e n t r u care a fost construită clădirea). A v â n d în vede-re aceste

exemple, ADDED VALUE demonstrea-ză importanţa combinaţiei de măsuri “hard” (infrastructură şi investiţii) cu măsuri “soft” (marketing, informare, promovare) pentru a maximiza efecte-le cost-beneficiu.

În unsprezece oraşe mari din toată Europa au fost promovate investiţiile mari, infrastructura, prin măsuri cum ar fi gestionarea mobilităţii şi campanii de sensibilizare a călătorilor, pentru a promova transportul curat şi eficient din punct de vedere al consumului energetic. Au fost promovate zonele pietonale, mersul pe jos şi cu bicicleta,

transportul public şi multi-modal [de ex. “Park & Ride” – parchează şi mergi mai departe (cu transportul public)]. Implementările s-au efectuat în Portu-galia, Spania, Irlanda, Italia, România, Republica Cehă, Lituania, Polonia, Slo-venia, Franţa şi Bulgaria.

Întreaga gamă de campanii şi măsuri lansate prin proiectul ADDED VALUE include: design pur, difuzarea de ma-teriale informative, participarea utiliza-torilor în procesul decizional şi de pla-nificare, testarea de comportamente noi, participarea la instruiri de formare, concursuri, tombole, jocuri ş.a. Activi-tăţile ţintesc atât aspectele emoţionale cât şi cele raţionale. Deşi au fost impli-caţi şi consultaţi atât factorii de decizie şi planificare cât şi alte părţi interesate, grupurile ţintă pentru aceste campanii sunt în principal utilizatorii finali: cetă-ţeni.

Proiectul

Scopul proiectului ADDED VALUE (finanţat prin STEER în cadrul programul EIE) este de a adăuga valoare acelor investiţii mari în infrastructură şi care au fost create pentru a economisi energia utilizată în transport şi/sau pentru introducerea combustibililor alternativi. Măsurile implementate în cadrul proiectului s-au apli-cat investiţiilor făcute relativ recent sau acelora care s-au pus în funcţiune pe durata proiectului. Acest lucru s-a realizat prin apli-carea instrumentelor de marketing, precum şi prin susţinerea unor campanii de informare şi conştientizare pentru promovarea aces-tor infrastructuri, astfel încât să se obţină o mai bună utilizare a lor.

Implementarea în Znojmo, republica Cehă

Transport public pentru fanii hocheiului

În cadrul acestui proiect, au fost efec-tuate activităţi de promovare a piste-lor noi de biciclete şi a infrastructurii pentru pietoni în oraşe din întreagul district Znojmo. În timpul sezonului 2008 - 2009 a fost organizat transportul fanilor hocheiului pe gheaţă, cu scopul de a atenua congestionarea traficului şi a reduce poluarea. Această activitate a implicat utilizarea a două autobuze fo-losite de aproximativ 2000 de oameni. Măsura a avut un succes atât de mare că a fost repetată şi în sezonul următor, fiind finanţată de municipalitate.

Campaniile din şcoli s-au concentrat pe creşterea gradului de conştientizare a copiilor despre problemele de mediu şi efectele traficului. În câteva şcoli se-lectate s-a efectuat un studiu privind serviciul de transport şi s-a ţinut un concurs pentru elevi, numit „Transport şi Mediu”. De asemenea s-au organizat concursuri de desene pe tema trans-portului la şi de la şcoală. Aproximativ 800 de copii din 13 şcoli au participat direct, dar mesajul a ajuns la peste 4000 de elevi şi studenţi.

Alte măsuri principale care au făcut parte din campanie au fost sesiunile de instruire a lucrătorilor municipalităţilor, a comercianţilor şi chiar a publicului, organizarea de activităţi în timpul “Zi-lei europene fără maşină”, distribuirea de materiale promoţionale, precum şi campaniii derulate în media.

Au fost promovate de asemenea con-struirea pistei noi de biciclete în oraşul Znojmo şi a zonelor pietonale noi în oraşele Znojmo, Moravsky, Krumlov şi Miroslav.

Implementarea în Almada, Portugalia

La schimb: bilete pentru materiale reciclabile

Introducerea metroului uşor in Alma-da, pe deplin operaţional din noiem-brie 2008, a fost o aspiraţie de mult timp a autorităţii locale. Traseul conec-tează Universitatea, principalele noduri de transport public, alte unităţi de în-văţământ superior, centrul de afaceri şi centrul oraşului. În Almada obiecti-vele au fost acelea de a promova noua linie de metrou uşor şi de a atrage pe cei care nu utilizau acest sistem nou şi eficient de transport public. A fost dezvoltată o campanie globală inte-grată, dar unele acţiuni au fost mai de succes decât altele. O astfel de acţiune a fost iniţiativa “Călătorii în schimbul materialelor reciclabile” care a permis oamenilor să primească bilete pentru transportul public în schimbul predării unor materiale reciclabile! Mai mult de 6000 de bilete au fost distribuite. Per-soanele au fost implicate atât în reci-clarea materialelor cât şi în promovarea transportului public. Odată cu această acţiune, în tramvai au avut loc expoziţii de artă. O altă acţiune de succes a fost producerea unui film folosind o tehni-că mixtă, care combină imagini reale cu imagini realizate de copii – o abordare inovatoare primită cu căldură de către populaţie. Acţiunile care au implicat di-rect publicul larg din Almada au fost de succes şi reprezintă idei uşor de urmat pentru alte oraşe!

6

Implementarea în Maribor, Slovenia

Promovarea reţelei de biciclete, prin organizarea de tururi cu ghid

Principalele obiective ale proiectului au fost acelea de a promova bicicleta ca mijloc de transport pentru cetăţeni, de a creşte numărul de biciclişti în oraş, precum şi de a-i informa pe biciclişti despre existenţa pistelor de biciclişti şi a conexiunilor pe care aceştia le pot avea folosind această reţea. Pentru a atinge acest obiectiv, trei hărţi cu tra-seele de biciclete au fost proiectate şi difuzate: pentru oraşul Maribor, centrul oraşului şi pentru suburbii. Trei pano-uri de informare au fost amplasate în principalele noduri ale oraşului. Au fost distribuite pliante pentru biciclişti, cu rutele disponibile, în trei limbi: slove-nă, engleză şi germană. De asemenea a fost organizat un concurs de fotografii cu titlul „Salvaţi Natura – la şcoală cu autobuzul sau cu bicicleta“. Au fost pre-zentate aproape 100 de fotografii de la diferite şcoli. Un juriu a selectat cele mai bune fotografii care au fost ulterior publicate într-o broşură. Au fost orga-nizate lecţii de ciclism pentru elevii de la şcolile elementare pentru a-i încura-ja să folosească bicicleta ca mijloc de transport în special pentru călătoria lor

la şi de la şcoală. Instruirile au avut loc în traficul real, cu 150 de participanţi din aproximativ 15 şcoli, în fiecare din cele două campanii. Comportamentul ulterior al acestor copii a arătat că in-struirile şi-au atins scopul.

Implementarea în Salerno, Italia

Excursii de familie, cu bicicleta de-a lungul rutei de coastă

Pentru AGEAS Salerno, proiectul a con-stat din revitalizarea infrastructurii pis-tei de biciclete, lungă de cca 30 de km (Pontecagnano-Paestum), amplasată de-a lungul ţărmului şi care leagă lito-ralul de atracţiile turistice majore. Până în prezent, din cauza lipsei de comuni-care şi promovare, traseul nu s-a bucu-rat de succes în ceea ce priveşte gradul de utilizare.

Primul pas a implicat o masivă campa-nie de re-lansare şi comunicare, înce-pând cu un concurs pentru un slogan şi logo-ul campaniei. Au fost implicate şcolile primare şi gimnaziale din pro-vincia Salerno. Au fost aleşi copii ca grup ţintă, deoarece în Salerno mersul pe bicicleta este considerat încă o acti-vitate recreativă iar acest grup ţintă ar

putea fi un punct de plecare pentru a-i implica şi pe alţii.

Au colaborat cu Legambiente, centrul de educaţie pentru mediu, ce aparţine celei mai relevante asociaţii naţionale de mediu din Italia. Ca „limbaj“ au fost folosite imaginile. Rezultatul a fost o ilustraţie cu o familie fericită mergând pe biciclete de-a lungul ţărmului mă-rii, într-o dimineaţă însorită de dumi-nică - în opinia organizatorilor, scena perfectă. Această imagine, completată cu logo-ul campaniei şi împreună cu sloganul „oraş-natură-prieteni-ciclism“ sugerează ideea de „soare-mare-natu-ră“, care prezintă ciclismul într-o lumină pozitivă. De-a lungul rutei, în cele mai aglomerate puncte, au fost amplasate panouri de 6x3 m şi 3x2 m şi postere de 70x100 cm şi 50x70 cm. De asemenea, aceleaşi postere au fost afişate în spa-ţiile destinate publicităţii din autobu-zele CSTP (serviciul urban de transport cu autobuzele). Impactul, monitorizat printr-un sondaj telefonic a fost foar-te mare în rândul copiilor, părinţilor şi profesorilor (65%), dar mai puţin apre-ciat de către liderii de opinie publică şi unele asociaţii de biciclişti (40% ).

7

Implementarea în Cork, Irlanda

Schema de taxare „Taxsaver“

Prin schema de taxare a navetiştilor „Taxsaver“, municipalitatea din Cork în-cearcă să facă faţă problemelor de trafic şi să încurajeze utilizarea transportului public. Sunt implicate trei instituţii che-ie: Colegiul Universitar din Cork (UCC), Spitalul Universitar Cork (CUH) şi Insti-tutul Tehnologic din Cork (CIT). Acestea au elaborat planuri de mobilitate pen-tru a încuraja utilizarea infrastructurii de transport, recent îmbunătăţită. Cele trei instituţii sunt situate toate în zona de sud-vest a oraşului, provocând pro-bleme cu parcarea şi aglomeraţia din trafic. Un sondaj cuprinzător, având ca intervievaţi studenţi, angajaţi şi vizita-tori ai zonei a furnizat date privind mo-dalităţile de deplasare şi tipurile de ve-hicule utilizate. Tot în cadrul sondajului, cei intervievaţi au fost informaţi despre posibilităţile de deplasare durabilă pe care primăria din Cork le oferă. De ase-menea respondenţii au fost invitaţi să facă sugestii de îmbunătăţire a servi-ciului oferit.

Consiliul Local din Cork a avut câteva iniţiative de foarte mare succes în pro-movarea atât a mersului pe bicicletă, cu transportul public cât şi a sistemu-

lui “carpooling” – utilizarea în comun a maşinii. Angajaţilor din toate cele trei instituţii le-au fost oferite gratuit instru-iri privind siguranţa în trafic a bicicliş-tilor. Aceste cursuri au fost promovate prin intermediul site-urilor şi adreselor de email-uri ale celor trei instituţii. In-struirile au fost oferite atât pentru înce-pători cât şi pentru cei care au utilizat bicicleta în trecut.

Cursurile au privit chiar şi deprinderea de a merge cu bicicleta, semnalizarea, regulile de circulaţie, cum se pot des-curca în trafic, etc. Reacţiile au fost po-zitive. Deoarece acest curs a avut suc-ces, este planificată reluarea lui. Pentru studenţi, beneficiile ciclismului au fost promovate prin fluturaşi, postere, roll-up, cafea gratuită şi ateliere de lucru pentru biciclişti.

Permisul de călătorie “Taxsaver”-ul - un stimulent pentru a încuraja utilizarea transportului public - este activ promo-vat de către cele trei instituţii. Sistemul implică angajatorii care oferă bilete pentru transport public, ca parte a pa-chetului salarial. Angajaţii care partici-pă la acţiune beneficiază de impozitare redusă. Numărul participanţilor a cres-cut constant. Spre exemplu, la UCC, numărul celor care participă în schema “Taxsaver” s-a dublat în 2008/2009, faţă de 2006. Sunt în curs de desfăşurare

discuţii cu operatorii de transport pu-blic pentru examinarea îmbunătăţirilor ce pot fi aduse.

Implementarea în Varna, Bulgaria

Instruire despre ciclism pentru şcoli

Promovarea pistei noi de biciclete de aproape 10 km a fost scopul proiectu-lui ADDED VALUE. În general campania s-a bazat pe trei activităţi: organizarea de zile de informare, oferirea de cursuri de ciclism în şcoli şi organizarea cam-paniei „Ziua fără maşină”. Una dintre ac-tivităţile cele mai de succes a fost cursul de ciclism, realizat în 10 şcoli din Varna, cu mai mult de 500 de participanţi. De asemenea, aproape la fel de mulţi pro-fesori şi părinţi au fost instruiţi în mod indirect. Experţi în siguranţa biciclişti-lor au prezentat cursanţilor semnele ru-tiere cele mai importante şi regulile de bază de siguranţă rutieră. Lecţiile prac-tice au fost evaluate pe parcursul com-petiţiei de ciclism din 24 mai a.c. Câţiva amatori au făcut filme scurte care vor fi folosite mai târziu în timpul lecţiilor viitoare de siguranţă rutieră. Campania a fost popularizată de mass-media lo-cală şi a fost vizualizată de o audienţă de aproape 550000.

8

Implementarea în Lodz, Polonia

Concurs de film în favoarea unui transport durabil

Implementarea în Navarra, Spania

Tururi de bicicletă pentru a promova Master Planul de Ciclism

În Navarra, un Master Plan de Ciclism a fost elaborat pentru a ajuta dezvol-tarea ciclismului în regiune. Au fost de asemenea finalizate diferite infrastruc-turi, iar mai multe municipalităţi şi alte organizaţii sectoriale din regiune au în-treprins diferite iniţiative.

CRANA a adăugat valoare infrastruc-turilor prin dezvoltarea de campanii specifice şi activităţi de promovare a ciclismului în general, creând instru-mente specifice. Aceste instrumente au fost apoi, de asemenea, utilizate în anumite campanii. Printre acestea se evidenţiază un site specific, cu informa-tii practice despre ciclismul de zi cu zi direcţionat către populaţia regiunii, cu promovarea bicicletei direcţionat către autorităţile relevante şi către tehnici-eni, o piesă de teatru care promovează cu umor transportul şi mediul şi organi-zarea unei caravane care prezintă avan-tajele mersului cu bicicleta şi care pro-movează facilităţile oferite în Navarra. Campanii specifice includ evenimente, întâlniri, interviuri, pliante de informa-re cu privire la facilităţile şi infrastruc-turile existente, sfaturi pentru mersul în

În cadrul proiectului ADDED VALUE institutul polonez ISO a organizat un concurs de film, cu scopul de a sensi-biliza opinia publică cu privire la efici-enţa energetică a transportului urban. Obiectivul principal a fost acela de a demonstra că bicicletele, tramvaiele şi autobuzele sunt mai rapide şi mai sigu-re decât autoturismele private, că infra-structura nu a fost creată doar pentru autoturisme private. Prin asta s-a ur-mărit scăderea tendinţei de utilizare a maşinilor private şi trecerea la utili-zarea unor moduri durabile de trans-port. Concursul de film a fost organizat pentru tinerii amatori pentru că aceştia acţioneză ca formatori de tendinţe. Ide-ea principală a concursului a fost ace-ea de a demonstra beneficiile utilizării mijloacelor de transport public în Łódź. Durata maximă a fiecărui clip era de 3 minute. Cele mai importante criterii de atribuire a premiului au fost creativita-tea, originalitatea şi calitatea umorului. Pentru a da un exemplu, ISO a produs clipul său propriu, care a fost postat pe YouTube http://www.youtube.com/watch?v=E2Bses5VFIY.

Rezultatele concursului, precum şi pro-cedura de atribuire au avut loc în ”Ziua fără maşină”, pe 22 septembrie 2010. Sponsorii au fost încurajaţi să ofere pre-mii - de exemplu un aparat de fotogra-fiat. Filmele premiate vor fi promovate de ISO, puse pe You Tube şi pe site-ul polonez al proiectului Added Value: http://miastowruchu.pl

siguranţă cu bicicleta, ateliere de lucru pentru întreţinerea bicicletei, sfaturi privind siguranţa rutieră. De asemenea au fost organizate tururi cu ghid pentru a ajuta cetăţenii să capete încredere în ciclismul urban.

Implementarea în Pamiers, Franţa

Câteva campanii emoţionale meni-te să promoveze reţeaua de trasee cicliste

În 2004, oraşul Pamiers a pus în aplicare o reţea de piste de ciclism, dar aceasta nu a prea fost utilizată. Prin proiectul ADDED VALUE s-au identificat posibile îmbunătăţiri ale situaţiei. Drept urmare au fost lansate diferite campanii pentru a schimba percepţia şi comportamen-tul locuitorilor cu privire la acest mod alternativ de deplasare.

Ecol’avelo (copii merg la şcoală cu bi-cicleta, însoţiţi de adulţi), un album de desene cu biciclete realizat de către copii, un concurs de biciclete pentru elevi (câştigătorul a primit o bicicletă), distribuirea unei hărţi a reţelei de bi-ciclete, livrări de bunuri folosind bici-cleta, un miting al bicicliştilor, diverse alte activităţi cum ar fi controlul tehnic al bicicletelor, o demonstraţie de bici-clete electrice; concurs de siguranţă rutieră cu oferirea de stimulente pen-tru participanţi. Aceste acţiuni au fost direcţionate către toţi cetăţenii, dar re-zultatele au arătat că doar copiii repre-zintă cel mai bun grup ţintă deoarece ei au o mare putere de influenţă asupra părinţilor. Sprijinirea asociaţiei bicicliş-tilor este foarte apreciată, mai ales în cazul Ecol’avelo deoarece părinţii, fiind asiguraţi cu privire la siguranţa în trafic a copiilor, sunt tot mai înclinaţi să sub-scrie iniţiativei.

Cel mai dificil de mobilizat sunt comer-cianţii – din motive economice (aceş-tia se tem că vor pierde clienţii), astfel încât instrumentele de comunicare trebuie să fie adaptate pentru a depăşi acest lucru. S-a observat că oferirea de stimulente stârneşte interesul şi este de asemenea important ca acţiunea să fie sprijinită de oficialii aleşi.

Implementarea în Vilnius, Lituania

Sistemul de închiriere de biciclete ale hotelului

Biroul de sănătate al oraşului Vilnius a organizat în 24 weekend-uri excursii colective pentru a informa în mod apli-cativ cetăţenii despre noile piste pen-tru biciclişti. Cinci trasee de mers cu bi-cicleta au fost marcate. S-a înregistrat o participare de 1380 de persoane în total.

O altă măsură pusă în aplicare în Vilnius este sistemul de închiriere de biciclete aparţinând hotelului. Personalul a cinci hoteluri selectate a fost instruit să pro-moveze şi să pregătească bicicletele fi-ecărui hotel pentru închirierea acestora oaspeţilor care doresc să viziteze ora-şul, cu bicicleta. O evaluare a arătat că serviciul de închiriere este bine primit de vizitatorii care sunt cazaţi în cele 5 hoteluri. În general, aproximativ 9 din 10 vizitatori au apreciat acest serviciu oferit de hotel. 57% din clienţii hotelu-rilor au explorat centrul istoric al ora-şului Vilnius folosind bicicleta. 9% din vizitatori au folosit bicicleta doar pen-tru recreere, făcând excursii în parcurile din apropiere şi pentru a explora natu-ra. Aproximativ 30% s-au deplasat în alte părţi din Vilnius, în afara centrului istoric. Cel mai frecvent motiv de alege-re a deplasării cu bicicleta a fost cel de beneficiu pentru sănătate. Au urmat: relaxarea, bucuria şi distracţia. Printre motivele descurajante, cel mai adesea a fost invocată condiţia periculoasă de circulaţie cu bicicleta prin Vilnius.

Recomandarea 1Simpla informaţie nu duce la o schimbare de comportament

De foarte multe ori o campanie de informare în sine nu este suficientă pentru a schimba comportamentul oamenilor. Producţia şi difu-zarea de materiale informative trebuie să fie însoţită de o acţiune concretă pentru a obţine o schimbare a mentalităţii.

Recomandarea 4Păstraţi materialele

Păstraţi materialele scrise, video, audio şi în format electronic ale campaniei dvs., astfel ca la finalul ei să aveţi un material documentar bogat, care să vă ajute la organizarea şi desfă-şurarea şi altor campanii similare. Planificarea documentării campaniei este esenţială. De foarte multe ori, la finalul unei campanii nu mai rămâne disponibil nici un material foto-video. În scopul de a repeta mai uşor cam-panile ulterioare ar trebui să fie disponibile datele de contact, costurile şi situaţiile întâm-pinate ca “bariere”.

Recomandarea 3Monitorizaţi evoluţia campaniei pe toată durata acesteia, nu doar folosind un studiu înainte şi altul după

Utilizarea MAX-SUMO ca instrument de plani-ficare şi monitorizare vă permite să descope-riţi încă de la început eventualele probleme şi riscuri, când este mai uşor să corectaţi acţiu-nile.

Recomandarea 5Folosiţi personalităţi drept modele de urmat

Pentru a convinge oamenii să-şi schimbe comportamentul, utilizarea personalităţilor artistice drept modele de urmat ar putea fi o idee bună. Actori, muzicieni, sportivi sau chiar personalităţi culturale pot fi o alegere mai bună decât politicienii. În orice caz, aceste modele trebuie să ofere credibilitate.

Recomandarea 2Cooperarea cu şcolile

Atunci când se organizează o activitate care să implice şcolile, aceasta trebuie planificată din timp. Şcolile sunt contactate să ia parte la multe alte iniţiative iar timpul este limitat. De asemenea, este important să se convină cu profesorii cea mai bună perioadă de timp, ast-fel încât elevii să fie mai puţin stresaţi..

Recomandarea 6Personalizaţi beneficiile

Campaniile pentru schimbarea comporta-mentului de mobilitate sunt mult mai de succes dacă sunt personalizate beneficiile. „Pentru a economisi bani” sau „pentru a vă menţine silueta” sunt modalităţi mai bune de a încuraja oamenii să folosească mijloacele durabile de deplasare, decât argumentând cu „acest lucru este bun pentru mediul ambiant”.

11

20 de lecţii

Recomandări care vă aduc un plus de valoare activităţilor

dumneavoastră

Recomandarea 9Cooperarea dintre diferitele compartimen-te ale Consiliului Local

Planificarea comunicării între diferitele depar-tamente municipale ar trebui să înceapă cât mai devreme posibil. Lipsa de comunicare sau chiar comunicarea în ultimul moment poate duce la lipsa de cooperare - foarte adesea co-operarea între departamente din cadrul unei municipalităţi lasă mult de dorit, ceea ce duce la imposibilitatea planificării activităţilor co-mune.

Recomandarea 7Fiecare campanie se adresează doar unui grup ţintă

O campanie nu se poate potrivi tuturor gru-purilor-ţintă, chiar nici fiecărei persoane dintr-un grup. Este greşit să credem că toate grupu-rile-ţintă ar putea fi influenţate de o singură campanie. Campaniile ar trebui să fie conce-pute pentru a răspunde nevoilor specifice ale unui singur grup ţintă. Fiecare campanie de informare se concentrează pe un anumit tip de oameni şi fiecare are mesaje diferite.

Recomandarea 10Repetaţi campanile pentru a le reaminti cetăţenilor

Schimbarea de comportament este un pro-cess de durată; nimeni nu se poate aştepta la schimbări ale obiceiurilor privind modul de deplasare doar după o singură campanie ce a durat de ex. 3 săptămâni. Este esenţial să se menţină informaţia în mintea oamenilor. De aceea este recomandabil să se repete campa-nia.

Recomandarea 8Evitaţi lipsa de informaţii când implemen-taţi proiecte mari

Atunci când planificaţi implementarea unor proiecte mari, care poate provoca disconfort locuitorilor zonei, sau sau neajunsuri econo-miei locale sau altor utilizatori este necesar să se organizeze şi să se elaboreze alternative cu mult timp înainte. Trebuie să comunicaţi părţilor implicate schimbările care vor avea loc, astfel încât aceştia să fie informaţi în per-manenţă. Ei nu trebuie să se bazeze numai pe informaţiile din mass-media.

Recomandarea 11Sensibilizare prin piese de teatru

Sensibilizarea opiniei publice prin intermediul teatrului este specială şi mai uşor de înţeles decât folosind mass-media standard, tipărită. Mesajele ar putea fi transmise mult mai efici-ent dacă acestea sunt amuzante iar actorii in-teracţionează cu publicul.

12

Recomandarea 13Cooperarea cu mass-media

O dată cu invitaţia publicului de a participa la un eveniment, este recomandabil să fie invi-taţi şi reprezentanţi ai mass-mediei. Transmi-terea de communicate de presă via e-mail nu este suficientă. Când oamenilor li se cere de exemplu să ia parte la un concurs de fotogra-fie, trebuie să se coopereze cu un ziar local, cu un post local de radio, pentru ca informaţia despre concurs să fie larg răspândită.

Recomandarea 12Emoţiile şi argumentele raţionale

Emoţiile reprezintă un mod foarte potrivit pentru sensibilizare. Odată ce grupul ţintă este sensibilizat (conştientizat) de problemele provocate de transportul motorizat, precum şi de rolul pe care-l joacă ei, se pot oferi şi ar-gumente raţionale care conduc la o schimba-re de comportament.

Recomandarea 15Testaţi materialele, mesajele şi acţiunile

Înainte de a cheltui banii pe producerea de materiale promoţionale, sau pe punerea în aplicare a acţiunilor este recomandabil de a testa materialele / acţiunile pe un public-pilot, pentru a verifica că planurile dumneavoastră sunt adecvate şi că mesajul este clar şi convin-gător.

Recomandarea 14Planificarea unei activităţi

Planificarea unei activităţi trebuie să fie astfel făcută încât să se poată desfăşura pe orice vre-me. Atunci când se planifică activităţi în aer li-ber, de ex. într-o anumită zi, este necesar să avem şi un program de „urgenţă“ pentru cazul în care va ploua. Acest lucru este important mai ales în cazul în care data este fixă, cum ar fi de ex. “Ziua fără maşină” sau “Ziua Terrei”, când activităţile nu pot fi amânate pentru o altă zi.

Recomandarea 16Realizaţi expoziţii interesante

Este important nu numai de a organiza o ex-poziţie ci şi în a o face atractivă. Spre exemplu oferiţi-le vizitatorilor un tur al expoziţiei, cu ghid, în special pentru grupurile organizate. Expoziţiile sunt mai atractive când includ mai puţin text, dar mai multe elemente interacti-ve.

Recomandarea 18Este adecvată o stategie de informare formată din doi paşi

Atunci când se planifică implementarea unei campanii, este imperativ necesar să fie infor-maţi mai întâi factorii implicaţi şi abia după ce s-a ajuns la un consens cu aceştia, să se treacă la etapa a doua: derularea campaniei pentru utilizatorii finali.

Recomandarea 17Planificaţi-vă resursele: financiare şi umane

Experienţa a demonstrat în mod clar că este periculos să se conteze în principal pe spriji-nul voluntarilor sau pe al sponsorilor atunci când se implementează o campanie.

Recomandarea 20Instrumentele de comunicare sunt esenţiale

Verificaţi mai întâi dacă instrumentele dum-neavoastră de comunicare sunt adecvate. De multe ori este mult mai eficient să scrieţi o scrisoare personală decât să folosiţi o trimite-re de emailuri în bloc. Contactele faţă-în-faţă sunt mai eficiente decât apelurile telefonice. Imaginile şi filmele lăsa o impresie mai de du-rată decât broşurile şi textele.

Recomandarea 19Cadourile mici şi tombolele motivează oamenii să participe

Oamenilor le place să primească daruri. Prin urmare, oferirea de cadouri mici (pungi, hărţi etc) sau organizarea unei loterii sau tombole reprezintă moduri eficiente de a atrage mai multe persone, chiar dacă premiile sunt mici sau cadourile nu foarte scumpe.

14

Hansjörg Luser - architektur ZT GmbH ( HOG ) -AT

Agence Régionale Pour l‘Environnement Midi-Pyrénées ( ARPE ) - FR

Vilnius Healthy City Bureau ( VHCB ) - LT

Instytut Spraw Obywatelskich ( ISO ) - PL

Black Sea Regional Agency for Energy Management - ( BSRAEM ) - BU

Romanian Association of Public Transport ( URTP ) - RO

Agência Municipal de Energia de Almada ( AGENEAL ) - PT

Cork City Council ( CCC ) - IE

Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra

( CRANA ) - ES

Agencia per la gestione energia-ambiente sviluppo sosteniblile Salerno

( AGEAS ) - IT

Mesto Znojmo Znojemsky regionalni rozvoj - CZ

City of Maribor ( MOM ) - SI

Coordonatorul proiectuluiAgência Municipal de Energia de Almada

AGENEAL

Rua Bernardo Francisco da Costa 44

2800-029 Almada

PORTUGAL

Persoana de contact: Carlos Sousa

Tel.: +351 21 272 23 80

www.ageneal.pt

Sprijinit de

Added Value este co-finanţat de Comisia Europeană, în cadrul STEER al Pro-gramului Enegie Inteligentă

ParteneriiD

esig

nul b

roşu

rii: M

arta

Car

valh

o FG

M-A

MO

R

15

www.eu-added-value.eu

Citiţi mai multe detalii despre implementările noastre

16 Conţinutul acestei publicaţii este responsabilitatea exclusivă a autorilor. Acesta nu reprezintă opinia Comunităţii. Comisia Europeană nu este responsabilă de utilizarea oricăreia din informaţiile conţinute de prezentul text.


Recommended