+ All Categories
Home > Documents > emco winnc ge series fanuc21 tb

emco winnc ge series fanuc21 tb

Date post: 08-Apr-2018
Category:
Upload: nguyen-ngoc-anh
View: 256 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 96

Transcript
 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  1/96

  .

  EMCO WinNC GE Series Fanuc 21 TB

  M t phn mm/ phin bn phn mm t 13.76

  Software description21 TB

  1902 Edition C2003-7

  EMCO Maier Ges.m.b.H.

  P.O. Box 131

  A-5400 Hallein-Taxach/Austria

  Phone ++43-(0)62 45-891-0

  Fax ++43-(0)62 45-869 65

  Internet: www.emco.at

  E-Mail: [email protected]

  EMCO WinNC FanucRef.No. EN

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  2/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Li ni u

  12

  Li ni u

  Phn mm iu khin my tin EMCO WinNC GE SERIES FANUC 21 TB l mt phn mm

  hun luyn c bn ca EMCO trn c s my tnh PC.

  Phn mm ny nhm rn luyn k nng vn hnh v lp trnh mt s b iu khin my

  CNC trn PC.

  Cc gia cng phay ca dng my EMCO PC TURN v CONCEPT TURN c th iu khin

  trc tip trn PC bi phn mm EMCO WinNC cho my tin EMCO.

  Qu trnh vn hnh c th thc hin d dng bng cch s dng bn phm s hoc bn phm

  iu khin vi bng hin th phng TFT (ph kin tu chn), v l gi tr c bit quan

  trng so vi b iu khin gc.

  Ti liu ny khng bao gm ton b cc chc nng ca phn mm iu khin GE

  SERIES FANUC 21TB Turning, iu quan trng l phng hng gii quyt trn cc v d v

  minh ho ca cc chc nng quan trng nht vic hun luyn t c nhiu thnh cng

  nht.

  Trong trng hp ny sinh cc cu hi v cc xut hon thin ti liu, hy lin h trc

  tip theo a ch:

  EMCO MAIER Gesellschaft m. b. H.

  Department for technical

  documentation

  A-5400 Hallein, Austria

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  3/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Mc lc

  Mc lc

  A: M t phmBn phm iu khin, bn phm s .....................Cc chc nng ca phm.....................................Cc phm nhp d liu ................................

  Cc phm chc nng ..........................................Cc phm iu khin my...................................Bn phm PC ....................................

  B: C sCc im tham chiu ca cc my tin EMCO...B im khng .........................................H to ...................................

  H to cho lp trnh gi tr tuyt i ..H to cho lp trnh gi tr tng i .

  Nhp b im khng ........................o d liu dao ... ..............................o d liu dao vi thit b iu chnh quang hc.o d liu dao bng phng php r ln phi ....

  C: Vn hnhTng qut cc ch vn hnh..........................Tip cn im tham chiu ..................................Nhp v tr bnh rng ...................................Thit t ngn ng v thmc phi ...................Nhp chng trnh ...........................................

  Gi ln mt chng trnh................................Nhp cu lnh ...............................................Tm kim mt t ..................................Chn mt t ................................Sa i mt t ...........................................Xo mt t ..Chn mt cu lnh Xo mt cu lnh ..

  Vo Ra d liu ..Xo mt chng trnh ..Xo ton b chng trnh ...

  iu chnh dao din ni tip...Xut chng trnh ......Nhp chng trnh .....Xut b dao ....Nhp b dao ......In cc chng trnh ....

  Chy chng trnh ..............................................Bt u mt chng trnh chi tit ....Cc hin th trong khi chy chng trnh Tm kim cu lnh .nh hng chng trnh

  Gin on chng trnh ....Hin th phin bn phn mm .

  m chi tit v khong thi gian ...M phng ho ....

  A1A1A2

  A2A4A6

  B1B2B2B2B2B3B4B5B6

  C1C2C3C3C4C4C4C4C4C4C4C4C4C5C5C5C5C6C6C6C6C6C7C7C7C7C7

  C7C7C8C9

  D: Lp trnhCu trc chng trnh ....Cc a ch s dng ....Tng qut cc lnh G cho

  nh ngha lnh A, B, C ..Tng qut cc lnh G chonh ngha lnh C ....Cc lnh M M t cc lnh G .....G00 v tr (dch chuyn nhanh) ..G01 ni suy ng thng (chy dao) ..Chn cc vt mp v cc ln trn ..Lnh nhp bn v G02 ni suy cung trn cng chiu kim ng h..G03 Ni suy cung trn ngc chiu kim ng h..G04 dng c thi gian ...................G7.1 ni suy mt tr

  V d ni suy mt tr .

  G10 thit t d liu .Ch : ..G12.1/G13.1Ni suy h to cc ..

  Cc m G c th lp trnh trong ch ni suy h to cV d ni suy h to cc ..

  G17-G19 chn la mt phng G20 Chu trnh tin theo chiu dc trc ....G21 Chu trnh ct ren ......G24 Chu trnh tin mt ....G28 quay li im tham chiu G33 ct ren B bn knh ct .

  ng dn dao vi la chn/ hu bca b bn knh ct ..ng dn dao trong chy chng trnhvi kch hot b bn knh ct ...

  G40 Hu b bn knh ct .G41 b bn knh ct bn tri ..G42 b bn knh ct bn phi G70 o lng trong h Inches G71 o lng trong h Metrical ..G72 chu trnh gia cng tinh .G73 chu trnh tin bin dng ..G74 chu trnh tin hng knh G75 Lp li bin dng mu .G76 Chu trnh khoan l su/ ct mt trong ..G77 Chu trnh ct rnh (trc X) ..G78 Chu trnh ct ren nhiu u mi .H thng G98/ G99 ...G80 hu cc chu trnh ...G83 Chu trnh khoan .G84 Chu trnh ta r Khoan l su, G83 v ta r, G84 ti trc chnh vikho dao ...G85 Chu trnh khoan rng l G90 Lp trnh to tuyt i ........G91 Lp trnh to tng i G92 Gii hn tc trc chnh .......G92 Thit t h to G94 Lng chy dao trn pht .......G95 Lng chy dao trn vng ...

  G96 Tc ct khng i .G97 Tc quay khng i .

  D1

  D1

  D2

  D2D3D4D4D4D5D6D8D8D8D9D10

  D11D12

  D12

  D12D13D14D15D16D17D17D18D19

  D20

  D20D21D21D21D22D22D23D24D26D28D29D30D31D32D33D33D34

  D35D36D37D37D37D37D38D38

  D38D38

  3

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  4/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Mc lc

  24

  M t cc lnh M ........................................M00 Dng chng trnh v iu kin .................M01 Dng chng trnh c iu kin .........M02 Kt thc chng trnh chnh ........M03 Bt chc chnh quay cng chiu kim ng h...M04 Bt trc chnh quay ngc chiu kim ng h...

  M05 Tt trc chnh ........M08 Bt dung dch trn ngui .........M09 Tt dung dch trn ngui ........M20 Li ng..........M21 Tin ng..........................M25 M thit b kp phi ..........M26 ng thit b kp phi .............M30 Kt thc chng trnh ...........M71 Bt chc nng thi phoi .........M72 Tt chc nng thi phoi .........M98 Gi chng trnh con ...........M99 Kt thc chng trnh con, lnh nhy ........

  ng dng trc C .........Ch : ..........Lm vic dc trc vi dao dn ng .......Khoan l su dc trc vi dao dn ng,G83....Ta r dc trc vi dao dn ng, G84 ...........Khoan l su dc trc, G83 v ta r dc trc,G84 vi dao dn ng ......Lm vic hng knh vi dao dn ng .........Khoan l su hng knh vi dao dn ng, G77......Tar hng knh vi dao dn ng, G33 ............Khoan l su, G77 v tar,G33 hng knh vi dao dn ng ...........

  G: S linh hot trong lp trnh NCCc bin v cc tham s s hc ......Tnh ton cc bin ......Cc cu trc iu khin ........Cc vn hnh lin quan ........

  H: Cc cnh bo v cc thng ipCc cnh bo thit b vo 3000-3999 .....Cc cnh bo v my 6000-7999 .......Cc cnh bo v iu khin cc trc ......

  I: Cc cnh bo iu khinCc nh bo iu khin ........

  D39D39D39D39D39

  D39

  D39D40D40

  D40

  D40D40D40D40D40

  D40

  D40D41D43D43D44D44

  D45

  D46

  D47D47D48

  D49

  G1G1G2G2

  H2

  H3

  H11

  I1

  Thng tin khi chyXem phn ph

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  5/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB M t cc phm

  A: M t cc phm

  Bn phm iu khin, bn phm s

  Chc nng ca phm

  RESET Hu cnh bo, thit lp li CNC

  (v d ngt chng trnh), vv

  HELP ..Thc n tr gip

  CURSOR ..Chc nng tm kim, ln/ xung dngPAGE . Lt trang ln/ xung

  ALTER ... Chnh sa t (thay th)

  INSERT . Chn t, to chng trnh mi

  DELETE .... Xo (chng trnh, cu lnh, t)

  EOB Kt thc cu lnh

  CAN ..Xo d liu nhp vo

  INPUT ...Nhp t, nhp d liu

  POS ..Ch nh v tr hin thi

  PROG .. Cc chc nng chng trnhOSET SETTING .Thit t v hin th cc gi

  tr b, d liu dao v d liu

  mn, cc bin

  SYSTEM ..Thit t v hin th cc tham

  s v hin th d liu chun

  on

  MESSAGES ........Hin th cnh bo v thng ip

  GRAPH .Hin th ho

  A1

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  6/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB M t cc phm

  Cc phm nhp d liu

  phm t ng chuyn sang chc nng k

  p.

  Cc phm nhp d liu

  Ch cho cc phm nhp d liu

  Mi phm nhp d liu c th chy mt s chc

  nng (nhp s, cc k t a ch). Lp li ng tc

  nhn

  ti

  Cc phm chc nng

  Cc phm chc nng

  Ch cho cc phm chc nng

  Vi bn phm PC cc phm chc nng c th hin

  th nh cc phm phn mm bng cch nhn phm

  F12

  A 2

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  7/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB M t cc phm

  A 3

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  8/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB M t cc phm

  Cc phm iu khin my

  Cc phm iu khin my nm khi pha di ca bn

  phm iu khin, thp hn vn thuc vo

  my c s dng v cc thit b ph tr i km m cc

  chc nng c th c kch ho

  g phm s. Ph

  t.

  Bn phm iu khin my ca bn phm iu khin EMCO

  Bn phm iu khin my ca dng my EMCO PC - Turn

  SKIP (cc cu lnh b b qua s khng c thc hin)

  RY RUN (kim tra chy ca cc chng trnh)

  ng ti M01)

  ESET (thit lp li)

  ng/ bt u chng trnh

  ch chuyn cc trc bng tay

  Tip cn im tham chiu trn tt c cc trc

  Dng chy dao/ bt u chy dao

  iu chnh cng bc tc trc chnh thp hn/ 100%/ cao hn

  D

  OPT STOP (chng trnh d

  RGia cng tng cu lnh

  D

  D

  A 4

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  9/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB M t cc phm

  Dng trc chnh/ khi ng trc chnh; khi ng trc chnh trong ch JOGv INC1INC10000:

  Cng chiu kim ng h: nhn phm tt , hiu kim ng h: nhn

  phm

  ngc c

  1 giy.

  M/ ng ca my

  ng/ m thit b kp phi

  Li/ tin ng

  Quay i dao

  Bt/ tt dung dch trn ngui/ thi kh

  Tt/ bt thit b ph tr

  Chn la cc ch

  Chnh trc tip tc chy dao/ chy dao

  Dng khn cp (m kho: ko nt ln)

  Phm bt cc chc nng vn hnh c bi

  Phm bt u NC b xung

  Phm b xung thit b kp

  Phm ng

  Khng chc nng

  nhanh

  t

  A 5

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  10/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB M t cc phm

  Ccchcn

  vngp

  khibtchc

  n

  hmsc n

  g h

  m

  ytrn

  ngNumL

  trndn

  Bn

  ckchhot

  ock

  ViphmF12ccphm

  OFFSETSETTING,SYSTEM

  MESSAGESvGRAPHs

  gphm

  chcnngPOS,PROG,

  , ck

  chhot

  mm.

  phmmytnh

  Mtscnhboscchpnhnvip

  hmESC

  BngcchnhnphmF1ccch(MEM,EDIT,MDI,)s

  hinthtrndngphmmm

  Nhi

  mvcaccchcnngbxung

  cmttrongchng

  Cc

  chcnngph.

  Nha

  caphm2kthpviphmCtrlph

  thuctrnmy:

  EMC

  OPCMILL50/55:

  Bt\ttchcnngthikh

  EMC

  OPCMILL100/125/155

  Btttdungdchtrnn

  c

  gui

  A 6

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  11/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB C bn

  B: C b

  n

  Cc im tham chiu trong vng lm vic

  kch thc trn my c o da trn

  c ca h to .

  bn trt c bo ti b iukhin khi khi n tip cn im "R".

  "N" nm

  ti mt v tr xc nh trn h thng g kp dao v

  i nh sn xut.

  ng c th di chuyn theo

  Cc im tham chiu ca my tinEMCO

  M = im khng ca myL im gc ca my, im tham chiu ny khng

  th thay i c qui nh bi nh sn xut.

  Tt c cc

  im gc ny.

  im gc my "M" ng thi l g

  R = im tham chiuL mt im trong vng lm vic ca my c

  xc nh chnh xc bi cc cng tc gii hn hnh

  trnh. V tr ca cc

  Phi thc hin sau tt c cc ln tt ngun.

  N = im tham chiu g daoL im gc cho cc php o dao. im

  c qui nh b

  W = im gc phi

  L im gc cho cc kch thc trong chng trnhgia cng chi tit. C th c thit lp t do bi

  ngi lp trnh v c

  mun trong chng trnh.

  B1

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  12/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB C bn

  b im khng t im khng ca my M n imhng ca phi Wk

  To tuyt i tham chiu ti v tr c nh, to tng i tham chiu ti v tr dao.

  Cc gi tr X, -X, U, -U trong du ngoc n l gitr cho my PC TURN 50/55 v dao pha trc catm trc chnh trn my.

  zero offset)

  im k

  ng dch chuyn im khng cho php thit

  nh ngha mt gi tr trong b ng k dch

  (offset), gi tr ny s tnh ton khi chng

  hn ch s ln. Trong khi dch chuyn im

  hng thng lm vi G10 Thit t d liu.

  em thm thng tin ti phn m t lnh.

  to

  o X nm trn hng trt ngang, to Z

  m trn hng trt dc.

  i tr to m m t theo hng dch chuyna h thng dao ti phi. Gi tr dng theo

  ng li ra xa phi.

  thng to cho lp trnh theo gi tryt ic ca h thng to nm trn im khng

  a my M hoc trn im khng ca phi W

  au khi b im khng lp trnh.

  t c cc im ch c tnh ton bng cc

  hong cch X v Z tnh t gc ca h to .

  thng to cho lp trnh gi tr tngic ca h thng to nm ti im tham chiu

  dao N hoc ti mi dao sau khi dao c gi.

  to U nm trn hng trt ngang, h to

  W nm trn hng trt dc. Chiu m v

  hiu dng cng ging nh lp trnh vi gi tr

  yt i.

  i lp trnh gi tr tng i ng n thc ca

  ao (t mt im ti mt im) c m t, cc

  ch thc X c ch nh l kch thc ngnh.

  Dch im khng (

  Vi my tin EMCO im khng ca my M nm

  t ngoi mt bch trctrn trc quay v trn m

  chnh. V tr ny khng ph hp lm im bt

  u cho cc kch thc. Vi chc nng gi l dchhng (zero offset) h to c th dch

  chuyn n mt im ph hp trong vng lm vic

  ca my.

  k

  lp mt gi tr dch im khng.

  Khi ta

  chuyn

  trnh khi ng v im khng ca h to s

  chuyn t im khng ca my M sang im

  khng ca phi W.

  im khng ca phi c th di chuyn trong mt

  chng trnh vi lnh G92 thit t h to

  khng

  k

  X

  H

  T

  n

  Gc

  h

  HtuG

  c

  s

  T

  k

  HG

  g

  H

  c

  tu

  V

  d

  kk

  B 2

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  13/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB C bn

  Bng nhp cho b im kh

  ng

  gNhp b im khn

  Nhn phm .

  Chn phm phn mm W. SHFT (phm chuyn)

  Vng nhp c a ra

  Di (SHIFT VALUE) X, Z ta c th nhp gi trb t im khng ca chi tit n im khng

  ca my (khng du).

  Nhp gi tr b (v d: Z-30.5) v nhn phm

  Gi tr b ny lun c kch hot (khi c gi

  h :

  im khng bnh thng im khng ca

  s dch t mt bch ca trc chnh sang

  chuyn sang mt bn

  ng trnh vi

  ln)

  C

  Khi b

  h to mt ngoi ca thit b kp.

  Chiu di phi (im khng

  phi ca phi) s quyt nh trong ch

  G92.

  B 3

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  14/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB C bn

  iu chnh chiu di daoH

  Bn knh ca mi ct R

  V tr ct TQuan st cc con dao c kp trn my xcnh v tr ct. Cc mytrc) tm tin (v d PC Ti tr trong ngoc v hng +X ngc li.

  ao:

  dao xc nh v tr,

  o

  da

  iu chnh chiu di dao, bn knh dao, v tr ct

  ng k b

  dao.

  6)

  S s ng k, nhng n ch

  VH ti v tr s 4 trn

  kh .

  Gi dao trong chng trnh: T04D04

  km o

  tr hai i km vi t D nh du

  km theo con dao .

  th c o

  c chn vo bng tay.

  ct ch cn thit khi s

  ao tin.

  m N

  mi ct

  i offset wear xut hin gi tr hiu chnh ca

  liu dao m ta khng th o chnh xc c

  oc ca dao b mn sau mt vi ln chy gia

  ng. Nhp hiu chnh chiu di s cng thm

  oc tr i gi tr hnh hc ca dao.

  +/- Gi trih hnh hc tuyt i theo phng

  t itrn dao thp hn (pha

  URN 50/55) s dng cc

  hng knh

  Z+/- .. Gi tr hnh hc tuy

  g

  o d liu dao

  Mc ch ca vic o d

  My CNC s dng im u

  khng dng im tham chiu g dao.

  Mi dao dng gia cng u phi c o. Phikhong cch trn hai hng trc gia im u

  o v im tham chiu g dao N.

  H

  c th c lu tr trong ci gi l b

  (tiu chun = 1

  hiu chnh c th l

  c th tnh ton n dao khi gi chng trnh.

  diu chnh chiu di ca mt dao

  o dao, s hiu chnh l 4

  S th nht i vi t T nh du v tr ca da

  n mm dao, s th

  s hiu chnh i

  Cc gi tr hiu chnh chiu di dao c

  bn t ng, bn knh ct v v tr ct c th

  Nhp bn knh ct v v tr

  dng b bn knh ct vi d

  u dao c o choD li

  ng knhX trn

  Z to tuyt i t i

  R bn knh ca

  T v tr ct

  V

  d

  h

  c

  h

  X

  R+/- . Gi tr hnh hc tuyt i

  B 4

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  15/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB C bn

  Dng c tham chiu cho my tin Concept TURN0/555

  Dng c tham chiu cho my tin Concept TURN105/155

  Dng c tham chiu o lng cho my ConceptTurn 50/55

  Dng c tham chiu o cho my Concept Turn 105/155

  Dch dao vo trong vch quan hc

  o d liu dao vi thit b quanghc t tr

  t b quang hc

  i cn dao trn a mm dao

  thp ca thit b quang hc (m ca

  thit t ch vi phm ng ).

  c

  Lp t thi

  Kp dao o v

  Ch MANUAL, dch chuyn dao o vo trongng ch

  Nhn phm v phm phn mm REL.

  Nhn phm v phm phn mm PRESET

  (gi tr X s b xo).

  Nhn phm v phm phn mm PRESET

  (gi tr Z s b xo).a v bt ch ICN 1000 v dch

  hng Z chiu di ca thit b (Z-)

  50/55/155: -30,

  Chn l

  chuyn theo p

  (Concept Turn

  Concept Turn 105: -22)

  Nhn phm v phm phn mm PRESET

  (gi tr Z s b xo)

  Nhn phm

  Nhn phm trn phn mm OPRT.

  Chn s lu tr dao ca tng dao c vi cc

  phm .

  Hiu chnh X.

  Nhn phm v phm trn phn mm INP C

  Gi tr X lu tr trong b nh d liu dao.

  Hiu chnh Z

  Nhn phm v phm trn phn mm INP C Ga tr Z ghi vo trong b nh d liu dao.

  B 5

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  16/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB C bn

  o d liu dao bng cch r ln b mt phi

  Cc kch thc cho phng php rA R trn mt uB R trn mt chu vi

  di mm cp

  i ln my, phi c o ng knh

  Khi ng trc chnh trong ch MDI

  (M03/ M04 S) n o

  Hiu chnh X ao ln b mt ng knh ngoi ca phi

  (B)

  D ng knh phiL Chiu di phi + chiu

  Kp ph

  v chiu di

  Quay n con dao mu

  R d

  Nhn phm v phm phn mm GEOM

  Chn s hiu tng ng vi s ca dao trn i

  bng cc phm mi tn

  . hm trn phn mm OPRT.

  Nhn p

  Nhp ng knh phi v d 47.

  Nhn phm trn phn mm MEASUR

  Ga tr X s c ghi vo trong b

  ng k d

  Hiu chnh Z R dao ln mt u ca phi (A)

  Nhn phm

  liu dao

  v phm trn phn mm

  iu tng ng vi s ca dao trn i

  g cc phm mi tn

  GEOM

  Chn s h

  bn .

  hm trn phn mm OPRT.

  iu di L (chiu di ca phi + chiu di

  m bn v), v d

  Nhn p

  Nhp ch

  mm cp xe 47.

  hm trn phn mm MEASUR.

  c lu tr bn trong b ng k d

  Lp li qu trnh ny cho tng dao c nhu cu o

  Nhn p

  Gi tr Z s

  liu dao.

  B 6

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  17/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Vn hnh

  C 1

  C: V hn

  ng quan v cc ch vn hnh

  n h

  T

  Trong ch ny im tham chiu s c tip

  n.

  i im tham chiu t c hin th v tr hin thi

  tp hp gi tr ca cc to im tham chiu.

  ng cch ny, b iu khin chp nhn v tr ca

  c bn trt trong vng lm vic.

  i cc trng hp sau, im tham chiu phi c

  p cn:

  Sau khi bt my

  Sau khi b ngn in

  Sau cnh bo Approach reference point hoc

  Ref. point not reached

  Sau cc va chm hoc nu bn trt b kt do

  qu ti.

  c

  V

  l

  B

  c

  V

  ti

  Cho qu trnh chy khng chng trnh chi tit, b

  iu khin gi cu lnh sau khi dch chng.u trnh dch s tnh ton tt c cc gi tr hiu

  hnh n s c gi ln bi chng trnh.

  c khi chng trnh s chy khng tng bc

  Q

  c

  C

  Trong ch EDIT ta c th nhp cc chng trnh

  hi tit v truyn d liu.c

  Trong ch MDI ta c th bt trc chnh v quay

  m dao.

  iu khin c th lm vic khng c phi, nhp

  xo cc cu lnh, lu tr trong b nh trung gian

  ho d liu mi nhp vo.

  m

  B

  v

  c

  Vi c

  ch

  c phm KONV cc bn trt c th dch

  uyn bng tay

  Trong ch vn hnh ny cc bn trt c th

  ch chuyn vi lng chy dao thay i mongd

  mun (11000 410/ m inch) bng cch n

  cc phm JOB .

  Chn s gia (1, 10, 100, ) phi ln hn khong

  dch chuyn cho php ca my (khong nh

  nht c th dch chuyn ca my), ngc li

  y s khng dch chuyn c.m

  Xc nh li v tr, p st bin dng trong ch

  OB.J

  To cc chng trnh i thoi vi my trong ch

  MDI

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  18/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Vn Hnh

  .n vo trong ch REF.

  n th nht vi cc phm

  Tip cn im tham chiu

  Tip cn im tham chiu s lm cho b iu

  khin ng b ho vi my Chuy

  Khi ng h g

  hoc sau l cc phm hoc

  tip cn im tham chiu trn hng tng

  ng.

  Vi phm trn vng phm s ca bn

  phm my tnh c hai trc X v Z s c tip

  cn im tham chiu mt cch t ng.

  Nguy c ca cc va chm

  vic (cc thit

  au khi tip cn c im tham chiu v tr ca

  tr hin thi (actual position).

  Xy ra vi cc chng ngi vt trong vng lm

  b kp, cc phi kp, vv).

  S

  n s hin th ti v

  By gi my c ng b vi b iu khin.

  C 2

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  19/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Vn Hnh

  hp v tr bn rng (Gearosition)

  h p dng vi my tin EMCO PC Turn 55)

  ho rng my chy vi tc trc chnh chnh

  c, chn v tr bnh rng (ai) ca my truy cp

  o trong EMCO WinNC.

  Nhn phm

  NP

  (c

  C

  x

  v

  Nhn phm nhiu ln, cho n trang thit

  ) c hin th.

  Di chuyn con tr ln trng nhp GEAR v

  h rng tng ng.

  1 v tr rng 1 120 2000 U/min

  tr rng 2 280 4000 U/min

  mc

  hm

  t (PARAMETER GENERAL

  nhp v tr bn

  2 v

  Thit t ngn ng v thphi

  Nhn p .

  Nhn phm nhiu ln, cho n trang

  thit t (PARAMETER GENERAL) c hin

  c chng trnh CNC to trong qu trnh

  thc hnh s c lu tr trong thmc phi.

  l thmc con ca th mc

  a

  mc phi bng bn phm, ln nht l 8 k t,

  hng c tn a hoc ng dn. Khng trng

  n vi thmc hin thi c to.

  t ngn nga chn t cc ngn ng ci t, ngn ng

  c la chn s c kch hot khi khi ng

  i phn mm. Nhp mt ngn ng trong trng

  ANGUAGE.

  Anh

  SP cho ting Ty ban nha

  th.

  Thmc phiC

  Th mc phi s

  c xc lp trong khi ci t.

  Nhp vo trong trng PROGRAMPATH tn c

  th

  k

  t

  Kch hoL

  l

  L

  DT cho ting c

  EN cho ting

  FR cho ting Php

  C 3

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  20/96

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  21/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Vn Hnh

  Chn la ca giao din nhp/ xut

  iu chnh giao din kt ni

  c COM4), hy cn thn ngt cc dao

  d , COM2-IRQ3, COM3-

  22) v nhn

  hm

  Ch Khi ta s dng mt dao din card m rng (v d

  COM3 ho

  din khc (v : COM1-IRQ4

  IRQ11, COM4-IRQ10).

  Xo mt chng trnh

  Ch EDIT

  Nhp s hiu chng trnh (v d: O

  p .

  Xo tt c cc chng trnh

  N ng trnh O 0 9999 v nhn

  Ch EDIT

  hp s hiu ch

  phm .

  Xut Nhp d liu

  Nhn phm .

  Mn hnh hin ln (PARAMETER MANUAL).

  Pha di I/O Channal ta c th nhp giao

  c 2) hoc (A, B hoc C).

  ong khi ci t hoc trong

  ER GENERAL)), hoc mt s

  ip

  din kt ni (1 ho1 giao din kt ni COM1

  2 giao din kt ni COM2

  A a A

  B a B

  C cng C, thmc phi

  ( thit lp tr

  (PARAMET

  ng dn (iu chnh vi Win Config).

  P my in

  iu chnh giao din kt ni ni t Nhn phm .

  Nhn phm hoc , n khi hin th

  ARAMETER RS232C INTERFACE).

  hit t

  (P

  T

  B

  topbits 1, 2

  atenbits 7, 8

  liu truyn t / n b iu khin gc chong m ISO.

  iu chnh tiu chun

  atenbits l 7, Parity (=E), Stopbits l 1, 9600.

  ham s b iu khin:

  b hu vi m ETX

  (End of Text kt thc ch).

  0 qu trnh truyn s b hu vi RESET

  tit khng c

  g ip.

  audrate 110, 150, 300, 600, 1200, 2400,

  4800, 9600

  Parity E, O, N

  S

  D

  Dtr

  D

  T

  Bit 0: 1... qu trnh truyn s

  Bit 7: 1Ghi chng trnh chi

  thn

  0 Thng ip, nu mt chng trnh

  tn ti ri.ETX code: %(25H)

  C 5

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  22/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Vn Hnh

  Xut chng trnh

  Nhn p

  Ch EDIT

  Vo vng tham s (PARAMETER NANUAL) pha

  di I/O.

  hm . Nhn p

  Nhp s h

  Khi ta nhp v d O5-15, tt c cc ch

  c in.

  hp chng trnhCh EDIT

  Vo vng tham s (PARAMETER MANUAL) pha

  hm trn phn mm OPRT.

  Nhn phm F11.

  iu chng trnh gi (v d O22).

  ng trnh

  c s hiu chng trnh t 5 n 15 s

  Khi ta nhp s hiu cc chng trnh 0-9999 tt

  c cc chng trnh s c a ra.

  Nhn phm trn phn mm EXEC.

  N

  di I/O.

  Nhn phm .

  Nhn phm trn phn mm OPRT.

  ng trnh.

  hng trnh khi ta mun c mt

  ng t

  s hiu chng trnh, tt

  c cc chng trnh s c truyn.

  C.

  Vo vng tham s (PARAMETER MANUAL)

  i I/O.

  Nhn phm F11.

  Nhn phm trn phn mm READ.

  Nhp t a hoc a cng s hiu ch

  Nhp s hiu c

  chng trnh (v d: O22).

  Khi ta nhp v d O5-15, tt c cc ch rnh

  c s hiu t 5 n 15 s c truyn vo.

  Khi ta nhp O-9999 nh

  Nhn phm trn phn mm EXE

  Xut b dao Ch EDIT

  pha d

  Nhn phm .

  Nhn phm trn phn mm OPRT.

  Nhn phm F11

  Nhn phm trn phn mm PUNCH

  Nhn phm trn phn mm EXEC

  AL)

  Nhp b dao Ch EDIT

  Vo vng tham s (PARAMETER MANU

  pha di I/O.

  Nhn phm . Nhn phm trn phn mm OPRT.

  Nhn phm F11

  phm trn phn mm READ

  chng trnhy in tiu chun trong Windows)

  am s (PARAMETER MANUAL)

  pha di I/O.

  Nhn phm

  Nhn

  Nhn phm trn phn mm EXEC

  In My in (m

  phi c kt ni v trong trng thi trc tuyn

  (ON LINE).

  Ch EDIT Vo vng th

  .

  Nhn phm trn phn mm OPRT.

  n phn mm PUNCH.

  hi ta

  ng trnh 5 n 15 s

  c in.

  Khi ta nhp s hiu chng trnh O-9999 tt

  c cc chng trnh s c in.

  Nhn phm trn phn mm EXEC.

  Nhn phm F11

  Nhn phm tr

  Nhp chng trnh in (v d. O22) k

  mun in mt chng trnh.

  Khi ta nhp vi d O5-15 tt c cc chng

  trnh vi s hiu ch

  C 6

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  23/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Vn Hnh

  Chy chng trnh

  t u mt chng trnh chi titrc khi bt u mt chng trnh b iu khin v

  y phi sn sng chy chng trnh.

  Chn ch EDIT.

  Nhn phm

  BT

  m

  Nhp s hiu chng trnh chi tit mong mun (v

  : O79).

  Nhn phm

  d

  .

  Thay i sang ch MEM.

  Nhn phm .

  Hin th trong khi chy chng trnh

  rong khi chy chng trnh cc gi tr c bit c c nhn thy.

  Nhn phm trn phn mm PRGRM (trng thi c

  bn). Trong khi chy chng trnh cu lnh

  chng trnh hin thi s c hin th.

  Nhn phm trn phn mm CHECK. Trong khi

  chy chng trnh cu lnh hin thi, cc v tr

  hin thi, cc lnh G hoc M, tc trc chnh,

  lng chy dao v dao s c hin th.

  Nhn phm trn phn mm CURRNT. Trong khi

  chy chng trnh cc lnh G s c hin th.

  Nhn phm

  Tth

  . Cc v tr s nhn thy rng trn

  mn hnh.

  Tm kim cu lnhu mt chng

  rong khi tm kim cu lnh cc tnh ton tng t

  c x l nh vi chng trnh bnh thngng cc bn trt khng dch chuyn.

  Ch EDIT

  Chn chng trnh gia cng

  Di chuyn con tr bng cc phm

  Vi chc nng ny ta c th bt

  nh no.trnh ti bt k cu l

  T

  s nh

  v

  trn cu lnh, ti v tr m qu trnh gia cng bt

  u.

  Thay i ch MEM.

  Bt u chng trnh vi phm

  .

  g trnhRY RUN

  nhanh.

  u DRY RUN c kch hot, DRY s hin th

  n dng u tin trn mn hnh.

  chng trnh

  d: /N0120

  u SKIP c kch hot, SKP s c hin th

  hnh.

  m

  nh hng ca chnD

  DRY RUN s dng th chng trnh. Trc

  chnh khng c bt v tt c cc dch chuyn

  u trong ch chy dao

  N

  tr

  SKIP

  Vi SKIP tt c cc cu lnh ca

  m c nh du vi k t / (v

  G00 X) s khng c thc hin v chng

  trnh s tip tc vi cu lnh khng c k t /.

  N

  trn dng u tin trn mn

  S dn on chng trnhCh tng cu lnh

  Sau mi cu lnh chng trnh s dng li.

  ng trnh vi phTip tc ch .

  Nu ch tng cu lnh c kch hot, SBL

  ng trnh) trong chngdng. Tip tc chng trnh

  s hin th trong dng u tin trn mn hnh.

  M00

  nh M00 (dng chSau ltrnh chng trnh s

  vi phm .

  M01

  Nu OPT.STOP c kch hot, (hin th OPT

  trong dng u tin trn mn hnh) M01 lm vic

  ging M00, trng hp khc M01 khng c tc

  ng.

  in th cc phin bn ca phn mm

  hm

  d

  H

  Nhn p .

  Chn phm trn phn mm SYSTEMphin bn phn mm ca h thng iu khin v

  i lm vic

  thm tr c b iu khin ni ghp, PLC, cc

  trng th

  C 7

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  24/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Vn Hnh

  C 8

  Hin th b m chi tit v thi gian gia cng

  i ca mn hnh l hin th b m chi

  t v thi gian gia cng.

  c

  hi tit ln 1.

  hy thi gian chy hon thnh

  a ton b chng trnh.

  YCLE TIME cho thy thi gian ang chy ca

  t u.

  hm trn phn mm OPRT

  ia PTSPRE (t li b m chi tit v

  ) hoc RUNPRE (t li thi gian chy v 0).

  B m chi tit c th ci t sn trong

  n gi tr monng

  m tng s m ny ln 1. Mi

  s hin th. Sau

  hng trnh ch c th bt u sau khi thit t

  i b m chi tit hoc tng thit t trc b

  m chi tit.

  m chi tit v thi gian gia cng

  Pha d

  ti

  B m chi tit cho thy s chng trnh

  chy. Mi lnh M30 (hoc M02) s tng ln m

  c

  RUN TIME cho t

  c

  C

  chng trnh hin thi v n s t li v 0 mi

  khi chng trnh b

  t li b m chi tit

  Nhn phm trn phn mm POS.

  Nhn p

  Chn g

  0

  Ci t sn b m chi tit

  (PARAMETER TIMER).V th dch chuyn con tr

  mun v nhp gi tr mi.

  PARTS TOTAL

  Mi lnh M30 l

  khi chng trnh chy s c m (=s ca

  ton b trnh chy).

  PARTS REQUIRED:

  Thit t tr

  c s chi tit. Khi s m tng lnchng trnh s dng li v thng bo 7043

  PIECE COUNT REACH

  c

  l

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  25/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Vn Hnh

  C 9

  Bng nhp cho m phng ho

  Ca s m phng

  phng phng ho

  c m phng

  M

  Cc chng trnh NC c th

  ho.

  Nhn phm

  Mn hnh cho thy mng nhp d liu cho m

  h bi cnh bn tri v cnh di bn

  DIAMETER D (ng knh phi)

  n phi (X,Z) ca

  ZENTRUN X,Z

  cnh pha trn bn tri (X,Z) ca

  ng m phng.

  phng ho.

  Vng m phng l mt ca s hnh ch nht, n

  xc n

  phi.

  Nhp d liu:

  WORK LENGH W (chiu di phi)

  WORK

  Nhp ti y cnh pha d

  i bvng m phng.

  GRAPHIK-

  Nhp y

  v

  Sau khi nhn phm phm trn phn mm

  DVIEW s nhn thy.

  bao g

  ca s m phng.

  ta s quay tr li vng nhp

  phng

  STOP m phng

  Vi ph phn mm RESETm phng

  dch chuyn

  nh s c hin th bng cc ng nt t,

  ch chuyn trong ch lm vic s hin

  ng nt lin.

  3

  Win3D View l mt mun tu chn n khng

  m trong phin bn c s ca phn mm.

  Vi phm trn phn mm GRAPH ta s vo trong

  Vi phm G.PRM

  ca m phng ho.

  Vi phm trn phn mm START mho s bt u.

  Vi phm trn phn mm

  ho s dng li.

  m trn

  ho s c b qua.

  Cc dch chuyn trong ch

  nha

  cc d

  th cc

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  26/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Vn Hnh

  C 10

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  27/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D1

  D: Lp trnh

  Cu trc chng trnh

  Lp trnh CNC cho cc my cng c c s

  g theo chun DIN 66025.

  Chng trnh CNC l mt chui ca cc cu lnh

  ng c cha trong b iu

  Khi gia cng phi, cc cu lnh chng trnh s

  c c v kim tra bi my tnh theo th t

  c lp trnh.

  ng ng s c gi ti

  h CNC bao gm: s hiu chng trnh

  cc cu lnh CNC

  cc t

  cc s hiu lin kt (cho tng a ch trc vi

  cc k hiu)

  dng

  chng trnh t 1 n 9999 chochng trnh chi tit v chng trnh con.

  N.. S hiu cu lnh t 1 n 9999.

  ng dn dao

  D liu v tr theo cc gi tr tuyt i ()

  U, W ..D liu v tr theo cc gi tr tng i ()

  R Bn knh, ga tr nghing, tham s chu

  trnh

  C Cnh vt

  I, K .Tham s cung trn

  F .Lng chy dao, bc ren

  S Tc trc chnh, tc ctdao (hiu chnh dao)

  ng ph

  P ....Dng, gi chng trnh con, tham s chu

  trnh

  Q ...Tham s chu trnh

  ; ..Kt thc cu lnh

  dn

  chng trnh ch

  khin.

  Cc tn hiu iu khin t

  my.

  Chng trn

  Cc a ch s

  O.. S hiu

  G... Chc n X, Z...

  T.........Gi

  M.Cc chc n

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  28/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 2

  Tng qut v cc lnh Gngha A, B, C

  rong lc ci t phn mm ta c th la chn nhgha lnh A, B, v C.

  iu khc bit gia cc phin bn ch l m cho lnh,

  hng khng phi chc nng ca lnh (xem trong bng).rong ti liu ny ch m t nh ngha lnh thuc nhm

  C (tiu chun Chu u).

  Nu ta s dng nh ngha lnh nhm A hoc B, ch

  cc m trong m t lnh.Gr. Lnh Chc nng

  cho nh

  Tn

  nT

  A B C+ G04 G04 G04 Thi gian dng+ G07.1 G07.1G07.1 ni suy trn mt tr+ G10 G10 G10 thit t d liu+ G11 G11 G11 tt thit t d liu+ G28 G28 G28 tr li im tham chiu+ G70 G70 G72 chu trnh gia cng tinh+ G71 G71 G73 Tin th phi+ G72 G72 G74 gia cng kho mt+ G73 G73 G75 lp mt bin dng mu

  + G74 G74 G76 khoan l su, ct trong theophng z

  + G75 G75 G77 ct trong theo phng x+ G76 G76 G78 chu trinh ct ren nhiu u mi

  0

  + G50 G92 G92 thit t h to , gii hn tc trc chnh

  G00 G00 G00 nh v (dch chuyn nhanh)G01 G01 G01 ni suy ng thng

  G02 G02 G02 ni suy cung trn cng cng hhiu kim

  G03 G03 G03ni suy cung trn ngc chiu king h

  m

  G90 G77 G20 chu trnh tin dcG92 G78 G21 chu trnh ct ren

  G94 G79 G24 chu trnh tin kho mt

  1

  G32 G33 G33 ct renG96 G96 G96 tc trc chnh khng i

  2 G97 G97 G97

  iu khin tc trc chnh khi ltrnh

  p

  - G90 G90 Lp trnh to tuyt i3- G91 G91 Lp trnh to tng i

  G98 G94 G94 Tc chy dao mm/ pht5

  G99 G95 G95 Tc chy dao mm/ vngG20 G20 G70 Nhp d liu n v inch6G21 G21 G71 Nhp d liu n v mm

  G40 G40 G40 Hu b bn knh ctG41 G41 G41 B bn knh ct bn tri7G42 G42 G42 B bn knh ct bn phi

  G80 G80 G80 Hu chu trnhG83 G83 G83 Chu trnh khoan

  G84 G84 G84 Chu trnh ta r10G85 G85 G85 Chu trnh khot

  - G98 G98 Tr li mt phng ban u11- G99 G99 Tr li lnh hu mt phng

  G17 G17 G17 Chn mt phng XYG18 G18 G18 Chn mt phng ZX16G19 G19 G19 Chn mt phng YZ

  G12.1 G12.1G12.1 BT ni suy to cc21G13.1 G13.1G13.1 Tt ni suy to cc

  ........................ Trng thi ban u

  + ........................ Blockwise effective

  Vi phin bn A cc lnh ca nhm 3 v 11 khng t

  ti. Lp trnh to tng i xut hin trong phin b

  A lun vi U v W, cc dch chuyn rt dao lun xu

  qut cc lnh G cho nh

  ngha lnh C

  suy ng thng (chy dao ct)

  suy cung trn cng chiu kim ng hc chiu kim ng h

  G17 .. Chn la mt phng XY

  Chn la mt phng ZX

  kho mt

  t ren

  G40Hy b bn knh ct

  G41.B bn knh ct bn tri

  .. B bn knh ct bn phi

  G72.... Chu trnh gia cng tinh

  G75....Lp li cc mu

  G76+...Khoan l su, ct trong theo phng z

  G78...Chu trnh gia cng ren nhiu u mi

  cc chu trnh (G83 n G85)

  tuyt iG91..Lp trnh trong to tng i

  G92+.Thit t to , gii hn tc trc chnh

  Tc chy dao trn pht (mm/ pht)

  ng (mm/ vng)

  i

  .. iu khin tc trc chnh khi lp trnh

  ban u

  ....... Trng thi ban un

  n

  t

  Tng

  G00* .nh v (chy dao nhanh)

  G01 ..Ni

  G02 ..NiG03 ...Ni suy cung trn ng

  G04+..Thi gian dng

  G7.1 ..Ni suy trn mt tr

  G10 ...Thit t d liu

  G11 ...Tt thit t d liu

  G12.1 .Bt ni suy trong to cc

  G13.1.Tt ni suy trong to cc

  G18 ..

  G19 .. Chn la mt phng YZ

  G20 .. Chu trnh tin dcG21 .. Chu trnh ct ren

  G24 .. Chu trnh tin

  G28+..Tr li im tham chiu

  G33 C

  G42 .

  G70... .Nhp d liu n v inch

  G71.....Nhp d liu n v h mm

  G73.. .Tin th phi

  G74....Tin th mt

  G77....Ct trong theo phng Z

  G80...Hu

  G8.....Chu trnh khoan

  G84...Chu trnh tar

  G85 ..Chu trnh khot

  G90*.Lp trnh trong to

  G94 .

  G95 ..Tc chy dao trn v

  G96 ..Tc ct khng

  G97

  G98 ..Tr li mt phng

  G99 ..Tr li lnh hu mt phng

  .................

  + ........................ Blockwise effective

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  29/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 3

  Cc lnh M

  Lnh ngha

  M0 Dng ch

  ng trnhM1 Dng chng trnh, c iu kin

  M2 Kt thc chng trnh

  M3 Bt trc chnh quay cng chiu kim ng hM4 Bt trc chnh quay ng c chiu kim ng hM5 Tt trc chnhM8 Bt dung dch lm mtM9 Tt dung dch lm mtM13 Bt chc nng dao dn ng cng chiu kim ng hM14 Bt chc nng dao dn ng ngc chiu kim ng hM15 Tt chc nng da dn o ngM20 Tin ngM21 Li ngM23 Li mm daoM24 Tin mm daoM25 M thit b kp phoi

  M26 ng thit b kp phi

  M30 Kt thc chng trnh chnh

  M32 Kt thc chng trnh np v n hnh

  M52 Vn hnh trc quay (Bt trc C)

  M53 Vn hnh trc chnh (T t trc C)

  M57 Bt dao ng trcM58 Tt dao ng trc

  M67 Bt c cu cp phi tha h t gn n

  M68 Tt c cu cp phi tha gnh t n

  M69 Thay i cp phi thanh

  M71 Bt thit b thi phoi

  M72 Tt thit b thi phoi

  M90 Kep mm cp bng tay

  M91 Kp cng thit b kp

  M92 n chc chn thit b kp

  M93 Tt kim tra v tr cui cngM94 Kch hot ch cp p i thanh t ngh

  M95 Khng kch hot ch cp phi thanh t ng

  M98 Gi chng trnh con

  M99 Kt thc chng trnh con, l h nhyn

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  30/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 4

  M t cc lnh G

  o to tuyt i v tng i cho lnh G00

  o to tuyt i v tng i cho lnh G01

  G00 chuynnhanh)

  C phpN.... G00 X(U) ..... Z(W)

  Cc bn trt s dch chuyn vi tc ln nht

  n im ch lp trnh.

  Cc lnh lp trnh tuyt i v tng i c th

  c s dng cng mt thi im.

  Ch Lng chy dao F lp trnh s khng c

  ngha trong khi chy dao vi lnh G00. Lng chy dao ln nht s c nh ngha bi

  nh sn xut my.

  Bt ch chy dao cng bc gii hn n

  100%.

  V d

  Lp trnh to tuyt i G90

  N50 G00 X40 Z56

  Lp trnh to tng i G91

  N50 G00 U-30 W-30.5

  G01 ni suy ng thng (chy dao)

  C phpN .... G01 X(U) .... Z(W).... F....

  Cc dch chuyn ca bn trt theo ng thng

  (tin mt u, tin dc, tin cn) vi lng chy

  dao lp trnh.

  V dLp trnh to tuyt i G90

  N....G90

  ......

  N20 G01 X40 Z20.1 F01

  Lp trnh to tng i G91

  N...G95 F0.1

  .......

  N20 G01 X20 W-25.9

  nh v tr (dch

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  31/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 5

  Chn cc cnh vt v cc bn knh ln

  Chn cnh vt v bn knh lntrn

  V d

  ..N95 G01 X26 Z53

  N100 G01 X26 Z27 R6

  N105 G01 X86 Z27 C3

  N110 G01 X86 Z0

  .

  Ch Cc cnh vt v cc bn knh ln trn ch c

  th c chn vo gia hai dch chuyn

  G00/G01. Dch chuyn, c lp trnh trong cu lnh th

  hai, bt u t im b (hnh v). Vi lp trnh

  to tng i khong cch t im b

  c lp trnh.

  Vi ch chy tng cu lnh dao s dng

  u tin ti im c v sau n im d.

  Nu thc hin dch chuyn ca cc cu lnh

  trong mt ln c chn vo cc cnh vt hoc

  cc bn knh ln trn khng c du giao

  nhau, cnh bo s 055 s xut hin.

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  32/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 6

  Nhp bn v trc tip

  Cc lnh Cc dch chuyn ca dao

  1Ch :

  Cc lnh in sng ch s dng vi tu

  chn lp trnh luxery

  2

  3

  4

  5

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  33/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB

  D 7

  Lp trnh

  Cc lnh Cc dch chuyn ca dao

  6

  7

  8

  Ct

  T cc gc (A), cc cnh vt (C) v

  cc bn knh ln (R) c th c lp trnh trc tip.

  h c lnh G sau y khng c s dng cho cc

  u lnh c vt cnh hoc bn knh ln. Chngkhng c s dng gia cc cu lnh vi cc cnh

  t hoc cc bn knh ln, y nh ngha theo

  th t ni tip nhau.

  Cc m - G (tr G04) trong nhm 00

  G02, G03, G20, G21 v G24 trong nhm 01

  hp cc gc (A) ch c th thc hin c vi tu

  c to im giao nhau b thiu khng cn phinh ton.

  rong chng trnh

  CC

  c

  v

  s

  N

  chn lp trnh luxery.

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  34/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 8

  Hng ni suy v tham s ca cung trn

  cng

  03 Ni suy cung trn ngchiu kim ng h

  php. G02 X(U) Z(W) .I K F

  oc

  F

  U, W, I, K tng i ca

  trn (Khong cch t im

  cung trn, I

  trc Z).

  R . Bn knh

  n in im ch dc theo

  ngha vi lng chy dao F

  p gi tr I hoc K th chng

  l n c gi tr 0.

  c gi tr dng khi cung trn

  i tr m khi cung trn > 1800.

  (mgiy)

  o s dng li ti mt v tr

  i gian c nh ngha bi

  Vi a ch P khng hn theo sau

  ti thi im khi tc

  n ca dao l khng.

  hi gian dng ln nht = 2000 giy, thi gian

  nh nht = 0,1 giy.

  p vo khong thi gian c th phn bit l

  100 mgiy (0,1 giy).

  d75 G04 X2.5 (thi gian dng=2.5 giy)

  95 G04 P1000 (thi gian dng=1giy=1000

  G02 Ni suy cung trnchiu kim ng h

  Gc

  CN

  H

  N G02 X(U) Z(W) R

  X, Z im cui ca cung trn

  Cc tham s to

  cung

  bt u n tm ca

  tnh trn trc X, K tnh trn

  ca cung trn

  Dao s dch chuy

  cung trn nh

  lp trnh.

  Ch Khi khng nh

  trnh s hiu

  Nhp bn knh R

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  35/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 9

  V tr 0 ca u dao phi c lp trnh cho tt c

  o s s dng cho ni suy trn mt tr.cc da

  C hiu ca hnh tr phi c nhp gi tr

  h dao phay cng phi

  G7.1 h to phi khng thay i.

  khng

  G7.1 C v G7.1 C0 phi c lp trnh trong cc

  cu lnh ring bit.

  Bt u ni suy trn mt tr

  Gi tr C m t bn knh ca chi

  G7.1 C0 Kt thc ni suy trn mt tr

  trn b

  mt tr trong khi

  nh

  gia cng mt ca

  Lng dch chu quay C c lp

  nh bng cch ch ra gi tr gc, gi tr gc

  g c xc nh c thit lp trc trn

  oc G3) phi c lp trnh theolnh R v khng lp trnh theo gc v/ hoc

  cc tham s to K v J.

  rong lp trnh hnh hc gia G7.1 C v

  G7.1 C0 khng c dch chuyn nhanh (G0)

  v/ hoc cc th tc v v tr v cc dch

  chuyn (G28) hoc cc chu trnh khoan (G83

  n G84) phi c lp trnh ri.

  o trong ch ni suy mt tr ta coi

  nh l tc dch chuyn trn vng mt tr

  c tri ra.

  h im tham c

  tng i, mt khc n c tip cn bi dao.

  Trong d liu b ct v tr 0 phi c ch nh cho

  dao. Thm tr, cc bn kn

  c nhp.

  Trong ch

  G7.1 C v/ hoc G13.1 C0 phi c lp trnh

  trong ch tt b bn knh ct (G40) v

  th bt u hoc kt thc khi b bn knh ct bt

  (G41 hoc G42).

  G7.1 Ni suy trn mt tr

  C phpN G7.1 C

  N G7.1 C0

  G7.1 C

  tit o

  Chc nng ny c kh nng pht trin

  lp trnh.

  Theo cch ny v d c th to ra chng tr

  m tr trn my tin.

  yn ca trc

  tr

  s c b iu khin chuyn i sang khong

  cch ca on trc thng o dc theo b mt

  ngoi ca hnh tr.

  Vi lnh G19 mt phng gia cny trc quay C

  hng song song vi trc Y.

  Trong mt khi gia G7.1 C v G7.1 C0 mt

  chng trnh ngt khng th khi ng li.

  Cc bn knh cung trn khi ni suy cung trn

  (lnh G2 h

  T

  Chy da

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  36/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 10

  vi lp trnh theo kch thc ng knh

  p trnh theo kch thc gc.

  Kt thc ni suy

  N140 M53 Tt v c

  N 0 Z

  N 30

  V d Ni suy trn b mt trTrc X

  v trc C vi l

  O0002 (Ni suy mt tr)

  N15 T0505

  N25 M13 hng quay cho dao truyn ng

  (tng ng vi M3)

  N30 G97 S2000

  N32 M52 V tr ca trc chnh

  N35 G7.1 C19.1 Bt u ni suy/

  Cc bn knh chi tit o

  N37 G94 F200

  N40 G0 X45 Z-5

  N50 G1 Z-15 C22.5

  N55 Z-5 C45

  N60 Z-15 C67.5

  N65 Z-5 C90

  N70 Z-15 C112.5

  N75 Z-5 C135

  N80 Z-15 C157.5

  N85 Z-5 C180N90 Z-15 C202.5

  N95 Z-5 C180

  N100 Z-15 C247.5

  N105 Z-5 C270

  N110 Z-15 C292.5

  N115 Z-5 C315

  N120 Z-15 C337.5

  N125 Z-5 C315

  N130 X45

  N135 G7.1 C0

  n hnh tr

  quay

  145 G0 X8 100 M15

  150 M

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  37/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 11

  G10 Thit t d liu

  Lnh G10 cho php ghi d liu iu khin,

  cc tham s lp trnh, ghi cc d liu v dao

  vv... G10 thng s dng lp trnh im

  khng ca phi.

  V

  B im khng

  C phpN G10 P X

  Hoc

  N G10 P U

  P: S hiu b mn ca dao

  0 Gi tr dch chuyn cho

  h to phi

  1-64 Gi tr hiu chnh do m dao

  hnh

  ca dao

  (1-64)

  ng ca phi c ghi

  Mt l do trng hp ny l chiu di khng

  gian lm vic c th a vo qu trnh tnh

  ton.

  d:

  ca phi

  ZRQ;

  W C Q;

  Gi tr lnh l s hiu c

  1000+(1-64) S hiu chnh hnh hc

  XCh s hiu chnh trn trc X (t. tuyt i)

  ZCh s hiu chnh trn trc Z (t. tuyt i)

  UCh s hiu chnh trn trc X(t. tng i)

  W...Ch s hiu chnh trn trc Z(t. t

  ng i)RGi tr b bn knh mi dao

  (gi tr tuyt i)

  CGi tr b bn knh mi dao

  (gi tr tng i)

  QS mi dao o

  Vi lnh G10 P0 im kh

  ln

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  38/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 12

  Ch :

  D liu dao

  Trong thit t d liu b cho dao phay tip theo l

  nhp cc tham s di ch dn hnh hc.

  X -20

  Z (chiu di dao theo phng Z)

  R (bn knh phay)

  T 0 (ku dao 0)

  hn G12.1 v loi b G13.1 lp trnh trong ch

  trnh sau khi bt

  ni suy to cc.

  Khi kch hot hu ni suy trong to cc dch

  chuyn c th dch chuyn nhanh vi lnh G0.

  Sau khi bt G12.1 mt khong tip cn ln dchchuyn theo trc X phi c lp trnh trc khi dch

  chuyn u tin vu lnh G42/G41 (xem v d lp

  trnh).

  Cng vi lp trnh kch thc ng knh cho trc

  thng (trc X) cc bn knh lp trnh c s

  dngcho trc quay (trc C).

  Trong ch G12.1 h to phi khng thay i.

  G21.1 v G13.1 c lp trnh trong cc cu lnh

  ring bit.

  Mt cu lnh chn gia hai lnh G12.1 v G13

  t u.Bn knh cung trn trong lnh ni suy cung trn (G2

  hoc G3) c th c lp trnh bng lnh R v/

  hoc theo cc to I v J.

  G12.1/G13.1 Ni suy trong to cc

  nh dngN. G12.1

  N. G13.1G12.1 Bt u ni suy trong

  to cc

  G13.1 Kt thc ni suy trong

  to cc

  Ni suy trong to cc thch hp cho gia cng

  trn mt u ca chi tit tin.

  N chuyn i lnh lp trnh trong h to

  Decac sang dch chuyn ca trc thng X (dch

  chuyn ca dao) v trc quay C (phi quay trn)

  cho ng dn iu khin.

  Vi chc nng ny h thng thay i sang mtphng (X-Y) bng lnh G17. Mt s bin dng

  c th c gia cng phay pha trc vi cc

  gi tr kch

  ng knh . Tng tng trc Y quay0 sang

  c X v c lp trnh vi a ch C theo bn

  Lp trnh lnh G12.1 chn mc (G17) trong ni

  S dng ln trnh tr c

  N s c

  ni suy h to cc).

  Sau khi bt my hoc RESET li h thng th

  iu kin ni suy trong h to cc cng s

  , lnh (G13.1) v mc phng chn la bi

  C

  G40 b bn knh dao phay ch lp

  .1

  s lm cho chng trnh khng th b

  dao dng cho phay.

  Trc X tip tc c lp trnh vi cc

  thc

  ngc chiu kim ng h mt gc di 90

  tr

  knh.

  m h to cc s c gi ra.

  h G12.1 th mc G18 lp

  s b xo b.

  thit lp li bi lnh G13.1 (kt thc

  b hu

  lnh G18 s c s dng.

  Cc m G c th lp trnh trong ni suyh to cc:

  M - G S dng

  G01 Ni suy ng thng

  G02, G03 Ni suy cung trn

  G04 Thi gian ngng

  G40, G41,

  G42

  B bn knh dao ct

  (trong ni suy to cc c

  ng dng trn ng dn dao

  sau khi b dao)

  G65, G66,

  G67S dng lnh macro

  G98, G99 Lng chy dao trn pht,lng chy dao trn vng

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  39/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 13

  V d: Phay hnh a gic 6 cnh SW17

  SW 17

  im Cng thc C C X Cng thc X

  P1 0 0 19.63 (SW/SIN600)

  P2 SW*0.5 8.5 9.81 TAN300*SW

  P3 SW*0.5 8.5 -9.81 TAN300*SW*-1

  P4 0 0 -19.63 -1*(SW/SIN600)

  P5 SW*0.5 -8.5 -9.81 TAN300*SW*-1

  P6 SW*0.5 -8.5 9.81 TAN300*SW

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  40/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 14

  nh ngha cc mt phng lm vic chnh

  17-G19 la chn mt phng

  nh dng G17/G18/G19

  i G17 n G19 mt phng lm vic s c nh

  gha, trn mt phng chn cc lnh ni suyng thng v ni suy trong to cc c th

  c thc hin v trn mt phng ny b cc bn

  nh ct cng s c tnh ton.

  chiu di dao s c bt u trn trc thng

  ng vi mt phng lm vic c kch hot.

  17 Mt phng-XY

  18 Mt phng-ZX

  19 Mt phng-YZ

  G

  N

  V

  n

  k

  B

  G

  G

  G

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  41/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 15

  Chu trnh tin dc khng c cn

  Chu trn

  h tin dc vi cn m -R

  V d: Chu trnh tin dc G20

  (thng)

  g K.

  h Chu trnh ny l mt phng thc gia cng v chu

  trnh s b hu bng mt lnh G ca nhm lnhtng t.

  u y cc to ch c thay

  i khi lp trnh (xem v d).

  n m (-R) nh ngha cn nh thy

  G20 Chu trnh tin dc trc

  nh dngN G20 X(U) Z(W) F

  Hoc

  N G20 X(U)... Z(W) R F (cn)

  X(U), Z(W).. Cc to tuyt i (tng i) ca

  im ca bin dn

  R [mm] ..Kch thc gia s cn trn trc X

  vi hng dng hoc m (+/-).

  C

  Cc cu lnh sa

  Tham s c

  trong hnh v.

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  42/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 16

  Chu trnh ct ren thng

  Chu trnh ct ren nghing

  21 Chu trnh ct ren

  nh dng G21 X(U) Z(W) F (ren thng)

  oc

  G21 X(U) Z(W) R F (ren cn)

  Bc ren [mm]

  [mm] .Kch thc gia s cn trn trc Z

  vi hng dng hoc m (+/-)

  h Chu trnh ny l mt phng thc gia cng v chu

  trnh s b hu bng mt lnh G ca nhm lnh

  tng t.

  Cc cu lnh sau y cc to ch c thay d).

  nh ngha cn nh thy

  G

  N

  H

  N

  F

  R

  C

  i khi lp trnh (xem v

  Tham s cn m (-R)

  trong hnh v.

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  43/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 17

  Chu trnh tin mt khng c cn

  Chu trnh tin mt vi cn m (-R)

  F (mt thng)

  oc

  G24 X(U) Z(W) R F (mt cn)

  Gi tr gia s cn trn trc Z

  h Chu trnh ny l mt phng thc gia cng v chu

  trnh s b hu bng mt lnh G ca nhm lnh

  tng t.

  Cc cu lnh sau y cc to ch c thay

  i khi lp trnh (xem v d).

  an tuyt i

  .Cc to trung gian tng i

  hiu qua

  l

  N G28 X(U) Z(W)

  X, Z Cc to trung gi

  G24 Chu trnh tin mt

  nh dngN G24 X(U) Z(W)

  H

  N

  R

  C

  Tham s cn m (-R) nh ngha cn nh

  thy thy trong hnh v.

  G28 Tr li im tham chiu

  nh dng

  U,W

  Lnh G28 s dng tip cn im tham c

  mt v tr trung gian (X(U), Z(W)).

  Dch chuyn u tin ti X(U) v Z(W), sau

  dch chuyn n im tham chiu. C hai dch

  chuyn u vi lnh G00.

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  44/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 18

  Cc kch thc o ct ren

  h G33 c th dng ct cc ren thng v ren

  ing.

  nh ny khng t ng quay tr li im bt

  nn chu trnh ct ren nhiu u mi G87 c

  dng

  Vi ren nghing bc ren c nh ngha vi gi

  u cao trn trc X hoc trc Z.

  G33 Ct ren

  nh dngN G33 X(U) Z(W) F

  F. Bc ren [mm]

  Ln

  ngh

  V l

  u,

  u tin dng hn. Trong gia cng c th

  kha chi tit.

  Ch

  tr chi

  C th thc hin ct cc on ren lin tip (ren

  nhiu u mi).

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  45/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 19

  Bn knh nh ct v nh ct l thuyt

  Cc dch chuyn song song v nghing so vi trc

  Cc v tr ct

  B bn knh ct

  Trong khi o dao u dao ch c o ti hai im

  n trc X v trc Z).

  i yn trn phi theo cc ng

  ng dc

  u) cc im trn

  g.

  Cc l kch thc khng c sinh ra trn phi.

  (h knh) v tr im ct l

  hi

  C

  i kch thc ln nht khng c b bn knh ct vi

  Bn knh nh ct 0,4 mm 0,16 mm khong cch

  n 0,24 mm khong cch trn X v Z.

  bn knh ct c s dng, cc li kch

  ng tnh ton v b bi b iu

  hin.

  bn knh ct ta phi nhp vo bn knh R v v

  ct T khi nhp d liu v dao.

  tr ct c ch nh bi mt con s (xem bn v)

  la chn v tr ct hy xem trn dao c khi n

  c g kp trn my.

  (lin quan

  Bi vy cho nn b dao m t theo l thuyt l nh

  v tr ct.

  m ny dch chu

  dn lp trnh.

  Vi cc dch chuyn trn cc hng trc (h

  trc v hng song song vi mt

  nh dao lin quan n cc trc s dn

  Vi cc dch chuyn ng thi trn hai hng trc

  ng nghing, hng bnthuyt khng trng khp vi im trn nh dao ct

  n thi.

  c li kch thc sinh ra trn phi.

  L

  cc dch chuyn 450.

  cc ng d

  Nu b

  thc c t

  k

  B

  tr

  V

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  46/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 20

  ng dn dao vi la chn hoc hu b bn knh ct

  Tip cn hoc i ra ti mt im cnh pha trc

  Tip cn hoc i ra mt im cnh pha sau

  Tip cn hoc i ra ti mt im cnh pha sau

  - - - - - - - ng dn dao lp trnh

  ng dn dao dch chuyn thc t

  Vi cc cung trn thng tip tuyn ti im u

  hoc im cui ca cung trn s c tip cn.

  i

  da ng trnh s b dn on vi

  N n knh nh

  P g nhn

  g

  nh vi mt li cnh bo.

  c ng dn dao khi chy chng trnh c kc hot b bn knh ct

  ng dn tip cn ti mt bin dng v ng dn

  ra t mt bin dng phi ln hn bn knh nh

  o R, ngc li ch

  mt cnh bo.

  u cc phn t bin dng nh hn b

  dao R, hin tng lm bin dng c th xy ra.

  hn mm tnh ton qua ba cu lnh cn

  hin tng lm bin dng ny v gin on chn

  tr

  C h

  ng dn dao ti mt cnh trong

  ng dn dao ti cnh ngoi 900

  - - - - - - ng dn dao lp trnh

  ng dn dao dch chuyn thc t

  i cc cung trn thng tip tuyn ti im u

  oc im cui ca cung trn s c tip cn.

  phn t bin dng nh hn bn knh nh

  R, hin tng lm bin dng c th xy ra.

  nh ton qua ba cu lnh cng nhnn tng lm bin dng ny v gin on chng

  i cnh bo.

  -

  V

  h

  Nu cc

  dao

  Phn mm thi

  trnh vi mt l

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  47/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 21

  nh ngha G41 b bn knh ct bn tri

  nh ngha G42 b bn knh ct bn phi

  h ct s b hu vi lnh G40. Lnh hu

  hp vi lnh dch chuyn thng

  40 c th

  c lp trnh trong cu lnh t

  ng t

  G41 B bn knh

  Nu ng dn dao lp trnh ng gia

  cng) nm bn tr

  knh ct s c chn v

  Ch Khng thay i hng

  lnh b trc vi ln

  Bn knh ct R v v

  ngha.

  Vic chn la ch

  G00 hoc G01.

  Khng th thc hin t

  kch hot b bn knh c

  ng dn dao lp trnh (xem trong hng gia

  knh ct s c chn vi lnh G42.

  C 1!

  G40 Hu b bn knh ct

  B bn kn

  ch cho php khi kt

  (G00, G01).

  GnhG00 hoc G01 hoc trong cu lnh trc.

  ct bn tri

  (xem trong h

  i ca vt liu gia cng, b bn

  i lnh G41.

  gia G41 v G42 hu

  h G40.

  tr ct T phi c nh

  cho php trong s kt hp vi

  hay i hiu chnh dao khi

  t.

  G42 B bn knh ct bn phi

  Nu

  cng) nm bn phi ca vt liu gia cng, b bn

  c ch xem trong G4

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  48/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 22

  nh dng

  h vi lnh G70 cc gi tr sau s chuyn

  :F [mm/pht, inch/pht, mm/

  ng]

  m khng, hnh hc, mn,... )

  i [mm, inch]

  t]

  nh

  c kch hot sau khi lp trnh

  t/ tt ng c.

  li h thng o gc cch tt nht l

  DI (v d MDI G70 bt u chu

  70!

  G70 o trong h Inches

  N5 G70

  Khi lp trn

  i sang n v Inches Lng chy dao

  vng, inch/v

  Cc gi tr b (i

  [mm, inch]

  Cc ng dn dch chuyn [mm, inch]

  Hin th v tr hin th

  Tc trc chnh [m/pht, feet/ph

  Ch Lnh G70 c th c nh ngha trong cu l

  u tin ca chng trnh. H thng o s

  cng sau b

  quay tr

  s dng ch M

  trnh).

  G71 o trong h Mt

  nh dng

  N5 G71Xem trong G

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  49/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 23

  nh dngQ...

  cu lnh u tin cho chng

  chng trnh

  tinh.

  Sau khi ct th bng c G73, G74, G75 lnh

  G72 cho php gia

  cho ct th, y s l

  chia chiu su ct v khng offset cc ng ct

  tinh.

  Ch Cc chc nng F,

  c hiu lc cho lnh G

  G73, G74 v G75.

  Chu trnh gia cng tin

  sau cc chu trnh G73,

  Trc khi bt u chu t o

  phi ng trn i

  Gia P v Q khng cho

  G72 Chu trnh gia cng tinh

  N... G72 P...

  P.......... S th t ca

  trnh m t bin dng gia cng tinh.Q.......... S th t ca cu lnh cui cng cho

  m t bin dng gia cng

  c lnh

  cng tinh.

  Lp trnh bin dng gia P v Q n cng s dng

  p li bin dng nhng khng

  S v T ch nh gia P v Q ch

  72. Khng c hiu lc cho

  h G72 phi c lp trnh

  G74 v G75.

  rnh gia cng tinh G72 da

  m bt u ph hp.

  php a ra cu lnh.

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  50/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 24

  Chu trnh tin bin dng

  dng

  .... G73 U1... R...

  N.... G73 P... Q... U2 +/-... F... S... T...

  Cu lnh th nht U1 [mm] chiu su ct, s gia,

  khng c du, trong hnh

  v ch ra U1.

  R [mm] chiu cao li dao

  Cu lnh th hai P..s th t cu lnh u tin

  trong chng trnh m t

  bin dng.

  Q S th t ca cu lnh cuitrong chng trnh m tbin dng.

  U2 [mm] khong cch v hng

  ca khong offset ca

  bin dng gia cng tinh

  trn hng X (ng knh

  hoc bn knh thit k),

  trong bn v ch ra U2/2

  W [mm] khong cch v hng

  ca khong offset bin

  dng gia cng tinh trn

  hng Z, s gia, khng c

  du.F, S, T Lng chy dao, tc

  trc chnh, dao c.

  rc khi gia cng dao ti v tr C. Gia cc s th

  cu lnh P v Q mt bin dng (A n A n B)

  c lp trnh, n s c gia cng vi khong

  hia chiu su ct tng ng nm trn khong

  ffset bin dng gia cng tinh nh ngha (cu lnh

  2, trong bn v U2/2).

  h

  Cc chc nng F, S v T gia P v Q c b

  qua

  im C (v tr ca dao trc chu trnh) phi nm

  bn ngoi bin dng.

  Dch chuyn u tin t im A n A phi l

  G00 hoc G01, ch cho php trong hng X (G00

  X) v phi c lp trnh trong h to ng

  tuyt i.

  Gia P v Q khng cho php gi chng trnh con

  Gia P v Q khng cho php a ra cu lnh

  G73 Chu trnh tin bin

  C phpN

  T

  t

  s

  c

  o

  s

  C

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  51/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 25

  V d tin bin dng

  10 G95 G1 F0.5

  N12 T0202

  N20 M3 S3000

  N30 G00 X45 Z2

  (im

  N40 G73 U2 R2

  N50 G73 P60

  ( Chu trnh g )

  N70 G1 Z-10 (T

  N80 X20 bin dng gia cng)N90 X26 Z-15

  N100 Z-25

  N110 X34

  N120 X40 Z-30

  N130 G0 X45

  N140 S3000 F0

  (Chn

  N150 G0 X45 Z2

  (

  N160 G72 P60 Q12

  N170 M30

  V d chu trnh tin bin dng G73:

  Gia cng bin dng nh trong hnh bn.

  Chng trnh:

  O2000

  NN11 G0 X45 Z20

  bt u cho chu trnh)

  Q120 U1 W1

  tin bin dn

  N60 G0 X10

  N60 n N120 m t

  Z20

  .6 T0404

  dao gia cng tinh)

  im bt u cho gia cng tinh)

  0 (chu trnh gia cng tinh)

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  52/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 26

  Chu trnh tin Facing

  G74 chu trnh tin Facing (chy dao

  nh dngN G74 W1 R

  N G74 P Q U 2Cu lnh th nht W1 [m

  ph gia, khng c

  W1.

  R [mm] ch

  Cu lnh th hai P..s th u lnh th nht

  bin

  Q

  trong trnh m t

  U [mm] khong cch v hng

  ca khong offset ca

  hoc bn knh thit k),

  ng cch v hng

  dng gia cng tinh trn

  , khng c

  du.

  , S, T Lng chy dao, tc

  trc chnh, dao c.

  rc khi gia cng dao ti v tr im C. Gia cc

  th t cu lnh P v Q mt bin dng (A n A

  n B) s c lp trnh, n s c gia cng vi

  hong chia chiu su ct tng ng nm trn

  hong offset bin dng gia cng tinh nh ngha (2.

  u lnh, trong hnh v U/2).

  h Cc chc nng F, S v T gia P v Q c b

  qua

  u tin t im A n A phi l

  , ch cho php trong hng X (G00

  ng

  Gia P v Q khng cho ph

  song song vi mt u)

  +/- W +/- F S Tm] chiu su ct trn

  ng Z, s

  du, trong hnh v ch ra

  iu cao khong li dao

  t c

  trong chng trnh m t

  dng.

  S th t ca cu lnh cui

  chngbin dng.

  bin dng gia cng tinh

  trn hng X (ng knh

  trong hnh v ch ra U/2

  W [mm] kho2ca bin dng offset bin

  hng Z, gia s

  F

  T

  s

  k

  k

  c

  C

  im C (v tr ca dao trc chu trnh) phi nm

  bn ngoi bin dng.

  Dch chuyn

  G00 hoc G01

  X) v phi c lp trnh trong h to

  tuyt i.

  Gia P v Q khng cho php gi chng trnh con

  p a ra cu lnh

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  53/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 27

  V d chu trnh Facing

  V d G74 chu trnh tin Faci

  Chng trnh:

  ng

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  54/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 28

  Lp mt bin dng mu

  V d lp bin dng mu

  G75 Lp mt bin dng mu

  C phpN G75 U +/- W +/- R

  N G75

  Cu lnh th nht U1 im bt u cho chu

  trnh trn trc X (bn knh

  ch nh), trong hnh v ch

  nh

  hay i)

  s ln lp (khong ct chia

  Cu lnh th u lnh ca cu

  lnh u tin cho lp trnh

  bin

  offset theo h

  2

  bin

  ii)

  F, S, T lng chy dao, tc

  trc chnh v dao c

  dng mu s chuyn sang

  in dng gia cng tinh theo tng bc.

  dng cho cc sn phm gia cng bn tinh (cc

  hi tit rn, c).

  1 1

  P Q U2 W2 F S T

  ra U1.

  W1im bt u ca chu tr

  trn trc Z (gi tr t

  R

  bng nhau)

  hai P s th t c

  bin dng.

  Q s th t cu lnh ca cu

  lnh cui cng cho lp trnh

  dng.

  U2[mm] khong cch v hng

  ca bin dng gia cng tinh

  ng X (ng

  knh hoc bn knh ch nh)

  W .. Khong cch v hng ca

  dng gia cng tinh

  ng Z (voffset trn him thay

  Chu trnh G75 cho cho php gia cng offset mt

  bin dng ca phi, bin

  b

  S

  c

  Bin dng trong on chng trnh N20 (20/0)

  dao.

  N80 (80/-50) s c gia cng trong 5 ln chy

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  55/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 29

  Chu trnh khoan/ chu trnh tin trong

  php

  du) trong

  bn v ch ra: R1.

  ) cc to tuyt i

  tuyt i (tng

  (khng

  c du); P< chiu rng

  dao!

  Q [m]Chiu su ct theo

  hng Z (khng c

  du).

  R2 Undercut ti im kt

  thc Z.

  F.. Lng chy dao

  h Khng dng cc a ch X(U) v P lnh G76 c

  th s dng nh chu trnh khoan (Di chuyn dao

  n X = 0 trc!)

  Vi chu trnh tin trong lng n dao trong P phi

  nh hn chiu dy ca dao B.

  Vi ln ct u tin khng c undercut s thc

  hin ti im cui Z.

  Undercut phi l mt gi tr xc nh

  G76 Chu trnh khoan l su / chutrnh tin mt trong

  CN G76 R

  N G76 X(U) Z(W) P Q R2 FCu lnh th nht R1[mm] chiu cao li dao b

  phoi (gi tr tng i

  khng c

  Cu lnh th hai X(U), Z(W

  (tng i) ca im

  cnh bin dng K.

  Hoc

  Z(W). Chiu su khoan to

  i).

  P [m]Lng n dao gia s

  theo hng X

  C

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  56/96

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  57/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 31

  Chu trnh ct ren nhiu u mi

  mi

  N G78 P1

  P Q F

  u lnh th nht

  1.. l su tham s kt hp

  xx

  nh ngha gi tr

  G78 Chu trnh tin ren nhiu u

  C php Q R 1 1

  N G78 X(U) Z(W) R 2 2 2

  C

  P

  PXXxx

  Hai tham s u l nh ngha s ln

  gia cng tinh

  PxxXXxx

  Hai tham s tip theo

  nghing PF (xem hnh v)

  F

  mmP

  PF

  xxX

  10][Xxx

  =

  o php: 0,29,30,56,60,80)

  R cng

  tinh [mm], tng i.

  u lnh th hai X(U), Z(W) cc to tuyt i

  (tng i) ca im KR2 [m] gi tr gc nghing tng

  i vi im (ren tr

  R=0)

  P2 [m] chiu su ren (lun

  dng), ch ra trong hnh

  v P2Q2 [m] chiu su ct ca phn

  ct th nht (gi tr bn

  hng c du

  n

  Ch Tham s nghing m R nh ngha nghing

  nh thy trong hnh v

  PxxxxXX

  nh ngha gc bn ca ren n v l

  [o] (ch

  Q1.Chiu su ct nh nht [m]

  Tng i

  1. Khong offset ca bin dng gia

  C

  knh) k

  F [mm] bc re

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  58/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 32

  Cc c trng li dao G98, G99

  Chui cc dch chuyn

  H thng G98/ G99

  G98 . Sau khi t c chiu su khoan dao li

  v mt phng khi u

  G99 . Sau khi t c chiu su khoan dao li

  v mt phng rt dao - nh ngha bitham s R

  Nu kch hot G98 hoc G99, dao s li v mt

  phng khi u. Nu G99 (rt v mt phng li

  dao) lp trnh. a ch R phi c nh ngha.

  Vi G98 R khng cn phi lp trnh.

  R nh ngha chiu cao ca mt phng li dao lin

  quan n v tr Z sau cng (v tr bt u cho chu

  trnh khoan). Vi gi tr R m mt phng li dao s

  nm thp hn v tr khi u, vi gi tr R dng mtphng li dao s cao hn v tr bt u.

  Chui cc dch chuyn1: Cc dch chuyn ca dao vi tc chy dao

  nhanh t v tr khi u (S) n mt phng nh

  ngha bi R (R).

  2: Chu trnh khoan gia cng xung chiu su cui

  3: Li dao xut hin a: vi lnh G98 li dao n

  mt phng khi u (S) v b: vi lnh G99 limt phng li dao nh ngha.

  cng E.

  dao n

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  59/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 33

  Chu trnh khoan vi li dao n mt phng li dao

  Chu trnh khoan vi li dao n mt khi u

  CN

  C an. Cc chu

  nh khoan c th th b hu bi lnh G80 hoc

  83 Chu trnh khoan

  php G98 (G99) G83 X0 Z(W) (R ) Q P F

  phng khi u (mt

  phng li dao)

  0 .V tr l trn to X (thng l khng)

  (W) .Chiu su ct tuyt i (tng i)

  [mm] .Gi tr tng i cho mt phng li dao

  lin quan n im u tin trn

  hng Z (khng c du)

  P [mgiy] . Thi gian dng ti y l

  P1000 = 1 giy

  G99 (li dao n mt phng li dao) c lp

  i

  th c b qua.

  m trc chnh

  ch lp trnh duy nht

  to X0 v tr bt u cho trc Z phi c tip

  0 Z3)

  hia cc

  G80 Hu cc chu trnh (G83 G85)

  php G80

  ho php s dng vi cc chu trnh kho

  trnhm lnh 1 (G00, G01,) cng c th b hu bi

  lnh G80.

  G

  CN

  M

  G98(G99)...Quay li mt

  X

  Z

  R

  Q [m] Chiu su ct trn 1 ln ct

  F Lng chy dao

  M Hng trc chnh (M03 hoc M04)

  K ... S ln lp li chu trnh

  Ch

  Nu

  trnh, a ch R cng phi c nh ngha. V

  lnh G98 R c Khng cn phi lp trnh X0 nu trong cu lnh

  trc dao dch chuyn n t

  ri (N G00 X0 Z)

  Nu trong cu lnh trc

  cn (N G0

  Tr khi Q c xc nh nu khng vic c

  ln ct s khng c thc hin, ngha l qu

  trnh khoan n im kt thc Z ch trong mt ln.

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  60/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 34

  Chu trnh taro ren vi li dao v mt phng li dao

  Chu trnh ta r ren vi li dao v mt phng bt u

  F M

  X0 V tr l trn to X (thng l khng)

  R[mm] .Gi tr gia s cho mt phng li dao

  im u tin trn trc

  h

  Nu G99 (li dao n mt phng li dao) c lp

  trnh, a ch R cng phi c nh ngha. Vi

  lnh G98 R c th c b qua.

  Khng cn phi lp trnh X0, nu trong cu lnh

  chnh

  ri (N G00 X0 Z)

  c tip

  G00 Z3).

  n bt u vi chc nng M tng

  ng (M03 hoc N04). Ti im ch hng quay

  G84 Chu trnh ta r ren

  C phpN G98 (G99) G84 X0 Z(W) (R )

  F ..Bc ren

  Z(W) Chiu su ct tuyt i (tng i)

  lin quan n

  Z (xc nh bi im)

  P [mgiy] .Thi gian dng ti y l

  P1000 = 1 giy

  F Lng chy dao

  M .. Hng trc chnh (M03 hoc M04)

  C

  trc dao dch chuyn n tm trc

  Nu trong cu lnh trc ch lp trnh duy nhtto X0 v tr bt u cho trc Z phi

  cn (N

  Chu trnh ta r re

  ca trc chnh ch nh s t ng tr li.

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  61/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 35

  Khoan l su, G83 v ta r ren, G84 trn trc chnh vi kho dao

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  62/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 36

  Chu trnh doa vi li dao v mt phng li dao

  Chu trnh doa vi li dao v mt phng bt u

  ng l khng)

  iu su khoan tuyt i (tng i)

  i cho mt phng li dao

  n trn trc

  0 = 1 giy

  ng chy dao

  ng trc chnh (M03 hoc M04)

  h

  Tham s R phi c xc nh khi lp trnh lnh

  G99. Ta c th b R khi kch hot G98.

  G83 nu ta lp trnh v

  c.

  u trn trc Z phi c tip

  i dao v im bt u thc hin vi hai ln chy

  ic nh ngha

  G85 Chu trnh doa

  C php

  N G98 (G99) G85 X0 Z(W) (R ) P F M

  X0 V tr l trn to X (th

  Z(W) Ch

  R[mm] .Gi tr tng

  lin quan n im u ti

  Z (xc nh bi im)

  P [mgiy] .Thi gian dng ti y l

  P100

  F L

  M . H

  C

  Cho php b a ch X0 titr bt u thc hin chu trnh trn c hai trc

  (N G00 X0 Z) ti cu lnh tr

  Ngc li v tr bt

  cn (N G00 Z3) ti cu lnh trc.

  L

  dao c lp trnh.

  Khng th thc hin chia ln ct bi v

  gi tr Q.

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  63/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 37

  G90 Lp trnh to tuyt i

  php G90

  c a ch phi c lp trnh nhsau:

  .... ng knh

  +/- S gia trn phng ng knh (mong mun

  t s chu trnh)

  +/- . Kch thc tuyt i (tham chiu n im

  hng ca phi)

  +/- Gia s khong cch dch chuyn (hin tai)

  h

  Chuyn i gia G90 sang G91 t mt cu lnh

  n mt cu lnh l c th thc hin c.

  G90 v G91 cng c th c lp trnh vi mt s

  chc nng G khc

  (N G90 G00 X Z)

  91 Lp trnh vi to tng i php

  N G91

  Cc a ch phi c lp trnh nhsau:

  X, U .... ng knh

  Z, W... Khong cch dch chuyn tng i (so

  vi mc hin thi) vi mt im

  Ch xem G90.

  c chnh

  ho tc cti lnh G92.

  92 Thit t h to

  php G92 X Z (t h to )

  oc

  G92 U W (Chuyn h to )

  da mun chuyn im khng ca phi t pha bn

  i sang pha bn bn phi cu phi

  ng knh ca phi = 30 mm

  hiu di ca phi = 100 mm

  hng trnh

  G90...... Lp trnh to tuyt i

  im khng ca phi bn phi

  Cnh phi ca bin dng gia

  cng tinh

  180 G00 X35.Li dao

  = chiudi phi

  35 Z0.im khng mi trn cnh tri

  .im khng ca phi bn tri

  ... Gia cng cnh tri

  N310 Z

  92 X35 Z0 t li im khng ca phi bn

  B ng vi lnh G92 l mt cch thc v n

  Tr im

  c thm vo sau b

  CN

  C

  X

  U

  m

  Z

  k

  W

  C

  GC

  G92 Gii hn tc tr

  C phpN G92 S (gii hn tc trc chnh)

  /pht) cTc trc chnh ln nht (Ug i (G96) c th c thit lp vkhn

  G

  CN

  H

  N

  VT

  tr

  C

  C

  N

  N

  N185 Z-100 . .. Khong dch chuyn

  N190 G92 X

  N305 G00 X35 .... Li dao

  100 ... Khong dch chuyn = chiu

  di phi

  N315 G

  tri

  vn vn

  im kh

  khng b hu qua lnh M30 hot RESSET!

  ong cch ny, ng qun thit t li b

  khng G92 trc khi chng trnh kt thc.

  Khi b im khng c ci t trong h tng i,

  c gi tr U v V s c

  im khng c hiu lc.

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  64/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 38

  chy dao trn pht

  gi tr lp trnh

  ao) s l mm/ pht.

  n vng

  Vo lnh G95 c ngha l tt c cc gi tr lp trnh

  G96 Tc ct khng i

  phpN G96 S

  97 Tc quay khng i

  n v: vng/ pht

  C php

  N G97 S

  G94 Lng

  Vo lnh G94 c ngha l tt c cc

  i theo F (lng chy d

  C phpN G94 F

  G95 Lng chy dao tr

  i theo F (lng chy dao) s l mm/ vng.

  C phpN G95 F

  n v: m/ pht

  B iu khin lin tc tnh ton tc trc chnh

  tng ng vi tng ng knh xc nh.

  C

  G

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  65/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 39

  M t cc lnh M

  c lnh M l cc chc nng chuyn i hoc b

  ung. Cc lnh M c th ng mt mnh trong mtu lnh lp trnh hoc ng cng vi cc lnh

  hc. Cc lnh cng nhm c th hu lnh khc,

  gha l cc lnh M c lp trnh sau c th hu

  nh M lp trnh trc ca cng nhm.

  h c trang sau m t cc lnh M tiu chun. Cc

  nh M c kh nng thc hin ph thuc vo kiu

  y v vic s dng cc thit b ph tr.

  00 Dng chng trnh v iu kin

  nh ny thc hin dng trong khi thi hnh ca mt

  hng trnh chi tit.

  rc chnh, chy dao v dng dch lm mt s b

  t. Ca bo v phoi c th c m m khng sinh

  cnh bo.

  i phm NC START

  C

  xc

  k

  n

  l

  CC

  l

  m

  M

  L

  c

  T

  t

  ra

  V chng trnh c th tip

  c chy. Sau cc dn ng chnh c bt vi

  t c cc gi tr hp l trc .

  M01 Dng chng trnh c iu kin

  c gings M00, nhng ch khc nu chc

  c bt bi

  hn mm trn menu PROGRAM CONTROL.

  t

  t

  M01 lm vi

  nng PROGRAMMED STOP YES

  phm p

  Vi phm NC START chng trnh c th

  p tc chy. Sau cc dn ng chnh c bt

  i tt c cc gi tr hp l trc .

  M tM02 lm vi

  M03 Bt trc chnh quay cng chiukim ng h

  Trc chnh c bt vi iu kin tc trc chnh

  hoc tc ct lp trnh y , ca bo v phi

  c ng v phi kp cht.

  M03 phi c s dng cho tt c cc dao ct phi

  hoc cc dao kp trn u, nu gia cng sau trung

  tm tin.

  M04 Bt trc chnh quay ngc

  chiu kim ng hkin tng t nh m t vi lnh M03

  c ng dng ti y.

  i c s dng cho tt c dao ct tri hoc

  c kp vung gc, nu gia cng sau

  ti

  v

  02 K thc chng trnh chnhc ging M30

  Cc iu

  M03 ph

  cc dao

  trung tm tin.

  M05 Tt trc chnh

  iu khin trc chnh l phanh in.

  Khi kt thc ch

  ng trnh trc chnh s t ngchuyn sang tt.

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  66/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 40

  M08 Bt dung dch lm mt

  Ch cho my tin EMCO PC Turn 120/125/155.

  Dung dch lm mt s

  c bt.

  M09 Tt dung dch lm mt

  h cho my tin EMCO PC Turn 120/125/155.

  ung dch lm mt s c tt.

  20 Li mi chng tm

  h cho ph kin ng t ng.

  ng dch chuyn li v sau.

  em Cc chc ca ph kin ng t ng.

  21 Tin mi chng tm

  ho ph kin ng t ng duy nht trn PC

  0/125/155.

  g dch chuyn tin v trc.

  c ca ph kin ng t ng.

  25 M thit b kp

  h cho thit b ph kin kp t ng duy nht trn

  y tin PC TURN 120/125/155.

  hit b kp

  c m.em Cc chc ca ph kin Thit b kp t

  ng.

  M26 ng thit b kp

  Ch cho thit b ph kin kp t ng duy nht trn

  my tin PC TURN 120/125/155.

  Thit b kp c ng.

  Xem Cc chc ca ph kin Thit b kp t

  ng.

  M30 Kt thc chng trnh

  Vi lnh M30 tt c cc dn ng b tt v b iu

  khin s quay tr li bt u chng trnh.

  Ngoi ra, b m mc s tng ln 1.

  M71 Bt thit b thi phoi

  Ch cho thit b ph kin thi phoi.

  Thit b thi phoi s c bt.

  s c tt.

  M

  C

  m

  TX

  C

  D

  M

  C

  X

  M

  Ch c

  TURN 12

  n

  Xem Cc ch

  M72 Tt thit b thi phoi

  Ch cho thit b ph kin thi phoi.

  Thit b thi phoi

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  67/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 41

  G trnh con t ch

  ng trnh chnh

  CN

  P......... B bn s th nht tnh t bn phi xc nh

  C c ch nh trong cu lnh ging

  nh cu lnh dch chuyn (v d. G01 X25 M98

  P25001).

  Khi m s ln lp khng theo l thuyt, chng

  trnh con ch c gi mt ln (M98 P5001).

  Khi lp trnh chng trnh con khng tn ti th mt

  cnh bo s xut hin.

  C th thc hin gi mt vng hai chng trnh

  con.

  99 Kt thc chng trnh con, chn nhy

  php... M99 P...

  M99 trong chng trnh chnh

  n u chng trnh.

  Vi a ch nhy Pxxxx:

  u lnh s xxxx

  99 trong chng trnh con

  n (xem hnh v).

  Nhy n ch h ang gi n cu lnh s

  ng trong chng trnh con.

  Nhy li xut hin t ng vo trong cu lnh

  ng chng trnh chnh.

  i ch

  ng

  M98 Gi chng trnh con

  php... M98 P...

  s hiu ca chng trnh con, cc s khc l

  s ln lp li ca chng trnh con.

  h M98 c th

  Md

  CN

  Khng c a ch nhy:

  Nhy

  Nhy n c

  MKhng c a ch nhy:

  Nhy n chng trnh ang gi, n cu lnh k

  tip sau cu lnh gi l

  Vi a ch nhy Pxxxx:ng trn

  xxxx.

  Ch M99 phi l lnh sau c

  theo sau k tip tro

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  68/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 42

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  69/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 43

  ng dng trc C

  Lnh ngha

  M13Bt dao dn ng cng chiu kim

  ng h

  M14Bt dao dn ng ngc chiu ng

  h

  M15 Tt dao dn ng

  M52 Vn hnh trc quay (Bt trc C)

  M53 Vn hnh trc chnh (Tt trc C)

  21T khng h tr vn

  c C (trc quay) v vi dao dn ng.

  ng s dng chc nng ny trn cc

  TURN 325/II,

  C TURN 155, CONCEPT TURN 155), b EMCO

  phm vi cc lnh

  o cc cc

  hc nng G12.1/ G13.1 c tip tc. Cc chu

  Ch B iu khin gc FANUC

  hnh vi tr

  c kh n

  my tng ng (EMCO

  P

  WinNC FANUC 21T m rng

  ca FANUC 21i n h tr trc C vi dao dn ng

  c.

  Vi mc ch ni tip cc chc nng M.

  Chc nng phay vi ni suy trong t

  ctrnh G83 v G84 c sa i tng ng cho vn

  hnh vi cc dao dn ng c. Lp trnh G83 v

  G84 ng vi mt b iu khin FANUC 21T gc.

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  70/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 44

  Lm vic dc trc vi chc nng dao dn ng

  a dao dn ng gim

  s cng nhc ca dao.

  Ch :Khi s dng dao dn ng (cc my EMCO Turn

  325/ii, PC Turn 155, Concept Turn 155) b trc

  X 20 mm phi c nhp trong d liu dao cho

  dao dn ng trn phng X. Vic b ny em

  n cc v tr khc nhau c

  u dc trc vi dao dnng, G83

  83 ........... Gi chu trnh khoan

  khoan cui cng tuyt i (

  o trong lc chy dao

  v trc

  phi c t trn tm khoan v trn trc Z ti

  ng cch anh ton). S vng

  uay v hng quay phi c lp trnh trc khi

  Nu X c lp trnh, trong cu lnh trc

  v tr bt u cho trc Z phi c tip cn (N....

  G00 Z3)

  Nu Q khng c ch nh, vic chia cc ln ct

  khng c thc hin, ngha l khoan n im

  cui Z trong mt ln dch chuyn.

  Khoan l s

  C phpN... G83 Z-15 Q... F...

  G

  Z-15 .......... Chiu su

  y l 15).

  Q [m] ........ Chiu su li da

  F .................Lng chy dao khoan

  Trc khi gi chu trnh khoan dao trn trc X

  C

  khong cch an ton. Sau khi chu trnh kt thc dao

  c dch chuyn nhanh n v tr sau cng trc

  khi gi chu trnh (kho

  q

  gi chu trnh.

  Cc ch chung X lun phi c lp trnh ngay c nu trong cu

  lnh trc oa dao dch chuyn n tm tin

  ri (N... G00 X Z)

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  71/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 45

  Ch :Khi s dng dao dn ng (cc my EMCO Turn

  325/II, PC Turn 155, Concept Turn 155) b trc

  X 20 mm phi c nhp trong d liu dao cho

  dao dn ng trn phng X. Vic b ny em

  n cc v tr khc nhau ca dao dn ng gim

  s cng nhc ca dao.

  ar ren dc trc vi dao dn ng,

  C php

  N... G84 Z-10 F... M...

  G84 ........... Gi chu trnh khoan

  Z-10 .......... Chiu su tar tuyt i ( y l 10).

  F [mm] .......Bc ren

  M ...............Hng quay ca trc chnh (M13 hoc

  M14)

  Trc khi gi chu trnh khoan dao trn trc X v trc

  C phi c t trn tm khoan v trn trc Z ti

  khong cch an ton.

  Cc ch chung X lun phi c lp trnh ngay c nu trong cu

  lnh trc oa dao dch chuyn n tm tin

  ri (N... G00 X Z)

  Nu X c lp trnh, trong cu lnh trc

  v tr bt u cho trc Z phi c tip cn (N....

  G00 Z3)

  Chu trnh tar bt u vi chc nng M tng ng

  (M13 hoc M14). Ti im ch hng quay ca

  trc chnh ch nh s t ng tr li. Khi v tr

  bt u c tip cn tr li, h thng s t ng

  chuyn sang hng quay gc.

  Tar ren vi dao dn ng (M13, M14) ch thc

  hin vi tar ti trc, n l pha ngoi ca tm

  tin. Cng cng nh trc C phi c kch hot

  trc v v tr tng ng c xc nh (M52).

  TG84

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  72/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 46

  Khoan l su dc trc, G83 v Tar ren dc trc, G84 vi dao dn ng

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  73/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnhEMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 47

  Lm vic trn phng hng knh vi dao dn ng

  Ch :Khi s dng dao dn ng (cc my EMCO Turn

  325/II, PC Turn 155, Concept Turn 155) b trc

  X 20 mm phi c nhp trong d liu dao cho

  dao dn ng trn phng X. Vic b ny em

  n cc v tr khc nhau ca dao dn ng gim

  s cng nhc ca dao

  Khoan l su hng knh vi daodn ng, G77

  C phpN... G77 R1

  N... G77 X-4 P... F...

  G77 .......... Gi chu trnh khoan

  R1 [mm] ....Khong li dao khi kt thc ( y l 1)

  X-4 ............Chiu su khoan cui cng ( y l 4)

  P [m] ....... Khong li dao trong khi chy dao

  F................. Lng chy dao khoan

  Trc khi gi chu trnh khoan dao trn trc Z v trc

  C phi c t trn tm khoan v trn trc X ti

  khong cch an ton. Sau khi kt thc chu trnh dao

  c dch chuyn nhanh n v tr sau cng trc

  khi gi chu trnh (khong cch anh ton). S vng

  quay v hng quay phi c lp trnh trc khi

  gi chu trnh.

  Cc ch tng qut Nu P khng c xc nh, vic chia cc lp ct

  khng c thc hin c ngha l khoan n im Z

  cui cng s thc hin trong mt ln dch chuyn.

  D 47

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  74/96

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  75/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  Khoan l su hng knh, G77 v Tar r , vi dao dn ngen hng knh G33

  D 49

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  76/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Lp trnh

  D 50

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  77/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB S linh hot ca lp trnh-NC

  G: S linh hot c a lp trnh NC

  S hiu

  binKiu bin Chc nng

  #0

  Bin h

  thngthng l

  khng

  Bin ny lun c gi tr

  khng. Khng c khnng thay i

  #1-33Bin cc

  b

  Tu tnh ton trong

  chng trnh

  #100-

  149

  Bin tng

  th

  Tu tnh ton trong

  chng trnh

  #500-

  531

  Bin h

  thng

  Tu tnh ton trong

  chng trnh

  #1000Bin h

  thng

  Loading magazine: bar

  end reached

  #1001Bin hthng

  Loading magazine;Loader has advanced

  #1002Bin h

  thng

  Loading magazine: first

  part after bar change

  #3901Bin h

  thng

  S hiu bin dng mu

  danh ngha

  #3901Bin h

  thng

  S hiu bin dng mu

  thc

  Hm V d

  = #1=2

  + #1=#2+#3

  - #1=#2-#3

  * #1=#2*#3

  / #1=#2/#3

  ng vic s dng cc bin thay v sa cha cc

  tr, chng trnh c th linh hot hn. Theo cch, ta c th tc ng tr li cc tn hiu, chng hn

  ng trnh

  nh hc khc

  Cng vi vic tn

  hot ca

  dng trong

  c s dng trong mi

  g c nh

  Tnh ton vi cc bink hiu ton

  n phi c th bao gm cc

  bin v/ hoc cc hng s kt hp bi cc hm.

  c bi hng s.

  V d

  #1=#[#2]rong qu trnh tnh ton gii hn hp l vic thc

  hin tnh ton tin hnh t tri sang phi khng tun

  th theo quy tc tnh ton im trc ng thng.

  V d

  #1=#2*3+#5/2

  Cc bin v cc tham s s hc

  B

  gi

  nh cc gi tr o lng, hoc cc ch

  ging nhau c th s dng cho cc h

  nhau bng vic s dng cc bin danh ngha.

  h ton bin v cc bc nhy

  chng trnh ta c kh nng to b chng trnh linh

  o v theo cch lu tr thi gian lp trnh.

  Cc bin cc b v tng th c th c c v ghi.

  Tt c cc bin khc c th ch c c.

  Cc bin cc b c th ch c s

  macro no chng c nh ngha.

  Cc bin tng th c th

  macro bt k trong macro no chn

  ngha.

  Vi bn php ton s hc c bn cc

  hc thng dng hp l.

  S hng ti ton t b

  Mi bin c th t li bi cc s hng ton hc t

  trong ngoc vung ho

  T

  C 1

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  78/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB S linh hot ca lp trnh-NC

  Cc cu trc iu khinTrong cc chng trnh chui iu khin c th thay

  i bng cc li ch dn IF v GOTO. C ba kiu

  lnh d nhnh c th thc hin c:

  - IF[]THEN

  - IF[]GOTO

  - GOTO[

  IF[]THENSau IF mt s hng iu kin phi c ch

  nh. Nu s hng iu kin c p dng, xc

  nh mt ch dn macro c thc hin. Duy

  c thc hin.

  nh sang #3.

  IF [#1 EQ #2] THEN#3=5

  c ch

  c p dng, r

  nhnh thc hin sang cu lnh c n. Ngc li

  in.

  nhnh

  c

  hin.

  h nhy GOTO cng c th lp trnh v iu

  g s c th c s

  i mt bin s hiu

  GOTO #6

  Cc ton t quan hCc ton t quan h bao gm hai ch ci v c

  dng xc nh, so vi hai gi tr, nu bng

  oc nu mt gi tr ln hn v/ hoc nh hn gi tr

  nht mt ch dn macro

  V d

  Vi cc gi tr bng nhau #1 v #2 gi tr 5 c

  ch

  IF[] GOTO Sau IF mt s hng iu kin phi

  nh. Nu s hng iu kin

  cu lnh sau c thc h

  V d

  Nu gi tr ca bin #1 ln hn 10, d

  th t N4. ngthc hin sang cu lnh c s

  li cu lnh sau c thcIF [#1 GT 10] GOTO 4

  GOTO Ln

  kin. Mt bin hoc mt hn

  dng nh mt ni d n. V

  c th c lp li bi mt s hng tnh ton

  trong du ngoc vung.

  V d

  Nhy ti cu lnh s 3GOTO 3

  V d

  Nhy ti bin #6

  s

  h

  khc.

  Ton t ngha

  EQ Bng (=)

  NE Khc ()

  GT Ln hn (>)

  GE Ln hn hoc bng (=)

  LT Nh hn (

 • 8/7/2019 emco winnc ge series fanuc21 tb

  79/96

  EMCO WINNC GE SERIES FANUC 21TB Nhng thng ip v cnh bo

  H: Nhng thng ip v cnh boMissing digitizer calibrationNguyn nhn: Bn phm s c ci nhng

  t to ccnhp ni ngoi.

  y initialized

  gram fails

  setup fails

  p fails

  Li h thng. Ci li phn mm.

  ing points fails

  rking objects fails

  m.

  i phn mm.

  n fials

  ariable fails

  initialization

  fails

  m.

  19: invalid switch to next block idLi h thng. Ci li phn mm.

  20: no programLi h thng. Ci li phn mm.

  1000: paper - error ot_first

  e not found

  Li h thng. Ci li phn mm.

  1002: marking of main program not

  found

  Li h thng. Ci li phn mm.

  1005: invalid line number

  Li h thng. Ci li phn mm.

  1006: no end of function found

  Li h thng. Ci li phn mm.

  1007: modul name already exists

  Li h thng. Ci li phn mm.

  1009: invalid modul name

  Li h thng. Ci li phn mm.1010: no line number

  Li h thng. Ci li phn mm.

  1018: wait for s or f command

  Li lp trnh. G4 thiu a ch S hoc F

  1020: no mor command allowed

  Li lp trnh. G96 l lnh duy nht c th vittrn dng lnh.

  1035: no or invalid parameterLi h thng. Ci li phn mm.

  2016: invalid s value

  Li lp trnh NC. Ch s trc chnh sai. Ch scho php l


Recommended