Home >Documents >Governance in de zorg & Disruptief Burgerschap RABO 190618 …€¦ · Middelen: Actieve website,...

Governance in de zorg & Disruptief Burgerschap RABO 190618 …€¦ · Middelen: Actieve website,...

Date post:11-Oct-2020
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • CentreonStrategiesforPublicandCivilEntrepreneurs

  www.publicspace.nl

  @stevendewaalDr.StevenP.MdeWaal

  Governanceindezorg&DisruptiefBurgerschap

  LezingRABOMasterclassindeZorg,19juni2018Amsterdam

 • 1 1

  Actievewebsite:www.publicspace.nl&windownaarpublicaties

 • 2 2

  DenkNetwerkmetMissie:“CreatingWinningStrategiesfortheCommonGood”SPACE:CentreonStrategiesforPublicAndCivilEntrepreneurs

  Hoofdthema:BevorderenActiefBurgerschapen(Maatschappelijk)OndernemerschapMiddelen:Actievewebsite,socialmedia,debatbijdragen,lezingen,congressen,boeken/publicaties,eigenresearch,eigendebatten,studies

  Opgericht2001.Zelfstandigestichtingsinds2004Geenexternefinanciersofopdrachtgevers;geencompromisteksten:OnafhankelijkGeenrationelepretentie:MissiegedrevenNietwinst-ofsubsidiegericht:Non-ProfitPercasus/issueopzoeknaarbesteexpertiseenmeningen:DenkNetwerk,geenDenkTank

 • 3 3

  Laatsteboeken

 • 4 4

  Overview

  1.   Strategie:NederlandsegezondheidszorgalsstrategischkrachtenveldDIALOOG2. PublicValue:zonderdoelgeenstrategieengeenmaatschappelijkeondernemingDIALOOGPAUZE:ca.20.00u?3.   DisruptiefBurgerschap:voortgaandeechtemachtsverschuivingalsgevolgvan

  nieuwetechnologieënDIALOOG4.   GevolgenvoorgovernanceindezorgAFSLUITENDEUITWISSELING(Eindeca.22.00u)

 • 5 5

  1.DeNederlandsegezondheidszorgals

  strategischkrachtenveld

 • 6 6

  AtransformationalperiodinWesternhealthcare5megatrends*

  •  Startofa3rdwave:individualresponsibilityforhealth(1stwave:publichealth;2ndwave:professionalizinghealthcaredelivery)

  •  Morepoliticaldoubtaboutmarketsassolutions;upcomingalternatives:outcomebased(Porter)(capitatedfee)andcommunitybased(esp.care)Biggeststructureissue:purchaser-providersplit(HMO?)

  •  Carewillbecomemoredominantandimportantthancure(althoughalwayslesssensational)

  •  Realmarketmechanismswillgofromconsumerpreferencestowardsemployeepreferences

  •  Managementasaseparatejobisoverthehill;managersaremoreoftentheproblemthanthesolution;combinationsarenecessarywithentrepreneurship,leadershiporprofessionalroles

  *Analysispresentedinseveralinternationallecturessince2005;recognizedinmostOECDcountries

 • 7 7

 • 8 8

  ChinaZorg*:beetjemarkt,vooral(corporatistische)staatssturingMarktwerking•  MeerconcurrentieinBtoBdeelrondomzorginkoopzorgverzekeraarsengemeenten

  eninBtoCdeelincareinPGB/vouchers(kunstmatigekoopkracht-instrument)**•  Enigecommerciëleinitiatieven,vooralincombinatieonroerendgoedenthuiszorgen

  nichescuratievezorg;marktvanprivatekoopkrachtontstaatookdoorverhogingeigenbijdrageenvermogenstoetsinpubliekbestel

  •  Meerprivaatrisicoopfalenenfaillissement•  Bijfinanciering(banken),somszelfsprivaatventurekapitaal•  Dekostenvandemythe:zorgverzekeraarsformeelprivaatendusonderEUenAFMtoezichtenrichtlijnenvanreserves* GeïntroduceerdinZorgvisie2011** ZieDrs.SPMdeWaal‘Strategischmanagementvoordepubliekezaak’,

  2008

 • 9 9

  VervolgtyperingNederlandszorgstelsel(2)China:•  Convenantenrondbudget-envolumegroei,kwaliteitenketens•  Tegengaaninnovatieennieuwetoetreders,zowelzorgverzekeringenalszorgaanbod,

  langswettelijkekwaliteitsregels•  Veelwettelijkeregels:

  –  Eerstrondprijs:tarieven,standaarddiensten–  Danrondkwaliteit:rijksinspectiemetstandaardprotocollen,BIGstandaarden–  Recentrondgovernance:governancecodes,beloningtop(WNT)

  Openstaandepuntendiepolitieknietzaltoegeven:schijnconstructiesrondverbodopwinstenwinstuitdeling(almeerdan15jaarbekend)enfalenarbeidsmarktregulering.Ideologisch‘vergeten’varianten:burgerinitiatieven,mixformele/informelezorg,zorgcooperaties.

 • 10 10

  Meestmajeureonopgelostprobleem:publichealthenpreventie

 • 11 11

  Gemaakteimplementatiefouteninbouwstelsel,sinds20051.  Toelatenteveelfusieszorgverzekeraars2.  Daarna:toelatenteveelfusieszorgaanbod(alsargument:foutnummer1)3.  Niettoelatenondernemerschapsamenhangendeeerstelijnszorg4.  Teweinigkeuzemachtbijpatiënt(komtnu,doornieuwetechnologie)5.  Verkeerdeorganisatieondernemerschapmedischspecialisten6.  Belangrijkstemarktinvloedenmarktgedrag:banken7.  Decentralisatie(WMO,Jeugdzorg)naargemeenten(vooralbureaucratisering)met

  tegelijkforsebezuinigingen8.Organiserendeburgersideologischvergeten

 • 12 12

  Hervorming langdurige zorg

  24-uurs zorg in deWet langdurige zorg

  LZ**

  Recht op zorg, in een instelling of thuis

  Zorg voor de meest kwetsbaren:ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige GGZ met behandeling

  Ondersteuning bij zelfredzaamheid Ondersteuning bij participatieBeschermd wonen en opvangOndersteuning mantelzorgCliëntondersteuning

  nieuwe ondersteuning in deWet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

  Verpleging en persoonlijke verzorgingBehandeling zintuiglijke gehandicapten Palliatieve zorg Intensieve kindzorg

  nieuwe zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw)

  * Deze infographic is een vereenvoudigde weergave van de hervorming langdurige zorg. ** De uitgaven van de langdurige zorg (lz) in 2013 bedragen ca. € 28,5 miljard (AWBZ en Wmo-Huishoudelijke hulp).

  Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht: kinderen tot 18 jaar ontvangen de hulp die nodig is. Kinderen die op grond van ernstige beperkingen hun verdere leven 24-uurs zorg of permanent toezicht nodig hebben, houden aanspraak op de Wet langdurige zorg (Wlz).

  nieuwJeugdhulp naar gemeenten

 • 13 13

  2.Thebigwhy:PublicValue

  (zonderdoelenresultaatgeen

  strategie&geenprivatemaatschappelijkeonderneming)

 • 14 14

  PublicValue*kentdrieelementen

  1.   Output(verrichtingen,bezoeken,recepten,nazorgoftelefonischeconsulten,bereikbaarheid)

  2. Outcome(preventievanziekten,gemiddeldegezondheid/ziektebevolking,idemlevensverwachtingofzuigelingensterfteofopnames2elijn)

  3. Trust(vertrouwenininstituut,beleidengedrag,invloedopbeleid,transparantie,perceptievanpubliekeigendom,samenwerking,omgangmetvertrouwelijkegegevens)

  InNederlandaanzetten:sharedsavings,populatiebekostigingenhealthimpactbonds* NadergedefinieerdinSPMdeWaal:‘TheValue(s)ofCivilLeaders’(2014);ookgebruiktinontwerp

  visitatiestelselwoningcorporaties2007/2008

 • 15 15

  PublicValuealsmaatvoorsociaalresultaatDrieniveaus•  Output (resultaat,zichtbareservices)•  Outcome (maatschappelijkeffect)•  Institutioneelniveau (vertrouwenenlegitimering)BijsturingopbasisvanNewPublicManagement*wordtalleenheteersteniveaugenomen.Publiekeenmarktdienstenzijnhieringoedvergelijkbaar,maarvoormaatschappelijkevraagstukkenenpubliekeservicenietvoldoende.Marktpartijendieinstitutioneelterdiscussiekomentestaan,ontdekkentoenemendookdatpresterenopheteersteniveauonvoldoendeisvoorlegitimeringensteun(voorhoede:sharedvalue).PublicValueisdaarmee(inmiddels)eengoedbestuursconceptvoorzowelpubliekealsmarktpartijenenloktbeterevergelijkinguitovergoedmanagementengoedleiderschap.

  *Verkeerdbegrepenbedrijfsmatigheiddooroverheid

 • 16 16

  3.Belangrijkstestrategischvraagstuk:disruptiefburgerschap

 • 17 17

  DisruptieisbelangrijksteterminstrategieliteratuurConcurrentietussenplatforms,tenkostevan‘pipeline’-ondernemingenNieuwstedefinitie:Toetredersvanbuitenregulieremarktdoorinnovatieverechtstreeksetoegangtotdoelgroepenhunwensen.Directeruilencommunicatieissleutel.MarktwordtovergenomendoorklantenenhunkoopkrachtovertenemenEnd-to-endmodel(vangrondstofnaarverwerkingnaareindproduct/dienstnaarklant)isouderwets.Platformsconcurrerenopruil,bereikaanaanbodenvraagkantenrealtimeenglobalservices;winnertakesall;nieuwegrondstofisdata.Kenmerken:•  Gebruikgroteinformatie-encommunicatiekracht‘atthefingertip’,wereldwijd,massaalbereik(DigitalCivilRevolution)•  Hetisnogsteedseenmarkt.Concurrentienutussenplatforms.Succesfactorenaan

  consumentenkant:bereikenaanbod,sympathie,community,toegang,handsonservice,eigenregiegevoel.

  •  Bezitisnietlangervoorsprong,vaakachterstand(voorbeeldenUberenAirbnb).

 • 18 18

  Platformeconomyhasalreadywon

  AlsothemeIssueofHarvardBusinessReview,April2016

 • 19 19

  AnalysePublicSPACE:DisruptieveBurgerKrachtalsgevolgvanonderliggendetechnologischerevolutieBurgerMachtnietlangeralleeninbravepolitiekeretoriek.Itisnottechnology(‘stupid’),it’smentality.Sociaal-technologisch:enormeffectopmentaliteitenmachtsbronneniederindividu.Hoofdkenmerkentechnologischerevolutie:•  Slim Enorme,noggroeiendecomputer-power•  KleinenMobiel Dichtbijpersoonenpersoonlijk,altijd‘athand’•  Nietalleendata,ookbeeld Real-timeenReal-life,PubliekTheaterbelangrijker•  Massabereik,wereldwijd ConnectieenCommunity,overalenaltijd•  ICTInfrastructuur(‘Internet’)Wereldwijdwerkend,overaltoegangtotplatformsenwebsitesDisruptiedusnietalleenmarkt,ookstaat(nualpolitiek)encivilsociety

 • 20 20

  DisruptieveBurgermacht(FD:Introductie,augustus2015;DisruptieDemocratie,20januari2018)

 • 21 21

  Groteimpactoppubliekesectorenpolitiek*a.   Publiekeopinievoorheteerstwerkelijkpubliek;directekanalentussenennaarburgerszijn

  dominant(Ook:WisdomoftheCrowdenZwermgedrag)b.   Toekomstaanco-productie:Individueelmeedoenvolgenseigencompetentiesenplan;

  Collectiefsnellerenkrachtigerzelforganisatie:Burgerorganisatiesinonderlingesolidariteit.c.   Disruptievertegenwoordigendedemocratiealgebeurd(ookhier:bestuurderszienhetals

  laatste):directepolitiekestart-ups,opiniesnietlangerviaformeeldebat,dataenkennisnietlangerviainstituten.Alle‘vertegenwoordigende’functiesenstructurenzelfdeprobleem;kern:nieuwdirectkanaal.Machtdoorzwermgedragburgersendoorkopieinbestaandekanalen.

  d.   Gewenningaantoegang,informatie,‘meedoen’.Bijpassendeverwijten:arrogant,regentesk,geïsoleerd,bureaucratisch.

  e.  Grootsteprobleemgegroeidecultuur,nietvanburger,maarvanbestuur:polderpaternalisme.Medezeggenschapisgeen‘extraatje’meer.Arrogantieendorpsevanbinnenkamertjesmoetenwordenomgezetnaarpubliekleiderschapopdirectekanalen.

  Publiekedienstendenkennogbijstaatenpolitiektekunnenschuilen,impactinderdaadlaterdaninmarkt(beprepared,maarzienbestuurdershetwelkomen?)*Uitkomstvanmeerdan200congressenendebattensindsmei2015

 • 22 22

  Mainimpactofdisruptiveoatientonhealthcare*

  A.Newpower:1.   Independentinformationgathering(knowledgeaboutdiseaseand

  treatments,personaldata&medicalfiles)2.   Choicebetweenprovidersandevenindividualprofessionalsbasedon

  peerreviews3.   Self-diagnosis&shareddecisionmaking&individualco-producing

  B.Newmentality:4.   Self-monitoring&personalmanagementofchainorganization(from

  hometohospitalandvv.)5.   CollectivepPatientandfamilyorganizing&pressureforco-production

  *StockholmStrategicForumHealthCare,October2017

 • 23 23

  Newprocessingandaccesstofiles

 • 24 24

  TheriseofAIasawaytoaccessoverloadinmedicaldata

 • 25 25

  Directaccesspatientdata,beforethedoctor

 • 26 26

  Inlovewiththenewdoctor?

 • 27 27

  Beetjedom:participatiesamenleving(nietszeggendpleonasme)•  Teveelgemotiveerdalsbezuinigingopcollectievekosten:afwentelingvanzorgen

  vantrageenzwakkeoverheid,bureaucratischwordtburgerinitiatiefookmeteenverondersteldenzelfsopgelegd

  •  Onderliggendburgerschapsbegripteeconomisch-liberaal:individueel(zelfredzaamheid),geenburgerorganisaties,geenimpactopbestaandepubliekeorganisaties

  •  Teromantisch:nietbelegdmetmacht,zoals:-  RighttoChallenge(augustus2016CU/PvdA)-  Vouchers(oaPGB)-  Preferredpositieopbepaaldesociale(!)criteriabijaanbesteding(alledrieinmiddelsexplicietgesteundinregeerakkoord2017)-  Bijzonderegovernance-eisenvanuitcommonsperspectief

 • 28 28

  Tegenhoudenheeftgeenzin,technologiesterker

  NLenergiesectorbegintgrid-scenariodoorschadeenschandeteleren;ookgoedscenariovoorcare.

  ©TheEconomist

 • 29 29

  Enigeeffectenopgovernance

 • 30 30

  Revolutiesdusookinsturingenorganiseren:platformorganisaties

  -  Platformorganisaties,zowelnaarklanten(directeraadpleging?)alsnaarpersoneel-  Agile(flexibel,kleinschalig,oplossingsgericht)organiseren-  Co-productievergtookhorizontalisering-  Burgersdiezichzelforganiseren:CommonsenCoöperatiesbestpassenden

  aanvullendopplatformsEffectopRvT:-  Wetenwatdirectonderpatiëntenentoekomstigepatiëntenleeft?-  Mythevanhiërarchiedoorbroken:IsBestuurderwelbesteaanspreekpunt?Deel

  vanoplossingofdeelvanprobleem?-  Hoeomgaanmetallerleiparallelleuitkomstenvanhetdominantedirectekanaal?

 • 31 31

  Complexiteitverminderjenietdoorermanagementaantoetevoegen

  Alin‘91studieHeroverwegingThuiszorgzeergedecentraliseerd,team-enwijkgerichtmodelalsbetermodelberekend,alternatiefmodelmeermanagement,stafencentralisme.Guesswhat:beteremodeldoorgeenmanagerovergenomen.Weldoorpionierdirectuitzorgin2006.Zijnsuccesnietalleendoorzgn.‘afschaffingmanagement’,ookzeergeavanceerddigitaalplatform(disruptiemanagement!).

 • 32 32

  ‘Polderpaternalisme’*alsaanpakvoorbij‘AlswijerinDenHaagsamenuitzijn,isdatgoedbedoeld,meestoptimaleenrationeleendusuniformopleggenaan16miljoenNederlanders.’Heeftonslandvergebracht,ooknaverzuiling.Belangrijkstepluspunten:•  Eerlijkeafwegingtussenenstemvoorminderheden•  Inderdaadgoedbedoeld,weinigcorruptie•  Formelesolidariteitverdeelteerlijklastenengeeftslachtoffersrechten•  CollectiefvooruitkijkennaarwatkomtendaarovertijdigonderhandelenEffectiviteitendraagvlakdaarvoorzijn(allanger)aangetastdoor:•  Hogeregemiddeldeopleiding,individualisering,globalisering/internationalisering,nieuwe

  (platform-)arbeidsmarkt,gebrekkigdemocratischgehaltepolderpartijenenbezuinigingenverzorgingsstaat.

  •  Minsteffectiefbijgrotetransformaties,neigingtot‘verhakseling’**•  Fake-pretentiesvandeskundigheidenneutraliteitengedwongenpassiviteitwordennudoorgeprikt

  * Geïntroduceerdin‘BurgerkrachtmetBurgermacht’,2015** Zie:https://www.linkedin.com/pulse/typisch-nederlands-grote-zaken-klein-aanpakken-steven-p-m-de-waal/

 • 33

 • 34 34

  Toenamenoodzaakpubliekleiderschap;nieuwecompetentiesKern:• Hetispersoonlijkenpersoonlijkheidteltzwaar•  Tegelijk:zichtbareentoetsbareconsistentiestussenpersoonlijkheidenboodschap,biografieenreasontobehere• Gaatomcombinatievanethiekenretoriek:Hebikdejuisteafwegingengemaakt?Benikdeugdzaamentevertrouwendaarin?Kanikdatgoeduitleggen?*•  Timing,naarpubliek,naarmedia,naarboodschap,naastalleenformelearena&bijbehorendnetwerk

  vantekstnaartheater*vaninhoudnaarcommunicatieenstijlvanpositienaarmens&karaktervantechnischmanagementnaarleiderschap/passie/lef*Inveelleiderschapsprogramma’sinmiddelssamenwerkingmetacteursentoneelscholen

 • 35 35

  LeiderschapisdiffuusbegripinNederland

  PolitiekenPolderpretenderenhetwel,maarpastnietechtbijpositie,veelvalsebescheidenheid&publiekeonzekerheid.Erismededaaromeentegengaanvanpubliekleiderschapdoorambtenaren.

 • 36 36

  Gewoongoedbestuurofgoedbestuur?

  Goedbestuurkaneentechnischeaanduidingzijn(goedmanagement,ordelijk,doelgericht,consistent,conformregels,compliant,codevolgend)ofeenmorele(goedebedoelingen,goedkarakter,goedgedrag,goededoelen,goedeafwegingen)Bestuurkent5bouwstenen:1.  Karakter,intentiesendeugden(mens)2.  Resultatenwillenenhalen(manager)3.  Goedeafwegingenmakeninstrategieencontext(praktischewijsheid)4.  Leiderschap:mensenmeekrijgenindezerichtingenkoersenintenties(leider)5.  Positiebereiken,hanterenenbenutten(politicus)

  Bestestrategischpassendeantwoord:MaatschappelijkLeiderschap

 • 37 37

  Leiderschapispersoonsgerichtencontextueel*:isdit(onze)juisteleidervoorditmoment?

  Kanzodusnietbeantwoordworden:Kandezeman/vrouwdezeTourvooronswinnen?Grotemisvattingenoverheid:•  dathetalleenenvooraltoelatingsvraagstukis•  daterformeleevidencebasedtestenvoor

  leiderschapbestaanendusinlabgetestkanworden(slagjegaandenaarparticiperendeobservatie)

  •  wordtvanafmede-beoordelingwelmede-verantwoordelijk

  *Zie:https://www.publicspace.nl/publicaties/essays/nvzdcertificaat-zorgvisie-april2014

 • 38 38

  Samenvatting:hoegoedisdestrategischeintelligentievanRvToverzichzelf?•  Nieuwparadigmaingovernance,zoalscoöperatiesencommons,heretostaydoor

  technologischerevoluties•  Politiekruiktditgoed,maar:teindividueleburger,tegewoneburgerente

  vrijblijvendnaargevolgenvooreigenpositieenordeningpubliekediensten•  Decentralisatieisomweg(eerstreorganisatiebinnenoverheid,terwijlwedietijd

  richtingburgerniethebben):gemeentenmenendathetom(hun)regiegaatenhebbenvooralfinanciëleenbureaucratischeproblemen

  •  Maatschappelijkeondernemingalspubliek/privaatmodelstaatbestvoorgesorteerd,mitsopenengerichtopburgers:co-productie&fanclub

  •  Cruciaalisdusmaatschappelijkleiderschapinheleorganisatie•  Corporategovernancewordtfundamenteelanders.Niet:control,structuur,

  economischrendemententaakgerichtheid,maar:waarden,publicvalue,burgerseninzettenopmaatschappelijkleiderschap

  •  Toenemendmeedoeninpubliekdebat,wantisaltijdaanwezigendringtzichop

 • 39 39

  BIJLAGEnadereinformatieover

  PublicspaceenStevendeWaal

 • 40 40

  Hoofdthema’sPublicspace&accentnuBurgerkracht(100jaarbasispubliekesector;Commons,o.a.gildes)metBurgermacht(2015):Wettelijkebevoegdhedenburger-initiatiefBurger-DisruptievanDemocratie(2015):Burgersdirect&ongecensureerdonafhankelijkkanaal;DirectedemocratieBurger-DisruptievanPubliekeDiensten(2015):Opkomstzelforganisatie,co-productie,peer-reviews&ownchoiceChinaZorg(2011):Zorgstelsel=politiek/poldergestuurd,aanrandenbeetjemarkt,dusnauwelijkspatiënten-machtStrategischdenken:‘Beatingtheodds’Aristoteles:Deugden,Karakter,Afwegingincontext;Rulebased=padvinderseedMaatschappelijkeOnderneming(2000):Basiscivilsociety,dusnon-profitenmissiegedreven,naast(ook)marktenoverheidMaatschappelijkLeiderschap(2014):Personenbelangrijkerdanstructuur;BurgerschapindeBoardroom;Managementparadigma

 • 41 41

  Nadereinfooverpromotieopdesite

  •  https://www.publicspace.nl/2015/03/16/portretten-maatschappelijk-leiders

  •  Voorsamenvatting,portrettenenoverzichtonderzochtemaatschappelijkleiders

  •  Apartblogmet10puntensamenvatting:https://www.publicspace.nl/2014/11/06/de-waarden-van-maatschappelijk-leiders-10-punten

  AfbeeldinguitsamenvattendFDartikel;tevindenopsitewww.publicspace.nl

 • 42 42

  Relevantepersoonlijkeachtergrond

  a.   Ondernemer,bestuursvoorzittereigenonderneming&strategieconsultant,m.n.inmaatschappelijkeondernemingenenoverheid(1985-2004)(Boer&Croon)

  b.   DaarookoprichterPublicSPACE(ca.2001),navertrekalsvennoot(2004)PublicSPACEFoundation,voorzitter

  c.   Vrijwilligerdichtbijdepolitiek:lidPartijbestuur(2000-2005),voorzitterAdviescie.Zorgstelsel(Congres2005),CampagneNr1EersteKamerlijst(2010),lijstduwer(2017)(PvdA)

  d.   Promotie:Value(s)ofCivilLeaders(2014)(RUUUSBO)e.   Actiefburger,instadUtrecht(o.a.FCUtrecht,TheaterUtrecht&RTVUtrecht)en

  landelijk(o.a.Cultuur+Ondernemen,VisitatiestelselWoningcorporaties)

  GeboreninWaalwijk(1955),Dr.MollercollegeGymBeta(1973),Andragologie(cumlaude,1979),GemeenteHelmond(welzijnsplanning)enMinisterievanBiZa(Interdepartementaalorganisatiewerk)

of 43/43
Centre on Strategies for Public and Civil Entrepreneurs www.publicspace.nl @stevendewaal Dr. Steven P.M de Waal Governance in de zorg & Disruptief Burgerschap Lezing RABO Masterclass in de Zorg, 19 juni 2018 Amsterdam
Embed Size (px)
Recommended