+ All Categories
Home > Documents > Procedura Civile

Procedura Civile

Date post: 15-Oct-2015
Category:
Upload: alban-haliti
View: 820 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
Description:
Procedura Civile - A.H

of 69

Transcript

Parimet e procedures jokontestimorePr inicimin e procedurs jokontestimore, n disa shtje juridike vlen parimi i dispozitivitetit, por edhe ai i oficialitetit

Parimet e procedures jokontestimorePr inicimin e procedurs jokontestimore, n disa shtje juridike vlen parimi i dispozitivitetit, por edhe ai i oficialitetit.Mirpo, procedura e filluar njher, pa marr parasysh se cili e ka inicuar at, arrin gjer n prfundimin e saj me kujdesin e gjykats.Pjesmarrsit n procedur nuk mund ta prfundojn at me an t veprimeve dispozitive, me t cilat prfundon procedura kontestimore e inicuar me padi. Kjo rregull vlen sidomos n shtjet statusore.Mirpo, trheqja e propozimit me t cilin sht inicuar procedura jokontestimore mund t bhet deri n momentin e dhnies s vendimit meritor pr shtjen juridike .Parimi gojorParimi gojor nuk vlen n shumicn drrmuese t rasteve. Vetm n nj rast: pr shtje banesore As parimi direkt as parimi i publicitetit (familjare) nuk vlejn: Parimi i mbrojtjes s veant t peronave t paaft.Shpallja e personit te zhdukur si te vdekur.. Per shpalljen e personit te zhdukur site e vdekur dihet te plotesohen disa prezumime substanciale juridike te parapara me ligj.Me vendim gjyqsos si I vdekur mund te shpallet personi : Per jeten e te cilit nuk ka pasur kurfar lejmesh prej 5 vitesh ku nga lindja e tij kan kaluar 70 vjet Per jeten e e te cilit gjat 5 viteve nuk ka pasur kurrfar lajmesh , rrthanat ne te cilat eshte zhdukur bejne te besohet se nuk eshtye me I gjalle.Qe eshte zhdukur ne nje anije thyrje ne fatkeqsi komunikacioni,zjarr , permbytje termet ose ndonje rrezik tjeter te drejt per drejt per jeten, kurse per jeten e tij nuk ka pasur kurfar lajmesh per 6 muaj nga dita e heqjes se rezikut per jeten.Qe eshrte zhdukur gjat luftes dhe lidhur ne ngjarjet e luftes, per jeten e te cilit nuk kan pasur krrfar lajmesh 1 vit nga data e pushimit te armiqsive .Afatet e permendura ne dy pikat e para llogariten nga dita ne te cilat sipas lajmevete te fundit personi I zhdukur pa dyshim ka qen I gjalle.Nese kjo dite nuk mund te konstatohet me saktesi afatet e permendura fillojne te ecin me mbarimin e muajit,gjegjesisht vitit ne te cilin personi I zhdukur ka qen I gjalle .Inicimi I procedures dhe kompetenca e gjykates Per shpalljen e personit te zhdukur sit e vdekur eshte kompetente ghykata komunale ne teritorin e te ciles personi I zhdukur e ka pasur vendbanimin e fundirt.Nese pers. I tille nuk ka pasur vndbanim ne shtetiun tone kompetente eshet ghykata ne teritorin e te ciles ai e jka pasur vendqendrimin (venbanimin e perkohshem )Gjykata e shtetit tone eshte ekskluzxivisht kompetetnte per shplalljen e personit te zhdukur sit e vdekur nese ai e ka shtetsine tone pa marr parasysh vendbanmin .Propozimin e per,te zhdukur ai te vdekur ka te drejte ta parashtroje ne ghykate qdo person qe per nje gje te tille ka interes juridik te drejtperdrejte si dhe prokurori public competent ,propozimi duhet te permbaje sidomos emrin e gjykates, emrin dhe mbiemrin e pers, qe duhet te shpallet si I vdekur, datelindja vendbanimi apo vendqendrimin e fundit etj.Procedura pas parashtrimit te propozimit..Gjykata pasi ti arrije propozimi ne menyre te pershtatshme e verifikon se a jane plotsuar parakushtet themelore per fillimin e procedures.Pasi te konstatoje se jan plotsuar kushtet gjykata te zhdukurit ja meron kujdestarin e vet,apo e therret organin e kujdestarise q eta emroje kujdestarin me qellim qe te zhdukurin ta perfaqsoje ne gjykate .Per caktimin e e perfaqsuesit organit te kujdestraise gjykata i cakton afat Kujdestari i te zhdukurit pa marr parasysh a e ka emeruar gjykata apo organi I kujdestriseka per detyre te mbledh te dhena per zhdukjen apo qenien e gjalle te te zhdukurit dhe tia paraqes ato gjykates.Abrogimi dhe ndryshimi I me vonshem I vendimit .Ne qoftese personi I shpallur si I vdekur I paraqitet personalisht gjykates ,kjo pasi te kontatoje identitein e tij ,pa e zhvilluar ndonje procedure te metejme ,e abrogon vendimin me te cilin ai eshte shpallur si person I vdekur .Gjykata e cila ka marr vendimin mbi shpalljen e personit te zhdukur sit e vdekur ex ofixio e fillon dhe zhvillon proceduren per abrogimin e vendimit po qe pas marrjes se tij ne qfardo menyre informohet se pers.i zhdukur eshte I gjalle.Te provuarit e vdekjes ..Ne qoftse vdekja faktike e nje personi nuk mund te povohet me ane te dokumentit ne baze te te cilit fakti I vdekjes regjistrohet ne librin perkates tye gjendjes civile ,qdo person qe ka interesjuridik te drejtperdrejte dhe prokurori public mund ti paraqese propozim gjykates qe te nxjerre proven mbi vdekjen dhe te marre vendim me te cilin konstatohet vdekja e personit te tille Procedurat per rregullimin e mardhenieve familjare ..... Ne kete grup procedurash qe kan te bejne me statusin personal te personave fizik bejne pjese : procedura per zgjatjen e se drejtes prinderore ,procedura per heqjen e te drejtes prinderore dhe procedura per kthimin e se drejtes prinderorePocedura per zgjatjen e se drejtes prinderore edrejta prinderore mund te zgjatet ne vendin gjyqesor edhe pasi femije te jet i moshes madhore ,nese ai per shkak te semundjes shpirterore ,zhvillimit mendor te prapambetur mungesave trupore apo nga ndonje shkak tjeter nu eshte I afte qe vet te kujdeset per personalitetin e vet e as per interesat dhe te drejtat e tija ,Propozimin per per zgjatjen e se drejtes prinderore ka te drejte ta parashtroje ne gjykate ,organi I kujdestarise dhe secili nga prinderit e femijes veq e veq apo bashkarisht ,propozimi duhet te parashtrohet para se te behet madhor femija .Procedura e per zgjatjen e e se drejtes prinderore shte e ngutshme ,ne kete procedure femija nuk I kryen vet veprimet procedurale vetem nepermjet kujdestarit te veqante te cilin ia cakton gjykata apo organi I kujdestarise. Heqja e se drejtes prinderore.. e Nga e drejta prinderore privohet prindi I cili e keqperdore ushtrimin saj ,apo e len pas dore fare detyren prinderore .Privimi nga e drejta prinderore mund te behet ndaj nje femije apo ndaj te gjitheve qe I ka prinderi,varesisht nga rrethanat e rastit konkret .Me ligjin mbi martesen dhe mardhenjet familjare eshte e pararpare se gjykata e cila eshte duke e zhvilluar procedure e veqant kontestimore per zgjidhjen e kontestit martesor apo kontestit lidhur me raportin midis prindit dhe femijes ex ofitio merr vendimin me te cilin eprivon nga e drejta prinderore .Ghykata ka detyre ligjore q eta lajmeroje organin e kujdestarise per proceduren e inicuar nga prindi tjeter apo nga prokurori public ,si dhe te therras per per pjesmarrje ne sance gjyqesore ,Edhe kjo procedure eshte e ngutshme .Kthimi I se drejtes prinderore ..Me vendimin e gjykates prindit te cilit I eshte hequr e drejta prinderore mund ti kthehet ajo po qe se kan pushuar shkaqet per te cilat I eshte hequr nen.83Propozimin per kthimin e se drejtes prinderore ka te drjte ta parashtroje ne gjykate organi I kujdestarise dhe cilido nga prinderit veq e veq apo te dy bashke .Vendimin per per kthimin e se drejtes prinderore gjykata mund ta marr ex ofitio ne procedure e veqante kontestimore qe eshte duke u zhvilluar per zgjidhjen e kontestit martesor apo te kontestit lidhur mr mardhenien midis prindit dhe femijes .Kjo mundesi eshte parapare me ligjin mbi martesen mardhenien familjare.Vendimi per heqjen ,kthimin zgjatjen dhe pushimin e se drejtes se zgjatur prinderore do te shenohet ne librin e te lindurve ,e nese femija ka pasur pasuri te palujtshme edhe ne librat publike te evidences se pasurive te palujatshme nen.85Procedura per dhenien e lejes per lidhjen e marteses..Venia ne veprim te procedures ,Ne kete procedure gjykata kompetente vendos per dhenien e lejes per lidhjen e marteses midis personave te caktuar ku per shkak te pengesave martesore te parapara me dispozita substancialo-juridike martesa e vlefshnme midis tyre mund te lidhet veten pas dhenies se lejes nga gjykata nen.87i LPJPer pengesat martesore te evitueshme Ligji mbi martesen dhe mardheniet familjare ben fjale ne nen.24-34,kjo procedure inicohet me propozimin e personit qe nuk I plotson kushtet e percaktuara me ligj per lidhjen e marteses se vlefshme si psh, kur nuk e ka moshen 18 vjeqare .Procedura e shqyrtimit te propozimit ...... Kur propozimin e paraqet I mituri ,gjykata ne menyre te pershtatshnme do ti hetoje te gjitha rrethanat me qellim ta kontestoje se a ekziston vullneti I lire dhe deshira e tij per te lidhur martese ,si dhe a ka rritur personi I mitur pjekurine trupore e shpirterore te nevojshme per ushtrimin e te drejtave dhe detyrave ne martese nen.90 al.1Procedurat per rregullimin e qeshtjeve pasurore..Venia ne veprim e procedures.Ne qoftese shfrytzuesi I ekproprijimit dhe dhe pronari I meparshem nuk arrijne marrveshjen lidhur me kompensimin dhe pasurine e ekspoprijuar brenda afatit 3 mujor nga dita ne te cilen behet I plotfuqishem vendimi I eksproprijimit ,ateher organi komunal I administrates competent per pune pasurore juridike e ka per detyre qe vendimin e tille ,pa vonese ,bashk me dosjen elendes se caktuar tia dergoje gjykates kompetente .Qe nga moment procedura per caktimin e e kompensimit inicohet dhe zhvillohet ne ex ofitio Zhvillimi I procedures :sipas ligjit kjo procedure konsiderohet e ngutshme nen.140 al.2Materiali procedural grumbullohet me aktivitet qe zhvillohet jashte seancave gjyqesore por edhe ne sance te tilla .Paleve duhet tu dhene mundesia qe te deklarohen per formen dhe lartesine e kompensimitper pasurine e eksproprijuar.Mundesine e deklarimit gjykata duhet tua jep paleve lidhur me mjetet provuese qe flasin per vleren reale te objektit te eksproprijuar .Keto lloj provash gjykata Ie shfrytzon sikurse ex officio ashtu edhe kur e propozojne palet ne procedure gjyqesore.Marrja dhe Vendimi gjyqesore Marrveshja e paleve-Pasi qe ti kostatoj te gjitha faktet relevante dhe shfrytezoj mjeteet provuese lidhur me to gjykata merr vendimin me te cilin e cakton formen dhe sasin e kompensimin kur perbehet ne te holla,nese gjat zhvillimit te procedures palet merren vesh me kompenzimin,gjykata vendimin e vet e mbeshtet ne marrveshjen e tyre.Aktvendimi per formen dhe vellimin apo lartesin e kompenzimit si dhe aktvendimi me te cilin pranohet marreveshja epaleve ne te cilen caktohet kompensimi perveq paleve,I dergohet edhe avokatit public te komunes edhe organit komunal te administrates kompetente per punet pasurore-juridike.Avokati public dhe organit administrative te permendur vendimi I dergohet edh e pse nuk kane marre pjese ne procedure ne te cilen eshte marr ai.Zbatimi I rregullave te mesiperme ne rastet tjera:-Rregullat per te cilat u be fjale ne pikat e siperme zbatohen ne menyre adekuate edh ene rastet ne te cilat pronarit te meparshem me ligj I pranohet e drejta per kompenzim per sendin e paluajtshem,pronesin,apo ndonje te drejte tjeter sendore e te cilit e ka humbur me ane te ekspropriimit .Procedurat e rregullimit te administrimit dhe shfrytezimi I sendit te perbashket :Venja ne veprim e procedures sipas rregullave te kesaj procedure gjykata me vendimin e saj e rregullon menyren e administrimit te sendit te perbashket te bashkeposeduesve dhe te mbajtesve te tjere te te njejtit sen ,te gjithe ata persona ligji I quan bashkepjestar.Dispozitat ligjore me te cilat eshte rregulluar kjo procedur zbatohen edhe per pronaret e pjeseve te posaqme te ndertesave ne pikpamje te administrimit dhe shfrytezimit te pjeseve te perbashketa qe I sherbejne nderteses si teresi apo vetem disa pjeseve te posaqme.Proceduren mund ta inicoj cdo bashkepjestar qe konsideron se I eshte cenuar e drejta e administrimit apo e shfrytezimit te sendit te perbashket Zhvillimi I procedures:Pasi te arrij propozimi gjykata e cakton sance ne te cilen thirren te gjithe bashkpjestaret ne sance e fillluar bashkpjestaret me mundesin qe me marrveshje te rregulloj menyren e administrimit dhe shfrytezimit te sendit te perbashket dhe u ndihmon qe te arrijne marreveshjen .Marrveshja e arritur e bashkepjestareve futet ne procesverbal si ujdi apo pajtim gjyqesor,nese ata pajtohen me nje gje te tille pasi ti njoftoj gjykata ne natyren juridike dhe efektet qe I prodhon asaj sipas ligjit. Udhezimi ne procedure Kontastimore:Kur ndermjet bashkpjestareve gjate procedures behet kontestuese vet e drejta e pronesis apo e posedimit mbi sendin qe eshte object posedimi apo kur behet kontestuese vellimi I se drejtes gjykata do ta drejtoj propozuesin per ne procedure kontestimore apo administrative.Ne rast te ketill propozuesi duhet per 30 dite te paraqqes padin ne te cilen inicohet procedura kontestimore me kerkese qe te zgjidhet kontesti lidhur me te drejten e permendur apo lidhur me rregullimin e saj e njejta gje kerkohet edhe me mjetin juridik me te cilin inicohet procedura administrative kur kontesti eshte I natyres juridike.Kur krijohet situate e shpjeguar gjykata e nderpret procedure jokontestimore. Ploteshuqishmeria e kufizuar e vendimitAktvendimi I forms se prer I dhene ne procedure e rregullimit te administrimt dhe shfrytezimit te sendit te perbashken nuk eshte pengese e bashkpjestareve qe ne procedure kontestimore te inicuar me padi apo me ate administrative ti realizojne kerkesat lidhur me sendin per administrim e te cilit eshte vendosur me aktvendim . Ndarja e sendeve dhe e pasurise se perbashket :Sipas rregullave te kesaj procedure jokontestimore gjykata vendos per ndarjen dhe menyre e ndarjes se sendeve ose te pasurise se perbashket.Kete procedure mund ta inicoj me ane te propozimit secili bashkepjestar.Propozuesi me propozimin e tij duhet ti perfshije te gjithe bashkepjestaret,propozimi me shkrim duhet te permbaje te dhena per sendin ose pasurin qe duhet te ndaje dhe pjeset alokuote te bashkpjestareve per bashkpjesmarresit ne procedure si dhe per personat e trete qe kane ndonje te drejte reale mbi objektin e ndarjes per sendet e paluajtshme propozuesi duhet te jete te dhena nga libri I tokave si dhe ti bashkangjes propozimin e tij mjetet provuese te shkruara per te drejten e pronesis te drejten e servitutit dhe te drejtat e tjera reale. Seanca per shqyrtimin e qeshtjes :Gjykata kompetente pasi te marr propozimin e cakton sance gjyqesore ne te cilen I therret te gjithe bashkpjestare dhe personat qe kane ndonje te drejte reale mbi sendet apo pasurin qe duhet ndare.Secili pjesmarres I procedures mund te propozoj qe ne sance te thirren edhe persona te tjere interest e te cileve mund te cenohen me ndarjen.Pesmarrjen ne procedure e filluar mund ta parqes edhe vet personi interest e te cilit mund te ndahen me ndarjen e sendeve ose pasurin e perbashket.Ne qoftese bashkepjestaret nuk I kontestojne te drejtat e permendura nga personat e tret ,kjo rrethane do te shenohet ne procesverbal dhe do te merret parasyshe me rastin e marrjes se vendimit meritor mbi ndarjen e sendeve ose pasurise se perbashket. Marrveshja e pjesmarresve ne procedure ,Vendimi mbi ndarjen:Ne qoftese pjesmarresit e procedures gjate zhvillimit te saj arrijne ujdi apo marrveshje gjyqesore per kushtet dhe menyren e ndarjes gjykata kete ujdi do ta perfshije ne procesverbalin e sances duke u perpjekur qe me ane te ujdise te rregullohen te gjitha qeshtjet kontestuese ndermjet bashkpjesmarresve si dhe te personave te trete mbi objektin e ndarjes ,por edhe te drejtat e personave te tjere ndaj bashkpjesmarresve te cilat te drejta me rastin e ndarjes duhet rregulluar doemos. Udhezimi ne procedure kontestimore;Ne qoftese gjykata duke vepruar sipas propozimit konstaton se ndermjet bashkepjestareve eshte kontestuese e drejta e pronesise mbi sendin qe eshte object I ndarjes ose e drejta mbi pasurine ajo nderpret procedure dhe e udhezon propozuesin qe mbrenda afatit 30 ditor ta inicoj me padi procedure kontestimore ,keshtu veprohet edh ekur eshte kontestuese midis bashkpjestareve madhesia e pjeses qe I takon nje bashkpjestar ne sendin apo pasurin qe duhet te ndahet me vendim te gjykates ne procedures kontestimore. Procedura per rregullimin e mezhdave .venia ne veprim e proceduresNe proceduren e rregullimit te mezhdave gjykata percakton kufirin ndermjet pasurive te paluajtshme me fqinje kur shenjat e mezhdave jan asgjesuar ose demtuar, ose levizur ,kurse fqinjet nuk mund te percaktojne me marrveshje jashtegjyqsore kufirin nen 161,Propozimin me te cilin inicohet kjo procedure mund ta parashtroje secili nga pronaret apo shfrytzuesit ngastrave fqinje te tokes

.Zhvillimi I procedures .Pasi te marr propozimin gjykata mund te caktoje sance gjyqesore ne te cilen I therret pjesmarresit dhe tenton qe me marrveshjen e tyre te rregullohet mezhda,nese pjesmarresit nuk merren vesh ,gjykata do te caktoje sancen ne vendin e ngjarjes ne te cilen mperveq pjesmarrsve do ti therrase me qellim te ekspertimit gjeometrin e sipas nevojes edhe deshmitaret e permendur ne propozim ose gjat sances te mbajtur ne gjykate.AKTVENDIMINe qoftese gjat zhvillimit te procedures konstatohet se ndermjet pronareve te tokave kufitare eshte kontestuese siperfaqja e tokes me vlere nen Shumen e caktuar me ligj ,nen 1000 E,ateher kontestin ezgjedhe vet gjykata ne procedure jokontestimore duke I zbatuar rregullat mbi te drejten me te forte nen 166 al 1.Po qe se gjykata nuk mund te zgjidh kontestin ne baze te se drejtes me te forte ,ajo kalon ne zgjedhjen e kontestit ne baze te posedimit te fundit te qete te siparfaqes se kontestuese.Procedurat qe kan te bejne me dokumentet ..Perpilimi I dokumentit Ligji mbi procedure jokontestimore parasheh me dispozitat e tija se gjykata perpilon dokumentin kur per vlefshmerine e veprimit juridik nevoitet qe ai te kryhet (lidhet ,kur ai eshte I dyanshem ,apo deklarohet kur eshte I njeanshem )ne forme te dokumentit public.Perveq testamentit gjyqsor mr ligj nuk eshte rregulluar asnje document tjeter public .Per perpilimin e dokumentit e kompetences lendore eshte gjykata komunale ,dokumentin e perpilon gjyqtari zakonisht ne Procedurat qe kan te bejne me dokumentet vazhdim.lokalet e gjykates ,kurse jasht tyre kur pjesmarresi I procedures nuk eshte I afte te vije ne lokalet e gjykates ,ose per kete ekzistojne shkaqe te tjera te arsyshme.Pra se te filloje hartimi im dokumentit gjyqtari konstaton identitetin e pjesemarresit ne procedure ,kur gjyqtari nuk e nje personalisht dhe sipas emrit identiteti I pjesmarresit konstatohet me ane te dokumentit public qe e ka fotografine e tij ose me deklaratet e dy deshmitareve te moshes madhore,identiteti I te cileve eshte eshte konstatuar me pare gjyqtari me dokumentet publike. Perpilimi I testamentit gjyqesor .Me rastin e perpilimit te testamentit gjyqesor deshmitar nuk mund te jene :pasardhesit (te posalindurit ) e trashegimlenesit ,personat e adoptuar nga trashegimlenesi ,pasardhesit e e te adoptuarve ,paraardhesit (te paret) e trshegimlenesit perfundimisht gjyshin dhe gjyshen dhe parardhesit e tyre te shkalles se pare,kusherinjte e trashegimlenesit ne vije te terthorte (horizontale)deri ne shkalle te trete te afrise,bashkeshortet e te gjithe ketyre personave si dhe vet bashkeshorti I trashegimlenesit nen 184. Vertetimi I permbajtjes se dokumentit ..Vertetimi I dokumentit te tille behet sipas dispozitave me te cilat eshte rregulluar perpilimi I dokumentit.poqese me dispozita te posaqme nuk ehster caktuar ndryshe.Vertetimi I dokumentit ne fjale behet ne vete shkresen qe e perbene dokumentin me nenshkrimin e gjyqtarit dhe me vulen e gjykate,Pasi te behet vertetimi I dokumentit ,gjykata ia dorzon pjesmarresit ne procedure origjinalin e ekzemplarit te dokumetit te vertetuar me nenshkrim dhe vule te gjykates.Duhet verejtur se me ligjin e vjeter mbi procedure jokontestimore nuk ka qene I rregulluar fare nocioni I vertetimit te permbajtjes se dokumentit privat ose jo public. Ruajtja e Dokumentit:Gjykata e ka per detyre ta pranoj per ruajtje dokumentin kur kjo eshte e nevojshme per sigurimin e te drejtave te caktuara te natryres pasurore juridike,ose te drejtave te tjera,ose kur kjo per disa lloje dokumentash eshte caktuar shprehimisht me ligj,shtrohet pyetja se per cilat dokumente perveq testamentit ekziston kjo detyre e gjykates ska dyshim se rastet jane teper te rralla.Nje nder rregullat e pergjithshme per ruajtjen e dokumentit eshte ajo se dokmenti mund ti dorzohet per ruajtje qdo gjykate te kompetences lendore.Me rastin e pranimit te dokumentit per ruajtje gjykata perpilon procesverbal ne te cilin shenohet menyra e konstatimit te identitetit te personit qe e ka dorezuar dokumentin si dhe lloji mri dhe titulli I dokumentit te pranuar per ruajtje.Dokumenti futet ne nje mbeshtjellse te veqant dhe ruhet ndaras nga shkresat tjera. Anulimi ose amortizimi I dokumentit:Nocioni dhe kompetencat e gjykates,dokumenti I vendit tone ne te cilin bazohet drejtpersedrejti ndonje e drejte pasurore mund te anulohet apo amortizohet ne procedure jokontestimore poqese humb,vjedhet apo djeget ose asgjesohet ne fardo menyre tjeter,Procedura per anulimin e dokumentit ka per qellim qe kreditori tija mundesoj realizimin e te drejtes pasurore ne baze te dokumentit sepse debitori eshte I detyruar qe ta permbush detyrimin e vetem pasi te parashtorohet dokumenti te cilin kreditori per shkak te rrethanave te siperpermendura nuk e ka me ne posedim.Me ane te anulimit gjyqesor te dokumentit te asgjesuar njeherit pamundesohet qe gjetesi apo vjedhesi te realizoj Shumen e te hollave per te cilen e autorizon dokumenti. Propozimi per anulimin e dokumetit;Anulimin e dokumentit mund ta propozoj qdo person qe ne baze te dokumentit konkret eshte I autorizuar te realizoj ndonje te drejte ose ka interes juridik qe dokumenti I asgjesuar te anulohet .Propozimi per anulim te dokumentit ne te cilin eshte bazuar ndonje e drejte pasurore duhet te permbaje sidomos;elementet qnesore te dokumentit,llojet,firmetn,perkatesisht emrin ddhe selin ose emrin dhe vendbanimin e dhenesit te dokumentit,Shumen e detyrimit vendin dhe datten e dhenjes se dokumentit ,vendin e permbushjes se dokumetit mandej konstatimin se a eshte dhene dokumenti ne emer apo sipas urdherit dhe pruresit te dokumentit.Rregullat Procedurale:Propozimin e dokumentit per anulimin e dokumentit gjykata e hedhe posht nese me rastin e hetimit paraprak konstaton se nuk eshte plotesuar parakushtet per inicimin e procedures.Hetimi paraprak behet ne baze te thenjeve ne propozim dhe fakteve qe I din gjykata.Ne qoftese nuk e hedhe posht propozimin gjykata e urdheron dhenesin e dokumentit dhe kreditorit qe mbrenda afatit te caktuar te deklarohen se a eeshte dhene dokumenti se a eshte dhene pengesa qe procedura te Zhvillohet.Pozita e debitorit nuk mund te permbush detyrimin nga dokumenti anulimi I te cilit nuk eshte propozuar ,as ta ndryshoj ,ta pertrije ose ta ndaj dokumentin ne ndonje person tjeter ose ta ndryshoj as ta leshoj nga moment kur I eshte derguar shpallja ose kur ne qfardo menyre tjeter eshte informuar per fillimin e procedures per anulimin e dokumentit.Ndalimi I ketill zgjat derisa te behet I forms se prese aktvendimi me te cilin anulohet dokumenti ose perfundon procedura ne ndonje menyre tjeter.Ndalimi ose perfundimi I procedures :Gjykata e perfundon procedure per anulimin e dokumentit poqese propozuesi e terheq propozimin apo nese ai ne afatin e caktuar nga gjykata nuk derdh ne depoziten gjyqesore Shumen e te hollave te nevojshme per publikimin e shpalljes,gjykata perfundon procedure edhe kur personi I tret ia paraqet gjykates dokumentin ose provon para gjykates se ekziston documenti per anulimin e te cilit eshte inicuar procedura. Seanca dhe aktvendimi:Ne qoftese gjykata konstaton se jane plotesuar kushtet per veprim te metejshem pasi te kete bere hetimet e duhura ,si dhe pasi te kete kaluar afati I shpalljes gjykata e cakton sance ne te cilen thirren propozuesi ,dhenesi I dokumentit ,debitori si dhe personat qi I jan paraqitur gjykates perkatesisht qe kane bere prapesime kunder propozimit per anulimin e dokumentit..Depozita Gjyqesore:Ne depoziten gjyqesore mund te dorezohen te holla letrat me vlere ,letrat tjera qe mund te shendrohen ne te holla,mund ti dorezohen gjykates .Kjo eshte e detyruar ti pranoj ne depozite edhe sendet tjera kur me ligj eshte parapar se debitori sendin qe ia ka bere dikujt I dorezohet gjykates se rregullt ne teritorin ne te cilen gjendet sendi per permbushjen e debitorit. Rregullat procedural:Gjykata me vendim e hedhe posht propozimin e paraqitur nga depozituesit poqese vlereson se nuk jane kushtet per pranimin e nje sendi ne depozite apo nese send nuk eshte I pershtatshem per ruajtje ,gjykata e hedh posht propozimin poqese propozuesi ne afatin e caktuar nga gjykata nuk I paguan shpenzimet e ruajtjes. Procedura ne qeshtje gjyqesore:Midis procedurave jokontestimore sipas te cilave shqyrtohen qeshtjet juridike pasurore por qe kane te bejne me situate te caktuara pasurore juridike te subjekteve te se drejtes,vend qendror zend procedura ne qeshtjet trashegimore .Kjo procedure si teresi sistematike detajisht perpunohet edh e me ane te dispozitave ligjore dhe me ane te punimeve profesionale dhe shkencore.Procedura per shqyrtimin e pasuris trashegimore:Ne kete procedure gjykata konstaton se kush jane trashegimtaret e te vdekurit dekujuesit,e cila pasuri perbene pasurin trashegimre te tije dhe te cilat te drejta por edhe detyrimet,nga kjo pasuri u takon trashegimtare,legatareve dhe personave te tjere.Ne kete procedure supsidiarit zbatohen dispozitat e procedures kontestimore,poqese me ligj ne procedure kontestimore nuk eshte pare ndryshe. Subjektet ne procedure per shqyrtimin e pasurise trashegimore:Subjektet e kesaj procedure jane gjykata dhe pjesmarresit ,ne baze te rregullave mbi kompetencen funksionale ne kete procedure vepron I vetem gjyqtari individual per shqyrtimin e pasurise trashegimore te shtatasit tone ekskluzivisht eshte kompetente gjykata e jone kur ajo perbehet nga sendet e paluajtshme qe ndodhen ne shtetin ton ,nese sendet e luajtshme nuk parasheh kompetecen e gjykates se atij shteti. Pergaditja e Shqyrtimit;Ne procedure trashegimore veprime paraprake jane perpilimi I aktvdekjes regjistrimi dhe vleresimi I pasurise se trashegimlnesin ,caktimi I disa nga masat e perkohshme ,te trashegimis pasurore dhe emrimi I kujdestarit te perkoheshem .Per pergaditjen e procedures trashegimore here here gjykata duhet te kryej edhe vedime te tjera psh qe kane te bejne me testamentin. Perpilimi I Aktvdekjes:Kur nje person vdes ose shpallet I vdekur ofiqari qe eshte competent te beje regjistrimin e vdekjes ne librin e vdekjes duhet te perpiloj dhe ti dergoj gjykates per raste trashegimore.Ky document duhet te permbaje per bashkeshoren dhe per personat e tjere qe mund te paraqiten si trashegimtar ne baze te ligjit.Aktvdekja perpilohet nga ofiqai edh ekur I vdekuri nuk ka lene kurfar pasurie.Per perpilimin e aktvdektjes ligji e parasheh afatin prej 30 ditesh nga dita e regjistrimit te vdekjes se personit ne librin e vdjekjes se personit nenei 99 alinea 1. Ne qoftese ofiqari nuk ka mundesi te siguroj te dhena per perpilimin e aktvdekjes ai duhet ta perpiloj ate duke I treguar shkaqet per te cilat nuk ka mund te perpiloj aktvdekjen e plote. Regjistrimi dhe vleresimi I pasurise:Keto dy vetprime jane gjithmon te domosdoshme ,pasuria e trashegimlenesit patjeter duhet te regjistrohet dhe ne baze te vendimit te gjykates ne keto raste:kur nuk dihen trashegimtaret dhe vendbanimit te tyre,kur trashegimtar jane personat qe per shkak te moshes se mitur ,semundjes ose rethanave te tjera nuk jane fare te aft ,ose nuk jane plotesisht te aft te kujdesen vet per punet e tyre,kur pasuria e dekojuesit duhet ti dorezohet ndonje organizate punuese,shoqates se qytetareve etje. Masat e organit administrative per sigurimin e trashegimis pasurore;Ligji e detyron organin administrativ te komunes qe te marre masa per sigurimin e pasurise trashegimore kur nje gje e tille e kerkojne rrethanat nen te cilat eshte hapur trashegimia. Veprimet qe kryhen ne rast te ekzistimit te testamientit:Veprime qe e perbejne procedure pergaditore jane edhe ato qe kane te bejne me testamentin ,ligji e ka parapar si detyre te organit qe e perpilon aktvdekjen qe te verifikoj se a mos ka lene dekojuesi testament te shkruar apo document mbi testamentin gojor,shkresa me permbajtje te tille I dergohet bashk me aktvdekje gjykates trashegimore.Shpalljes se testamentit ligji ia kushton nje sere dispozitash,ky veprim me testamentin e ka per qellim se pari konstatimin e padyshim se ekziston ai pa marre parasysh se a eshte I vlefshem ai. Veprime te tjera pas arritjes se aktvdekjes ;Nese trashegimlenesi qe ka lene testament e ka caktuar ekzekutuesin e testametit gjykata ia komunikon atij kete rrethane dhe e therret qe mbrenda afatit te cilin ia cakton te deklaroj se a e pranon detyren e tille psh.ne rast se ne procedure konkrete pritet lindja e femijes qe do te kidhte te drejte trashegimi per kete gjykata duhet ta lajmeroj organin e kujdestarise poqese ky organ nuk vendos ndryshe per te drejtat e femijes ende te palindur duhet te perkujdeset njeri nga prinderit e tij. Rastet te cilat nuk shqyrtohet pasuria trashegimore ;Me ligj eshte parapar de gjykata e ndalon procedure per shqyrtimin e pasurise trashegimore ne qoftese nga aktvdekja konstaton se dekojuesi nuk ka lene kurfar pasurie.Me pasuri kupojme vetem anen active te pasurise trashegimore.Edhe neni 102 I LPJ-se kete termin e ka perdorur per pasurin e dekojuesit ne dispozitat e te cilat bejene fjale per te dhenat qe duhet treguar ne aktvdekje.Shqyrtimi pasurise trashegimore:Ne dispozitat te cilat behet fjale per shqyrtimin e pasurise trashegimore jane perfshire te rregulluar proceduralisht veprimet e gjykates veprimet e pjesmarresve ne procedure me te cilat krijohet baza juridike per marrjen e aktvendimit per trashegim. Deklarata per pranimin dhe heqjen dore nga trashegimi;Ne leterthirrje qe ua dergon personave te interesuar gjykata I paralajmeron ata se deri ne perfundim te procedures mund te japin deklarate para gjykates se a e pranojne dhe a heqin dore prej tij.Leterthirja permban edh ethirrjen se personat e interesuar jane trashegimtaret qe kane pranuar trashegimin qe thirren ne sance apo nuk japin deklarate me shkrim. Kontesti lidhur me te drejten per trashigim..Deklaratat e trashegimtareve me te cilat pranohet trashegimi mund te perjashtojne njera tjetren (reciprokisht)Ne kete rast hapet kontesti mbi te drejten per trashegim lidhur m gjithe pasurine trashegimore ose me nje pjese te saj ,Me ligj shprehimisht eshte parapare se gjykata trashegimore e nderpret proceduren qe eshte duke zhvilluar para saj dhe e udhezon trshegimtarin qe me padi ta inicoje procedure kontastimore e sidomos kur jan kontestuese keto fakte:afaktet nga te cilat varet e drejta per trashegim,e sidomos vlefshmeria ose permbajtja e testamentit ose mardhenia e e trashegimtarit dhe trashegimlenesit ne baze te se ciles behet trashegimi sipas ligjit.bfaktet nga te cilat verehet thellesia e kerkeese se bashkeshortiti pasjetues dhe pasardhesve te trashegimlenesve, qe kane jetuar me traashegimlenesin en te njejten famijlje.cfaktet nfga te cilat varet madhesia e pjese trashegimore e sidomos pasuria qe logaritet me pjesen trashegimore ,shembull merret qeshtja sa eshte e madhe pasuria qe konkuron per trashegim me femijet e trashegimilenesit nga martesa e tij e pare qfaktet nga te cilat varet arsyeshmeria e perjashtimit te trashegimtareve te domosdoshem ose themellsia e shkakut te padenjesise se trashegmitarit per trashegimin e dekojusit.d..faktet se a ka hequr dore nga trashegimia ndonje trashegimtare , psh. Nje trashegimtar e konteston faktin se me trashegimlenesin ka lidhur marreveshje mbi heqje dore nga trashegimia.Udhezimi per inicimin e procedures kontestimoreGjykata kerkon nga pjesmarresi I procedures trashegimore qe me padi ta inicoje procerduren kontestimore per zgjidhjen e kontestit te lindur gjate zhvillimit te procedures trashegimore .Per padites gjykata cakton ate pjesemarres te drejten e te cilit e konsideron me pak te besueshme. P.sh ne ate raste nuk I konsideroj me te forta provat e njerit ne krahasim me tjetrin lidhur me pikpamjet e tyre rreth nje qeshtje.Kontesti lidhur me te drejten e legatiti dhe te drejtata e tjeraPer zgjidhjen e ketij kontesti gjykata trashegimore e udhezon pjesmarresi ne procedure qe me padi ta inicoje proceduren kontestimore , mirepo ligji shprehimisht parasheh se gjyakat nuk duhet ta nderprej proceduren trashegimore , gjykata udhezon pjesemarresin q e ta inicoj procedure kontestimore edhe per zgjidhjen e kontestit lidhu me qeshtjen se a hyn apo nuk hyp nje send apo disa sosh ne psaurine e depojuesit .Udhezimi per inicimin e procedures administrativeLigji parasheh per rastet ne te cilin zgjidhja e konstestit varet nga ndonje qeshtje paraprake te natyres juridiko-administrative , dhe ketu duhet bere dallimi midis kontestit qe I perket anes faktike te qeshtjes nga kontsti qe ka te beje me anen juridike.Aktvendimi per trashegimEshte vendim meritor dhe definitive I gjykates trashegimore , bene pjese ne grupin e vendimeve declarative .Pjesmarresve te autoriaur u takon vetem e drejta qe ne procedure kontestimore te realizojne te drejtat qe u takojne mbi te njejten pasuri .Ky vendim duhet te permbaje:1.Emri dhe mbiemri I te vdekurit deh emrin e te jatiti te tije , profesionin , daten elindjes, shtetesine , kurse per femrat e vdekura edhe mbiermi I vajzerise.2. Shenimin e pasurise se palujtshme me te dhenat nga librat e tokave, dhe shenimet me te dhenat per sendet e lujtshme.3.Emrin dhe mbimerin , profesinon dhe vendbanimin e rtrashegimitarit.4.Aeshte shtyer dhe per sa kohe e drejta e trashegimtarit nga shkaku ose nuk ka arritur koha e caktuar ose eshte kufizuar e drejta per nje kohe te caktuar .5. Emrin dhe mbiemrin , profesionin dhe vendbanimin e personave te cileve u ka takuar legati.Marreveshja mbi ndarjen e psaurise trashegimoreSipas kerkese se trashegimtareve gjyakata marrveshjen e arritur e inkorporon ne aktvendimin per trashegim , ne qofte se nuk aariet marreveshja , secili nga trashegimtaret ka te drejte ta inicoje procedure jokontestimore per ndarjen e sendit apo pasurise se perbashket.Aktvendimi mbi legatinNe qofte se trashegimtaret nuk ekontestoje legatin , gjyakata trashegimore edhe para se te merr aktvendimin mbi trashegimine me keresen e legatarit mund ta marre nje aktvendim te posaqem per legatin.Dergimi I aktvendimint per trashegimPas marrejs se vendimit gjyakata ua dergone ate te gjithe trashegimtareve.Kjo ka te beje sidomos me kreditoeret e dekojuesit dhe ne personat qe kane jetuar ne bashkesine familjare ne teEfekti I akvedimit per trashegimin e legatitiProdhon efekt ne raport midis personave te interesuar qe kane marre pjese procedure per shqyrtimin e pasurise trashegimore. Aktvendimi per trashegimin qe ka marre foremn e prepre nuk proshon efete ndaj personi I cili nuk ka vepruar sipas leterthirjes qe te deklaroje se a pranon trashegimin qe I takon sipas ligjit.Pasuria e gjetur me voneNese gjendet pasuria me vone ne momentin e marrjes se akvedimnin nuk eshte ditur se I takon pasuria trashegimore, gjykata nuk e inicon procedure perseri.1.Kerkesa e mevonshem per konstatimim e te drejtes trashegimoreNe qofte se paraqitet ndonje person qe nuk ka mare pjese ne procedure per shqyrtimin epasurise si trashegimtar gjyakata nuk do ta shqyrtoje perseri pasurine .2. Veqimi I pjeses se pasurise nga pasuria trashegimoreI posailndur I trashegimlenesit qe ka te drejte te kerkoje qe nga psuria trashegimore te veqohet pjesa qe I korrespodon kontributit te tij ne zmadhimin e vleres se pasusire, mund ta realizoje kete te drejte ndaj trashegimtareve edhe pas vendimit te foremes se prepe.

Procedura ne rastin kur per zhvillimi e procedures trashegimore eshte kompetente gjykata e huaj.Ligji per procedure jokentistimore nuk ka dispozita mbi veprimin egjyakates se shteti tone, ne rast se kompetene eshte gjykata e shteti tjeter. Gjyakata e shtetu tone ne territoin e te cilit ka vdekur trashegimin lenesi psai te arrije aktvedekja jep shpalljen me te cline I therret te gjithe ata qe kane kerkesa ndaj pasurise.Te gjithe ata qe kane kerkesa eshte afati prej tridhjete gjashtedhjete dite me veretje se sendet e lujtshme do ti dorezohen gjykates E drejta e procedures permbarimoreStatusi dhe kompetencat e permbaruesit privat?Prmbaruesi privat pr kryerjen e autorizimeve publike t besuara me kt ligj emrohet nga Ministri i Drejtsis (m tutje: Ministri) pr territorin e Gjykats themelore. Prmbaruesi privat sht kompetent t ndrmarr t gjitha veprimet t prcaktuara n nenin 341 t ktij ligji dhe veprime t tjera t lejuara apo prcaktuara pr prmbaruesin privat sipas ktij ligji, prve kur shprehimisht ndalohen me kt ligj.Neni 341 Detyrat e prmbaruesit privat 1. Prmbaruesi privat n procedurn e caktimit dhe t zbatimit t prmbarimit, n pajtim me dispozitat dhe kufizimet e parapara me kt ligj: 1.1. nxjerr urdhr pr prmbarim dhe zbaton prmbarimin n pajtim me autorizimet e tij; 1.2. pranon dhe vepron sipas propozimeve pr prmbarim t krkesave dhe t propozimeve pr zbatim t prmbarimit t krkesave dhe cakton mnyrn e prmbarimit nse kreditori nuk e ka caktuar n propozim; 1.3. t dorzoj urdhra, akte, dhe shkresa; 1.4. T identifikoj palt dhe pjesmarrsit n procedurn prmbarimore; 1.5. t mbledh t dhna pr gjendjen pasurore t debitorit; 1.6. t nxjerr konkluzione, prpiloj procesverbale, krkesa dhe t dhna tjera zyrtare n pajtim me autorizimet e parashikuara me kt ligj; 1.7. t kryej regjistrimin, vlersimin e prons, sekuestrimin dhe shitjen e pasuris s luajtshme dhe t drejtave mbi pasurin e paluajtshme; 1.8. t pranoj dhe ruaj pasurin e regjistruar dhe t siguruar t debitorit, urdhroj transferin e pronsis dhe kryej ndarjen e pasuris dhe mjetet tjera monetare t realizuara me shitjen e pasuris; 1.9. t kryej zhvendosjen dhe veprimet tjera prmbarimore pr qllime t prmbarimit n pajtim me kt ligj dhe aktet nnligjore; 1.10. sipas krkess s debitorit apo kreditorit, prmbaruesi privat ndrmjetson ndrmjet tyre pr qllime t arritjes s marrveshjes; 1.11. t pranoj dhe transferoj mjete monetare n pajtim me kt ligj; 1.12. t mbaj evidence t rasteve n t cilat ai vepron n pajtim me formn e prcaktuar nga Ministri; 1.13. t ndrmarr veprime t tjera si parashikohet me kt ligj te nxjerra ne zbatim te ktij ligji. Kushtet per emerimin e permbaruesit privat ?Prmbarues privat mund te emrohet personi i cili plotson kushtet si n vijim: 1.1. t jet shtetas i Republiks s Kosovs; 1.2. t ket zotsi t plot pr t vepruar, dhe duhet t jet i aft n aspektin shndetsor; 1.3. t jet jurist i diplomuar n fakultetin juridik, apo t ndonj fakulteti juridik t ndonj vendi tjetr, pas nostrifikimit t diploms n Republikn e Kosovs; 1.4. t ket t kryer provimin e jurisprudencs; 1.5. t ket s paku tri (3) vjet prvoj pune juridike; 1.6. t ket dhn provimin pr prmbarues; 1.7. q kundr tij nuk zhvillohet procedur hetimore pr vepr penale, prkatsisht q nuk sht i dnuar pr vepr penale me dnim me burg e cila vepr sht e dnueshme m s paku gjashte (6) muaj, apo pr vepr penale e cila e bn t padenj n ushtrimin e puns s prmbaruesit; 1.8. t paraqes deklarat te noteri pr gjendjen e tij material, me t gjitha pasojat nga dhnia e deklarats s rrejshme. 2. N qoft se kundr kandidatit q ka dorzuar krkes pr emrim pr prmbarues sht duke u zhvilluar procedure penale, vendimi pr emrim shtyhet deri sa t arrihet vendimi n procedurn penale

Caktimi i numrit t prmbaruesve privat 1. Numrin e prmbaruesve privat e cakton Ministri n prputhje me dispozitat e ktij ligji. 2. Pr territorin e Gjykats themelore nj pozit e prmbaruesit privat, sipas rregullit, caktohet n njzet e pes mij (25.000) banor. Pavarsia 1. Prmbaruesi privat sht i pavarur dhe kryen funksionet vetm n pajtim me ligjin. 2. N rast se prmbaruesi privat arrestohet apo akuzohet si i pandehur pr vepr penale t karakterit t prgjithshm, Ministri i Drejtsis dhe Kshilli i Ods njoftohen.Organizimi I odes se permbaruesit privat1. Oda e prmbaruesve privat t Kosovs (m tej: Oda) sht organizat profesionale n t ciln bashkohen t gjith prmbaruesit privat. 2. Selia e Ods sht n Prishtin. 3. Oda ka statusin e person juridik dhe punon si organizat jo profitabile. Organi permbaruesProcedurn e prmbarimit n shkall t par e udhheq dhe pr te vendos prmbaruesi privat, ndrsa prjashtimisht gjyqtari individual kur me kt ligj sht caktuar se prmbarimin e cakton dhe zbaton Gjykata (organi i shkalls s par). Organi prmbarues vendos pr propozimin e prmbarimit brenda afatit prej shtat (7) ditve pas pranimit t propozimit. N shkalln e dyt vendimet i nxjerr gjyqtari individual. Nse vendimi pr realizimin e detyrueshm t kredis merret n ndonj procedur tjetr gjyqsore, ai vendim merret nga Gjykata n prbrjen sipas t cils udhhiqet ajo procedur gjyqsore Gjykata sht kompetente t vendos n procedurn e prmbarimit dhe t zbatoj prmbarimin e vendimeve gjyqsore lidhur me: 1. t gjitha shtjet nga e drejta familjare dhe 2. kthimin e puntorve dhe shrbyesve civil n pun dhe kompensimet tjera. Dokumenti permbarues Dokumente prmbaruese jan: 1.1. vendimi prmbarues i Gjykats dhe ujdia (pajtimi) gjyqsore prmbaruese; 1.2. vendimi prmbarues i dhn n procedur administrative dhe aktpajtimi (m tej: ujdia); 1.3. dokumenti noterial i prmbarueshm n pajtim me ligjin pr noterin; 1.4. marrveshja e lidhur n procedurn e ndrmjetsimit ne pajtim me Ligjin mbi ndrmjetsimin pas aprovimit t Gjykats; 1.5. aktvendimet, aktet dhe memorandumet pr ujdit gjyqsore t Gjykatave t huaja si dhe vendimet e Gjykatave t huaja t arbitrazhit dhe ujdit e arritura para Gjykatave t tilla n raste t arbitrazhit, t cilat jan pranuar pr prmbarim brenda territorit t Republiks s Kosovs; 1.6. vendimet dhe marrveshjet prmbaruese t arbitrazhit n Republikn e Kosovs t shpallura t ekzekutueshme nga Gjykata; 1.7. kontrata pr hipotekn e vrtetuar nga organi kompetent dhe regjistruar n regjistrin publik sipas ligjit; 1.8. vendimi gjyqsor i vrtetuar si urdhr prmbarues evropian; 1.9. dokumenti tjetr q me ligj sht quajtur dokument prmbarues. E drejta e zgjedhjes se kreditorit gjykate apo permbarues privat ? Kompetent pr t caktuar dhe vendosur pr prmbarimin sipas dispozitave t ktij ligji q nga hyrja n fuqi t dats 1 janar 2014 e deri me 30 qershor 2014 jan si Gjykata ashtu edhe prmbaruesit privat, varsisht se pran cilit organ sht paraqitur propozimi pr prmbariminQellimi I Ligjit Procedures Permbarimore 1. Ky ligj rregullon procedurn prmes s cils Gjykatat dhe prmbaruesit privat prcaktojn dhe zbatojn prmbarimin n baz t dokumenteve prmbarues dhe dokumenteve t besueshme, prve nse me ligj t veant parashihet ndryshe. 2. Dispozitat e ktij ligji zbatohen edhe pr prmbarimin e vendimit t marr n procedurn administrative dhe pr kundrvajtje me t cilin sht caktuar detyrimi n t holla, prvese kur pr prmbarimin e till sht parapar me ligj kompetenca e organit tjetr. 3. Dispozitat e ktij ligji zbatohen edhe n prmbarimin n anije dhe n mjet fluturues prve nse kjo shtje rregullohet me ligj t veant. 4. Ky ligj rregullon edhe kryerjen e veprimtaris s prmbaruesve privat.Definicionet ne LPP ?Kreditor - personi, kredia e t cilit realizohet n procedur t prmbarimit tdetyrueshm; Debitor - personi kundr t cilit realizohet kredia; Pjesmarrs - personi q n procedurn e prmbarimit e realizon ndonj t drejt apo interes juridik, e q nuk sht pal n procedurn e prmbarimitOrgani prmbarues - Gjykata apo prmbaruesi privat q vepron n pajtim me dispozitat e ktij ligji; Prmbaruesi i Gjykats - i punsuari n sistemin gjyqsor i cili drejtprdrejt kryen veprime prmbaruese t caktuara; Prmbaruesi privat - personi fizik i emruar nga Ministri i Drejtsis n pajtim me dispozitat e ktij ligji, i cili n kryerjen e autorizimeve publike t besuara sipas ktij ligji, vendos pr veprimet nga kompetenca e tij n zbatimin e prmbarimit t lejuar dhe ndrmerr veprime pr prmbarim. Urdhri pr prmbarim - vendimi i prmbaruesit privat me t cilin pranohet plotsisht apo pjesrisht propozimi pr kryerjen e prmbarimit; Aktvendimi pr prmbarim - vendimi i Gjykats prmes s cilit propozimi pr prmbarim pranohet plotsisht apo pjesrisht apo prmbarimi urdhrohet sipas detyrs zyrtare;Ne pergjithesi lidhur me proceduren e permbarimitFaza e par vendoset lidhur me ekzekutimin Kryhet ekzekutimi Procedura e prmbarimit: Ekzekutimi pr realizimin e krkesave n t holla Ekzekutimi pr realizimin e krkesave jo n t holla Procedura e sigurimit: Sigurimi me themelimin e hypoteks Sigur. me an t caktimit t masave paraprake dhe sigurimi me ane te cak.masave te perkohshme Vendimet e permbaruesit privat ?Vendimet n procedurn e prmbarimit organi prmbarues i nxjerr n form t aktvendimit ( gjykata ) ose urdhrit pr prmbarim(permbaruesi privat )Konkluzioni nxirret pr zbatimin e disa veprimeve dhe pr drejtimin e procedures ( gjykata dhe permbaruesi privat )Parimet e procedures permbarimore ?Parimet e prgjithshme si n proc. kontestimore Parimet e veanta: Parimi i legalitetit rigoroz formal Parimi i mbrojtjes s debitorit (neni 9) Parimi i prioritetit (parimisht) Parimi i efikasitetit (neni 6: urgjenca): Neni 3: Organi prmbarues vendos brenda afatit prej 7 ditsh pas pranimit t propozimit Neni 17/prshtatshmrisht vlen LPK.Subjektet e procedures permbarimore ?Prmbaruesi privat OSE gjykata palt (kreditori dhe debitori) dhe pjesmarrsit e tjer kreditori i siguruar me peng titullari i s drejts apo i barrs sendore mbi objektin e ekzekutimit; blersi i sendeve t debitorit, sende kto q shiten gjat procedurs prmbaruese debitori i pals debitore n procedurn prmbarimore ( kur objekt ekzekutimi bhen kredit e pals debitore) Cilsi t organeve ndihmse gjyqsore kan: referentt (q kryejn veprime fizike ekzekutive); ruajtsi i sendeve t inventarizuara; organet e policis (kur ndihma e tyre tregohet e domosdoshme me rastin e zbatimit t ekzekutimit me dhun); eksperti pr vlersimin e sendeve q duhen shitur. Titulli ekzekutivOrgani prmbarues e cakton, prkatsisht e zbaton prmbarimin vetm n baz t dokumentit prmbarues (titulus executionis) dhe dokumentit t besueshm, po qe se me kt ligj nuk sht parashikuar dika tjetr.Titull ekzekutiv eshte dokumenti I cili permban aktin juridik me te cilin vertetohet ekzistimi I kredise(kerkesa materialo juridike).Dokumenti prmbarimor sht i prshtatshm pr prmbarim n qoft se n t sht treguar kreditori dhe debitori, si dhe objekti, mjetet, shuma dhe koha e prmbushjes s detyrimit.Dokumente prmbaruese jan: 1.1. vendimi prmbarues i Gjykats dhe ujdia (pajtimi) gjyqsore prmbaruese; 1.2. vendimi prmbarues i dhn n procedur administrative dhe aktpajtimi (m tej: ujdia); 1.3. dokumenti noterial i prmbarueshm n pajtim me ligjin pr noterin; 1.4. marrveshja e lidhur n procedurn e ndrmjetsimit ne pajtim me Ligjin mbi ndrmjetsimin pas aprovimit t Gjykats; 1.5. aktvendimet, aktet dhe memorandumet pr ujdit gjyqsore t Gjykatave t huaja si dhe vendimet e Gjykatave t huaja t arbitrazhit dhe ujdit e arritura para Gjykatave t tilla n raste t arbitrazhit, t cilat jan pranuar pr prmbarim brenda territorit t Republiks s Kosovs; 1.6. vendimet dhe marrveshjet prmbaruese t arbitrazhit n Republikn e Kosovs t shpallura t ekzekutueshme nga Gjykata; 1.7. kontrata pr hipotekn e vrtetuar nga organi kompetent dhe regjistruar n regjistrin publik sipas ligjit; 1.8. vendimi gjyqsor i vrtetuar si urdhr prmbarues evropian; 1.9. dokumenti tjetr q me ligj sht quajtur dokument prmbarues. Jane te pershtatshme per ekzekutim aktet juridike te permendura po qe se jane : te natyres kondemnatore ( kur permbajne urdherin per prestim0 jane bere te formes se prere

Vendimi dhe ujdia Sipas ktij ligji, vendim gjyqsor konsiderohet aktgjykimi, aktvendimi, si dhe vendimi tjetr i dhn n procedurn gjyqsore ose t arbitrazhit, kurse ujdi gjyqsore konsiderohet ujdia e arritur prpara Gjykats dhe arbitrazhit si dhe marrveshja e arritur n procedurn e ndrmjetsimit. Vendim i organit administrativ, sipas ktij ligji konsiderohet vendimi dhe konkluzioni i dhn n procedur administrative nga organi ose shrbimi administrativ apo nga personi juridik i ngarkuar me autorizime publike, kurse aktpajtim administrative konsiderohet ujdia e arritur n procedurn administrative prpara organit ose shrbimit, prkatsisht personit juridik t till, po qe se ka t bj me detyrimin n t holla dhe po qe se me ligj nuk sht parapar dika tjetr.Prmbarueshmeria e vendimit 1. Vendimi gjyqsor me t cilin sht urdhruar prmbushja e kredis pr ndonj dhnie apo brje, sht i prmbarueshem po q se ka marr form t prer, si dhe po qe se ka skaduar afati pr prmbushje vullnetare. 2. Vendimi gjyqsor me t cilin sht urdhruar prmbushja e kredis pr mosveprim ose veprim, sht i prmbarueshm po qe se sht br i forms s prer. Organi prmbarues kompetent mund t lejoj nj afat shtes pr prmbushjen e obligimeve t debitorit. 3. Vendimi i dhn n procedur administrative sht prmbarimor, po qe se i till sht br sipas rregullave me t cilat sht rregulluar procedura e till. 4. N baz t vendimit i cili sht br i prmbarueshm vetm n nj pjes t tij, prmbarimi mund t lejohet vetm pr sa i prket pjess s till. 5. Prmbarimi caktohet n baz t vendimit gjyqsor q ende nuk sht br i forms s prer, ose n baz t vendimit t dhn n procedurn administrative q nuk sht br prfundimtar, vetm po qe se me ligj sht parapar se ankesa apo mjetet tjera juridike, nuk e ndalojn prmbariminPermbarushmeria e ujdise Ujdia gjyqesore, aktpajtimi e lidhur ne procedure administrative, marreveshja permbaruese e arbitrazhit, marrevjeshja e lidhur ne procedure e ndermjetesimit apo marreveshja e lidhur ne procedur tjetr sht e prmbarueshme n qoft se kredia t ciln duhet prmbushur sipas saj sht br e arritshme. Arritshmria e kredis provohet me an t procesverbalit pr ujdin, me an t dokumentit publik, ose me an t dokumentit t vrtetuar sipas ligjit. Arritshmria q nuk mund t provohet n mnyrn e caktuar n paragrafin 2. t ktij neni, provohet me an t vendimit t forms s prer t dhn n procedurn kontestimore me t cilin konstatohet bazueshmria e kredis (krkess). N baz t ujdis q sht br e prmbarueshme vetm n nj pjes t saj, prmbarimi mund t caktohet vetm sa i prket pjess s till. Prmbarueshmria e dokumentit t noteris Dokumenti i noterizuar sht i prmbarueshm nse sht br i prmbarueshm sipas rregullave t veanta q rregullojn prmbarueshmrin e atij dokumenti. Prmbarimi n baz t dokumentit t noterizuar q sht br i prmbarueshm pr ndonj pjes, mund t urdhrohet vetm pr at pjes.Dokumentet e besueshme Prmbarimi me qllim t realizimit t krkess n t holla caktohet edhe n baz t dokumentit t besueshm. Dokument i besueshm, sipas ktij ligji sht: 1.1. kambialet dhe eqet me potest dhe fatur kthyese, po q se jan t nevojshme pr themelimin e krkess; 1.2. ekstraktet e verifikuara nga librat afariste pr pagesat e shrbimeve komunale t furnizimit me uj, energji elektrike dhe bartjen e mbeturinave; 1.3. faturat; 1.4. dokumentet q sipas dispozitave ligjore t posame kan rndsin e dokumenteve publike;2. Llogaritja e kamats konsiderohet si pjes e dokumentit t besueshm.

Kompetenca e gjykates Deri 31.12.2013 Gjykata komunale: parimisht Gjykata ekonomike e qarkut, Nse kemi t bjm me njohjen (delibacionin), ather kompetente shte edhe gjykata e qarkut, nse ajo gjykat ka zhvilluar procedurn e njohjes s vendimit t gjykats Kompetenca lndore: Gjykatsi i vetm, n shkall t par (neni 9 I) N shkall t dyt: tre gjykats profesional Kompetenca territoriale Varsisht n rastin konkret, rregulla t veanta lidhur me kompetencn toksore pr seciln nga metodat e ekzekutimit dhe realizimit (neni 4 II). POR: sht kompetenc ekskluzive, ius cogens Parimisht: kompetente e njjta gjykat, e cila ka caktuar ekzekutimin dhe duhet t bj ekzekutimin. Prjashtim; ekzekutimi mbi sendet e paluajtshme Prej 01.01.2014 Norm fundamentale: Neni 5 par. 6: Gjykata sht kompetente t vendos n procedurn e prmbarimit dhe t zbatoj prmbarimin e vendimeve gjyqsore lidhur me: - t gjitha shtjet nga e drejta familjare dhe - kthimin e puntorve dhe shrbyesve civil n pun dhe kompensimet tjeraNeni 5 V n lidhje me nenin 52, 67 e n vazhdim t LPP Kompetent: Gjykata pr shqyrtimin e vendimit t prmbaruesit ose gjykats, sidomos prapsimit dhe ankess ..Kompetenca territoriale pr t vendosur pr shtjet lidhur me aplikimin e procedurave prmbarimore caktohet me dispozitat e ktij ligji, varsisht nga mjetet dhe objekti i prmbarimit, si dhe n baz t statusit t organit prmbarues. Pr t vendosur shtjet q kan t bjn me do prapsim, ankes, parregullsi n procedurn prmbaruese sipas nenit 52 dhe 67 t ktij ligji, ose fardo lloj procedure kundr veprimeve t ndrmarra nga Prmbaruesi privat, kompetenc ka Gjykata kompetente n territorin e s cils debitori ka vendbanimin apo nse nuk ka vendbanim ne Kosov, ather n territorin n t cilin ka vendqndrimin nse sht person fizik. Nse debitori sht person juridik, kompetenc territoriale ka Gjykata kompetente ku gjendet selia e debitorit. Nse debitori nuk ka vendbanim t prkohshm ose seli n Kosov, kompetenc ka Gjykata kompetente n territorin e se cils gjinden sendet e luajtshme dhe t paluajtshme e t cilat jan objekt prmbarimi.Propozimi per permbarimPr me marr akvendim/urdhr pr prmbarim: Gjithmon: Propozimi pr ekzekutim Propozimi pr prmbarim duhet ta prmbaj krkesn pr prmbarim n t ciln do t tregohet dokumenti prmbarimor origjinal apo kopje e vrtetuar, apo dokumenti i besueshm n baz t cilit krkohet prmbarimi, krkuesi i prmbarimit dhe debitori, adresa e vendbanimit vendqndrimit apo selis afariste t kreditorit dhe t debitorit, kredia q krkohet t realizohet, si dhe mjeti nprmjet cilit duhet kryer prmbarimi, objekti i prmbarimit po qe se sht i njohur, si dhe t dhnat e tjera q jan t nevojshme pr zbatimin e prmbarimit.N rast se propozimi pr prmbarim nga paragrafin 1. i ktij neni nuk prmban shnimet e krkuara dhe numrin personal identifikues apo numrin e regjistrimit t biznesit t debitorit, organi prmbarues do t veproj sipas dispozitave t nenit 102 t Ligjit t Procedurs Kontestimore. Po qe se bashk me propozimin pr prmbarim sht br edhe krkesa pr konstatimin e pasuris s debitorit, pr rezultatin e konstatimit t till organi prmbarues do ta njoftoj kreditorin duke i ln afat q ta rregulloj propozimin e paraqitur, respektivisht q ta ndryshoj apo plotsoj at. Propozimi i ndryshuar dorzohet brenda dhjet ditve pasi q organi prmbarues t ia drgoj kreditorit deklaratn e pasurive t debitorit. Megjithat nse kreditori krkon aneks t deklarats, si prshkruhet n paragrafin 9 nenin 45 t ktij ligji, brenda afatit kohor t lejuar, koha e lejuar pr prmbarim t propozimit t ndryshuar pr prmbarim llogaritet nga data n t ciln shtojca e dorzuar nga debitori i drgohet kreditorit.Nse propozimi i paraqitet ndonj gjykate/prmbaruesi tjetr q nuk ka dhn vendimin, i cili vendim sht dokument ekzekutiv, kreditori duhet q propozimit t-ia bashkngjet propozimin,origjinalin e vendimit ose kopjen e vrtetuar dhe vendimin pr ekzekutueshmrin Vendimin pr ekzekutueshmrin e jep parimisht Gjykata e shkalls s par, prans s cills ka filluar procesi kontestimor Ose vet Gjykata prmbarimore ose prmbaruesi privat, nse jan plotsuar kushtet

Terheqja e propozimit Propozimi pr prmbarim mund t trhiqet trsisht apo pjesrisht nga kreditori gjat zhvillimit t procedurs prmbarimore pa plqimin e debitorit. N rast t trheqjes s propozimit pr prmbarim organi prmbarues e prfundon prmbarimin n trsi apo pjesrisht, varsisht nga ajo se a sht trhequr ai n trsi apo vetm pjesrisht. Propozimi pr prmbarim i trhequr plotsisht apo pjesrisht mund t paraqitet prsri n organin prmbarimor. Nse kreditori deklaron se krkesa sht zgjidhur me ujdi plotsisht apo pjesrisht, konsiderohet se propozimi pr kryerjen e prmbarimit sht trhequr pr at pjes.Rregullat e pergjitheshme lidhur me permbarimin Zakonisht: Nuk ka seanc gjyqsore, neni 20 Neni 11: Nse propozim pr ekzekutim t vendimit t gjykats s huaj, duhet bashkngjitur edhe vendimin pr ekzekutueshmrin e vendimit, e njjta edhe pr vendim t arbitrazhit Neni 49: Vllimi: Brenda kufijve t cekur n aktvendim Neni 50: Koha e prmbarimit: Zakonisht ditve t puns, 07.00 deri 20.00 VendosjaAktvendim/Urdhr Lejimin apo refuzimin e propozimit KonkluzionVeprime konkrete dhe veprime drejtuese Shpenzimet e proceduresParaprakisht: Kreditori Nse nuk i paguan, ather pezullohet procedura Nse fillimi ex offitio, shpenzimet i paguan Gjykata, q krkon ekzekutimin. Rimbursohen nga debitori Kreditori, nse me fajin e tij jan shkaktuar shpenzime

Komunikimi shkresave Dispozitat e Ligjit pr Procedurn Kontestimore, t parapara pr drgimin e shkresave, vlejn edhe pr aktvendimin pr prmbarimin, urdhrin pr prmbarim, aktvendimin lidhur me prapsimin kundr aktvendimit pr prmbarim dhe aktvendimit pr gjobn me t holla.Me krkes t organit prmbarues, personat juridik apo organet q kan autoritetin pr regjistrat e prons dhe t drejtat mbi pronn e debitorit prmbarues, dhe personi q thuhet nga kreditori prmbarues se sht debitori, apo sht n posedim t fardo prone t debitorit jep informata pr pronn e debitorit brenda tet (8) ditve.N procedurn prmbarimore prshtatshmrish zbatohen dispozitat e Ligjit pr Procedurn kontestimore, po qe se me kt ligj ose me ndonj ligj tjetr nuk parashihet dika tjetr.Prmbarimi n baz t dokumentit t besueshm Kur propozimi pr prmbarim paraqitet n baz t dokumentit t besueshm, mjafton q propozimit ti bashkngjitet dokumenti i till origjinal apo kopja e tij e vrtetuar sipas ligjit.Propozimi pr prmbarim n baz t dokumentit t besueshm duhet t prmbaj: 1.1. krkesn prmbarimore nga paragrafi 1. i nenit 38 t ktij ligji; 1.2. krkesn q organi prmbarues ta detyroj debitorin e prmbarimit q brenda afatit prej shtat (7) ditsh, kurse n kontestet nga raportet ku ekziston kambiali dhe eku brenda afatit prej tre (3) ditsh, nga dita n t ciln i dorzohet aktvendimi ta prmbush detyrimin bashk me shpenzimet e caktuara; 1.3. origjinali apo kopja e vrtetuar e dokumentit t besueshm. Nse propozimi pr prmbarim dorzohet pa dokumentet nga paragrafi 1. i ktij neni, ato hidhen posht nga Gjykata apo prmbaruesi privatPermbarimi ne sendet e luajtshme Kur propozohet prmbarimi n sendet e luajtshme, n propozimin pr prmbarim nuk ka nevoj q m pr s afrmi t tregohen sendet e tilla.

Aktvendimi / urdheriN aktvendimin pr prmbarimin dhe urdhrin pr prmbarim n baz t titullit prmbarues duhet t tregohet dokumenti prmbarues, kreditori dhe debitori i prmbarimit, kredia q duhet t realizohet, mjeti dhe objekti i prmbarimit, si dhe t dhnat tjera t nevojshme pr zbatimin e prmbarimitN aktvendimin pr prmbarim dhe urdhrin pr prmbarim n baz t dokumentit t besueshm, duhet t tregohet dokumenti i besueshm n baz t s cilit urdhrohet prmbarimi, kreditori dhe debitori, kredia q duhet t realizohet, mjeti dhe objekti i prmbarimit, urdhri pr debitorin pr t zgjidhur kredin dhe kostot tjera brenda afatit shtat (7) ditor dhe n kontestet n lidhje me kambialin apo ekun, brenda afatit tre (3) ditor, dhe t dhnat tjera t nevojshme pr zbatimin e prmbarimit. Vendimi pr prmbarim apo urdhri pr prmbarim urdhrojn prmbarimin n pronn e debitorit q sht e prshtatshme pr objektin e prmbarimit, dhe t dhnat tjera t nevojshme pr zbatimin e prmbarimit.N qoft se me an t aktvendimit pr prmbarim apo urdhrit pr prmbarim sht caktuar pagimi i kamatave, ather llogaritjen e tyre, me shpenzime t kreditorit t prmbarimit, e bn organi prmbarues, prpos kur realizimi i kamatave duhet t bhet nga parat e depozituara n llogarin bankare.Aktvendimi pr prmbarimin apo urdhri pr prmbarim nuk duhet ta ket domosdo pjesn arsyetuese. Ky aktvendim apo urdhr mund t nxjerrt edhe duke u vn vula katrore n propozimin pr prmbarim. Aktvendimi pr prmbarimin apo urdhri pr prmbarim duhet ta prmbaj udhzimin pr mjetin e goditjes t cilin palt kan t drejt ta prdorin kundr tij. Aktvendimi me t cilin propozimi pr prmbarim trsisht ose pjesrisht refuzohet apo hedhet posht, domosdo duhet ta ket arsyetiminDeklarimi I pasurise ( neni 45 dhe 46 I LPP )Kreditori n propozimin e tij q bazohet n dokumentin prmbarues mund t krkoj nga organi prmbarues q t urdhroj debitorin dhe do person tjetr t rndsishm pr procesin e prmbarimit t prmendur n propozim, prfshir organet apo shrbimet administrative, apo institucionet tjera q t sigurojn t dhna rreth pasuris apo t ardhurave t debitorit, n pajtim me kto dispozita.Deklarata pr pasurin e debitorit prmban: 1.1. t dhnat pr pasurit dhe t drejtat e debitorit q mund t prmbarohen, n veanti: 1.1.1. pasurit e luajtshme dhe t paluajtshme pron t debitorit; 1.1.2. t hollat n posedim t debitorit n kohn e dhnies s deklarats; 1.1.3. depozitat e t hollave t debitorit prmbarues n cilindo bank apo institucion tjetr financiar, n Republikn e Kosovs apo ndonj vend tjetr; 1.1.4. xhirollogarit e tjera t parave t gatshme, ose ato t cilat nuk kan t bjn me para t gatshme t debitorit prmbarues; 1.1.5. t drejtat pr letra me vler dhe t drejtat q rrjedhin nga letrat me vler; 1.1.6. t drejtat e themeluesit n kompani dhe t hyrat q kan rrjedhur nga ato t drejta gjat viteve t fundit; 17 procedur tjetr sht e prmbarueshme n qoft se kredia t ciln duhet prmbushur sipas saj sht br e arritshme. Arritshmria e kredis provohet me an t procesverbalit pr ujdin, me an t dokumentit publik, ose me an t dokumentit t vrtetuar sipas ligjit. Arritshmria q nuk mund t provohet n mnyrn e caktuar n paragrafin 2. t ktij neni, provohet me an t vendimit t forms s prer t dhn n procedurn kontestimore me t cilin konstatohet bazueshmria e kredis (krkess). N baz t ujdis q sht br e prmbarueshme vetm n nj pjes t saj, prmbarimi mund t caktohet vetm sa i prket pjess s till. Prmbarueshmria e dokumentit t noteris Dokumenti i noterizuar sht i prmbarueshm nse sht br i prmbarueshm sipas rregullave t veanta q rregullojn prmbarueshmrin e atij dokumenti. Prmbarimi n baz t dokumentit t noterizuar q sht br i prmbarueshm pr ndonj pjes, mund t urdhrohet vetm pr at pjes. Dokumentet e besueshme Prmbarimi me qllim t realizimit t krkess n t holla caktohet edhe n baz t dokumentit t besueshm. Dokument i besueshm, sipas ktij ligji sht: 1.1. kambialet dhe eqet me potest dhe fatur kthyese, po q se jan t nevojshme pr themelimin e krkess; 1.2. ekstraktet e verifikuara nga librat afariste pr pagesat e shrbimeve komunale t furnizimit me uj, energji elektrike dhe bartjen e mbeturinave; 1.3. faturat; 1.4. dokumentet q sipas dispozitave ligjore t posame kan rndsin e dokumenteve publike; 2. Llogaritja e kamats konsiderohet si pjes e dokumentit t besueshm.Kompetenca e gjykates Deri 31.12.2013 Gjykata komunale: parimisht Gjykata ekonomike e qarkut, Nse kemi t bjm me njohjen (delibacionin), ather kompetente shte edhe gjykata e qarkut, nse ajo gjykat ka zhvilluar procedurn e njohjes s vendimit t gjykats

Kompetenca lndore: Gjykatsi i vetm, n shkall t par (neni 9 I) N shkall t dyt: tre gjykats profesional Kompetenca territoriale Varsisht n rastin konkret, rregulla t veanta lidhur me kompetencn toksore pr seciln nga metodat e ekzekutimit dhe realizimit (neni 4 II). POR: sht kompetenc ekskluzive, ius cogens Parimisht: kompetente e njjta gjykat, e cila ka caktuar ekzekutimin dhe duhet t bj ekzekutimin. Prjashtim; ekzekutimi mbi sendet e paluajtshme Prej 01.01.2014 Norm fundamentale: Neni 5 par. 6: Gjykata sht kompetente t vendos n procedurn e prmbarimit dhe t zbatoj prmbarimin e vendimeve gjyqsore lidhur me: - t gjitha shtjet nga e drejta familjare dhe - kthimin e puntorve dhe shrbyesve civil n pun dhe kompensimet tjeraNeni 5 V n lidhje me nenin 52, 67 e n vazhdim t LPP Kompetent: Gjykata pr shqyrtimin e vendimit t prmbaruesit ose gjykats, sidomos prapsimit dhe ankess Kompetenca territoriale pr t vendosur pr shtjet lidhur me aplikimin e procedurave prmbarimore caktohet me dispozitat e ktij ligji, varsisht nga mjetet dhe objekti i prmbarimit, si dhe n baz t statusit t organit prmbarues. Pr t vendosur shtjet q kan t bjn me do prapsim, ankes, parregullsi n procedurn prmbaruese sipas nenit 52 dhe 67 t ktij ligji, ose fardo lloj procedure kundr veprimeve t ndrmarra nga Prmbaruesi privat, kompetenc ka Gjykata kompetente n territorin e s cils debitori ka vendbanimin apo nse nuk ka vendbanim ne Kosov, ather n territorin n t cilin ka vendqndrimin nse sht person fizik. Nse debitori sht person juridik, kompetenc territoriale ka Gjykata kompetente ku gjendet selia e debitorit. Nse debitori nuk ka vendbanim t prkohshm ose seli n Kosov, kompetenc ka Gjykata kompetente n territorin e se cils gjinden sendet e luajtshme dhe t paluajtshme e t cilat jan objekt prmbarimi.

Propozimi per permbarimPr me marr akvendim/urdhr pr prmbarim: Gjithmon: Propozimi pr ekzekutim Propozimi pr prmbarim duhet ta prmbaj krkesn pr prmbarim n t ciln do t tregohet dokumenti prmbarimor origjinal apo kopje e vrtetuar, apo dokumenti i besueshm n baz t cilit krkohet prmbarimi, krkuesi i prmbarimit dhe debitori, adresa e vendbanimit vendqndrimit apo selis afariste t kreditorit dhe t debitorit, kredia q krkohet t realizohet, si dhe mjeti nprmjet cilit duhet kryer prmbarimi, objekti i prmbarimit po qe se sht i njohur, si dhe t dhnat e tjera q jan t nevojshme pr zbatimin e prmbarimit.N rast se propozimi pr prmbarim nga paragrafin 1. i ktij neni nuk prmban shnimet e krkuara dhe numrin personal identifikues apo numrin e regjistrimit t biznesit t debitorit, organi prmbarues do t veproj sipas dispozitave t nenit 102 t Ligjit t Procedurs Kontestimore. Po qe se bashk me propozimin pr prmbarim sht br edhe krkesa pr konstatimin e pasuris s debitorit, pr rezultatin e konstatimit t till organi prmbarues do ta njoftoj kreditorin duke i ln afat q ta rregulloj propozimin e paraqitur, respektivisht q ta ndryshoj apo plotsoj at. Propozimi i ndryshuar dorzohet brenda dhjet ditve pasi q organi prmbarues t ia drgoj kreditorit deklaratn e pasurive t debitorit. Megjithat nse kreditori krkon aneks t deklarats, si prshkruhet n paragrafin 9 nenin 45 t ktij ligji, brenda afatit kohor t lejuar, koha e lejuar pr prmbarim t propozimit t ndryshuar pr prmbarim llogaritet nga data n t ciln shtojca e dorzuar nga debitori i drgohet kreditorit.Nse propozimi i paraqitet ndonj gjykate/prmbaruesi tjetr q nuk ka dhn vendimin, i cili vendim sht dokument ekzekutiv, kreditori duhet q propozimit t-ia bashkngjet propozimin,origjinalin e vendimit ose kopjen e vrtetuar dhe vendimin pr ekzekutueshmrin Vendimin pr ekzekutueshmrin e jep parimisht Gjykata e shkalls s par, prans s cills ka filluar procesi kontestimor Ose vet Gjykata prmbarimore ose prmbaruesi privat, nse jan plotsuar kushtet Terheqja e propozimitPropozimi pr prmbarim mund t trhiqet trsisht apo pjesrisht nga kreditori gjat zhvillimit t procedurs prmbarimore pa plqimin e debitorit. N rast t trheqjes s propozimit pr prmbarim organi prmbarues e prfundon prmbarimin n trsi apo pjesrisht, varsisht nga ajo se a sht trhequr ai n trsi apo vetm pjesrisht. Propozimi pr prmbarim i trhequr plotsisht apo pjesrisht mund t paraqitet prsri n organin prmbarimor. Nse kreditori deklaron se krkesa sht zgjidhur me ujdi plotsisht apo pjesrisht, konsiderohet se propozimi pr kryerjen e prmbarimit sht trhequr pr at pjes.Rregullat e pergjitheshme lidhur me permbarimin Zakonisht: Nuk ka seanc gjyqsore, neni 20 Neni 11: Nse propozim pr ekzekutim t vendimit t gjykats s huaj, duhet bashkngjitur edhe vendimin pr ekzekutueshmrin e vendimit, e njjta edhe pr vendim t arbitrazhit Neni 49: Vllimi: Brenda kufijve t cekur n aktvendim Neni 50: Koha e prmbarimit: Zakonisht ditve t puns, 07.00 deri 20.00 VendosjaAktvendim/Urdhr Lejimin apo refuzimin e propozimit KonkluzionVeprime konkrete dhe veprime drejtuese Shpenzimet e proceduresParaprakisht: Kreditori Nse nuk i paguan, ather pezullohet procedura Nse fillimi ex offitio, shpenzimet i paguan Gjykata, q krkon ekzekutimin. Rimbursohen nga debitori Kreditori, nse me fajin e tij jan shkaktuar shpenzime Komunikimi shkresaveDispozitat e Ligjit pr Procedurn Kontestimore, t parapara pr drgimin e shkresave, vlejn edhe pr aktvendimin pr prmbarimin, urdhrin pr prmbarim, aktvendimin lidhur me prapsimin kundr aktvendimit pr prmbarim dhe aktvendimit pr gjobn me t holla.Me krkes t organit prmbarues, personat juridik apo organet q kan autoritetin pr regjistrat e prons dhe t drejtat mbi pronn e debitorit prmbarues, dhe personi q thuhet nga kreditori prmbarues se sht debitori, apo sht n posedim t fardo prone t debitorit jep informata pr pronn e debitorit brenda tet (8) ditve.N procedurn prmbarimore prshtatshmrish zbatohen dispozitat e Ligjit pr Procedurn kontestimore, po qe se me kt ligj ose me ndonj ligj tjetr nuk parashihet dika tjetr.Prmbarimi n baz t dokumentit t besueshm Kur propozimi pr prmbarim paraqitet n baz t dokumentit t besueshm, mjafton q propozimit ti bashkngjitet dokumenti i till origjinal apo kopja e tij e vrtetuar sipas ligjit.Propozimi pr prmbarim n baz t dokumentit t besueshm duhet t prmbaj: 1.1. krkesn prmbarimore nga paragrafi 1. i nenit 38 t ktij ligji; 1.2. krkesn q organi prmbarues ta detyroj debitorin e prmbarimit q brenda afatit prej shtat (7) ditsh, kurse n kontestet nga raportet ku ekziston kambiali dhe eku brenda afatit prej tre (3) ditsh, nga dita n t ciln i dorzohet aktvendimi ta prmbush detyrimin bashk me shpenzimet e caktuara; 1.3. origjinali apo kopja e vrtetuar e dokumentit t besueshm. Nse propozimi pr prmbarim dorzohet pa dokumentet nga paragrafi 1. i ktij neni, ato hidhen posht nga Gjykata apo prmbaruesi privatPermbarimi ne sendet e luajtshmeKur propozohet prmbarimi n sendet e luajtshme, n propozimin pr prmbarim nuk ka nevoj q m pr s afrmi t tregohen sendet e tilla.Aktvendimi / urdheriN aktvendimin pr prmbarimin dhe urdhrin pr prmbarim n baz t titullit prmbarues duhet t tregohet dokumenti prmbarues, kreditori dhe debitori i prmbarimit, kredia q duhet t realizohet, mjeti dhe objekti i prmbarimit, si dhe t dhnat tjera t nevojshme pr zbatimin e prmbarimitN aktvendimin pr prmbarim dhe urdhrin pr prmbarim n baz t dokumentit t besueshm, duhet t tregohet dokumenti i besueshm n baz t s cilit urdhrohet prmbarimi, kreditori dhe debitori, kredia q duhet t realizohet, mjeti dhe objekti i prmbarimit, urdhri pr debitorin pr t zgjidhur kredin dhe kostot tjera brenda afatit shtat (7) ditor dhe n kontestet n lidhje me kambialin apo ekun, brenda afatit tre (3) ditor, dhe t dhnat tjera t nevojshme pr zbatimin e prmbarimit. Vendimi pr prmbarim apo urdhri pr prmbarim urdhrojn prmbarimin n pronn e debitorit q sht e prshtatshme pr objektin e prmbarimit, dhe t dhnat tjera t nevojshme pr zbatimin e prmbarimit.N qoft se me an t aktvendimit pr prmbarim apo urdhrit pr prmbarim sht caktuar pagimi i kamatave, ather llogaritjen e tyre, me shpenzime t kreditorit t prmbarimit, e bn organi prmbarues, prpos kur realizimi i kamatave duhet t bhet nga parat e depozituara n llogarin bankare.Aktvendimi pr prmbarimin apo urdhri pr prmbarim nuk duhet ta ket domosdo pjesn arsyetuese. Ky aktvendim apo urdhr mund t nxjerrt edhe duke u vn vula katrore n propozimin pr prmbarim. Aktvendimi pr prmbarimin apo urdhri pr prmbarim duhet ta prmbaj udhzimin pr mjetin e goditjes t cilin palt kan t drejt ta prdorin kundr tij. Aktvendimi me t cilin propozimi pr prmbarim trsisht ose pjesrisht refuzohet apo hedhet posht, domosdo duhet ta ket arsyetiminDeklarimi I pasurise ( neni 45 dhe 46 I LPP )Kreditori n propozimin e tij q bazohet n dokumentin prmbarues mund t krkoj nga organi prmbarues q t urdhroj debitorin dhe do person tjetr t rndsishm pr procesin e prmbarimit t prmendur n propozim, prfshir organet apo shrbimet administrative, apo institucionet tjera q t sigurojn t dhna rreth pasuris apo t ardhurave t debitorit, n pajtim me kto dispozita.Deklarata pr pasurin e debitorit prmban: 1.1. t dhnat pr pasurit dhe t drejtat e debitorit q mund t prmbarohen, n veanti: 1.1.1. pasurit e luajtshme dhe t paluajtshme pron t debitorit; 1.1.2. t hollat n posedim t debitorit n kohn e dhnies s deklarats; 1.1.3. depozitat e t hollave t debitorit prmbarues n cilindo bank apo institucion tjetr financiar, n Republikn e Kosovs apo ndonj vend tjetr; 1.1.4. xhirollogarit e tjera t parave t gatshme, ose ato t cilat nuk kan t bjn me para t gatshme t debitorit prmbarues; 1.1.5. t drejtat pr letra me vler dhe t drejtat q rrjedhin nga letrat me vler; 1.1.6. t drejtat e themeluesit n kompani dhe t hyrat q kan rrjedhur nga ato t drejta gjat viteve t fundit; 17 1.1.7. paga mesatare mujore e debitorit gjat gjasht (6) muajve t fundit, emri i pundhnsit dhe kohzgjatja dhe lloji i punsimit; 1.1.8. t hyrat e debitorit, baza pr t hyrat e tilla, afatet e ktyre t hyrave; 1.1.9. kamata e letrave me vler q mbahen nga debitori dhe kamatat e letrave me vler q mbahen nga t tjert nga pasurit e debitorit; 1.2. t dhnat pr krkesat kundr debitorit t cilave i ka kaluar afati apo q do ti vjen afati gjat vitit t ardhshm dhe t dhnat pr letrat me vler t krkesave t tilla; 1.3. t dhnat pr procedurn e prmbarimit n vazhdim e sipr kundr debitorit, prfshir krkesat q kan t bjn me mbledhjen e taksave dhe tatimeve q duhet paguar ndonj autoriteti qeveritar brenda Republiks s Kosovs apo ndonj qeverie t huaj; 1.4 t dhnat pr transaksionet ligjore t ndrmarra nga debitori dhe prfshirja e pasuris s debitorit pas vendosjes s prgjegjsis se prmbarimi sht duke u vendosur (transferimet e t drejtave t prons me apo pa kompensim, pengjet, sigurimi i siguris pr vete apo n emr t personave t tjer); 1.5. adresa e tashme e debitorit apo vendi i afarizmit; 1.6. adresat ku gjenden pasurit e luajtshme t debitorit; 1.7. t dhnat nga librat kadastral dhe librat tjer publik pr pronn e paluajtshme t debitorit, apo t dhnat n bazn dhe mnyrn e prvetsimit nse prona e paluajtshme nuk sht futur n librat kadastral apo librat tjer publik; 1.8. t dhnat pr llogarit rrjedhse apo t kursimeve, depozitat bankare dhe bankat ku mbahen ato llogari, prfshir numrat e llogarive dhe depozitave; 1.9. t dhnat pr palt e treta q jan prfitues t transaksioneve ligjore q prfshijn pasurit e debitorit dhe llojin e transaksionit t kryer; 1.10. nnshkrimi i debitorit i vrtetuar nga noteri prve nse deklarata jepet para Gjykats dhe futet n regjistrat e Gjykats. 2. Kur debitori nuk ka n pronsi kurrfar prone q mund t prmbarohet, nga ai krkohet q kt ta deklaroj shprehimisht n deklaratn e tij.

Zbatimi I aktvendimit apo urdherit Prmbarimi zbatohet edhe para se aktvendimi pr prmbarimin apo urdhri pr prmbarim t bhet i forms s prer, n qoft se pr veprimet e caktuara prmbarimore nuk sht parapar dika tjetr. Prmbarimi i caktuar n baz t dokumentit t besueshm nuk mund t kryhet para se t ket marr form t prer aktvendimi pr prmbarimin apo urdhri pr prmbarimPrmbarimi kryhet n ditt n t cilat punohet dhe at gjat dits n kohn midis ors 07 - 20. Organi prmbarues mund t vendos me an t konkluzionit q prmbarimi t bhet n ditt kur nuk punohet apo gjat nats, vetm kur pr nj gj t till ekzistojn shkaqe t justifikueshmeMe rastin e kryerjes s veprimeve prmbarimore n banesn e debitorit, n t ciln nuk sht i pranishm debitori, prfaqsuesi ligjor apo me prokur i tij, apo personi i moshs madhore i familjes s tij, domosdo duhet t jen t pranishm s paku dy (2) qytetar t moshs madhore. Prmbarimi n lokalin afarist apo n lokalin tjetr t personit juridik bhet gjat orarit t puns dhe n prani t personit t cilin e cakton organi kompetent i personit juridik, e kur ky i fundit nuk e cakton personin e till, veprimet prmbarimore kryhen n pranin e s paku dy (2) qytetar t moshs madhore. Kur veprimi prmbarimor duhet t kryhet n lokalin q sht i mbyllur, kurse debitori nuk sht i pranishm ose nuk pajtohet q ta hap lokalin vet, ather organi prmbarues do ta hap lokalin n pranin e nj (1) qytetari t moshs madhore dhe policis. Gjat kryerjes s veprimeve prmbarimore sipas dispozitave t paragrafit 1., 2., dhe 3. t ktij neni, organi prmbarues duhet t prpiloj procesverbal t posam t cilin do ta n nnshkruajn qytetart e pranishm, kurse nj kopje e tij ose njoftimi pr veprimin prmbarimor t kryer, do t afishohet n dern e baness apo t lokalit afarist.Pala ose pjesmarrsi tjetr i procedurs mund t krkoj nga Gjykata me an t parashtress q ti eliminoj parregullsit e bra nga organi prmbarues gjat kryerjes s veprimeve prmbarimore. Kjo krkese i bhet Gjykats brenda shtat (7) ditve nga dita e ndodhjes s parregullsis s pretenduar. Sipas krkess nga paragrafi 1. i ktij neni, po qe se parashtruesi e ka propozuar kt, Gjykata nxjerr aktvendim brenda tre (3) ditsh nga dita e dorzimit t parashtress.

Mjetet e goditejes se vendimeveMjetet e rregullta juridike N procedurn prmbarimore, mjetet e rregullta t goditjes jan: Prapsimi dhe Ankesa.Mjetet e jashtzakonshme juridike Nuk sht i lejuar revizioni dhe prsritja e procedurs n procedurn prmbarimore. Kthimi n gjendjen e mparshme sht i lejuar vetm n rastet e mos ruajtjes s afateve pr paraqitjen e prapsimit dhe ankess kundr vendimeve t prmbarueshm pr prmbarimin me dhun.Krkesa pr mbrojtjen e ligjshmris?? Pozitiv: LPK burim subsidiar Negativ: nuk parashihet me Ligj Propozimi pr kundrekzekutim: neni 54 e n vazhdim Nuk lejohet mjeti juridik kundr konkluzionit Kompetenca lidhur me mjetet e goditejesNenet 5 V n lidhje me 52 dh 67 t LPP Gjykata themelore: Vendbanimi ose vendqndrimi/selia: debitorit Nse jo: vendndodhja e sendeve t luajtshme apo t paluajtshme t debitorit Prapesimi I debitoritPrapsimi mund t paraqitet vetm kundr vendimeve t organit prmbarues me t cilin prmbarimi sht i lejuar.1.Prapsimi duhet t paraqitet me shkrim, n Gjykatn themelore e cila ka lshuar vendimin prmbarues kundr t cilit prapsimi sht paraqitur kur organi prmbarues sht Gjykata.2.Prapsimi duhet t paraqitet me shkrim n Gjykatn themelore, si sht prcaktuar me paragrafin 5. t nenit 5 t ktij ligji kur organin prmbarues sht prmbaruesi privat. 4. Baza pr prapsim duhet t mbshtetet me prova t duhura. Provat pr prapsimin duhet t dorzohen me shkrim, prndryshe prapsimi do t refuzohet.5. Prapsimi kundr vendimit prmbarues ose urdhrit prmbarues mund t paraqitet ekskluzivisht sipas dispozitave t nenit 71 t ktij ligji. 6. Prapsimi do t prmbaj t dhnat e vendimit prmbarimor kundr t cilit sht br ankesa, arsyet e prapsimit dhe nnshkrimin e debitorit. 7. Vendimi me t cilin refuzohet propozimi pr prmbarim mund t goditet vetm me ankes t kreditorit t prmbarimit n pajtim me nenin 77 t ktij ligji..Sipas nenit 69 t ktij ligji, prapsimi mund t bazohen vetm nse: 1.1. dokumenti, n baz t cilit sht marr vendimi prmbarues ose urdhri prmbarues, nuk ka titull ekzekutiv ose nuk ka tipare t prmbarueshmeris; 1.2. dokumenti n baz t cilit sht marr vendimi prmbarues ose urdhri prmbarues sht prishur, anuluar, ndryshuar ose shfuqizuar n nj mnyr tjetr, gjegjsisht nse n ndonj mnyr e ka humbur efektin e tij ose sht konkluduar se sht pa efekt juridik; 1.3. palt, prmes dokumentit publik ose dokumentit t certifikuar n pajtim me ligjin, t hartuar pas krijimit t dokumentit prmbarues, jan pajtuar q t mos e krkoj prmbarimin n baz t dokumentit prmbarues pr nj periudh kohore t kufizuar ose prgjithmon; 1.4. ka skaduar afati kohor brenda t cilit, sipas ligjit, mund t krkohet prmbarimi; 1.5. prmbarimi sht caktuar pr sendet t cilat jan t prjashtuara nga prmbarimi i detyrueshm dhe, si rezultat i ktij prjashtimi, mundsit pr kryerjen e prmbarimit jan t kufizuara; 1.6. kreditori nuk sht i autorizuar t krkoj prmbarimin n baz t dokumentit prmbarues, gjegjsisht ai nuk sht i autorizuar t krkoj prmbarimin kundr debitorit; 1.7. kushti i prcaktuar n dokumentin prmbarues nuk sht prmbushur, prve nse parashikohet ndryshe me ligj; 1.8. kredia sht shuar si rezultat i ndonj fakti t shfaqur n kohen kur debitori me nuk ka mundur t paraqes faktin e till gjat procedurs nga e cila ka derivuar vendimi, pas prmbylljes s nj ujdie gjyqsore ose nj ujdie administrative ose n ndonj mnyr tjetr; 1.9. realizimi i kredis sht shtyr, ndaluar, ndryshuar ose parandaluar n ndonj mnyr tjetr, n mnyr t prhershme ose pr nj periudhe t kufizuar kohore, si rezultat i ndonj ngjarje q ka ndodhur n kohen kur debitori m nuk mund ta bnte t njohur n procedur n t ciln sht nxjerr vendimi, respektivisht kredia sht shuar pas lidhjes s nj ujdie n Gjykat ose n organin administrativ; 1.10. krkesa nga dokumenti prmbarues sht e mbrojtur me ndonj statut t kufizimeve; 1.11. Gjykata q ka marr vendimin pr prmbarim nuk sht kompetente; 1.12. prmbaruesi q ka lshuar urdhrin pr prmbarim nuk sht kompetent.Afatet ligjore pr paraqitjen e prapsimit Prapsimi duhet ti paraqitet Gjykats brenda shtat (7) ditve pas pranimit t vendimit prmbarues ose urdhrit prmbarues.Prgjigjja lidhur me prapsimin :15 dit pals kundrshtare 3 dit pr deklarata 3 dit pr ofrimin e e deklaratave t palve Vendosja sipas prapsimit Gjykata mund t vendos lidhur me prapsimin jasht seancs gjyqsore. Prjashtimisht Gjykata mund t caktoj seanc publike nse vlerson se kjo sht e domosdoshme pr t kuptuar plotsisht validitetin e prapsimit. Gjykata do t njoftoj t gjitha palt pr dgjimin publik. Nse Gjykata vendos t mbaj seanc dgjimore publike, seanca dgjimore do t mbahet brenda pes (5) ditve, kur krkohet q prgjigjet ndaj prapsimit t pranohet nga Gjykata. Vendimi pr prapsim nxirret nga nj gjyqtar i vetm. Me vendim prapsimi mund t pranohet, refuzohet ose hidhet posht si i pa afatshm, si jo komplet dhe i palejuar.Prapesimi I personit te trete Nj person tjetr nga debitori q pretendon se ka t drejtn lidhur me objektin e prmbarimit q nuk sht n pajtim me prmbarimin e atij objekti mund ta paraqes prapsimin kundr prmbarimit, me krkes q prmbarimi pr objektin e prmbarimit t shpallet i palejueshm n pjesn me t ciln sht prfshir e drejta e tij. Prapsimi mund t paraqitet deri n prfundimin e procedurs prmbarimore. Prapsimi i paraqitur nga pala e tret nuk e pengon kryerjen e prmbarimit dhe realizimin e kredis s propozuesit t prmbarimit, prvese kur me kt ligj sht parashikuar ndryshe. Prapsimin e personit t tret Gjykata ia drgon propozuesit t prmbarimit dhe debitorit, me krkes q brenda afatit prej shtat (7) ditsh t deklarohen lidhur me t.Nse sendi shitet n ankand, blersi fiton t drejtn dhe at me mirbesim. N kt rast, i treti ka t drejt q t krkoj dmshprblim nga personi q ka shkaktuar kt shitje Prapsimi sht mjet i dyanshm Kreditori ka t drejt q brenda afatit prej 7 ditsh t deklarohet. Gjykata vendos vet lidhur me prapsimin ose e udhzon paln e konkluzion pr t paraqitur Padi prjashtimore Padia e till prjashtimore mund t paraqitet edhe kundr debitorit, i cili mohon t drejtn e t tretit Ankesa Ankesa kundr aktvendimit t organit prmbarues, neni 67 Pr shkak t refuzimit t propozimit pr prmbarim Gjykata e shkalls s dyt Palt kan t drejt ankese kundr vendimit mbi prapsimin. Ankesa kundr vendimit mbi prapsimin parashtrohet prmes Gjykats s shkalls s par pr Gjykatn e shkalls s dyt, n afat prej shtat (7) ditve nga dita e pranimit. Nj kopje e ankess u dorzohet pals kundrshtare dhe pjesmarrsve tjer t cilt mund t paraqesin prgjigje n ankes n afat prej tre (3) ditve. Pas pranimit t prgjigjes n ankes ose pas kalimit t afatit pr prgjigje, lnda s bashku me t gjitha shkresat tjera i drgohet Gjykats s shkalls s dyt n afat prej tre (3) ditsh. Lidhur me ankesn, Gjykata e shkalls s dyt do t vendos n afat prej pesmbdhjet (15) ditve. Ankesa kundr vendimit nuk e ndalon procedurn prmbarimore prve nse jan dhn garancit pr shumn e plot t kredis sipas nenit 78 t ktij ligji. N rast se debitori si pal ankuese sht i suksesshm n ankesn e tij dhe nse pasuria e tij sht prmbaruar n pajtim me vendimin prmbarimore, ai mund t krkoj kundr prmbarim sipas dispozitave t ktij ligji pr kundr prmbarimin.

Shtyerja e permbarimitNenet 60 64 te LPPShtyrja e prmbarimit sipas kreditorit Shtyrja e prmbarimit sipas debitorit Shtyrja e prmbarimit sipas personit t tret Shtyrja e prmbarimit sipas krkess s kreditorit Po qe se me ligj nuk sht parapar ndryshe, organi prmbarues mund t shtyj pjesrisht apo trsisht prmbarimin sipas krkess s kreditorit, por vetm n qoft se ende nuk ka filluar t zbatohet aktvendimi pr prmbarimin apo urdhri pr prmbarim. Po qe se n procedurn e prmbarimit marrin pjes m tepr kreditor e vetm ndonjri nga ta e krkon shtyrjen, ather organi prmbarues e shtyn prmbarimin vetm pr aq sa i prket kreditorit t till.Organi prmbarues vendos pr krkesn pr shtyrje me konkluzN qoft se debitori argumenton se zbatimi do t'i shkaktoj atij dm t pariparueshm, organi prmbarues plotsisht ose pjesrisht do t shtyj prmbarimin kur: 1. sht parashtruar ankes kundr dokumenti prmbarues dhe pala ankuese i demonstron Gjykats s shkalls s par se ka mundsi bindse pr t qen e suksesshme n ankes, apo 2. Gjykats i sht parashtruar krkesa pr t anuluar nj vendim t arbitrazhit n pajtim me Ligjin pr Arbitrazhin.Rastet: sht goditur vendimi prmbarimor Padia pr anulimin e aktgjykimit t arbitrazhit Nse sht paraqitur krkesa pr mbrojtjen e ligjshmris Nse debitori ka paraqitur prapsimin Nse debitori ka krkuar mnjanimin e parregullsive gjat procesit t ekzekutimit Me rndsi Rastet: jo numerus clausus .Shtyrja e prmbarimit n baz t krkess s pals s tretPersoni i tret mund t parashtroj krkes pr shtyrjen e prmbarimit nn kushtet e parapara me dispozitat e paragrafit 2. neni 61 t ktij ligji. Vendimi i organit prmbarues pr t shtyr prmbarimin ne baze t krkess s personit t tret do ti drgohet kreditorit dhe debitoritKoha pr t ciln shtyhet prmbarimi Organi prmbarues mund t shtyj prmbarimin n baz t nenit 61 dhe 62 t ktij ligji pr kohn t ciln e vlerson t arsyeshme duke i marr parasysh rrethanat e rastit konkret, por jo m gjat se gjasht (6) muaj, prve n rastet kur vlen paragrafi 3. i ktij neni. N qoft se me ligj sht parapar afati brenda t cilit mund t propozohet prmbarimi, ather shtyrja e tij nuk mund t bhet prtej afatit t till. Vazhdimi i procedurs s shtyr Prmbarimi i shtyr mund t rifilloj me krkes t pals q ka krkuar shtyrjen para skadimit t periudhs s shtyrjes. N ato raste, pala tjetr njoftohet pr rifillimin e procedurs prmbarimore prmes drgess standarde me post n adresn e fundit t regjistruar t asaj pale. Po qe se kreditori nuk e krkon vazhdimin e procedurs as pas pesmbdhjet (15) ditsh nga dita e skadimit t afatit pr t cilin sht shtyr prmbarimi, ather organi prmbarues do ta ndrpres procedurn e rastit t prmbarimit me vendimPezullimi I proceduresPrve nse parashihet ndryshe me kt ligj, prmbarimi pezullohet sipas detyrs zyrtare n kto rrethana: 1.kur debitori apo pasurit e tij nuk mund t gjenden pr qllime t njoftimit dhe sekuestrimit t pasuris brenda tre (3) muajve nga fillimi i rastit t prmbarimit, prkundr faktit se jan br s paku dy (2) tentime nga organin prmbarues q t gjej at person pr qllime t njoftimit apo sekuestrimit t pasuris; 2.kur sht tentuar nga organi prmbarues q t zbatohet prmbarimi i vendimit s paku dy (2) her pa arritur asnj rezult


Recommended