+ All Categories
Home > Documents > Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~°...

Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~°...

Date post: 14-Apr-2020
Category:
Upload: others
View: 9 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 48 /48
QÍÜ«∞„u =∞O„`« J=QÍǨÏ# =∂ã¨ì~ü áê~°fif‰õΩ=∂~ü ^èŒx+¨ª qâßYѨ@flO.
Transcript
Page 1: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

QÍÜ«∞ „u =∞O„`« J=QÍǨÏ#

=∂ãì~ü áê~°fif‰õΩ=∂~ü

^èŒx+¨ªqâßYѨ@flO.

Page 2: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

„Ѩ äŒ=∞ =Ú„ Œ : 2004 „Ѩ «∞Å∞ : 1,000kfifÜ«∞ =Ú„ Œ : 2008 „Ѩ «∞Å∞ : 2,000«$fÜ«∞ =Ú„ Œ : 2011 „Ѩ «∞Å∞ : 1,000

Jxfl ǨωõΩ¯Å∞ „QÆO äŒHõ~°Îq.

"≥Å : ~°∂II

=Ú„ Œ :ZˆHfiiÜ«∞<£ Ñ≤„O\˜OQ∑ ã¨∂¯ÖòqâßYѨ@flO – 530 016.G 0891-2747320, 9848075132.

„áêÑ≤Ιê÷#=Ú :[QÆ Œ∞æ~°∞ =∞Ok~°=Ú(k =~°Öò¤ \©K«~ü >ˇOѨÙÖò)'~å è•=∂ èŒ="£∞—, 14–38–2, =ÚÑ≤Ê_ç HÀÅh,qâßYѨ@flO – 530 002.á¶È<£ : 0891–2701531e-mail : [email protected]

Page 3: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

^èŒx+¨ª

'' èŒx+ª—— J#QÍ èŒ#ÑÓi « k=º"åÜ«Ú=Ù. èŒ#=∞#QÆk=º ã¨OѨ^Œ. Jk ˆH=Å=Ú _»|∞ƒHÍ^Œ∞. _»|∞ƒ`ÀãOÑ Œ#∞ H˘Å∞=ÖË=Ú, H˘#ÖË=Ú. ãOÑ Œ r=#"≥·Éèí==Ú#‰õΩ ã¨O|OkèOz#k. =∞# „â◊√ «∞ÅÖ’ Jyfl, "åÜ«Ú=Ù,WO„ Œ∞_»∞, |$ÇÏãÊu ~Ú`åºk k=º„Ñ[Å#∞ èŒ#=∞xi.P~°¬q*Ï˝#"Õ∞ x["≥∞ÿ# èŒ#=Ú. J\ì èŒ#=Ú#∞ ‰õÄ~°∞ÊKÕã≤ "åºÑ≤Î KÕÜ«Ú@‰õΩ '' èŒx+ª—— 1992Ö’ [xOz#k.

'' èŒx+ª——, _®II HõOÉèíOáê\ áê~°fif‰õΩ=∂~üQÍi "å‰õΩ¯#∞ã≤._ç., P_çÜ≥∂, g_çÜ≥∂ HͺÃã@¡ ~°∂Ѩ=ÚÖ’#∞, ѨÙãÎHõ=ÚÅ ~°∂Ѩ=ÚÖ’#∞ Éèí„ ŒÑ¨~°z 㨠åû 茉õΩÅ HõO Œ∞#\ìÜ«∞*Ï˝~°÷Hõ~°‡#∞ KÕѨ\˜ì#k.

''^èŒx+¨ª—— XHõ K«Hõ¯x „QÆO^ä•ÅÜ«∞=Ú#∞, ^蕺#=∞Ok~°=Ú#∞, 㨠Àæ+≤ªÔH· =Åã≤# "å`å=~°=Ú#∞ –''[QÆ Œ∞æ~°∞ =∞Ok~°=Ú——QÆ U~°Ê~°z, PãHÎ HõÅ"åiH蕺#=Ú, ™êfi 蕺ܫ∞=Ú <Õ~°∞ÊK«∞#flk.

Page 4: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

4

=∂ «$ Õâ◊=Ú "≥Ú ŒÅ∞QÍ L «Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜<£J"≥∞iHÍ =∞iÜ«Ú S~Àáê YO_»=ÚÅÖ’QÆÅ P 蕺u‡Hõl*Ï˝ã¨∞=ÙʼnõΩ „ѨKÀ^Œ#=Ú HõeyOK«∞K«∂, ÉèíH˜Î, *Ï˝#=Ú,"≥·~åQƺ=Ú, Ü≥∂QÍÉèϺã¨=Ú ~Ú`åºk q+¨Ü«∞=ÚÅÖ’É’^èŒ#Å∞ QÍqOK«∞K«∂, Ѩ~°=∞QÆ∞~°∞=ÙÅ =∂~åæ#∞Ü«∂Ü«ÚʼnõΩ "≥Å∞QÆ∞ ^•i K«∂Ñ≤OK«∞K«∞#fl ã¨`åû^èŒ<åã¨OѨuÎQÆÅ #=Ü«ÚQÆ Ü≥∂QÆ =∂~°æ Œi≈ _®Hõì~ü HõOÉèíOáê\˜áê~°fif‰õΩ=∂~üQÍ~°∞. "åi É’^èŒ#Å∞ ÖˇHõ¯‰õΩ q∞OzÜ«Ú#fl#∂, ѨÅ∞~°Hõ=ÚÖˇ·# q+¨Ü«∞, q*Ï˝# É’^èŒ#Å∞QÍ`≥eÜ«∞=K«∞Û#∞. Jq É’^èŒ#Å∞QÍ<Õ H͉õΩO_® x`«ºrq «=Ú# J#∞ã¨~°©Ü«∞"≥∞ÿ, PK«~°Ü≥∂Qƺ"≥∞ÿ, PK«iOK«∞"åiH˜ ã¨`«º^Œ~°≈#=Ú# ã¨`«fi~° Ѷ¨e`«=ÚÅ #OkOK«∞K«∞#fl=x `≥Å∞ѨÙ@ Juâ◊Ü≥∂H˜Î HÍ<Õ~°^Œ∞.

ã¨OHõÅ#Hõ~°Î : _®Hõì~ü HõOÉèíOáê\˜ áê~°fif‰õΩ=∂~ ü

Page 5: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

5

™êOѶ≤∞Hõ, Pi÷Hõ, P 蕺u‡Hõ, ™êO㨠$uHõ, HõàÏ~°OQÆ=ÚÅÖ’ "åi x~°O`«~° ¿ã=Å#∞ QÆ∞iÎOz, Q“~°qOz,PO„ èŒ qâ◊fiHõàÏ Ñ¨i+¨ ü ''_®Hõì~ü PѶπ Öˇ@~üû—— Ѩ\Ïì#OkOz,P^Œ~°≈=O`«"≥∞ÿ# "åi ¿ã=Å#∞ H˘xÜ«∂_ç#k.

Pi÷Hõ, ™êOѶ≤∞Hõ, ¿ã"å~°OQÆ=ÚÅÖ’ – =∂#"åo=∞#∞QÆ_»Ö’ ã¨∞Y=Ú, âßOu Ѩi=∞oOѨ*ËÜ«Ú ã¨∂„ «=ÚQÍP 蕺u‡Hõ « JÅ~åi#ѨÙÊ_Õ, •xH˜ ™êѶź «, ™ê~°÷Hõ «LO_»∞#x, ''=∂#= ¿ã=ÜÕ∞ =∂ èŒ=¿ã= —— J#∞ =∂@‰õΩã¨iÜ≥ÿ∞# J~°÷=Ú ~Ú^Õ#x N ‰õΩ=∂~üQÍ~°∞ «=∞ „Ѩ=~°Î#^•fi~å `≥eÜ«∞Ѩ~°K«∞K«∞<åfl~°∞.

N áê~°fif‰õΩ=∂~ü ÉÏ^茺`«QÆÅ QÆ$ǨÏã¨∞÷, ¿Ñ~°∞#flPi÷Hõ ã¨ÅǨ^•~°∞, q*Ï˝#=Ú#∞ qHõã≤OѨ*ËÜ«Ú QÆ∞~°∞=Ù,âßs~°Hõ–=∂#ã≤Hõ ~°∞QƇ «Å#∞ ˘ÅyOѨ*ËÜ«Ú "≥· Œ∞ºÅ∞,J<ÕHõ „QÆO äŒ=ÚÅ ã¨OHõÅ#Hõ~°Î, xQÆifi, x~°‡Å ǨÏ$ ŒÜ«ÚÅ∞.

Page 6: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

6

*Ï˝#=Ú U XHõ iH˜ K≥Ok#k HÍ ŒxÜ«Ú, *Ï˝#∞Å∞Ãã·`«=Ú JO^Œ~°∞#∂ *Ï˝#=Ú#ˆH K≥Ok# "å~°xÜ«¸,*Ï˝#"Õ∞ ã¨iÜ«∞QÆ∞ "åÇ≤ÏHõÅ <≥#∞flH˘x `«##∞ `å#∞„ѨHõ\˜OK«∞H˘#∞ K«∞O_»∞#xÜ«¸, JO^Œ∞KÕ x[=ÚQÍZ=fi~°∂ „QÆO^äŒHõ~°ÎÅ∞ HÍ*ÏÅ~°xÜ«¸, ã¨OHõÅ# Hõ~°ÎÖË#xÜ«Ú N ‰õΩ=∂~üQÍi Œ$_è»qâßfiã¨=Ú. qâı+¨ Ѩi*Ï˝#=ÚQÆÅ „ѨuÉèÏ=O`«∞ Öˇ·#ѨÊ\˜H˜ ™œjź=Ú`À ™ê=∂#∞ºÅq∞„`«`«fi=Ú #aèÅ+≤OK«∞ ã¨=∞=iÎ.

N áê~°fif‰õΩ=∂~üQÍi P^èŒfi~°º=Ú# ZxflÜ≥∂^è•i‡Hõ ã¨Oã¨÷Å∞ Õâ◊q^Õâ◊=ÚÅÖ’ Ѩ~°Ç≤Ï`«¿ã= QÍqOK«∞K«∞#flq. '' Ѩ~°Ç≤Ï`«=Ú Ñ¨~°=∞^èŒ~°‡—— =∞#∞ P~ÀºH˜Î "åirq`«=Ú#∞ #_çÑ≤OK«∞ K«∞#flk. ÉèíQÆ=^•ú º#=Ú,™êfi^蕺ܫ∞=Ú, Ѩ~°Ç≤Ï`«=ÚʼnõΩ „u^è•|^Œ∞úÅ∞QÍ ZO^Œ~ÀPã≤ΉõΩʼnõΩ "å~°∞ „ѨѨOK«=Ú# „ѨKÀ^Œ#=Ú QÍqOK«∞K«∞<åfl~°∞. Ѩ~°=∞QÆ∞~°∞ Ѩ~°OѨ~° "åi HÍ^Œ~°≈=Ú.

– èŒx+ª

Page 7: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

7

QÍÜ«∞„u

ÉèÏ~°fÜ«∞ ãO„Ñ^•Ü«∞=Ú# J<åkHÍÅ=ÚQÍP~åkèOÑ|_»∞K«∞#fl ≥·==Ú „|Çχ=Ú. Jkã «º=Ú, Ñ~°=Ú. Õx #∞O_ç „ÑHõ$u, K≥· «#º=Ú,â◊‰õΩÎÅ∞, r=ÙÅ∞, QÀà◊=ÚÅ∞ U~°Ê_»∞<À, P=¸Å « «Îfi=Ú <å~åkèOK«∞@‰õΩ =¸Åã∂„ «=Ú.^•xx |∞∞+µÅ∞ 'QÍÜ«∞„u— Jx Ñ≤Åzi. "≥∂Hõ∆=Ú#∞HÀ~°∞"å~°∞, „|Çχ=Ú#ÔH· P~å@Ñ_»∞ "å~°∞Ñ~°=Ú<Õ è•ºxO «∞~°∞.

''ã¨`«ºO Ѩ~°O nè=∞Ç≤Ï—— (ã¨`«º=Ú, Ѩ~°=ÚJ~Ú# ^•xx "Õ∞=Ú ^蕺xO`«∞=Ú J#∞#k

Page 8: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

8

4–8–2004,qâßYѨ@flO – èŒx+ª

QÍÜ«∞„u =¸Åã¨∂„`«=Ú). nx<Õ qâßfiq∞„`«=∞ÇÏi¬ QÍÜ«∞„f =∞Ç=∞O„ «=ÚQÍ Œi≈Ozi.Uk ã$+≤ìHx, =∞#‰õΩ#∞, ã~°fi=Ú#‰õΩ#∞ „¿Ñ~°HõeyOK«∞K«∞#fl^À, Uk "≥Å∞QÆ∞ʼnõΩ =¸Å"≥∂^•xx =∂ |∞kú „ÑKÀ Œ#=Ú#ÔH· 蕺xOK«∞K«∞<åfl=∞x QÍÜ«∞„u =∞O„`å~°÷=Ú. Wk ≥Å∞ã∞H˘x J~°÷=O`«=ÚQÆ QÍÜ«∞„u =∞O„`«QÍ#=Ú, ^蕺#=ÚQÍqO «∞~°x =∂ãì~ü áê~°fif‰õΩ=∂~üQÍ~°∞ QÍÜ«∞„f=∞Ç =∞O„ «=Ú#∞ QÆ∂iÛ «=∞ ≥·# â‹·eÖ’ ~ÚzÛ#„Ñ=K«#=Ú#∞ l*Ïã∞=ÙʼnõΩ JOkOK«∞K«∞<åfl=Ú.

Page 9: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

9

QÍÜ«∞„u =∞O„`« J=QÍǨÏ#

[QÆ Œ∞æ~°∞Ñ‘~î°=Ú #O Œ∞ „áê„Ñ Œ"≥∞ÿ#

q+Ü«∞=ÚÅ∞ Ô~O_»∞ L#flq. "≥Ú Œ\k N QÆ∞~°∞

„áê~°÷#, Ô~O_»=k QÍÜ«∞„u =∞O„`«=Ú

蕺#=Ú KÕÜ«Ú@ (|$O ŒQÍ#=Ú). Wq

Ô~O_»∂ „â◊ •úÉèí‰õΩÎÅ`À ~ÀE x~°fiiÎOK«∞H˘<Õ

"åiH˜, ã¨~°fi q èŒ=ÚÅ Jaè=$kú =ÙO@∞Ok.

JÖÏ x~°fiiÎã¨∞Î#fl@∞¡ #\˜OKÕ"åiH˜ Jaè=$kú

LO_» Œ∞.

=∂ãì~ü W.ÔH. QÍ~°∞ =∞#‰õΩ QÆ∞~°∞~°∂Ñ=ÚQÍ

Page 10: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

10

QÍÜ«∞„ux ~ÚzÛ#"å~°∞. "å~°∞ QÍÜ«∞„ux

Œ~°≈#=Ú KÕã≤#"å~°∞. "åi =ÚY=Ú #∞O_ç

QÍÜ«∞„ux qx, =∞#O JO Œ∞H˘x, =$kú

KÕã∞H˘#@O J<Õk =∞# Hõ~°Î=ºO. D QÍÜ«∞„u

q=~°O =ÚYº=ÚQÍ Ñ≤Å¡Å HÀã=Ú "≥Ú ŒÅ∞

ÃÑ@ì@O [iyOk.

ÉèÏ~°fÜ«ÚÖ·Ü«ÚO_ç, ÉèÏ~° « Õâ◊OÖ’ ÑÙ\˜ì

QÍÜ«∞„u ≥eÜ«∞x"å~°∞ Ѩâ◊√„áêÜ«ÚÅ∞.

Z=~°∞ QÍÜ«∞„ux =¸_»∞ ~°HÍÅ∞QÍ, „â◊ •ú

Éèí‰õΩÎÅ`À QÍ#O KÕã≤, ^蕺#O KÕã≤, [ÑO

KÕ™êÎ~À, "åiH |∞∞+µÅ∞ ~ÚzÛ# =∂~°æ=Ú

##∞ã¨iOz, |∞kú „ѨKÀ Œ#O [~°∞QÆ∞ «∞Ok.

Page 11: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

11

|∞∞+≤ "å‰õΩ¯ ã «º"≥∞ÿ#k. •xx J#∞ãiOz#

"åiH «ÑÊ •x qÅ∞= W «~°∞ʼnõΩ ≥eÜ«∞ Œ∞.

QÍÜ«∞„u =∞O„ «=ÚHõ#fl L «Î"≥∂ «Î=∞"≥∞ÿ#

=∞O„ «=Ú ÖË Œ∞. QÍÜ«∞„u =∂ «HõO> q∞Oz#

Hõ~°∞Ï =∞Ü«∞=¸iÎ, *Ï#„Ñ^• « ÖË Œ∞. =∞#‰õΩ

K« Œ∞=Ù, |ÅO ÃÑ~°QÍ Å<åfl, =∞#Ö’ Õ[ã¨∞û

=zÛ =∞#O PHõ~°¬©Ü«∞OQÍ =ÙO_®Å<åfl,

=∞#Ö’ J=QÍÇÏ# KÕã∞H˘#QÆeQ â◊HÎ, "Õ∞ èŒã∞û

ÃÑ~°QÍÅ<åfl, =∞#‰õΩ *Ï<åxfl, |ÖÏxfl, nHõ∆#∞,

P~ÀQƺ=Ú#∞, ã=∞ãÎ=Ú#∞ ~ÚKÕÛk QÍÜ«∞„u.

J@∞=O\ QÍÜ«∞„ux =∂ãì~°∞QÍ~°∞ =∞#‰õΩ

JOkOKå~°∞. D =∞O„ «[ÑO K≥Ü«∞º@O =Å#

Page 12: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

12

=∞#Ö’ F[ã¨∞û ÃÑiy =∂\=∂\H [|∞ƒÅ∞

~å=Ù. QÆ∞~°∞ =ÚY=ÚQÍ ÉèíH΄â◊ ŒúÅ`À QÍÜ«∞„u

[Ñ≤¿ãÎ •xH˘Hõ Ѷe «=Ú LO@∞Ok. ÖËHõáÈ Õ

=∂ãì~ü W.ÔH.QÍi J#∞Ü«∂Ü«ÚÅ=∞x K≥ѨC

HÀ=@=Ú q∞QÆ∞Å∞`«∞Ok. =∞# #∞O_ç U

HÍ~°º„Hõ=∂Å∞ [~°∞QÆ=Ù. =∞#‰õΩ =∞#=Ú

L ŒúiOK«∞HÀÖË=Ú, Ñk=∞Okx JãÖË L ŒúiOK«

ÖË=Ú. =∂ãì~°∞QÍ~°∞ WzÛ# QÍÜ«∞„ux [QÆ Œ∞æ~°∞

Ñ‘~î°=ÚÖ’ U^À HÍHõ åmÜ«∞OQÍ K≥ѨCH˘O>Ë

KåÅ Œ∞. XHõ Ѩ Œúu „ѨHÍ~°=Ú KÕã¨∞HÀ"åe.

"Õ Œ ÑO_ç «∞Å∞ K≥ÑCH˘<Õ q èŒOQÍHÍHõ <å ≥·#

ÉèÏ+¨Ö’ <Õ#∞ q=iã¨∞Î<åfl#∞.

Page 13: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

13

=∞#Ö’ =Ù#fl QÍÜ«∞„ux K«∂ã∂Î<Õ, •xx

蕺#=Ú KÕã∂Î<Õ, =∞#=Ú QÍ#=Ú KÕÜ«∂e.

=∞#=Ú QÍÜ«∞„ux ZO`« QÍ#OKÕ¿ãÎ Jk

=∞#Å#∞ JO « ~°H∆ã∞ÎOk. Jxfl =∞O„ «=ÚʼnõΩ

=¸Å=Ú QÍÜ«∞„u, JO Œ∞KÕ « QÍ#=Ú KÕã∞Î#fl

H˘Ån ~°H˜∆OKÕk QÍÜ«∞„u. QÍ#O KÕÜ«∞@O

JO>Ë ZÅ∞ÔQuÎ ÉÏQÍ QÍ#O KÕÜ«∂e. WÖÏ

KÕÜ«∞@O =Å# â◊s~°=Ú Ö’ÑÅQÆÅ „QÆO äŒ∞Å∞

L ÕÎ[=Ú K≥O Œ∞`å~Ú. nx=Å# â◊s~°

^•~°∞_軺=Ú ÃÑ~°∞QÆ∞ «∞Ok. QÍÜ«∞„ux ÉÏQÍ

áê_®e, q<åe. ÖËHõáÈ Õ ÖÏÉèí=Ú LO_» Œ∞.

=∞#ã∞û xÅz QÍ#=Ú K≥Ü«∂ºe. JO>Ë •x

Page 14: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

14

J~°÷O ≥Å∞ã∞H˘x JÑC_»∞ QÍ#=Ú K≥Ü«∂ºe.

JÖÏ KÕÜ«∞@O=Å¡ "≥Ú Œ@ ~°Hõ∆, Ô~O_»∞ =∞#

≥eqx Ñ Œ#∞ ÃÑ@∞ì@ [~°∞QÆ∞ «∞Ok. ''kèÜ≥∂

Ü≥∂ #ó „ѨKÀ ŒÜ«∂ ü —— (=∂ |∞ Œ∞úÅ∞

„ÑKÀ Œ#=Ú KÕÜ«ÚQÍHõ! Jx J~°÷=Ú.) JÑC_»∞

=∞#‰õΩ ZÑC_≥ÑC_»∞ Uq∞ KÕã∞HÀ"åÖ’, ZÖÏ

KÕã¨∞ HÀ"åÖ’ Z=fi~°∂ K≥ѨÊ#Hõ¯~°ÖËx ã≤÷u

=ã¨∞ÎOk. =∞# |∞kúH Jhfl ≥Å∞™êÎ~Ú. ^•x

„ÑHÍ~°O KÕã∞H˘x áÈ=K«∞Û#∞. U Hõ~°Î=º=Ú<≥·<å

ZÖÏ x~°fiiÎOKåÖ’ K«Hõ¯QÍ =∞#‰õΩ `≥eÜ«∞

*ËÜ«Ú â◊HÎ QÍÜ«∞„u. XHõ\˜ ~°Hõ∆ Wã¨∞ÎOk.

Ô~O_»∞, J=∞‡"å~°∞ ÖË • QÆ∞~°∞=Ù =∞#

Page 15: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

15

=∂~°æ=Ú#∞ ã¨∞QÆ=∞=Ú KÕã≤ Hõ~°Î=º x~°fiǨÏ

ã¨∞QÆ=∞=Ú KÕ™êÎ~°∞. |∞kú ZÖÏ „ѨKÀ Œ#

KÕã¨∞ÎOk JO>Ë \ÏiÛÖ·@∞ "Õ¿ãÎ P "≥Å∞QÆ∞Ö’

=∞#H •i ZÖÏ HõxÑ≤ã∞ÎO^À JÖÏQÆ „ÑÜ«∂O

™êQÆ∞ «∞Ok QÍÜ«∞„u "≥Å∞QÆ∞Ö’.

=∞#Ö’ á¶êÅÉèÏQÆ=Ú#, ÉÁ@∞ì ÃÑ@∞ìH˘<Õ

KÀ@∞H H˘OK≥=Ú ÃÑ· ÉèÏQÆ=Ú# QÍÜ«∞„u "≥Å∞QÆ∞

=ÙO@∞Ok. JHõ _ç #∞O_ç =∞#‰õΩ =∂~°æ

Œ~°≈Hõ «fiO =Ç≤Ïã¨∞ÎOk. ~°Hõ∆ ~Úã¨∞ÎOk.

qѨs «"≥∞ÿ# J=QÍǨÏ# =ã¨∞ÎOk. ã¨$+≤ìÖ’

JxflO\˜QÆ∂iÛ, ≥·==Ú QÆ∂iÛ, =∞Oz „QÆO äŒ

=ÚÅ QÆ∂iÛ J=QÍǨÏ# =∞#H˜ ~Úã¨∞ÎOk.

Page 16: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

16

WO « HõO>ˇ =∞#H˜ HÍ=eûOk U=ÚOk? Wk

|∞∞+¨µÅ∞ ™êkèOz ÃÑ\Ïì~°∞. =∞#H˜ WKåÛ~°∞.

QÍÜ«∞„ux =∞#H˜ JOkOz#"å~°∞ qâßfiq∞„ «

=∞ǨÏi¬, HÍ|\ì QÍÜ«∞„u =∞O„ «=Ú KÕ¿ã

=ÚO Œ∞ =∞#=Ú |∞∞+µÅ#∞, QÍÜ«∞„ux «ÅK«∞

H˘x =∞O„ «=Ú K≥Ü«∂ºe.

QÆ∞~°∞„~°ƒÇ¨‡ QÆ∞~°∞ifi+¨µ‚ó QÆ∞~°∞ˆ~Ì"À =∞¿ÇÏâ◊fi~°ó IQÆ∞~°∞™êûH∆Í «Ê~°O„|Ǩχ «Ãã·‡ NQÆ∞~°"Õ #=∞ó II

J<Õ â’¡Hõ=Ú K≥ѨCH˘x QÍÜ«∞„ux ѨiîOKåe.

U =∞O„ «=Ú KÕã≤<å, =ÚO Œ∞ QÆ∞~°∞=∞O„ «=Ú

KÕÜ«∂e. ZO Œ∞HõO>Ë ã¨HõÅ =∞O„ «=ÚÅ∞

QÆ∞~°∞=Ù#O Œ∞ ã≤kú á⁄Ok LO\Ï~Ú. Hõ#∞Hõ

Page 17: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

17

PÜ«∞# ^•fi~å =∞#=Ú =∞O„ «=Ú è•º#=Ú

KÕ¿ãÎ ã≤kúã¨∞ÎOk.

QÍÜ«∞„u JO>Ë QÍ#=Ú KÕ¿ãk. Wk =¸_»∞

q è•Å∞QÍ Ñ¨xKÕã¨∞ÎOk 1. ã≤kúOKÕk, 2.

~°H∆OKÕk, 3. P «‡ Œ~°≈#O KÕ~ÚOKÕk. „Ѩu

"åà◊§Ö’ '<Õ#∞— JO>Ë Uq∞\’ ≥e¿Ñk, ÑiÑÓ~°‚

*Ï<åxfl ~ÚKÕÛk. |∞∞+µÅ∞ QÍÜ«∞„ux Œi≈Oz

=∞#H˜ WKåÛ~°∞ Hõ#∞Hõ QÍÜ«∞„ux P~å èŒ# KÕ¿ã

„Hõ=∞=Ú L#flk.

QÍÜ«∞„u J=∞‡"å~å? JÜ«∞º"å~å? J<Õ

„Ñâ◊flʼnõΩ ã=∂ è•#OQÍ QÍÜ«∞„ux XHõ "≥Å∞QÆ∞

J<åfl~°∞. D "≥Å∞QÆ∞ ¢ã‘Î =¸~åÎ? ÖËHõ ÑÙ~°∞+µ_®?

Page 18: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

18

¢ã‘Î J#QÍ "≥eyOKÕ •xH "≥#∞Hõ XHõ\ =ÙO_ç

^•x #∞O_ç "≥Å∞QÆ∞ =zÛOk HÍ|\ì ¢ã‘Î

JO\Ï~°∞ H˘O Œ~°∞. P "≥Å∞QÆ∞Ö’ #∞O_Õ JO`å

=zÛOk Hõ#∞Hõ ÑÙ~°∞+µ_»∞ JO\Ï~°∞ H˘O Œ~°∞.

=∞#=Ú D ¢ã‘Î – ѨÙ~°∞+¨ « «Î fi=ÚÅ QÆ∂iÛ

PÖ’zOK« #Hõ¯~°ÖË^Œ∞. á¶êÅÉèÏQÆ=Ú#

"≥Å∞QÆ∞#∞ ÉÏQÆ∞QÍ è•º#=Ú K≥Ü«∞ºO_ç.

~°∂Ñ=ÚÅ∞ 蕺#=Ú KÕÜ«∞= Œ∞Ì. „Éèí∂=∞ 茺OÖ’

Ö’ÑÅ "≥Å∞QÆ∞ "≥ÅQÍe. •xx QÆ∂iÛ è•º#=Ú

KÕÜ«∞O_ç. |Ü«∞@ =∞#=Ú U ѨÓ[ KÕã≤<å

nÑO "≥ey™êÎ=Ú, Jk D Ö’Ñe "≥Å∞QÆ∞#‰õΩ

ãOH «=Ú. nÑ=Ú "≥eyOK«@O Õ=Ù_»∞HÀãO

Page 19: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

19

HÍ^Œ∞. nѨ=Ú "≥eyOKÕ@ѨC_»∞, =∞#Ö’

nÑ=Ú "≥ÅQÍe. <åÖ’ nÑ=Ú "≥eyOK«∞ Jx

K≥ѨÊ@"Õ∞ nѨO ÃÑ@ì_»=ÚÖ’ JO «~å~°÷=Ú.

nÑ=Ú "≥eyOK«#ÑC_»∞, Hõ#Ñ_»x "≥Å∞QÆ∞QÍ

=ÙO_ç "≥eyOK«QÍ<Õ Hõ#Ѩ_Õ "≥Å∞QÆ∞QÍ

J~Ú#k. =∞#Ö’ Hõ#Ñ_»x "≥Å∞QÆ∞, HõxÊOKÕ

"≥Å∞QÆ∞QÍ «Ü«∂~°∞ HÍ"åe. (L^•II ZÅ¢Hìã≤\©

Hõ#|_»x "≥Å∞QÆ∞, Ö·\ò HõxÊOKÕ "≥Å∞QÆ∞, |Å∞ƒ

=¸_»= <Õ„ «O.) D HõxÊOKÕ "≥Å∞ˆQ =∞#Ö’

=¸_»= <Õ„ «O (|∞∞+¨µÅ‰õΩ, t=Ù#‰õΩ D

=¸_»= <Õ„ «O LOk JO\Ï~°∞). Hõ#Ѩ_»x

"≥Å∞QÆ∞ "≥Å∞QÆ∞ÅH, Õ=`å=¸~°∞ÎʼnõΩ =¸Å=Ú

Page 20: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

20

JO\Ï~°∞. HõÔ~O\ò =Å# |Å∞ƒ "≥Å∞QÆ∞`ÀOk.

ã∂~°∞º_»∞ =∞#‰õΩ ZO`À "≥Å∞QÆ∞ ~Úã∞Î<åfl_»∞.

HÍx D "≥Å∞QÆ∞, PÜ«∞#k HÍ Œ∞. ã¨∂~°∞ºxH˜

"≥Å∞QÆ∞xKÕÛ PÜ«∞# XHõ_»∞<åfl_»∞. P "≥Å∞ˆQ

'ã¨q «$—. PÜ«∞#H˜ "≥Å∞QÆ∞ WKÕÛ"å_»∞

'Pk «∞º_»∞—. D "≥Å∞QÆ∞ Hõ#|_» Œ∞. nx #∞O_ç

XHõ "≥Å∞QÆ∞ =zÛ, ^•#∞flO_ç =∞~˘Hõ "≥Å∞QÆ∞

=zÛ# ^•xx ã¨∂~°∞º_»∞QÍ Ñ≤Å∞ã¨∞Î<åfl=Ú.

Wxfl "≥Å∞QÆ∞ÅH =¸Å=Ú XHõ "≥Å∞QÆ∞ =Ù#flk,

^•xx QÍÜ«∞„u =∞O„ «=ÚÖ’ 'Éèí~Àæ Õ=Ù_»∞—

J<åfl~°∞ ( Õ=ó J㺠Éèí~°æó). =∞#H HõxÑ≤OKÕq,

HõxÑ≤OK«xq Z<Àfl "≥Å∞QÆ∞Å∞QÍ #Hõ∆„ «=ÚÅ∞,

Page 21: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

21

ÑO„_≥O_»∞QÆ∞~°∞ ã∂~°∞ºÅ∞ L<åfl~°∞. D "≥Å∞QÆ∞

ÅxflO\H XHõ HO„ Œ=Ú =Ù#flk. •xx ãq «$

ˆHO„ Œ=Ú JO\Ï~°∞. WÖÏO\˜ ã¨q «$ ˆHO„ Œ

=ÚÅ∞ Z<Àfl LO\Ï~Ú. Jq JÖÏ "≥Å∞QÆ∞ «∂

=ÙO\Ï~Ú. D "≥Å∞QÆ∞Å#∞ 'Éèí~°∞æÅ∞— JO\Ï~°∞

(Wq |Å∞ƒÅ =O\˜q). D "≥Å∞QÆ∞Å∞ H˘xfl

`ÀHõ K«∞Hõ Å∞QÍ, H˘xfl ã¨∂~°ºQÀà◊=ÚÅ∞QÍ

"≥Å∞QÆ∞ «∞O\Ï~Ú. Wxfl ã¨∂~°ºQÀàÏʼnõΩ

ˆHO„^Œ=ÚQÍ =¸Å"≥∞ÿ#k XHõ@∞Ok. Jk

"≥ÅQÆ Œ∞. PÜ«∞xfl Õ=Ù_»∞ JO\Ï~°∞. Jk

Hõ#|_»‰õΩO_®, JxflO\˜h "≥eyOKÕ â◊H˜ÎQÍ

=ÙO@∞Ok. JÖψQ =∞#Ö’ ~Úxfl HO„^•Å#∞

Page 22: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

22

"≥eyOKÕ =¸Å=Ú Z=~°∞<åfl~À PÜ«∞#<Õ

蕺xã¨∂Î L<åfl=Ú. ('nè=∞Ç≤Ï, kèÜ≥∂ Ü≥∂

#ó „ѨKÀ ŒÜ«∂ ü — Jx J~°÷=Ú.)

"≥Ú «ÎO ã$+≤ìÖ’ #Hõ∆„`åÅ#∞, ã∂~°∞ºà◊§#∞,

Jxfl "≥Å∞QÆ∞Å#∞ "≥eyOz, ~°H∆Oz, #_çÑ≤ã∞Î#fl

"≥Å∞QÆ∞ XHõ\˜ =ÙOk, Jk P_» – =∞QÆ HÍ Œ∞

JO@∞<åfl=Ú. HõxÑ≤OK«x "≥Å∞QÆ∞QÍ =ÙO_ç,

HõxÑ≤OKÕ "≥Å∞QÆ∞Å#∞ "≥eyOKÕ â◊H˜Îx

Pk «∞ºÅ∞ JO@∞<åfl~°∞. (ZÅ¢Hìã≤\© "≥Å∞QÆ∞

HõxÑ≤OK«‰õΩO_® ã¨=∞ãÎ q Œ∞º ü ѨiHõ~åÅ#∞

"≥Å∞yã∞Î#fl@∞¡QÍ, J=ºHõÎ"≥∞ÿ# "≥Å∞QÆ∞#∞, =∞#

#_ç<≥uÎ#=Ù#fl •xx 蕺xã¨∞Î<åfl=Ú, •xx

Page 23: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

23

ãÇÏ„™ê~°=Ú JO@∞<åfl~°∞. =∞#=Ú Ñ≤e¿ãÎ P

â◊HÎ =ã¨∞ÎOk. Ñ≤Å=HõáÈ Õ JÖÏ =ÙO@∞Ok.

"≥Å∞QÆ∞ʼnõΩ =¸Å"≥∞ÿ# Éèí~Àæ Õ=Ùx 蕺#=Ú

KÕã∞Î<åfl=Ú. (q^•º~°∞÷Å∞ J#QÍ begging for

education. Ji÷OKÕ "åà◊§H q Œº, „áêi÷OKÕ

"åà◊§H˜ "≥Å∞QÆ∞ =ã¨∞ÎOk.)

''Éèí~Àæ Õ=㺠nè=∞Ç≤Ï—— ã$+≤ìÖ’ "≥Å∞QÆ∞Å#∞

"≥eyOKÕ Õ=Ù_»∞ =Ù<åfl_»∞, "åxx Ñ≤Å∞™êÎ#∞

Jx J~°÷O. ''Éèí~Àæ Õ=㨺——-''Éèí~°æó J㨺 Õ=ó——

Jx =∂ãì~°∞QÍ~°∞ q=~° ~ÚKåÛ~°∞. D

"≥Å∞QÆ∞ «∞#fl "å~°O ŒiH˜ Õ=Ù_»∞. PÜ«∞#‰õΩ

~°∂Ѩ=Ú ÖË Œ∞. Jxfl ~°∂Ѩ=ÚÅ∞ PÜ«∞#"Õ.

Page 24: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

24

qq^èŒ"≥∞ÿ# ~°OQÆ∞Å∞ PÜ«∞#‰õΩ ÖË=Ù.

JxflO\Ö’ #∞O_ç PÜ«∞# "≥Å∞QÆ∞`å_»∞ HÍ|\˜ì

Jhfl ~°OQÆ∞Å∞QÍ =ÙO\Ï~Ú. Jxfl â◊|Ì=Ú

Å∞QÍ, ~°∂Ѩ=ÚÅ∞QÍ Éèí~Àæ Õ=Ù_»∞ ky~å=@O

QÍÜ«∞„u Ü≥ÚHõ =ÚYº L ÕÌâ◊º=Ú. PÜ«∞#

=∂#=ÙÅ t~°ã¨∞ûÖ’ LO\Ï_»x ÉèÏ=# KÕã¨∞

HÀ"åe.

''`«`«ûq`«∞ ~°fiˆ~ºO—— ´ PÜ«∞# ^•fi~å

"≥ey# "≥Å∞QÆ∞, =∞#Ö’ á¶êÅÉèÏQÆOÖ’

LO@∞Ok. =∞#=Ú „áê~°÷# KÕã¨∞Î#flѨC_»∞ ÃÑ·

#∞#fl "≥Å∞QÆ∞ á¶êÅÉèÏQÆ=Ú Ö’xH˜ ky=K«∞Û

K«∞#fl@∞¡ ÉèÏ=# K≥Ü«∂ºe. ''kèÜ«∞ó Ü≥∂#ó

Page 25: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

25

„ѨKÀ^ŒÜ«∂`ü —— 'kèÜ«∞ó—´|∞ Œ∞úÅ∞† 'Ü≥∂#ó—

=∂ |∞ Œ∞úÅ∞† '„ѨKÀ^ŒÜ«∂`ü — ´ „ѨKÀ Œ#=Ú

HÍ"åe. Z=i |∞kú "åik, XH˘¯Hõ ik XH˘¯Hõ

ÖÏQÆ ÑxKÕã∞ÎOk. ã∂~Àº ŒÜ«∂xH =ÚO Õ D

"≥Å∞QÆ∞ =ã∞ÎOk. Hõ#∞Hõ ãiÜ≥ÿ∞# |∞kú=∞O «∞Å∞

P ã=∞Ü«∂xH «Ü«∂~°∞QÍ =ÙO_ç, P "≥Å∞QÆ∞#∞

„áêi÷™êÎ~°∞. P |∞kú =∞#H˜ HõeyOK«=∞x

QÍÜ«∞„ux „áêi÷OKåe. =∞#=Ú ÉÁ@∞ì ÃÑ@∞ì

H˘<Õ á¶êÅÉèÏQÆ=Ú#‰õΩ H˘kÌQÍ ÃÑ·# =ÙO@∞Ok

|∞kú. D |∞kú =∞#=ÚQÍ LO_ç ^•xÃÑ·#

ãq «, •xÃÑ· Éèí~Àæ Õ=Ù_»∞ LO\Ï~°∞. Éèí~Àæ Õ=Ùx

P"åǨÏ# KÕã≤, P~åkèOz D ã¨q « J<Õ

Page 26: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

26

"≥Å∞QÆ∞x =ˆ~ºO Jx J_»∞QÆ∞`å=Ú.

'=ˆ~ºO— JO>Ë ##∞fl P=Ç≤ÏOK«∞ Jx. (XHõ

|Å∞ƒ "≥ey Õ ZO « "≥Å∞QÆ∞O@∞Ok?) JÖÏQ

=∞#Ö’ |Å∞ƒ "≥ey#KÀ Wk=~°‰õΩ HõxÑ≤OK«x

q+¨Ü«∞=ÚÅ∞ ‰õÄ_® HõxÑ≤OK«@O "≥Ú ŒÅ∞

ÃÑ_» å~Ú. =∞#O ŒiÖ’ ZO`À Hõ#Ñ_»x pHõ\˜

=Ù#flk, Jk =∞#‰õΩ "≥Å∞QÆ∞QÍ =∂~åe. JO>Ë

D |Å∞ƒ "≥ÅQÍe. J#QÍ P "≥Å∞QÆ∞ =∞#Å#∞

=iOKåe. =∞#efl J#∞„QÆÇ≤ÏOKåe. 'ã¨q «$ó

=~ºO— JO>Ë "≥Å∞QÆ∞ ##∞fl ÑiÑÓ~°‚=ÚQÍ

=iOKåe. JѨC_»∞ =∞#Ö’ "≥Å∞QÆ∞ "≥ey,

Jk #∞ Œ∞~°∞ g∞ Œ#∞O_ç á¶êÅÉèÏQÆ=ÚÖ’xH˜

Page 27: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

27

=zÛ "≥ey Õ =∞#H "≥Ú «ÎO "≥Å∞QÆ∞ =ã∞ÎOk.

JÑC_»∞ 'UHõãO ä•„QÍÇïÅ∞— J=Ù`å~°∞. "åiH

XHõ ™êi K≥Ñ≤ Õ KåÅ∞, ÃÑ·#∞#fl |Å∞ƒ "≥ey,

^•x "≥Å∞QÆ∞ =∞# |∞kúÃÑ·Ñ_ç, =∞#O ZO Œ∞‰õΩ

[x‡OKå=Ú? Uq∞ K≥Ü«∂ºe? J<Õ q+¨Ü«∂

Åhfl ≥Å∞™êÎ~Ú. Jhfl ≥Å∞ã∞‰õΩ<ÕO Œ∞‰õΩ =∞#Ö’

ã≤fiKüx, |Å∞ƒx «Ü«∂~°∞ KÕã≤ ÃÑ\Ïì~°∞† =∞#"Õ∞

ã≤fiKü "Õã¨∞HÀ"åe, ã≤fiKü "Õ¿ãÎ |Å∞ƒ "≥Å∞QÆ∞

«∞Ok.

Éèí~Àæ Õ=Ùx P~åkèã∞Î<åfl=Ú HÍ|\˜ì ' ãq «$ó

=ˆ~ºO— J#QÍ P "≥Å∞QÆ∞ <åÖ’ "åºÑ≤OK«∞

QÍHõ! Jx 蕺#=Ú KÕÜ«∞@=Ú =Å# ã≤fiKü

Page 28: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

28

"Õ¿ãÎ, ãq «$ J<Õ â◊HÎ =∞#Ö’ HÍe „"Õà◊§=~°‰õÄ

"åºÑ¨# K≥O Œ∞ «∞Ok. WÖÏ ~ÀE "≥Å∞QÆ∞

=∞#Ö’ „Ѩ"Õt¿ãÎ, =∞#Ö’ Hõà◊, HÍOu, ~°OQÆ∞

=ã∞ÎOk. Ö’Ñe #∞O_ç =ã∞Î#fl "≥Å∞QÆ∞ Hõ#∞Hõ

Jk =∞# Ö’#∞O_ç „Ñãiã∞ÎOk. (L^•II =∂ãì~ü

W.ÔH. QÍ~°∞ «ÅO\˜ áÈã¨∞H˘x É·@H˜ =ã¨∞Î

#flÑC_»∞ K«∂¿ãÎ JO Œih ZO`À PHõi¬OKÕ"å~°∞.

J Õ Ö’Ñ¨e "≥Å∞QÆ∞. qѨs`«"≥∞ÿ# PHõ~°¬

LO@∞Ok.) 'kèÜ≥∂ Ü≥∂ #ó „ѨKÀ^ŒÜ«∂`ü —

JO>Ë <å Ü≥ÚHõ |∞kúx, =∂ JO Œi |∞ Œ∞ú

Å#∞ „ÑKÀ Œ#O KÕÜ«Ú QÍHõ Jx HÀ~°∞ «∞<åfl=Ú.

JO Œ∞=Å# =∂ãì~°∞QÍ~°∞, „¿ÑÜ«∞~°∞#∞

Page 29: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

29

JO Œ~°O HõÅã≤KÕ •Ì=Ú J<Õ"å~°∞. XHõ WO\’¡

JO^Œ~°=Ú Hõeã≤ „¿ÑÜ«∞~°∞ KÕÜ«∞x Ñiã≤÷u

=∞#k. JÖÏ KÕ¿ãÎ =∞# |∞ Œ∞úÅ∞ „ÑKÀ Œ#=Ú

K≥Ok u~°∞QÆ∞ÖËx rq «=ÚÅ∞ U~°Ê_» å~Ú.

=∞#Ö’ |∞kú „ѨKÀ Œ#"≥∞ÿ Õ Ñ¨ •~°÷=Ú, â◊HÎ,

„Ñ[Å#∞ HõÅ∞ÑÙ «∞Ok QÍÜ«∞„u. HÍ=Ù# ''FO,

Éèí∂~°∞ƒù=ó, ã¨∞=ó—— (Matter - Force -

Consciousness). nxx „ÑKÀ Œ#=Ú KÕ¿ãk

ã¨q «$ Õ= «, nxx #_çÑ≤OKÕk Éèí~Àæ Õ= «.

HÍ=Ù# D =∞O„ «=Ú KÕã∞H˘#\ÏxH =∞#O

UO K≥Ü«∂ºe?

''Éèí∂~°∞ƒù= ã¨∞û=ó I « ü ã¨q «∞~°fi ˆ~ºO

Page 30: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

30

Éèí~Àæ Õ=㨺, nè=∞Ç≤Ï I kèÜ≥∂ó, Ü≥∂#ó, „ѨKÀ

ŒÜ«∂ ü II—— WÖÏ KÕ¿ãÎ ã¨$+≤ìH˜ ≥·="≥∞ÿ#

Éèí~Àæ Õ=Ù_»∞ "≥Å∞QÆ∞QÍ ky=™êÎ_»∞. P "≥Å∞QÆ∞

=∞# |∞ Œ∞úÅ#∞ „ѨKÀ Œ#=Ú KÕã≤ =∞#Å#∞

#_çÑ≤ã¨∞ÎOk. =∞# ≥eqx, â◊HÎx, â◊s~åxfl

#_çÑ≤ã∞ÎOk, =∞#Ö’ =¸_»∞QÍ 'Éèí∂ó, Éèí∞=ó,

ã¨∞=ó— J<Õq L#flq. ÉÁ_»∞¤ „H˜OkÉèÏQÆO Éèí∂

Ö’Hõ=Ú (Matter), ÉÁ_»∞¤ #∞O_ç HõO~î°=Ú =~°‰õΩ

Éèí∞=~À¡Hõ=Ú (Force), HõO~î°=Ú #∞O_ç „Éèí∂

=∞ 茺=Ú =~°‰õΩ ã¨∞=~À¡Hõ=Ú („Ѩ[˝- Con-

sciousness). D =¸_»∞ Ö’HÍÅ#∞ Ѩi

áêeOKÕ ≥·==Ú "≥Å∞QÆ∞QÍ L<åfl_»∞. "≥ÅQÆ

Page 31: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

31

‰õΩO_® ÃÑ·# L<åfl_»∞ Jx 蕺#=Ú KÕã¨∂Î

"≥Ú «ÎO "≥Å∞QÆ∞x ÃÑ· #∞O_ç „H˜O Œ áê^•Å

=~°‰õΩ xOѨÙ`«∂ ~å"åe. JѨC_»∞ "≥Ú`«ÎO

"≥Å∞QÆ∞Ö’ ™êfl#O KÕã≤#@∞¡ J=Ù «∞Ok.

(L^•II XHõ K«Hõ x "≥Å∞QÆ∞Ö’ shower bath

KÕã≤#@∞¡) Shower of light Jx ÉèÏqOKåe.

~ÀE QÍÜ«∞„u KÕ¿ãÎ [|∞ƒÅ∞ ~å=Ù.

L`åûÇÏOQÍ, HÍOu=O «OQÍ LO\Ï~°∞. "å~°∞

QÍÜ«∞„u KÕã¨∞Î#flk, ÖËxk, "åi =ÚY=Ú

K«∂¿ãÎ ≥Å∞ã∞ÎOk. QÍÜ«∞„ux J~°÷=O «OQÍ,

"≥Å∞QÆ∞ ™êfl#=ÚQÍ K≥Ü«∂ºe. P_»"å~°∞ ‰õÄ_®

=∞QÆ"åi=Öˇ QÍÜ«∞„u KÕÜ«∞=K«∞Û#∞ Jx

Page 32: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

32

=∂ãì~ü W.ÔH. QÍ~°∞ K≥áêÊ~°∞. <Õ_»∞ q ÕâßÅÖ’

‰õÄ_» JO ŒiH© QÍÜ«∞„u QÆ∂iÛ ≥Å∞ã¨∞. (Pk

"å~°=Ú =¿ãÎ q„âßOu á⁄O^•Åx HÍ Œ∞

PÖ’K«# K≥Ü«∂ºeûOk. P ~ÀA g∞~°∞ H˘O «

ã=∞Ü«∞=Ú QÍÜ«∞„u KÕ •Ì=∞x, WOHÍ "≥Å∞QÆ∞

xOѨÙH˘O^•=∞x „Ѩܫ∞uflOK«O_ç. QÍÜ«∞„u

=∞O„`À áêã¨#‰õΩ Pk"å~°O KåÖÏ =ÚYºO.)

''Z=Ô~· Õ ã¨∂~Àº ŒÜ«∂xH˜ =ÚO Œ∞ ÖËz

«ÖÏ~å ™êfl#=Ú KÕã≤ QÍÜ«∞„u KÕ™êÎ~À "å~°∞

<å`À LO_»QÆÅ~°∞—— Jx =∂ãì~ü W.ÔH. QÍ~°∞

K≥áêÊ~°∞.

ã¨∂~Àº ŒÜ«∞ "Õà◊‰õΩ =ÚO Õ ÖËz «∂~°∞Ê

Page 33: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

33

=ÚYOQÍ ‰õÄ~˘Ûx, QÆ∞~°∞㨇~° KÕã≤,

QÍÜ«∞„ux [Ñ≤Oz, P "≥Å∞QÆ∞#∞ "≥Ú «ÎO

â◊s~°=∞O`å xOѨÙH˘x, ^•xÖ’ ™êfl#=∂K«

iOz, =∞ø#OQÍ ‰õÄ~˘Ûx •xÖ’ x=∞QÆfl"≥∞ÿ

LO_®e. É·\˜H˜ LK«ÛiOK«@O =Å# Ѩiã¨~°

=ÚÅ∞ Ѩq„fHõ~° K≥O Œ∞`å~Ú. =∞# ֒Ѩe

Ñ Œ‡=ÚÅ∞ P "≥Å∞QÆ∞ =Å# qHõã≤™êÎ~Ú, Jxfl

K«„Hõ=ÚÅ∞ Ѩ^Œ‡=ÚÅ∞QÍ qHõã≤™êÎ~Ú. J^Õ

Ü≥∂QÆ=Ú. („Ѩã¨∞Î`«O Ñ≤Å¡Å∞ J<å~ÀQͺxH˜

QÆ∞iH͉õΩO_®, =∞# â◊s~°OÖ’x HõÏÅhfl

"≥Å∞QÆ∞`À xOÑ_®xH, K«∞~°∞ÔH·# |∞kú, qK«Hõ∆

HÀã¨=Ú QÍÜ«∞„u K≥Ü«∂ºe. ~ÀE L ŒÜ«∞O,

Page 34: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

34

=∞ 蕺ÇÏflO 12 QÆO@ʼnõΩ, ™êÜ«∞O„ «O WÖÏ

=¸_»∞™ê~°∞¡ K≥Ü«∂ºe. (U ~ÀA QÍÜ«∞„u

K≥Ü«∞º~À P ~ÀA Éè’[#O K≥Ü«∞º#∞ Jx

xÜ«∞=∞O ÃÑ@∞ìHÀO_ç.) =∞#Ö’ D "≥Å∞QÆ∞#∞

xOѨÙH˘O>Ë 12 ã¨O= «û~åÅÖ’ ÉÏQÍ

«Ü«∂~°=Ù`å=Ú.

Page 35: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

35

=∞O„`« q=~°=Ú

QÍÜ«∞„u J#QÍ QÍ#=Ú KÕ¿ãH˘nÌ ~°H∆OKÕk,=∞#H˜ ^•i K«∂¿Ñk, =∞#Å#∞ =∞#=Ú XHõ"≥Å∞QÆ∞QÍ ≥Å∞ã¨∞H˘<Õ@@∞¡ KÕ¿ãk.

FO Éèí∂~°∞ƒù=ã¨∞û=ó I

''FO « «ûq «∞ ~°fiˆ~ºO IÉèí~Àæ Õ=㨺 nè=∞Ç≤Ï IkèÜ≥∂ Ü≥∂ #ó „ѨKÀ^ŒÜ«∂`ü II——

24 JHõ∆~°=ÚÅ QÍÜ«∞„u, 8 JHõ∆~°=ÚÅ∞XHõ ÑOHÎQÍ, 3 ÑO‰õΩÎÅÖ’ WKåÛ~°∞. nxx 24JHõ∆~°=ÚÅ QÍÜ«∞„f Kè«O Œã∞û J<åfl~°∞. nxx

qâßfiq∞„ «=∞ǨÏi¬ WKåÛ~°∞.

Page 36: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

36

^≥·==Ú ky=ã¨∞ÎO>Ë |∞kú=∂O^Œº=Ú

=Å# =∞#H˜ x„^Œ =ã¨∞ÎOk. [Ѩ=Ú KÕã¨∞Î

#flÑC_»∞ x„ Œ áÈ «∞O\Ï~°∞, „Hõ=∞=ÚQÍ QÍÜ«∞„u

QÍ#=Ú =Å# Wk‰õÄ_® áÈ «∞Ok. ֒ѨÅ

"≥Å∞QÆ∞Å [Åáê`«=Ú ky=ã¨∞Î#fl@∞¡QÍ

K≥Ü«∞ºO_ç. 'Jyfl~Ì= «— J<åfl~°∞, J#QÍ Jyfl

"≥Å∞ˆQ Hõ#∞Hõ ^•xx D q èŒ=ÚQÆ<Õ PǨfi

xOKåe.

Éèí~Àæ Õ=Ù_çx „áêi÷ã∞Î<åfl=Ú, ãq «$ Õ= «

=∞#Å#∞ P=iOKåe, =∂ |∞^Œ∞úÅ∞

„ÑKÀ Œ#=Ú HÍ"åe JO@∞<åfl=Ú. =ÚO Œ∞

É·\H «~åfi « Ö’ÑÅH "≥Å∞QÆ∞x PÇfixã∂Î

Page 37: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

37

K≥Ü«∂ºe. WÖÏ QÍÜ«∞„u "≥Å∞QÆ∞Å#∞

ÃÑOá⁄OkOK«∞H˘x, "åºÑ≤Î K≥OkOK«∞HÀ"åe.

WÖÏ "≥Å∞QÆ∞=∞Ü«∞"≥∞ÿ# r=#=Ú Hõey Õ Zxfl

LѨ„^Œ"åÖÁzÛ<å =∞#H˜ Ug∞ HÍ^Œ∞. x„^Œ

#∞O_ç "Õ∞ÖÁ¯#@O ZHõ _ç#∞O_ç =ã¨∞ÎO^À–

PÖ’K«#, ≥eq Jhfl ^•x#∞O_Õ =™êÎ~Ú.

=∞#H˜ L ŒÜ«∞O ≥eq ≥Ñ≤Êã¨∞Î#flk QÍÜ«∞„u.

ã¨iÜ≥ÿ∞# ã¨=∞Ü«∂ÅÖ’ Ñ≤zÛѨ#∞Å∞ KÕÜ«∞

‰õΩO_® K«∂¿ãk QÍÜ«∞„u. Jxfl q+Ü«∂ÅÖ’

Jxflq è•ÖÏ =∞#H˜ ~°Hõ∆ LO@∞Ok. =∞#

Ö’ÑÅ XHõ "≥Å∞QÆ∞ \ÏiÛ L#flk. Jk =∞#H

=∂~°æ=Ú K«∂Ñ≤¿ãÎ ZO`À ÉÏ=ÙO@∞Ok. JÖÏ

Page 38: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

38

ѨxKÕ¿ã =∞O„`«=Ú QÍÜ«∞„u. Hõ#∞Hõ<Õ

QÍÜ«∞„ux q∞Oz# =∞O„ «=Ú, Õ= « ÖË=Ù

J<åfl~°∞ |∞∞+µÅ∞. "≥Å∞QÆ∞ ~°∂Ñ=Ú ÅxflO\H

=¸Å~°∂Ѩ"≥∞ÿ# QÍÜ«∞„ux =∞#=Ú ^蕺x

ã¨∞ÎO>Ë JO «‰õΩ q∞Oz# ≥·==Ú U=ÚOk?

D "≥Å∞QÆ∞<Õ ã¨HõÅ ~°∂áêÅ∞QÍ è•º#=Ú KÕ¿ãÎ

ÉèíQÆ=O «∞_»∞ =™êÎ_»∞ (L^•II ѨÓsÅ Ñ≤O_ç À

U"≥∞ÿ<å KÕÜ«∞=K«∞Û, =∞# W+¨ì=Ú). ã¨$+≤ìH˜

=¸Å"≥∞ÿ# nxx =ÚO Œ∞ K≥Ü«∞ºO_ç J<åfl~°∞

ÃÑ ŒÌÅ∞. Wk KÕÜ«∂e JO>Ë nxx =∞#‰õΩ

JOkOz# QÆ∞~°∞=ÙQÍix =ÚO Œ∞ «ÅK«∞H˘x,

WÖÏ „áê~°÷# KÕÜ«∂e. ''g∞ J#∞„QÆÇÏ=Ú, Hõ~°∞

Page 39: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

39

KÕ «, D "≥Å∞QÆ∞ g∞‰õΩ "≥ey#@∞¡QÍ <å‰õÄ

"≥eˆQ@@∞¡ Pj~°fikOK«O_ç. <å‰õΩ `À_®Ê@∞

HõeyOz g∞ Pj~°fiK«#=Ú`À P "≥Å∞QÆ∞

K«∂Ñ≤Oz# =∂~°æ=Ú#∞ J#∞ã¨i™êÎ#∞.——

WÖÏ QÍÜ«∞„u K≥Ü«∂ºe. JѨC_»∞ ^Õx

HÀã¨=¸ =∞#=Ú Ñ¨iÔQ «Î#Hõ ~°ÖËx ã≤÷u

=ã∞ÎOk. P "≥Å∞QÆ∞ =∞#Ö’ =Ù#flk J#\ÏxH

=∂ãì~ü W.ÔH. QÍ~°∞ ''<åÖ’# QÆÅ "≥Å∞QÆ∞——

J<Õk K≥áêÊ~°∞. ‘May the light in me’

=¿ãÎ Hõ^•, ‘be the light before me’

J<Õk =ã¨∞ÎOk. =∂ãì~ü W.ÔH.QÍ~°∞ H˘xfl

"ÕÅ=∞OkH =∂~°æ Œ~°≈‰õΩÅ∞ JÜ«∂º~°∞. PÜ«∞#

Page 40: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

40

t+¨µºÖ·# „Ѩu XHõ ~°∂ QÍÜ«∞„u K≥Ü«∂ºe.

ã¨∂\˜ Ü≥ÿ∞# =∂~°æ=ÚÖ’ "≥_ç Õ ÉÏ=ÙO@∞Ok.

L ŒÜ«∂<Õfl â◊s~åxH˜ ™êfl#=Ú (shower of

water), |∞kúH˜ HÍOu™êfl#O (shower of

light) J=ã¨~°O (ÃÑ^ŒÌÅ∞ ^ÕǨxH˜ ™êfl#O

Z@∞=O\˜ À, =∞#ã¨∞ûH˜ 蕺#=Ú J@∞

=O\˜k J<åfl~°∞.) =∞#ã¨∞ûÖ’ 蕺#=Ú

KÕã¨∞Î#flѨC_»∞, qq èŒ =∞`åÅ Õ= «Å#∞

„¿ÑÜ«∞~°∞ KÕÜ«∞#=ã~°=Ú ÖË Œ∞. U Õ=Ù_≥·<å

XH "≥Å∞QÆ∞ ~°∂Ñ=Ú, P "≥Å∞QÆ∞ #∞O_ç =zÛ#

~°∂áêÖË Jxfl Õ=Ùà◊√§. =∞#=Ú Jk =∞~°z

áÈÜ«∂=Ú. P "≥Å∞QÆ∞#∞ "≥eyOKÕk XHõ@∞Ok.

Page 41: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

41

P "≥Å∞QÆ∞ Õ=Ù_»∞, ^•xfl "≥eyOKÕk Õ= «

J=Ù`«∞Ok. JO^Œ∞ˆH J=∞‡"åix QÍÜ«∞„u

Õ= «QÍ P~åkè™êÎ=Ú. JÜ«∞º"å~°∞ ‰õÄ_® J Õ!

J^Õ J=∞‡"å~°∞ – JÜ«∞º"å~°∞ Hõ#∞Hõ

J~°ú<åsâ◊fi~° « «Î fi=ÚQÍ K≥áêÊ~°∞.

"≥ÅQÆx "≥Å∞QÆ∞QÍ ã¨Ç¨Ï„™ê~°=ÚÖ’ Éèí~Àæ

^Õ=Ù_»∞ LO_ç, =∞# á¶êÅÉèÏQÆ=Ú#, |∞kú

Ü«∞O Œ∞ ãq «QÍ "≥ey JHõ _ç #∞O_ç "≥Å∞QÆ∞

[Åáê «=ÚQÍ, =∞# ÕÇÏ=Ú#O Œ∞ JO «\Ï

„Ѩ=Ç≤ÏOz, =∞#=Ú "≥Å∞QÆ∞QÍ JÜÕ∞º@@∞¡

KÕã∞ÎOk. D ÉèÏ=#`À QÍÜ«∞„u K≥Ü«∞ºO_ç. 24

™ê~°∞¡ =¸_»∞ ѨÓ@ÖÏ K≥Ü«∞ºO_ç, ÖËHõáÈ Õ

Page 42: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

42

XHõ ™êÔ~·<å K≥Ü«∞ºO_ç. P "≥Å∞QÆ∞#∞ g∞ Ü«∞O Œ∞

xOѨÙH˘x «iOK«O_ç.

ãfiã≤Î.

Page 43: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

43

OTHER BOOKS THROUGH

MASTER K. PARVATHI KUMARThe following books are available in: English

(E), German (G), Spanish (S), French (F), Hebrew(H), Telugu (T), Hindi (HI) and Kannada (K)languages.

BOOKS :

1. Agni (E/G/S) 60-002. Amanaskudu (T/K) 18-003. Antardarsana Dhyanamulu (T) 100-004. Anveshakudu (T) 60-005. Asangudu (T) 15-006. Ashram Leaves (E/G/S) 100-007. Ayurvedic Principles (E)8. Bharateeya Sampradayamu (T/Hi) 10-009. Cow (‘Govu’ Mahatyam Vivarana) (E/T/K) 20-00

10. Devapi Maharshi Bodhalu (T/Hi) 60-0011. Dhanakamuni Katha (T) 25-0012. Doctorine of Eternal Presence (E) 10-0013. Gayatri Mantra - Avagahana (T) 10-0014. Geetopanishad - Gnana Yogamu (T) 25-0015. Geetopanishad - Karma Yogamu (T) 20-00

Page 44: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

16. Geetopanishad - Sankhya Yogamu (T) 25-0017. Geetopanishad - Karmasanyasa Yogamu (T) 20-0018. Geetopanishad - Dhyana Yogamu (T) 40-0019. Good Friday (E/G/S/F/H) 10-0020. Gurupaduka Sthavam (E)21. Health & Harmony (E) 120-0022. Hercules-The Man and the Symbol (E/G/S/F) 100-0023. Himalaya Guru Parampara (T/Hi) 12-0024. Jupiter-The Path of Expansion (E/G/S) 40-0025. Jyotirlinga Yatra (T) 20-0026. Katha Deepika (T) 40-0027. Listening to Invisible Master (E/G/S/F/H) 20-0028. Lord Maitreya-The World Teacher (E/G/S/F/H)29. Maitreya Maharshi Bodhalu (T/Hi) 60-0030. Mana Mastaru Garu (T) 60-0031. Mantrams-Their Significance

and Practice (E/G/S) 35-0032. Maria Magdalena (E/S/G/F)33. Marriage-A Sacrament (E)34. Maruvu Maharshi Bodhalu (T/Hi) 60-0035. Master C.V.V. (Birthday Message) (T) 30-0036. Master C.V.V. Noothana Yogamu (T) 20-0037. Master C.V.V. Yogamu (T) 20-00

Page 45: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

45

38. Master C.V.V. Yogamu-Karma Rahityamu (T) 10-0039. Master C.V.V. - May Call !(E/G/S) 100-0040. Master C.V.V. - May Call ! II (E) 100-0041. Master C.V.V. The Initiator -

Master E.K. The Inspiror (E) 15-0042. Master C.V.V. - Saturn Regulations 125-0043. Master E.K. - The New Age Teacher (E/G/S) 70-0044. Mithila-A New Age Syllabus (E/G/S) 100-0045. Occult Meditations (E/G/S) 100-0046. Omkaram (T) 30-0047. On Change (E/G/S) 50-0048. On Healing (E/G/S) 100-0049. On Love (E/G/S) 50-0050. On Service (E/G/S) 50-0051. On Silence (E/G/S) 50-0052. Pranayamam (T) 10-0053. Prayers (E/G/S) 100-0054. Rudra (E/G/S) 30-0055. Sankhya - The Sacred Doctrine (E/G/S) 75-0056. Saraswathi - The Word (E/G/S) 60-0057. Saturn-The Path of Systematised Growth (E/G/S) 40-0058. Shodasopachara Pooja - Avagahana (T) 10-0059. Sound-The Key and its Application (E/G/S) 40-00

Page 46: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

46

60. Spiritualism - Business and Management (E/G/S) 25-0061. Sri Dattatreya (E/G/S/T/Hi) 33-0062. Sri Gurupaduka Sthavam (T) 30-0063. Sri Krishna Namamrutham (T) 25-0064. Sri Lalitha-1 (T) 40-0065. Sri Lalitha-2 (T) 40-0066. Sri Lalitha-3 (T) 40-0067. Sri Lalitha-4 (T) 40-0068. Sri Lalitha-5 (T) 40-0069. Sri Lalitha-6 (T) 40-0070. Sri Sastri Garu (E/G/S/F/T/H) 40-0071. Sri Shiridi Sai Sayings (E/G/S/T/Hi) 80-0072. Steps on Silence (E) 75-0073. Suvarna Sopanamulu74. The Aquarian Cross (E/G/S) 100-0075. The Aquarian Master (E/G/S) 75-0076. The Doctorine of Ethics (E) 35-0077. The Etheric Body (E/G/S)78. The Path of Synthesis (E) 40-0079. The Splendor of Seven Hills (E/T/Hi) 15-0080. The Teachigs of Lord Sanatkumara 150-0081. The Theosophical Movement (E/G/S) 60-0082. The White Lotus (E/G/S) 20-00

Page 47: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

47

83. Time - The Key (E/G/S)84. Uranus - The Alchemist of the Age 150-0085. Venus - The Path of Immortality (E/G/S) 80-0086. Violet Flame Invocation (E/G) 60-0087. Vrutrasura Rahasyam (T) 35-0088. Varunagraha Prabhavamu (T) 22-0089. Wisdom Buds (E/S) 20-0090. Wisdom Teachings of Vidura (E/G/S) 80-0091. Moon & Spiritual Astrology (S)92. The Death & Reincarnation (S)93. Commentary on Om Namonarayanaya (S)94. Master Jesus, Life and Teachings (S)95. The Science of Ayurveda & Homoeopathy (S)96. The Teachings of Master D.K. (S)97. The Human Constitution (S)98. The Masters of Wisdom (S)99. The Path of Meditation (S)100. Stories for Disciples (S)101. Spirituality in Daily Life (S)102. Special Practices for Disciples (S)103. Fundamentals of Health & Healing (S)104. Ganesha, The Cosmic Lord of Groupings (S)105. Astrology and Healing (S)

Page 48: Gaytri Mantra Avagahana 2010 · 2017-08-18 · 4 =∂`«$^Õâ =Ú "≥Ú^ŒÅ∞QÍ L`«Î~° J"≥∞iHÍ, ÖÏ\˜

48

DHANISHTA OTHER PUBLICATIONS1. Puranapurushuni Pooja Vidhanam (T) 10-002. Sarannavaratra Pooja Vidhanamu (T) 30-003. Sri Dattatreya Pooja Vidhanamu (T) 10-004. Sri Hanuman Chalisa (T) 15-005. Sri Mahalakshmi Pooja Vidhanamu (T) 12-006. Sri Rama Pooja Vidhanamu (T) 10-007. Sri Siva Hridayamu (T) 5-008. Sri Siva Pooja (T) 15-009. Sri Soukumarya Satakam (T) 10-00

10. Sri Surya Pooja Vidhanamu (T) 7-0011. Sri Venkateswara Pooja Vidhanamu (T) 8-0012. Vinayaka Vratakalpamu (T) 25-0013. Vishnu Sahasranamam (T) 12-0014. Sri Rama Charitramu (T)15. Sri Subrahmanya Pooja Vidhanamu (T) 10-0016. Sri Yoga Ganapathi Pooja Vidhanamu (T) 12-00


Recommended