+ All Categories
Home > Documents > F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf ·...

F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf ·...

Date post: 30-Apr-2020
Category:
Upload: others
View: 8 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 48 /48
Transcript
Page 1: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö
Page 2: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

eeeeøøøøŠŠŠŠûûûûÜÜÜÜôôôô]]]]ÖÖÖÖ××××####ääääôôôô]]]]ÖÖÖÖ††††$$$$uuuuøøøøÛÛÛÛFFFFààààôôôô]]]]ÖÖÖÖ††††$$$$uuuuôôôônnnnûûûûÜÜÜÜ

ÚÚÚÚøøøø³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ççççûûûûŸŸŸŸøøøøppppøøøø‘‘‘‘øøøø³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ØØØØùùùùææææøøøø‰‰‰‰øøøø³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³××××ôôôôùùùù³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ÜÜÜÜûûûû����øøøø����ññññôôôô³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ÛÛÛÛ÷÷÷÷³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³^]]]]øøøøeeeeøøøø³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³‚‚‚‚÷÷÷÷]]]]

ÂÂÂÂøøøø³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³××××FFFF³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³oooouuuuøøøøffffôôôônnnnûûûûffffôôôôÔÔÔÔøøøøììììøøøønnnnûûûû³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³††††ôôôô]]]]ÖÖÖÖûûûû³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ííííøøøø³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³××××ûûûû³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ÐÐÐÐôôôôÒÒÒÒöööö³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³××××ôôôôùùùù`ôôôô³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ÜÜÜÜ

ÚÚÚÚöööö³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³vvvvøøøø³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ÛÛÛÛøøøø³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³‚‚‚‚''''‰‰‰‰øøøønnnnôôôôùùùù³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³‚‚‚‚öööö]]]]ÖÖÖÖûûûû³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ÓÓÓÓøøøø³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ççççûûûûÞÞÞÞøøøønnnnûûûû³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ààààôôôôææææøøøø]]]]ÖÖÖÖ%%%%$$$$³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ÏÏÏÏøøøø³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³××××øøøønnnnûûûû³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ààààôôôôææææøøøø]]]]ÖÖÖÖûûûû³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ËËËËøøøø³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³††††ôôôômmmmûûûû³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ÏÏÏÏøøøønnnnûûûû³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ààààôôôôÚÚÚÚôôôô³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ààààûûûûÂÂÂÂöööö³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³††††øøøøhhhhõõõõææææ$$$$ÚÚÚÚôôôô³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ààààûûûûÂÂÂÂøøøø³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³rrrrøøøø³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ÜÜÜÜ

]]]]££££tttt++++BBBBþþþþEEEELLLLZZZZŠŠŠŠZZZZgggg{{{{ôôôôpppp÷÷÷÷

********xxxxÂÂÂÂ[[[[''''''''''''''''''''''''''''@@@@****]]]]....ZZZZ§§§§™™™™šššš

@@@@****;;;;''''''''''''''''''''''''''''''''cccc¦¦¦¦····GGGGZZZZdddd÷÷÷÷áááá{{{{™™™™rrrr####

HHHH,,,,MMMM''''''''''''''''''''''''''''''''eeeeZZZZËËËËààààggggZZZZ££££6666,,,,zzzzssssggggiiii++++8888----''''''''''''''''''''''''¦¦¦¦····ïïïïZZZZdddd÷÷÷÷áááá{{{{™™™™rrrr####

YYYY2011 ZZZZ÷÷÷÷áááá®®®®))))ZZZZzzzzwwww''''''''''''''''''''''''ììììiiii8888----''''''''''''''''''''''''ZZZZ****{{{{−−−−ZZZZDDDDwwww

íííí''''''''''''''''''''æææ把ŠŠííííÂÂÂÂ""""$$$$ NNNN****????eeeemmmm,,,,ZZZZ----''''''''''''''''''''''''''''''''xxxx[[[[ZZZZÑÑÑÑssssxxxx6666,,,,ÚÚÚÚiiiißßßßMMMM!!!!****ŠŠŠŠ

1100 ®®®®ZZZZŠŠŠŠ''''''''''''''''''''''''''''''''@@@@tttt''''''''''''''''''''''''''''''''ggggzzzz9999********ÑÑÑÑ%%%%ïïïïzzzz""""''''''''''''''''ââââggggZZZZ††††òòòòÃÃÃÃîîîî&&&&++++ccccggggZZZZeeeeßßßßMMMM!!!!****ŠŠŠŠ

1

Page 3: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

���� @@@@ MMMM����ÈÈÈÈ@@@@ZZZZeeee$$$$ÆÆÆÆ****gggg}}}}÷÷÷÷ÑÑÑÑ!!!!0000****uuuuÆÆÆÆ))))0000****gggg}}}}÷÷÷÷@@@@ññññ

©©©©gggg™™™™ZZZZggggÆÆÆÆggggZZZZ`ŠŠŠŠÑÑÑÑgggg}}}}÷÷÷÷@@@@ññññ

››››MMMMggggÎÎÎÎwwwwääää’’’’ZZZZgggg}}}}÷÷÷÷@@@@ññññ HHHH™™™™zzzzVVVV~~~~ææææssss####QQQQyyyyÅÅÅÅMMMM����ÈÈÈÈ@@@@ZZZZeeee$$$$ÆÆÆÆ****gggg}}}}÷÷÷÷@@@@ññññ §§§§]]]]zzzz™™™™ŠŠŠŠZZZZggggÅÅÅÅHHHH!!!!****]]]]<<<<

����ŠŠŠŠzzzz««««YYYYìììì++++????çççç EEEELLLLIIII""""éééé;;;;ÆÆÆÆŠŠŠŠJJJJgggg}}}}÷÷÷÷@@@@ññññ

ƒƒƒƒ¬¬¬¬<<<<VVVVÆÆÆÆ––––gggg}}}}÷÷÷÷@@@@ññññ ¤¤¤¤xxxxzzzzªªªªxxxxŠŠŠŠßßßßVVVVÅÅÅÅŠŠŠŠPPPPÁÁÁÁ

ZZZZ,,,,‡‡‡‡gggg~~~~ŒŒŒŒÛÛÛÛMMMMyyyyøøøøgggg}}}}÷÷÷÷@@@@ññññ aaaaççççLLLLŠŠŠŠZZZZggggÌÌÌÌŒŒŒŒÛÛÛÛMMMMyyyyÅÅÅňzzzz]]]]™™™™********aaaaççççLLLL����ÌÌÌÌúúúúiiii::::gggghhhh~~~~TTTTääää

ÄÄÄÄ>>>>}}}}¾¾¾¾}}}}\\\\gggg}}}}÷÷÷÷@@@@ññññ

mmmm,,,,hhhh++++eeee$$$$ZZZZ####ÌÌÌÌ————gggg}}}}ÔÔÔÔ÷÷÷÷@@@@ññññ ¼¼¼¼®®®®))))zzzzÎÎÎΪªªªÆÆÆÆ%%%%››››yyyyZZZZyyyyƒƒƒƒññññùùùù¬¬¬¬ààààggggzzzz××××ffffgggg}}}}÷÷÷÷@@@@ññññ ññññzzzzZZZZ////####ÖÖÖÖÆÆÆÆ÷÷÷÷ÃÃÃÃ{{{{¤¤¤¤////ZZZZVVVV

„„„„ÆÆÆƤ¤¤¤bbbbƒƒƒƒŒŒŒŒQQQQyyyyÆÆÆÆÇÇÇÇîîîî÷÷÷÷áááá««««ggggzzzz¯bbbbZZZZÔÔÔÔÆÆÆÆ\\\\gggg}}}}÷÷÷÷@@@@ññññ

¼¼¼¼AAAAZZZZÁÁÁÁŠŠŠŠzzzzkkkkÆÆÆÆÉÉÉÉzzzz1111ZZZZgggg}}}}÷÷÷÷@@@@ññññ jjjjggggzzzz5555ÀÀÀÀÈÈÈÈggggìììì÷÷÷÷ƒƒƒƒ

CCCCÙÙÙÙ¾¾¾¾zzzz""""¾¾¾¾åååågggg}}}}ÔÔÔÔ÷÷÷÷@@@@ññññ ++++????çççç EEEELLLLˆìììì~~~~����²²²²¡¡¡¡ççççYYYYLLLL

YYYYññññiiiiZZZZZZZZ++++""""

))))³³³³„„„„eeeeZZZZËËËËààààggggZZZZ££££iiiiZZZZ@@@@""""((((

2

Page 4: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

ÞÞÞÞvvvvÛÛÛÛ‚‚‚‚]]]]ÖÖÖÖ××××####ääääiiiiÃÃÃÃ^ÖÖÖÖooooFFFFææææÞÞÞÞ’’’’××××ooooæææ扉‰‰××××ÜÜÜÜÂÂÂÂ××××ooooFFFF…………‰‰‰‰ççççÖÖÖÖääää]]]]ÖÖÖÖÓÓÓÓ††††mmmmÜÜÜÜ]]]]ŸŸŸŸÚÚÚÚnnnnààààææææÂÂÂÂ××××ooooFFFF����ÖÖÖÖääääææææ]]]]‘‘‘‘vvvv^eeeeääää]]]]qqqqÛÛÛÛÃÃÃÃnnnnàààà

ÀÀÀÀòòòòîîîîgggg6666,,,,]]]]4444ïïïïEEEEGGGGLLLLZZZZëëëëZZZZÏÏÏÏÕÕÕÕ6666,,,,YYYYgggg~~~~zzzz‚‚‚‚gggg~~~~ììììāāāāZZZZ####ËËËËÌÌÌÌxxxxZZZZÔÔÔÔ;;;;MMMM,,,,ÃÃÃÃ''''××××hhhh++++%%%%ZZZZAAAA$$$$‘‘‘‘ÒÒÒÒ5555éééé NNNNGGGGÐÐÐÐââââZZZZiiii********°°°°ŠŠŠŠƒƒƒƒ@@@@****ììììÂÂÂÂ{{{{ÅÅÅÅþþþþLLLL»»»»ÑÑÑÑ]]]]7777ÿÿÿÿEEEEOOOO÷÷÷÷áááá!!!!îîîîEEEEZZZZQQQQyyyyÃÃÃÃrrrrTTTT$$$$zzzzMMMMÑÑÑÑxxxxÆÆÆÆdddd::::ìììì&&&&ÆÆÆÆjjjjZZZZ!!!!����ÛÛÛÛâââ⊊ŠŠêêêêììììQQQQZZZZ####QQQQÏÏÏÏffffZZZZ‹‹‹‹""""****iiiiÅÅÅÅ««««����ÛÛÛÛññññŠŠŠŠ{{{{ÂÂÂÂ====zzzzÈÈÈÈÐÐÐÐtttt““““5555ååååEEEELLLL{{{{mmmm»»»»xxxx!!!!zzzz»»»»%%%%ZZZZããããÐÐÐÐhhhhggggƒƒƒƒYYYY@@@@****ìììì³³³³]]]]zzzzÑÑÑÑ»»»»@@@@****`QQQQkkkkÆÆÆÆ����ÛÛÛÛ¾¾¾¾********iiii6666,,,,====ŠŠŠŠcccc****YYYY@@@@****ììììXXXXZZZZvvvvgggg[[[[ZZZZ++++]]]]VVVV÷÷÷÷áááá!!!!îîîîEEEEZZZZZZZZKKKKZZZZÏÏÏÏ<<<<LLLLIIIIggggāāāā»»»»ffff™™™™ŒŒŒŒÛÛÛÛMMMMyyyy™™™™****~~~~ZZZZkkkkZZZZ0000++++ZZZZiiiiÐÐÐÐ����ÛÛÛÛââââ@@@@****ììììāāāā::::

ææææøøøøÖÖÖÖøøøø³³³³ßßßßøøøøffffûûûû××××ööööççççøøøøÞÞÞÞ$$$$ÓÓÓÓööööÜÜÜÜûûûûeeeeôôôô����øøøøooooûûûûððððõõõõÚÚÚÚôôôôùùùùààààøøøø]]]]ÖÖÖÖûûûûííííøøøøççççûûûûÍÍÍÍôôôôææææøøøø]]]]ÖÖÖÖûûûûrrrrööööççççûûûûÅÅÅÅôôôôææææøøøøÞÞÞÞøøøøÏÏÏÏûûûû““““õõõõÚÚÚÚôôôôùùùùààààøøøø]]]]ŸŸŸŸûûûûøøøøÚÚÚÚûûûûççççøøøø]]]]ÙÙÙÙôôôô

]]]]ÖÖÖÖ$$$$³³³³„„„„ôôôômmmmûûûûààààøøøø]]]]ôôôôƒƒƒƒøøøø####]]]]øøøø‘‘‘‘øøøø^eeeeøøøøjjjjûûûûããããööööÜÜÜÜûûûû o ææææøøøøeeeeøøøø����ôôôôùùùù³³³³††††ôôôô]]]]ÖÖÖÖ’’’’####ffffôôôô††††ôôôômmmmûûûûààààøøøø ½½½½ ææææøøøø]]]]ŸŸŸŸûûûûøøøøÞÞÞÞûûûû³³³³ËËËËöööö³³³³‹‹‹‹ôôôôææææøøøø]]]]ÖÖÖÖ%%%%$$$$ÛÛÛÛøøøø††††FFFFllllôôôô

]]]]ööööææææÖÖÖÖ????FFFF³³³³òòòòôôôôÔÔÔÔøøøøÂÂÂÂøøøø××××øøøønnnnûûûûããããôôôôÜÜÜÜûûûû o ÎÎÎÎøøøø³³³³^ÖÖÖÖöööö³³³³ççççûûûû????]]]]]]]]ôôôôÞÞÞÞ$$$$³³³³^ÖÖÖÖôôôô³³³³××××####³³³³ääääôôôôææææøøøø]]]]ôôôôÞÞÞÞ$$$$««««]]]]ôôôôÖÖÖÖøøøønnnnûûûûääääôôôô…………FFFFqqqqôôôôÃÃÃÃööööççççûûûûááááøøøø ŸŸŸŸ ÚÚÚÚ%%%%’’’’ôôôônnnnûûûûfffføøøøèèè躺ºº

o ææææøøøø]]]]ööööææææÖÖÖÖ????FFFFòòòòôôôôÔÔÔÔøøøøââââööööÜÜÜÜöööö]]]]ÖÖÖÖûûûûÛÛÛÛööööããããûûûûjjjjøøøø‚‚‚‚ööööææææûûûûááááøøøø ÎÎÎÎÌÌÌÌ ‘‘‘‘øøøø××××øøøøççççFFFFllllººººÚÚÚÚôôôôùùùùààààûûûû…………$$$$eeeeôôôôùùùùããããôôôôÜÜÜÜûûûûææææøøøø…………øøøøuuuuûûûûÛÛÛÛøøøøèèè躺ºº

FFFF,,,,ÀÀÀÀ::::ZZZZzzzzgggg¢¢¢¢zzzzgggg$$$$¸çççç EEEEEEEEzzzzggggëëëë»»»»MMMMiiiiââââNNNNÐÐÐÐZZZZqqqqzzzzVVVVÐÐÐÐ))))}}}}((((eeeeggggÐÐÐÐZZZZzzzzggggÈÈÈÈuuuuÐÐÐÐZZZZzzzzgggg¼¼¼¼vvvvgggg}}}}ââââwwwwzzzzZZZZòòòò[[[[ZZZZzzzzggggvvvvgggg~~~~YYYYââââVVVVZZZZzzzzgggg]]]]VVVV))))cccc****ZZZZzzzzÑÑÑÑŠŠŠŠ((((~~~~ÚÚÚÚÑÑÑÑ™™™™ZZZZzzzzgggg))))ZZZZ}}}}8888[[[[((((ppppŸŸŸŸ~~~~‹‹‹‹ØØØØZZZZyyyyññññzzzzZZZZßßßßVVVVÃÃÃÃ����āāāāZZZZ####BBBBììììZZZZyyyyÃÃÃ䤤¤ÂÂÂÂëëëë÷÷÷÷""""————ëëëë))))ZZZZ}}}}8888[[[[mmmmZZZZ}}}}>>>>zzzzZZZZ????xxxx((((ZZZZzzzzggggGGGGëëëëZZZZÏÏÏÏÅÅÅŧ§§§ssssßßßßUUUUzzzzZZZZáááá÷÷÷÷XXXX¸zzzz{{{{))))ppppllll‚‚‚‚((((÷÷÷÷XXXX6666,,,,ZZZZyyyyÆÆÆÆgggg[[[[ÅÅÅŧ§§§bbbb§§§§bbbbÅÅÅÅââââiiiiZZZZ////ZZZZzzzzggggggggØØØØììììZZZZzzzzgggg¸ßßßßvvvv¦¦¦¦SSSSggggZZZZ{{{{6666,,,,UUUU****""""$$$$ŠŠŠŠxxxx÷÷÷÷XXXX

ÍÍÍÍcccc****gggg„„„„»»»»ÑÑÑÑ]]]]7777ÿÿÿÿEEEEOOOO÷÷÷÷áááá!!!!îîîîEEEEZZZZZZZZgggg÷÷÷÷áááኊŠŠ����ÛÛÛÛââââ@@@@****ììììāāāā''''ZZZZ}}}}8888[[[[((((xxxx))))----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅ((((MMMM\\\\ZZZZKKKKiiii!!!!****yyyyzzzzkkkkFFFF,,,,))))yyyyÐÐÐÐ

3

Page 5: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

āāāā����ññññZZZZzzzzgggg]]]]™™™™ääääzzzzZZZZáááá÷÷÷÷XXXX����÷÷÷÷~~~~§§§§ssssÐÐÐÐ ZZZZLLLLÝÝÝÝññññVVVVÃÃÃÃppppŸŸŸŸ~~~~‹‹‹‹ŠŠŠŠ££££********iiiiwwww����ÛÛÛÛññññŠŠŠŠ{{{{rrrrTTTT$$$$zzzzMMMMÑÑÑÑxxxx6666,,,,ññññZZZZzzzzgggg]]]]»»»»ŠŠŠŠZZZZðððð7777gggghhhhDDDDXXXX����÷÷÷÷~~~~ggggŸŸŸŸÅÅÅÅ{{{{§§§§ZZZZCCCC

ƒƒƒƒ¼¼¼¼ŒŒŒŒÛÛÛÛ!!!!****yyyy™™™™ääääÅÅÅÅnnnn»»»»ggggƒƒƒƒYYYYDDDD÷÷÷÷XXXX����CCCCÙÙÙÙqqqqwwww~~~~÷÷÷÷~~~~ggggŸŸŸŸÆÆÆÆppppZZZZ;;;;VVVV÷÷÷÷zzzzgggg7777gggg~~~~ZZZZ////####ÖÖÖÖZZZZzzzzgggg¢¢¢¢ïïïïÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBÜÜÜÜZZZZ¹¹¹¹āāāā6666,,,,3333ggggTTTT÷÷÷÷iiiiââââääääÅÅÅÅ((((,,,,~~~~ ZZZZ

ÑÑÑщ‰‰‰XXXX ((((,,,,~~~~4444ZZZZzzzzggggÕÕÕÕzzzz0000ÅÅÅÅMMMM0000++++····VVVVZZZZyyyyÆÆÆÆ0000****ññññZZZZ4444wwww~~~~»»»»llll7777ZZZZ}}}}8888[[[[))))mmmmZZZZ}}}}>>>>zzzzZZZZ????xxxx((((ZZZZyyyyÃÃÃÃ÷÷÷÷áááá!!!!****llllŠŠŠŠ££££ppppŸŸŸŸ~~~~‹‹‹‹ŠŠŠŠ££££IIIIgggguuuu!!!!****ggggŠŠŠŠ££££

āāāā÷÷÷÷}}}}ZZZZyyyyÈÈÈÈzzzzVVVVäää䊊ŠŠ****ÅÅÅÅÓÓÓÓxxxx6666VVVVÔÔÔÔššššîîîîVVVVZZZZzzzzgggg((((,,,,~~~~((((,,,,~~~~MMMMiiiiââââUUUUVVVVÃÃÃÃçççç{{{{%%%%OOOOããããÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBB'''',,,,ŠŠŠŠZZZZ““““HHHH1111::::ÂÂÂÂZZZZyyyyÅÅÅÅ%%%%OOOOãããã6666,,,,ÃÃÃÃðððð....ÞÞÞÞMMMMcccc****ZZZZzzzzgggg::::ZZZZyyyyÆÆÆÆYYYY~~~~ÃÃÃÃðððð

ZZZZ++++!!!!****]]]]aaaaZZZZƒƒƒƒððððāāāāËËËËßßßßgggg]]]]ÌÌÌÌZZZZvvvvgggg[[[[ZZZZ++++]]]]ÅÅÅÅffffZZZZ]]]]!!!!****'''',,,,»»»»]]]]6666,,,,ÃÃÃÃððððZZZZ‹‹‹‹ZZZZnnnnHHHHƒƒƒƒcccc****““““{{{{zzzzDDDDeeee$$$$cccc¨ÅÅÅÅáááჃƒƒVVVVXXXXZZZZyyyyÃÃÃÃppppŸŸŸŸ~~~~‹‹‹‹ŠŠŠŠzzzzāāāā¸ßßßßvvvv@@@@ZZZZeeee$$$$cccc****CCCCZZZZzzzzggggSSSSyyyy„„„„IIIIgggguuuu−−−−VVVV6666,,,,gggg[[[[™™™™****ÅÅÅÅ""""0000****cccc****VVVVgggg8888VVVV»»»»4444,,,,zzzzwwwwììììXXXX ÷÷÷÷

||||]]]]ÆÆÆÆqqqqããããgggg9999****îîîîGGGGZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmZZZZgggg÷÷÷÷áááኊŠŠ����ÛÛÛÛââââDDDD÷÷÷÷āāāā~~~~}}}}YYYYgggg;;;;ååååHHHH uuuu³³³³ÓÓÓÓ^mmmmkkkkVVVV

ŠŠŠŠ8888ƒƒƒƒVVVVāāāāÃÃÃÃððððMMMMŠŠŠŠòòòò""""ƒƒƒƒllllMMMM@@@@ÈÈÈÈiiii}}}}6666,,,,7777,,,,ZZZZƒƒƒƒZZZZììììXXXX7777ggggZZZZŸŸŸŸêêêêzzzzbbbbåååå((((((((iiiinnnnZZZZzzzzggggZZZZyyyyiiii¿¿¿¿VVVV~~~~QQQQ}}}}cccchhhh}}}}XXXXƒƒƒƒññññ÷÷÷÷ZZZZzzzzggggŸŸŸŸ»»»»ÍÍÍÍ““““»»»»^»»»»^™™™™3333

ggggìììì÷÷÷÷XXXXÆÆÆÆqqqqãããã����ÛÛÛÛââââDDDD÷÷÷÷āāāā~~~~ääääZZZZkkkk¿¿¿¿ÅÅÅÅZZZZkkkkqqqqªªªªÃÃÃÊŠŠŠ¬¬¬¬====((((,,,,ZZZZgggg3333MMMMcccc****XXXX¥¥¥¥xxxx7777ttttœœœœgggg{{{{ÃÃÃÃyyyyììììHHHH””””hhhh++++iiiiÂÂÂÂììììÔÔÔÔ::::YYYYääää¾¾¾¾ääääââââggggZZZZ××××CCCCììììTTTTÅÅÅÅzzzzzzzzÐÐÐÐZZZZkkkkÅÅÅÅttttqqqqªªªªƒƒƒƒììììXXXXÆÆÆÆqqqqãããã����ÛÛÛÛââââDDDD÷÷÷÷āāāā~~~~ZZZZyyyy„„„„ììììÑÑÑÑ]]]]~~~~ËËËËZZZZkkkkÆÆÆÆŒŒŒŒÛÛÛÛdddd$$$$ŠŠŠŠHHHHZZZZkkkk»»»»uuuuZZZZKKKKÍÍÍÍŠŠŠŠ~~~~gggg3333ZZZZzzzzggggZZZZkkkkÆÆÆÆŸŸŸŸÐÐÐÐèèèèÃÃÃÃÄÄÄÄhhhhääääÎÎÎÎZZZZzzzzgggg‚‚‚‚BBBB„„„„!!!!****ggggÇÇÇÇÓÓÓÓggggØØØØLLLLOOOOffffzzzzZZZZrrrrwwww~~~~ttttŠŠŠŠ¬¬¬¬ÅÅÅÅ!!!!ZZZZ}}}}6666,,,,zzzzggggŠŠŠŠÇÇÇǧ§§§¬¬¬¬ÝÝÝÝÔÔÔÔZZZZ}}}}ÜÜÜܾ¾¾¾¬¬¬¬ÝÝÝÝVVVVzzzz´ÔÔÔÔZZZZ}}}}»»»»ÑÑÑÑ]]]]ÆÆÆÆ0000****%%%%zzzzZZZZáááátttt¾¾¾¾dddd$$$$œœœœgggg{{{{����ääääÃÃÃÃyyyyìììì????ZZZZzzzzgggg¹¹¹¹VVVVÐÐÐÐMMMMcccc****ìììì????¾¾¾¾¾¾¾¾nnnnÆÆÆÆnnnnMMMMcccc****ƒƒƒƒÇÇÇÇ÷÷÷÷ááááhhhh++++ËËËËääääiiii™™™™ŠŠŠŠcccc****ZZZZ[[[[""""ƒƒƒƒllllììììÔÔÔÔŸŸŸŸÃÃÃÃ((((((((

4

Page 6: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

ÐÐÐÐQQQQ}}}}cccchhhhzzzzVVVVääää33333333™™™™''''××××hhhh++++iiii™™™™ŠŠŠŠcccc****ììììXXXXZZZZ}}}}ggggØØØØLLLLOOOOffffzzzzZZZZrrrrwwww$$$$ððððGGGGNNNNZZZZkkkkŠŠŠŠ}}}}ÁÁÁÁZZZZiiiiÁÁÁÁttttZZZZCCCCØØØØÂÂÂÂCCCCnnnn@@@@****āāāāZZZZÐÐÐÐ2222wwww°°°°ŠŠŠŠJJJJ---- ********ÂÂÂÂZZZZVVVVzzzzÑÑÑÑeeeeggggÃÃÃÃllll««««����ÛÛÛÛââââ

ààààcccc****YYYYnnnnZZZZzzzzggggZZZZkkkkÆÆÆÆŠŠŠŠÅÅÅÅVVVV»»»»ææææZZZZzzzzZZZZƒƒƒƒYYYYññññXXXXÆÆÆÆqqqqããããgggg9999****îîîîGGGGZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmÔÔÔÔZZZZvvvv0000****uuuuÆÆÆÆ————ggggŠŠŠŠ¬¬¬¬NNNNÌÌÌÌ™™™™ggggìììì÷÷÷÷ZZZZzzzzggggZZZZkkkkÆÆÆÆ

]]]] ŸŸŸŸÐÐÐÐèèèèÌÌÌÌÄÄÄÄhhhhggggìììì÷÷÷÷ZZZZzzzzggggiiii¿¿¿¿VVVVÐÐÐÐQQQQ}}}}ÌÌÌÌïïïïwwwwggggìììì÷÷÷÷XXXXZZZZvvvvgggg[[[[ZZZZ++++ZZZZLLLLZZZZkkkkÈÈÈÈ}}}}ÅÅÅÅŠŠŠŠ¬¬¬¬ÃÃÃÃÑÑÑѽ½½½JJJJqqqqÐÐÐÐââââZZZZiiiiZZZZZZZZzzzzggggââââ����ZZZZyyyyÃÃÃÃllllŠŠŠŠHHHHXXXXzzzz{{{{ ääääââââ����ZZZZyyyyMMMM@@@@ÅÅÅÅáááá%%%%„„„„ììììÎÎÎÎXXXXLLLLLLLLttttÃÃÃÃyyyy‰‰‰‰ààààìììì����÷÷÷÷}}}}ZZZZzzzzgggg÷÷÷÷}}}}gggg[[[[

qqqqbbbbƒƒƒƒŠŠŠŠHHHHóóóóóóóóXXXXQQQQ||||]]]]ÆÆÆÆqqqqããããgggg9999****îîîîGGGGZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmÃÃÃÃ####¥¥¥¥™™™™ÆÆÆÆìììì ÆÆÆÆŠŠŠŠggggxxxxyyyyMMMM™™™™ÎÎÎÎāāāāZZZZ}}}}ââââ����ZZZZyyyy====iiii}}}}6666,,,,eeeeZZZZwwwwŠŠŠŠ}}}}TTTT§§§§bbbb÷÷÷÷ZZZZ}}}}....ZZZZggggZZZZèèèèìììì~~~~ÌÌÌÌZZZZkkkkÅÅÅÅggggŸŸŸŸ6666,,,,ggggZZZZèèè胃ƒƒVVVVÂÂÂÂÃÃÃÃyyyyììììttttììììzzzzZZZZÑÑÑÑāāāāZZZZ}}}}ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ZZZZÐÐÐÐËËËËŠŠŠŠ}}}}XXXXZZZZ¤¤¤¤////÷÷÷÷}}}}}}}}....ZZZZääää

====ZZZZkkkkqqqqwwww~~~~gggg3333ììììÂÂÂÂ~~~~ZZZZkkkkqqqqªªªª~~~~ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\6666,,,,ZZZZ‹‹‹‹ZZZZnnnn7777™™™™@@@@****XXXX‡‡‡‡ggggMMMM™™™™ZZZZxxxx!!!!

tttt÷÷÷÷zzzz{{{{ßßßßvvvv����ññññ™™™™ääääzzzzZZZZáááá÷÷÷÷ÂÂÂÂ}}}}....ZZZZññññÝÝÝÝmmmm,,,,wwwwŒŒŒŒÛÛÛÛMMMMyyyyˆ~~~~����ÛÛÛÛââââ@@@@****))))ZZZZ}}}}8888[[[[����ññññ™™™™ääääzzzzZZZZáááá÷÷÷÷ZZZZyyyyÃÃÃÃppppŸŸŸŸ~~~~‹‹‹‹ŠŠŠŠ££££ ææææeeee����³³³³††††]]]]ÖÖÖÖ³³³³’’’’ffff³³³³††††mmmmàààà ììììXXXX

ZZZZ####ÌÌÌÌÃÃÃÃððððLLLL ]]]]‘‘‘‘³³³³^eeeejjjjããããÜÜÜÜÚÚÚÚ’’’’nnnnffffèèèè ]]]]ƒƒƒƒ ææææ]]]] ŠŠŠŠ££££ZZZZyyyyÅÅÅÅttttÚÚÚÚììììāāāā ttttKKKKgggg]]]]yyyy6666,,,,ÃÃÃÃððð𤤤¤MMMMYYYYCCCCZZZZzzzzggggzzzz{{{{¤¤¤¤zzzzMMMMiiiiââââööööeeeeììììââââwwww ZZZZ 0000++++ZZZZiiii~~~~ ËËËËÌÌÌÌZZZZ

zzzzŠŠŠŠzzzzªªªªÆÆÆÆ−−−−YYYYääääÅÅÅÅßßßßgggg]]]]~~~~ƒƒƒƒcccc****ZZZZzzzzÑÑÑÑŠŠŠŠÆÆÆÆççççnnnn~~~~cccc****ZZZZyyyyÆÆÆÆŸŸŸŸ6666,,,,ÃÃÃÃððððzzzz!!!!****wwwwMMMMYYYYññññ¾¾¾¾nnnnāāāāÃÃÃÃððððÌÌÌ̤¤¤¤7777MMMMññññTTTTÃÃÃÊŠŠŠ****zzzzZZZZáááᤤ¤¤zzzz6666,,,,....ãããã»»»»

„„„„÷÷÷÷ÂÂÂÂëëëë~~~~ mmmmÃÃÃÃàààà ]]]]ÞÞÞÞ³³³³^ÖÖÖÖ³³³³××××####ääää]]]]ÞÞÞÞ^]]]]ÖÖÖÖnnnnääää…………]]]]qqqqÃÃÃÃççççáááá XXXX ********xxxxŠŠŠŠïïïƒƒÂÂÂÂzzzz{{{{ëëëë÷÷÷÷gggg����qqqq™™™™********ììììXXXXëëëëÂÂÂÂZZZZÏÏÏÏââââ´kkkkzzzz¶¶¶¶xxxxÆÆÆÆÈÈÈÈ}}}} ZZZZvvvvÆÆÆÆnnnnZZZZzzzzggggëëëëääääZZZZÏÏÏÏÅÅÅŧ§§§ssss

÷÷÷÷XXXX

5

Page 7: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

!!!!ttttLLLLLLLL~~~~ÔÔÔÔ~~~~óóóóóóóóHHHHìììì????¼¼¼¼ÌÌÌÌÂÂÂÂ7777ììììXXXX~~~~ƒƒƒƒVVVV„„„„ HHHHxxxx‡‡‡‡ggggMMMMZZZZÏÏÏÏZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\»»»»zzzz{{{{÷÷÷÷ZZZZââââ´~~~~ZZZZkkkk»»»»¢¢¢¢uuuuÔÔÔÔ~~~~ZZZZkkkk»»»»ÈÈÈÈ{{{{zzzz{{{{÷÷÷÷ZZZZgggg[[[[ÔÔÔÔ~~~~ZZZZkkkk»»»»ÝÝÝÝxxxxÔÔÔÔzzzz{{{{÷÷÷÷ZZZZMMMM‡‡‡‡ÔÔÔÔzzzz{{{{����eeeeìììì÷÷÷÷}}}}‚‚‚‚BBBB™™™™}}}}~~~~ZZZZ‹‹‹‹ZZZZnnnn™™™™ääääzzzzZZZZÑÑÑÑÃÃÃÃyyyyƒƒƒƒ@@@@****ƒƒƒƒVVVVÔÔÔÔ

zzzzââââ´ââââ}}}} ZZZZ####ÈÈÈÈ{{{{ZZZZkkkkZZZZkkkkZZZZ0000++++ZZZZiiii~~~~ZZZZkkkkÅÅÅÅgggg1111""""3333ïïïï EEEEGGGGOOOOGGGG»»»»ZZZZŒŒŒŒÛÛÛÛZZZZgggg™™™™@@@@****ììììZZZZÐÐÐÐZZZZCCCC{{{{ÛÛÛÛ]]]]ææææÖÖÖÖ³³³³òòòòÔÔÔÔ³³³³××××nnnn`³³³³ÜÜÜÜ‘‘‘‘³³³³××××FFFF³³³³çççç³³³³ééééÚÚÚÚàààà…………eeeeããããÜÜÜÜ ììììXXXX ììììÂÂÂÂgggg[[[[ffffzzzzZZZZrrrrwwwwZZZZgggg÷÷÷÷áááኊŠŠ����ÛÛÛÛââââ@@@@****

ææææ…………uuuuÛÛÛÛèèèè!!!!

¸zzzz{{{{ßßßßvvvv÷÷÷÷����ZZZZkkkkxxxx££££ÃÃÃÃ0000****ffffeeee÷÷÷÷XXXX����ZZZZkkkkxxxx%%%%¥¥¥¥ÃÃÃÃqqqqÝÝÝÝ™™™™ffffeeee÷÷÷÷XXXXXXXXÆÆÆÆuuuu6666,,,,gggg[[[[ffffzzzzZZZZrrrrwwww³³³³]]]]zzzzÑÑÑÑ»»»»@@@@****`====ŠŠŠŠêêêêììììXXXXZZZZyyyy6666,,,,{{{{ÛÛÛÛ¬¬¬¬ÝÝÝÝÅÅÅŧ§§§ssssÐÐÐЊŠŠŠggggzzzzŠŠŠŠzzzzssssxxxxZZZZzzzzgggggggg8888VVVV»»»»4444,,,,zzzzwwwwƒƒƒƒ@@@@****ììììXXXXßßßßvvvvBBBB÷÷÷÷āāāāttttrrrrTTTT$$$$zzzzMMMMÑÑÑÑxxxx~~~~

ÐÐÐÐgggg8888VVVV»»»»4444,,,,zzzzwwwwƒƒƒƒgggg;;;;ƒƒƒƒ@@@@**** 2222÷÷÷÷qqqqÑÑÑÑèèèèZZZZvvvvÆÆÆÆZZZZyyyy((((ÈÈÈÈzzzzVVVV6666,,,,ÜÜÜÜtttt¬¬¬¬ÝÝÝÝÅÅÅŧ§§§ssssZZZZzzzzgggg¸zzzz{{{{ßßßßvvvv÷÷÷÷����@@@@ZZZZeeee$$$$ÃÃÃÃ0000****ääääzzzzZZZZáááá÷÷÷÷XXXX aaaa1111!!!!ææææøøøø]]]]ææææÖÖÖÖòòòòÔÔÔÔaaaaÜÜÜÜ]]]]ÖÖÖÖÛÛÛÛ`jjjj‚‚‚‚ææææáááá!!!!

VVVV ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ ÚÚÚÚÏÏÏÏ^ÝÝÝÝuuuuŠŠŠŠnnnnàààà

™™™™'''',,,,zzzzVVVVÆÆÆÆuuuuîîîî÷÷÷÷ÔÔÔÔMMMM\\\\ ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ ||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@¬¬¬¬àààࣣ££xxxxääääuuuuiiii}}}}™™™™[[[[zzzzšššš~~~~mmmm,,,,hhhh++++~~~~ÕÕÕÕzzzz0000ÆÆÆÆÜÜÜÜssssññññzzzzZZZZ////####ÖÖÖÖÔÔÔÔ`PPPP]]]]····ŠŠŠŠgggg~~~~ÅÅÅÅ

ÃÃÃÃ@@@@****ZZZZ$$$$++++ÑÑÑÑÃÃÃÃããã㯊ŠŠŠcccc****XXXX ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ ZZZZ++++@@@@****ggggõõõõgggg¶¶¶¶ÅÅÅÅTTTTääääÑÑÑÑ@@@@eeeeììììāāāāMMMM\\\\ÆÆÆÆffff‚‚‚‚~~~~tttt!!!!****]]]]MMMMYYYYññññāāāāŠŠŠŠ****~~~~((((,,,,}}}}((((,,,,}}}}ÕÕÕÕzzzz0000

ƒƒƒƒggggìììì÷÷÷÷@@@@****ggggõõõõÆÆÆÆZZZZzzzzggggZZZZttttggggzzzzbbbb����ÛÛÛÛ‚‚‚‚ÕÕÕÕzzzziiiicccc****ŠŠŠŠZZZZVVVVÅÅÅÅŠŠŠŠZZZZ****ââââVVVVÐÐÐн½½½}}}}ƒƒƒƒññññ÷÷÷÷zzzzggggÃÃÃÄ„„„áááákkkkāāāā:::: ŠŠŠŠ ÎÎÎÎÍÍÍÍ™™™™cccc****7777,,,,||||™™™™ZZZZ¨KKKK++++MMMMÅÅÅÅggggzzzzbbbb»»»»,,,,$$$$ZZZZÀÀÀÀììììZZZZ[[[[ññññ����ŠŠŠŠ{{{{

1111////~~~~››››ââââVVVV6666,,,,¾¾¾¾ŠŠŠŠggggÕÕÕÕ0000HHHHŠŠŠŠHHHHÔÔÔÔ¦¦¦¦ÔÔÔÔòòòòÔÔÔÔ²²²²ZZZZttttÔÔÔÔZZZZjjjjjjjjîîîîyyyyZZZZzzzzgggg¸gggg]]]]ÆÆÆÆFFFF´¸VVVV~~~~››››ââââVVVVÅÅÅÅiiii0000++++ŠŠŠŠHHHHVVVVŠŠŠŠzzzz½½½½¯ŠŠŠŠ~~~~IIII÷÷÷÷XXXXppppŠŠŠŠ0000****ÎÎÎÎyyyy~~~~¾¾¾¾ŠŠŠŠggggÕÕÕÕzzzz0000»»»»!!!!****iiiiZZZZgggg¤¤¤¤////xxxxììììMMMMññññggggzzzziiiiZZZZ¶¶¶¶ggggZZZZ]]]]ÆÆÆÆ,,,,]]]]°°°°iiii{{{{'''',,,,ZZZZ0000++++ZZZZxxxx

6

Page 8: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

zzzzZZZZuuuu]]]]ÐÐÐÐ%%%%ææææFFFFNNNNƒƒƒƒDDDD÷÷÷÷XXXXËËËËœœœœgggg}}}}ÃÃÃÃññññ™™™™OOOO™™™™ŠŠŠŠcccc****ŠŠŠŠHHHHZZZZzzzzggggOOOO»»»»ZZZZ0000++++ZZZZiiiiÃÃÃÃððð𬬬¬xxxx::::ZZZZ((((gggg7777HHHHŠŠŠŠHHHHÉÉÉÉeeeeggggwwwwááááÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBZZZZkkkkÆÆÆÆŸŸŸŸ~~~~ÎÎÎÎggggZZZZcccc™™™™ÆÆÆÆZZZZkkkkÅÅÅÅYYYYyyyy

ÑÑÑÑŠŠŠŠHHHHZZZZkkkkÆÆÆÆppppyyyyÐÐÐЃƒƒƒààààêêêêˆXXXXööööÎÎÎÎVVVVÐÐÐÐiiii0000++++{{{{ZZZZ¨KKKKââââVVVV ÃÃÃÃïïïï ááááààààXXXXMMMM\\\\VVVVÆÆÆÆ********ïïïïVVVVÃÃÃÃ5555ŠŠŠŠHHHHXXXXZZZZ++++ZZZZffffeeee$$$$********uuuuññññ]]]]ÐÐÐЊŠŠŠzzzzeeeeggggHHHHYYYY@@@@****ììììāāāāZZZZvvvvÅÅÅÅCCCC{{{{!!!!

ZZZZ¶¶¶¶gggg~~~~gggg7777ggggÆÆÆÆ____....1111////~~~~››››yyyyppppZZZZ&&&&ÃÃÃÃZZZZqqqq----ÑÑÑÑíííí~~~~9999ZZZZ™™™™ÆÆÆÆZZZZyyyyÆÆÆÆŸŸŸŸÆÆÆÆ********iiiiuuuuZZZZ¡¡¡¡IIIIYYYYÃÃÃÃ!!!!ŠŠŠŠJJJJggggMMMMÑÑÑÑ]]]]ÐÐÐл»»»^ŠŠŠŠcccc****ŠŠŠŠHHHH))))ççççffffZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\((((ZZZZzzzzgggg

ZZZZyyyy¤¤¤¤xxxxœœœœgggg----VVVVääääGGGG,,,,\\\\RRRR,,,,\\\\™™™™YYYYyyyyŠŠŠŠ}}}}ŠŠŠŠ~~~~XXXXHHHHttttÃÃÃÃððððÁÁÁÁÕÕÕÕìììì????qqqqnnnnúúúúggggÂÂÂÂVVVVÃÃÃÃ0000****îîîîVVVVÅÅÅÅ™™™™,,,,ââââggggââââgggg™™™™hhhhuuuu™™™™ŠŠŠŠcccc****ŠŠŠŠHHHHXXXX››››ââââVVVVÅÅÅÅMMMM@@@@ïïïïwwwwŠŠŠŠ~~~~IIII©©©©āāāāiiii0000++++{{{{ZZZZ¨KKKKââââVVVVÅÅÅÅ3333BBBBééééààààIIIIXXXX

ZZZZZZZZyyyyzzzzZZZZßßßßVVVVÆÆÆÆññññVVVV6666,,,,!!!!ZZZZ[[[[NNNN™™™™ZZZZyyyyÃÃÃÃPPPPŠŠŠŠcccc****ŠŠŠŠHHHHXXXXQQQQƒƒƒƒððððMMMMvvvv~~~~NNNNŠŠŠŠcccc****ŠŠŠŠHHHHXXXXZZZZzzzzgggg""""eeeegggg}}}}¤¤¤¤xxxx››››ââââVVVVääääGGGG,,,,\\\\GGGG,,,,\\\\™™™™YYYYyyyyYYYYÈÈÈÈMMMM����ÛÛÛÛ,,,,ÆÆÆÆ4444ŠŠŠŠ™™™™ŠŠŠŠ~~~~XXXXÕÕÕÕÅÅÅÅttttŠŠŠŠZZZZ****3333XXXXzzzzùùùùDDDD********uuuuÔÔÔÔƒƒƒƒÜÜÜÜuuuu÷÷÷÷XXXXttttÃÃÃÃððððÁÁÁÁÕÕÕÕ7777

ZZZZ¨KKKK++++MMMMÅÅÅŹ¹¹¹((((,,,,~~~~EEEE++++????ììììXXXXªªªª>>>>VVVVääää((((((((FFFF™™™™ššššNNNNBBBB™™™™gggg¿¿¿¿÷÷÷÷XXXXttttÓÓÓÓxxxxÕÕÕÕZZZZKKKK((((÷÷÷÷1111||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅZZZZyyyyƒƒƒƒ¤¤¤¤ññññVVVVÆÆÆÆuuuuŠŠŠŠZZZZgggg÷÷÷÷XXXX™™™™'''',,,,++++zzzz÷÷÷÷áááá™™™™++++ÆÆÆÆZZZZââââxxxxÌÌÌÌ÷÷÷÷XXXXZZZZkkkk»»»»::::LLLLZZZZqqqq----ÂÂÂÂMMMM\\\\mmmmZZZZ????xxxxÅÅÅÅxxxxFFFF,,,,++++ÚÚÚÚììììZZZZzzzzggggŠŠŠŠzzzzuuuuZZZZMMMM\\\\ÅÅÅÅ""""VVVVwwwwZZZZ////####ÖÖÖÖzzzzññññììììāāāāMMMM\\\\ääääPPPPˆ

YYYY����ggggÂÂÂÂŒŒŒŒÛÛÛÛ!!!!****yyyy™™™™ŠŠŠŠØØØØ1111ËËËËÌÌÌ̪ªªªCCCCÙÙÙÙ~~~~ÅÅÅÅÃÃÃÃ7777ÃÃÃÃggggnnnnppppƒƒƒƒññññ!!!!****ëëëë �������� ŠŠŠŠvvvv}}}}ÐÐÐÐõõõõMMMM::::HHHHqqqqÑÑÑÑèèèètttteeeeååååāāāāMMMM\\\\zzzzzzzzîîîîgggg6666,,,,mmmm,,,,hhhh++++ÅÅÅų³³³™™™™ffffeeeeZZZZzzzzggggZZZZLLLL{{{{0000++++ZZZZyyyyÃÃÃÃffff%%%%ƒƒƒƒääääÐÐÐÐXXXXffffeeeeQQQQooooƒƒƒƒññññµµµµ6666,,,,QQQQkkkkÆÆÆÆÜÜÜÜssssDDDDŒŒŒŒzzzz]]]]————����ÛÛÛÛâââ⊊ŠŠïïïï1111MMMM\\\\ÅÅÅÅ""""VVVVwwwwZZZZ////####ÖÖÖÖāāāāooookkkkÐÐÐл»»»xxxx77771111����hhhhååååQQQQÏÏÏÏ6666,,,,¿¿¿¿HHHHXXXX

÷÷÷÷}}}}MMMM‡‡‡‡ÑÑÑÑ((((xxxx----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅ tttt********‡‡‡‡....ÞÞÞÞFFFF,,,,hhhh++++||||ììììāāāā

7

Page 9: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

ÆÆÆÆââââZZZZÐÐÐÐÔÔÔÔ¦¦¦¦ZZZZÅÅÅÅgggg<<<<åååå IIIIXXXXZZZZYYYYÔÔÔÔZZZZIIII¼¼¼¼AAAAÆÆÆÆââââ����ZZZZââââVVVVÆÆÆÆuuuuŠŠŠŠZZZZgggg||||]]]]¦¦¦¦********ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ»»»»ññññÔÔÔÔÕÕÕÕzzzzƒƒƒƒÆÆÆÆÜÜÜÜssssMMMM\\\\ÅÅÅÅZZZZ////####ÖÖÖÖúúúúZZZZxxxxZZZZÜÜÜÜkkkkÅÅÅÅÓÓÓÓxxxxZZZZ////ááááVVVVÐÐÐÐ((((,,,,||||™™™™ììììtttt!!!!****]]]]¡¡¡¡~~~~____....!!!!îîîîEEEE0000oooo]]]]ÆÆÆÆggggzzzz~~~~ËËËË™™™™7777ÉÉÉÉgggg;;;;

ÉÉÉÉtttt!!!!****]]]]zzzzZZZZªªªª||||ììììXXXXÑÑÑÑWWWW----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅääääMMMM\\\\ÆÆÆÆŸŸŸŸ********iiii2222ÃÃÃÃZZZZLLLLŸŸŸŸZZZZÔÔÔÔ»»»»••••ZZZZŒŒŒŒÛÛÛÛZZZZggggŠŠŠŠcccc****XXXX

————gggg%%%%ææææFFFFNNNNââââgggg÷÷÷÷áááá««««----xxxxZZZZÉÉÉÉ4444iiiiðððð EEEEIIIIgggg----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅÅÅÅÅUUUUHHHH))))||||]]]]„„„„kkkkggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÅÅÅÅiiiizzzzzzzzHHHH))))||||]]]]QQQQxxxxaaaa››››MMMMqqqqgggg____ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\����ZZZZqqqq----ŠŠŠŠyyyy!!!!****ggggÇÇÇÇ{{{{ZZZZŠŠŠŠkkkk~~~~qqqq¢¢¢¢ƒƒƒƒNNNNZZZZzzzzgggg²²²²nnnnHHHHāāāā~~~~ääääZZZZqqqq----....eeee$$$$„„„„6666,,,,....yyyyÁÁÁÁ

ppppZZZZ[[[[ŠŠŠŠ¬¬¬¬ììììXXXX————ggggÑÑÑÑ™™™™****----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅäää䊊ŠŠggggcccc****ÄÄÄÄ����ÛÛÛÛââââcccc****LLLLLLLLHHHHppppZZZZ[[[[ŠŠŠŠ¬¬¬¬ìììì????óóóóóóóóZZZZrrrrVVVVääää²²²²nnnnHHHHāāāā¹¹¹¹””””hhhh++++ììììTTTTÆÆÆÆÒÒÒÒyyyyÅÅÅÅ`PPPP]]]]7777ììììZZZZ####————ggggmmmmZZZZ}}}}>>>>zzzzZZZZ????xxxxääää$$$$¾¾¾¾ææææOOOOggggŠŠŠŠggggcccc****ÄÄÄÄ����ÛÛÛÛââââcccc****XXXXÂÂÂÂZZZZrrrrVVVVääää²²²²nnnnHHHH::::

LLLLLLLL~~~~äää䊊ŠŠ¬¬¬¬āāāāMMMM\\\\ÆÆÆÆŸŸŸŸZZZZââââgggg»»»» ----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅ LLLLLLLLcccc****ggggÎÎÎÎwwwwZZZZvvvvZZZZqqqq----••••ZZZZ»»»»^™™™™÷÷÷÷~~~~ÍÍÍÍŠŠŠŠ~~~~ggggÄÄÄÄŠŠŠŠcccc****ŠŠŠŠHHHHóóóóóóóóXXXX

ääää ))))————ZZZZññññZZZZzzzzgggg((((����ÛÛÛÛââââcccc****āāāā???? ----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅ ttttÍÍÍÍ™™™™ggggÎÎÎÎwwwwZZZZvvvv¹¹¹¹ZZZZYYYYppppZZZZ[[[[ŠŠŠŠ¬¬¬¬ììììXXXX))))ZZZZkkkkÅÅÅÅttttììììāāāā((((ZZZZ¶¶¶¶KKKKYYYYZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÃÃÃÃÒÒÒÒggggèèèèZZZZvvvv

ƒƒƒƒZZZZXXXX „„„„ XXXXOOOOççççZZZZ(((( ÇÇÇÇ rrrr~~~~ gggg~~~~ÍÍÍÍŠŠŠŠ vvvv ÇÇÇÇXXXX���� ƒƒƒƒ aaaaZZZZ ggggCCCC ;;;;VVVV ÆÆÆÆ ¬¬¬¬\\\\����

óóóó~~~~ÃÃÃà 4 @@@@yyyyZZZZââââ 5 cccc****4 ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÅÅÅÅzzzzÑÑÑÑŠŠŠŠ]]]]!!!!****XXXXŠŠŠŠ]]]]XXXXZZZZzzzzgggg||||]]]]QQQQxxxxZZZZggggèèèèZZZZvvvv����ÅÅÅÅÍÍÍÍŠŠŠŠ~~~~ŠŠŠŠØØØ؉‰‰‰XXXXÍÍÍÍcccc****||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ ƒƒƒƒðððð

XXXX ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ»»»»ŸŸŸŸ********iiii2222uuuuzzzzggggZZZZmmmmCCCCYYYY----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅ»»»»„„„„ŸŸŸŸZZZZÔÔÔÔììììVVVV \\\\zzzzõõõõZZZZÆÆÆÆ****ÐÐÐÐ%%%%zzzz~~~~ììììāāāā YYYYììììFFFF,,,,èèèè~~~~~~~~||||]]]]¦¦¦¦********ZZZZZZZZÔÔÔÔ™™™™xxxxZZZZvvvv¬¬¬¬

]]]]øøøøÖÖÖÖûûûû³³³³vvvvøøøøŠŠŠŠøøøø³³³³ààààöööö]]]]øøøø����ûûûûfffføøøø³³³³ääääöööö…………øøøø‰‰‰‰öööö³³³³ççççûûûûÙÙÙÙøøøø]]]]ÖÖÖÖ××××####ääääôôôô‘‘‘‘××××oooo]]]]ÖÖÖÖ××××####ääääiiiiÃÃÃÃ^ÖÖÖÖFFFFooooÂÂÂÂ××××nnnnääääææææ####ÖÖÖÖääääæææ扉‰‰××××ÜÜÜÜ

8

Page 10: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

ÚÚÚÚøøøø³³³³^eeeeøøøønnnnûûûû³³³³ààààøøøø]]]]ÖÖÖÖ³³³³’’’’$$$$³³³³‚‚‚‚…………ôôôô]]]]ôôôôÖÖÖÖøøøø³³³³oooo]]]]ÖÖÖÖ³³³³††††$$$$]]]]ŒŒŒŒôôôôææææøøøø]]]]ÖÖÖÖûûûû³³³³vvvvööööŠŠŠŠøøøønnnnûûûûààààöööö]]]]øøøø����ûûûûfffføøøøääääöööö]]]]ÖÖÖÖßßßßøøøøffffôôôôùùùùooooøøøø‘‘‘‘××××oooo]]]]ÖÖÖÖ××××####ääää

!!!! ‰‰‰‰××××ÜÜÜÜÚÚÚÚøøøø^ÒÒÒÒøøøø^ááááøøøø]]]]øøøø‰‰‰‰ûûûûËËËËøøøøØØØØøøøøÚÚÚÚôôôôààààûûûûƒƒƒƒøøøø]]]]ÖÖÖÖôôôôÔÔÔÔøøøø ææææ iiiiÃÃÃÃ^ÖÖÖÖFFFFooooÂÂÂÂ××××nnnnääääææææ####ÖÖÖÖääää

ªªªª||||]]]]ZZZZââââxxxxŒŒŒŒggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅŹ¹¹¹ZZZZââââggggÐÐÐг³³³uuuuIIIIgggguuuuJJJJ----ggggÎÎÎÎwwwwZZZZvvvv----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅÅÅÅÅ]]]]4444---->>>>îîîî IIIIEEEEGGGGXXXXIIIIgggguuuu¸²²²²ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅBBBBIIIIgggguuuuÐÐÐг³³³0000****ññññZZZZŠŠŠŠkkkkJJJJ----]]]]4444---->>>>îîîî IIIIEEEEGGGGXXXX½½½½----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅŸXXXX

((((��������&&&&����ÔÔÔÔZZZZ££££ ���������������� ))))FFFF,,,,èèèè~~~~gggg¶¶¶¶ZZZZ����gggg$$$$ÍÍÍÍcccc****----VVVV²²²²<<<<4444////õõõõ XXXXGGGG

JJJJāāāāŠŠŠŠzzzzââââVVVVPPPPZZZZŠŠŠŠzzzzVVVVÅÅÅÅiiiicccc****gggg]]]]™™™™ääääzzzzZZZZááááÃÃÃÊŠŠŠhhhh++++ZZZZ§§§§½½½½™™™™****----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅŃƒƒƒYYYYcccc****™™™™@@@@****ååååXXXX

||||]]]]ZZZZ‚‚‚‚))))0000iiiihhhh++++ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\¿¿¿¿����ÛÛÛÛââââDDDD÷÷÷÷āāāāZZZZqqqq----ŠŠŠŠyyyy~~~~!!!!****ggggÇÇÇÇÓÓÓÓZZZZŠŠŠŠkkkk~~~~qqqq¢¢¢¢ƒƒƒƒZZZZŠŠŠŠ¬¬¬¬āāāāggggÎÎÎÎwwwwZZZZvvvv----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅääääËËËËÃÃÃÃZZZZKKKKggggŠŠŠŠZZZZññññIIIIgggguuuu~~~~ÖÖÖÖgggg3333ìììì~~~~ääää²²²²nnnnHHHHttttMMMM\\\\ääääHHHHÖÖÖÖgggg3333ìììì????MMMM\\\\----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅääää÷÷÷÷}}}}nnnneeeeŠŠŠŠggggÃÃÃÃUUUUcccc****ÂÂÂÂ~~~~äää䊊ŠŠ¬¬¬¬āāāāggggÎÎÎÎwwwwZZZZvvvv----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅÆÆÆÆZZZZqqqq----iiiiZZZZââââ6666,,,,||||]]]]ZZZZââââxxxxŒŒŒŒ====pppp����ÛÛÛÛââââ÷÷÷÷ZZZZzzzzggggŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}6666,,,,||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@))))ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\¿¿¿¿((((MMMM\\\\----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅääää

:::: ����ÛÛÛÛââââcccc****tttt÷÷÷÷}}}}ddddWWWW÷÷÷÷÷÷÷÷~~~~eeeeÆÆÆÆddddWWWW÷÷÷÷QQQQZZZZyyyyZZZZÖÖÖÖpppp~~~~ŠŠŠŠ¬¬¬¬����ÛÛÛÛââââðððð!!!! ]]]]øøøøÖÖÖÖ××××####ããããööööÜÜÜÜ$$$$]]]]ôôôôÞÞÞÞôôôôùùùùooooûûûû]]]]ööööuuuuôôôôffff%%%%ããããööööÛÛÛÛøøøø^ÊÊÊÊøøøø^øøøøuuuuôôôôffff$$$$ããããööööÛÛÛÛøøøø^ææææøøøø]]]]øøøøuuuuôôôôgggg$$$$ÚÚÚÚøøøøààààûûûûmmmm%%%%vvvvôôôôffff%%%%ããããööööÛÛÛÛøøøø^

))))YYYYììììFFFF,,,,èèèè~~~~gggg¶¶¶¶ZZZZ����gggg$$$$,,,,····ggggcccc****nnnn((((

ZZZZ}}}}ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\~~~~ZZZZyyyyÐÐÐÐ\\\\gggg™™™™@@@@****ƒƒƒƒVVVVÂÂÂÂÌÌÌÌZZZZyyyyÐÐÐÐ\\\\gggg����ÛÛÛÛââââZZZZzzzzgggg����SSSSyyyyÐÐÐÐ\\\\gggg™™™™}}}}ÂÂÂÂQQQQkkkkÐÐÐÐÌÌÌÌ\\\\gggg����ÛÛÛÛââââXXXX))))YYYYììììFFFF,,,,èèèè~~~~!!!!****[[[[ZZZZ‚‚‚‚ˆÜÜÜÜ((((

ggggÎÎÎÎwwwwZZZZ™™™™xxxx----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅÆÆÆÆŠŠŠŠgggg!!!!****gggg¬¬¬¬DDDD~~~~MMMM\\\\ÆÆÆÆÝÝÝÝxxxxZZZZLLLLââââññññßßßߊŠŠŠ””””VVVVÃÃÃÃáááá™™™™qqqq¢¢¢¢}}}}....####ÖÖÖÖƒƒƒƒDDDD@@@@****āāāāZZZZyyyy””””VVVVÅÅÅÅ++++DDDD44445555ëëëë

GGGGEEEEGGGGggggÎÎÎÎwwwwZZZZvvvv----ZZZZvvvv

9

Page 11: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅÐÐÐЙ™™™zzzzZZZZ™™™™'''',,,,»»»»]]]]qqqqÝÝÝÝÅÅÅÅYYYYNNNNXXXX))))¾¾¾¾ŠŠŠŠggggzzzz{{{{4444++++ŠŠŠŠzzzzggggåååå\\\\gggg}}}}zzzz{{{{ooooøøøø¸ÄÄÄÄppppllll‚‚‚‚zzzzppppllllhhhhzzzz{{{{ôôôô////™™™™ZZZZxxxxggggççççZZZZyyyyZZZZvvvv:::: ÄÄÄÄ

ZZZZ����¸ZZZZzzzzggggÄÄÄÄ!!!!****'''',,,,••••ZZZZzzzzgggg¢¢¢¢ZZZZyyyyÆÆÆÆ����ZZZZ++++¸((((ZZZZ####ôôôô////ââââññññßßßߊŠŠŠÃÃÃÃáááá™™™™qqqq¢¢¢¢}}}}....####ÖÖÖÖƒƒƒƒDDDDÂÂÂÂMMMM\\\\----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅZZZZqqqq----LLLLggggáááá™™™™ZZZZkkkkÃÃÃÃZZZZLLLLìììì~~~~ççççDDDDZZZZzzzzggggççççääääÆÆÆƈZZZZkkkkLLLLggggÃÃÃÃaaaaÆÆÆÆ@@@@****ßßßß~~~~ÎÎÎΊŠŠŠïïïïXXXX4444yyyyZZZZvvvvXXXXzzzz{{{{aaaaÄÄÄÄppppllllhhhh÷÷÷÷XXXXÅÅÅÅ««««½½½½ZZZZ÷÷÷÷}}}}MMMM‡‡‡‡zzzzññññÑÑÑÑÃÃÃ榦¦----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅÆÆÆÆ°°°°[[[[ŠŠŠŠ‚‚‚‚ÐÐÐÐnnnnLLLLggggkkkk����XXXX

ÑÑÑÑ((((xxxx----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅääääMMMM\\\\ÅÅÅÅ++++DDDD44445555ëëëëGGGGEEEEGGGG����ÛÛÛÛââââðððð1111¬¬¬¬xxxx©©©©wwww

ÐÐÐÐ????ØØØØ™™™™ÔÔÔÔLLLLggggÐÐÐÐ7777ÉÉÉÉ÷÷÷÷}}}}MMMM‡‡‡‡ggggÎÎÎÎwwwwWWWW----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅääääZZZZyyyyÃÃÃÃZZZZLLLLŠŠŠŠ„„„„IIIIggggāāāā~~~~áááá™™™™ZZZZKKKKiiii!!!!****yyyyZZZZÔÔÔÔ'''',,,,ZZZZ{{{{ggggZZZZ„„„„¦¦¦¦********@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ

ÆÆÆÆŠŠŠŠ‚‚‚‚IIIIggggāāāā~~~~ŠŠŠŠ}}}}ŠŠŠŠ~~~~ZZZZkkkk§§§§bbbbMMMM\\\\----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅ»»»»!!!!****'''',,,,••••°°°°[[[[ŠŠŠŠ‚‚‚‚MMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvvÅÅÅÅÅÅÅÅ««««½½½½ZZZZ¯ZZZZÏÏÏÏnnnnMMMM\\\\----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅÆÆÆÆZZZZzzzz™™™™ssss

qqqq{{{{ZZZZzzzzggggññññzzzzggggŸŸŸŸ»»»»¾¾¾¾wwwwzzzz;;;;MMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÅÅÅÅ,,,,~~~~úúúúcccc****VVVVƒƒƒƒZZZZXXXX||||]]]]ZZZZââââxxxx¬¬¬¬àààࣣ££xxxxggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÅÅÅÅzzzzÑÑÑÑŠŠŠŠ]]]]ÆÆÆƯggggZZZZêêêꈄ„„„MMMM\\\\ÅÅÅÅ

ÞÞÞÞŠŠŠŠ]]]]ÅÅÅŸ����ggggƒƒƒƒ¶¶¶¶XXXX||||]]]]ZZZZââââxxxx¬¬¬¬àààࣣ££xxxxggggèèèèZZZZvvvvÅÅÅÅÅÅÅÅzzzzÑÑÑÑŠŠŠŠ]]]]!!!!****XXXXŠŠŠŠ]]]]6666,,,,ggggzzzzbbbbZZZZÑÑÑÑ}}}}||||]]]]ƒƒƒƒZZZZLLLLmmmmZZZZ????xxxxæææægggg[[[[ZZZZ°°°°====VVVV÷÷÷÷áááá::::ÑÑÑÑZZZZââââgggg----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\

mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅÆÆÆÆ————gggg\\\\xxxxIIIIgggguuuuÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBB‚‚‚‚BBBB±±±±eeee$$$$ÌÌÌÌÑÑÑÑññññāāāāMMMM\\\\»»»»ttttPPPPZZZZŠŠŠŠ{{{{yyyyZZZZyyyy™™™™[[[[zzzzšššš~~~~LLLLHHHHYYYYññññÇÇÇÇXXXXZZZZkkkkZZZZ‚‚‚‚uuuu¸ÆÆÆÆZZZZWWWW,,,,ÐÐÐÐggggÎÎÎÎwwwwggggØØØØ----ZZZZvvvv

ZZZZvvvvëëëë …………øøøø••••nnnn³³³³ßßßß³³³³^ÖÖÖÖôôôôÏÏÏÏøøøø––––««««ððððôôôô]]]]ÖÖÖÖ××××####ääää XXXX ¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅ....eeee$$$$`ŠŠŠŠ{{{{ƒƒƒƒññññQQQQ����ÛÛÛÛââââcccc****]]]]øøøøÖÖÖÖ³³³³³³³³××××$$$$`öööö³³³³ÜÜÜÜ$$$$]]]]øøøøÂÂÂÂûûûû³³³³¼¼¼¼]]]]ÖÖÖÖûûûû³³³³vvvvööööŠŠŠŠøøøønnnnûûûû³³³³ààààøøøø kkkk,,,,6666,,,,ggggZZZZèèèè÷÷÷÷QQQQ----VVVVŠŠŠŠ¬¬¬¬����ÛÛÛÛââââððððXXXX ¼¼¼¼èèèè ¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ

‘‘‘‘øøøøffffûûûû††††÷÷÷÷]]]]ææææ$$$$]]]]øøøøqqqqûûûû††††÷÷÷÷]]]]!!!!

10

Page 12: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

ZZZZ}}}}÷÷÷÷}}}}ññññÑÑÑѬ¬¬¬\\\\))))÷÷÷÷}}}}((((@@@@mmmmZZZZ????xxxxÃÃÃÃññññZZZZzzzzggggZZZZ`««««����ÛÛÛÛââââXXXXääääZZZZLLLLââââggggZZZZ7777ÅÅÅÅ»»»»xxxx!!!!ccccŠŠŠŠ¬¬¬¬����ÛÛÛÛââââðððð ----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅ MMMM\\\\

āāāā äääättttŠŠŠŠ¬¬¬¬ÅÅÅŃƒƒƒ ----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅ tttt!!!!****]]]]MMMM\\\\ÃÃÃÃ}}}}7777AAAAÏÏÏÏāāāāMMMM\\\\----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmm cccc****ZZZZgggg3333ZZZZ°°°°¡¡¡¡@@@@ggggèèèèZZZZvvvvÅÅÅÅÃÃÃÃZZZZkkkkqqqqŠŠŠŠXXXXUUUUÐÐÐÐôôôôpppp����ÛÛÛÛââââÉÉÉÉMMMM\\\\

ggggŸŸŸŸññññññññ\\\\™™™™****6666,,,,ggggZZZZèèèèggggììììÃÃÃÃððððwwwwssssDDDDeeee$$$$iiii!!!!****yyyy6666,,,,::::ÑÑÑÑññññXXXX zzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅÅÅÅÅŠŠŠŠ¬¬¬¬»»»»ZZZZWWWW,,,,ììììāāāā®®®® ----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅ tttt÷÷÷÷}}}}MMMM‡‡‡‡zzzzññññÑÑÑÑÑÑÑÑWWWW

ÍÍÍÍ____0000îîîî IIIIJJJJGGGGwwwwggggèèèèZZZZvvvv����mmmm,,,,hhhh++++eeee$$$$ÆÆÆÆ‚‚‚‚ttttññññzzzzZZZZ////####ÖÖÖÖÆÆÆÆÃÃÃÃ{{{{èèè褤¤¤////ZZZZVVVVUUUU****""""$$$$ƒƒƒƒññññZZZZzzzzggggZZZZ`zzzzZZZZÅÅÅÅxxxxtttt5555āāāā@@@@****ªªªª####ÖÖÖÖMMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvvÅÅÅÅÅÅÅÅÞÞÞÞŠŠŠŠ]]]]!!!!iiii››››ÿÿÿÿ

IIIILLLLggggZZZZ{{{{ggggììììÏÏÏÏ

tttt||||ZZZZ××××ððððZZZZÛÛÛÛììììāāāā____....////YYYY����gggg~~~~ÔÔÔÔggggŸŸŸŸññññZZZZÞÞÞÞ6666,,,,ggggZZZZèèè胃ƒƒ********!!!!****ëëëëÆÆÆÆYYYY********ƒƒƒƒZZZZÏÏÏÏ{{{{0000++++ZZZZÈÈÈÈffff~~~~÷÷÷÷ááááyyyyÆÆÆÆ„„„„%%%%ŠŠŠŠZZZZÈÈÈÈ»»»»ïïïï»»»» 0000 ‚‚‚‚ttttggggööööððððŠŠŠŠ----ZZZZgggg

ÅÅÅÅUUUUHHHH))))||||]]]]QQQQxxxxZZZZggggèèèèZZZZvvvv ----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅ ‡‡‡‡ççççOOOO{{{{ZZZZqqqqÐÐÐÐiiiiìììì————gggg��������ÛÛÛÛââââCCCC÷÷÷÷āāāāZZZZqqqq----ŠŠŠŠyyyy~~~~ääää||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvvÅÅÅÅÃÃÃû»»»[[[[gggg‚‚‚‚ªªªª

----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅ ÅÅÅÅÍÍÍÍŠŠŠŠIIIIggggāāāā~~~~ŠŠŠŠcccc****XXXXMMMM\\\\ ----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅ $$$$óóóó[[[[----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅ ZZZZ7777\\\\gggg����ÛÛÛÛââââääääÑÑÑÑXXXXððððhhhh~~~~„„„„ŠŠŠŠkkkk,,,,ÆÆÆƈŠŠŠŠ¬¬¬¬āāāāMMMM\\\\

ÅÅÅÅ8888gggg))))éééé FFFFIIIIÈÈÈÈllllkkkkÐÐÐÐMMMM²²²²ËËËËggggìììì÷÷÷÷''''~~~~ääää²²²²nnnnHHHHcccc****ggggÎÎÎÎwwwwZZZZvvvv----ZZZZvvvv]]]]øøøøiiiiøøøø³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³^ÞÞÞÞôôôô³³³³³³³³³³³³³³³³ooooûûûû LLLLLLLL cccc**** ????''''����ÛÛÛÛââââ ZZZZƒƒƒƒVVVVHHHHââââ`ZZZZìììì ÆÆÆÆ\\\\!!!!****VVVVââââ ¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzÅÅÅÅ÷÷÷÷}}}}

ssssäää上ŠŠŠ~~~~ ƒƒƒƒ==== óóóóóóóó qqqqffffûûûû³³³³††††ôôôômmmmûûûûØØØØööööÊÊÊÊøøøø^øøøøììììûûûûfffføøøø††††øøøøÞÞÞÞôôôôooooûûûû]]]]øøøøáááá$$$$]]]]ööööÚÚÚÚ$$$$jjjjôôôôooooûûûû‰‰‰‰øøøøjjjjøøøøÏÏÏÏûûûûjjjjööööØØØØûûûû]]]]eeeeûûûûßßßßôôôôooooûûûûaaaaFFFF„„„„]]]]

:::: ™™™™}}}}ÏÏÏÏXXXXQQQQ����ÛÛÛÛââââcccc**** LLLL ììììāāāā÷÷÷÷~~~~QQQQ####ÖÖÖÖ÷÷÷÷}}}}ZZZZkkkkddddWWWWÃÃÃÃ]]]]øøøøiiiiøøøø^ÞÞÞÞôôôôooooûûûûeeeeôôôôjjjjöööö††††ûûûûeeeeøøøøääääõõõõÚÚÚÚôôôôààààûûûûiiii††††eeeejjjjääääuuuuøøøøÛÛÛÛûûûû††††øøøø]]]]ððððøøøøýýýý

ƒƒƒƒssssZZZZ}}}}÷÷÷÷}}}}0000****kkkkÞÞÞÞŠŠŠŠ]]]]ÇÇÇÇ{{{{ÅÅÅÅuuuuccccèèèèáááá™™™™MMMMññññXXXX((((6180 ))))½½½½>>>>ZZZZ…………××××@@@@!!!!****[[[[oooo¢¢¢¢ïïïïGGGG

EEEELLLLZZZZIIIIššššMMMMÔÔÔÔZZZZ®®®®ZZZZ{{{{¬¬¬¬gggg¶¶¶¶ZZZZ����gggg$$$$

11

Page 13: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

ääääQQQQxxxxZZZZ>>>>ÝÝÝÝ ----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅ ŠŠŠŠzzzzuuuu~~~~ggggzzzzZZZZeeee$$$$~~~~ììììāāāāMMMM\\\\ZZZZkkkk !!!! eeeeøøøø¡¡¡¡øøøø …………ôôôômmmmûûûûxxxxööööÒÒÒÒöööö††††øøøøhhhhææææ$$$$ XXXX ||||]]]]QQQQxxxx����ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\����ÃÃÃÃèèèè««««����ÛÛÛÛââââððððZZZZzzzzgggg����ÛÛÛÛââââcccc****

ÐÐÐЧ§§§ZZZZzzzzgggg¤¤¤¤ÅÅÅÅ1111MMMMCCCCììììXXXXQQQQ����ÛÛÛÛââââcccc****:::: èèèè]]]]ôôôôƒƒƒƒøøøø]]]]ÖÖÖÖøøøøvvvvøøøøçççç$$$$ÖÖÖÖøøøøkkkkûûûûaaaaFFFF„„„„ôôôôåååå]]]]ÖÖÖÖjjjj$$$$††††ûûûûeeeeøøøøèèèèöööö����øøøøÚÚÚÚøøøø^÷÷÷÷ÊÊÊÊøøøø^ÂÂÂÂûûûû××××øøøøÛÛÛÛôôôôooooûûûû]]]]øøøøáááá$$$$]]]]eeeeûûûûßßßßôôôôooooûûûûaaaaFFFF„„„„øøøø]]]]ÎÎÎÎøøøø‚‚‚‚ûûûûÎÎÎÎööööjjjjôôôôØØØØøøøø

((((347 ÔÔÔÔmmmm2 ))))����dddd$$$$ZZZZ****`

LLLLLLLLQQQQxxxx����!!!!ZZZZ####ttttèèèèppppyyyy~~~~ppppssssƒƒƒƒYYYYññññ¢¢¢¢™™™™¢¢¢¢8888āāāā÷÷÷÷ZZZZggggCCCC))))ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ((((LLLL™™™™ŠŠŠŠcccc****ŠŠŠŠHHHHóóóóóóóóXXXXQQQQxxxxZZZZ>>>>ÝÝÝݦ¦¦¦{{{{QQQQxxxx����ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\���� @@@@ÐÐÐÐ%%%%zzzz~~~~ììììāāāā————gggg----ZZZZvvvvmmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅääää����ÛÛÛÛââââcccc****XXXXLLLLLLLL÷÷÷÷}}}}ddddWWWW@@@@ÃÃÃò²²²ZZZZttttÆÆÆÆ´‘‘‘‘™™™™šššš~~~~LLLLHHHHYYYYññññÇÇÇÇZZZZkkkkzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜ����ßßßßvvvvññññ����ŠŠŠŠƒƒƒƒVVVVZZZZ7777@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÅÅÅÅæææ把ŠŠ

((((295 ))))ŠŠŠŠggggZZZZÅÅÅÅggggCCCCéééé////°°°°ooooˆÜÜÜÜZZZZÅÅÅÅZZZZ!!!!îîîîEEEEGGGGzzzzZZZZ7777////mmmm ™™™™ããããeeee’’’’XXXXóóóóóóóóóóóó~~~~ììììQQQQxxxxZZZZ>>>>ÝÝÝݦ¦¦¦{{{{QQQQxxxx����ggggèèèèZZZZvvvv���� 61 FFFF,,,,èèèè~~~~ÑÑÑÑpppp~~~~ììììāāāā

ZZZZ,,,,ZZZZssss####����ÛÛÛÛââââgggg„„„„‰‰‰‰āāāāZZZZeeee7777----<<<<ÍÍÍÍZZZZ™™™™ËËËËZZZZggggƒƒƒƒNNNNMMMM\\\\VVVV~~~~ZZZZ————ggggzzzzZZZZVVVV¸¢¢¢¢~~~~ÐÐÐÐ####}}}}ÆÆÆÆZZZZ0000++++gggg====ppppááááIIIIËËËËääää7777YYYYQQQQxxxxZZZZ>>>>ÝÝÝÝggggèèèèZZZZvvvv����ZZZZkkkkŠŠŠŠggggŠŠŠŠƒƒƒƒIIII÷÷÷÷HHHH!!!!****]]]]ììììXXXX

MMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\����ääää����ÛÛÛÛââââcccc****ZZZZÌÌÌÌZZZZÌÌÌÌ~~~~ääääppppZZZZ[[[[~~~~ŠŠŠŠ¬¬¬¬āāāāggggÎÎÎÎwwwwZZZZvvvv----ZZZZvvvvmmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅ====ppppÑÑÑÑññññ^ÆÆÆÆMMMMUUUU****ggggMMMM\\\\ÆÆÆÆnnnn{{{{ZZZZââââgggg6666,,,,úúúúcccc****VVVV¸ZZZZ,,,,

‰‰‰‰ŠŠŠŠzzzzggggŠŠŠŠggggZZZZiiii»»»»^ðððð����ÛÛÛÛââââ™™™™MMMMggggììì샃ƒƒVVVVXXXXÂÂÂÂ~~~~ääää7777YYYYÔÔÔÔ÷÷÷÷}}}}MMMM‡‡‡‡ ¥¥¥¥xxxxƒƒƒƒgggg;;;;ååååggggìììì÷÷÷÷ÂÂÂÂ÷÷÷÷}}}}MMMM‡‡‡‡ggggÎÎÎÎwwww((((xxxx----ZZZZvvvvmmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅääää����ÛÛÛÛââââcccc****XXXX ¹¹¹¹VVVVÐÐÐÐ====ppppÑÑÑÑ

))))ZZZZ}}}}QQQQxxxx����!!!!((((™™™™ššššÐÐÐÐMMMMgggg;;;;ƒƒƒƒVVVV÷÷÷÷}}}}@@@@ÃÃÃÃLLLL™™™™ŠŠŠŠcccc****ŠŠŠŠHHHHììììXXXXóóóóóóóó||||]]]]QQQQxxxx����ggggèèèèZZZZvvvv��������ÛÛÛÛââââCCCC÷÷÷÷ÑÑÑÑ((((xxxx----ZZZZvvvvmmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅÆÆÆÆZZZZkkkk

ZZZZgggg÷÷÷÷áááኊŠŠÆÆÆƈ~~~~ŠŠŠŠ9999eeeeSSSS¶¶¶¶āāāāQQQQkkkkèèèè»»»»HHHHqqqqwwwwìììì����ggggÎÎÎÎwwwwZZZZvvvv----ZZZZvvvvmmmmzzzzMMMMhhhh

12

Page 14: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

zzzzÅÅÅÅ‚‚‚‚wwww;;;;‚‚‚‚wwwwIIII====ÁÁÁÁeeee$$$$����ÛÛÛÛââââ™™™™‰‰‰‰¸XXXX||||]]]]QQQQxxxx����ggggèèèèZZZZvvvv��������ÛÛÛÛââââCCCC÷÷÷÷āāāā((((1706 ÔÔÔÔFFFF,,,,èèèè~~~~¢¢¢¢ZZZZzzzzwwww 5404 ))))‡‡‡‡{{{{ ~~~~äää䊊ŠŠ¬¬¬¬ÂÂÂÂzzzz{{{{èèèèzzzzZZZZªªªªppppyyyy0000____¶¶¶¶XXXX

ZZZZkkkkuuuugggg$$$$IIIIggggāāāāÐÐÐÐPPPP))))bbbb¥¥¥¥xxxxƒƒƒƒññññāāāācccc****ŠŠŠŠÇÇÇÇggggcccc****rrrruuuuggggggggÎÎÎÎwwwwZZZZvvvvääää����ggggcccc****ŠŠŠŠÇÇÇÇggggèèèè«««« ----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅ ----ZZZZvvvvmmmmzzzzÅÅÅÅÅÅÅÅ<<<<LLLLììììXXXXggggÎÎÎÎwwwwZZZZvvvv

����ÛÛÛÛââââððð𶶶¶ZZZZzzzzggggttttÌÌÌÌ����ÛÛÛÛââââcccc****ååååāāāāQQQQxxxx����ggggèèèèZZZZvvvv����ZZZZkkkkÃÃÃÃeeeewwww™™™™ggggXXXXZZZZkkkkÃÃÃߟŸŸùùùù::::ƒƒƒƒäää䊊ŠŠbbbbZZZZzzzzgggg÷÷÷÷}}}}MMMM‡‡‡‡ggggÎÎÎÎwwww((((xxxx----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅZZZZkkkk!!!!****]]]]ÐÐÐÐÌÌÌÌllll!!!!zzzzZZZZ����¸āāāāTTTTŠŠŠŠyyyy÷÷÷÷}}}}ââââZZZZÐÐÐÐ||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvvÅÅÅÅÅÅÅÅÞÞÞÞŠŠŠŠ]]]]ƒƒƒƒÂÂÂÂgggg„„„„

----ZZZZvvvv ffffzzzzZZZZrrrrwwwwÅÅÅÅŠŠŠŠgggg]]]]ÐÐÐÐttttèèè茌ŒŒVVVVppppyyyy~~~~ppppssssƒƒƒƒYYYYññññÏÏÏÏXXXXªªªª÷÷÷÷}}}}MMMM‡‡‡‡ttttÌÌÌÌYYYY…………¸ÃÃÃÃyyyyÏÏÏÏQQQQxxxxZZZZ>>>>ÝÝÝÝÞÞÞÞŠŠŠŠ]]]]@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÆÆÆÆ ¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅ

ÁÁÁÁeeee$$$$����ÛÛÛÛââââððððXXXX èèèèÃÃÃà zzzz‰‰‰‰ÜÜÜܧ§§§]]]]ƒƒƒƒVVVVÏÏÏÏXXXX®®®®ZZZZZZZZ4444||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÅÅÅÅÞÞÞÞŠŠŠŠ]]]]zzzz¢¢¢¢ïïïï

GGGGGGGGLLLLzzzzÑÑÑÑŠŠŠŠ]]]]„„„„ÐÐÐÐ����ggggƒƒƒƒ____¶¶¶¶XXXX¦¦¦¦>>>>ZZZZûûûûYYYY||||]]]]ÃÃÃÃÒÒÒÒggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\����ääääZZZZLLLL¤¤¤¤®®®®ÃÃÃÃJJJJggggÐÐÐÐÎÎÎΙ™™™ŠŠŠŠzzzzŠŠŠŠ||||ööööcccc****@@@@****āāāā����ZZZZVVVVƒƒƒƒ™™™™ffff%%%%ƒƒƒƒXXXX÷÷÷÷}}}}MMMM‡‡‡‡----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅääääZZZZLLLLIIIIgggguuuu++++ððððVVVV6666,,,,îîîîcccc****ÂÂÂÂffff××××@@@@ƒƒƒƒääääccccÔÔÔÔ©©©©gggg™™™™ZZZZgggg||||]]]]ZZZZZZZZÔÔÔÔggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ

....3333++++gggg~~~~ÐÐÐÐZZZZiiiiÐÐÐÐññññ™™™™!!!!****iiiiZZZZgggg~~~~====ppppááááYYYYDDDDZZZZ7777ÌÌÌÌZZZZyyyyÆÆÆÆffff%%%%ƒƒƒƒääää»»»»DDDDååååāāāā÷÷÷÷ZZZZtttt¤¤¤¤®®®®ZZZZLLLL****************ÆÆÆÆŠŠŠŠ++++ÅÅÅÅuuuu————~~~~zzzzuuuu����ÛÛÛÛZZZZiiii~~~~ccccŒŒŒŒÛÛÛÛ!!!!****yyyyƒƒƒƒYYYYññññÇÇÇÇXXXX

ZZZZ0000MMMM····0000ÄÄÄÄÆÆÆÆjjjjZZZZááááÐÐÐÐggggzzzzZZZZeeee$$$$ÒÒÒÒyyyy™™™™DDDD÷÷÷÷āāāā||||]]]]ZZZZ™™™™xxxxZZZZvvvvzzzzõõõõ»»»»rrrr¨4444èèèè

EEEEGGGGEEEEYYYYDDDDƒƒƒƒññññZZZZ0000++++ggggZZZZííííÆÆÆÆ7777ŠŠŠŠzzzzVVVVÆÆÆÆ0000****kkkk™™™™ššššÐÐÐÐQQQQyyyy»»»»¦¦¦¦////ggggƒƒƒƒZZZZÂÂÂÂMMMM\\\\

ääääZZZZkkkk((((»»»»********xxxx7777YYYYÂÂÂÂCCCCcccc****ŠŠŠŠHHHHāāāāZZZZkkkk»»»»********xxxx™™™™ššššììììMMMM\\\\ääää����ÛÛÛÛââââcccc****LLLLLLLL™™™™[[[[ZZZZzzzzggggššššYYYYóóóóóóóóMMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvvÅÅÅÅääääzzzz;;;;VVVVZZZZFFFF,,,,™™™™ZZZZqqqq----ŠŠŠŠgggg||||####ÆÆÆÆ0000****kkkkúúúúiiiiZZZZŠŠŠŠZZZZ����ÛÛÛÛââââððððQQQQ����ÛÛÛÛââââcccc****XXXXLLLLLLLLŒŒŒŒVVVVzzzz{{{{ßßßßZZZZYYYYOOOOƒƒƒƒVVVVÐÐÐÐ����ôôôô////ÆÆÆƈ4444++++ßßßßZZZZYYYY~~~~ÐÐÐЃƒƒƒVVVVÐÐÐÐZZZZzzzzgggg%%%%[[[[¼¼¼¼AAAA~~~~

13

Page 15: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

ŠŠŠŠZZZZ4444ƒƒƒƒVVVVÐÐÐÐZZZZzzzzggggMMMM\\\\ääääZZZZqqqq----((((ÅÅÅŧ§§§ssssZZZZ÷÷÷÷áááágggg{{{{HHHH::::QQQQyyyyÃÃÃÃZZZZkkkkÅÅÅÅÙÙÙÙ||||####ƒƒƒƒZZZZzzzzgggg((((690 ))))ZZZZ0000MMMM ||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvvÅÅÅÅZZZZÏÏÏÏ((((LLLLƒƒƒƒññññXXXX

ZZZZqqqq----ggggzzzzZZZZeeee$$$$~~~~ììììāāāāZZZZ####ZZZZââââxxxx¬¬¬¬àààࣣ££xxxxggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääääZZZZLLLL‚‚‚‚¹¹¹¹VVVVÃÃÃÃyyyyZZZZyyyy™™™™šššš~~~~++++····™™™™ääää»»»»¬¬¬¬ZZZZgggg÷÷÷÷áááኊŠŠ����ÛÛÛÛââââcccc****ÂÂÂÂQQQQkkkkÅÅÅÅzzzz����;;;;]]]]ÒÒÒÒyyyy™™™™DDDDƒƒƒƒññññZZZZgggg÷÷÷÷áááኊŠŠ����ÛÛÛÛââââcccc****āāāāëëë댌ŒŒVVVVÐÐÐÐ7777YYYYNNNNÐÐÐÐYYYYèèèèZZZZqqqq----ŠŠŠŠiiiiëëëëZZZZ!!!!****YYYYyyyy))))||||]]]]ZZZZggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ((((ÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBkkkkBBBBrrrr¨4444èèèè

EEEEGGGGEEEEÐÐÐÐzzzzZZZZ::::MMMMggggìììì¸Â¸ðððð

||||]]]]ŒŒŒŒWWWWggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅZZZZzzzzgggg¼¼¼¼ZZZZzzzzggggggggNNNNYYYYÌÌÌÌøøøøgggg}}}}____ZZZZ{{{{¸XXXXZZZZkkkkyyyyZZZZyyyyèèèèZZZZ,,,,ZZZZssss####ƒƒƒƒ‰‰‰‰XXXXQQQQyyyy»»»»uuuuZZZZŠŠŠŠkkkk """" ~~~~MMMM™™™™ZZZZ!!!!****YYYYyyyyZZZZZZZZÔÔÔÔggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ

||||]]]]ZZZZââââxxxxŒŒŒŒggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÅÅÅÅÍÍÍÍŠŠŠŠ~~~~ååååXXXX¼¼¼¼ŠŠŠŠkkkk,,,,ˆZZZZ!!!!****————gggg<<<<ÍÍÍÍZZZZ™™™™QQQQ`¦¦¦¦********ŒŒŒŒggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääää<<<<ÍÍÍÍZZZZääääÅÅÅÅzzzzzzzzŠŠŠŠggggcccc****ÄÄÄÄ����ÛÛÛÛââââððððÂÂÂÂZZZZ!!!!****YYYYyyyy))))||||]]]]ZZZZ™™™™xxxxZZZZvvvvõõõõ((((ÅÅÅÅMMMM\\\\VVVV~~~~MMMM²²²²¾¾¾¾ääääÑÑÑÑ~~~~ÌÌÌÌqqqq¢¢¢¢ååååÔÔÔÔÝÝÝÝxxxxÌÌÌÌ0000****kkkkññññ����ŠŠŠŠ¸¦¦¦¦********ŒŒŒŒggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÆÆÆÆZZZZÜÜÜÜZZZZgggg6666,,,,||||]]]]ZZZZ™™™™xxxxZZZZvvvvzzzzõõõõääää����ÛÛÛÛââââcccc****ddddWWWWŒŒŒŒggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅtttt((((™™™™ššššìììì~~~~ŠŠŠŠNNNNgggg;;;;ƒƒƒƒVVVVāāāāZZZZkkkkyyyyZZZZyyyy~~~~ppppyyyy»»»»ŠŠŠŠggggcccc****

))))gggg}}}}6666,,,,9999ZZZZtttt ññññbbbbyyyyììììZZZZzzzzgggg÷÷÷÷ZZZZ@@@@QQQQkkkk~~~~ðððð3333gggg;;;;ììììZZZZzzzzgggg~~~~QQQQkkkkÆÆÆÆXXXX ÈÈÈÈgggg;;;;ƒƒƒƒVVVVXXXXLLLLLLLLZZZZ}}}}÷÷÷÷}}}}ddddWWWWññññ™™™™ZZZZzzzzgggg!!!!****ggggÇÇÇÇ{{{{èèèèggggØØØØLLLLOOOOZZZZ++++]]]]~~~~ttttŠŠŠŠ¬¬¬¬™™™™gggg;;;;ƒƒƒƒVVVV

XXXXLLLLLLLL÷÷÷÷}}}}ññññÑÑÑÑ÷÷÷÷}}}}@@@@ÃÃÃÃññññZZZZzzzzggggZZZZ` ]]]]øøøøÖÖÖÖ³³³³³³³³³³³³××××####`öööö³³³³³³³³³³³³ÜÜÜÜ$$$$]]]]øøøøÂÂÂÂûûûû³³³³³³³³³³³³____ôôôô³³³³³³³³oooo]]]]ÖÖÖÖ³³³³³³³³vvvvööööŠŠŠŠøøøønnnnûûûû³³³³³³³³ààààøøøø‘‘‘‘øøøøffffûûûû³³³³³³³³††††÷÷÷÷]]]]ææææ$$$$]]]]qqqq³³³³³³³³††††]]]]

LLLLLLLLZZZZ}}}}ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\÷÷÷÷}}}}@@@@ÃÃÃÃññññ ]]]]øøøøÖÖÖÖ³³³³××××####`öööö³³³³ÜÜÜÜ$$$$]]]]øøøøÂÂÂÂûûûû³³³³____ôôôô³³³³oooo]]]]ÖÖÖÖvvvvööööŠŠŠŠøøøønnnnûûûûààààøøøø‘‘‘‘øøøøffffûûûû††††÷÷÷÷]]]]ææææ$$$$]]]]qqqq††††œœœœ!!!! ŠŠŠŠzzzzââââVVVV««««����ÛÛÛÛââââóóóóóóóóXXXX((((39:10)))) øøøø]]]]øøøøqqqqûûûû††††ööööââââööööÜÜÜÜûûûûeeeeôôôôÇÇÇÇøøøønnnnûûûû††††ôôôôuuuuôôôôŠŠŠŠøøøø^hhhh ]]]]ôôôôÞÞÞÞ$$$$ÛÛÛÛøøøø^mmmmøøøøççççûûûûÍÍÍÍøøøø]]]]ÖÖÖÖ’’’’FFFFfffföööö††††ööööææææûûûûáááá ZZZZzzzzggggZZZZ`««««����ÛÛÛÛââââXXXXQQQQ����ÛÛÛÛââââääääÑÑÑÑXXXX

LLLLLLLLzzzz{{{{ßßßßvvvv����ññññZZZZzzzzggggZZZZ////####ÖÖÖÖÐÐÐл»»»xxxxffffeeee÷÷÷÷ggggØØØØLLLLOOOOffffzzzzZZZZrrrrwwwwQQQQyyyyÃÃÃÃ""""ˆ[[[[ZZZZ`««««����ÛÛÛÛââââ@@@@****ììììóóóóóóóóXXXXQQQQ÷÷÷÷~~~~§§§§ssss####¥¥¥¥ƒƒƒƒ™™™™����ÛÛÛÛââââcccc****XXXX

÷÷÷÷}}}}ddddWWWWZZZZkkkk((((NNNNLLLLHHHHYYYYññññÇÇÇÇÔÔÔÔ¾¾¾¾}}}}‰‰‰‰ññññ********iiii22226666,,,,áááá`cccc****

14

Page 16: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

YYYYññññÇÇÇÇ~~~~NNNN¬¬¬¬ŠŠŠŠêêêꃃƒƒVVVVāāāāññññ»»»»ŠŠŠŠZZZZðððð;;;;BBBBÐÐÐÐ::::gggghhhh********XXXXttttzzzz{{{{!!!!****''''÷÷÷÷����ƒƒƒƒôôôô////zzzzZZZZIIIIššššMMMMYYYY…………¸ÉÉÉÉ||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv

¸XXXX !!!!****,,,,!!!!ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ((((ññññzzzzggggŸŸŸŸ ¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ????ZZZZKKKKÞÞÞÞŠŠŠŠ]]]]————7777¶¶¶¶XXXX@@@@****ggggõõõõÂÂÂÂZZZZqqqq----§§§§ssssgggg„„„„MMMM\\\\ZZZZqqqqŠŠŠŠgggg$$$$IIIIggggāāāāÅÅÅÅzzzzggggtttt¤¤¤¤////ŠŠŠŠZZZZãããã����ÛÛÛÛââââNNNNZZZZqqqq----ZZZZqqqq----

----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ SSSS»»»»NNNNgggg____····™™™™,,,,MMMM\\\\ÃÃÃÃ}}}}ÌÌÌÌ7777AAAAÇÇÇÇāāāā÷÷÷÷}}}}MMMM‡‡‡‡ggggÎÎÎÎwwwwWWWWÔÔÔÔZZZZ'''']]]]ZZZZ>>>>ÝÝÝÝggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\““““----;;;;èèèè

EEEEXXXXEEEEÔÔÔÔ||||]]]]ZZZZZZZZÔÔÔÔggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅŦ¦¦¦>>>>ZZZZûûûûYYYYÃÃÃÃÒÒÒÒZZZZ²²²²CCCCÙÙÙÙ{{{{{{{{ÂÂÂÂyyyy¼¼¼¼AAAAggggèèèèZZZZvvvv����ÔÔÔÔ;;;;™™™™¹¹¹¹ôôôô////™™™™ZZZZxxxxggggççççZZZZyyyyZZZZvvvv

ZZZZvvvv ttttŠŠŠŠ¬¬¬¬ÅÅÅŃƒƒƒāāāāZZZZ}}}}ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÂÂÂÂ@@@@ggggèèèè ::::ZZZZ����ääääcccc****ËËËËÌÌÌÌ'''',,,,¦¦¦¦////hhhh++++{{{{,,,,ääääÃÃÃÃZZZZkkkkppppããããMMMMiiiiââââööööÐÐÐÐôôôôpppp����ÛÛÛÛââââXXXXËËËËääääÌÌÌÌttttŠŠŠŠ¬¬¬¬::::ÅÅÅÅÉÉÉɃƒƒƒÆÆÆƃƒƒƒ ¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ

XXXX ggggŸŸŸŸ6666,,,,ggggZZZZèèèè¸ ññññ\\\\™™™™****ÅÅÅÅ2222����ÜÜÜÜiiii’’’’ççççùùùù…………ÚÚÚÚnnnn6666ƒƒƒƒ…………]]]]ææææååååÚÚÚÚßßßß¿¿¿¿††††ŸŸŸŸññññnnnn6666

ZZZZqqqq----____ÛÛÛÛ^ÔÔÔÔZZZZkkkkŠŠŠŠgggg\\\\ggggZZZZÔÔÔÔZZZZkkkkŠŠŠŠgggg@@@@zzzzÕÕÕÕÍÍÍÍcccc****]]]]44440000îîîî IIIIEEEEGGGG0000@@@@----ZZZZvvvvmmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅ&&&&ŠŠŠŠÚÚÚÚzzzzZZZZÑÑÑÑŠŠŠŠ8888„„„„gggg{{{{YYYYññññÔÔÔÔzzzz{{{{!!!!¨ååååGGGGOOOOkkkk^TTTT»»»»ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑääääcccc

ƒƒƒƒZZZZLLLLZZZZ}}}}qqqq¢¢¢¢}}}}....####ÖÖÖÖƒƒƒƒYYYYññññÔÔÔÔzzzz{{{{********iiiizzzzÌÌÌÌ~~~~ööööZZZZ####————ZZZZ@@@@****ƒƒƒƒÇÇÇÇÂÂÂÂùùùùmmmm~~~~‚‚‚‚ââââVVVV$$$$4444llllçççç GGGGOOOO »»»» èèèèYYYYVVVV ssss#### ····ggggMMMMYYYYCCCCƒƒƒƒÏÏÏÏZZZZ####ZZZZLLLLZZZZòòòòZZZZzzzzggggZZZZ1111ÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBxxxx©©©©ƒƒƒƒÇÇÇÇÂÂÂÂùùùùggggZZZZ

MMMM@@@@****ƒƒƒƒÇÇÇÇXXXXZZZZLLLL****************HHHHxxxxÆÆÆÆŠŠŠŠzzzzllllIIIIgggguuuu6666,,,,ÎÎÎÎZZZZggggƒƒƒƒ™™™™»»»»ÑÑÑÑ]]]]ÅÅÅž¾¾¾ŠŠŠŠgggg————----VVVVÃÃÃÃgggg©©©©8888ƒƒƒƒÇÇÇÇXXXXZZZZyyyy)))),,,,¤¤¤¤////hhhh++++{{{{−−−−VVVVÆÆÆÆ0000¦¦¦¦gggg~~~~uuuu����ZZZZLLLLââââggggZZZZ7777ÅÅÅÅÞÞÞÞŠŠŠŠ]]]]»»»»¦¦¦¦ggggHHHHggggzzzzbbbb����ÛÛÛÛ‚‚‚‚ƒƒƒƒÇÇÇÇ||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvvÅÅÅÅÆÆÆÆ0000****ttttZZZZ4444wwwwzzzzZZZZ////####ÖÖÖÖÃÃÃÊŠŠŠZZZZŠŠŠŠŠŠŠŠ££££āāāāMMMM\\\\ääää

9999££££4444èèèè FFFFFFFFOOOOEEEE'''',,,,kkkkÞÞÞÞŠŠŠŠ]]]]ÆÆÆÆZZZZOOOOgggg~~~~¬¬¬¬����ÛÛÛÛââââññññXXXXZZZZÚÚÚÚîîîîssss²²²²āāāāMMMM\\\\ZZZZÏÏÏÏZZZZOOOOgggg~~~~ggggììììāāāā““““zzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜMMMMññññ~~~~ÞÞÞÞŠŠŠŠ]]]]ÃÃÃÃJJJJggggÐÐÐÐÎÎÎ΃ƒƒƒVVVVXXXX

‡‡‡‡ggggMMMM™™™™ZZZZxxxx!!!!ÞÞÞÞŠŠŠŠ]]]]ÃÃÃÃðððð©©©©ààààqqqq7777XXXXZZZZ¨KKKKyyyyÅÅÅÅYYYYyyyy����ZZZZkkkkÅÅÅŃƒƒƒÐÐÐÐ

15

Page 17: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

ËËËËOOOOqqqqƒƒƒƒCCCCììììTTTTÆÆÆÆMMMMggggZZZZxxxxzzzzMMMM‚‚‚‚öööö»»»»ììììwwwwgggg3333YYYY@@@@****ììììXXXX8888jjjjèèèè NNNNEEEEzzzz����ZZZZããããÅÅÅÅ™™™™««««

ÅÅÅÅYYYYCCCCììììXXXX1111ZZZZKKKKZZZZkkkkËËËËOOOOqqqqLLLLLLLLYYYYyyyyóóóóóóóóÃÃÃÃZZZZvvvvÅÅÅÅggggŸŸŸŸÅÅÅÅ{{{{§§§§ŠŠŠŠ++++ZZZZssssxxxxÅÅÅÅuuuu————~~~~ccccÔÔÔÔ********ññññkkkkgggg‚‚‚‚ªªªª$$$$óóóó[[[[----ZZZZvvvvmmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅÆÆÆÆDDDDÅÅÅÅ{{{{§§§§ŒŒŒŒÛÛÛÛ!!!!****yyyy™™™™ŠŠŠŠbbbb¸ÞÞÞÞŠŠŠŠ]]]]

ÌÌÌÌeeee XXXXZZZZkkkkggggZZZZ{{{{~~~~¤¤¤¤////ŠŠŠŠyyyy––––$$$$ËËËËììììÔÔÔÔ!!!!****iiiiîîîîzzzzVVVV»»»»2222++++ggggZZZZ::::7777HHHHYYYYYYYYììììZZZZzzzzggggtttt ììììììììāāāā‚‚‚‚ŠŠŠŠÔÔÔÔLLLLÆÆÆÆZZZZ¡¡¡¡IIIIYYYYÃÃÃÃggggmmmm,,,,{{{{ggggmmmm,,,,{{{{™™™™ŠŠŠŠ}}}}zzzz{{{{&&&&ƒƒƒƒāāāāWWWW@@@@ÃÃÃÃZZZZffffeeee$$$$ŠŠŠŠ}}}}gggg;;;;ìììì

ZZZZkkkkÆÆÆÆŸŸŸŸÃÃÃÃ0000****ââââwwww™™™™gggg;;;;ììììÔÔÔÔZZZZkkkkÆÆÆÆŸŸŸŸÅÅÅÅ""""wwwwääää™™™™gggg;;;;ììììÔÔÔÔ1111ggggŸŸŸŸññññZZZZÞÞÞÞÆÆÆƤ¤¤¤¨»»»»!!!! ]]]]ææææÖÖÖÖnnnnÔÔÔÔÂÂÂÂ××××nnnn`ÜÜÜÜ‘‘‘‘××××ççççllllÚÚÚÚàààà…………eeee`ÜÜÜÜææææ…………uuuuÛÛÛÛèèèè ììììXXXX ££££xxxxÂÂÂÂttttììììāāāāZZZZgggg÷÷÷÷áááኊŠŠ!!!!****gggg~~~~¬¬¬¬\\\\

¸zzzz{{{{ppppllll‚‚‚‚÷÷÷÷XXXX6666,,,,QQQQyyyyÆÆÆÆgggg[[[[ÅÅÅŧ§§§bbbb§§§§bbbbÅÅÅÅââââZZZZiiii//// FFFF,,,,ÀÀÀÀ::::ZZZZzzzzggggggggØØØØììììXXXX

eeeeøøøøØØØØûûûû]]]]øøøøuuuuûûûûnnnnøøøø««««ððð𺺺º ½½½½ ææææøøøøŸŸŸŸøøøøiiiiøøøø³³³³vvvvûûûûŠŠŠŠøøøøfffføøøø³³³³àààà$$$$]]]]ÖÖÖÖ$$$$³³³³„„„„ôôôômmmmûûûû³³³³ààààøøøøÎÎÎÎööööjjjjôôôô³³³³××××ööööççççûûûû]]]]ÊÊÊÊôôôôooooûûûû‰‰‰‰øøøøffffôôôônnnnûûûûØØØØôôôô]]]]ÖÖÖÖ××××####ääääôôôô]]]]øøøøÚÚÚÚûûûûççççøøøø]]]]iiii÷÷÷÷^ ZZZZqqqq----MMMMeeee$$$$IIIIggggāāāā~~~~ìììì::::ÊÊÊÊøøøø³³³³³³³³††††ôôôôuuuuôôôônnnnûûûû³³³³ààààøøøøeeeeôôôô³³³³ÛÛÛÛøøøø³³³³³³³³««««!!!!iiiiFFFFããããöööö³³³³ÜÜÜÜöööö]]]]ÖÖÖÖ³³³³××××####³³³³³³³³ääääööööÚÚÚÚôôôô³³³³ààààûûûûÊÊÊÊøøøø³³³³––––ûûûû××××ôôôô³³³³ääääææææøøøømmmmøøøøŠŠŠŠûûûûjjjjøøøøffffûûûû����ôôôô³³³³††††ööööææææûûûûááááøøøøeeeeôôôô³³³³^ÖÖÖÖ$$$$„„„„ôôôômmmmûûûûààààøøøøÖÖÖÖøøøøÜÜÜÜûûûû o ÂÂÂÂôôôô³³³³ßßßßûûûû³³³³‚‚‚‚øøøø…………øøøøeeeeôôôôùùùùããããôôôô³³³³ÜÜÜÜûûûûmmmmöööö³³³³††††ûûûû‡‡‡‡øøøøÎÎÎÎööööççççûûûûááááøøøø

((((170-169 MMMMwwww////ZZZZyyyy:::: ) ŸŸŸŸ$$$$ììììøøøøççççûûûûÍÍÍͺºººÂÂÂÂøøøø××××øøøønnnnûûûûããããôôôôÜÜÜÜûûûûææææøøøøŸŸŸŸøøøøââââööööÜÜÜÜûûûûmmmmøøøøvvvvûûûûˆøøøøÞÞÞÞööööççççûûûûááááøøøø ]]]]øøøø mmmmøøøø××××ûûûûvvvvøøøøÏÏÏÏööööççççûûûû]]]]eeeeôôôôããããôôôôÜÜÜÜûûûûÚÚÚÚôôôôùùùùààààûûûûììììøøøø××××ûûûûËËËËôôôôããããôôôôÜÜÜÜLLLLLLLLZZZZzzzzgggg����ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅggggZZZZ{{{{~~~~OOOOGGGG‰‰‰‰÷÷÷÷CCCCÙÙÙÙ¦¦¦¦////SSSSyyyyÃÃÃÃ%%%%ŠŠŠŠ{{{{ììììwwww::::™™™™********ÉÉÉÉzzzz{{{{

ZZZZLLLLgggg[[[[ÆÆÆÆ0000****kkkkiiii0000++++{{{{÷÷÷÷ZZZZzzzzggggggggzzzziiii~~~~0000****DDDD÷÷÷÷zzzz{{{{ÂÂÂÂppppââââVVVVooooggggìììì÷÷÷÷QQQQkkkkaaaa6666,,,,����ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ääääQQQQyyyyÃÃÃë«««����ÛÛÛÛââââcccc****ììììZZZZzzzzggggzzzz{{{{ppppââââVVVVooooggggìììì÷÷÷÷ZZZZLLLLÓÓÓÓVVVVÅÅÅÅ����ZZZZÌÌÌÌQQQQyyyyÃÃÃÃ

7777AAAAāāāāQQQQyyyy6666,,,,::::ÂÂÂÂÃÃÃÃððððppppssssììììZZZZzzzzgggg::::„„„„ÃÃÃÃððð𧧧§ììììXXXXóóóóóóóó||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÆÆÆÆ7777ÃÃÃÃpppp++++uuuuppppããããooooøøøøggggzzzz¯ggggzzzz××××

ÅÅÅŧ§§§bbbbÈÈÈÈVVVV¸1111MMMM\\\\ññññ]]]]ÐÐÐÐ<<<<ÍÍÍÍZZZZääääzzzzZZZZáááá::::¸''''ffffggggZZZZÎÎÎÎGGGG!!!!zzzz{{{{¾¾¾¾ÍÍÍÍŠŠŠŠÆÆÆƬ¬¬¬\\\\���� 0000****áááá¸ÔÔÔÔQQQQyyyyÅÅÅÅggggÍÍÍÍVVVV~~~~¾¾¾¾»»»»ppppyyyy¤¤¤¤////ŠŠŠŠllll™™™™gggg;;;;åååå????MMMM\\\\ZZZZ0000iiiiCCCCÙÙÙÙZZZZggggèèèèZZZZvvvv

ZZZZzzzzgggg©©©©gggg™™™™ZZZZggggèèèè}}}}....ZZZZÆÆÆÆ����ÛÛÛÛiiii0000++++¸MMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvvÅÅÅÅ����ÅÅÅÅ%%%%ææææFFFFNNNN{{{{ggggzzzzZZZZŠŠŠŠ~~~~ÐÐÐÐ7777gggg~~~~§§§§bbbbzzzzZZZZ����ZZZZzzzzggggÞÞÞÞŠŠŠŠ]]]]ÅÅÅÅÓÓÓÓVVVVZZZZzzzzgggg....VVVVÐÐÐн½½½7777ggggMMMMÙÙÙÙ¸XXXX÷÷÷÷}}}}MMMM‡‡‡‡ggggÎÎÎÎwwww

16

Page 18: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

$$$$¾¾¾¾ææææ OOOOxxxxÃÃÃ榦¦ggggØØØج¬¬¬ÝÝÝÝ----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅÆÆÆÆZZZZgggg÷÷÷÷áááኊŠŠ¤¤¤¤////ZZZZòòòò»»»»||||xxxxììììāāāāLLLLLLLLZZZZ####yyyyZZZZyyyykkkkBBBB~~~~ZZZZvvvvgggg[[[[ZZZZ++++]]]]ÅÅÅÅYYYY++++$$$$ÐÐÐб±±±ZZZZðððð™™™™ääääzzzzZZZZÑÑÑÑZZZZqqqq----™™™™rrrr####

ZZZZZZZZyyyyËËËË»»»»����ÛÛÛÛÐÐÐÐ'''',,,,aaaaççççLLLL����ggggƒƒƒƒ@@@@****ììììÂÂÂÂZZZZvvvvgggg[[[[ZZZZ++++]]]]VVVV÷÷÷÷áááá::::ÅÅÅÅgggg8888VVVV»»»»QQQQkkkk6666,,,,4444,,,,zzzzwwwwƒƒƒƒ********ÑÑÑÑzzzzqqqqƒƒƒƒYYYY@@@@****ììììZZZZzzzzggggZZZZ####JJJJ----zzzz{{{{WWWW@@@@»»»»����ÛÛÛÛzzzzVVVVÐÐÐÐÎÎÎΊŠŠŠMMMMiiiiââââggggLLLLììììZZZZkkkk6666,,,,ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅgggg¤¤¤¤********iiiiwwwwƒƒƒƒCCCCggggSSSS÷÷÷÷ZZZZ####zzzz{{{{¾¾¾¾ÔÔÔÔŒŒŒŒZZZZggggÔÔÔÔ¸áááácccc****TTTTÌÌÌÌÏÏÏÏggggÐÐÐÐiiiiƒƒƒƒ™™™™%%%%ûûûûÞÞÞÞŠŠŠŠ]]]]JJJJ----((((ììììÂÂÂÂQQQQkkkkLLLLÆÆÆÆppppyyyy»»»»ªªªª¢¢¢¢{{{{ÌÌÌÌiiii}}}}6666,,,,7777

ZZZZLLLLŠŠŠŠgggg!!!!****gggg¬¬¬¬DDDD~~~~JJJJwwww����ÛÛÛÛââââ©©©©8888ììììÔÔÔÔQQQQkkkkÆÆÆÆÓÓÓÓxxxx ((((āāāāZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\VVVV÷÷÷÷áááá::::ZZZZkkkkWWWW@@@@ÃÃÃÃkkkkHHHHƒƒƒƒVVVVÐÐÐЊŠŠŠgggg¦¦¦¦////gggg����ÛÛÛÛââââ™™™™ZZZZkkkkÅÅÅÅÓÓÓÓxxxxæææ惃ƒƒVVVVÃÃÃÃSSSSŠŠŠŠcccc****YYYY@@@@****ììììZZZZzzzzggggggggØØØØLLLLOOOOffffzzzzZZZZrrrrwwwwÆÆÆÆ————gggg

((((1745 ))))FFFF,,,,èèèè~~~~¢¢¢¢ZZZZzzzzwwww QQQQkkkkÆÆÆÆŠŠŠŠggggYYYY]]]]ÃÃÃ×———����ÛÛÛÛâââ⊊ŠŠcccc****YYYY@@@@****ììììóóóóóóóóXXXXZZZZqqqqgggg$$$$IIIIggggāāāā~~~~tttt¹¹¹¹����ggggzzzzZZZZ§§§§ììììāāāāÑÑÑÑHHHHxxxxÃÃÃ榦¦ggggØØØج¬¬¬ÝÝÝÝ

ZZZZqqqq----kkkkBBBB~~~~āāāā{{{{����ÛÛÛÛââââ¸XXXX÷÷÷÷}}}}MMMM‡‡‡‡mmmmZZZZ????xxxxÆÆÆÆZZZZqqqq---- ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅ ----ÝÝÝÝxxxx((((,,,,||||mmmm||||™™™™ññññggggÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBB'''',,,,uuuu����gggg¸QQQQyyyyÆÆÆÆŸŸŸŸ6666,,,,2222zzzzVVVVÔÔÔÔŒŒŒŒZZZZggggzzzzVVVVZZZZzzzzgggg¾¾¾¾zzzzVVVVÆÆÆÆ

mmmmzzzzMMMMhhhh FFFFvvvvƒƒƒƒµµµµggggììì츟ŸŸŸiiii¿¿¿¿VVVVÐÐÐÐaaaaggggaaaaggggƒƒƒƒgggg;;;;ååååggggÎÎÎÎwwwwHHHHxxxx----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\zzzzÅÅÅÅZZZZLLLLZZZZkkkkÝÝÝÝxxxxÅÅÅÅ····ŠŠŠŠgggg~~~~ZZZZzzzzggggYYYY����gggg~~~~6666,,,,++++����ÛÛÛÛââââggggììì츲²²²ŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}ÝÝÝÝxxxxZZZZLLLLMMMM‡‡‡‡

ÆÆÆÆ¥¥¥¥˜iiiiââââ»»»»ÂÂÂÂgggg{{{{����ÛÛÛÛââââggggìììì¸yyyyZZZZyyyykkkkBBBB~~~~'''',,,,uuuu����ggggWWWW@@@@¾¾¾¾zzzzVVVV6666,,,,¾¾¾¾3333gggg;;;;ìììì1111÷÷÷÷}}}}MMMM‡‡‡‡----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅÆÆÆÆggggcccciiiiââââ6666,,,,5555wwww7777ÔÔÔÔ§§§§ÆÆÆÆMMMMUUUU****gggg7777ÔÔÔÔŠŠŠŠÄÄÄÄCCCCkkkk7777����ÛÛÛÛââââggggììììÉÉÉÉ————ZZZZ????ØØØØÐÐÐÐ¥¥¥¥ccccZZZZââââgggg

²²²²££££ÿÿÿÿLLLL

gggg;;;;ììììXXXXkkkkqqqq----ZZZZqqqq----ZZZZ((((¾¾¾¾cccc****2222{{{{MMMMcccc****ZZZZzzzzggggWWWW@@@@ÆÆÆÆŸŸŸŸZZZZÔÔÔÔ~~~~kkkk„„„„ƒƒƒƒŠŠŠŠHHHH¢¢¢¢[[[[»»»»gggg~~~~ÐÐÐÐZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅggggZZZZ{{{{~~~~˜ŠŠŠŠ™™™™ääääzzzzZZZZÑÑÑÑZZZZKKKKYYYYyyyyÅÅÅÅ!!!!****iiii~~~~ÎÎÎÎääääzzzzZZZZÑÑÑÑWWWW@@@@hhhh}}}}ÐÐÐÐiiii}}}}6666,,,,MMMM¤¤¤¤////ZZZZXXXXZZZZ####zzzz{{{{hhhh}}}}ÐÐÐÐiiii}}}}6666,,,,MMMMgggg;;;;ååååÂÂÂÂggggÎÎÎÎwwwwWWWW----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅääääZZZZCCCCggggcccciiiiâââ⊊ŠŠzzzzuuuu~~~~§§§§ssss����ÛÛÛÛââââ1111XXXX

ttttŠŠŠŠwwwwyyyyZZZZllll©©©©ŠŠŠŠNNNN™™™™ÝÝÝÝââââÈÈÈÈ@@@@ÅÅÅÅqqqqªªªª))))ƒƒƒƒāāāāZZZZqqqq----MMMMŠŠŠŠòòòòÅÅÅÅZZZZkkkkŠŠŠŠgggg

17

Page 19: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

YYYY����gggg~~~~6666,,,,MMMM\\\\----ZZZZvvvvmmmmzzzzÅÅÅÅ————ZZZZggggìììì¸āāāāMMMM;;;;ÃÃÃÃ;;;;ggggccccZZZZââââgggg¢¢¢¢1111XXXXôôôô////™™™™ZZZZxxxxggggççççZZZZyyyyZZZZvvvv::::ZZZZ����»»»»eeee((((,,,,JJJJāāāāMMMMyyyyZZZZkkkk»»»»HHHH::::LLLL¯????!!!!****ggggÇÇÇÇ{{{{èèèègggg‚‚‚‚ªªªª$$$$óóóó[[[[----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmm

zzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅ~~~~qqqq¢¢¢¢ƒƒƒƒññññZZZZzzzzggggMMMMääää»»»»$$$$ååååOOOO¬¬¬¬ÒÒÒÒyyyyHHHHāāāāHHHH::::LLLLååååāāāāZZZZ####ZZZZkkkkÃÃÃÃiiiinnnnµµµµVVVVQQQQkkkkÆÆÆÆŸŸŸŸ~~~~kkkk„„„„ƒƒƒƒgggg„„„„ """"5555éééé EEEEGGGGOOOO ggggììì츾¾¾¾zzzzVVVVÅÅÅÅ!!!!****ggggllllÐÐÐÐiiiiƒƒƒƒgggg;;;;åååå2222zzzzVVVVÅÅÅÅZZZZ

ŒŒŒŒZZZZggggzzzzVVVVÆÆÆÆvvvvƒƒƒƒµµµµggggììììÂÂÂÂMMMM\\\\————ZZZZggggìììì¸XXXXZZZZ####zzzz{{{{iiiiƒƒƒƒ™™™™¤¤¤¤////ZZZZÂÂÂÂMMMM\\\\ ‰‰‰‰----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅääääZZZZCCCCnnnnÒÒÒÒèèèèzzzzZZZZ×××׊ŠŠŠzzzzuuuu~~~~YYYY++++$$$$¢¢¢¢1111XXXXHHHHzzzz{{{{WWWW@@@@¼¼¼¼AAAA~~~~7777ŠŠŠŠHHHH????HHHHQQQQÐÐÐÐÞÞÞÞŠŠŠŠ]]]]‚‚‚‚7777ƒƒƒƒððððXXXX????

////))))::::ZZZZ°°°°ççççZZZZyyyy(((( ÑÑÑÑggggØØØØ----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅääää����ÛÛÛÛââââcccc****::::ZZZZ}}}}÷÷÷÷}}}}ôôôôtttt!!!!****]]]]7777ÉÉÉÉ!!!!****]]]]ttttììììāāāāZZZZ####QQQQkkkk6666,,,,¾¾¾¾zzzzVVVVÅÅÅÅ!!!!****ggggllllƒƒƒƒgggg„„„„¶¶¶¶ÔÔÔÔŒŒŒŒZZZZggggzzzzVVVVÅÅÅÅiiiiŠŠŠŠ~~~~åååå2222zzzzVVVVÆÆÆÆ%%%%ÆÆÆÆ3333gggg;;;;ååååÔÔÔÔvvvvgggg~~~~ÃÃÃÃ~~~~QQQQÐÐÐÐiiiinnnnµµµµggggìììì¸XXXXpppp~~~~

NNNNgggg;;;;ååååāāāāQQQQkkkk6666,,,,ZZZZvvvvgggg[[[[ZZZZÅÅÅÅ>>>>ççççEEEEOOOO]]]]ÅÅÅÅgggg8888VVVV»»»»4444,,,,zzzzwwwwƒƒƒƒgggg;;;;ååååXXXX ŠŠŠŠ ÃÃÃÃtttt]]]]ÐÐÐÐÎÎÎΊŠŠŠNNNN™™™™~~~~————ZZZZgggg;;;;ååååÔÔÔÔppppllllƒƒƒƒgggg;;;;ååååāāāā÷÷÷÷ZZZZttttÝÝÝÝxxxx}}}}....ZZZZÆÆÆÆŠŠŠŠgggg!!!!****gggg~~~~¾¾¾¾ŠŠŠŠgggg====wwwwììììāāāāZZZZÅÅÅÅââââ‹‹‹‹ZZZZÅÅÅÅ;;;;0000îîîî XXXXGGGGÅÅÅÅ!!!!****ggggllll»»»»4444,,,,zzzzwwwwƒƒƒƒgggg;;;;ììììXXXX

ôôôô////™™™™ZZZZxxxxggggççççZZZZyyyyZZZZvvvv::::ZZZZ����ääää²²²²nnnnHHHHcccc****ggggÎÎÎÎwwwwZZZZvvvv----ZZZZvvvvmmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅ1111ZZZZ####zzzz{{{{iiii}}}}6666,,,,¤¤¤¤////ZZZZÂÂÂÂMMMM\\\\ääääZZZZCCCC¥¥¥¥ccccZZZZââââggggYYYYVVVV¢¢¢¢1111????

ääää����ÛÛÛÛââââcccc****ZZZZkkkk»»»»ÌÌÌÌZZZZqqqq----::::LLLLååååāāāāZZZZ####zzzz{{{{¾¾¾¾cccc**** ----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅ ÑÑÑÑ2222{{{{ÆÆÆÆ••••ÐÐÐИhhhh}}}}ÅÅÅÅiiii++++ÐÐÐÐiiii}}}}6666,,,,MMMMcccc****ÂÂÂÂ~~~~ääääiiii}}}}ÅÅÅŧ§§§ssssóóóó{{{{ÅÅÅÅZZZZzzzzggggŠŠŠŠ¬¬¬¬āāāā¼¼¼¼AAAAÅÅÅÅjjjjgggg����¼¼¼¼AAAA~~~~QQQQkkkkÅÅÅÅçççç~~~~““““WWWWzzzzZZZZàààබ¶¶zzzz{{{{nnnnZZZZKKKKÑÑÑÑàààà;;;;™™™™ùùùù³³³³¶¶¶¶āāāāzzzz{{{{÷÷÷÷~~~~ÑÑÑÑàààà~~~~¤¤¤¤////}}}}ZZZZ####~~~~äää䊊ŠŠ¬¬¬¬āāāāZZZZ[[[[QQQQkkkkMMMMjjjjgggg))))çççç~~~~((((»»»»WWWW@@@@{{{{zzzz0000++++

QQQQkkkkÅÅÅÅÑÑÑÑàààà~~~~¤¤¤¤////gggg;;;;ììììÂÂÂÂ~~~~ääää1111zzzz§§§§YYYYZZZZCCCCnnnn{{{{ŠŠŠŠzzzzuuuu~~~~§§§§ssss¢¢¢¢1111XXXXZZZZvvvvZZZZººººÃÃÃÃððððZZZZzzzzggggLLLLiiii}}}}6666,,,,MMMMgggg;;;;ƒƒƒƒÂÂÂÂMMMMjjjjggggZZZZkkkkÆÆÆÆZZZZLLLLwwwwccccZZZZCCCCŠŠŠŠZZZZðððð;;;;

18

Page 20: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

ŠŠŠŠîîîîìììì1111ŒŒŒŒÛÛÛÛ!!!!****yyyyYYYYNNNNZZZZââââxxxx¬¬¬¬àààࣣ££xxxxggggèèèèZZZZvvvvÅÅÅÅÆÆÆÆMMMM\\\\»»»»%%%%ûûûûHHHHZZZZgggg««««zzzzZZZZddddììììāāāāZZZZ####™™™™ššššÆÆÆÆgggghhhhZZZZggggzzzzVVVV~~~~MMMM\\\\»»»»ŸŸŸŸZZZZÔÔÔÔiiii}}}}6666,,,,MMMMgggg;;;;ååååÂÂÂÂggggÎÎÎÎwwwwZZZZvvvv----ZZZZvvvvmmmmzzzzMMMMhhhh

zzzzÅÅÅÅZZZZLLLLŠŠŠŠZZZZððððggggØØØØÃÃÃÃ;;;;ññññ====pppp����ÛÛÛÛââââ¸XXXX4444yyyyZZZZvvvvXXXXZZZZ }}}}....ZZZZggggØØØØ++++ZZZZ,,,,¬¬¬¬°°°°yyyy0000****uuuuÎÎÎÎgggg ÅÅÅÅ

MMMM`ŠŠŠŠ****~~~~ÃÃÃÃððððZZZZ¨KKKKyyyy¤¤¤¤ÐÐÐЊŠŠŠzzzzeeeeggggƒƒƒƒ@@@@****ììììÂÂÂÂzzzz{{{{ZZZZkkkk¤¤¤¤ÐÐÐÐvvvvccccCCCCÙÙÙÙwwww////ZZZZzzzzggggCCCCÙÙÙÙYYYY^,,,,zzzz********YYYY^,,,,§§§§iiii»»»»ggggZZZZEEEEwwww™™™™@@@@****ììììTTTTÐÐÐÐzzzz{{{{ZZZZkkkk¤¤¤¤

zzzz6666,,,,....ããããÐÐÐÐ$$$$YYYYƒƒƒƒppppiiiiââââ::::ÍÍÍÍZZZZ{{{{ììììāāāā||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvvÅÅÅÅyyyyZZZZyyyy™™™™šššš~~~~āāāā{{{{����ÛÛÛÛââââ÷÷÷÷XXXXmmmm,,,,hhhh++++~~~~ÅÅÅÅhhhh¾¾¾¾ææææ

IIIILLLL`ZZZZgggg‚‚‚‚ttttìììì||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvvÅÅÅÅÃÃÃÃ7777¿¿¿¿ƒƒƒƒgggg„„„„ììììMMMM\\\\ÐÐÐÐÃÃÃÃðððð××××ZZZZ7777!!!!****]]]]ÜÜÜÜssssZZZZââââììììāāāāmmmm,,,,hhhh++++ÅÅÅÅÓÓÓÓ####ÖÖÖÖÃÃÃÃtttt™™™™ÆÆÆÆZZZZkkkkÅÅÅų³³³™™™™kkkkXXXXmmmm,,,,hhhh++++ÃÃÃÃZZZZCCCCqqqqÁÁÁÁzzzzggggZZZZÉÉÉÉtttt™™™™BBBBmmmm,,,,hhhh++++ÃÃÃÃZZZZCCCC§§§§ZZZZtttt™™™™kkkkMMMM\\\\ÅÅÅÅYYYYyyyyzzzzââââwwww³³³³]]]]zzzzMMMM'''',,,,zzzzƒƒƒƒôôôôppppƒƒƒƒYYYYññññÇÇÇÇXXXXMMMM`ÆÆÆÆiiiiââââääää~~~~ZZZZzzzzggggQQQQkkkkiiiiââââääää~~~~����ÛÛÛÛttttÜÜÜÜssssttttììììāāāāMMMM`ooookkkkÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBB»»»»xxxxGGGGYYYYDDDD÷÷÷÷ZZZZkkkkiiiiââââ::::

cccc****ññññZZZZkkkk~~~~XXXX ¿¿¿¿~~~~ƒƒƒƒ #### ~~~~ZZZZ´6666zzzzzzzz^ŠŠŠŠcccc****YYYY@@@@****ååååXXXXeeeeììììmmmm,,,,hhhh++++~~~~ÓÓÓÓ####ÖÖÖÖ»»»»ÜÜÜÜssssMMMM\\\\ÐÐÐÐZZZZqqqq----„„„„____ccccååååāāāāmmmm,,,,hhhh++++ÃÃÃÃuuuu'''',,,,ZZZZÓÓÓÓÓÓÓÓ####ÖÖÖÖââââyyyy

BBBBXXXXmmmm,,,,hhhh++++ääääÃÃÃÃððððŠŠŠŠúúúúòòòòtttt]]]]7777HHHHååååZZZZzzzzgggg::::„„„„mmmm,,,,hhhh++++ÅÅÅÅtttt]]]]6666,,,,ÃÃÃÃððððZZZZZZZZyyyyÑÑÑÑääää»»»»pppp ____ccccååååXXXXmmmm,,,,hhhh++++ääää����ŠŠŠŠúúúúòòòòÜÜÜÜÄÄÄÄHHHHååååzzzz{{{{HHHHååååāāāā››››ââââVVVV»»»»!!!!****ŠŠŠŠ÷÷÷÷áááá{{{{~~~~ƒƒƒƒVVVV

ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääää'''',,,,5555����ÛÛÛÛââââcccc****ååååāāāāzzzz{{{{MMMMŠŠŠŠòòòò����ÃÃÃÃÉÉÉÉzzzzÃÃÃÃ`ƒƒƒƒÔÔÔÔiiiiZZZZããããzzzz$$$$++++»»»»ggggƒƒƒƒÔÔÔÔ����øøøøââââ]]]]ÃÃÃꪪªwwwwZZZZxxxxqqqqzzzzVVVVÃÃÃÃ''''wwwwYYYY}}}}ƒƒƒƒXXXXZZZZ´6666ÑÑÑÑZZZZ[[[[ââââÙÙÙÙ™™™™@@@@****ƒƒƒƒ����$$$$++++»»»»gggg~~~~»»»»%%%%>>>>ƒƒƒƒ@@@@ZZZZ0000©©©©ggggggggèèèèZZZZvvvv¿¿¿¿ZZZZkkkkÃÃÃÃZZZZCCCCqqqqÁÁÁÁtttt7777™™™™}}}}ÇÇÇÇXXXXZZZZkkkkggggZZZZ{{{{~~~~@@@@))))ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ((((ÅÅÅŤ¤¤¤////ŠŠŠŠyyyy––––ÂÂÂÂ$$$$ËËËËììììÌÌÌÌ7777$$$$ËËËËXXXX@@@@))))ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ((((ZZZZCCCC;;;;BBBBÍÍÍÍZZZZÂÂÂÂááááÇÇÇÇ1111QQQQkkkkÆÆÆÆ;;;;ððððVVVV~~~~;;;;BBBB7777ŠŠŠŠ}}}}ÇÇÇÇXXXXŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}////VVVV~~~~----VVVV²²²²<<<<4444////õõõõ XXXXGGGG

JJJJāāāā||||]]]]

19

Page 21: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÃÃÃÃÉÉÉÉzzzzÃÃÃÃ`ÃÃÃÃZZZZCCCCzzzzzzzz^7777ŠŠŠŠ,,,,ÐÐÐÐÔÔÔÔ||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèè謬¬¬\\\\ZZZZvvvvÅÅÅÅääää'''',,,,5555ZZZZïïïïggggHHHHāāāā~~~~NNNNZZZZ÷÷÷÷ZZZZ>>>>ÝÝÝÝtttt7777™™™™zzzzVVVVÇÇÇÇYYYYèèèèZZZZ,,,,¿¿¿¿ÅÅÅų³³³

èèèè0000YYYYññññÏÏÏÏXXXXZZZZqqqq----ŠŠŠŠ????0000YYYYññññÏÏÏÏÔÔÔÔmmmm,,,,hhhh++++ÅÅÅÅ uuuu ™™™™********ªªªª####ÖÖÖÖJJJJ----cccciiiiââââääääcccc

(((({{{{»»»»gggg----VVVV6666,,,,6666,,,,ŠŠŠŠ{{{{7777,,,,YYYYññññÇÇÇÇÔÔÔÔZZZZkkkk»»»»ÕÕÕÕzzzz0000¾¾¾¾YYYYññññÇÇÇÇmmmm,,,,hhhh++++ÅÅÅÅÎÎÎÎÌÌÌÌ'''',,,,ZZZZ××××VVVV÷÷÷÷zzzz{{{{ƒƒƒƒ>>>>VVVV~~~~$$$$++++ààààÃÃÃÃMMMMNNNNÏÏÏÏXXXXiiiiââââääääzzzzZZZZáááátttt}}}}ÐÐÐÐZZZZ¤¤¤¤////mmmm,,,,hhhh++++%%%%ææææEEEENNNNZZZZƒƒƒƒ@@@@****ÂÂÂÂââââZZZZ³³³³

GGGGwwww||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvvÅÅÅÅLLLLÌÌÌÌmmmm,,,,hhhh++++ÅÅÅų³³³::::™™™™DDDDXXXXmmmm,,,,hhhh++++ ´ ggggÎÎÎÎwwww7777¾¾¾¾ææææ EEEEYYYY

LLLLÍÍÍÍZZZZYYYYååååQQQQkkkkÆÆÆÆÓÓÓÓxxxx»»»»xxxxZZZZiiii¸ZZZZkkkknnnnZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvvÅÅÅÅääääZZZZkkkkÅÅÅų³³³ÅÅÅŶ¶¶¶XXXXiiiiââââ::::¾¾¾¾ÇÇÇÇ""""§§§§ðððð™™™™********YYYY^,,,,ììììYYYYèèèè""""§§§§ÃÃÃÃZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvvÅÅÅÅääääZZZZCCCCuuuu'''',,,,ZZZZ{{{{ttttHHHHååååXXXXƒƒƒƒkkkkHHHH{{{{MMMMßßßߊŠŠŠ»»»»xxxxZZZZzzzzggggÑÑÑѦ¦¦¦uuuuzzzzŠŠŠŠÅÅÅÅÜÜÜÜsssszzzzggggiiii~~~~����ÌÌÌÌmmmm,,,,hhhh++++™™™™@@@@****ååååttttƒƒƒƒ»»»»xxxx™™™™ääääYYYY^,,,,÷÷÷÷ÔÔÔÔ))))ççççffffZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\((((||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvvÅÅÅÅmmmm,,,,hhhh++++ÅÅÅų³³³ÐÐÐÐZZZZïïïïgggg™™™™ÆÆÆÆŠŠŠŠ****zzzzZZZZßßßßVVVVÃÃÃÃttttCCCCŠŠŠŠbbbbeeeeTTTT¸āāāāZZZZ}}}}ŠŠŠŠ****zzzzZZZZßßßß!!!!÷÷÷÷~~~~ggggÍÍÍÍVVVV~~~~QQQQkkkk©©©©gggg™™™™ZZZZggggggggèèèèZZZZvvvv

ZZZZvvvv ¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ»»»»ppppyyyyììììXXXXMMMMVVVVääääLLLLÌÌÌÌËËËËÅÅÅÅÃÃÃÃ7777ÃÃÃÃ7777gggg3333XXXXggggÎÎÎÎwwwwZZZZvvvv----XXXX zzzzõõõõZZZZÆÆÆÆ****ÃÃÃÃååååhhhh»»»»‚‚‚‚BBBBŠŠŠŠ¶¶¶¶zzzzZZZZÑÑÑÑ����ÛÛÛÛââââcccc**** mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅääää||||]]]]ZZZZ™™™™xxxxZZZZvvvv

::::ZZZZhhhhÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBììììZZZZzzzzgggghhhhZZZZÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBììììXXXX ]]]]ÖÖÖÖvvvvÐÐÐÐÚÚÚÚÄÄÄÄ]]]]ÖÖÖÖÃÃÃÃ××××ooooææææÂÂÂÂ××××ooooÚÚÚÚÄÄÄÄ]]]]ÖÖÖÖvvvvÐÐÐÐZZZZqqqq----xxxx`::::

¨gggg����ÛÛÛÛââââØØØØ!!!!ZZZZ¤¤¤¤////±±±±********ZZZZ1111––––ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ~~~~ÚÚÚÚƒƒƒƒ@@@@****ÂÂÂÂZZZZggggèèèèZZZZvvvvÅÅÅÅLLLLQQQQyyyyÅÅÅų³³³::::™™™™DDDDZZZZ¤¤¤¤////±±±±********////ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ~~~~ÚÚÚÚƒƒƒƒ@@@@****±±±±********ZZZZ ¬¬¬¬\\\\

ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅYYYYyyyy±±±±ZZZZŠŠŠŠïïïïZZZZzzzzggggQQQQyyyyÅÅÅų³³³::::™™™™DDDDXXXXZZZZ¤¤¤¤////¦¦¦¦********¢¢¢¢yyyyffffzzzzZZZZ‡‡‡‡gggg++++~~~~ÚÚÚÚ0000****cccc****YYYY@@@@****±±±±********ZZZZZZZZÔÔÔÔ$$$$zzzzõõõõ

GGGGEEEEWWWWQQQQyyyyÆÆÆÆÜÜÜÜssssggggööööððððŠŠŠŠ----ZZZZgggg0000YYYYDDDDZZZZzzzzggggQQQQyyyyÅÅÅÅ

³³³³::::����ÛÛÛÛââââDDDD1111||||]]]]ZZZZ™™™™xxxxZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\zzzzõõõõZZZZÆÆÆÆ****ääää####YYYY““““ŒŒŒŒéééé EEEEOOOOxxxxÅÅÅų³³³ÌÌÌÌÅÅÅÅZZZZzzzzggggQQQQyyyyÅÅÅÅxxxxzzzzgggg]]]]~~~~77777777ÌÌÌÌggggììììXXXXZZZZkkkknnnnāāāāMMMM\\\\ÆÆÆÆ4444,,,,ŠŠŠŠqqqq----zzzz{{{{####YYYY'''',,,,hhhh¸XXXX

20

Page 22: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

ÁÁÁÁ$$$$++++‚‚‚‚ZZZZ¤¤¤¤////}}}}....ZZZZééééZZZZ3333ZZZZyyyy####ññññ™™™™ZZZZxxxx~~~~ÚÚÚÚÆÆÆÆ!!!!****zzzz����ŠŠŠŠ¦¦¦¦********ZZZZ {{{{ VVVV ‰‰‰‰³³³³çççç2222³³³³òòòò1111

ggggèèèèZZZZvvvvÅÅÅÅääääZZZZyyyyÅÅÅų³³³ÅÅÅŶ¶¶¶ÂÂÂÂQQQQ±±±±********@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÌÌÌÌmmmm,,,,hhhh++++ÅÅÅų³³³™™™™ffffeeeeZZZZzzzzggggLLLLZZZZïïïïgggg::::����ÛÛÛÛââââDDDDZZZZkkkk§§§§bbbbZZZZLLLL7777gggg}}}}{{{{0000++++ZZZZyyyyÃÃÃÃffff%%%%ƒƒƒƒääääÐÐÐÐXXXXffffeeeeXXXX1111MMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅäääämmmm,,,,hhhh++++ÅÅÅų³³³ÐÐÐÐZZZZïïïïgggg™™™™ÆÆÆÆiiiiââââääää½½½½ÃÃÃÃCCCCŠŠŠŠcccc****

»»»» āāāāøøøøgggg}}}}ZZZZssssssssääääLLLLÌÌÌÌËËËËÃÃÃÃÉÉÉÉzzzzÃÃÃÃ`»»»»‚‚‚‚BBBB7777ŠŠŠŠcccc****ÉÉÉÉQQQQyyyy0000****uuuu!!!!****iiii−−−−VVVV‚‚‚‚BBBBŠŠŠŠcccc****����ZZZZaaaazzzzZZZZddddZZZZzzzzggggiiiiââââääää~~~~ddddiiii¸XXXX

±±±±********ZZZZggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääääååååšššš&&&&hhhh»»»»‚‚‚‚BBBBŠŠŠŠcccc****ZZZZzzzzgggg!!!!****ëëëëÅÅÅÅØØØØ@@@@0000����ÛÛÛÛââââððððZZZZzzzzggggUUUU****""""$$$$™™™™ŠŠŠŠcccc****āāāāZZZZ0000©©©©gggg™™™™ZZZZggggggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÌÌÌÌLLLL!!!!****ëëëëÐÐÐЊŠŠŠ[[[[7777MMMMhhhhXXXXZZZZ####JJJJ----hhhhåååå±±±±********@@@@ZZZZ0000©©©©ggggggggèèèèZZZZvvvveeeeuuuuZZZZ0000****ZZZZ¤¤¤¤®®®®))))¸ZZZZ####hhhhÆÆÆƈ!!!!****ëëëë¸ÂÂÂÂVVVVääää0000****îîîîVVVV))))ääääÅÅÅÅÃÃÃÃllllXXXXÂÂÂÂZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅyyyyZZZZyyyy¿¿¿¿~~~~

¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÃÃÃÃ7777¿¿¿¿ÅÅÅňÔÔÔÔÑÑÑÑÓÓÓÓŠŠŠŠcccc****ŠŠŠŠHHHHāāāāZZZZ¤¤¤¤////MMMM\\\\mmmm,,,,hhhh++++ÃÃÃÃÑÑÑÑââââyyyy MMMM‰‰‰‰XXXXMMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvvBBBBÂÂÂÂMMMM\\\\ÃÃÃó³³³]]]]zzzzÑÑÑÑÐÐÐÐââââZZZZiiiiZZZZYYYYññññÇÇÇÇXXXXMMMM\\\\ÆÆÆÆŠŠŠŠññññVVVV~~~~ââââwwwwzzzzŠŠŠŠzzzzªªªªÆÆÆÆZZZZmmmmggggÎÎÎΊŠŠŠØØØØYYYYNNNNÐÐÐÐXXXXËËËË´ººººÅÅÅÅxxxxZZZZãããã»»»»@@@@****`ÌÌÌÌMMMM\\\\ÆÆÆÆuuuu6666,,,,====cccc****YYYYññññÇÇÇÇXXXX1111ââââZZZZ³³³³ggggÎÎÎÎwwwwÂÂÂÂÓÓÓÓxxxxŠŠŠŠ****zzzz~~~~YYYY{{{{zzzzººººÐÐÐÐ""""****iiii¸XXXXZZZZrrrrVVVVääääQQQQyyyyÅÅÅÅÓÓÓÓxxxx7777ííííVVVVÃÃÃÃ0000****ññññ››››gggg]]]]ÐÐÐÐ’’’’ZZZZŠŠŠŠcccc****āāāā@@@@ÓÓÓÓääääbbbbÝÝÝÝzzzzƒƒƒƒÂÂÂÂ'''',,,,ŠŠŠŠZZZZ““““™™™™YYYYììììÔÔÔÔŠŠŠŠ++++~~~~ggggêêêê

7777™™™™YYYYXXXX ZZZZ0000++++ZZZZiiii~~~~'''',,,,ŠŠŠŠZZZZ““““

ÑÑÑÑWWWW----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅ»»»»����ÛÛÛÛââââyyyy¬¬¬¬àààà÷÷÷÷ááááyyyyììììāāāāññññððððÅÅÅÅ����ÛÛÛÛZZZZ„„„„

ÐÐÐÐeeeezzzzggggXXXXzzzz{{{{ZZZZvvvvÆÆÆÆââââggggÐÐÐЊŠŠŠ8888ììììXXXX¨gggg����ÛÛÛÛââââNNNN!!!!ZZZZqqqq----¬¬¬¬xxxxññññððððZZZZvvvvÆÆÆÆââââggggÐÐÐЊŠŠŠ8888ììììÂÂÂÂÑÑÑÑggggØØØØ----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\

mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅÅÅÅÅÍÍÍÍŠŠŠŠ»»»»öööö¾¾¾¾ââââggggÐÐÐЊŠŠŠ8888ƒƒƒƒÇÇÇÇXXXX||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÅÅÅÅggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääää™™™™ššššÆÆÆÆÆÆÆÆWWWWggggrrrr---- ����ÛÛÛÛZZZZ„„„„»»»»ÃÃÃÃððððHHHHZZZZ0000++++ZZZZiiii{{{{™™™™YYYYìììì????®®®®ZZZZMMMM\\\\

21

Page 23: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

iiiiZZZZggggzzzzVVVV~~~~ÈÈÈÈÆÆÆÆÔÔÔÔ\\\\ÐÐÐÐgggg{{{{™™™™ÌÌÌÌŠŠŠŠ****ÔÔÔÔYYYYyyyyÔÔÔÔââââwwwwÔÔÔÔMMMMwwwwÔÔÔÔZZZZzzzzÑÑÑÑŠŠŠŠÔÔÔÔ³³³³]]]]zzzzMMMM'''',,,,zzzzXXXX¼¼¼¼4444ŠŠŠŠ}}}}....ZZZZ™™™™ŠŠŠŠcccc****XXXXZZZZkkkkšššš////}}}}zzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜ~~~~ËËËËÅÅÅÅÃÃÃÃ7777ÃÃÃÃ::::gggg3333©©©©āāāāZZZZKKKKYYYYyyyyÅÅÅÅÌÌÌÌ6666,,,,zzzzZZZZ7777����ÛÛÛÛââââððððÉÉÉÉCCCCÙÙÙÙnnnnÆÆÆÆŠŠŠŠ****zzzz~~~~ÑÑÑÑÓÓÓÓÃÃÃÃ’’’’ZZZZ™™™™%%%%ŠŠŠŠZZZZ::::zzzzZZZZgggg;;;;MMMMwwwwzzzzZZZZzzzzÑÑÑÑŠŠŠŠzzzz9999xxxx®®®®ÍÍÍ͘ZZZZzzzzgggggggg¢¢¢¢3333¨éééé EEEE

GGGGGGGGÈÈÈÈ^ƒƒƒƒÆÆÆƃƒƒƒÞÞÞÞŠŠŠŠ]]]]ÆÆÆÆYYYYxxxxââââllll����ÛÛÛÛâââ≉‰‰XXXXZZZZkkkkññññµµµµ6666,,,,zzzzZZZZuuuu‹‹‹‹™™™™ššššÒÒÒÒyyyy™™™™********°°°°ŠŠŠŠ7777ÉÉÉÉZZZZkkkk‚‚‚‚¢¢¢¢UUUUÆÆÆÆÚÚÚÚøøøø~~~~ZZZZÎÎÎÎÒÒÒÒ@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÃÃÃÃZZZZYYYY¤¤¤¤////™™™™********ììììXXXXMMMMØØØØ||||qqqqwwwwÐÐÐÐMMMMÇÇÇÇ„„„„qqqqÝÝÝÝ™™™™ääääÆÆÆÆnnnn@@@@****ggggõõõõÆÆÆÆPPPPZZZZzzzzggggZZZZttttÌÌÌÌ÷÷÷÷XXXX

ttttggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÆÆÆÆ ZZZZ÷÷÷÷ZZZZ>>>>ÝÝÝÝ||||]]]]ZZZZ™™™™xxxxZZZZvvvvzzzzõõõõZZZZzzzzgggg||||]]]]ççççzzzzŠŠŠŠggggxxxxyyyyccccāāāāMMMMggggZZZZ××××VVVVÔÔÔÔÞÞÞÞŠŠŠŠ]]]]||||]]]]ZZZZ™™™™xxxxZZZZvvvvzzzzõõõõÆÆÆƈ||||]]]]ZZZZââââxxxxŒŒŒŒggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÃÃÃÃQQQQ####ÖÖÖÖ0000ääääÜÜÜÜÄÄÄÄÅÅÅÅffff))))ŠŠŠŠZZZZgggg~~~~ºººº!!!!ÅÅÅÅXXXX||||]]]]ççççzzzzttttggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÔÔÔÔ||||]]]]ZZZZââââxxxxŒŒŒŒggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÆÆÆÆÜÜÜÜssssÌÌÌÌ;;;;MMMMggggZZZZƒƒƒƒ‰‰‰‰XXXXââââ""""$$$$

››››ââââVVVVÆÆÆÆŠŠŠŠzzzzââââVVVV¤¤¤¤////zzzzƒƒƒƒVVVV~~~~OOOOzzzz¸gggg]]]]JJJJ----VVVVˆÂÂÂÂ||||]]]]ZZZZââââxxxxŒŒŒŒggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääääÜÜÜÜsssszzzzZZZZââââgggg]]]]ÅÅÅÅ{{{{§§§§ppppÈÈÈÈ››››ÃÃÃ÷···********ÍÍÍÍZZZZggggZZZZ::::����ÛÛÛÛââââcccc****XXXX||||]]]]ççççzzzztttt

zzzzZZZZ:::: ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÃÃÃÃÜÜÜÜÄÄÄÄÅÅÅÅffff))))ŠŠŠŠZZZZgggg~~~~ÎÎÎÎ,,,,$$$$™™™™ŠŠŠŠSSSSnnnnŠŠŠŠZZZZggggƒƒƒƒ‰‰‰‰ZZZZzzzzggggææææÜÜÜÜëëëëgggg{{{{ggggììììāāāā kkkkzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜZZZZssssòòòòŠŠŠŠZZZZggggZZZZssss††††²²²²ZZZZtttt»»»»ààààÃÃÃƆ††ååååXXXXcccc****ŠŠŠŠ ZZZZ MMMM™™™™jjjj----$$$$ZZZZ((((gggg����ÛÛÛÛââââððððXXXX²²²²

óóóó~~~~~~~~kkkkBBBB1111 36 ÃÃÃƆ††ÃÃÃÃ%%%%œœœœ////ÜÜÜÜÄÄÄÄ||||]]]]ZZZZggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääääggggZZZZ####

ÆÆÆƈŒŒŒŒÛÛÛÛZZZZggggŠŠŠŠ}}}}ŠŠŠŠcccc****ååååXXXXZZZZkkkkÅÅÅÅpppp~~~~»»»»::::LLLLttttååååāāāā||||]]]]¢¢¢¢yyyyffffzzzzZZZZ‡‡‡‡gggg++++ggggèèèèZZZZvvvvÅÅÅÅ((((,,,,~~~~ÂÂÂÂ����ƒƒƒƒððð𶶶¶XXXXZZZZkkkk ¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÅÅÅÅÞÞÞÞŠŠŠŠ]]]]~~~~wwwwxxxxtttt~~~~----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅŬ¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅÆÆÆÆ$$$$¨åååå GGGGGGGGOOOOkkkkÃÃÃà nnnn||||]]]]ZZZZggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääääwwwwxxxxÑÑÑÑ----ZZZZvvvv

ÑÑÑÑZZZZgggg----VVVVÐÐÐÐôôôôpppp¯ääääcccc((((ÏÏÏÏ%%%%œœœœ////ŒŒŒŒVVVVÐÐÐÐ????ØØØØ™™™™ÃÃÃƆ††ooooƒƒƒƒŒŒŒŒXXXXŠŠŠŠzzzzuuuuZZZZ::::LLLLttttååååāāāā||||]]]]ZZZZggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÆÆÆÆqqqqññññVVVVÅÅÅÅ((((,,,,~~~~®®®®ZZZZŠŠŠŠ²²²²ZZZZtttt~~~~¶¶¶¶ZZZZkkkk

22

Page 24: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

((((307 ))))@@@@****ggggõõõõZZZZssssxxxx:::: nnnn((((ÏÏÏÏwwwwÐÐÐÐÃÃÃƆ††MMMM\\\\ccccZZZZëëë룣££xxxxååååXXXX||||]]]]ççççzzzzttttggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ||||]]]]œœœœ&&&&ZZZZººººggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÆÆÆÆŠŠŠŠzzzzgggg

ÜÜÜÜÄÄÄÄÐÐÐÐoooo÷÷÷÷ááááxxxx~~~~qqqqÁÁÁÁ¸ZZZZzzzzgggg||||]]]]¢¢¢¢yyyy""""ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÆÆÆÆŠŠŠŠzzzzggggÜÜÜÜÄÄÄÄ((((‚‚‚‚wwww÷÷÷÷ááááxxxxÆÆÆÆÍÍÍÍgggg3333,,,,ggggììììÔÔÔÔQQQQ‚‚‚‚hhhhññññ 20 JJJJ----'''',,,,ŒŒŒŒÛÛÛÛZZZZggggggggììììXXXXMMMM\\\\½½½½ãããã‚‚‚‚hhhhññññääää))))

‚‚‚‚wwww÷÷÷÷ááááxxxx6666,,,,ÓÓÓÓ####ÖÖÖÖÅÅÅÅXXXXZZZZkkkknnnnZZZZ7777ŠŠŠŠwwww~~~~»»»»°°°°ZZZZPPPPxxxxqqqqÝÝÝÝååååZZZZrrrrVVVVääääZZZZCCCC 19

ŠŠŠŠZZZZggggZZZZssss††††ŠŠŠŠwwwwÃÃÃÃ'''',,,,ŒŒŒŒÛÛÛÛZZZZgggggggg3333XXXX||||]]]]ççççzzzzttttggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅäää䊊ŠŠzzzzggggZZZZyyyyZZZZââââgggg]]]]pppp÷÷÷÷ááááææææ~~~~ÔÔÔÔ‚‚‚‚iiiiÙÙÙÙÁÁÁÁÜÜÜÜÆÆÆÆ

ttttgggg{{{{6666,,,,ZZZZLLLLddddWWWWmmmm,,,,hhhh++++ÃÃÃÃÜÜÜÜÄÄÄÄÆÆÆÆnnnn********''''×××׊ŠŠŠ™™™™ÆÆÆÆßßßßÍÍÍÍVVVVÐÐÐÐZZZZkkkkÅÅÅų³³³ááááààààXXXX||||]]]]ççççzzzzttttggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÆÆÆÆZZZZkkkkŸŸŸŸÃÃÃÃZZZZ»»»»'''',,,,ôôôô////™™™™ZZZZxxxxggggççççZZZZyyyyZZZZvvvv::::ZZZZ����ääääIIII::::����ÛÛÛÛââââcccc****YYYYèèèèããããCCCCŠŠŠŠ~~~~îîîîgggg6666,,,,tttt¿¿¿¿ÜÜÜÜ¢¢¢¢ïïïïEEEEGGGGLLLLggggZZZZ””””{{{{ÅÅÅÅ<<<<LLLLÆÆÆÆÜÜÜÜssssZZZZzzzzggggZZZZssssòòòò////ggggeeee$$$$ÅÅÅÅggggzzzzbbbbÆÆÆÆoooo°°°°ååååXXXXZZZZkkkknnnnZZZZÏÏÏÏzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜææææÜÜÜÜëëëëgggg{{{{~~~~ZZZZkkkkŸŸŸŸÅÅÅÅ####¿¿¿¿ÅÅÅňOOOOçççç||||]]]]††††ZZZZ°°°°ÝÝÝÝZZZZ0000ZZZZ!!!!––––ÔÔÔÔ††††ZZZZvvvv0000////ÔÔÔÔ††††ZZZZvvvv0000iiiiÛÛÛÛZZZZzzzzgggg

ÐÐÐÐ####¿¿¿¿ÅÅÅÅXXXX||||]]]]††††ZZZZÇÇÇÇææææOOOOÝÝÝÝ0000 ]]]] ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\eeeeääääZZZZkkkkÅÅÅÅ””””ZZZZ!!!!––––ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääääZZZZkkkk6666,,,,ZZZZÖÖÖÖ§§§§ììììwwww™™™™DDDDƒƒƒƒññññ����ÛÛÛÛââââcccc****āāāāLLLLLLLLZZZZ÷÷÷÷ZZZZ>>>>ÝÝÝÝääääZZZZNNNN[[[[»»»»����§§§§iiiiZZZZ((((ggggHHHHììììtttt]]]]4444ïïïïEEEEOOOOGGGGLLLL####YYYYggggZZZZ””””++++7777ÉÉÉÉtttt„„„„zzzzŸŸŸŸòòòò»»»»§§§§iiiiìììì����øøøøgggg}}}}nnnn‡‡‡‡....ÞÞÞÞJJJJwwww7777óóóóóóóóXXXX||||]]]]††††ZZZZvvvv0000iiiiÛÛÛÛggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääääzzzzZZZZããããîîîîgggg6666,,,,����ÛÛÛÛââââcccc****āāāāLLLLLLLLøøøøgggg}}}}nnnn¤¤¤¤ÆÆÆÆZZZZNNNN[[[[~~~~ggggÎÎÎÎwwwwZZZZvvvv----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅZZZZzzzzgggg####YYYYggggZZZZ””””++++ÆÆÆƧ§§§jjjjÆÆÆÆÎÎÎÎZZZZZZZZzzzzggggÃÃÃÃððð𧧧§iiiiIIIIhhhh++++{{{{7777ƒƒƒƒYYYYóóóóóóóóXXXX||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvvÅÅÅŬ¬¬¬\\\\ääääÌÌÌÌZZZZkkkkŸŸŸŸÅÅÅŽ½½½7777gggg####¿¿¿¿����ÛÛÛÛââââðððð

ÉÉÉÉ'''',,,,!!!!****ŠŠŠŠ~~~~ccccHHHHŠŠŠŠHHHHììììXXXXYYYYèèèèZZZZkkkk ZZZZzzzzgggg¹¹¹¹āāāāLLLLLLLLttttZZZZNNNN[[[[››››ââââVVVVÅÅÅÅ4444~~~~cccc7777§§§§bbbbÂÂÂÂÜÜÜÜ¢¢¢¢ïïïïEEEEGGGGLLLLZZZZssssðððð„„„„zzzzŸŸŸŸòòòòÅÅÅÅāāāāÐÐÐÐxxxx////ƒƒƒƒYYYYññññÏÏÏÏāāāā!!!!****\\\\ÆÆÆƈ

23

Page 25: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

ªªªªddddƒƒƒƒóóóóóóóóXXXX@@@@****gggg]]]]››››ëëëëäääättttUUUU****""""$$$$™™™™ŠŠŠŠcccc****āāāāzzzz„„„„ƒƒƒƒZZZZTTTT}}}}....˜»»»»ZZZZÖÖÖÖgggg||||]]]] ggggCCCCZZZZââââxxxx¬¬¬¬àààࣣ££xxxxZZZZzzzzggggŠŠŠŠvvvvôôôô////™™™™ZZZZxxxxggggççççZZZZyyyyZZZZvvvv::::ZZZZ����ääää����ÛÛÛÛââââcccc****ååååXXXX

||||]]]]ççççzzzzttttggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääääZZZZ####mmmm,,,,hhhh++++ÅÅÅÅzzzzààààÇÇÇÇ~~~~6666,,,,³³³³™™™™zzzzZZZZ********////zzzz0000xxxxxxxxääää9999}}}}ƒƒƒƒ™™™™¹¹¹¹::::ZZZZ÷÷÷÷ eeee„„„„ÂÂÂÂææææÜÜÜÜëëëëgggg{{{{ÐÐÐÐMMMMññññzzzzÆÆÆÆÆÆÆÆggggÁÁÁÁ····0000

ZZZZ>>>>ÝÝÝÝ!!!!MMMM\\\\mmmm,,,,hhhh++++ÃÃÃÃÑÑÑѯDDDD÷÷÷÷ppppffffggggZZZZZZZZkkkk6666,,,,ÌÌÌÌììììwwww����ÛÛÛÛââââBBBBāāāāªªªª####ÖÖÖÖÆÆÆÆŠŠŠŠyyyyMMMM\\\\ÃÃÃÃZZZZLLLLZZZZkkkk÷÷÷÷»»»»ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ»»»»[[[[~~~~����ZZZZ[[[[ŠŠŠŠ{{{{ƒƒƒƒ********7777,,,,}}}}ÇÇÇÇXXXX····0000////zzzz0000xxxxxxxx

ÆÆÆÆZZZZyyyyZZZZÖÖÖÖppppÐÐÐÐZZZZ0000++++ZZZZiiii{{{{ƒƒƒƒ@@@@****ììììāāāāúúúúZZZZxxxxÌÌÌÌmmmm,,,,hhhh++++ÅÅÅÅÜÜÜÜÄÄÄÄÐÐÐÐppppllll::::¸ZZZZzzzzggggZZZZkkkkÅÅÅÅÜÜÜÜÄÄÄÄÆÆÆÆ����ññññÃÃÃÃZZZZKKKK¤¤¤¤////ŠŠŠŠyyyy6666,,,,ggggppppppppÆÆÆÆnnnn»»»»gggg::::¸XXXX

‚‚‚‚!!!! 34 ||||ÃÃÃÃ||||]]]]ççççzzzzttttggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÅÅÅÅzzzzÃÃÃÃ]]]]ÆÆÆƈQQQQyyyy»»»» 60 ggggZZZZ####

))))zzzzààààÇÇÇÇ((((ggggCCCCmmmm,,,,hhhh++++ªªªªddddƒƒƒƒZZZZXXXXQQQQkkkkÃÃÃÃææææÜÜÜÜëëëëgggg{{{{ÆÆÆÆZZZZ»»»»'''',,,,ôôôô////™™™™ZZZZxxxxÆÆÆÆ!!!!****gggg}}}}((((,,,,~~~~¡¡¡¡÷÷÷÷¶¶¶¶YYYYèèèèZZZZrrrrVVVVäää䬬¬¬ŠŠŠŠyyyyÐÐÐЄ„„„mmmm,,,,hhhh++++ÅÅÅÅzzzzààààÇÇÇÇ~~~~ÃÃÃÃtttt7777HHHHååååZZZZzzzzgggg

ççççzzzzttttggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÆÆÆÆZZZZkkkkŸŸŸŸÅÅÅÅ'''',,,,5555####¿¿¿¿ÅÅÅŶ¶¶¶XXXXZZZZkkkknnnnmmmm,,,,hhhh++++ÆÆÆÆ ||||]]]]nnnnÓÓÓÓ####ÖÖÖÖÆÆÆÆZZZZPPPPxxxxÆÆÆÆnnnnZZZZyyyy)))),,,,ggggÍÍÍÍVVVVÅÅÅų³³³¹¹¹¹¢¢¢¢zzzzgggg~~~~¶¶¶¶XXXXSSSSîîîî

ZZZZââââxxxx¬¬¬¬àààࣣ££xxxxggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅZZZZzzzzgggg††††ZZZZvvvv0000iiiiÛÛÛÛggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÃÃÃÃZZZZKKKKÓÓÓÓ####ÖÖÖÖ ||||]]]]ccccçççç{{{{&&&&ååååXXXXZZZZÐÐÐÐZZZZyyyyŠŠŠŠzzzzÅÅÅÅYYYY++++$$$$ÐÐÐЊŠŠŠúúúúòòòòÜÜÜÜÄÄÄÄ»»»»¢¢¢¢ååååXXXX

||||]]]]ççççzzzzttttggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääääÌÌÌÌ1111‰‰‰‰ÜÜÜÜzzzz™™™™wwwwmmmm,,,,hhhh++++ÃÃÃÃZZZZ4444ŠŠŠŠzzzzZZZZôôôô[[[[ÆÆÆÆ!!!!****gggg}}}}ƒƒƒƒââââgggggggg����ÅÅÅÅSSSSààààÃÃÃÃÅÅÅŶ¶¶¶XXXX

SSSSààà๹¹¹āāāā@@@@0000ZZZZ ||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÆÆÆÆ!!!!****gggg}}}}ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ%%%%zzzzääääMMMMŠŠŠŠòòòò÷÷÷÷ZZZZzzzzgggg====ZZZZyyyyììììXXXXßßßßÍÍÍÍVVVVääääZZZZyyyyÆÆÆÆ!!!!****\\\\ÃÃÃÃOOOOHHHHZZZZzzzzggggZZZZyyyyÆÆÆƸðððð»»»»‚‚‚‚BBBBgggghhhhŠŠŠŠcccc****}}}}....ZZZZZZZZ4444ßßßßÍÍÍÍVVVVÆÆÆÆffffgggg))))ÐÐÐÐNNNN@@@@ÅÅÅÅ„„„„ÐÐÐÐ����]]]]ŠŠŠŠ}}}}ÇÇÇÇZZZZzzzzggggZZZZkkkk~~~~————7777āāāāZZZZyyyyÃÃÃÃŒŒŒŒÛÛÛÛ""""$$$$ŒŒŒŒÛÛÛÛSSSSqqqqÝÝÝÝììììtttt¹¹¹¹((((,,,,ZZZZZZZZyyyy»»»»hhhhìììì

24

Page 26: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

ZZZZzzzzgggg····----ZZZZvvvvmmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅÆÆÆÆuuuuââââVVVV~~~~÷÷÷÷ÔÔÔÔ÷÷÷÷ZZZZááááyyyyììììZZZZIIII²²²²ZZZZttttQQQQyyyyÃÃÃÃyyyyzzzz`6666,,,,MMMMâââ⊊ŠŠ{{{{GGGG%%%%7777gggghhhh,,,,ÐÐÐЮ®®®ZZZZQQQQyyyy6666,,,,‡‡‡‡11110000************ÂÂÂÂççççssss™™™™ŠŠŠŠbbbbÔÔÔÔ÷÷÷÷}}}}0000****kkkkÃÃÃÃðððð¿¿¿¿MMMM@@@@****ÂÂÂÂ~~~~ÌÌÌÌççççssss™™™™ŠŠŠŠêêêêååååXXXX))))dddd~~~~((((ppppZZZZ\\\\kkkkmmmm,,,,hhhh++++ääääZZZZLLLL!!!!****\\\\ÅÅÅÅzzzz¤¤¤¤»»»»0000****kkkk::::gggg3333XXXXqqqq²²²²êêêêLLLLææææÜÜÜÜääääZZZZ####MMMM\\\\ÐÐÐÐmmmm,,,,hhhh++++ÅÅÅų³³³»»»»»»»»ŸŸŸŸHHHHÂÂÂÂMMMM\\\\ääää����ÛÛÛÛââââcccc****āāāāZZZZÌÌÌÌ÷÷÷÷~~~~³³³³ÆÆÆÆnnnn¢¢¢¢~~~~::::<<<<~~~~ÎÎÎÎaaaa™™™™êêêê™™™™zzzzVVVVÇÇÇÇXXXX

||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅmmmm,,,,hhhh++++ÅÅÅÅ))))ÑÑÑѦ¦¦¦ññññggggzzzzOOOO!!!!****ŠŠŠŠ÷÷÷÷áááá>>>>ØØØØÃÃÃÃtttt™™™™ääääcccc»»»»gggg::::¸ppppææææÜÜÜÜëëëëgggg{{{{~~~~³³³³GGGG%%%%ggggxxxx¹¹¹¹ŠŠŠŠØØØØZZZZggggååååXXXXZZZZkkkknnnn

||||60 MMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääääZZZZLLLL¸ðððð····0000����ÆÆÆÆttttgggg{{{{ÐÐÐÐvvvvîîîîgggg6666,,,,@@@@yyyyèèèè^!!!!****0000++++JJJJXXXXYYYYèèèèææææÜÜÜÜëëëëgggg{{{{~~~~ggggTTTTƒƒƒƒññññ ||||#### ~~~~;;;;ZZZZIIIIzzzzÈÈÈÈwwwwllll(((())))ccccgggg

cccczzzz»»»»ggggzzzzVVVVÐÐÐУ£££««««ÅÅÅÅßßßßgggg]]]]~~~~wwwwxxxxtttt~~~~----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅ»»»»¼¼¼¼kkkk mmmm,,,,hhhh++++~~~~0000****ââââwwwwƒƒƒƒ@@@@****XXXX����MMMM\\\\ÃÃÃÃÍÍÍÍZZZZggggZZZZ::::ååååXXXXMMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääääZZZZLLLLzzzzZZZZ−−−−¤¤¤¤////ZZZZòòòò||||]]]]ZZZZggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÆÆÆÆîîîŠŠxxxx6666,,,,ººººƒƒƒƒññññææææÜÜÜÜëëëëgggg{{{{ÐÐÐЊŠŠŠzzzzgggg~~~~ÃÃÃÃÍÍÍÍZZZZggggZZZZHHHH

ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääääÃÃÃƆ††ÃÃÃÃ####¯cccc****ZZZZzzzzggggMMMM\\\\wwwwxxxx~~~~ÆÆÆÆ‚‚‚‚ññññ~~~~−−−− XXXX||||]]]]ZZZZMMMMññññXXXXªªªªwwwwxxxx~~~~ZZZZððððÅÅÅÅ((((ììììXXXXZZZZÏÏÏÏnnnnllll(((())))~~~~====ppppááááMMMMññññXXXX||||]]]]††††ZZZZvvvv0000iiiiÛÛÛÛggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÌÌÌÌmmmm,,,,hhhh++++~~~~ÓÓÓÓ####ÖÖÖÖÃÃÃÃÄÄÄij³³³ŠŠŠŠ}}}}™™™™llll(((())))~~~~MMMMssssXXXX||||]]]]††††ZZZZvvvv0000////ZZZZzzzzgggg††††ZZZZvvvv0000„„„„kkkkggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\eeeeÌÌÌÌPPPPggggzzzziiiiÆÆÆƈllll~~~~MMMM‰‰‰‰XXXXÑÑÑÑÃÃÃÃññññZZZZIIIIllllääääZZZZyyyy)))),,,,ggggvvvvZZZZôôôô[[[[ÆÆÆÆMMMMDDDD„„„„||||]]]]††††ZZZZvvvv0000iiiiÛÛÛÛggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÆÆÆÆ;;;;BBBB6666,,,,³³³³™™™™ààààZZZZzzzzggggmmmm,,,,hhhh++++ÆÆÆÆHHHHgggg™™™™ŠŠŠŠ{{{{¬¬¬¬ïïïïÃÃÃÃ{{{{~~~~eeeeZZZZwwwwŠŠŠŠcccc****XXXX

ÓÓÓÓ####ÖÖÖÖzzzzZZZZ::::hhhheeeeÅÅÅÅuuuuÂÂÂÂhhhhÃÃÃÃllllXXXX mmmm,,,,hhhh++++äää䆆††ZZZZvvvv0000iiiiÛÛÛÛggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÐÐÐÐllllÅÅÅŬ¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÐÐÐÐ||||]]]]††††ZZZZvvvv0000 »»»»xxxxgggg;;;;XXXXZZZZkkkkŠŠŠŠzzzzggggZZZZyyyy||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv 1111********

ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅZZZZÒÒÒÒ5555‡‡‡‡]]]]����ÛÛÛÛââââDDDDggggTTTTZZZZzzzzggggßßßßgggg]]]]qqqqwwww6666,,,,ttttgggg{{{{ÌÌÌÌ™™™™DDDD¸XXXX iiiiÛÛÛÛ

25

Page 27: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

ŒŒŒŒÛÛÛÛZZZZííííÐÐÐÐ¥¥¥¥xxxxZZZZ((((ƒƒƒƒ@@@@****ììììāāāā||||]]]]††††ZZZZvvvv0000iiiiÛÛÛÛggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääääßßßßÍÍÍÍVVVVÐÐÐÐÜÜÜÜÄÄÄÄÅÅÅų³³³7777àààබ¶¶ÉÉÉÉZZZZkkkk³³³³»»»»AAAAYYYYÜÜÜÜssssttttååååāāāāmmmm,,,,hhhh++++ÃÃÃÃÑÑÑÑtttt::::HHHH

ññññXXXXZZZZzzzzggggLLLLLLLLZZZZ####JJJJ----¬¬¬¬ÅÅÅÅêêêêLLLLZZZZssssxxxxÆÆÆÆnnnn....îîîîgggg6666,,,,ÑÑÑÑ»»»»çççç::::ƒƒƒƒóóóóóóóóZZZZkkkkzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜJJJJ---- YYYY

zzzzZZZZââââyyyyZZZZzzzzggggZZZZOOOOxxxx‡‡‡‡ìììì™™™™ääääÆÆÆÆnnnn††††ZZZZvvvv0000iiiiÛÛÛÛllllÆÆÆÆqqqqÁÁÁÁttttGGGGYYYYNNNNXXXX ZZZZððððZZZZIIIIÃÃÃƆ††ÃÃÃÃZZZZ####MMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÅÅÅÅllll(((())))MMMMææææ»»»»DDDDƒƒƒƒZZZZÂÂÂÂZZZZrrrrVVVVääää

||||]]]]ZZZZââââxxxx¬¬¬¬àààࣣ££xxxxggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÃÃÃÃèèèèoooo6666,,,,èèèèoooo™™™™ÑÑÑÑzzzzqqqq™™™™ŠŠŠŠØØØØaaaaèèèèÃÃÃƆ††||||]]]]ZZZZèèèè}}}}....ZZZZggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÆÆÆÆqqqqññññVVVV»»»»####ååååXXXXzzzz{{{{¬¬¬¬ÌÌÌÌââââzzzzÂÂÂÂ""""$$$$ÆÆÆÆ

ffffgggg))))MMMM\\\\ÐÐÐЛ›››zzzzoooo]]]]»»»»ZZZZÖÖÖÖgggg™™™™DDDDggggTTTT¸XXXXZZZZ####mmmm,,,,hhhh++++ÅÅÅÅÓÓÓÓ####ÖÖÖÖ‡‡‡‡ììì샃ƒƒððððÂÂÂÂZZZZIIIIÃÃÃƆ††ääääÑÑÑÑyyyy0000ÜÜÜÜŠŠŠŠÆÆÆÆkkkkyyyy6666,,,,¦¦¦¦ƒƒƒƒ™™™™ZZZZkkkkŒŒŒŒÛÛÛÛZZZZggggŠŠŠŠZZZZŠŠŠŠ6666,,,,ZZZZ····ttttHHHHāāāāLLLLLLLLmmmm,,,,hhhh++++ÃÃÃÃÑÑÑÑ

tttt::::HHHHYYYYññññZZZZzzzzggggZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÃÃÃÃÃÃÃƆ††~~~~šššš1111YYYYññññXXXXóóóóóóóóZZZZIIIIÃÃÃƆ††ääääZZZZqqqq----âââↆ††0000!!!!gggg....üüüüøøøøããããÔÔÔÔ††††ZZZZvvvv0000zzzzZZZZwwwwÅÅÅÅccccÄÄÄÄllll(((())))

ggggppppyyyyZZZZMMMMgggguuuu 13 YYYY++++$$$$ggggzzzzZZZZ::::HHHHXXXXttttââââMMMM\\\\ÃÃÃà ÅÅÅÅ ||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÃÃÃÃ7777HHHHŠŠŠŠHHHHXXXXââââ~~~~‚‚‚‚————ÓÓÓÓ####ÖÖÖÖÅÅÅÅyyyyZZZZççççVVVVÃÃÃÃ@@@@****‘‘‘‘VVVVZZZZzzzzgggggggg6666ŠŠŠŠzzzzZZZZ****VVVVÒÒÒÒyyyy™™™™ääääÆÆÆƈMMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÐÐÐв²²²nnnn¦¦¦¦////ZZZZggggƒƒƒƒññññāāāā::::

ëëëëßßßßÍÍÍÍVVVVÃÃÃÃ@@@@ZZZZeeee$$$$™™™™ääääzzzzZZZZÑÑÑÑÃÃÃÃðððð7777MMMM\\\\====ppppÑÑÑÑ����÷÷÷÷ááááhhhh++++MMMM5555zzzzzzzzÐÐÐÐ((((°°°°YYYYZZZZÅÅÅÅšššš3333ððððGGGGyyyy5555VVVV!!!!****ŒŒŒŒÛÛÛÛEEEEZZZZkkkk,,,,ZZZZãããã(((( 150 ))))dddd~~~~ }}}}....ZZZZëëë냃ƒƒÃÃÃÃhhhh6666,,,,qqqq----YYYY™™™™ŠŠŠŠ}}}}XXXX

ZZZZrrrrVVVVääää¹¹¹¹LLLLLLLLÃÃÃƆ††zzzz²²²²ZZZZtttt~~~~ZZZZqqqq----ÑÑÑÑÄÄÄÄ3333{{{{ññññ����ŠŠŠŠììììXXXXzzzz{{{{ƒƒƒƒÆÆÆƃƒƒƒ

MMMM\\\\ÆÆÆÆ;;;;BBBB6666,,,,³³³³™™™™ääääÃÃÃû»»»gggg÷÷÷÷ëëëëMMMM\\\\ÃÃÃÃ,,,,ZZZZ§§§§ÜÜÜÜÄÄÄÄ¢¢¢¢™™™™DDDD÷÷÷÷XXXXmmmm,,,,hhhh++++ÂÂÂÂËËË˧§§§bbbbÌÌÌÌMMMM\\\\ÆÆÆÆ££££««««~~~~ÜÜÜÜÄÄÄÄ»»»»ZZZZŸŸŸŸtttt7777gggg‚‚‚‚rrrrXXXXttttññññµµµµììì슊ŠŠkkkk,,,,ÇÇÇÇ::::<<<<ëëëëmmmm,,,,hhhh++++ÃÃÃÃOOOO™™™™ÆÆÆÆMMMM\\\\ÃÃÃÃÓÓÓÓxxxx¬¬¬¬ÝÝÝÝZZZZssssxxxx»»»»ËËËËÑÑÑѯ********eeeeTTTT÷÷÷÷øøøøgggg}}}}uuuuMMMMzzzzggggŠŠŠŠ{{{{ßßßßÍÍÍÍVVVVäääämmmm,,,,hhhh++++ÆÆÆƬ¬¬¬ïïï着ªªyyyy0000aaaa))))ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ((((ÆÆÆÆúúúú----ÅÅÅÅúúúúiiii7777,,,,����

26

Page 28: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

ÌÌÌÌFFFF,,,,uuuu™™™™ŠŠŠŠ~~~~ììììYYYYèèèèëëëëZZZZââââ####ÖÖÖÖ»»»»����MMMM\\\\ÃÃÃÃZZZZzzzzggggMMMM\\\\ÆÆÆÆ************ÃÃÃÃBBBB÷÷÷÷XXXXóóóóóóóóZZZZºººº÷÷÷÷áááá{{{{ÎÎÎÎMMMM!!!!****ŠŠŠŠ~~~~(((( 606mmmm1 ))))@@@@****ggggõõõõZZZZssssxxxx¢¢¢¢

||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÆÆÆÆ0000****kkkkllll~~~~ZZZZkkkk****yyyyÆÆÆÆèèèèooooÚÚÚÚîîîîÑÑÑÑzzzzqqqqƒƒƒƒ‰‰‰‰XXXXZZZZyyyyèèèèooooÆÆÆÆ����ZZZZ[[[[~~~~MMMM\\\\ääää����ÛÛÛÛââââcccc****LLLLLLLLTTTTZZZZ%%%%cccc

vvvvgggg}}}}‡‡‡‡œœœœ÷÷÷÷}}}}0000****kkkkMMMMññññ÷÷÷÷ZZZZzzzzgggg����pppp}}}}vvvvgggg}}}}ZZZZyyyyèèèèVVVV~~~~~~~~ääää7777,,,,ññññ÷÷÷÷ÂÂÂÂ~~~~¹¹¹¹¢¢¢¢ZZZZ¶¶¶¶KKKKYYYYZZZZvvvvvvvvgggg}}}}0000****kkkkMMMMYYYYîîîîVVVVÇÇÇÇXXXXóóóóóóóóMMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääääggggÉÉÉÉññññ¸xxxxÆÆÆÆZZZZzzzz™™™™ssssÒÒÒÒyyyy™™™™DDDDƒƒƒƒññññ����ÛÛÛÛââââcccc****LLLLLLLLZZZZKKKKYYYYyyyyÅÅÅÅnnnn!!!!ggggÉÉÉÉññññ¸xxxx

zzzz„„„„¿¿¿¿ƒƒƒƒYYYYìììì����ŒŒŒŒÛÛÛÛMMMMyyyy6666,,,,¿¿¿¿™™™™}}}}°°°°wwww™™™™@@@@****ggggììììhhhh»»»»§§§§ÆÆÆÆZZZZggggƒƒƒƒZZZZzzzzggggffffZZZZ]]]]((((151 ))))dddd~~~~ XXXX }}}}....ZZZZzzzz0000++++~~~~6666,,,,ÂÂÂÂÀÀÀÀggggÇÇÇÇóóóóóóóó

ZZZZººººnnnnZZZZ####zzzzŠŠŠŠzzzzèèèèooooÅÅÅÅÒÒÒÒ]]]]ƒƒƒƒZZZZzzzzggggZZZZIIIIÃÃÃƆ††»»»»ZZZZÜÜÜÜZZZZgggguuuuÐÐÐÐ((((,,,,||||ŠŠŠŠHHHHÂÂÂÂ||||]]]]ZZZZââââxxxx¬¬¬¬àààࣣ££xxxxggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääääZZZZKKKK****""""$$$$zzzzïïïïqqqqwwwwccccZZZZLLLLRRRRiiiiZZZZŠŠŠŠ¸ðððð||||]]]]››››0000FFFFggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÃÃÃÃÃÃÃƆ††ggggzzzzZZZZ::::����ÛÛÛÛââââcccc****XXXX||||]]]]››››0000FFFFggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅMMMM\\\\ÆÆÆÆRRRRFFFF0000ZZZZ!!!!¤¤¤¤¨ÆÆÆÆ™™™™ññññZZZZŠŠŠŠ}}}}¸XXXXZZZZyyyyÅÅÅÅiiiizzzzÛÛÛÛAAAA~~~~¦¦¦¦{{{{ggggµµµµggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\����››››MMMMZZZZZZZZÔÔÔÔggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅʼn‰‰‰XXXXZZZZkkkkZZZZ±±±±ggggÐÐÐÐMMMM\\\\||||]]]]¦¦¦¦********ZZZZââââxxxx@@@@

MMMM\\\\»»»»zzzzZZZZAAAA:::: ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÆÆÆÆ““““ððððÌÌÌÌ÷÷÷÷XXXXMMMM\\\\ÆÆÆÆÃÃÃƆ††îîîî6666,,,,ZZZZ3333ÿÿÿÿXXXXLLLLÃÃÃƆ††äää䬬¬¬\\\\ÅÅÅÅcccc ZZZZLLLLwwwwHHHHPPPP„„„„----xxxx~~~~ÃÃÃÃAAAAVVVVääääMMMM\\\\ÆÆÆÆ;;;;BBBB6666,,,,¦¦¦¦********ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv

³³³³™™™™ààààZZZZ####³³³³ààààÇÇÇÇyyyyÅÅÅÅ®®®®ZZZZŠŠŠŠ!!!!****gggg{{{{DDDDÙÙÙÙZZZZgggg'''',,,,zzzzZZZZeeee$$$$ŠŠŠŠvvvvZZZZVVVVgggg{{{{DDDDÙÙÙÙZZZZgggg!!!!****KKKKcccc****eeee::::DDDDÙÙÙÙZZZZggggƒƒƒƒÂÂÂÂ||||]]]]››››ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅäääättttƒƒƒƒ™™™™PPPPZZZZŠŠŠŠ{{{{ÃÃÃÃ2222||||]]]]¦¦¦¦********ZZZZââââxxxx

@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÅÅÅÅ}}}}....####ÖÖÖÖ~~~~²²²²9999ggggzzzzZZZZ::::™™™™ŠŠŠŠcccc****XXXXTTTT~~~~ZZZZIIIIÃÃÃƆ††ÅÅÅÅ6666,,,,����lllloooo]]]]ZZZZzzzzgggg³³³³ÆÆÆÆEEEE++++™™™™zzzzVVVVÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBB‚‚‚‚BBBB====ppppÑÑÑÑääääÅÅÅŦ¦¦¦////ZZZZggggllllÌÌÌÌÅÅÅň¶¶¶¶XXXX

iiiicccc****ŠŠŠŠÃÃÃÃÃÃÃƆ†† mmmm,,,,hhhh++++~~~~ÓÓÓÓ####ÖÖÖÖÃÃÃÃZZZZ####ZZZZIIIIÃÃÃƆ††ÆÆÆÆ$$$$++++ssssqqqqÑÑÑÑ]]]]¥¥¥¥xxxxƒƒƒƒññññÂÂÂÂZZZZrrrrVVVVääääZZZZ0000

27

Page 29: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

ŠŠŠŠ!!!!****ääääÅÅÅÅuuuuÂÂÂÂhhhhÃÃÃÃllllXXXXXXXXÓÓÓÓxxxx((((,,,,}}}}((((,,,,}}}}ßßßßÍÍÍÍVVVVÃÃÃÃeeeeggggZZZZŠŠŠŠ””””™™™™ ŸŸŸŸ™™™™ZZZZkkkk’’’’qqqq----ÃÃÃÃzzzziiiigggg»»»»ÑÑÑÑÓÓÓÓŠŠŠŠcccc****®®®®ZZZZZZZZIIIIÃÃÃƆ††""""zzzzÃÃÃÃðððð™™™™DDDDƒƒƒƒññññ³³³³¦¦¦¦********@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ ââââwwwwÐÐÐÐÅÅÅÅssssƒƒƒƒ‰‰‰‰XXXXZZZZ0000iiiicccc****ŠŠŠŠääää||||]]]]ZZZZââââxxxx››››ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅZZZZzzzzggggMMMM\\\\ÆÆÆÆ™™™™ññññZZZZŠŠŠŠzzzzVVVVÃÃÃÃLLLL™™™™ŠŠŠŠcccc****XXXX||||]]]];;;;ããããggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääääMMMM\\\\ÃÃÃÃCCCC{{{{ŠŠŠŠ¶¶¶¶ÃÃÃÃÒÒÒÒÅÅÅÅÂÂÂÂZZZZ7777ÌÌÌÌŠŠŠŠ====yyyyZZZZIIIIššššMMMMZZZZzzzzggggZZZZMMMMZZZZggggÆÆÆÆùùùùgggg----VVVVääääÞÞÞÞŠŠŠŠ]]]]»»»»YYYYxxxxöööö™™™™ZZZZ$$$$++++~~~~’’’’ssssŠŠŠŠcccc****ZZZZ0000iiiicccc****ŠŠŠŠ

äää䬬¬¬ŠŠŠŠcccc****āāāāZZZZyyyyÆÆÆÆññññVVVVÃÃÃÊŠŠŠZZZZgggg6666,,,,\\\\ddddŠŠŠŠ,,,,ZZZZzzzzgggguuuuzzzzVVVVÃÃÃÃmmmm,,,,hhhh++++ÆÆÆÆ0000****kkkkŠŠŠŠwwwwááááYYYYNNNNXXXXPPPPZZZZŠŠŠŠ{{{{ÃÃÃÃ2222®®®®ÍÍÍÍGGGGwwww||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ||||]]]]ZZZZââââxxxx››››

0000FFFFggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÆÆÆÆ−−−−jjjjââââÆÆÆÆ7777ÃÃÃÃÃÃÃƆ††YYYYääääÅÅÅÅ»»»»gggg----VVVV~~~~zzzzssssƒƒƒƒ‰‰‰‰XXXXZZZZ####||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÆÆÆÆÃÃÃƆ††====ppppááááYYYYääääÆÆÆÆ!!!!****gggg}}}}àààà]]]]ƒƒƒƒððððÂÂÂÂ////0000††††ZZZZ°°°°ÝÝÝÝ0000qqqqgggg____0000÷÷÷÷xxxxZZZZzzzzgggg††††ZZZZvvvv0000„„„„kkkkggggèèèèZZZZvvvv¿¿¿¿ääää

ÐÐÐÐ MMMM\\\\ÃÃÃÃÃÃÃƆ††YYYYääääÐÐÐÐggggzzzz»»»»YYYYèèèèZZZZIIIIÃÃÃƆ††ääää||||]]]]ZZZZZZZZzzzzgggg||||]]]]ŒŒŒŒggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÌÌÌÌ""""zzzzÃÃÃÃððððÅÅÅŶ¶¶¶XXXXZZZZyyyyZZZZôôôô[[[[ÃÃÃá¡¡¡÷÷÷÷¶¶¶¶āāāāttttßßßßvvvvzzzz++++„„„„@@@@****ggggõõõõ::::ŠŠŠŠzzzzCCCCÙÙÙÙZZZZNNNNXXXXTTTT

āāāā ÐÐÐÐMMMM\\\\ÅÅÅÅYYYYyyyyÃÃÃÃçççç{{{{ƒƒƒƒXXXX1111ZZZZââââxxxx¬¬¬¬àààà||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääää����ÛÛÛÛââââcccc****ââââ{{{{ MMMM`‘‘‘‘ZZZZ7777gggg{{{{™™™™zzzzVVVVÇÇÇÇXXXXQQQQŠŠŠŠddddZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\»»»»HHHH¬¬¬¬ƒƒƒƒ@@@@****ììììXXXXMMMMyyyyMMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ

‰‰‰‰ggggzzzzZZZZZZZZVVVVÆÆÆÆ ||||60 ffffzzzzZZZZ¶¶¶¶ÃÃÃÃ(((( 10 ffffzzzzZZZZ¶¶¶¶ÆÆÆƬ¬¬¬‚‚‚‚{{{{~~~~))))ZZZZ0000ººººzzzzyyyyÆÆÆÆ____....||||ÃÃÃÛ›››ZZZZIIIIššššMMMMZZZZÓÓÓÓggggāāāāXXXX~~~~HHHHxxxxppppZZZZ&&&& 60 ffffzzzzZZZZ¶¶¶¶ 8 ÆÆÆÆ____.... ÔÔÔÔ‰‰‰‰ 3 ____....

¸llll(((())))ÐÐÐÐYYYY++++$$$$ÃÃÃƆ††ggggzzzzZZZZ::::ƒƒƒƒññññXXXX¼¼¼¼0000GGGG))))'''',,,,ZZZZŠŠŠŠggggqqqqÁÁÁÁllll ZZZZzzzzggggaaaaÌÌÌÌ÷÷÷÷ááááïïïï////zzzz0000GGGG((((ZZZZzzzzgggg††††ZZZZvvvv0000QQQQggggèèèèZZZZvvvv¿¿¿¿ŠŠŠŠzzzzââââVVVVäääällllzzzzZZZZ33336666,,,,ZZZZÜÜÜÜZZZZggggHHHHāāāāllllÐÐÐÐ::::YYYYNNNN1111MMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅäääätttt±±±±gggg7777HHHHāāāā::::

LLLLLLLL~~~~ääääggggÎÎÎÎwwwwZZZZvvvv----ZZZZvvvvmmmmzzzzÅÅÅÅÃÃÃÃppppZZZZ[[[[~~~~ŠŠŠŠ¬¬¬¬XXXX����¬¬¬¬ZZZZrrrrVVVVäää䊊ŠŠcccc****ììììZZZZÐÐÐÐOOOOÑÑÑÑîîîîVVVVÇÇÇÇZZZZkkkk~~~~¢¢¢¢ggggƒƒƒƒcccc****œœœœƒƒƒƒXXXXóóóóóóóó

28

Page 30: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

ZZZZrrrrVVVVääää7777YYYYāāāāzzzz{{{{HHHHííííppppZZZZ[[[[ìììì????MMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääää����ÛÛÛÛââââcccc****LLLLLLLL::::~~~~ääääËËËËÐÐÐÐÒÒÒÒyyyyHHHHZZZZzzzzgggg::::ÒÒÒÒyyyy™™™™zzzzVVVVÇÇÇÇŒŒŒŒVVVVJJJJ----āāāāZZZZLLLL}}}}....ZZZZÐÐÐÐ5555‡‡‡‡]]]]™™™™zzzzVVVVÇÇÇÇXXXXóóóóóóóó

((((176:::: ))))@@@@****ggggõõõõdddd~~~~

ÍÍÍÍcccc****MMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÃÃÃÃMMMMÒÒÒÒ{{{{7777MMMMææææ{{{{qqqqÑÑÑÑ]]]]zzzzzzzzZZZZuuuu]]]]»»»»ZZZZŠŠŠŠggggZZZZuuuuzzzzDDDDååååXXXXZZZZzzzzggggZZZZKKKKÞÞÞÞŠŠŠŠ]]]]»»»»ÌÌÌÌ¢¢¢¢ååååXXXX

@@@@****ggggõõõõ»»»»ïïïï~~~~ììììāāāā||||]]]]ZZZZââââxxxx¬¬¬¬àààࣣ££xxxxggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÆÆÆÆ““““ððð𦦦¦{{{{ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\����ÆÆÆÆØØØØCCCCÙÙÙÙZZZZzzzzgggg||||]]]]úúúúyyyyzzzz····ÆÆÆÆzzzzZZZZ−−−−¤¤¤¤////ZZZZòòòò||||]]]]††††ZZZZvvvv0000 iiii5555MMMMggggèèèè

QQQQppppggggggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääääÌÌÌÌZZZZqqqq----ââââÆÆÆÆffffgggg))))MMMM\\\\ÃÃÃÃllllzzzzZZZZ::::====ppppÑÑÑÑääääÅÅÅÅZZZZ++++¬¬¬¬����ÛÛÛÛââââððððXXXXMMMM\\\\ÅÅÅÅZZZZÌÌÌÌzzzzÑÑÑÑÒÒÒÒyyyy™™™™DDDDƒƒƒƒññññ����ÛÛÛÛââââcccc****āāāā::::

]]]]ááááââââ³³³³³³³³³³³³³³³³×××׳³³³³³³³³³³³³³³³ÓÓÓÓ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³kkkk]]]]ÖÖÖÖnnnn³³³³³³³³³³³³³³³³ççççÝÝÝÝ››››³³³³³³³³³³³³³³³³ËËË˳³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ooooÞÞÞÞ³³³³³³³³³³³³³³³³çççç…………]]]]ŸŸŸŸ…………ššššÊÊÊʳ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³^ÞÞÞÞÔÔÔÔ³³³³³³³³³³³³³³³³×××׳³³³³³³³³³³³ÜÜÜÜ]]]]ÖÖÖÖ³³³³³³³³³³³³ÛÛÛÛ`jjjj³³³³³³³³³³³³‚‚‚‚mmmm³³³³³³³³³³³³ààààææææ…………qqqq³³³³

))))»»»»ïïïï3333&&&&777777772222(((( ]]]]ÖÖÖÖÛÛÛÛ©©©©ÚÚÚÚßßßßnnnnàààà!!!!LLLLLLLLZZZZ¤¤¤¤////MMMM\\\\LLLLƒƒƒƒ‰‰‰‰ÂŠŠŠŠ****ZZZZ0000++++ƒƒƒƒƒƒƒƒYYYYññññÏÏÏÏÔÔÔÔZZZZkkkkzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜMMMM\\\\@@@@ZZZZeeee$$$$cccc****CCCCßßßßÍÍÍÍVVVV

ÆÆÆÆZZZZââââxxxx÷÷÷÷ZZZZzzzzgggg››››ââââVVVVÅÅÅÅZZZZyyyy,,,,MMMM\\\\„„„„ÐÐÐÐzzzzZZZZhhhh÷÷÷÷XXXXóóóóóóóóZZZZqqqq----ggggzzzzZZZZeeee$$$$~~~~ììììāāāāMMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääääZZZZ0000iiiiÛÛÛÛggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÃÃÃÃllllÐÐÐÐYYYYääääÅÅÅÅzzzz����;;;;]]]]ÒÒÒÒyyyy™™™™DDDDƒƒƒƒññññ����ÛÛÛÛââââcccc****::::

~~~~ääääZZZZLLLLzzzzZZZZ−−−−¤¤¤¤////ZZZZòòòò||||]]]]ZZZZZZZZÔÔÔÔ$$$$zzzzõõõõGGGGEEEE

WWWWggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÐÐÐЋ‹‹‹ììììāāāā::::LLLLLLLLwwwwxxxx»»»»ZZZZqqqq----����JJJJììììTTTTÅÅÅÅzzzzzzzzÐÐÐÐwwwwxxxxÅÅÅÅwwww####ÖÖÖÖQQQQJJJJYYYYññññÏÏÏÏÔÔÔÔ~~~~zzzz{{{{

����JJJJààààCCCC7777eeeeƒƒƒƒVVVVÇÇÇÇXXXXóóóóóóóóZZZZkkkk§§§§bbbbMMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääääÓÓÓÓxxxxççççZZZZ]]]]zzzzrrrrTTTT$$$$ÐÐÐÐMMMMÇÇÇÇ{{{{ƒƒƒƒääääÆÆÆÆ!!!!****zzzz����ŠŠŠŠllllÐÐÐÐÃÃÃƆ††óóóó]]]]™™™™ÆÆÆÆ~~~~ÆÆÆƼ¼¼¼kkkk6666,,,,MMMMõõõõ::::MMMMäää䊊ŠŠ~~~~XXXX

FFFF,,,,èèèè~~~~(((( 413/1 ))))@@@@****ggggõõõõZZZZssssxxxx¨ggggÔÔÔÔZZZZ%%%%ttttììììāāāā0000****\\\\ŠŠŠŠ{{{{ææææeeee™™™™ääääzzzzZZZZááááââââZZZZ����ggggÎÎÎÎwwwwZZZZcccc****xxxxeeeeÆÆÆÆ

29

Page 31: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

ŠŠŠŠzzzzggggZZZZyyyywwwwxxxx~~~~ÃÃÃÃíííí!!!!****ŠŠŠŠÈÈÈÈggggìììì÷÷÷÷XXXXŠŠŠŠggggZZZZÝÝÝÝMMMM\\\\ÆÆÆÆ7777ÃÃÃÃttttZZZZ0000++++6666»»»»gggg����ÛÛÛÛââââååååāāāāeeeeÆÆÆÆŠŠŠŠzzzzggggZZZZyyyyŠŠŠŠÔÔÔÔËËËË‚‚‚‚iiiillllÆÆÆÆ����MMMM\\\\ÃÃÃÃYYYYããããvvvvyyyyààààYYYYììììTTTTÐÐÐÐ****����9999ZZZZƒƒƒƒYYYYññññÇÇÇÇZZZZzzzzggggwwwwxxxx~~~~pppp3333,,,,mmmm,,,,~~~~ÅÅÅÅ����~~~~MMMMYYYYññññÇÇÇÇXXXX

ŠŠŠŠzzzzuuuuZZZZ::::LLLLttttååååāāāā||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅQQQQ####ÖÖÖÖ0000ÆÆÆƬ¬¬¬@@@@ZZZZ½½½½qqqqÆÆÆÆññññµµµµ6666,,,,ZZZZqqqq----ZZZZ‚‚‚‚ggggzzzzZZZZ::::ƒƒƒƒ™™™™7777gggg~~~~QQQQ####ÖÖÖÖÃÃÃÃttttzzzzZZZZãããã����xxxxŠŠŠŠbbbbeeeeTTTT¸āāāāññññ����ŠŠŠŠ{{{{ÓÓÓÓ####ÖÖÖÖÑÑÑÑ<<<<ÅÅÅÅ@@@@ZZZZeeee$$$$ZZZZzzzzggggQQQQ####ÖÖÖÖÅÅÅÅggggzzzzZZZZeeee$$$$ÆÆÆÆÜÜÜÜssssYYYY'''',,,,ZZZZ::::ÓÓÓÓ####ÖÖÖÖììììXXXXÕÕÕÕZZZZzzzzggggƒƒƒƒÆÆÆÆÜÜÜÜssssZZZZŠŠŠŠZZZZxxxxÒÒÒÒeeeeÐÐÐÐiiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{ZZZZëëëë„„„„ŠŠŠŠ]]]]ììììXXXXZZZZkkkknnnnXXXXßßßßÍÍÍÍVVVVÆÆÆÆffff~~~~VVVV~~~~tttt}}}}....÷÷÷÷áááá]]]]ÀÀÀÀffffeeee÷÷÷÷āāāā||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvvÅÅÅÅ””””ÁÁÁÁZZZZMMMMZZZZggggccccÃÃÃƆ††====ppppááá቉‰‰ZZZZzzzzggggZZZZrrrrVVVVäääämmmm,,,,hhhh++++ÅÅÅÅÓÓÓÓ####ÖÖÖÖÆÆÆÆÜÜÜÜssssyyyyzzzz`HHHHååååXXXXZZZZ7777cccc****ŠŠŠŠggggeeee’’’’āāāā||||]]]]¦¦¦¦********ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅmmmm,,,,hhhh++++ÅÅÅů����VVVVÐÐÐÐkkkkBBBB»»»»ZZZZggggZZZZŠŠŠŠ{{{{7777ggggnnnnpppp

mmmmµµµµ////ÈÈÈÈ~~~~ÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBqqqqxxxxÈÈÈÈ´;;;;ÖÖÖÖ»»»» ¸ZZZZ¤¤¤¤////kkkkBBBB»»»»ZZZZggggZZZZŠŠŠŠŠŠŠŠ{{{{ƒƒƒƒ@@@@****ÂÂÂÂMMMM\\\\!!!!****‡‡‡‡°°°°{{{{ZZZZqqqq----9999êêêêEEEELLLLkkkk‚‚‚‚BBBBááááYYYYMMMMhhhh¸XXXXZZZZ¤¤¤¤////kkkkBBBBzzzz]]]]....wwww„„„„»»»»ZZZZggggZZZZŠŠŠŠ{{{{ƒƒƒƒ@@@@****ÂÂÂÂ----VVVV""""cccc****ggggzzzzæææ把ŠŠÇÇÇÇggggúúúúggggÂÂÂÂVVVVZZZZzzzzgggg””””VVVVÉÉÉÉÃÃÃƆ††ggggzzzzZZZZ::::::::ƒƒƒƒDDDDÉÉÉÉZZZZ0000ŠŠŠŠääääuuuu`ZZZZvvvv~~~~::::òòòòŠŠŠŠcccc****ìììì

āāāāZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÅÅÅÅÞÞÞÞŠŠŠŠ]]]]JJJJ----mmmm,,,,hhhh++++!!!!kkkk5555ååååEEEELLLLÜÜÜÜÄÄÄÄ6666,,,,„„„„::::ƒƒƒƒZZZZååååXXXXªªªªQQQQÐÐÐÐ7777ÒÒÒÒ©©©©0000îîîî EEEEEEEE

GGGGGGGGZZZZÁÁÁÁ¹¹¹¹„„„„7777YYYYYYYYååååXXXXZZZZ0000ŠŠŠŠÆÆÆÆZZZZÖÖÖÖpppptttt÷÷÷÷::::))))ÛÛÛÛ`ZZZZwwww2222&&&&999933332222(((( !!!! ææææ]]]]ÖÖÖÖvvvvŠŠŠŠnnnnàààà]]]]‰‰‰‰jjjj����ãããã‚‚‚‚ÎÎÎÎffffØØØØ]]]]áááámmmmjjjjççççÖÖÖÖoooommmmˆmmmm‚‚‚‚ÂÂÂÂ××××oooo����ooooÚÚÚÚàààà]]]]ÖÖÖÖffff¡¡¡¡����

ZZZZ####tttt!!!!****]]]]UUUU****""""$$$$ƒƒƒƒððððāāāāmmmm,,,,hhhh++++££££ÜÜÜÜÄÄÄÄ6666,,,,ÃÃÃÃ^,,,,„„„„::::åååå::::„„„„ZZZZkkkk6666,,,,QQQQ####ÖÖÖÖ»»»»ZZZZ))))qqqqƒƒƒƒZZZZååååZZZZkkkknnnnZZZZkkkkÅÅÅÅÓÓÓÓ####ÖÖÖÖƒƒƒƒ~~~~¶¶¶¶ZZZZ####āāāāƒƒƒƒ~~~~ZZZZMMMMZZZZgggg))))MMMMññññ����ƒƒƒƒ@@@@****

ììììXXXX®®®®ZZZZ||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvvÅÅÅÅ»»»»ZZZZŠŠŠŠZZZZxxxxZZZZkkkkÆÆÆÆÜÜÜÜssssyyyyzzzz`::::ƒƒƒƒZZZZXXXXÉÉÉɃƒƒƒzzzzZZZZëëëëZZZZŠŠŠŠÆÆÆÆÜÜÜÜssssZZZZKKKKffff))))ŠŠŠŠZZZZgggg~~~~ÃÃÃÃ7777ggggZZZZ™™™™********ååååXXXX����ßßßßvvvvttttBBBB÷÷÷÷āāāāZZZZ####||||]]]]

ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÃÃÃÃMMMM\\\\ÆÆÆÆZZZZxxxx[[[[zzzzZZZZ³³³³{{{{ääääÃÃÃƆ††YYYYääääÐÐÐÐggggzzzz»»»»XXXXppppMMMM\\\\

30

Page 32: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅZZZZLLLL³³³³xxxx6666,,,,‡‡‡‡ììììggggììììZZZZzzzzggggzzzz„„„„ƒƒƒƒZZZZTTTT»»»»}}}}....˜åååå||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv ggggèèè謬¬¬\\\\ÅÅÅÅÃÃÃÃZZZZyyyyÅÅÅÅ!!!!****]]]]tttt™™™™hhhheeee’’’’¶¶¶¶XXXX||||ttttììììāāāāMMMM\\\\ÃÃÃÃXXXXZZZZxxxx[[[[ääääÃÃÃƆ††ggggZZZZzzzzāāāāÐÐÐÐggggzzzz»»»»ZZZZyyyy»»»»ggggzzzz))))ZZZZkkkkzzzzzzzzÐÐÐÐ::::ååååāāāāzzzz{{{{MMMM\\\\ÆÆÆÆññññ����ÃÃÃÃßßßßBBBB¸ZZZZyyyy»»»»ggggzzzz))))ZZZZkkkkzzzzzzzzÐÐÐÐååååāāāāZZZZkkkkzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜMMMM\\\\»»»»zzzzZZZZôôôô""""%%%%ÍÍÍÍ]]]]ÔÔÔÔ""""ÒÒÒÒppppÔÔÔÔppppŠŠŠŠ¾¾¾¾nnnnZZZZ0000ZZZZßßß߉‰‰‰ÜÜÜÜÔÔÔÔYYYY{{{{

))))ZZZZ0000MMMM8888&&&&444466661111(((( óóóóóóóó ]]]]ááááiiiiÏÏÏÏ^����ÊÊÊÊooooÂÂÂÂ%%%%ÛÛÛÛ^áááá 6666,,,,„„„„""""zzzzÃÃÃÃßßßßÍÍÍÍVVVVÐÐÐÐììììZZZZ((((::::ƒƒƒƒāāāāLLLLLLLLttttßßßßvvvvMMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvvÅÅÅÅÃÃÃߟŸŸmmmm¢¢¢¢yyyyggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÆÆÆÆ····ääääOOOO™™™™eeeeZZZZBBBBXXXX

ZZZZvvvv ZZZZ¤¤¤¤////pppp&&&&CCCCÒÒÒÒ}}}}4444èèèèEEEE

GGGGEEEEÆÆÆÆttttZZZZ0000++++8888!!!!****ÇÇÇÇ9999UUUU****""""$$$$ƒƒƒƒññññpppp||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèè謬¬¬\\\\ÅÅÅÅääääÓÓÓÓxxxxççççZZZZ]]]]ÆÆÆÆ!!!!****zzzz����ŠŠŠŠ³³³³uuuuÅÅÅÅggggZZZZ{{{{ZZZZCCCCððððÔÔÔÔYYYYèèèèZZZZqqqq----§§§§ssssffffZZZZCCCCççççZZZZ]]]]¸ŠŠŠŠzzzzuuuu~~~~§§§§ssssQQQQ####ÖÖÖÖ»»»»¢¢¢¢ŠŠŠŠååååXXXXMMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääääZZZZKKKKffffZZZZ]]]]ÃÃÃÃQQQQ####ÖÖÖÖÆÆÆÆ¢¢¢¢ŠŠŠŠ6666,,,,ŒŒŒŒÛÛÛÛ!!!!****yyyy

™™™™ŠŠŠŠcccc****XXXXZZZZzzzzggggQQQQ####ÖÖÖÖÅÅÅÅ{{{{§§§§ZZZZKKKKffffZZZZ]]]]zzzz„„„„ŒŒŒŒÛÛÛÛ!!!!****yyyy™™™™YYYYååååXXXXÅÅÅÅggggÍÍÍÍVVVV~~~~LLLLLLLLQQQQääääQQQQääääóóóóóóóóÅÅÅÅ����ÛÛÛÛcccc****ŠŠŠŠ™™™™ääääzzzzZZZZááááÑÑÑÑggggØØØØ----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅ»»»»ppppyyyyŠŠŠŠzzzzhhhhgggg;;;;ƒƒƒƒcccc****����ZZZZkkkkÑÑÑÑ----ZZZZvvvvmmmmzzzzÅÅÅÅÅÅÅÅ{{{{§§§§ZZZZCCCCƒƒƒƒ¼¼¼¼ŒŒŒŒÛÛÛÛ!!!!****yyyy™™™™ääääzzzzZZZZááááZZZZZZZZÔÔÔÔggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ»»»»����ÛÛÛÛiiii0000++++ƒƒƒƒXXXX

ZZZZ,,,,6666,,,,çççççççç5555]]]]~~~~ggggÁÁÁÁcccc±±±±ggggƒƒƒƒ@@@@****ìììì³³³³uuuuÆÆÆÆnnnn7777ÔÔÔÔZZZZzzzzggggZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ™™™™rrrr####³³³³uuuu¸XXXX

mmmm,,,,hhhh++++ÆÆÆÆúúúúÒÒÒÒ{{{{aaaa0000ŒŒŒŒäää䇇‡‡ŠŠŠŠ²²²²ÐÐÐÐwwww0000mmmm,,,,hhhh++++ÑÑÑÑÃÃÃÃZZZZqqqq----DDDDÙÙÙÙZZZZgggg3333{{{{XXXX ††††MMMMääääÐÐÐÐggggzzzz»»»»YYYYññññ ÃÃÃà »»»»‚‚‚‚ÑÑÑÑgggg¯™™™™5555@@@@****āāāā||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÃÃÃÃ

wwww0000mmmm,,,,hhhh++++ÑÑÑÑääääZZZZ####MMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÃÃÃÃÃÃÃƆ††YYYYääääÐÐÐÐggggzzzz))))eeee;;;;ÂÂÂÂÔÔÔÔ||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèè謬¬¬\\\\ZZZZvvvvÅÅÅÅäää䣣££xxxxúúúú~~~~wwwwÆÆÆÆ‚‚‚‚¹¹¹¹VVVVZZZZzzzzggggZZZZLLLL____ZZZZ‘‘‘‘VVVVÆÆÆÆ‚‚‚‚tttt

ZZZZqqqq----¹¹¹¹zzzz [[[[ZZZZgggg÷÷÷÷áááኊŠŠ����ÛÛÛÛââââcccc****ååååTTTT~~~~qqqqÑÑÑÑ]]]]»»»»½½½½7777gggg‹‹‹‹tttt����ÛÛÛÛââââcccc****ZZZZzzzzggggZZZZLLLLÃÃÃƆ††MMMMääääÅÅÅÅzzzz����;;;;]]]]ÒÒÒÒyyyy����ÛÛÛÛââââNNNNXXXXMMMM\\\\ääääZZZZgggg÷÷÷÷áááኊŠŠ����ÛÛÛÛââââcccc****::::

LLLLLLLLßßßßÍÍÍÍ!!!!ggggÎÎÎÎwwwwZZZZvvvv----ZZZZvvvvmmmmzzzzMMMM!!!!zzzzÅÅÅÅääää����ÛÛÛÛââââcccc****TTTTääääZZZZ,,,,!!!!****ŠŠŠŠ÷÷÷÷áááá{{{{ÃÃÃÊŠŠŠ¬¬¬¬����

31

Page 33: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

èèèè<<<<LLLL ÔÔÔÔ ªªªªÝÝÝÝììììÔÔÔÔZZZZvvvvÅÅÅÅwwwwZZZZxxxxÅÅÅŃƒƒƒððððqqqqzzzzVVVVÃÃÃÃ''''wwww™™™™@@@@****ììììÔÔÔÔZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÆÆÆÆÇÇÇÇÃÃÃÃÂÂÂÂhhhh@@@@****ìììì----ZZZZvvvvmmmmzzzzÅÅÅÅÅÅÅÅ####¿¿¿¿™™™™@@@@****ììììZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÆÆÆÆÈÈÈÈzzzzVVVV6666,,,,kkkkHHHH{{{{ZZZZzzzzggggiiiicccc****ŠŠŠŠCCCCÆÆÆÆ ggggÎÎÎÎwwwwZZZZvvvv

‚‚‚‚BBBBÓÓÓÓ####ÖÖÖÖ™™™™@@@@****ììììZZZZzzzzggggŠŠŠŠÚÚÚÚzzzzZZZZááááÃÃÃÃZZZZkkkk6666,,,,ZZZZLLLL¿¿¿¿ZZZZzzzzggggwwwwÐÐÐÐ))))]]]]::::MMMMððððÂÂÂÂZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÃÃÃÃtttthhhhììììāāāāZZZZkkkk!!!!****ŠŠŠŠ÷÷÷÷áááá{{{{ÅÅÅÅOOOOññññZZZZkkkkŠŠŠŠÚÚÚÚzzzzZZZZááááÃÃÃÃ3333~~~~ŠŠŠŠZZZZ4444™™™™ŠŠŠŠ}}}}XXXX

????ZZZZhhhh§§§§bbbb™™™™ßßßßāāāāZZZZyyyyßßßßÍÍÍÍVVVV))))™™™™rrrr####ZZZZMMMMZZZZgggg((((ääää----yyyyÅÅÅÅZZZZ¤¤¤¤®®®®))))JJJJwwww™™™™ààààììììZZZZzzzzggggggggÝÝÝÝÅÅÅÅZZZZ¤¤¤¤®®®®))))gggghhhhŠŠŠŠ~~~~ììììZZZZzzzzggggiiii}}}}6666,,,,����YYYYŠŠŠŠ;;;;gggg3333ììììXXXXuuuuzzzz››››ZZZZÞÞÞÞÃÃÃÃ

ØØØØ™™™™ŠŠŠŠcccc****ììììZZZZzzzzggggââââwwwwÔÔÔÔ~~~~ZZZZCCCCzzzziiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{ffffeeee÷÷÷÷ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅwwwwZZZZxxxxÅÅÅŃƒƒƒððððqqqqzzzzVVVVÃÃÃÃ''''wwwwZZZZzzzzggggZZZZkkkkÅÅÅÅ''''wwwwÅÅÅŃƒƒƒððððqqqqzzzzVVVVÃÃÃÃwwwwZZZZxxxx™™™™ŠŠŠŠcccc****ììììXXXXZZZZkkkknnnn====ZZZZyyyy!!!!****ÂÂÂÂVVVV6666,,,,))))]]]]MMMMääää»»»»iiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{hhhhììììóóóóóóóóXXXXtttt¸zzzz{{{{ZZZZòòòò[[[[MMMMVVVVäää䦦¦¦********ZZZZââââxxxx¬¬¬¬àààࣣ££xxxxggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÃÃÃÃyyyyZZZZyyyy™™™™ššššÆÆÆÆzzzzkkkk,,,,ZZZZââââVVVV~~~~MMMMääää6666,,,,6666gggg™™™™ŠŠŠŠcccc****XXXX

»»»»ddddzzzz££££xxxxzzzz%%%%ûûûû¹¹¹¹————ììììXXXX ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ ||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅggggØØØج¬¬¬ÝÝÝÝ----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅÆÆÆÆŸŸŸŸZZZZÔÔÔÔ»»»»zzzz{{{{••••ZZZZ÷÷÷÷ MMMM\\\\ggggèèèè

MMMMVVVVääääiiii!!!!****yyyygggg‚‚‚‚ªªªªÃÃÃÃaaaa‚‚‚‚ƒƒƒƒZZZZååååXXXXZZZZzzzzgggg————ÈÈÈÈtttt]]]]ÆÆÆÆZZZZWWWW,,,,ZZZZ]]]]ääääMMMM\\\\ÆÆÆÆPPPPÃÃÃÃggggzzzzÝÝÝÝzzzz@@@@****ÈÈÈÈÏÏÏÏŒŒŒŒƒƒƒƒððð𶶶¶XXXXZZZZkkkkzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜMMMM\\\\++++GGGGwwwwggggèèèèZZZZvvvv����ÆÆÆÆzzzz{{{{zzzzZZZZuuuuYYYYwwww¸����gggg‚‚‚‚ªªªª$$$$óóóó[[[[----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅÆÆÆÆuuuuÆÆÆÆÇÇÇÇzzzzZZZZgggg____¸XXXXZZZZÏÏÏÏnnnnMMMM\\\\„„„„»»»»����ÛÛÛÛnnnnááááCCCCååååāāāāZZZZ¤¤¤¤////ÃÃÃÃððð𸚚ššÓÓÓÓ####ÖÖÖÖ6666,,,,‡‡‡‡****ƒƒƒƒ™™™™ÕÕÕÕzzzz0000»»»»!!!!****iiiiZZZZgggg¤¤¤¤////xxxx™™™™ŠŠŠŠ}}}}ÂÂÂÂ

èèèè0000ÃÃÃÃQQQQkkkkÅÅÅÅoooo{{{{ŠŠŠŠëëëëVVVVÐÐÐÐXXXXcccc****YYYYññññZZZZzzzzggggZZZZññññ§§§§ ####ÖÖÖÖ QQQQkkkkÆÆÆÆÜÜÜÜssssÎÎÎΊŠŠŠMMMMiiiiâââ⃃ƒƒ™™™™QQQQ����ZZZZssssððððÃÃÃÃÐÐÐÐÑÑÑѦ¦¦¦§§§§hhhhVVVVÆÆÆÆ____....`cccc****YYYYññññXXXXZZZZkkkkZZZZ±±±±ggggÐÐÐÐ||||]]]]ZZZZââââÄÄÄĬ¬¬¬àààࣣ££xxxxggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ»»»»ttttZZZZŠŠŠŠZZZZxxxxÐÐÐÐxxxx‹‹‹‹ZZZZssssððððÆÆÆÆ____....ååååXXXXhhhhÌÌÌ̸ìììì

āāāāQQQQkkkkzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜMMMM\\\\ÐÐÐÐiiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{ÑÑÑѦ¦¦¦»»»»ççççVVVV»»»»ÃÃÃÃyyyyzzzzZZZZ����ƒƒƒƒYYYYååååXXXX||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÆÆÆÆllllÐÐÐÐÃÃÃƆ††ÅÅÅÅYYYY++++$$$$ggggzzzzZZZZāāāāÐÐÐÐmmmm,,,,hhhh++++~~~~

32

Page 34: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

ÃÃÃà ÓÓÓÓ####ÖÖÖÖ~~~~ÈÈÈÈ™™™™wwwwMMMMŠŠŠŠHHHHzzzz{{{{CCCCÙÙÙÙwwww////ZZZZEEEEwwww™™™™ggggìììì¸āāāā||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅZZZZkkkkggggZZZZ5555ÐÐÐÐUUUUŠŠŠŠcccc****YYYYññññXXXXZZZZyyyy„„„„££££œœœœÅÅÅÅŠŠŠŠccccÃÃÃƆ††ÆÆÆÆ6666ÍÍÍÍgggg3333,,,,ZZZZ0000iiiicccc****ŠŠŠŠ»»»»

NNNN[[[[¿¿¿¿~~~~ÑÑÑÑcccc****ŠŠŠŠHHHHXXXXZZZZ0000iiiicccc****ŠŠŠŠääää////zzzz0000ÄÄÄÄÆÆÆÆiiiikkkk,,,,¾¾¾¾yyyyeeeeggggDDDDÙÙÙÙZZZZgggg3333{{{{ÃÃÃÃ||||]]]]ZZZZââââxxxx ZZZZ@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÅÅÅÅYYYY++++$$$$ggggzzzzZZZZ::::™™™™ŠŠŠŠcccc****XXXX||||]]]]ZZZZââââxxxx¬¬¬¬àààࣣ££xxxxggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÆÆÆÆ

‡‡‡‡šššš»»»»////zzzz0000ÄÄÄÄÆÆÆÆHHHHÐÐÐЂ‚‚‚ooooƒƒƒƒZZZZÂÂÂÂ////zzzz0000ÄÄÄÄääääMMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÐÐÐÐÃÃÃƆ††MMMMääää»»»»ÑÑÑÑŠŠŠŠggggcccc****ÄÄÄÄHHHHXXXXMMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääää����ÛÛÛÛââââcccc****ÃÃÃÃAAAAVVVVÆÆÆÆššššzzzzZZZZÆÆÆÆ����MMMMcccc****ƒƒƒƒVVVVXXXX

LLLLGGGGMMMM\\\\mmmm,,,,hhhh++++ÆÆÆÆ££££««««~~~~iiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{����ÜÜÜÜÄÄÄÄ÷÷÷÷ ZZZZ0000ÄÄÄÄääää¹¹¹¹āāāāLLLLÄÄÄÄMMMMññññXXXX||||]]]] ÜÜÜÜ 0000++++ZZZZyyyy~~~~ÓÓÓÓ####ÖÖÖÖzzzz {{{{ ppppZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÃÃÃÃttttààààgggg7777āāāāMMMM\\\\ÆÆÆÆ

ŒŒŒŒggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\¿¿¿¿ÆÆÆÆqqqqÑÑÑÑ]]]]MMMM\\\\ÆÆÆÆ‚‚‚‚tttt¦¦¦¦////gggg`÷÷÷÷XXXXZZZZ¤¤¤¤////MMMM\\\\ ZZZZZZZZzzzzgggg||||]]]]ZZZZkkkkāāāāzzzzÓÓÓÓ####ÖÖÖÖ»»»»ììììwwwwgggghhhhŠŠŠŠ,,,,ÂÂÂÂ((((,,,,~~~~MMMM‚‚‚‚ããããÐÐÐÐMMMMiiiiZZZZŠŠŠŠƒƒƒƒMMMMhhhh÷÷÷÷zzzzgggg::::MMMM\\\\ÅÅÅÅ

((((618 ))))@@@@****ggggõõõõZZZZssssxxxxÎÎÎÎ YYYYyyyyÃÃÃÃçççç{{{{ììììZZZZzzzzggggëëëëßßßßvvvvMMMM\\\\ÅÅÅŤ¤¤¤////ëëëëgggg~~~~6666,,,,ââââññññgggg÷÷÷÷óóóóóóóóXXXX||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääää////zzzz0000ÄÄÄÄÐÐÐÐ����ÛÛÛÛââââcccc****::::

LLLLLLLL&&&&!!!!****ÂÂÂÂVVVV~~~~ÐÐÐÐZZZZqqqq----ZZZZ((((gggg™™™™ßßßßXXXXcccc****ÂÂÂÂ====gggghhhhŠŠŠŠzzzzāāāā~~~~˜VVVVÐÐÐÐMMMMcccc****ƒƒƒƒVVVVzzzzZZZZ::::`YYYYîîîîVVVVcccc****====mmmm,,,,hhhh++++ÆÆÆÆ0000****kkkkYYYYäää䊊ŠŠzzzzXXXXcccc****ËËËËuuuuuuuuÅÅÅŧ§§§ssssòòòòYYYYäää䊊ŠŠzzzzóóóóóóóó////zzzz0000ÄÄÄÄääääZZZZkkkk!!!!****]]]]ÃÃÃÃJJJJwwww™™™™1111ZZZZ####ZZZZkkkk7777¿¿¿¿»»»»ZZZZ0000iiiicccc****ŠŠŠŠÃÃÃÃDDDDƒƒƒƒZZZZÂÂÂÂZZZZkkkkääää////zzzz0000ÄÄÄÄÃÃÃÖ–––āāāāzzzz{{{{ZZZZ####JJJJ----ZZZZCCCC;;;;BBBBøøøøgggg}}}};;;;BBBB~~~~::::ññññZZZZŠŠŠŠ,,,,ZZZZ((((CCCCÙÙÙÙ¦¦¦¦////7777ƒƒƒƒYYYYXXXX

((((177 ))))dddd~~~~ ||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääää����ÛÛÛÛââââcccc****::::ttttÂÂÂÂLLLL7777ƒƒƒƒYYYYXXXXZZZZqqqq----ggggzzzzZZZZeeee$$$$~~~~ääääāāāāZZZZ####////zzzz0000ÄÄÄÄääääZZZZ0000iiiicccc****ŠŠŠŠÃÃÃÃ||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@

ZZZZvvvvÅÅÅÅÆÆÆƳ³³³ZZZZììììÐÐÐÐMMMMÇÇÇÇ{{{{HHHHāāāā||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ����ÛÛÛÛââââDDDD÷÷÷÷āāāā ggggèèèèLLLLLLLLZZZZ¤¤¤¤////ÃÃÃÃAAAAVVVVÃÃÃÃ÷÷÷÷ZZZZMMMM****************ÍÍÍÍZZZZggggììììZZZZzzzzgggg‡‡‡‡œœœœzzzzVVVVÆÆÆÆffffgggg))))��������xxxxÇÇÇÇ÷÷÷÷ZZZZ[[[[ZZZZkkkkÆÆÆÆ

~~~~zzzzZZZZ::::ßßßß^YYYY@@@@****ƒƒƒƒVVVVXXXX  ÜÜÜÜssssZZZZyyyyÅÅÅÅggggZZZZññññƒƒƒƒìììì

33

Page 35: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

ZZZZ0000iiiicccc****ŠŠŠŠÃÃÃÃZZZZ####ttttââââ‹‹‹‹cccc****ŠŠŠŠHHHHÂÂÂÂZZZZkkkkäääättttÄÄÄÄ7777,,,,JJJJXXXX]]]]ŸŸŸŸáááá]]]]ƒƒƒƒÂ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ÏÏÏϳ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³×××׳³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³kkkkææææìììì³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³^ÖÖÖÖnnnn³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ßßßß³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³^eeee³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ääää

”””” mmmmøøøø³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³††††ûûûûqqqqöööö³³³³³³³³³³³³³³³³ççççûûûû]]]]ÖÖÖÖôôôô³³³³³³³³³³³³³³³³ßßßßøøøø³³³³³³³³³³³³³³³³rrrrøøøø³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³^llllõõõõæææ柟ŸŸlllluuuunnnn³³³³³³³³³³³³³³³³ààààÚÚÚÚ³³³³³³³³³³³³ßßßß³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³^FFFF,,,,ÀÀÀÀ::::ZZZZ####øøøøgggg}}}}½½½½~~~~úúúú‰‰‰‰ÂÂÂÂÂÂÂÂ____eeeeTTTT÷÷÷÷ZZZZ[[[[ÂÂÂÂZZZZyyyyÆÆÆÆnnnn

((((192 ))))dddd~~~~ ����]]]]7777XXXXZZZZyyyyggggzzzzZZZZcccc****]]]]ÐÐÐÐtttt!!!!****]]]]UUUU****""""$$$$ƒƒƒƒYYYYCCCCììììāāāāmmmm,,,,hhhh++++~~~~IIII!!!!MMMM\\\\ÆÆÆÆzzzz����ŠŠŠŠ&&&&ŠŠŠŠÃÃÃÃCCCCÙÙÙÙ¦¦¦¦////

XXXX ììììzzzz{{{{BBBB¸āāāāZZZZyyyyÅÅÅÅzzzzzzzzÐÐÐÐøøøøgggg~~~~ÓÓÓÓ####ÖÖÖÖ»»»»{{{{ØØØØDDDDìììì CCCCÙÙÙÙ¦¦¦¦////'''',,,,ŠŠŠŠZZZZ““““7777™™™™0000****gggg;;;;||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÌÌÌÌZZZZyyyyÆÆÆƳ³³³ZZZZììììÐÐÐÐllll!!!!MMMMÇÇÇÇ{{{{¸XXXX····0000ÄÄÄÄëëëë÷÷÷÷āāāā====ññññ....0000ZZZZ����³³³³ääääZZZZ7777QQQQ0000ÑÑÑÑyyyyääää

ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ ZZZZ7777mmmm,,,,hhhh++++0000gggg————ääääZZZZ7777ZZZZkkkk¿¿¿¿ääääTTTTääääppppŠŠŠŠ||||]]]]¦¦¦¦********@@@@ÐÐÐЯxxxxHHHHååååCCCCcccc****āāāā~~~~ääääZZZZqqqq----????iiii}}}}~~~~++++ÑÑÑуƒƒƒññññŠŠŠŠAAAAXXXX~~~~ääää7777YYYYtttt

ÆÆÆÆ++++÷÷÷÷XXXX~~~~ZZZZyyyyÆÆÆÆ0000****kkkk ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ ggggèèèè ++++¾¾¾¾ÆÆÆÆ÷÷÷÷XXXXßßßßÍÍÍÍVVVVääää¹¹¹¹tttt@@@@MMMMcccc****ŠŠŠŠ¬¬¬¬āāāāZZZZqqqq----����ŒŒŒŒÛÛÛÛMMMMyyyy™™™™****7777,,,,||||ggggìììì÷÷÷÷ZZZZzzzzggggZZZZyyyyÆÆÆÆggggÄÄÄÄggggzzzzVVVVZZZZzzzzggggŠŠŠŠZZZZhhhhSSSS6666,,,,MMMM²²²²ËËËËggggìììì÷÷÷÷~~~~ääää¹¹¹¹ZZZZ}}}}ggggÎÎÎÎwwwwZZZZvvvv----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅÅÅÅÅeeeeÆÆÆÆ����ÛÛÛÛiiii0000++++÷÷÷÷}}}}

\\\\6666,,,,ŒŒŒŒÛÛÛÛ!!!!****yyyyƒƒƒƒVVVVMMMM\\\\ÃÃÃÃHHHHqqqqZZZZkkkkõõõõZZZZ~~~~ááááMMMMððððìììì˜VVVVÃÃÃÃððððÌÌÌÌ ââââVVVV!!!!****\\\\MMMMZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääääZZZZqqqq----””””ÅÅÅŧ§§§ssssZZZZ÷÷÷÷áááágggg{{{{™™™™ÆÆÆÆ����ÛÛÛÛââââcccc****::::ttttZZZZIIIIÃÃÃƆ††ÆÆÆÆ 7777XXXXMMMM\\\\ggggèèèè

÷÷÷÷~~~~§§§§ssssèèèèoooo÷÷÷÷÷÷÷÷ZZZZ¸ááááyyyyììììāāāāzzzz{{{{====OOOO™™™™ääääzzzzZZZZáááá÷÷÷÷ZZZZ¤¤¤¤////ZZZZrrrrVVVVääääZZZZ((((HHHHÂÂÂÂZZZZrrrrVVVVääääZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÐÐÐÐÃÃÃÃððððwwww####ÖÖÖÖ7777ââââāāāā1111ttttāāāāZZZZkkkkÅÅÅÅ""""wwwwääääÅÅÅÅXXXXZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\

ZZZZyyyy6666,,,,ZZZZ,,,,¿¿¿¿ÃÃÃÙ™™™™™™™}}}}ÇÇÇÇ����ZZZZ7777ffff????™™™™}}}}ÇÇÇÇŒŒŒŒVVVVJJJJ----āāāāzzzz{{{{!!!!****0000++++~~~~ÅÅÅÅZZZZzzzzhhhh����ÐÐÐÐ((((655mmmm4 ))))@@@@****ggggõõõõZZZZ0000MMMM¢¢¢¢ iiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{ffff????ƒƒƒƒVVVVÐÐÐÐXXXX

ZZZZqqqq----ggggzzzzZZZZeeee$$$$~~~~ììììāāāā||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääää����ÛÛÛÛââââcccc****}}}}....ZZZZÅÅÅÅnnnn

34

Page 36: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

tttt====7777gggghhhh,,,,ÐÐÐÐŒŒŒŒVVVVJJJJ----āāāāttttÍÍÍÍ““““»»»»ßßßßÆÆÆÆZZZZ÷÷÷÷}}}}ùùùùÐÐÐÐïïïïwwwwBBBB''''''''||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÆÆÆÆ}}}}....÷÷÷÷áááá]]]]!!!!****ÇÇÇÇŠŠŠŠgggg„„„„UUUU****""""$$$$ƒƒƒƒññññāāāā

ÞÞÞÞŠŠŠŠ]]]]ÆÆÆƈZZZZrrrrVVVVääääMMMM\\\\ÆÆÆÆuuuuZZZZŠŠŠŠkkkkÃÃÃÃ####èèèèGGGGEEEELLLL********iiii2222ÐÐÐÐ]]]]....ZZZZHHHHZZZZzzzzggggßßßßZZZZññññ™™™™šššš

ÆÆÆÆZZZZ####ÄÄÄÄllll����6666,,,,˜hhhh}}}}ŠŠŠŠzzzzhhhhZZZZññññXXXXZZZZyyyy6666,,,,ççççZZZZzzzzggggYYYYyyyyCCCCZZZZqqqqÑÑÑÑ]]]]ÆÆÆÆ!!!!****zzzz����ŠŠŠŠMMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÆÆÆÆZZZZIIIIššššMMMMÆÆÆÆ%%%%ŠŠŠŠzzzziiiiyyyy~~~~ÐÐÐÐÃÃÃÃððððÌÌÌÌppppssssiiiiŠŠŠŠ{{{{7777ƒƒƒƒZZZZXXXXËËËËääääÌÌÌÌZZZZKKKKYYYYyyyy

����ZZZZVVVV ÅÅÅÅ6666,,,,zzzzZZZZ{{{{::::ÅÅÅÅZZZZzzzzgggg::::„„„„ZZZZââââxxxx¬¬¬¬àààࣣ££xxxxÐÐÐÐËËËËnnnn»»»»““““{{{{DDDDeeee$$$$HHHHÉÉÉÉXXXXgggg¢¢¢¢3333¨éééé EEEEGGGGGGGGyyyy^

ÈÈÈÈZZZZzzzzgggg6666,,,,³³³³xxxx¸āāāāzzzz{{{{ggggZZZZ{{{{hhhh6666,,,,÷÷÷÷XXXX@@@@****ggggõõõõdddd~~~~~~~~ggggzzzzZZZZeeee$$$$ììììāāāā||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@(((( ]]]]ÞÞÞÞ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³^ÖÖÖÖ³³³³³³³³³³³³××××####³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ääääææææ]]]]ÞÞÞÞ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³^]]]]ÖÖÖÖnnnn³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ääää…………]]]]qqqq³³³³³³³³ÃÃÃó³³³³³³³ççççáááá :::: ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÃÃÃÊŠŠŠzzzzggggZZZZyyyyffffggggZZZZZZZZzzzzóóóóMMMMˆQQQQaaaa7777----™™™™����ÛÛÛÛââââcccc****

ÔÔÔÔŠŠŠŠzzzzŠŠŠŠiiiicccc****&&&&!!!!****ggggMMMM\\\\ääää¸ÜÜÜÜ]]]]ŠŠŠŠzzzzCCCCÙÙÙÙZZZZññññXXXX ææææ]]]]ÖÖÖÖvvvvÛÛÛÛ‚‚‚‚ÖÖÖÖ××××####ääää…………hhhh]]]]ÖÖÖÖÃÃÃÃ^ÖÖÖÖÛÛÛÛnnnnààààttttÍÍÍÍ™™™™MMMM\\\\ÆÆÆÆ����ÛÛÛÛiiii0000++++||||]]]]ZZZZ0000ZZZZŸŸŸŸ))))||||]]]]iiii++++ZZZZ°°°°$$$$++++++++ggggèèèèZZZZvvvv

¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ((((˜hhhhZZZZ((((,,,,JJJJ™™™™MMMM\\\\ÆÆÆÆŒŒŒŒÛÛÛÛdddd$$$$MMMMññññZZZZzzzzgggg²²²²nnnn™™™™ääääÑÑÑÑLLLLLLLL!!!!****!!!!****YYYYyyyy~~~~MMMM\\\\6666,,,,ÆÆÆÆZZZZƒƒƒƒYYYYîîîîVVVV!!!!ZZZZkkkkzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜMMMM\\\\äääättttÜÜÜÜ]]]]YYYYVVVV����ÛÛÛÛââââññññXXXXMMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääääZZZZgggg÷÷÷÷áááኊŠŠ����ÛÛÛÛââââcccc****::::ddddWWWWffffggggZZZZ÷÷÷÷~~~~MMMMççççµµµµˆ¶¶¶¶~~~~ääääZZZZqqqq----ÎÎÎÎggggZZZZÃÃÃÃZZZZLLLL˜hhhh}}}}6666,,,,ŠŠŠŠ¬¬¬¬ZZZZkkkkääää¹¹¹¹::::LLLLLLLLßßßßvvvvÂÂÂÂ−−−−YYYYggggìììì÷÷÷÷ZZZZzzzzggggññññ]]]]ZZZZyyyyÅÅÅŧ§§§ssssMMMMgggg„„„„ììììXXXXóóóóóóóó

ZZZZkkkkÐÐÐÐ~~~~™™™™ŠŠŠŠHHHHāāāā…………ññññ]]]]ÅÅÅÅ‹‹‹‹ððððˆììììXXXX||||]]]]ZZZZ0000@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\¿¿¿¿ääää²²²²nnnnÅÅÅÅ::::!!!!****!!!!****YYYYyyyy}}}}....ZZZZMMMM\\\\ÃÃÃÃCCCCÙÙÙÙššššÐÐÐÐôôôôpppp

ggggÇÇÇÇHHHHëëëëßßßßvvvvhhhh6666,,,,7777MMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääää����ÛÛÛÛââââcccc****LLLLLLLLnnnnììììZZZZÏÏÏÏ}}}}....ZZZZÅÅÅÅTTTTÆÆÆÆ0000****kkkk…………¼¼¼¼ ƒƒƒƒÃÃÃÃYYYY********ììììëëëëhhhh6666,,,,÷÷÷÷XXXX||||]]]]ZZZZ0000ZZZZŸŸŸŸggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääää¹¹¹¹LLLLLLLLQQQQiiii³³³³³³³³³³³³ÃÃÃó³³³³³³³³³³³³³³³^ÖÖÖÖFFFF³³³³³³³³³³³³oooo qqqq³³³³³³³³³³³³³³³³ˆ]]]]ÕÕÕÕ]]]]ÖÖÖÖ³³³³³³³³××××####³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ääää %%%%,,,,ÐÐÐÐXXXXddddWWWWÅÅÅÅ!!!!****]]]]ÍÍÍÍ™™™™MMMM\\\\ääää����ÛÛÛÛââââcccc****:::: 6666,,,,hhhh 6666,,,,zzzzZZZZ7777%%%%,,,,ÐÐÐÐ

((((189/4 ))))dddd~~~~ AAAAXXXX \\\\ÅÅÅŧ§§§ssssÐÐÐÐ����ÛÛÛÛiiii0000++++ÃÃÃÃ����4444~~~~ïïïï$$$$ËËËËììììzzzz{{{{????ÃÃÃà !!!!****

ZZZZââââxxxx¬¬¬¬àààࣣ££xxxxggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÆÆÆƳ³³³mmmm,,,,zzzzZZZZ‡‡‡‡gggg[[[[6666,,,,mmmm,,,,hhhh++++~~~~òòòò,,,,}}}}((((,,,,ññññÂÂÂÂ

35

Page 37: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

èèèèmmmm,,,,hhhh++++³³³³ ªªªª>>>>VVVVääää1111����ÛÛÛÛZZZZ]]]]6666,,,,PPPP}}}}èèè芊ŠŠ����@@@@****āāāāZZZZyyyyÃÃÃÃ\\\\‚‚‚‚gggg3333YYYYññññXXXX@@@@****āāāātttt6666,,,,6666ggggƒƒƒƒYYYYNNNNXXXX1111ZZZZkkkkññññµµµµ6666,,,,MMMM\\\\ZZZZzzzzggggMMMM\\\\ÆÆÆÆYYYY����ggggzzzzVVVVääääZZZZ••••ððððññññzzzz····»»»»bbbbCCCCÙÙÙÙ{{{{HHHHXXXXZZZZ####0000****ããããÈÈÈȃƒƒƒññññŠŠŠŠzzzzggggzzzziiii¦¦¦¦////gggg`¦¦¦¦********ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääää}}}}....ZZZZÅÅÅÅ££££zzzzzzzzÆÆÆƈ‚‚‚‚¹¹¹¹VVVVÐÐÐÐ����ÛÛÛÛââââcccc****::::

LLLLLLLL����¤¤¤¤ëëëë6666,,,,7777,,,,~~~~ìììì????ŠŠŠŠNNNNggggììì샃ƒƒXXXXŠŠŠŠ****$$$$++++wwwwììììZZZZkkkkÅÅÅÅnnnnggggÁÁÁÁƒƒƒƒììììZZZZzzzzgggg¹¹¹¹ŠŠŠŠƒƒƒƒììììZZZZkkkk~~~~ÜÜÜÜssssZZZZkkkkŠŠŠŠggggnnnngggg{{{{ììì쉉‰‰'''',,,,@@@@~~~~""""gggg{{{{YYYYññññXXXXcccc****‰‰‰‰llllZZZZ{{{{ÇÇÇÇ{{{{ÅÅÅÅiiiiCCCCÙÙÙÙ~~~~vvvvkkkkÔÔÔÔ????ŠŠŠŠÙÙÙÙƒƒƒƒāāāāhhhh6666,,,,¿¿¿¿7777ƒƒƒƒ@@@@****ZZZZzzzzgggg!!!!****ëëëëÐÐÐÐ

ÐÐÐÐ!!!!****gggg~~~~¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅEEEEppppZZZZéééé™™™™}}}}XXXX~~~~ññññ]]]]ÃÃÃà ÅÅÅŨéééé LLLLGGGG ZZZZAAAA[[[[7777HHHHYYYY@@@@****XXXXññññððððÃÃÃÃeeee’’’’āāāāXXXXŠŠŠŠ]]]]&&&&ƒƒƒƒVVVVZZZZzzzzggggªªªª>>>>VVVVÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBB����zzzz!!!!****wwwwXXXXóóóóóóóó))))uuuu$$$$©©©©0000îîîî GGGGGGGGGGGGZZZZÑÑÑÑzzzz1111YYYY((((

èèè謬¬¬ØØØØgggg{{{{ZZZZLLLL‚‚‚‚¹¹¹¹VVVVÃÃÃÃZZZZLLLL0000****kkkkššššcccc****ZZZZzzzzgggg����ÛÛÛÛââââcccc****āāāāLLLLLLLL~~~~äää䊊ŠŠ====ÈÈÈÈŠŠŠŠ++++ ‘‘‘‘

ÐÐÐÐZZZZ••••ððððÃÃÃÃÒÒÒÒÅÅÅÅāāāāzzzz{{{{kkkkBBBBÐÐÐÐ!!!!****iiiiMMMMYYYYNNNNZZZZzzzzggggííííÐÐÐа°°°nnnn::::™™™™,,,,ZZZZ¤¤¤¤////ZZZZ7777ííííÐÐÐÐçççç{{{{ììììÂÂÂÂ~~~~ZZZZyyyy»»»»ggggZZZZ3333gggghhhhŠŠŠŠêêêꃃƒƒVVVVZZZZzzzzgggg`YYYY@@@@****ƒƒƒƒVVVVppppzzzz{{{{||||÷÷÷÷āāāā~~~~mmmm,,,,hhhh++++ÅÅÅų³³³™™™™zzzzVVVVcccc****ÞÞÞÞŠŠŠŠ]]]]qqqqÝÝÝÝ™™™™zzzzVVVVXXXXóóóóóóóó

ZZZZââââxxxx¬¬¬¬àààࣣ££xxxxggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääää����ÛÛÛÛââââcccc****āāāā~~~~ZZZZssssxxxxÅÅÅÅ{{{{§§§§ZZZZKKKKYYYYyyyy6666,,,,ööööYYYY********4444&&&&ƒƒƒƒVVVVÔÔÔÔ))))]]]]qqqqZZZZzzzzggggZZZZzzzz++++xxxxZZZZ¨KKKKyyyy»»»»¸ìììì{{{{ììììXXXX~~~~ääääZZZZyyyyÐÐÐÐ

ZZZZqqqq----‘‘‘‘ÅÅÅÅúúúúââââāāāāìììì@@@@****āāāāgggg[[[[ZZZZ++++]]]]ÆÆÆÆ————gggg7777ƒƒƒƒääääÐÐÐÐIIIIZZZZkkkkÆÆÆÆ————gggg>>>>{{{{]]]]ZZZZŠŠŠŠZZZZ™™™™jjjjVVVVXXXXMMMM\\\\ääääZZZZLLLL‚‚‚‚¹¹¹¹VVVVÐÐÐÐ####¥¥¥¥ƒƒƒƒ™™™™ŠŠŠŠgggg`ffffssss[[[[ZZZZgggg÷÷÷÷áááኊŠŠ����ÛÛÛÛââââcccc****TTTTÅÅÅÅŠŠŠŠ****~~~~nnnn7777ïïïï$$$$ËËËËXXXXMMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvvÅÅÅÅääää����ÛÛÛÛââââcccc****::::

LLLLLLLLāāāā????ƒƒƒƒ−−−−YYYYîîîî????~~~~ÐÐÐÐCCCCÙÙÙÙ¿¿¿¿÷÷÷÷}}}}ZZZZIIIIššššMMMM~~~~ÐÐÐÐËËËË¿¿¿¿»»»»;;;;BBBBññññ}}}}ZZZZzzzzggggggggZZZZ]]]]ÅÅÅÅ@@@@****ggggOOOO~~~~xxxxƒƒƒƒYYYYññññXXXX====ZZZZyyyyŠŠŠŠ7777VVVVÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBËËËËgggghhhhŠŠŠŠzzzztttt÷÷÷÷}}}}ÎÎÎÎZZZZËËËËZZZZzzzzggggÃÃÃÃ7777eeeeTTTTZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääää[[[[ÆÆÆƈ++++»»»»llllZZZZrrrr

36

Page 38: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

ÉÉÉÉ™™™™zzzzZZZZŠŠŠŠcccc****@@@@****āāāāYYYYääääzzzzZZZZÑÑÑÑÃÃÃÃððððÑÑÑÑxxxxCCCCkkkk::::™™™™}}}}…………6666,,,,ZZZZqqqq----jjjj]]]]¤¤¤¤gggg~~~~ƒƒƒƒŠŠŠŠHHHHZZZZzzzzggggCCCCÙÙÙÙ¿¿¿¿ŠŠŠŠxxxxllllŠŠŠŠååååXXXXZZZZ»»»»ggggZZZZyyyy@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÅÅÅÅçççç----VVVVääääZZZZ####{{{{ññññÙÙÙÙ»»»»tttt¬¬¬¬ÝÝÝÝŠŠŠŠ¬¬¬¬ÂÂÂÂ

−−−−āāāāZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÃÃÃÃgggghhhh™™™™¬¬¬¬ÝÝÝÝ@@@@****ggggOOOO~~~~ËËË˃ƒƒƒ‰‰‰‰÷÷÷÷XXXXZZZZkkkknnnnZZZZrrrrVVVVääää————MMMMzzzzZZZZiiiiÐÐÐÐååååggggZZZZ™™™™¹¹¹¹XXXX

LLLLLLLLZZZZ}}}}YYYYääääzzzzZZZZßßßßZZZZKKKKŒŒŒŒZZZZgggg,,,,…………ŠŠŠŠïïïïYYYYƒƒƒƒZZZZzzzzggggøøøøgggg~~~~aaaahhhhcccc****VVVV????XXXXßßßßXXXXóóóóóóóóZZZZkkkk6666,,,,����ZZZZââââVVVVääääZZZZKKKKŒŒŒŒZZZZggggzzzzVVVVÃÃÃÃ****ññññVVVVÐÐÐÐïïïïwwww1111ZZZZzzzzgggg****xxxx����ÖÖÖÖÐÐÐÐÎÎÎΙ™™™ÂÂÂÂhhhh

ŠŠŠŠ����ZZZZzzzzgggg1111hhhhððððVVVVääääZZZZKKKKôôôôcccc****VVVVZZZZ@@@@****gggg™™™™####zzzzVVVV~~~~!!!!****0000++++||||BBBB@@@@****āāāāZZZZyyyyÅÅÅÅuuuuƒƒƒƒðððð####,,,,¦¦¦¦SSSSƒƒƒƒYYYYNNNNZZZZzzzzggggZZZZââââxxxx¬¬¬¬àààࣣ££xxxxggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÐÐÐв²²²nnnnHHHH::::

LLLLLLLLcccc****ZZZZ0000ggggÎÎÎÎwwwwZZZZvvvvllllZZZZrrrr°°°°ääää»»»»¬¬¬¬ŠŠŠŠ££££zzzzgggg::::ëëë댌ŒŒZZZZggggzzzzVVVVÐÐÐÐZZZZKKKK„„„„¤¤¤¤////ŠŠŠŠ3333»»»»^™™™™ggggÄÄÄÄŠŠŠŠ,,,,ÐÐÐÐøøøøgggg~~~~YYYY3333MMMM\\\\6666,,,,ŒŒŒŒÛÛÛÛ!!!!****yyyyƒƒƒƒVVVVëëëëZZZZkkkk¬¬¬¬ÝÝÝÝ~~~~ZZZZ¤¤¤¤////MMMM\\\\ÃÃÃÃgggghhhh™™™™−−−−‰‰‰‰ÂÂÂÂggggzzzz¯ªªªª####ÖÖÖÖggggÎÎÎÎwwwwèèèè}}}}....ZZZZ----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅÃÃÃÃHHHHììì슊ŠŠ3333NNNNÐÐÐÐXXXXóóóóóóóó

||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅäääällllZZZZrrrr°°°°ääää»»»»¬¬¬¬ŠŠŠŠcccc****XXXXggggzzzzÝÝÝÝÆÆÆƈŠŠŠŠ¬¬¬¬āāāāZZZZ»»»»ggggZZZZyyyy!!!!****ÌÌÌÌzzzz!!!!****zzzzÃÃÃÃ6666,,,,gggg‰‰‰‰ÜÜÜÜ»»»»¬¬¬¬ÝÝÝݤ¤¤¤gggg~~~~ììììXXXXZZZZââââxxxx¬¬¬¬àààࣣ££xxxxggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääääZZZZLLLLYYYY����ggggzzzzVVVVÅÅÅÅææææbbbb����ÛÛÛÛââââððððZZZZzzzzggggZZZZ####ƒƒƒƒZZZZLLLLZZZZLLLL¤¤¤¤VVVV~~~~zzzzZZZZ::::YYYYääääÑÑÑÑÂÂÂÂPPPPZZZZŠŠŠŠ{{{{

@@@@ HHHHÔÔÔÔzzzzZZZZªªªªZZZZââââxxxx ÃÃÃÃ2222ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääääZZZZ7777ZZZZÅÅÅÅhhhhÕÕÕÕääää OOOOxxxxiiiicccc****ZZZZzzzz1111YYYYZZZZvvvvÈÈÈÈ™™™™ssssxxxxZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅʼn‰‰‰!!!!****zzzzÃÃÃÃZZZZ»»»»ggggËËËËÂ::::ƒƒƒƒññññÔÔÔÔÎÎÎÎ77774444////õõõõ FFFFGGGG

JJJJHHHHZZZZ,,,,!!!!****zzzzÃÃÃÃZZZZ»»»»ggggâââ⊊ŠŠ~~~~ÂÂÂÂVVVV ggggèèèèÆÆÆÆMMMMÐÐÐÐuuuuùùùùVVVVƒƒƒƒMMMMhhhh¸????CCCCÙÙÙÙ¦¦¦¦////7777ÔÔÔÔttttZZZZââââxxxx¬¬¬¬àààà%%%%;;;;MMMMggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÅÅÅÅÑÑÑÑÅÅÅÅ&&&&4444èèèèEEEEGGGGOOOOEEEE

ŠŠŠŠ????ììììāāāā››››++++MMMMccccPPPPÓÓÓÓkkkkŠŠŠŠ²²²²ÃÃÃÃáááá™™™™DDDDÙÙÙÙZZZZggggzzzzVVVV§§§§îîîîVVVVÐÐÐД”””ZZZZ‰‰‰‰XXXXŠŠŠŠcccc****ggggññññ~~~~ZZZZ““““VVVVÅÅÅÅggggzzzzÝÝÝÝÃÃÃÊŠŠŠNNNN

0000ÆÆÆÆllllZZZZVVVV~~~~ppppyyyyPPPPìììì˜ÈÈÈÈGGGG~~~~ììì죣££xxxxññññ@@@@

37

Page 39: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

°°°°iiii°°°°iiiiÆÆÆƘVVVVMMMM����yyyyXXXXììììZZZZÏÏÏÏ‘‘‘‘ððððhhhh~~~~ŠŠŠŠkkkk,,,,ÆÆÆƈZZZZqqqq----¿¿¿¿§§§§ââââbbbb0000°°°°~~~~ ZZZZqqqq----ggggzzzzZZZZeeee$$$$~~~~ììììāāāā

����ZZZZkkkkââââZZZZbbbb~~~~MMMMcccc****ƒƒƒƒZZZZååååXXXX||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅZZZZzzzzggggZZZZ0000ÄÄÄÄÆÆÆÆHHHHzzzzVVVV»»»»qqqqwwwwÍÍÍÍ™™™™||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÅÅÅÅ}}}}....####ÖÖÖÖ~~~~qqqq¢¢¢¢ƒƒƒƒZZZZXXXXZZZZzzzzgggg²²²²nnnn¦¦¦¦////ZZZZggggƒƒƒƒZZZZ

āāāāMMMM\\\\ËËËË÷÷÷÷}}}}‚‚‚‚BBBBáááá~~~~MMMM\\\\ÃÃÃÃZZZZqqqq----ZZZZ,,,,ggggZZZZ5555ÐÐÐÐáááággggVVVVÇÇÇÇāāāāËËËËÃÃÃÃÇÇÇÇ

¸::::ƒƒƒƒnnnnÏÏÏÏZZZZzzzzggggZZZZLLLL\\\\µµµµðððð~~~~ááááYYYY™™™™0000****õõõõDDDDÙÙÙÙZZZZggggMMMMŠŠŠŠòòòòZZZZLLLLFFFFÆÆÆÆMMMM\\\\ÅÅÅÅ}}}}....####ÖÖÖÖ~~~~7777™™™™zzzzVVVVÇÇÇÇXXXXMMMM\\\\ZZZZyyyy0000****õõõõDDDDÙÙÙÙZZZZggggÐÐÐÐ����»»»»xxxxeeee÷÷÷÷BBBBXXXX||||]]]]ZZZZââââxxxx¬¬¬¬àààࣣ££xxxxggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääää����ÛÛÛÛââââcccc****āāāā~~~~ääääZZZZÌÌÌÌZZZZyyyyƒƒƒƒÐÐÐй¹¹¹ååååāāāāííííÃÃÃÃËËËËgggghhhh™™™™????

ÃÃÃÃÍÍÍÍZZZZggggZZZZ7777HHHHXXXXZZZZ[[[[ttttùùùùƒƒƒƒYYYYììììāāāā~~~~ZZZZyyyy ƒƒƒƒ−−−−YYYYîîîîÂÂÂÂZZZZrrrrVVVVääääZZZZkkkk!!!!****]]]]ƒƒƒƒÃÃÃÃgggghhhh™™™™ËËËËZZZZKKKKYYYYyyyyXXXX™™™™òòòòYYYYîîîîVVVVXXXXMMMM\\\\ÆÆÆÆ____ZZZZ‘‘‘‘VVVVääää¹¹¹¹āāāāëëëëßßßßÍÍÍÍVVVVÃÃÃÃÂÂÂÂ

zzzz{{{{¼¼¼¼}}}}ÐÐÐÐ7777XXXX6666āāāāMMMM\\\\����ÛÛÛÛââââ`÷÷÷÷XXXXzzzz{{{{ÂÂÂÂËËËËMMMM\\\\ÆÆÆÆŠŠŠŠÔÔÔÔ÷÷÷÷®®®®ZZZZMMMM\\\\||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääää����ÛÛÛÛââââcccc****āāāā ZZZZKKKKYYYYyyyyXXXXääääÆÆÆÆnnnnòòòòYYYYNNNNXXXX

³³³³mmmm,,,,zzzzVVVVZZZZzzzzggggŒŒŒŒÛÛÛÛRRRRggggŠŠŠŠZZZZggggzzzzVVVVÆÆÆÆ%%%%ÃÃÃÃððððqqqqÍÍÍÍZZZZggggZZZZ7777ƒƒƒƒ$$$$ËËËËXXXX~~~~%%%%MMMM\\\\ßßßßÍÍÍÍVVVVÅÅÅÅööööÆÆÆÆZZZZKKKKYYYYyyyyXXXXääääÆÆÆÆnnnnCCCCÙÙÙÙ¦¦¦¦////::::YYYYîîîîVVVVÇÇÇÇXXXXOOOOççççZZZZkkkk¿¿¿¿ÃÃÃÃ]]]]ttttÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBB

÷÷÷÷áááá{{{{ÎÎÎÎMMMM!!!!****ŠŠŠŠ~~~~(((( ÔÔÔÔZZZZºººº 622 :::: ))))@@@@****ggggõõõõZZZZssssxxxx`ZZZZzzzzwwwwmmmm zzzzZZZZ::::™™™™ŠŠŠŠcccc****XXXXmmmm,,,,hhhh++++~~~~HHHHÆÆÆƬ¬¬¬‚‚‚‚ÑÑÑÑggggwwww0000mmmm,,,,hhhh++++ggggcccc****kkkk6666,,,,ßßßßgggg]]]]qqqqwwwwzzzzZZZZãããッƒƒððððZZZZzzzzgggghhhhMMMMDDDDgggg

ƒƒƒƒŠŠŠŠHHHHÂÂÂÂwwwwÆÆÆÆ»»»»6666,,,,hhhhzzzzœœœœZZZZ‰‰‰‰ÜÜÜÜZZZZzzzzgggg‚‚‚‚ŠŠŠŠZZZZ]]]]™™™™ZZZZxxxxÅÅÅÅññññœœœœ]]]]ääää„„„„0000****1111XXXXzzzz{{{{mmmm,,,,hhhh++++~~~~HHHHgggghhhh™™™™ZZZZââââxxxx¬¬¬¬àààࣣ££xxxxggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÆÆÆÆŠŠŠŠññññVVVV~~~~qqqq¢¢¢¢ƒƒƒƒ™™™™²²²²nnnn™™™™ääääÑÑÑÑXXXX

LLLLLLLLcccc****ZZZZ0000ggggÎÎÎÎwwwwZZZZvvvv~~~~MMMM\\\\6666,,,,ŒŒŒŒÛÛÛÛ!!!!****yyyyƒƒƒƒYYYYîîîîVVVVXXXX~~~~zzzz„„„„¿¿¿¿ƒƒƒƒVVVVTTTTääääMMMM\\\\ÃÃÃÃzzzzZZZZ::::::::YYYYäää䊊ŠŠcccc****����ggggZZZZ3333½½½½MMMM\\\\ÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBB‚‚‚‚BBBBQQQQZZZZXXXXTTTTääääMMMM\\\\ÃÃÃÃZZZZÏÏÏÏ((((IIIIääää6666,,,,6666ggggHHHHXXXXnnnnìììì}}}}....ZZZZzzzzuuuuøøøøZZZZÑÑÑÑÑÑÑÑqqqq----ÅÅÅÅ~~~~¢¢¢¢‹‹‹‹››››éééé

GGGGSSSStttt::::ŒŒŒŒååååāāāāÎÎÎÎ!!!!****''''MMMM\\\\ZZZZyyyyßßßßÍÍÍÍVVVVÆÆÆÆ

38

Page 40: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

‚‚‚‚tttt7777™™™™,,,,ÐÐÐÐttttZZZZyyyy~~~~ÐÐÐÐËËËËÃÃÃÃ::::ââââ3333ÐÐÐÐZZZZzzzzggggŒŒŒŒVVVVJJJJ----ââââ""""$$$$MMMMYYYYññññÏÏÏÏ''''}}}}....ZZZZÅÅÅÅnnnnZZZZ¤¤¤¤////~~~~YYYY}}}}āāāāttttßßßßvvvvMMMM\\\\ÅÅÅÅÃÃÃÃðððð!!!!****]]]]JJJJwwww7777™™™™,,,,ÐÐÐÐÂÂÂÂ~~~~

ZZZZkkkkZZZZ%%%%»»»»%%%%>>>>::::ƒƒƒƒ@@@@****XXXX||||]]]]wwwwääääZZZZKKKKÌÌÌÌðððð7777™™™™DDDDƒƒƒƒññññ''''××××hhhh++++²²²²nnnnHHHH::::ííííÐÐÐÐ����]]]]ggggƒƒƒƒŠŠŠŠHHHHìììì~~~~}}}}....ZZZZÆÆÆÆ‚‚‚‚ttttZZZZkkkkÅÅÅÅÂÂÂÂ////™™™™ääääÃÃÃÃZZZZzzzzggggZZZZKKKKYYYYyyyy

MMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÅÅÅÅ××××eeee$$$$~~~~ÆÆÆÆZZZZ™™™™ääääÃÃÃÃMMMMcccc****ƒƒƒƒVVVVXXXX~~~~MMMM\\\\ÆÆÆÆ‚‚‚‚tttt„„„„%%%%ääää»»»»ZZZZggggZZZZŠŠŠŠ{{{{gggg‚‚‚‚rrrrƒƒƒƒVVVVXXXXtttt����ÛÛÛÛââââ����āāāāZZZZkkkk§§§§bbbbÅÅÅŃƒƒƒððððÂÂÂÂ////JJJJwwwwƒƒƒƒÏÏÏÏóóóóóóóó????

MMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääää����ÛÛÛÛââââcccc****;;;;VVVV}}}}....ZZZZ¾¾¾¾~~~~ÂÂÂÂ////ÃÃÃÃJJJJwwww™™™™}}}}ÇÇÇÇZZZZzzzzggggNNNNjjjjŠŠŠŠ}}}}ÇÇÇÇXXXXgggg����ÛÛÛÛââââNNNN||||]]]]ZZZZââââxxxx¬¬¬¬àààࣣ££xxxxggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÃÃÃÃHHHH¢¢¢¢»»»»ïïïïååååZZZZkkkkÅÅÅÅJJJJqqqq

????ZZZZkkkkääää¹¹¹¹LLLLLLLLwwwwóóóóóóóó))))MMMMiiiiZZZZŠŠŠŠ(((( ÂÂÂÂ////„„„„»»»»MMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääää7777YYYY¾¾¾¾ZZZZ********xxxxHHHHììììMMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääää����ÛÛÛÛââââcccc****ÂÂÂÂMMMMiiiiZZZZŠŠŠŠìììì¾¾¾¾~~~~ââââVVVVääääTTTT§§§§bbbb¾¾¾¾ZZZZ********xxxx

MMMMiiiiZZZZŠŠŠŠgggg3333ZZZZ¶¶¶¶KKKKYYYYZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ŠŠŠŠ****zzzzMMMMyyyy]]]]~~~~ÂÂÂÂMMMMiiiiZZZZŠŠŠŠìììì''''}}}}....ZZZZ????6666,,,,gggg3333����ÛÛÛÛââââññññXXXX||||]]]]wwwwggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääääÅÅÅÅhhhh¾¾¾¾ææææ

IIIILLLL@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ~~~~÷÷÷÷ááááïïïƒƒ™™™™ZZZZKKKKMMMMyyyy]]]]ÃÃÃÃ’’’’ZZZZgggg1111ZZZZzzzzgggg§§§§‹‹‹‹YYYYzzzzŠŠŠŠZZZZVVVV0000****‰‰‰‰XXXX||||]]]]wwwwggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÃÃÃÃAAAAVVVVÅÅÅÅYYYY++++$$$$áááázzzzƒƒƒƒññññZZZZ7777ZZZZyyyyÆÆÆÆzzzz°°°°}}}}cccc****ŠŠŠŠŠŠŠŠÑÑÑÑññññZZZZ7777ññññœœœœ‹‹‹‹ZZZZ3333ÿÿÿÿXXXXLLLLššššMMMM6666,,,,ZZZZ¸ggggZZZZXXXX1111zzzz{{{{$$$$++++hhhh@@@@ZZZZÄÄÄĸZZZZrrrrVVVVääää||||]]]]wwwwÅÅÅÅ!!!!****ÂÂÂÂVVVV»»»»ÃÃÃÃððððZZZZWWWW,,,,JJJJwwww::::HHHHXXXX||||]]]]

ÃÃÃÃææææ[[[[™™™™DDDDƒƒƒƒññññ¹¹¹¹:::: wwwwääääZZZZ3333ÿÿÿÿXXXXLLLLÃÃÃƆ††LLLLLLLL}}}}....ZZZZ????ÃÃÃÃhhhhuuuuZZZZzzzzggggnnnn{{{{™™™™}}}}āāāā????ääääZZZZ7777ššššcccc****ZZZZzzzzggggZZZZ####zzzz{{{{−−−−MMMMññññÂÂÂÂZZZZ7777

ŠŠŠŠÔÔÔÔÆÆÆÆjjjjZZZZáááá™™™™ŠŠŠŠcccc****????ëëëë¸āāāāZZZZyyyy6666,,,,ëëëëZZZZKKKKYYYYyyyy����gggg™™™™,,,,ÐÐÐÐZZZZzzzzggggZZZZ[[[[ZZZZ44446666,,,,ZZZZyyyyÃÃÃÃOOOO™™™™ääääccccúúúú™™™™ggggììì샃ƒƒZZZZyyyy»»»»????ääääõõõõÜÜÜÜ{{{{™™™™gggg3333ììììZZZZzzzzggggZZZZyyyy»»»»0000****ããããÈÈÈÈ™™™™ŠŠŠŠcccc****ÔÔÔÔZZZZyyyyÃÃÃÃXXXXggggYYYY++++$$$$ÐÐÐÐ====ÍÍÍÍ1111ZZZZyyyyÃÃÃÃZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅůððððƒƒƒƒððððzzzzWWWWzzzz²²²²!!!!iiii}}}}~~~~ËËË˧§§§ssss::::òòòòYYYYäää䊊ŠŠcccc****āāāāzzzz{{{{ZZZZzzzzggggZZZZyyyyÆÆÆÆZZZZ3333ÿÿÿÿXXXXLLLLššššMMMMZZZZððððÐÐÐÐggggTTTTXXXXZZZZ[[[[zzzz{{{{{{{{~~~~ÅÅÅŧ§§§bbbbvvvvgggg}}}};;;;BBBBMMMM‰‰‰‰

39

Page 41: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

÷÷÷÷''''????ääääZZZZyyyyÃÃÃÃZZZZyyyyÆÆÆÆZZZZIIIIwwwwxxxxÃÃÃÃZZZZyyyyÆÆÆÆ””””VVVVÃÃÃÃÔÔÔÔZZZZyyyyÆÆÆÆ‚‚‚‚¹¹¹¹VVVVÃÃÃÃÔÔÔÔƒƒƒƒññññMMMMƒƒƒƒ!!!!ggggZZZZzzzzggggÈÈÈÈZZZZkkkk ÎÎÎÎ ����ÛÛÛÛZZZZ]]]]ÐÐÐÐggggzzzz»»»»&&&&····ŠŠŠŠ~~~~ÔÔÔÔXXXXÏÏÏÏzzzz¾¾¾¾ZZZZãããã\\\\™™™™DDDD÷÷÷÷ZZZZzzzzggggZZZZkkkkyyyyZZZZyyyyÆÆÆÆ

~~~~ßßßßNNNN****™™™™DDDD÷÷÷÷XXXXZZZZ[[[[\\\\kkkkÅÅÅÅ””””]]]]ääääZZZZyyyyƒƒƒƒßßßßÍÍÍÍVVVVÃÃÃÃhhhhuuuu™™™™gggg3333ììììXXXXÐÐÐÐZZZZyyyyÆÆÆƈHHHH'''',,,,ZZZZ||||uuuu????ääääHHHHXXXX """"ììììGGGGOOOOGGGG ||||]]]]····----ZZZZvvvvmmmmzzzzÅÅÅÅÅÅÅÅffff¨

cccc****ŠŠŠŠggggÅÅÅÅ!!!!ZZZZ¤¤¤¤////MMMM`ÆÆÆÆŠŠŠŠyyyyZZZZÏÏÏÏzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜ????ZZZZLLLLZZZZggggZZZZŠŠŠŠ{{{{ÐÐÐÐ!!!!****iiii::::MMMMññññZZZZzzzzgggg????ääääÂÂÂÂ////::::ÅÅÅÅÂÂÂÂ}}}}....ZZZZ»»»»SSSSÅÅÅÅ\\\\kkkk~~~~§§§§ZZZZ[[[[::::™™™™}}}}XXXXóóóóóóóó

||||]]]]wwwwggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääää"""";;;;zzzz""""zzzzÃÃÃÃÃÃÃÃAAAAVVVVÆÆÆÆ;;;;ÃÃÃÃffffhhhhZZZZÔÔÔÔZZZZ7777))))]]]]ŠŠŠŠÑÑÑÑðððð1111ZZZZyyyy»»»»;;;;%%%%[[[[ååååÔÔÔÔZZZZyyyyÅÅÅÅ))))]]]]PPPPddddVVVVÆÆÆÆúúúúnnnn8888xxxxƒƒƒƒ____¶¶¶¶XXXX

ÅÅÅÅÓÓÓÓCCCCððððááááàààබ¶¶XXXX ÃÃÃà ŠŠŠŠ****zzzz~~~~YYYY{{{{zzzz°°°°wwwwääääZZZZyyyyÅÅÅÅ»»»»zzzz||||]]]]wwwwÅÅÅÅtttt!!!!****''''%%%%ŠŠŠŠ{{{{ŠŠŠŠwwwwÃÃÃÃAAAAVVVV6666,,,,¤¤¤¤////ZZZZVVVV¦¦¦¦////gggg,,,,ZZZZzzzzggggZZZZkkkkÅÅÅÅ\\\\ŠŠŠŠ{{{{¯����VVVV

ääääZZZZyyyy6666,,,,¾¾¾¾zzzzVVVVÅÅÅÅ!!!!****ggggllll™™™™ŠŠŠŠ~~~~||||]]]]wwwwzzzz;;;;VVVVÐÐÐЧ§§§ZZZZzzzzgggg————ggggZZZZââââxxxx¬¬¬¬àààࣣ££xxxxggggèèèèZZZZvvvv((((205/206 ))))@@@@****ggggõõõõdddd~~~~ ¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÆÆÆÆ‚‚‚‚ttttMMMM™™™™9999}}}}ƒƒƒƒ‰‰‰‰XXXX

»»»»uuuu����ZZZZqqqq----UUUU5555±±±±ƒƒƒƒ:::: ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ @@@@ ZZZZÎÎÎÎ{{{{!!!!yyyyZZZZyyyy™™™™šššš~~~~ZZZZ0000©©©©gggg||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ»»»»@@@@****gggg]]]]ææææ[[[[::::ZZZZ####ŠŠŠŠzzzzââââVVVV§§§§ssssÐÐÐЯããããMMMMtttt‚‚‚‚tttt9999~~~~ƒƒƒƒIIIIZZZZzzzzgggg@@@@ZZZZÖÖÖÖmmmm,,,,hhhh++++~~~~

||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ ‰‰‰‰nnnn³³³³³³³³³³³³‚‚‚‚]]]]ÖÖÖÖ����`³³³³³³³³³³³³‚‚‚‚]]]]ðððð((((‰‰‰‰nnnn³³³³³³³³³³³³‚‚‚‚����ffff³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³^hhhh]]]]ââââ³³³³³³³³ØØØØ]]]]ÖÖÖÖ³³³³³³³³rrrr³³³³³³³³ßßßßèèèè  OOOOZZZZIIIIššššMMMM6666,,,,LLLLÞÞÞÞ‰‰‰‰ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääääZZZZqqqq----@@@@****gggg]]]][[[[ZZZZgggg÷÷÷÷áááኊŠŠ����ÛÛÛÛââââcccc****XXXXggggZZZZzzzz~~~~HHHHìììì::::~~~~ääääËËËËÅÅÅÅZZZZ++++¹¹¹¹

))))dddd~~~~(((( zzzz ½½½½kkkk,,,,::::ZZZZkkkkÐÐÐЬ¬¬¬LLLL””””¶¶¶¶ZZZZzzzzgggg::::ZZZZkkkkÆÆÆƈ„„„„””””XXXXTTTT»»»»ÜÜÜÜāāāāttttììììāāāāMMMM\\\\äää䣣££zzzz[[[[>>>>ÆÆÆƈZZZZgggg÷÷÷÷áááኊŠŠ����ÛÛÛÛââââcccc****::::

LLLLLLLLZZZZ}}}}ßßßßÍÍÍÍ!!!!kkkkBBBB~~~~ZZZZâââ⢢¢¢~~~~::::™™™™zzzzÔÔÔÔ¬¬¬¬÷÷÷÷~~~~!!!!****]]]]ggggÐÐÐÐ’’’’!!!!íííí6666,,,,zzzzZZZZZZZZ####

ììììāāāā~~~~????ÃÃÃÃŒŒŒŒîîîîVVVVZZZZzzzzggggZZZZLLLLMMMMääää»»»»::::LLLLÒÒÒÒyyyy™™™™zzzzVVVVQQQQZZZZ¤¤¤¤////~~~~ssss¼¼¼¼VVVVÂÂÂÂ÷÷÷÷~~~~!!!!****]]]]

40

Page 42: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

ÅÅÅŤ¤¤¤&&&&™™™™zzzzÔÔÔÔZZZZkkkk~~~~vvvvgggg~~~~XXXXŠŠŠŠ]]]]qqqq~~~~ììììppppZZZZ¤¤¤¤////????÷÷÷÷ZZZZ±±±±ggggJJJJwwww™™™™ääääcccc»»»»gggg7777ÂÂÂÂQQQQ����eeeeƒƒƒƒ™™™™zzzzÔÔÔÔŠŠŠŠggggZZZZÝÝÝÝ~~~~CCCCÙÙÙÙqqqqÃÃÃÃzzzzZZZZãããã™™™™ŠŠŠŠbbbbeeeeLLLLƒƒƒƒVVVV@@@@****āāāāÃÃÃÃðððð!!!!****]]]]µµµµ~~~~::::

ggggìììì""""————÷÷÷÷ZZZZZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\qqqqòòòòzzzz********ÜÜÜÜììììXXXXāāāāTTTTäää䌌ŒŒÛÛÛÛMMMMyyyyˆÃÃÃÃ********iiiiwwww����ÛÛÛÛââââcccc****::::QQQQ����ÛÛÛÛââââcccc****ßßßßÍÍÍÍ!!!!÷÷÷÷}}}}©©©©6666,,,,gggg™™™™zzzzŠŠŠŠdddd~~~~ÃÃÃÃyyyyƒƒƒƒVVVV????¨gggg™™™™zzzzāāāāHHHH÷÷÷÷ZZZZOOOO

»»»»YYYY^,,,,ìììì????tttt����ÛÛÛÛââââDDDDƒƒƒƒññññMMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääääZZZZLLLL7777gggg}}}}øøøøDDDDzzzz©©©©»»»»ffff™™™™����ÛÛÛÛââââcccc****XXXXiiii!!!!****yyyygggg‚‚‚‚ªªªª$$$$óóóó[[[[----ZZZZvvvvmmmmzzzzÅÅÅÅÐÐÐÐMMMM\\\\ÅÅÅÅÒÒÒÒyyyyÅÅÅň÷÷÷÷ááááyyyyÐÐÐÐßßßßÍÍÍÍVVVVÃÃÃÃ

iiii����ÛÛÛÛââââ™™™™ZZZZgggg÷÷÷÷áááኊŠŠ����ÛÛÛÛââââcccc****::::ZZZZyyyyZZZZqqqqŠŠŠŠgggg$$$$ggggÎÎÎÎwwwwÅÅÅŤ¤¤¤&&&&????ôôôô////™™™™ZZZZxxxxÐÐÐЙ™™™ßßßßXXXXZZZZ¤¤¤¤////»»»»————ƒƒƒƒāāāā}}}}....ZZZZ

ééééZZZZ3333~~~~ääääÑÑÑÑKKKKuuuugggg$$$${{{{~~~~ììììZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅnnnnZZZZ####ÐÐÐÐ====DDDDƒƒƒƒZZZZìììì))))ªªªªƒƒƒƒlllleeeeÑÑÑÑ((((āāāāŠŠŠŠggggzzzzrrrrÍÍÍÍðððð™™™™ääääzzzzZZZZááááÐÐÐÐ}}}}....ZZZZÜÜÜÜZZZZggggƒƒƒƒ@@@@****ììììZZZZzzzzggggÑÑÑÑ^¯ääääzzzzZZZZááááÃÃÃÃZZZZkkkkÆÆÆÆÑÑÑÑ^ÐÐÐÐvvvvyyyyàààà@@@@****ìììì~~~~ääääLLLLÑÑÑÑ^77771111ÑÑÑÑXXXXZZZZyyyyôôôô////™™™™ZZZZxxxxÐÐÐÐ7777ggggzzzz{{{{»»»»÷÷÷÷~~~~÷÷÷÷ááááyyyyCCCCNNNNÐÐÐÐHHHH»»»»÷÷÷÷}}}}ââââZZZZ³³³³ggggÎÎÎÎwwwwƒƒƒƒääää6666,,,,————ìììì????

====ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅnnnn!!!!æææættttffff[[[[~~~~ZZZZ[[[[÷÷÷÷}}}}ÎÎÎÎZZZZvvvvgggg}}}}ÑÑÑÑ»»»»ÃÃÃÃððððââââZZZZ����7777ììììZZZZ¤¤¤¤////ììììÂÂÂÂCCCCîîîî????HHHH~~~~ääääËËËËÃÃÃÃOOOOHHHHìììì����ííííÐÐÐПŸŸŸmmmmââââ____ƒƒƒƒ????HHHH~~~~ääääËËËË»»»»ââââwwwwŠŠŠŠ!!!!****cccc****ììììXXXX����ííííÐÐÐÐ$$$$++++!!!!ÔÔÔÔ™™™™DDDDƒƒƒƒ????

ZZZZ####HHHHmmmm,,,,hhhh++++~~~~ääääMMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÅÅÅÅËËËË!!!!****]]]]»»»»ÃÃÃÃðððð����ZZZZ[[[[::::ŠŠŠŠcccc****ÂÂÂÂMMMM\\\\ääääåååågggg™™™™����ÛÛÛÛââââcccc****ZZZZ}}}}]]]]4444ïïïï IIIIEEEEGGGG0000gggg¹¹¹¹ÔÔÔÔZZZZ}}}}9999BBBB5555éééé EEEEEEEEgggg0000ªªªªÔÔÔÔZZZZ}}}}®®®®0000ZZZZ^ššššïïïï IIIIGGGGÔÔÔÔZZZZ}}}}mmmm,,,,hhhh++++0000qqqqgggg____))))ggggzzzz‚‚‚‚ññññÃÃÃƆ††((((

????ßßßßÍÍÍÍVVVVääää====ââââÉÉÉÉ™™™™7777ššššcccc****???? HHHH ]]]]øøøøÖÖÖÖøøøøÜÜÜÜûûûûiiiiøøøøÓÓÓÓûûûûjjjjööööffffööööççççûûûû]]]]øøøøÖÖÖÖøøøøoooo$$$$ÊÊÊÊôôôôoooo]]]]ÖÖÖÖûûûûÏÏÏÏöööö‚‚‚‚ööööææææÝÝÝÝôôôôÂÂÂÂøøøø××××øøøønnnnûûûûÓÓÓÓööööÜÜÜÜûûûû????ßßßßÍÍÍÍVVVVääää====tttt7777––––ååååāāāāññññ}}}}<<<<----‰‰‰‰÷÷÷÷ÔÔÔÔ!!!!****rrrruuuu!!!!ƒƒƒƒggggìììì÷÷÷÷

))))dddd~~~~(((( @@@@****ÑÑÑÑ[[[[¢¢¢¢ggggìììì÷÷÷÷MMMM\\\\ÅÅÅÅZZZZææææZZZZŠŠŠŠÆÆÆÆnnnnHHHHŒŒŒŒVVVVMMMMggggZZZZ3333÷÷÷÷MMMM����

41

Page 43: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

ZZZZyyyy""""zzzzÃÃÃÃßßßßÍÍÍÍVVVVäää䊊ŠŠzzzzggggrrrrÍÍÍÍðððð™™™™DDDDƒƒƒƒññññ....eeee$$$$eeee˜ððððÐÐÐÐ����ZZZZ[[[[ŠŠŠŠcccc****LLLLLLLLëëëëääää7777––––ååååXXXXóóóóóóóó

eeee³³³³³³³³³³³³ØØØØÊÊÊʳ³³³³³³³³³³³ÃÃÃó³³³³³³³³³³³××××jjjj³³³³³³³³³³³³ÜÜÜÜ]]]]mmmmãããã³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³^]]]]ÖÖÖÖ³³³³³³³³³³³³ßßßß³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³^ŒŒŒŒ]]]]ƒƒƒƒÒÒÒÒ³³³³³³³³³³³³††††ââââjjjj³³³³³³³³ÛÛÛÛ³³³³³³³³ççççÞÞÞÞ³³³³³³³³³³³³oooo MMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääää����ÛÛÛÛââââcccc****!!!!))))qqqqÑÑÑÑèèèèZZZZ}}}}ßßßßÍÍÍÍ!!!!????ääääZZZZ((((HHHHììììZZZZ[[[[���� ÊÊÊʳ³³³³³³³‚‚‚‚³³³³³³³³ççççÞÞÞÞ³³³³³³³³³³³³oooo]]]]ÞÞÞÞ³³³³³³³³’’’’³³³³³³³³³³³³††††ÍÍÍÍ]]]]ÖÖÖÖ³³³³³³³³³³³³ooooÚÚÚÚ³³³³³³³³³³³³^ÚÚÚÚjjjj³³³³³³³³ooooÚÚÚÚ³³³³àààà]]]]ŸŸŸŸ…………šššš

»»»»ííííÐÐÐÐÐÐÐÐ]]]]ììììÂÂÂÂ====gggghhhhŠŠŠŠzzzz~~~~ËËËËZZZZzzzzgggg((((`YYYYîîîîVVVV((((®®®®0000ZZZZÑÑÑÑ^ššššïïïï IIIIGGGGääää¹¹¹¹āāāāMMMM\\\\ZZZZ0000iiiicccc****ŠŠŠŠÅÅÅÅZZZZ¤¤¤¤®®®®))))YYYYVVVV7777™™™™ffffeeeeXXXXtttt

ƒƒƒƒMMMM\\\\ÐÐÐÐZZZZÏÏÏϧ§§§bbbb7777MMMMNNNNÐÐÐÐ6666MMMM\\\\eeeeTTTT÷÷÷÷XXXXZZZZyyyyÅÅÅŧ§§§ssssÐÐÐÐÃÃÃÃððððZZZZ%%%%MMMM\\\\ÆÆÆÆ********ÍÍÍÍZZZZgggg{{{{§§§§CCCCÙÙÙÙ¦¦¦¦////¼¼¼¼gggg~~~~::::MMMMññññÇÇÇÇXXXX

||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅZZZZyyyyÅÅÅŦ¦¦¦VVVVÐÐÐÐllll!!!!MMMMÇÇÇÇ{{{{¸zzzz{{{{YYYY…………¸āāāāZZZZIIIIššššMMMMÆÆÆÆ!!!!****gggg}}}}ZZZZyyyyÆÆÆÆHHHH********0000****uuuu³³³³ZZZZìììì÷÷÷÷MMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääää����ZZZZ6666ZZZZgggg÷÷÷÷áááኊŠŠ����ÛÛÛÛââââcccc****zzzzZZZZvvvv!!!!~~~~ffffÅÅÅÅïïïï OOOOGGGGÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBZZZZyyyyßßßßÍÍÍÍVVVVÆÆÆÆ;;;;BBBB~~~~;;;;BBBB7777ŠŠŠŠ¶¶¶¶zzzzZZZZÑÑÑÑÔÔÔÔ::::ÝÝÝÝññññVVVVÅÅÅÅZZZZ¤¤¤¤®®®®))))»»»»ZZZZŒŒŒŒÛÛÛÛZZZZgggg™™™™ääääzzzzZZZZÑÑÑуƒƒƒVVVV~~~~ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÐÐÐÐCCCCÙÙÙÙZZZZkkkk----zzzzffffzzzzgggg))))āāāā����MMMMyyyy]]]]6666,,,,¢¢¢¢7777gggg‚‚‚‚rrrr((((

ÆÆÆÆ££££¨~~~~CCCC{{{{âââ⇇‡‡ƒƒƒƒVVVVXXXX����ƒƒƒƒZZZZKKKKââââVVVV»»»»gggg[[[[ììììóóóóóóóóMMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅZZZZkkkkŠŠŠŠgggg����ÛÛÛÛââââ)))){{{{0000++++ZZZZyyyy@@@@mmmmZZZZ}}}}zzzzZZZZ????xxxx(((( XXXX ááááMMMMññññ ™™™™ZZZZÓÓÓÓxxxxuuuu7777gggg~~~~™™™™ÆÆÆÆzzzzZZZZ::::====pppp

ZZZZ¨KKKKããããffff~~~~VVVV~~~~ttttÎÎÎÎZZZZwwwwññññYYYYììììāāāāZZZZIIIIššššMMMMZZZZÓÓÓÓgggg0000****uuuuyyyyZZZZ::::ììììllllkkkkZZZZ����ÛÛÛÛZZZZŠŠŠŠ6666,,,,ttttÕÕÕÕzzzz0000ÆÆÆÆNNNNhhhhÂÂÂÂhhhh}}}}YYYYggggìììì÷÷÷÷9999xxxxPPPPZZZZŠŠŠŠzzzzVVVVÃÃÃþ¾¾¾zzzzVVVV~~~~%%%%ææææFFFFNNNNzzzzcccc****YYYYgggg;;;;

ììììXXXXZZZZzzzzgggg™™™™ïïïïZZZZggggnnnnÆÆÆÆ4444++++ZZZZ¨KKKKââââVVVVääääZZZZkkkkÂÂÂÂ{{{{~~~~ÐÐÐÐvvvvÅÅÅÅZZZZvvvvÆÆÆÆ————ggggZZZZiiiiNNNNYYYYVVVV7777XXXXZZZZzzzzggggZZZZ¤¤¤¤////ZZZZiiiiNNNNXXXXÂÂÂÂ||||[[[[YYYYVVVV::::ƒƒƒƒNNNN????

HHHHxxxx‡‡‡‡ggggMMMM!!!!cccc****ŠŠŠŠgggg[[[[ÖÖÖÖÔÔÔÔMMMMiiiiââââööööƒƒƒƒÏÏÏÏZZZZzzzzggggQQQQkkkk6666,,,,7777ggggZZZZZZZZFFFF,,,,,,,,ÐÐÐÐAAAA$$$$„„„„ŠŠŠŠggggYYYY]]]]————ƒƒƒƒVVVVÐÐÐÐ%%%%MMMMiiiiââââööööÃÃÃÃðððð%%%%ûûûûqqqqÝÝÝÝ7777ƒƒƒƒYYYYXXXXTTTT§§§§bbbb%%%%ZZZZJJJJyyyyŠŠŠŠØØØØZZZZzzzzwwwwÔÔÔÔŠŠŠŠzzzzxxxxÔÔÔÔ7777iiiicccc7777QQQQÔÔÔÔZZZZââââxxxx¬¬¬¬\\\\££££xxxxZZZZzzzzggggZZZZyyyy»»»»yyyyZZZZ::::™™™™šššš~~~~====pppp::::

42

Page 44: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

ÑÑÑÑDDDDÂÂÂÂZZZZyyyyÆÆÆÆññññzzzzggggŸŸŸŸ»»»»ØØØØùùùù¸XXXXzzzz{{{{¦¦¦¦ZZZZÅÅÅÅgggg<<<<åååå IIIIXXXXZZZZYYYYÆÆÆÆÄÄÄÄÐÐÐÐùùùùuuuu����ÛÛÛÛZZZZiiiiƒƒƒƒDDDDXXXXzzzzgggg::::÷÷÷÷}}}}ZZZZââââxxxx¬¬¬¬àààࣣ££xxxxggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÅÅÅÅÑÑÑÑzzzz÷÷÷÷ááááyyyy»»»»tttt¬¬¬¬ÝÝÝÝììììāāāāggggØØØØLLLLOOOOffffzzzzZZZZrrrrwwwwääääyyyyZZZZyyyy™™™™šššš~~~~ÌÌÌÌZZZZyyyyÅÅÅÅŠŠŠŠ¬¬¬¬îîîîVVVVÃÃÃÃÑÑÑÑssssJJJJqqqqõõõõ!!!!****,,,,!!!!ZZZZââââxxxx

XXXX ¬¬¬¬àààࣣ££xxxxggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅZZZZLLLLññññÑÑÑÑÅÅÅÅggggŸŸŸŸ6666,,,,ggggZZZZèèèè¸èèèè@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÃÃÃÃRRRRƒƒƒƒððððÂÂÂÂ********••••ggggZZZZ0000jjjjiiii{{{{ ¨ ttttŠŠŠŠ¬¬¬¬„„„„»»»»ÂÂÂÂxxxxååååāāāā

‡‡‡‡]]]]********uuuuZZZZ����xxxxÐÐÐЊŠŠŠzzzzeeeeggggƒƒƒƒŠŠŠŠHHHHXXXXZZZZ""""ggggUUUUZZZZkkkk»»»»zzzzZZZZ§§§§ttttììììāāāā¤¤¤¤////zzzz{{{{ZZZZMMMMYYYYÐÐÐÐZZZZ0000jjjjiiii{{{{********òòòòZZZZqqqq----¿¿¿¿HHHHZZZZââââxxxx¬¬¬¬àààࣣ££xxxxggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÆÆÆÆ££££....ÞÞÞÞMMMM9999ZZZZƒƒƒƒZZZZXXXXZZZZzzzzggggiiiizzzzggggÐÐÐÐ

ÅÅÅÅ{{{{ññññllll ????ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ ????~~~~@@@@÷÷÷÷ óóóóóóóóHHHH ]]]]øøøøÊÊÊÊôôôônnnnûûûû³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ÓÓÓÓöööö³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ÜÜÜÜûûûû]]]]ÖÖÖÖûûûû³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³vvvvööööŠŠŠŠôôôônnnnûûûû³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ààààøøøø ååååggggZZZZXXXXLLLLLLLLggggììììËËËËääääÃÃÃÃðððð����ZZZZ[[[[::::ŠŠŠŠcccc****XXXXZZZZ####ZZZZkkkkäää䊊ŠŠzzzz!!!!****gggg{{{{¸ÎÎÎÎZZZZwwwwŠŠŠŠzzzzCCCCÙÙÙÙZZZZcccc****ÔÔÔÔ1111ÃÃÃÃðððð����ZZZZ[[[[::::5555ÔÔÔÔ

LLLLLLLLZZZZÐÐÐÐ ZZZZkkkkäää䊊ŠŠ~~~~%%%%ûûûû¸ååååggggZZZZÂÂÂÂMMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääääZZZZLLLLZZZZôôôô[[[[ÐÐÐÐ����ÛÛÛÛââââcccc****::::¼¼¼¼ÔÔÔÔ;;;;VVVVtttt@@@@÷÷÷÷ÔÔÔÔ????HHHHeeeeTTTTƒƒƒƒ????óóóóóóóó

))))ççççffffZZZZvvvvMMMMççççffffZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\(((( ÂÂÂÂzzzz{{{{$$$$++++hhhh1111ÑÑÑÑÔÔÔÔLLLLLLLLZZZZ}}}}@@@@!!!!NNNNMMMM>>>>3333ÅÅÅÅttttKKKKgggg]]]]ŠŠŠŠêêêꃃƒƒVVVVXXXXóóóóóóóó))))XXXXPPPPZZZZŠŠŠŠzzzzVVVVÃÃÃÃggggØØØج¬¬¬ÝÝÝÝ----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzÅÅÅż¼¼¼AAAAÆÆÆÆââââ����ZZZZââââVVVVÆÆÆÆuuuuŠŠŠŠZZZZgggg

ÅÅÅÅttttKKKKgggg]]]]ŠŠŠŠ,,,,tttt$$$$++++hhhhZZZZyyyyÆÆÆÆ0000ùùùù********iiiiââââÜÜÜÜ]]]]ZZZZŠŠŠŠZZZZ™™™™gggg;;;;ååååXXXX((((ââââcccc****XXXXLLLLLLLLÂÂÂÂÑÑÑÑNNNN****ìììì~~~~ÂÂÂÂZZZZLLLL ����ÛÛÛÛ MMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääää����ZZZZ6666ZZZZgggg÷÷÷÷áááኊŠŠ

gggg°°°°zzzz™™™™****6666,,,,zzzzggggŠŠŠŠÇÇÇÇggggÆÆÆÆ————ggggZZZZzzzzggggÑÑÑÑ™™™™****----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzÅÅÅÅÆÆÆÆ0000****kkkkqqqq¢¢¢¢ƒƒƒƒääääzzzzZZZZÑÑÑуƒƒƒVVVVXXXX????ÃÃÃÃyyyyƒƒƒƒ????QQQQkkkkääää����ZZZZ[[[[ŠŠŠŠcccc****LLLLLLLLZZZZ0000jjjjiiii{{{{óóóóóóóó

¦¦¦¦********ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅäääättttÍÍÍÍ™™™™ZZZZLLLL;;;;BBBBZZZZããããZZZZzzzz6666,,,,ZZZZVVVVññññāāāāÀÀÀÀzzzzVVVVÆÆÆÆZZZZzzzz6666,,,,ÐÐÐÐNNNNVVVVÅÅÅÅCCCC~~~~ÃÃÃÃMMMMääääÐÐÐÐÔÔÔÔQQQQMMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääää))))ZZZZkkkkÆÆÆÆ********xxxxÅÅÅÅoooo9999LLLLÐÐÐÐ((((ŠŠŠŠ¬¬¬¬����ÛÛÛÛââââððððXXXX

vvvv¬¬¬¬\\\\!!!!ZZZZÐÐÐÐMMMMvvvvÆÆÆÆ4444ŠŠŠŠ����ÛÛÛÛââââóóóóóóóó ZZZZ LLLLLLLLZZZZ}}}} ]]]]øøøøÖÖÖÖ××××####`ööööÜÜÜÜ$$$$ììììöööö„„„„ööööååååüüüü]]]]ôôôôÖÖÖÖøøøøoooo]]]]ÖÖÖÖßßßß$$$$^…………ôôôô

43

Page 45: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

ññññzzzzggggŸŸŸŸÆÆÆÆ((((||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÂÂÂÂ÷÷÷÷ááááhhhh++++‚‚‚‚™™™™ffffeeee1111¬¬¬¬\\\\»»»»ŠŠŠŠ****zzzzZZZZßßßßVVVVÃÃÃü¼¼¼ŠŠŠŠ3333********°°°°ŠŠŠŠååååāāāā÷÷÷÷ZZZZttttÈÈÈÈ{{{{ÃÃÃÃðððð6666gggg7777ììì줤¤¤xxxx¢¢¢¢zzzzggggììììXXXX ZZZZvvvv÷÷÷÷ZZZZttttZZZZZZZZyyyyììììāāāāZZZZ0000iiiiCCCCÙÙÙÙZZZZggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\����ÔÔÔÔZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÆÆÆÆ————gggg����ŠŠŠŠ¬¬¬¬����ÛÛÛÛââââDDDDZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\JJJJwwwwzzzzààààgggg����ÛÛÛÛââââ@@@@****XXXXZZZZ####ZZZZkkkk********••••ggggäää䦦¦¦¬¬¬¬àààࣣ££xxxxggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÅÅÅÅ÷÷÷÷ááááyyyy~~~~øøøøqqqqÅÅÅÅÂÂÂÂ----VVVVííííāāāāZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÅÅÅÅiiii!!!!****yyyyhhhhFFFF,,,,))))yyyyÐÐÐÐ����7777ddddZZZZŠŠŠŠcccc****ŠŠŠŠHHHHXXXX

XXXXZZZZÌÌÌÌZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÅÅÅÅiiii!!!!****yyyyÐÐÐÐttttZZZZÖÖÖÖpppp …………ôôôô ]]]]øøøøÖÖÖÖ³³³³××××####`öööö³³³³ÜÜÜÜ$$$$ììììöööö³³³³„„„„ööööååååüüüü]]]]ôôôôÖÖÖÖøøøøoooo]]]]ÖÖÖÖßßßß$$$$^††††@@@@****ggggõõõõÆÆÆÆZZZZzzzzggggZZZZttttÍÍÍÍZZZZ{{{{÷÷÷÷āāāāzzzz{{{{********••••ggggttttZZZZÖÖÖÖppppÍÍÍÍ™™™™××××ÐÐÐÐ0000****ÉÉÉɃƒƒƒŠŠŠŠHHHHZZZZkkkkääääZZZZLLLL˜hhhh}}}}ÃÃÃÃZZZZllll,,,,SSSSÎÎÎÎðððð@@@@****āāāāMMMM\\\\6666,,,,úúúúMMMMzzzzggggƒƒƒƒ™™™™MMMM\\\\ÃÃÃÃvvvvyyyyààààññññXXXXMMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ»»»»YYYY����ggggÝÝÝÝxxxxMMMM\\\\ÆÆÆÆŒŒŒŒÛÛÛÛdddd$$$$qqqq¢¢¢¢}}}}....####ÖÖÖÖååååXXXXzzzz{{{{²²²²nnnn™™™™ääääÎÎÎÎXXXX————gggg====ZZZZYYYYiiii]]]]ŠŠŠŠ££££~~~~ZZZZkkkk$$$$++++hhhh********••••ggggÃÃÃÃzzzzZZZZÝÝÝÝ3333™™™™ŠŠŠŠzzzzVVVVXXXX

ggggØØØج¬¬¬ÝÝÝÝ----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzÅÅÅÅÆÆÆÆ\\\\gggg}}}}ââââZZZZÐÐÐÐ||||]]]]ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅääääxxxx››››ÆÆÆÆnnnnZZZZßßßßwwwwzzzzääää™™™™DDDDƒƒƒƒññññZZZZgggg÷÷÷÷áááኊŠŠ����ÛÛÛÛââââcccc****āāāā::::

LLLLLLLL~~~~7777eeeeLLLLāāāākkkkBBBBÅÅÅÅZZZZ’’’’ZZZZYYYYÔÔÔÔ÷÷÷÷~~~~YYYY++++$$$$ÐÐÐЃƒƒƒXXXX::::„„„„tttteeeeLLLLƒƒƒƒVVVVāāāā››››ââââVVVV»»»»ppppyyyy÷÷÷÷~~~~zzzzzzzzÐÐÐÐÏÏÏÏÉÉÉÉ~~~~ÂÂÂÂtttteeeeLLLLƒƒƒƒVVVVāāāākkkkBBBBÅÅÅÅZZZZ’’’’ZZZZzzzz{{{{™™™™,,,,ÂÂÂÂ

óóóóóóóó ™™™™,,,,zzzzgggg::::÷÷÷÷~~~~§§§§ssssÐÐÐÐkkkkBBBBÅÅÅÅZZZZ’’’’ZZZZ7777ƒƒƒƒÏÏÏÏXXXXZZZZvvvvZZZZºººº!!!!yyyyZZZZyyyykkkkBBBBììì슊ŠŠÔÔÔÔMMMM\\\\ÆÆÆÆppppyyyy»»»»\\\\‚‚‚‚ìììì1111MMMM\\\\ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ

ppppyyyy››››ÆÆÆÆ····ääää~~~~ZZZZ����ZZZZiiii����ÛÛÛÛââââggggìììì÷÷÷÷XXXXZZZZ0000����iiii{{{{ääääZZZZ####õõõõuuuuƒƒƒƒ™™™™hhhhZZZZŠŠŠŠzzzzhhhhZZZZcccc****XXXXhhhhZZZZZZZZêêêêZZZZ0000����iiii{{{{uuuuÆÆÆÆ

....ÞÞÞÞiiii}}}}6666,,,,¤¤¤¤////ZZZZXXXX÷÷÷÷ZZZZZZZZZZZZyyyyttttHHHHììììZZZZzzzzgggg÷÷÷÷~~~~››››ZZZZIIIIššššMMMMttttŠŠŠŠúúúúòòòò™™™™CCCCììììāāāā77777777ÔÔÔÔ::::ÂÂÂÂ

ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅäääättttÜÜÜÜ]]]]ZZZZKKKK§§§§ssssÐÐÐо¾¾¾¸ÉÉÉÉZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\äääättttŠŠŠŠ¬¬¬¬

44

Page 46: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

MMMM\\\\ÅÅÅÅiiii!!!!****yyyyZZZZÔÔÔÔÐÐÐЙ™™™zzzzZZZZððð𶶶¶ZZZZzzzzggggQQQQkkkkªªªªÝÝÝÝääääÌÌÌ̘hhhh}}}}ÃÃÃÊŠŠŠzzzzhhhhZZZZcccc****7777ååååÉÉÉÉgggg[[[[ffffzzzzZZZZrrrrwwwwääää˜hhhh}}}}ÃÃÃÊŠŠŠzzzzhhhhZZZZcccc****åååå÷÷÷÷ááááhhhh++++ÃÃÃÃðððð����ÛÛÛÛŸŸŸŸŠŠŠŠcccc****ååååāāāāYYYYZZZZkkkkÆÆÆƘhhhh}}}}ÃÃÃÃZZZZYYYYwwwwŠŠŠŠ}}}}ÔÔÔÔhhhh}}}}ÃÃÃÃÌÌÌ̬¬¬¬ŠŠŠŠcccc****ƒƒƒƒÇÇÇÇāāāāZZZZ[[[[ŠŠŠŠzzzzhhhhÔÔÔÔZZZZ}}}}˜hhhh}}}}ÂÂÂÂùùùù77777777āāāā÷÷÷÷}}}}ÈÈÈÈ}}}}ÅÅÅÅ

÷÷÷÷}}}}ÔÔÔÔ((((xxxx----ZZZZvvvv ]]]]øøøøÖÖÖÖ³³³³³³³³³³³³³³³³××××####`öööö³³³³³³³³³³³³³³³³ÜÜÜÜ$$$$ììììöööö³³³³³³³³³³³³³³³³„„„„ööööååååüüüü]]]]ôôôôÖÖÖÖøøøø³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³oooo]]]]ÖÖÖÖ³³³³³³³³³³³³ßßßß$$$$³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³^………… iiii!!!!****yyyyÐÐÐм¼¼¼ZZZZÖÖÖÖppppZZZZŠŠŠŠZZZZƒƒƒƒ`÷÷÷÷XXXX¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzÅÅÅÅÆÆÆÆttttââââZZZZÐÐÐÐZZZZzzzzggggZZZZyyyyÅÅÅÅÍÍÍÍŠŠŠŠÆÆÆÆ0000****áááá÷÷÷÷XXXXZZZZyyyyÆÆÆÆøøøøcccc»»»»ZZZZ����xxxx‡‡‡‡]]]]********uuuu¯ŠŠŠŠ}}}}XXXXZZZZvvvv™™™™****ZZZZLLLL((((ÈÈÈÈzzzzVVVVÅÅÅÅŠŠŠŠ¬¬¬¬NNNN----VVVV„„„„JJJJwwww™™™™@@@@****ììììXXXX

xxxxììììāāāā:::: ||||»»»» ....yyyy ffff gggg÷÷÷÷áááኊŠŠ ZZZZ ÷÷÷÷}}}}MMMM‡‡‡‡mmmmZZZZ????xxxxÆÆÆÆZZZZvvvvÆÆÆƼ¼¼¼zzzz{{{{ÈÈÈÈ}}}}÷÷÷÷����‹‹‹‹!!!!****iiiiZZZZggggzzzzÃÃÃÃpppp~~~~»»»»˜RRRRƒƒƒƒññññ����ÐÐÐÐZZZZ¤¤¤¤////

zzzz{{{{ËËËËÆÆÆÆŠŠŠŠggggzzzzZZZZiiii}}}}6666,,,,YYYYNNNNÂÂÂÂÃÃÃÃððððZZZZyyyyÃÃÃÊŠŠŠ\\\\ÏÏÏÏggggŠŠŠŠ}}}}ÔÔÔÔZZZZyyyyÅÅÅų³³³]]]]zzzzƒƒƒƒ****::::™™™™}}}}1111ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÆÆÆÆŠŠŠŠgggg!!!!****§§§§¬¬¬¬ÁÁÁÁyyyy~~~~ZZZZyyyyÅÅÅÅZZZZââââ³³³³]]]]zzzzZZZZ™™™™ZZZZxxxxììììZZZZ¤¤¤¤////zzzz{{{{ËËËË!!!!****]]]]6666,,,,ÃÃÃÃððððnnnnZZZZVVVVBBBB

FFFF,,,,èèèè~~~~(((( ÔÔÔÔ5986 ))))½½½½>>>> ÂÂÂÂ}}}}....ZZZZññññÝÝÝÝmmmm,,,,wwwwZZZZkkkknnnnÃÃÃ⢢¢zzzzgggg7777ggggZZZZ����ÛÛÛÛâââ⊊ŠŠêêêêììììXXXX‹‹‹‹ÃÃÃÃaaaaVVVV~~~~˜ttttzzzzZZZZßßßßVVVVÅÅÅÅtttt÷÷÷÷ááááyyyyììììāāāāZZZZvvvvZZZZyyyyÅÅÅÅnnnnÃÃÃÃ7777ggggZZZZ����ÛÛÛÛâââ⊊ŠŠêêêêììììÂÂÂÂ

QQQQyyyyZZZZyyyykkkkBBBB~~~~ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅggggŸŸŸŸÅÅÅÅ{{{{§§§§YYYYyyyyÅÅÅÅ!!!!****iiii~~~~ÎÎÎÎääääzzzzZZZZááááWWWW@@@@ÅÅÅÅŠŠŠŠ¬¬¬¬ÅÅÅÅJJJJqqqq»»»»HHHH¬¬¬¬ÝÝÝ݃ƒƒƒÇÇÇÇXXXX

ZZZZ,,,,ƒƒƒƒ@@@@****„„„„7777āāāāZZZZkkkkÆÆÆÆÈÈÈÈ}}}}²²²²nnnn™™™™,,,,ZZZZzzzzgggg}}}}....ZZZZññññzzzzZZZZuuuuøøøøZZZZÑÑÑÑÑÑÑÑqqqq----ZZZZÐÐÐÐ7777ggggZZZZ::::����ÛÛÛÛââââññññXXXXZZZZvvvvÆÆÆÆ'''',,,,¦¦¦¦////hhhh++++{{{{ÈÈÈÈ}}}}ëëëë„„„„zzzz{{{{÷÷÷÷����ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÃÃÃÃààààggggƒƒƒƒ@@@@****ììììXXXXQQQQttttÂÂÂÂââââZZZZ³³³³@@@@™™™™****----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅŸÔÔÔÔhhhh}}}}ÃÃÃ쬬¬ŠŠŠŠ}}}}ŠŠŠŠcccc****ŠŠŠŠHHHHZZZZ}}}}hhhh}}}}ZZZZkkkk

èèèèZZZZ3333ÿÿÿÿXXXXLLLL 8888ïïïï NNNNEEEE ********••••ggggÃÃÃÃZZZZ[[[[wwwwZZZZŠŠŠŠ´ììììZZZZzzzzgggg¢¢¢¢zzzzggggŠŠŠŠ´ììììXXXXZZZZzzzzggggttttÌÌÌÌeeeeììììāāāāhhhh}}}}ääää„„„„ššššMMMM»»»»oooo]]]]ŠŠŠŠïïïƒƒññññZZZZÐÐÐÐZZZZYYYYwwwwŠŠŠŠcccc****ƒƒƒƒXXXXhhhhZZZZZZZZêêêꊊŠŠÚÚÚÚzzzzZZZZßßßßVVVVäää丌ŒŒŒāāāā˜hhhh}}}}ÃÃÃÙ™™™ÐÐÐÐìììì˜hhhh}}}}ÃÃÃÙ™™™HHHHAAAA¶¶¶¶˜hhhh}}}}ääääIIII7777HHHHāāāā********••••gggg÷÷÷÷}}}}ŸŸŸŸ6666,,,,´ggggììììXXXX********••••gggguuuuÆÆÆÆ....ÞÞÞÞ¤¤¤¤////ZZZZ,,,,zzzzŠŠŠŠggggÆÆÆÆ5555ÀÀÀÀääääZZZZkkkkÅÅÅÅNNNN****ùùùùVVVVÃÃÃÃhhhh}}}}ÅÅÅÅgggg»»»»[[[[

45

Page 47: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

ÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBB!!!!****0000++++||||ŠŠŠŠcccc****@@@@****ggggõõõõ~~~~––––ììììāāāāZZZZkkkk»»»»0000****îîîîVVVV˜hhhh}}}}ÅÅÅÅgggg»»»»[[[[~~~~ZZZZÏÏÏÏŠŠŠŠHHHHXXXXZZZZ[[[[¬¬¬¬ÝÝÝÝttttååååāāāāzzzz{{{{ìììì����±±±±********@@@@ZZZZ0000©©©©ggggggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅÆÆÆÆ÷÷÷÷ááááyyyy~~~~øøøøqqqq™™™™ääääzzzzZZZZÑÑÑÑååååXXXXzzzz{{{{ßßßßzzzzVVVVÐÐÐД”””ZZZZ@@@@****YYYYgggg;;;;ååååZZZZkkkk6666,,,,èèèè7777,,,,gggg„„„„¶¶¶¶zzzz{{{{ffff????ƒƒƒƒgggg;;;;ååååzzzz{{{{nnnn{{{{zzzz{{{{uuuu����ZZZZLLLLMMMM\\\\ÃÃÃó³³³]]]]»»»»@@@@****`&&&&ååååffffªªªªÐÐÐÐiiii}}}}????gggg¥¥¥¥////ZZZZYYYYgggg;;;;åååå™™™™ššššÅÅÅÅèèèèÔÔÔÔggggeeee$$$$ZZZZkkkkÆÆÆÆìììì~~~~ZZZZkkkkÆÆÆÆuuuu6666,,,,ZZZZzzzzggggZZZZkkkkÅÅÅÅMMMM\\\\VVVV~~~~7777,,,,gggg„„„„¶¶¶¶ŒŒŒŒÛÛÛÛRRRRççççtttt~~~~¤¤¤¤////™™™™ZZZZLLLLZZZZ����xxxxÃÃÃÃààààXXXX@@@@****ggggõõõõÆÆÆÆ

‡‡‡‡]]]]********uuuuZZZZ����xxxxƒƒƒƒZZZZXXXX »»»» ZZZZzzzzggggZZZZttttÍÍÍÍZZZZ{{{{÷÷÷÷āāāāZZZZÏÏÏϧ§§§bbbbÓÓÓÓxxxx‡‡‡‡ˆÈÈÈÈ@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\VVVV÷÷÷÷áááá!!!!îîîîEEEEZZZZäää䊊ŠŠ****zzzzZZZZßßßßVVVVÃÃÃÃCCCCŠŠŠŠcccc****āāāāZZZZ0000iiiiCCCCÙÙÙÙZZZZggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\����ÃÃÃÃ

6666gggg::::õõõõÉÉÉÉttttCCCCŠŠŠŠcccc****āāāā||||]]]]@@@@ZZZZ0000ddddggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\eeee����ññññ\\\\¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅggggŸŸŸŸ????ggggZZZZèèèèììììZZZZ¤¤¤¤////zzzz{{{{ŠŠŠŠ¬¬¬¬ââââ____āāāāññññ\\\\ZZZZ,,,,™™™™ŠŠŠŠ}}}}ÂÂÂÂzzzz„„„„ƒƒƒƒ@@@@****ƒƒƒƒ¼¼¼¼––––zzzz********1111ŠŠŠŠƒƒƒƒYYYY@@@@****1111¦¦¦¦********@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅZZZZKKKK%%%%èèèè::::eeeeTTTT¸zzzz{{{{¼¼¼¼kkkk,,,,????÷÷÷÷áááá™™™™¸MMMM\\\\ÂÂÂÂzzzz{{{{eeeeTTTT����ññññ\\\\™™™™****eeeeTTTTXXXXzzzz{{{{BBBB¸āāāā÷÷÷÷}}}}ââââ´ÅÅÅÅggggŸŸŸŸZZZZ¤¤¤¤////¸ììììÂÂÂÂ~~~~ËËËËŒŒŒŒÛÛÛÛ!!!!****ããããÐÐÐЊŠŠŠgggg$$$$7777™™™™zzzzVVVVÇÇÇÇXXXXZZZZKKKKZZZZzzzzÑÑÑÑŠŠŠŠÃÃÃÃŒŒŒŒÛÛÛÛ!!!!****yyyy™™™™ŠŠŠŠzzzzVVVVÇÇÇÇXXXXZZZZLLLLœœœœVVVVÅÅÅÅŒŒŒŒÛÛÛÛ!!!!****ããããÐÐÐÐÌÌÌÌŠŠŠŠgggg$$$$7777

™™™™zzzzVVVVÇÇÇÇZZZZLLLL––––VVVVÔÔÔÔ¸ææææVVVVZZZZzzzzgggg¸ÇÇÇÇVVVVÅÅÅÅYYYYyyyyÅÅÅÅ6666,,,,zzzzZZZZ{{{{::::™™™™zzzzVVVVÇÇÇÇ©©©©āāāāZZZZKKKK!!!!¨ååååGGGGOOOOkkkkYYYYyyyyÃÃÃÃÌÌÌÌZZZZÏÏÏÏÅÅÅÅggggŸŸŸŸÅÅÅÅ{{{{§§§§ŒŒŒŒÛÛÛÛ!!!!****yyyy™™™™zzzzVVVVÇÇÇÇXXXX¸ƒƒƒƒÐÐÐÐ((((,,,,~~~~XXXXŠŠŠŠ]]]]ììììXXXX

ÎÎÎÎGGGG¨gggg<<<<!!!!ññññÑÑÑÑÅÅÅÅggggŸŸŸŸHHHHììììXXXXññññÑÑÑÑÅÅÅÅggggŸŸŸŸttttììììāāāāŠŠŠŠ++++ZZZZssssxxxx»»»»6666,,,,____uuuu————ggggììììZZZZkkkkÆÆÆÆÔÔÔÔ$$$$¾¾¾¾ææææ OOOOxxxx----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅ»»»»ffff™™™™————HHHHYYYYññññXXXXZZZZkkkkÆÆÆÆ\\\\gggg}}}}ÔÔÔÔÑÑÑÑggggØØØØ----ZZZZvvvvmmmmzzzzÅÅÅÅÅÅÅÅZZZZnnnnqqqqzzzzZZZZ¤¤¤¤®®®®))))~~~~iiii0000++++ÏÏÏÏ»»»»llllZZZZrrrr°°°°cccc****YYYYññññXXXXŒŒŒŒÛÛÛÛMMMMyyyyˆ����ÛÛÛÛ‡‡‡‡yyyyqqqqÅÅÅÅMMMMcccc****]]]]&&&&44445555éééé EEEEGGGGOOOOEEEE]]]]vvvvgggg}}}}»»»»zzzzggggzzzzbbbbÃÃÃ쬬¬zzzzÑÑÑÑuuuuÆÆÆÆ

~~~~$$$$++++wwwwŠŠŠŠ}}}}XXXX ÞÞÞÞçççç…………ººººÂÂÂÂ××××ooooÞÞÞÞçççç………… ZZZZ0000++++ƒƒƒƒzzzzVVVVÐÐÐÐßßßßZZZZññññ™™™™[[[[zzzzššššzzzzŠŠŠŠvvvvßßßßZZZZññññZZZZssssxxxxZZZZLLLLppppÈÈÈÈ®®®®ÐÐÐÐhhhhzzzzœœœœZZZZ‰‰‰‰ÜÜÜÜ»»»»

llllZZZZrrrr°°°°ääääzzzzZZZZááááÔÔÔÔ********ññññkkkkgggg‚‚‚‚ªªªª$$$$óóóó[[[[----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzÅÅÅÅ6666,,,,yyyy!!!!****ggggttttääääzzzzZZZZáááá

46

Page 48: F:8 gb flash 31-05-2012Noorul Huda oor ul hudaTajdar-e ... Karbla.pdf · ÜÜÜnnnûûûÜûuuuuôôônô†††$$$$ÖÖ†Ö]]]Ö]àààôôôôÛÛÛFFFàFuuuuøøøÛø†††$$$$ÖÖ†Ö]]Ö]ääääôôô]ô×××###ÖÖ×Ö]]Ö

ddddiiii++++zzzz{{{{xxxx'''',,,,¦¦¦¦////hhhh++++{{{{iiiiVVVV÷÷÷÷ÔÔÔÔzzzz{{{{xxxxZZZZÔÔÔÔ;;;;MMMMÇÇÇÇíííí÷÷÷÷āāāāXXXXÆÆÆÆnnnn7777ÕÕÕÕääää EEEEOOOO¾¾¾¾÷÷÷÷}}}}ZZZZyyyyÈÈÈÈzzzzVVVVÃÃÃÃppppŸŸŸŸ~~~~ ZZZZ}}}}8888[[[[$$$$¾¾¾¾ææææ OOOOxxxx----ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\mmmmzzzzMMMMhhhhzzzzÅÅÅÅ ¬¬¬¬ÝÝÝÝääää����ÛÛÛÛââââcccc****ììììXXXX

XXXX ]]]]ôôôôÞÞÞÞ$$$$^ÖÖÖÖ××××####ääääôôôôææææøøøø]]]]ôôôôÞÞÞÞ$$$$^]]]]ôôôôÖÖÖÖøøøønnnnûûûûääääôôôô…………øøøø]]]]qqqqôôôôÃÃÃÃööööççççûûûûáááá ÎÎÎÎøøøø^ÖÖÖÖööööççççûûûû]]]] ÚÚÚÚöööö’’’’ôôôônnnnûûûûfffføøøøèèè躺ºº ]]]]ôôôôƒƒƒƒøøøø]]]]]]]]‘‘‘‘^iiiiffffããããÜÜÜÜ XXXX ‹‹‹‹ŠŠŠŠ££££āāāāZZZZ####ÌÌÌÌZZZZyyyyÃÃÃÃÃÃÃÃððð𤤤¤BBBBììììttttÈÈÈÈŠŠŠŠïïïï÷÷÷÷LLLLLLLLëëëëÂÂÂÂ÷÷÷÷„„„„ZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\

XXXX ÆÆÆÆnnnnZZZZzzzzgggg…………QQQQÏÏÏÏÆÆÆÆ————ggggqqqq¢¢¢¢ƒƒƒƒ********ìììì]]]]ööööææææÖÖÖÖFFFFòòòòôôôôÔÔÔÔøøøøÂÂÂÂøøøø××××øøøønnnnûûûûããããôôôôÜÜÜÜûûûû‘‘‘‘××××çççç]]]]llllººººÚÚÚÚôôôôààààûûûû…………øøøøeeeeôôôôùùùùããããôôôôÜÜÜÜûûûûææææøøøø…………øøøøuuuuûûûûÛÛÛÛøøøøèèè躺ººææææøøøø]]]]ööööææææÖÖÖÖFFFFòòòòôôôôÔÔÔÔøøøøââââööööÜÜÜÜöööö]]]]ÖÖÖÖûûûûÛÛÛÛööööããããûûûûjjjjøøøø‚‚‚‚ööööææææûûûûááááøøøø!!!!

LLLLLLLL¸zzzz{{{{ßßßßvvvv÷÷÷÷āāāāZZZZyyyy6666,,,,ZZZZyyyyÆÆÆÆgggg[[[[ÅÅÅŧ§§§ssssÐÐÐÐÁÁÁÁcccc****]]]]ZZZZzzzzgggggggg8888VVVV»»»»4444,,,,zzzzwwwwììììZZZZzzzzgggg¸zzzz{{{{ßßßßvvvv÷÷÷÷����@@@@ZZZZeeee$$$$cccc****CCCC÷÷÷÷XXXX

ttttññññ™™™™ääääzzzzZZZZáááá÷÷÷÷ÔÔÔÔtttt]]]]™™™™ääääzzzzZZZZáááá÷÷÷÷ttttÂÂÂÂZZZZ////####ÖÖÖÖÆÆÆÆÃÃÃÃ{{{{¤¤¤¤////ZZZZVVVV÷÷÷÷ZZZZyyyyÆÆÆÆ0000****ññññZZZZ4444wwww~~~~»»»»llll7777MMMMCCCCiiiiââââ::::ZZZZyyyyÃÃÃÃppppZZZZ{{{{ÄÄÄÄÌÌÌÌ((((,,,,}}}}((((,,,,}}}}rrrrTTTT$$$$zzzzMMMMÑÑÑÑxxxxÐÐÐЊŠŠŠzzzzeeeegggg™™™™}}}}::::ÂÂÂÂZZZZyyyyÅÅÅÅiiii!!!!****yyyy6666,,,,ÃÃÃÃððððwwwwssssDDDDeeee$$$$MMMM@@@@****ìììì::::„„„„ZZZZyyyyÅÅÅÅ%%%%OOOOãããã6666,,,,ÃÃÃÃððððŒŒŒŒMMMMCCCCììììXXXXMMMM����ÛÛÛÛ,,,,ììììZZZZyyyyllllkkkkÓÓÓÓkkkk6666,,,,XXXX6666,,,,gggg[[[[ffffzzzzZZZZrrrrwwwwÅÅÅÅ""""ÑÑÑÑgggggggg8888VVVV»»»»4444,,,,zzzzwwwwƒƒƒƒ@@@@****ììììXXXXttttZZZZÅÅÅÅxxxxììììZZZZvvvv™™™™****ÆÆÆÆ""""0000****cccc****VVVV����ZZZZââââVVVVÐÐÐЙ™™™'''',,,,++++zzzz÷÷÷÷áááá™™™™++++ÆÆÆÆnnnnÔÔÔÔppppŠŠŠŠÎÎÎÎGGGG¦¦¦¦********ZZZZââââxxxx@@@@ggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅ����ÑÑÑÑggggØØØØÅÅÅÅQQQQ####ÖÖÖÖÆÆÆÆ™™™™'''',,,,++++zzzz÷÷÷÷áááá™™™™++++ÆÆÆÆZZZZââââxxxxÔÔÔÔgggg9999****îîîîGGGGrrrr====ÆÆÆÆ\\\\gggg}}}}ââââZZZZÐÐÐÐ÷÷÷÷ZZZZyyyy6666,,,,gggg8888VVVV»»»»¬¬¬¬ÝÝÝÝHHHHƒƒƒƒÇÇÇÇXXXXGGGGZZZZyyyyllllkkkk−−−−VVVVÆÆÆÆzzzz����ŠŠŠŠ6666,,,,gggg8888VVVVÅÅÅÅgggg]]]]NNNNFFFFeeee'''',,,,kkkkgggg„„„„÷÷÷÷XXXX

‡‡‡‡ggggMMMM™™™™ZZZZxxxx!!!!ÞÞÞÞŠŠŠŠ]]]]ZZZZââââxxxx¬¬¬¬àààࣣ££xxxxggggèèèèZZZZvvvv¬¬¬¬\\\\ÅÅÅÅZZZZqqqq----¹¹¹¹ãããã7777ÉÉÉÉøøøøgggg}}}}nnnnZZZZqqqq----����xxxxììììXXXX////XXXX³³³³uuuuzzzzwwwweeee$$$$»»»»����xxxx''''¼¼¼¼®®®®))))zzzzÎÎÎΪªªª»»»»����xxxx////XXXXƒƒƒƒÆÆÆÆ‚‚‚‚tttteeee^YYYYääää»»»»����xxxx''''ÃÃÃÃÉÉÉÉzzzzÃÃÃÃ`ÅÅÅų³³³ÐÐÐÐZZZZïïïïgggg»»»»����xxxx

££££ttttZZZZ¨KKKKããããÅÅÅÅ0000****òòòòãããã»»»»����xxxx''''rrrrTTTT$$$$zzzzMMMMÑÑÑÑxxxx~~~~ññññzzzzggggŸŸŸŸ»»»»����xxxx ////XXXX

47


Recommended