Home >Documents >PENGETAHUAN, KEMAHIRAN DAN SIKAP GURU kemahiran dan sikap guru penyelaras ict di sekolah...

PENGETAHUAN, KEMAHIRAN DAN SIKAP GURU kemahiran dan sikap guru penyelaras ict di sekolah...

Date post:12-Apr-2019
Category:
View:225 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

PENGETAHUAN,KEMAHIRANDANSIKAPGURUPENYELARASICT

DISEKOLAHSEKOLAHRENDAHZONPALOH,KLUANG

HAJIAHMADBINKAMARI

UNIVERSITITEKNOLOGIMALAYSIA

PSZ 19:16 (Pind. 1/07) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

NOTES : * If the thesis is CONFIDENTAL or RESTRICTED, please attach with the letter from the organization with period and reasons for confidentiality or restriction.

DECLARATION OF THESIS / UNDERGRADUATE PROJECT PAPER AND COPYRIGHT

Authors full name : HAJI AHMAD BIN KAMARI

Date of birth : 29.09.1960

Title : PENGETAHUAN, KEMAHIRAN DAN SIKAP GURU PENYELARAS ICT

DI SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH ZON PALOH, KLUANG.

Academic Session : 2006 - 2009

I declare that this thesis is classified as :

CONFIDENTIAL (Contains confidential information under the Official Secret Act 1972)*

I acknowledged that Universiti Teknologi Malaysia reserves the right as follows:

1. The thesis is the property of Universiti Teknologi Malaysia. 2. The Library of Universiti Teknologi Malaysia has the right to make copies for the purpose

of research only. 3. The Library has the right to make copies of the thesis for academic exchange.

Certified by :

SIGNATURE SIGNATURE OF SUPERVISOR

600929-01-5973 DR.HAJIMOHD.ANUARBINABD.RAHMAN

(NEW IC NO. /PASSPORT NO.) NAME OF SUPERVISOR

Date : 27 Oktober 2008 Date : 27 Oktober 2008

OPEN ACCESS I agree that my thesis to be published as online open access (full text)

RESTRICTED (Contains restricted information as specified by the

organization where research was done)*

Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini

adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah

Sarjana Muda Pendidikan (Pengurusan Pendidikan).

Tandatangan : ..........................................................

Nama Penyelia : DR. HAJI MOHD. ANUAR BIN ABD. RAHMAN

Tarikh : ..

PENGETAHUAN,KEMAHIRANDANSIKAPGURUPENYELARASICT

DISEKOLAHSEKOLAHRENDAHZONPALOH,KLUANG

HJ.AHMADBINKAMARI

Laporanprojekinidikemukakan

sebagaimemenuhisebahagiandaripadasyarat

penganugerahanijazahSarjanaMuda

Pendidikan(PengurusanPendidikan)

FakultiPendidikan

UniversitiTeknologiMalaysia

OKTOBER,2008

ii

PENGAKUAN

Sayaakuikaryainiadalahhasilkerjasayasendirikecualinukilandanringkasanyangtiaptiapsatunyasayanyatakansumbernya.

Tandatangan :................................................

NamaPenulis :HAJIAHMADBINKAMARI

Tarikh :27Oktober2008

iii

Untukbondadanayahandakhasnya,

Untukisteritersayang,

Untukanakanaktercinta

Setinggitinggipenghargaandiataskasihsayang,jasadanpengorbanan

Yangdicurahkanuntukkejayaanini

Segalapengorbananakantetapdikenang

Sehinggaakhirhayat

Untukadikberadiktercinta,

Untukgurugurudan

Untukseluruhumatmanusia,

Terimakasihatasdoadankasihsayangdarikaliansemua..

iv

PENGHARGAAN

Syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinNya saya dapat menyelesaikan

Projek Sarjana Muda ini. Saya sangat berterima kasih kepada Dr. Mohd Anuar bin

Abdul Rahman kerana telah memberi bimbingan dan tunjuk ajar sehingga saya dapat

menyiapkan penulisan ini. Begitu juga dengan pensyarah-pensyarah Fakulti

Pendidikan yang telah membantu secara langsung atau tidak secara langsung dan

semua rakan Guru Besar yang menyertai Program Khas Pensiswazahan Guru Besar

2006/2009 yang turut memberi input, idea, rangsangan dan dorongan dalam

penulisan laporan projek ini.

Saya juga merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasik kepada semua

guru dan kakitangan SK Bukit Paloh yang sentiasa memberikan kerjasama dan

komitmen terhadap tugas terutama semasa ketiadaan saya di sekolah.

Sekalung penghargaan juga saya berikan buat kedua ibubapa iaitu Haji

Kamari bin Ishak dan Hajah Milah bt Yasin, isteri tercinta iaitu Hajjah Faridah bt

Dinyati serta anak-anak tersayang iaitu Ahmad Naim, Aimi Amirah dan Ahmad

Fahmi yang sentiasa bersabar dan mendoakan kejayaan saya dalam penyediaan

laporan projek ini.

Semoga Allah S.W.T sentiasa merahmati dan memberkati kalian. Amin.

v

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap pengetahun ICT, kemahiran ICT

dan sikap dalam mengurus ICT (PKS ICT) di kalangan Guru Penyelaras ICT di

sekolah-sekolah rendah di Zon Paloh. Di samping itu, kajian ini juga adalah untuk

melihat hubungan antara elemen-elemen dalam domain PKS ICT yang dikaji. Data

bagi kajian ini diperolehi melalui instrumen soal selidik berdasarkan senarai tugas

Guru Penyelaras ICT dengan menggunakan skala Likert lima mata. Seramai 80

orang responden dari kalangan Guru Besar, Penolong Kanan dan guru penolong

terlibat menjadi responden untuk menilai tahap PKS ICT Guru Penyelaras ICT di

sekolah masing-masing. Data kuantitatif yang dikumpul telah dianalisis dengan

menggunakan program Statistical Package For Social Sciences (SPSS) versi 10.01

melibatkan statistik deskriptif iaitu frekuansi, peratusan dan skor min manakala

korelasi Pearson ( r ) digunakan untuk menentukan tahap hubungan antara elemen-

elemen dalam domain PKS ICT. Dapatan kajian menunjukkan bahawa PKS ICT di

kalangan Guru Penyelaras ICT di sekolah-sekolah rendah dalam zon Paloh, Kluang

adalah pada tahap tinggi. Hasil kajian juga mendapati bahawa terdapat hubungan

yang kuat dan positif di antara elemen Pengetahuan ICT dan elemen Sikap Dalam

Mengurus ICT dan di antara elemen Kemahiran ICT dan elemen Sikap Dalam

Mengurus ICT. Berdasarkan dapatan di atas, beberapa cadangan telah dikemukakan

pada akhir laporan kajian ini.

ABSTRACT

vi

This study is to determine the level of knowledge, skills and attitude towards ICT

(PKS ICT) among Guru Penyelaras ICT at primary schools located in Paloh zone in

Kluang. The study is also to identify the correlations among the elements of the PSK

ICT domain. The data of this study was gathered through 5 Likert scales

questionnaires to a sample of 80 Headteachers, Senior Assistants and teachers who

were assasing the level of PKS ICT among Guru Penyelaras ICT of their schools.

Quantitative data collected was analyzed using Statistical Package For Social

Sciences (SPSS) version 10.01 software. Descriptive statistics such as frequencies,

percentages and mean scores are used in this study while Pearson correlation ( r ) is

used to determine the correlation level among the elements in the PKS ICT domain.

Research findings show that the level of PKS ICT among Guru Penyelaras ICT at

primary schools in Paloh zone is high. The results of Pearson correlation ( r ) test

carried out proved that all three elements in PKS ICT domain are interrelated. Based

on the above research findings, a number of ideas are being suggested at the end of

this project report.

KANDUNGAN

vii

BAB PERKARA MUKA SURAT

JUDUL i

PENGAKUAN ii

DEDIKASI iii

PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KANDUNGAN vii

SENARAI JADUAL x

SENARAI SINGKATAN xii

SENARAI HIPOTESIS xiii

SENARAI LAMPIRAN xiv

1 PENDAHULUAN 1

1.0 Pengenalan 1

1.1 Latar Belakang Masalah 3

1.2 Pernyataan Masalah 5

1.3 Objektif Kajian 6

1.5 Persoalan Kajian 7

1.6 Hipotesis Kajian 8

1.7 Kepentingan kajian 8

1.8 Skop dan Batasan Kajian 9

1.9 Definisi Istilah 10

1.10 Penutup 11

BAB PERKARA MUKA SURAT

2 SOROTAN PENULISAN 13

viii

2.1 Pengenalan 13

2.2 Penggunaan ICT dalam Pendidikan 13

2.3 Perkembangan ICT dalam Pendidikan 15

2.4 Pengurusan ICT yang Berkesan di Sekolah 18

2.5 Senarai Tugas Guru Penyelaras ICT 20

2.6 Impak Penggunaan dan Pengurusan ICT Berkesan 24

2.7 Kajian-Kajian Lain Berkaitan ICT 28

2.8 Penutup 31

3 METODOLOGI KAJIAN 32

3.1 Pengenalan 32

3.2 Reka Bentuk Kajian 32

3.3 Populasi dan Sampel Kajian 33

3.4 Instrumen Kajian 33

3.5 Kajian Rintis 34

3.6 Prosedur Kajian 35

3.7 Analisis Data 36

3.8 Penutup 38

4 ANALISIS DATA KAJIAN 39

4.1 Pengenalan 39

4.2 Analisis Data Responden 40

4.2.1 Taburan Responden Mengikut Jawatan

dan Jantina 40

4.2.2 Taburan Responden Mengikut Jawatan

Bangsa dan Jantina 41

BAB PERKARA MUKA SURAT

4.2.3 Taburan Responden Mengikut Jawatan

Pengalaman Mengajar dan Jantina 42

ix

4.2.4 Taburan Responden Mengikut Jawatan

Umur dan Jantina 43

4.3

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended